Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (12)
Treoir 89/361/CEE ón gComhairle an 30 Bealtaine 1989 maidir le caoirigh agus gabhair phórúcháin folaíochta (IO L 153, 6.6.1989, lch. 30).
Council Directive 89/361/EEC of 30 May 1989 concerning pure-bred breeding sheep and goats (OJ L 153, 6.6.1989, p. 30).
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
Cinneadh 90/254/CEE ón gCoimisiún an 10 Bealtaine 1990 lena leagtar síos na critéir d'fhormheas eagraíochtaí agus comhlachas póraitheoirí a bhunaíonn nó a choinníonn tréadleabhair do chaoirigh agus gabhair phórúcháin folaíochta (IO L 145, 8.6.1990, lch. 30).
Commission Decision 90/254/EEC of 10 May 1990 laying down the criteria for approval of breeders' organizations and associations which establish or maintain flock-books for pure-bred breeding sheep and goats (OJ L 145, 8.6.1990, p. 30).
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
Cinneadh 90/255/CEE ón gCoimisiún an 10 Bealtaine 1990 lena leagtar síos na critéir a rialaíonn iontráil i dtréadleabhair do chaoirigh agus gabhair phórúcháin folaíochta (IO L 145, 8.6.1990, lch. 32).
Commission Decision 90/255/EEC of 10 May 1990 laying down the criteria governing entry in flock-books for pure-bred breeding sheep and goats (OJ L 145, 8.6.1990, p. 32).
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
Cinneadh 90/258/CEE ón gCoimisiún an 10 Bealtaine 1990 lena leagtar síos na deimhnithe zóiteicniúla do chaoirigh agus gabhair phórúcháin folaíochta, a gcuid seamhain, ubhán agus suthanna (IO L 145, 8.6.1990, lch. 39).
Commission Decision 90/258/EEC of 10 May 1990 laying down the zootechnical certificates for pure-bred breeding sheep and goats, their semen, ova and embryos (OJ L 145, 8.6.1990, p. 39).
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
Cuimsíonn an Rialachán atá beartaithe i gcreat aonair dlí na prionsabail maidir le heagraíochtaí pórúcháin, comhlachais póraitheoirí agus gnóthais phríobháideacha a aithint agus a liostú, cláir phórúcháin a fhormheas, ainmhithe a iontráil i dtréadleabhair bó, tréadleabhair caorach agus gabhair agus tréadleabhair eachaí, agus a n‑aicmiú de réir fiúntais, muca pórúcháin hibrideacha a chlárú i rollaí, tástáil feidhmíochta agus meastóireacht ghéiniteach, chomh maith le hinneachar deimhnithe zóiteicniúla d'ainmhithe pórúcháin agus a seamhan, a n‑ubháin agus a suthanna. Ina theannta sin, tá rialacha ann maidir le hainmhithe pórúcháin, a seamhan, a n‑ubháin agus a suthanna a allmhairiú ó thríú tíortha, agus maidir le hainmniú lárionad tagartha le haghaidh ainmhithe a phórú.
The proposed regulation provides in a single legal framework the principles of recognition and listing of breeding organisations, breeders associations and private undertakings, approval of their breeding programmes, entering of animals in herd-books, flock-books, stud-books and their classification according to merits, registration of hybrid breeding pigs in registers, performance testing and genetic evaluation as well as the content of zootechnical certificates for breeding animals and their semen, ova and embryos. In addition it provides rules on imports from third countries of breeding animals, their semen, ova and embryos, and the designation of reference centres for breeding of animals.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
ciallaíonn "comhlacht pórúcháin" aon eagraíocht phórúcháin, comhlachas póraitheoirí, gnóthas príobháideach, eagraíocht tógála stoic nó seirbhís oifigiúil i dtríú tír ar ghlac seirbhís oifigiúil i dtríú tír leis, maidir le hainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach, mucúil, caorach, gabhair nó eachaí nó maidir le muca pórúcháin hibrideacha, chun ainmhithe pórúcháin a allmhairiú isteach san Aontas le haghaidh pórúcháin;
"breeding body" means any breeding organisation, breeders' association, private undertaking, stock-rearing organisation or official service in a third country which, in respect of purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine, caprine or equine species or of hybrid breeding pigs, has been accepted by an official service in a third country for the purpose of imports into the Union of breeding animals for breeding;
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
go gcuimsítear an fhaisnéis a éilítear a áireamh sa deimhniú zóiteicniúil i ndoiciméid eile a ghabhann le hainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach, mucúil, caorach nó gabhair agus muca pórúcháin hibrideacha, ar an gcoinníoll go ndearbhaíonn an cumann póir nó an oibríocht phórúcháin ag coinneáil an phórleabhair nó an rolla póir inneachar na ndoiciméad eile sin i gcomhréir le pointe 2 de Chuid 1 d’Iarscríbhinn V;
