Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (76)
An tOrdú um an Acht Eadrána, 1980 (Coinbhinsiún Nua-Eabhrac), 1981, is teideal don Ordú seo.
This Order may be cited as the Arbitration Act, 1980 (New York Convention) Order, 1981.
Statutory Instruments: 1981
Leanfaidh, ipso facto, séanadh an Choinbhinsiúin seo as séanadh an Phrótacail um Chlásail Eadrána.
The denunciation of the Protocol on Arbitration Clauses shall entail, ipso facto, the denunciation of the present Convention.
ARBITRATION ACT 2010
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Fhrainc ar Dhlínse agus ar Bhailíocht agus Forghníomhú Breithiúnas, Dámhachtaintí Eadrána agus Ionstraimí Barántúla, a síníodh i bPáras an 8 Iúil 1899;
the Convention between Belgium and France on Jurisdiction and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Paris on 8 July 1899;
Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ísiltír ar Dhlínse Críche, ar Fhéimheacht, agus ar Bhailíocht agus Forghníomhú Breithiúnas, Dámhachtaintí Eadrána agus Ionstraimí Barántúla, a síníodh sa Bhruiséil an 28 Márta 1925;
the Convention between Belgium and the Netherlands on Territorial Jurisdiction, Bankruptcy and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Brussels on 28 March 1925;
Regulation (EU) 2015/848 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on insolvency proceedings
Leanfaidh, ipso facto, séanadh an Choinbhinsiúin seo as séanadh an Phrótacail um Chlásail Eadrána.
The denunciation of the Protocol on Arbitration Clauses shall entail, ipso facto, the denunciation of the present Convention. [GA]
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Fhrainc ar dhlínse agus ar bhailíocht agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla, a síníodh i bPáras an 8 Iúil 1899;
— the Convention between Belgium and France on jurisdiction and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Paris on 8 July 1899;
Number 3 of 1988: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ísiltír ar dhlínse, ar fhéimheacht, agus ar bhailíocht agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla, a síníodh sa Bhruiséil an 28 Márta 1925;
— the Convention between Belgium and the Netherlands on jurisdiction, bankruptcy, and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Brussels on 28 March 1925;
Number 3 of 1988: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988
Leasaíodh an Coinbhinsiún Eadrána le Prótacal [2] a síníodh an 25 Bealtaine 1999 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Samhain 2004, le Coinbhinsiún an 21 Nollaig 1995 [3] a síníodh an 21 Nollaig 1995, agus le Coinbhinsiún an 8 Nollaig 2004 [4]a síníodh an 8 Nollaig 2004.
The Arbitration Convention was amended by a Protocol [2] signed on 25 May 1999 and which entered into force on 1 November 2004, the Convention of 21 December 1995 [3] signed on 21 December 1995, and the Convention of 8 December 2004 [4] signed on 8 December 2004.
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
Áirítear san Iarscríbhinn sin, arna fhorlíonadh le Cinneadh (2008/493/CE) ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 [5] lena leasaítear Iarscríbhinn I a ghabhann le hIonstraim Aontachais na Bulgáire agus na Rómáine, an Coinbhinsiún Eadrána, an Prótacal a síníodh an 25 Bealtaine 1999, Coinbhinsiún an 21 Nollaig 1995 agus Coinbhinsiún an 8 Nollaig 2004.
That Annex, as supplemented by Council Decision 2008/493/EC of 23 June 2008 [5] amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania, includes the Arbitration Convention, the Protocol signed on 25 May 1999, the Convention of 21 December 1995 and the Convention of 8 December 2004.
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
Tiocfaidh an Coinbhinsiún Eadrána agus Prótacal an 25 Bealtaine 1999, mar aon le Coinbhinsiún an 21 Nollaig 1995 agus Coinbhinsiún an 8 Nollaig 2004, i bhfeidhm i ndáil leis an mBulgáir agus i ndáil leis an Rómáin an 1 Iúil 2008.
The Arbitration Convention and the Protocol of 25 May 1999, together with the Conventions of 21 December 1995 and of 8 December 2004, shall enter into force in relation to Bulgaria and Romania on 1 July 2008.
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
(b) aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht de chuid Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa díospóid ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána agus aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht an Stáit Chonarthaigh ba pháirtí sa díospóid ar an dáta sin agus ar thoiligh na páirtithe, mar gheall ar rialú coigríche, an phearsa sin a áireamh mar náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.
(b) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.
ARBITRATION ACT 2010
(b) aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht de chuid Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa díospóid ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána agus aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht an Stáit Chonarthaigh ba pháirtí sa díospóid ar an dáta sin agus ar thoiligh na páirtithe, mar gheall ar rialú coigríche, an phearsa sin a áireamh mar náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.
( b ) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontaithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheidh ann a bhaineann sé (dá ngairtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923, a aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm de réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.
In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called “a submission to arbitration”) covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.
ARBITRATION ACT 2010
I gcríocha aon Ard-Pháirtí Chonarthaigh lena mbaineann an Coinbhinsiún seo, déanfar dámhachtain eadrána a rinneadh de bhun comhaontuithe, pé acu le heasaontais atá ann nó a bheas ann a bhaineas sé (dá ngairmtear “comhaontú i leith eadrána” anseo feasta) atá faoi réim an Phrótacail um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923, d'aithint mar dhámhachtain cheangailteach agus í a chur i bhfeidhm do réir rialacha nós imeachta na críche ina dtéitear i muinín na dámhachtana, ar choinníoll gur i gcríoch cheann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha lena mbaineann an Coinbhinsiún seo a rinneadh an dámhachtain sin agus gur idir daoine atá faoi dhlínse cheann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha a rinneadh í.
In the territories of any High Contracting Party to which the present Convention applies, an arbitral award made in pursuance of an agreement, whether relating to existing or future differences (hereinafter called "a submission to arbitration") covered by the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, shall be recognised as binding and shall be enforced in accordance with the rules of the procedure of the territory where the award is relied upon, provided that the said award has been made in a territory of one of the High Contracting Parties to which the present Convention applies and between persons who are subject to the jurisdiction of one of the High Contracting Parties.
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
Is é an tArd-Rúnaí ionadaí dlíthiúil agus príomh-oifigeach an Lárionaid agus beidh sé freagrach as a riarachán, lena n-áirítear foireann a cheapadh, de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo agus na rialacha a bheidh glactha ag an gComhairle Riaracháin. comhlíonfaidh sé feidhm cláraitheora agus beidh de chumhacht aige dámhachtaintí eadrána a rinneadh de bhun an Choinbhinsiúin seo a fhíordheimhniú, agus cóipeanna díobh a dheimhniú.
The Secretary-General shall be the legal representative and the principal officer of the Centre and shall be responsible for its administration, including the appointment of staff, in accordance with the provisions of this Convention and the rules adopted by the Administrative Council. He shall perform the function of registrar and shall have the power to authenticate arbitral awards rendered pursuant to this Convention, and to certify copies thereof. [GA]
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
an Coinbhinsiún idir an tSualainn agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i Stócólm an 15 Eanáir 1936,
the Convention between Sweden and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments and arbitral awards signed at Stockholm on 15 January 1936,
Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)
an Coinbhinsiún idir Cónaidhm na hEilvéise agus an Bheilg ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i mBeirn an 29 Aibreán 1959,
the Convention between the Swiss Confederation and Belgium on the recognition and enforcement of judgments and arbitration awards, signed at Berne on 29 April 1959,
Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)
Féadfaidh clásal a thugann inniúlacht do bhinse eadrána a bheith sa chonradh iompair má fhorálann an clásal a thugann inniúlacht don bhinse go gcuirfidh an binse an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm.
The contract of carriage may contain a clause conferring competence on an arbitration tribunal if the clause conferring competence on the tribunal provides that the tribunal shall apply this Convention. [GA]
Number 13 of 1990: INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD ACT, 1990
Síníodh Coinbhinsiún 90/436/CEE an 23 Iúil 1990, maidir le cánachas dúbailte a dhíchur maidir le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú [1] ("an Coinbhinsiún Eadrána") sa Bhruiséil an 23 Iúil 1990 agus tháinig sé i bhfeidhm an 1 Eanáir 1995.
Convention 90/436/EEC of 23 July 1990, on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises [1] (the Arbitration Convention) was signed at Brussels on 23 July 1990 and entered into force on 1 January 1995.
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
Beidh téacs an Choinbhinsiúin Eadrána agus téacs Phrótacal an 25 Bealtaine 1999, mar aon le Coinbhinsiún an 21 Nollaig 1995 agus Coinbhinsiún an 8 Nollaig 2004, a dréachtaíodh sa Bhulgáiris agus sa Rómáinis [6] comhúdarásach faoi na coinníollacha céanna leis na leaganacha de na Coinbhinsiúin agus den Phrótacal seo sna teangacha eile.