the information required to be included in the zootechnical certificate is contained in other documents accompanying purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine or caprine species and hybrid breeding pigs, provided that the breed society or breeding operation keeping the breeding book or breed register certifies the content of those other documents in accordance with point 2 of Part 1 of Annex V;
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
ciallaíonn “comhlacht pórúcháin” aon chomhlachas póraitheoirí, eagraíocht phórúcháin, gnóthas príobháideach, eagraíocht tógála stoic nó seirbhís oifigiúil i dtríú tír ar ghlac an tríú tír sin leis, a mhéid a bhaineann le hainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach, den speiceas mucúil, den speiceas caorach, den speiceas gabhair nó den speiceas eachaí nó le muca pórúcháin hibrideacha, maidir le hainmhithe pórúcháin a thabhairt isteach san Aontas le haghaidh pórúcháin;
‘breeding body’ means any breeders' association, breeding organisation, private undertaking, stock-rearing organisation or official service in a third country which, in respect of purebred breeding animals of the bovine, porcine, ovine, caprine or equine species or of hybrid breeding pigs, has been accepted by that third country in connection with the entry into the Union of breeding animals for breeding;
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
i gcás ainmhithe pórúcháin den speiceas buaibheach, den speiceas mucúil, den speiceas caorach agus den speiceas gabhair, tá an fhaisnéis a leagtar amach i gCaibidil I de Chuid 2 d'Iarscríbhinn V nó i gCaibidil I de Chuid 3 d'Iarscríbhinn V i ndoiciméid eile a ghabhann leis na hainmhithe pórúcháin sin, arna n-eisiúint ag an gcumann póir nó ag an oibríocht phórúcháin;
in the case of breeding animals of the bovine, porcine, ovine and caprine species, the information set out in Chapter I of Part 2 of Annex V or Chapter I of Part 3 of Annex V is contained in other documents accompanying those breeding animals, issued by the breed society or breeding operation;
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
Más rud é, maidir leis an mBallstát agus leis an gcríoch ina n-oibríonn údarás inniúil, nach bhfuil eagraíocht phórúcháin, cumann póraitheoirí ná comhlacht poiblí i mbun clár póraithe maidir le hainmhithe pórúcháin folaíochta ar cuid de phór den speiceas buaibheach, den speiceas mucúil, den speiceas caorach, den speiceas gabhair nó den speiceas eachaí iad, agus chomh fada agus a bheidh sé sin amhlaidh, féadfaidh an t-údarás inniúil a chinneadh clár póraithe a chur i gcrích don phór sin ar choinníoll:
If, in a Member State or on a territory where a competent authority operates, there is no breeding organisation, breeders' association or public body carrying out a breeding programme on purebred breeding animals belonging to a breed of the bovine, porcine, ovine, caprine or equine species, that competent authority may decide to carry out a breeding programme for that breed, provided that:
Regulation (EU) 2016/1012 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on zootechnical and genealogical conditions for the breeding, trade in and entry into the Union of purebred breeding animals, hybrid breeding pigs and the germinal products thereof and amending Regulation (EU) No 652/2014, Council Directives 89/608/EEC and 90/425/EEC and repealing certain acts in the area of animal breeding (‘Animal Breeding Regulation’) (Text with EEA relevance)
Le Treoir 88/661/CEE ón gComhairle an 19 Nollaig 1988 maidir leis na caighdeáin zóiteicniúla is infheidhme maidir le hainmhithe pórúcháin den speiceas mucúil[4], Treoir 89/361/CEE ón gComhairle an 30 Bealtaine 1989 maidir le caoirigh agus gabhair phórúcháin folaíochta[5], Treoir 90/427/CEE ón gComhairle an 26 Meitheamh 1990 maidir leis na coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha lena rialaítear trádáil equidae[6] laistigh den Aontas, Treoir 91/174/CEE ón gComhairle an 25 Márta 1991 lena leagtar síos ceanglais zóiteicniúla agus ghinealaigh i ndáil le hainmhithe folaíochta a chur ar an margadh agus lena leasaítear Treoracha 77/504/CEE agus 90/425/CEE[7], Treoir 94/28/CE ón gComhairle an 23 Meitheamh 1994 lena leagtar síos na prionsabail a bhaineann leis na coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha is infheidhme maidir le hallmhairí ainmhithe, a gcuid seamhain, ubhán agus suthanna ó thríú tíortha agus lena leasaítear Treoir 77/504/CEE ón gComhairle maidir le hainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach[8] agus Treoir 2009/157/CE ón gComhairle an 30 Samhain 2009 maidir le hainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach[9], soláthraítear an creat dlíthiúil do reachtaíocht an Aontais maidir le pórú ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach, mucúil, caorach, gabhair agus eachaí agus pórú muc pórúcháin hibrideach.
Council Directive 88/661/EEC of 19 December 1988 on the zootechnical standards applicable to breeding animals of the porcine species[4], Council Directive 89/361/EEC of 30 May 1989 concerning pure-bred breeding sheep and goats[5], Council Directive 90/427/EEC of 26 June 1990 on the zootechnical and genealogical conditions governing intra-Community trade in equidae[6], Council Directive 91/174/EEC of 25 March 1991 laying down zootechnical and pedigree requirements for the marketing of pure-bred animals and amending Directives 77/504/EEC and 90/425/EEC[7], Council Directive 94/28/EC of 23 June 1994 laying down the principles relating to the zootechnical and genealogical conditions applicable to imports from third countries of animals, their semen, ova and embryos and amending Directive 77/504/EEC on pure-bred breeding animals of the bovine species[8] and Council Directive 2009/157/EC of 30 November 2009 on pure-bred breeding animals of the bovine species[9] provide the legal framework for Union legislation on the breeding of pure-bred breeding animals of the bovine, porcine, ovine, caprine and equine species and hybrid breeding pigs.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
De bhun na ngníomhartha bunúsacha dá dtagraítear in aithris 45, glacadh Cinneadh 89/503/CEE ón gCoimisiún an 18 Iúil 1989 lena leagtar síos an deimhniú do mhuca pórúcháin folaíochta, a gcuid seamhain, ubhán agus suthanna[39], Cinneadh 89/506/CEE ón gCoimisiún an 18 Iúil 1989 lena leagtar síos an deimhniú do mhuca pórúcháin hibrideacha, a gcuid seamhain, ubhán agus suthanna[40], Cinneadh 90/258/CEE ón gCoimisiún an 10 Bealtaine 1990 lena leagtar síos na deimhnithe zóiteicniúla do chaoirigh agus gabhair phórúcháin folaíochta, a gcuid seamhain, ubhán agus suthanna[41], Treoir 96/79/CE ón gCoimisiún an 12 Eanáir 1996 lena leagtar síos na deimhnithe zóiteicniúla do sheamhan, ubháin agus suthanna ó equidae[42], Cinneadh 2005/379/CE ón gCoimisiún an 17 Bealtaine 2005 maidir le deimhnithe agus sonraí ginealaigh d’ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas buaibheach, agus dá gcuid seamhain, ubhán agus suthanna[43], Rialachán (CE) Uimh. 504/2008 ón gCoimisiún an 6 Meitheamh 2008 lena gcuirtear i bhfeidhm Treoracha 90/426/CEE agus 90/427/CEE ón gComhairle maidir le modhanna sainaitheanta equidae[44], agus Cinneadh 96/509/CE ón gCoimisiún an 18 Iúil 1996 lena leagtar síos ceanglais ghinealaigh agus zóiteicniúla d'allmhairiú seamhain ainmhithe áirithe[45].
Commission Decision 89/503/EEC of 18 July 1989 laying down the certificate of pure-bred breeding pigs, their semen, ova and embryos[39], Commission Decision 89/506/EEC of 18 July 1989 laying down the certificate of hybrid breeding pigs, their semen, ova and embryos[40], Commission Decision 90/258/EEC of 10 May 1990 laying down the zootechnical certificates for pure-bred breeding sheep and goats, their semen, ova and embryos[41], Commission Decision 96/79/EC of 12 January 1996 laying down the zootechnical certificates of semen, ova and embryos from registered equidae[42], Commission Decision 2005/379/EC of 17 May 2005 on pedigree certificates and particulars for pure-bred breeding animals of the bovine species, their semen, ova and embryos[43], Commission Regulation (EC) No 504/2008 of 6 June 2008 implementing Council Directives 90/426/EEC and 90/427/EEC as regards methods for the identification of equidae[44], Commission Decision 96/509/EC of 18 July 1996 laying down pedigree and zootechnical requirements for the importation of semen of certain animals[45] were adopted pursuant to basic acts referred to in recital 45.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the zootechnical and genealogical conditions for trade in and imports into the Union of breeding animals and their germinal products /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
Lógó gaois.ie
gaois.ie