The texts of the Arbitration Convention and the Protocol of 25 May 1999, together with the Conventions of 21 December 1995 and of 8 December 2004, drawn up in the Bulgarian and Romanian languages [6] shall be authentic under the same conditions as the other language versions of these Conventions and Protocol.
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
ciallaíonn “Coinbhinsiún Nua-Eabhrac” an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10ú lá de Mheitheamh, 1958, arb é an Coinbhinsiún é atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.
"the New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York on the 10th day of June, 1958, which Convention is set out in the First Schedule to this Act.
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
AN tORDÚ UM AN ACHT EADRÁNA, 1980 (COINBHINSIÚN NUA-EABHRAC), 1981.
ARBITRATION ACT, 1980 (NEW YORK CONVENTION) ORDER, 1981.
Statutory Instruments: 1981
an Coinbhinsiún idir Poblacht na Seicslóvaice agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, mar aon le prótacal breise, a síníodh i mBeirn an 21 Nollaig 1926,
the Convention between the Czechoslovak Republic and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments with additional protocol, signed at Bern on 21 December 1926,
Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)
an Coinbhinsiún idir Cónaidhm na hEilvéise agus Reich na Gearmáine ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i mBeirn an 2 Samhain 1929,
the Convention between the Swiss Confederation and the German Reich on the recognition and enforcement of judgments and arbitration awards, signed at Berne on 2 November 1929,
Convention on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters (2007)
Leasaítear an Coinbhinsiún Eadrána leis seo mar a leanas:
The Arbitration Convention is hereby amended as follows:
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
An 8 Nollaig 2004, shínigh na Ballstáit Coinbhinsiún maidir le haontachas Phoblacht na Seice, na hEastóine, na Cipire, na Laitvia, na Liotuáine, na hUngáire, Mhálta, na Polainne, na Slóivéine agus na Slóvaice [1] do Choinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe [2] a choigeartú ("an Coinbhinsiún Eadrána").
On 8 December 2004, the Member States signed a Convention on the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia [1] to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises [2] (the Arbitration Convention).
Council Decision of 23 June 2008 amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
ciallaíonn "Coinbhinsiún na Ginéive" an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtana Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm a rinneadh sa Ghinéiv an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 4;
"Geneva Convention" means the Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards done at Geneva on the 26th day of September, 1927, the text of which is set out in Schedule 4;
ARBITRATION ACT 2010
ciallaíonn "Coinbhinsiún Nua-Eabhrac" an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh 1958, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 2;
"New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, the text of which is set out in Schedule 2;
ARBITRATION ACT 2010
Ní bhaineann an Coinbhinsiún seo ach le dámhachtana eadrána a rinneadh tar éis teacht i bhfeidhm don Phrótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.
The present Convention applies only to arbitral awards made after the coming into force of the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923.
ARBITRATION ACT 2010
Ba cheart go mbeadh sé sin gan dochar d’inniúlacht chúirteanna na mBallstát breith a thabhairt maidir le haithint agus forghníomhú dámhachtainí eadrána i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, arna dhéanamh i Nua Eabhrac an 10 Meitheamh 1958 ("Coinbhinsiún Nua Eabhrac 1958"), ar coinbhinsiún é a bhfuil tosaíocht aige ar an Rialachán seo.
This should be without prejudice to the competence of the courts of the Member States to decide on the recognition and enforcement of arbitral awards in accordance with the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 ("the 1958 New York Convention"), which takes precedence over this Regulation.
Regulation (EU) No 1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters
ciallaíonn “Coinbhinsiún 1927” an Coinbhinsiún um Dhámhachtana Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm a rinneadh sa Ghinéibh an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927, agus atá leagtha amach sa Dara Sceideal a ghabhas leis an Acht seo;
"the Convention of 1927" means the Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards done at Geneva on the 26th day of September, 1927, set out in the Second Schedule to this Act;
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
An Coinbhinsiún um Dhámhachtanna Eadrána Coigríche a chur i bhfeidhm a rinneadh sa Ghinéibh an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927.)
Next (SECOND SCHEDULE) No. 26/1954:
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
An Coinbhinsiún um Dhámhachtanna Eadrána Coigríche a chur i bhfeidhm a rinneadh sa Ghinéibh an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927.
CONVENTION ON THE EXEMPTION OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT GENEVA ON THE 26TH DAY OF SEPTEMBER, 1927.
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
Ní bhaineann an Coinbhinsiún seo ach le dámhachtana eadrána a rinneadh tar éis teacht i bhfeidhm don Phrótacal um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923.
The present Convention applies only to arbitral awards made after the coming into force of the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923. [GA]
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
An Coinbhinsiún um Dhámhachtanna Eadrána Coigríche a chur i bhfeidhm a rinneadh sa Ghinéibh an 26ú lá de Mheán Fómhair, 1927.)
Previous (SECOND SCHEDULE) No. 26/1954:
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÁMHACHTAINTÍ EAD-RÁNA COIGRÍCHE A AITHINT AGUS A FHOR-GHNÍOMHÚ A RINNEADH I NUA-EABHRAC AN 10ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1958, AGUS D'FHORÁLACHA ÁIR-ITHE DEN CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÍOSPÓIDÍ INFHEISTÍOCHTA IDIR STÁIT AGUS NÁISIÚNAIGH STÁT EILE A SHOCRÚ A OSCLAÍODH LENA SHÍNIÚ I WASHINGTON AN 18ú LÁ DE MHÁRTA, 1965, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA EADRÁNA, 1954 , AR SHLITE EILE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON THE 10TH DAY OF JUNE, 1958, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON THE 18TH DAY OF MARCH, 1965, AND OTHERWISE TO AMEND THE ARBITRATION ACT, 1954 .
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Ar Aghaidh (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú)
Next (FIRST SCHEDULE) No. 7/1980:
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú
CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS [GA]
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Lch. Roimhe Seo (AN CHÉAD SCEIDEAL An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú)
ARBITRATION ACT, 1980) Previous (FIRST SCHEDULE)
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Leis an Ordú seo tugtar feidhm do Chuid IV den Acht Eadrána, 1980 le héifeacht ón 1 Eanáir 1981. Baineann na forálacha sa Chuid seo den Acht le dámhachtainí a chur i bhfeidhm faoin gCoinbhinsiún chun Díospóidí Infheistíochta idir Stáit agus Náisiúnaigh de chuid Stát eile a shocrú a osclaíodh lena' shíniú i Washington an 18 Márta, 1965.
This Order brings into effect Part IV of the Arbitration Act, 1980 with effect from the 1st January 1981. The provisions in this Part of the Act deal with the enforcement of awards under the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of Other States which was opened for signature in Washington on 18 March 1965.
Statutory Instruments: 1980
Is é is éifeacht don Ordú seo foráil a dhéanamh maidir le Dámhachtain Eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit eile is páirtí sa Choinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh, 1958, a aithint agus a fhorghníomhú in Éirinn de réir forálacha an Choinbhinsiúin sin.
The effect of this Order is to provide for recognition and enforcement in Ireland of an arbitral award made in the territory of another State party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, in accordance with the provisions of that Convention.
Statutory Instruments: 1981
Leis an Ordú seo cuirtear Cuid III den Acht Eadrána, 1980 i bhfeidhm le héifeacht ón 10 Lúnasa, 1981. Baineann na forálacha den Chuid sin den Acht le dámhachtainí a fhorghníomhú faoin gCoinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh, 1958.
This Order brings into affect Part III of the Arbitration Act, 1980 with effect from the 10th of August 1981. The provisions of this Part of the Act deal with the enforcement of awards under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York on 10th June, 1958.
Statutory Instruments: 1981
Bainfidh an Coinbhinsiún seo le haithint agus le forghníomhú dámhachtainí eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit seachas an Stát i gcás ina n-iarrfar na dámhachtainí sin a aithint agus a fhorghníomhú, agus ar dámhachtainí iad a eascraíonn ó easaontais idir daoine, fisiciúil nó dlítheanach.
This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal.
ARBITRATION ACT 2010
Ní dhéanfaidh forálacha an Choinbhinsiúin láithrigh difear do bhailíocht chomhaontuithe iltaobhacha nó déthaobhacha i dtaobh aithint agus forghníomhú dámhachtana eadrána a rinne na Stáit Chonarthacha ná ní cheilfidh siad ar aon pháirtí leasmhar aon cheart a bheidh aige leas a bhaint as dámhachtain eadrána sa tslí agus a mhéid a cheadaítear le dlí nó le conarthaí na tíre ina n-iarrfar seasamh ar an dámhachtain sin.
The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.
ARBITRATION ACT 2010
(1) Ní thabharfaidh aon Stát Conarthach cosaint taidhleoireachta, ná ní dhéanfaidh sé éileamh idirnáisiúnta, maidir le díospóid a mbeidh toilithe ag duine dá náisiúnaigh agus ag Stát Conarthach eile í a chur chun eadrána, nó a bheidh curtha chun eadrána acu, faoin gCoinbhinsiún seo, mura mbeidh mainnithe ag an Stát Conarthach eile sin cloí leis an dámhachtain a rinneadh sa díospóid sin agus í a chomhlíonadh.
(1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.
ARBITRATION ACT 2010
Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfaidh ceann de na hArd- Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Coilíneachtaí, de na Coimircis nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.
The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.
ARBITRATION ACT 2010
Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfas ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Cóilíneachtaí, de na Coimircis (nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923.
The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
Ar a shon sin, i gcás lasta a iompar ceadaítear clásail eadrána, faoi réir an Choinbhinsiúin seo, más i gceann de na dlínsí dá dtagraítear in Airteagal VIII atá an eadráin le déanamh.
Nevertheless, for the carriage of cargo arbitration clauses are allowed, subject to this Convention, if the arbitration is to take place in one of the jurisdictions referred to in Article VIII. [GA]
Number 6 of 1965: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1965
Bainfidh an Coinbhinsiún seo le haithint agus le forghníomhú dámhachtaintí eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit seachas an Stát i gcás ina n-iarrfar na dámhachtaintí sin a aithint agus a fhorghníomhú, agus ar dámhachtaintí iad a eascraíonn ó easaontais idir daoine, fisiciúil nó dlítheanach.
This Convention shall apply to the recognition and enforcement of arbitral awards made in the territory of a State other than the State where the recognition and enforcement of such awards are sought, and arising out of differences between persons, whether physical or legal.
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Ní dhéanfaidh forálacha an Choinbhinsiúin láithrigh difear do bhailíocht chomhaontuithe iltaobhacha nó déthaobhacha i dtaobh aithint agus forghníomhú dámhachtana eadrána a rinne na Stáit Chonarthacha ná ní cheilfidh siad ar aon pháirtí leasmhar aon cheart a bheidh aige leas a bhaint as dámhachtain eadrána sa tslí agus a mhéid a cheadaítear le dlí nó le conarthaí na tíre ina n-iarrfar seasamh ar an dámhachtain sin.
The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
(1) Ní thabharfaidh aon Stát Conarthach cosaint thaidhleoireachta, ná ní dhéanfaidh sé éileamh idirnáisiúnta, maidir le díospóid a mbeidh toilithe ag duine dá náisiúnaigh agus ag Stát Conarthach eile í a chur chun eadrána, nó a bheidh curtha chun eadrána acu, faoin gCoinbhinsiún seo, mura mbeidh mainnithe ag an Stát Conarthach eile sin cloí leis an dámhachtain a rinneadh sa díospóid sin agus í a chomhlíonadh.
(1) No Contracting State shall give diplomatic protection, or bring an international claim, in respect of a dispute which one of its nationals and another Contracting State shall have consented to submit or shall have submitted to arbitration under this Convention, unless such other Contracting State shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute.
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
an Coinbhinsiún idir Poblacht Chónaidhme na Gearmáine agus Ríocht na Beilge ar aithint agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla go cómhalartach in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh in Bonn an 30 Meitheamh 1958;
— the Convention between the Federal Republic of Germany and the Kingdom of Belgium on the mutual recognition and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments in civil and commercial matters, signed at Bonn on 30 June 1958;
Number 3 of 1988: JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS (EUROPEAN COMMUNITIES) ACT, 1988
Is cuí go bhforálfaí d'aontachas na Bulgáire agus na Rómáine don Choinbhinsiún Eadrána arna leasú le Coinbhinsiún an 8 Nollaig 2004.
It is appropriate to provide for the accession of Bulgaria and Romania to the Arbitration Convention as amended by the Convention of 8 December 2004.
Council Decision of 23 June 2008 amending Annex I to the Act of Accession of Bulgaria and Romania
Leanfaidh an Coinbhinsiún seo de bheith infheidhmithe maidir le dámhachtainí eadrána ar tionscnaíodh imeachtaí aitheanta nó forghníomhaithe ina leith roimh theacht in éifeacht don séanadh.
This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect.
ARBITRATION ACT 2010
Comhlíonfaidh sé feidhm cláraitheora agus beidh de chumhacht aige dámhachtainí eadrána a rinneadh de bhun an Choinbhinsiúin seo a fhíordheimhniú, agus cóipeanna díobh a dheimhniú.
He shall perform the function of registrar and shall have the power to authenticate arbitral awards rendered pursuant to this Convention, and to certify copies thereof.
ARBITRATION ACT 2010
Déanfar daingniú ar an gCoinbhinsiún seo, a bheidh ar oscailt lena shíniú ag sínitheoirí uile Phrótacail 1923 um Chlásail Eadrána.
The present Convention, which will remain open to the signature of all the signatories of the Protocol of 1923 on Arbitration Clauses, shall be ratified.
ARBITRATION ACT 2010
Déanfar daingniú ar an gCoinbhinsiún seo, a bheas ar oscailt lena shíniú ag síniúirí uile Phrótacail 1923 um Chlásail Eadrána.
The present Convention, which will remain open to the signature of all the signatories of the Protocol of 1923 on Arbitration Clauses, shall be ratified.
Number 26 of 1954: ARBITRATION ACT, 1954
ciallaíonn “dámhachtain” dámhachtain (seachas dámhachtain de réir bhrí Chuid IV den Acht seo) a dhéanfar de bhun comhaontaithe eadrána i gcríoch stáit, seachas an Stát, is páirtí i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac;
"award" means an award (other than an award within the meaning of Part IV of this Act) made in pursuance of an arbitration agreement in the territory of a state, other than the State, which is a party to the New York Convention;
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Leanfaidh an Coinbhinsiún seo de bheith infheidhmithe maidir le dámhachtaintí eadrána ar tionscnaíodh imeachtaí aithinte nó forghníomhaithe ina leith roimh theacht in éifeacht don séanadh.
This Convention shall continue to be applicable to arbitral awards in respect of which recognition or enforcement proceedings have been instituted before the denunciation takes effect. [GA]
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
an tOrdú um an Acht Eadrána, 1980 (Coinbhinsiún Nua-Eabhrac), 1981
Arbitration Act, 1980 (New York Convention) Order, 1981.
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tOrdú um an Acht Eadrána, 1980 (Coinbhinsiún Nua-Eabhrac), 2000 (I.R. Uimh. 41 de 2000).
ARBITRATION ACT, 1980 (NEW YORK CONVENTION) ORDER, 2000 (S.I. NO. 41 OF 2000).
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Ní chuirfear coinníollacha is dochraidí go substaintiúil, ná táillí ná muirir is airde, ag gabháil le haithint nó forghníomhú dámhachtainí eadrána lena mbaineann an Coinbhinsiún seo ná mar a chuirtear ag gabháil le haithint agus forghníomhú dámhachtainí eadrána intíre.
There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards.
ARBITRATION ACT 2010
Scoirfidh Prótacal 1923 na Ginéive um Chlásail Eadrána agus Coinbhinsiún 1927 na Ginéive um Dhámhachtainí Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm d’éifeacht a bheith leo idir Stáit Chonarthacha ar iad do theacht faoi cheangal, agus a mhéid a thiocfaidh siad faoi cheangal, ag an gCoinbhinsiún seo.
The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.
ARBITRATION ACT 2010
Á dhearbhú dóibh go measfar nach mbeidh aon Stát Conarthach, as siocair amháin go bhfuil an Coinbhinsiún seo daingnithe nó glactha nó formheasta aige agus gan toiliú uaidh, faoi aon oibleagáid aon díospóid áirithe a chur chun comhréitigh nó chun eadrána,
Declaring that no Contracting State shall by the mere fact of its ratification, acceptance or approval of this Convention and without its consent be deemed to be under any obligation to submit any particular dispute to conciliation or arbitration,
ARBITRATION ACT 2010
(2) Is é is cuspóir don Lárionad saoráidí a chur ar fáil chun díospóidí infheistíochta idir Stáit Chonarthacha agus náisiúnaigh Stát Conarthach eile a chur chun comhréitigh agus chun eadrána de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.
(2) The purpose of the Centre shall be to provide facilities for conciliation and arbitration of investment disputes between Contracting States and nationals of other Contracting States in accordance with the provisions of this Convention.
ARBITRATION ACT 2010
Déanfar aon díospóid idir dhá Stát Chonarthacha nó níos mó maidir le léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach féidir a shocrú trí iomairliú a chur chun eadrána ar cheann de na Stáit sin á iarraidh sin.
Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration.
Number 29 of 1973: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1973
Déanfar aon díospóid idir dhá Stát Chonarthacha nó níos mó maidir le léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach féidir a shocrú trí iomairliú a chur chun eadrána ar cheann de na Stáit sin á iarraidh sin.
Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration.
Number 29 of 1973: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1973
Déanfar aon díospóid idir dhá Stát Chonarthacha nó níos mó maidir le léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach féidir a shocrú trí chaibidlíocht a chur chun eadrána ar cheann de na Stáit sin á iarraidh sin.
Any dispute between two or more Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which cannot be settled through negotiation, shall, at the request of one of them, be submitted to arbitration.
Number 9 of 1975: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1975
Ní chuirfear coinníollacha is dochraidí go substaintiúil, ná táillí ná muirir is airde, ag gabháil le haithint nó forghníomhú dámhachtaintí eadrána lena mbaineann an Coinbhinsiún seo ná mar a chuirtear ag gabháil le haithint agus forghníomhú dámhachtaintí eadrána intíre.
There shall not be imposed substantially more onerous conditions or higher fees or charges on the recognition or enforcement of arbitral awards to which this Convention applies than are imposed on the recognition or enforcement of domestic arbitral awards. [GA]
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Scoirfidh Prótacal 1923 na Ginéive um Chlásail Eadrána agus Coinbhinsiún 1927 na Ginéive um Dhámhachtanna Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm d'éifeacht a bheith leo idir Stáit Chonarthacha ar iad do theacht faoi cheangal, agus a mhéid a thiocfaidh siad faoi cheangal, ag an gCoinbhinsiún seo.
The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention. [GA]
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Á dhearbhú dóibh go measfar nach mbeidh aon Stát Conarthach, as siocair amháin go bhfuil an Coinbhinsiún seo daingnithe nó glactha nó formheasta aige agus gan toiliú uaidh, faoi aon oibleagáid aon díospóid áirithe a chur chun comhréitigh nó chun eadrána,
Declaring that no Contracting State shall by the mere fact of its ratification, acceptance or approval of this Convention and without its consent be deemed to be under any obligation to submit any particular dispute to conciliation or arbitration,
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
(2) Is é is cuspóir don Lárionad saoráidí a chur ar fáil chun díospóidí infheistíochta idir Stáit Chonarthacha agus náisiúnaigh Stát Conarthach eile a chur chun chomhréitigh agus chun eadrána de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin seo.
(2) The purpose of the Centre shall be to provide facilities for conciliation and arbitration of investment disputes between Contracting States and nationals of other Contracting States in accordance with the provisions of this Convention. [GA]
Number 7 of 1980: ARBITRATION ACT, 1980
Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin aon díospóidí idir Stáit a éiríonn as léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur faoi bhráid eadrána ach beidh sin gan dochar d'oibleagáidí na nArdpháirtithe Conarthacha sin a d'aontaigh a gcuid díospóidí a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta.
The High Contracting Parties undertake to submit to arbitration any disputes between States arising out of the interpretation or application of this Convention, but this shall be without prejudice to the obligations of those High Contracting Parties who have agreed to submit their disputes to the International Court of Justice. [GA]
Number 5 of 1989: JURISDICTION OF COURTS (MARITIME CONVENTIONS) ACT, 1989
Gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin aon díospóidí idir Stáit a éiríonn as léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo a chur faoi bhráid eadrána ach beidh sin gan dochar d'oibleagáidí na nArdpháirtithe Conarthacha sin a d'aontaigh a gcuid díospóidí a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta.
The High Contracting Parties undertake to submit to arbitration any disputes between States arising out of the interpretation or application of this Convention, but this shall be without prejudice to the obligations of those High Contracting Parties who have agreed to submit their disputes to the International Court of Justice. [GA]
Number 5 of 1989: JURISDICTION OF COURTS (MARITIME CONVENTIONS) ACT, 1989
An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a FHorghníomhú
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [done at New York on 10 June 1958]
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Coinbhinsiún um DHámhachtana Eadrána Coigríche
The Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie