Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (65)
(7) Déanfar deimhniú a thabharfidh comhairle chontae no cóchoiste amach fén alt so do lóisteáil agus do chimeád in oifig na comhairle no an chó-choiste sin (pe'ca aca é) agus, más deimhniú é a thug có-choiste amach amhlaidh, déanfar fós dúbláid de do lóisteáil agus do chimeád in oifig gach ceann de sna comhairlí contae a cheap an coiste sin, agus gach deimhniú den tsórt san agus gach dúbláid den tsórt san de dheimhniú a lóisteálfar amhlaidh beid ar nochta chun a n-iniúchta ag éinne in aisce san oifig ina mbeid lóisteálta amhlaidh gach tráth a bheidh an oifig sin ar oscailt chun gnó do dhéanamh, agus tabharfidh rúnaí comhairle contae 'na mbeidh aon deimhniú no dúbláid den tsórt san lóisteálta amhlaidh ina n-oifig, tabharfa sé d'aon duine, ar a héileamh do agus ar íoc pé táille (nách mó ná scilling) a shocróidh an chomhairle sin, cóip cheart den deimhniú no den dúbláid sin no d'aon chuid de cheachtar acu a luadhfidh an duine sin, agus déanfidh an rúnaí sin, no oifigeach éigin eile don chomhairle chontae sin a ainmneoidh an chomhairle sin chuige sin, a dheimhniú i scríbhinn fé n-a láimh gach cóip a tabharfar amach amhlaidh do bheith ceart agus (pe'ca cóip í do dineadh de dheimhniú do lóisteáladh fén bhfo-alt so no cóip do dineadh de dhúbláid do lóisteáladh amhlaidh agus gan cruthúnas ar shighniú, ar oifig, ná ar údarás an té a thabharfa sí le tuisgint a dheimhnigh amhlaidh í) beidh gach cóip a deimhneofar amhlaidh ina fianaise dho-chlaoite i ngach cúirt agus chun gach críche ar dhéanamh an deimhnithe no na coda dhe 'na dtabharfa sí le tuisgint gur cóip de í agus ar a mbeidh sa deimhniú no sa chuid sin.
(7) A certificate issued by a county council or a joint committee under this section shall be deposited and kept in the office of such council or committee (as the case may be) and, in the case of a certificate so issued by a joint committee, a duplicate thereof shall also be deposited and kept in the office of every of the county councils by whom such committee is appointed and every such certificate and duplicate certificate so deposited shall be open to inspection by any person free of charge in the office in which the same is so deposited at all times during which such office is open for the transaction of business and the secretary of a county council in whose office any such certificate or duplicate is so deposited shall on demand and on payment of such fee (not exceeding one shilling) as shall be fixed by such council furnish to any person a correct copy of such certificate or duplicate or of any portion thereof specified by such person and such secretary or some other officer of such county council nominated by such council for that purpose shall in writing under 'his hand certify the correctness of every copy so furnished and every copy so certified shall (whether the same is made from a certificate deposited under this sub-section or from a duplicate so deposited and without proof of the signature, office, or authority of the person by whom the same purports to be so certified) be conclusive evidence in all courts and for all purposes of the making and contents of the certificate or portion thereof of which it purports to be a copy.
Number 23 of 1928: ARTERIAL DRAINAGE (MINOR SCHEMES) ACT, 1928
—Má bítear tar éis éinní d'fhágaint ar lár no tar éis aon mhí-ráiteas no tuairisc earráideach do thabhairt sa phlean lóisteálta no sa leabhar eolais lóisteálta, i dtaobh aon tailte theastóidh chun crícheanna an Achta so no i dtaobh únaerí, léasaithe no sealbhairí aon tailte den tsórt san, beidh sé dleathach don Chuideachtain tar éis fógra deich lá do thabhairt d'únaerí, do léasaithe agus do shealbhairí na dtailte le n-a mbainfidh an ceartú san a bheidh beartaithe a iarraidh ar Bhreitheamh Chuarda dá mbeidh ceaptha de thurus na huaire do Chathair agus do Chontae Bhaile Atha Cliath an céanna do cheartú agus má chítear don Bhreitheamh Chuarda san éinní den tsórt san do bheith fágtha ar lár no aon mhí-ráiteas no tuairisc carráideach den tsórt san do bheith tugtha deimhneoidh san dá réir sin agus luadhfaidh sa deimhniú san na mion-innste i dtaobh éinní do fágadh ar lár amhlaidh agus an tslí in ar tugadh mí-ráiteas no tuairisc carráideach i dtaobh aon chúrsa den tsórt san agus lóisteálfar an deimhniú san le Prímh-Chléireach Oifig na mBillí Príobháideacha agus coimeádfaidh an cléireach san an deimhniú san i dteanta na scríbhinní eile le n-a mbaineann sé, agus leis sin tuigfear an plean lóisteálta no an leabhar eolais lóisteálta do bheith ceartuithe do réir an deimhnithe sin agus féadfaidh an Chuideachta aon tailte no maoin a theastóidh uatha do thógaint do réir an deimhnithe sin.
—If any omission, misstatement or erroneous description shall have been made of any lands required for the purposes of this Act or of the owners, lessees or occupiers of any such lands in the deposited plan or book of reference it shall be lawful for the Company after giving ten days' notice to the owners, lessees and occupiers of the lands affected by such proposed correction to apply to one of the Circuit Judges for the time being assigned to Dublin City and County for the correction thereof and if it shall appear to such Circuit Judge that any such omission, misstatement or erroneous description shall have been made he shall certify the same accordingly and he shall in such certificate state the particulars of any such omission and in what respect any such matter shall have been misstated or erroneously described and such certificate shall be deposited with the Principal Clerk of the Private Bill Office and such certificate shall be kept by such clerk along with the other documents to which it relates, and thereupon the deposited plan or book of reference shall be deemed to be corrected according to such certificate and the Company may take any lands or property required by them in accordance with such certificate.
Number 2 (Private) of 1933: THE DUBLIN GENERAL CEMETERY COMPANY'S ACT, 1933
(7) Deimhniú ar aon doiciméad a thaisceadh
Certificate of deposit of any document
Statutory Instruments: 1981
Ar an bhfáil nó an deimhniú aistrithe a thaifeadadh, nó ar dheimhniú gur taisceadh urrús a thabhairt, cuirfidh an Cláraitheoir Contae taifead sa Leabhar Taifid cuí i dtaobh theideal an iontaobhais áirithe agus na suime airgid a íocadh, nó i dtaobh sonraí faoin stoc a aistríodh nó faoin urrús a taisceadh, agus i dtaobh ainmneacha agus sheoltaí na ndaoine a rinne an íocaíocht, an t-aistriú nó an taisceadh sin, agus i dtaobh ainmneacha na ndaoine go léir ar luadh sa mhionnscríbhinn go bhfuil leas acu san airgead nó sa stoc nó san urrús sin nó go bhfuil teideal acu chuige, nó atá á éileamh sin, agus i dtaobh sheoltaí agus thuairiscí na ndaoine sin mar a tugadh iad sa mhionnscríbhinn, agus déanfaidh sé fógra ina mbeidh sonraí faoin íocaíocht, faoin aistriú nó faoin taisceadh a chur láithreach leis an bpost chuig gach duine de na daoine sin is déanaí a luaitear ag an seoladh a tugadh sa mhionnscríbhinn.
Upon the recording of the receipt or certificate of transfer, or upon giving a certificate of lodgment or deposit of security, the County Registrar shall make an entry in the appropriate Record Book of the title of the particular trust and the amount of the money paid, or particulars of stock transferred, or security deposited, and the names and addresses of the persons making such payment, transfer, or deposit, and the names of all persons stated in the affidavit to be, or who claim to be interested in, or entitled to, such money, stock, or security, and their addresses and descriptions as given in the affidavit, and shall forthwith send by post to each of such last mentioned persons to the address given in the affidavit a notice containing particulars of the payment, transfer or deposit.
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
Deimhnithe taisce agus barántais i leith earraí a sheachadadh.
Certificates of deposit and warrants for delivery of goods.
Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946
(5) Faoi réir aon cheart a bheidh cláraithe, nuair a thaiscfear deimhniú talún nó deimhniú muirir, beidh an éifeacht chéanna, chun lian a bhunú ar an talamh nó an muirear lena mbaineann an deimhniú, ag an taisceadh sin agus a bheadh ag taisceadh gníomhas teidil i leith talún neamhchláraithe nó i leith muirir air.
(5) Subject to any registered rights, the deposit of a land certificate or certificate of charge shall, for the purpose of creating a lien on the land or charge to which the certificate relates, have the same effect as a deposit of the title deeds of unregistered land or of a charge thereon.
Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964
Más rud é, ar choinníoll a ghabh le cúirtbhanna a bhfuil de chumhacht ag an gCúirt é a eistréatadh a bheith gan chomhlíonadh, go mbeartófar iarratas a dhéanamh chun na Cúirte ar ordú chun an cúirtbhanna a eistréatadh nó ar ordú chun suim airgid a thaisc an páirtí a chuaigh sa chúirtbhanna in ionad urra nó urraí a fhorghéilleadh, déanfar an cúirtbhanna a thabhairt ar aird ar dtús do Bhreitheamh atá sannta don dúiche chúirte ina mbeidh sé taiscthe san am sin, agus féadfaidh an Breitheamh, ar cibé cruthúnas is cuí leis nó léi a bheith aige nó aici, deimhniú i bhFoirm 27.1, Sceideal B, a fhormhuiniú ar an gcúirtbhanna, agus beidh an deimhniú sin ina fhianaise ar aon choinníoll a ghabh leis an gcúirtbhanna a bheidh deimhnithe ann a bheith gan chomhlíonadh.
Where, upon the non-performance of a condition of a recognisance which the Court has power to estreat, it is intended to apply to the Court for an order to estreat the recognisance or for an order to forfeit a sum of money which was lodged in lieu of a surety or sureties by the party entering into the recognisance, the recognisance shall first be produced to a Judge assigned to the court district wherein it is then deposited, who may, upon having such proof as the Judge shall think fit, endorse on the recognisance a certificate in the Form 27.1 Schedule B, and such certificate shall be evidence of the non-performance of any condition of the recognisance certified therein.
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
(3) Déanfar an fógra sin a sheirbheáil ar an oifigeach i bhfeighil an Gharda Síochána don limistéar ceadúnúcháin deich lá ar a laghad roimh dháta éisteachta an iarratais agus, más rud é gur iarratas ar dhearbhú maidir le hoiriúnacht áitribh cheadúnaithe le haghaidh deimhniú bia lainne nó deimhniú bialainne teoranta an t-iarratas, cuirfidh an t-oifigeach faoi deara freisin go ndéanfar cóip de phlean an áitribh a thaisceadh leis an oifigeach sin.
(3) Such notice shall be served upon the officer in charge of the Garda Síochana for the licensing area at least ten days before the date of hearing of the application and, where the application is for a declaration as to suitability of licensed premises for a restaurant certificate or limited restaurant certificate, the applicant shall also cause a copy of the plan of the premises to be deposited with the said officer.
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Sara dtugaid amach sraith de dheimhnithe muirir cuirfidh na stiúrthóirí fé smacht iontaobhaithe i pé slí, tré aistriú, tré fho-mhorgáiste, tré thaisce, no ar aon tslí eile, a cheadóidh an tAire, urrúis (dá ngairmtear urrúis údaruithe sa Sceideal so) go bhféadfidh an Chorparáid deimhnithe muirir do thabhairt amach ina gcoinnibh fé mhír 1 no fé mhír 2 den Sceideal so na dá bua agus a bheidh ar seilbh ag an gCorparáid mar urrús ar roimhíocanna d'íoc sí ar ainm-mhéid nách lú ná ainm-mhéid na sraithe sin de dheimhnithe.
Before issuing a series of certificates of charge the directors shall place under the control of trustees, in such manner by transfer, sub-mortgage, deposit, or otherwise as shall be approved by the Minister, securities (in this Schedule referred to as authorised securities) against which certificates of charge may be issued by the Corporation under or by virtue of paragraphs 1 or 2 of this Schedule held by the Corporation as security for advances made by it to a nominal amount not less than the nominal amount of such series of certificates.
Number 24 of 1927: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1927
(a) a cheangal ar an gCorparáid suim cholann an deimhnithe d'íoc le sealbhóir an deimhnithe laistigh de thréimhse bhlian (nách sia ná dachad bliain) a hainmneofar ann agus ús ar an suim cholna san d'íoc do réir an ráta a hainmneofar ann le toilliú an Aire ach ná beidh níos mó ná trí per cent. per annum os cionn an mheánráta úis (a gheobhfar amach do réir rialachán a dhéanfidh an tAire chuige sin) a bhí á íoc ag na príomhbhainc i Saorstát Éireann ar airgead a bhí ar seilbh acu ar cuntas taisce i rith pé tréimhse bhliana dar thosach am nár luatha ná cúig mhí dhéag roimh thabhairt amach na ndeimhnithe agus a ceapfar le rialacháin a dhéanfidh an tAire chuige sin;
( a ) to bind the Corporation to pay to the holder of the certificate the principal amount thereof within a period of years (not exceeding forty) named therein and to pay interest on such principal amount at the rate named therein with the consent of the Minister but not exceeding by more than three per cent per annum the average (ascertained in accordance with regulations made in that behalf by the Minister) rate of interest paid by the leading banks in Saorstát Eireann on moneys held by them on deposit account during such period of twelve months commencing not earlier than fifteen months before the issue of the certificates as shall be appointed by regulations made in that behalf by the Minister;
Number 24 of 1927: AGRICULTURAL CREDIT ACT, 1927
(2) Má chuireann duine ár bith is únaer ar aon aer-árthach ina luighe ar an Aire gur lóisteáil sé an méid oiriúnach le Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais alos an aer-árthaigh sin, bhéarfaidh an tAire amach don duine sin deimhniú (dá ngairmtear deimhniú urrúis sa Chaibidil seo den Chuid seo den Acht so) i pé fuirm agus go pé mion-innste ann is ceart dar leis an Aire.
(2) Where any person who is the owner of any aircraft satisfies the Minister that he has made in respect of such aircraft with the Accountant of the Courts of Justice a deposit of the appropriate amount, the Minister shall issue to such person a certificate (in this Chapter of this Part of this Act referred to as a certificate of security) in such form and containing such particulars as the Minister thinks proper.
Number 40 of 1936: AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936
—An cuntas cothromaíochta is gá do gach cuideachtain árachais, do réir ailt 7 (alt a bhaineann le cuntaisí do lóisteáil leis an mBord Trádála) d'Acht 1909, do lóisteáil, beidh ag gabháil leis, i dteanta na ndeimhnithe luaidhtear i Nóta 3 agus i Nóta 4 atá leis an Tríú Sceideal a ghabhann le hAcht 1909, na deimhnithe seo leanas, sé sin le rá:—
—The balance sheet which every assurance company is required by section 7 (which relates to deposit of accounts with the Board of Trade) of the Act of 1909 to deposit shall, in addition to the certificates mentioned in Note 3 and Note 4 to the Third Schedule to the Act of 1909, be accompanied by the following certificates, that is to say:—
Number 45 of 1936: INSURANCE ACT, 1936
Ar choinníoll i gcás a dtabhóidh cuideachta caillteanas in idirbheart a bheadh, dá mbeadh brabús eascraithe as, inmhuirearaithe i leith cánach de bhua alt 55 (1) nó (2) den Acht Airgeadais, 1974 (idirbhearta i ndeimhnithe taiscthe), ansin, má bhíonn cáin inmhuirearaithe ar an gcuideachta i leith an úis is iníochta ar mhéid an airgid ar diúscraíodh an ceart ina leith, go n-áireofar méid an úis sin sna méideanna a bhféadfaidh an chuideachta a éileamh go ndéanfaí méid a caillteanais a fhritháireamh ina leith faoin bhfo-alt seo.
Provided that where a company sustains a loss in a transaction which, if profit had arisen from it, would be chargeable to tax by virtue of section 55 (1) or (2) of the Finance Act, 1974 (transactions in certificates of deposit), then, if the company is chargeable to tax in respect of the interest payable on the amount of money the right to which has been disposed of, the amount of that interest shall be included in the amounts against which the company may claim to set off the amount of its loss under this subsection.
Number 7 of 1976: ORPORATION TAX ACT, 1976
(7) Nuair a bheidh agus chó luath agus bheidh méid aon táille leath-bhliana easportálaí déanta amach fé sna forálacha san roimhe seo den alt so, ansan, mara mbeidh iomlán na táille sin iníoctha le héarlais no le héarlaisí is gá, do réir an ailt seo, do lomháil mar íocaíocht ar cuntas na táille sin, bhéarfaidh an tAire amach sa bhfuirm orduithe deimhniú (dá ngairmtear deimhniú féichiúnais san alt so) á dheimhniú cadé an leath-bhliain gur ina haghaidh atá an táille sin iníoctha, cé hé an duine ag a bhfuil agus cadé an seamlas cláruithe gur ina thaobh atá an táille sin iníoctha, agus méid na táille sin no (má sé is gá sa chás) an méid is iníoctha alos na táille sin tar éis pé suim do bhaint as an táille sin is gá, do réir an ailt seo, do lomháil mar íocaíocht ar cuntas na táille sin.
(7) When and so soon as the amount of any exporter's half-yearly fee has been ascertained under the foregoing provisions of this section, the Minister shall, unless the whole of such fee is discharged by a deposit or deposits required by this section to be allowed as a payment on account thereof, issue a certificate (in this section referred to as a certificate of indebtedness) in the prescribed form certifying the half-year for which such fee is payable, the person by whom and the registered slaughtering premises in respect of which such fee is payable, and the amount of such fee or (where the circumstances so require) the amount payable in respect of such fee after deducting from such fee such sum as is required by this section to be allowed as a payment on account thereof.
Number 10 of 1930: AGRICULTURAL PRODUCE (FRESH MEAT) ACT, 1930
—Má dineadh aon fhágaint-ar-lár, mí-ráiteas no tuairisc earráideach maidir le haon tailte no maidir le húnaerí, le léasaithe, no le sealbhairí aon tailte a tuairiscítear ar na Pleananna no sna Leabhair Eolais, Féadfidh an Bord, tar éis fógra deich lá do thabhairt d'únaerí, do léasaithe, no do shealbhairí na dtailte le n-a mbaineann an ceartú beartuithe sin, a iarraidh ar Bhreitheamh Dhúithche 'na mbeidh dlighinse aige i gContae-Bhuirg Bhaile Atha Cliath an céanna do cheartú, agus más léir don Bhreitheamh san gur tré dhearmhad do dineadh an fhágaint-ar-lár, an míráiteas no an tuairisc earráideach san deimhneoidh sé an méid sin dá réir sin agus luadhfa sé sa deimhniú san na mion-innste ar aon fhágaint-ar-lár den tsórt san agus an tslí in ar tugadh mí-ráiteas no tuairisc earráideach ar éinní den tsórt san agus lóisteálfar an deimhniú san le hArd-Chléireach Oifig Bhillí Príobháideacha an Oireachtais, agus cimeádfidh an Cléireach san an deimhniú san i dteanta na scríbhinní eile le n-a mbaineann sé, agus leis sin tuigfar na Pleananna agus na Leabhair Eolais sin do bheith ceartuithe do réir an deimhnithe sin agus féadfidh an Bord dul ar aghaidh leis na hoibreacha do réir an deimhnithe sin.
—If any omission mis-statement or erroneous description shall have been made of any lands or of the owners, lessees or occupiers of any lands described on the Plans or in the Books of Reference the Board may after giving ten days' notice to the owners lessees or occupiers of the lands affected by such proposed correction apply to a District Justice having jurisdiction in the County Borough of Dublin for the correction thereof, and if it shall appear to such Justice that such omission mis-statement or erroneous description arose from mistake he shall certify the same accordingly and he shall in such certificate state the particulars of any such omission and in what respect any such matter shall have been mis-stated or erroneously described and such certificate shall be deposited with the Principal Clerk of the Private Bill Office of the Oireachtas, and such certificate shall be kept by such Clerk along with the other documents to which it relates and thereupon such Plans and Books of Reference shall be deemed to be corrected according to such certificate and the Board may proceed with the works in accordance with such certificate.
1929-PRA-002
(1) I gcás go dtaiscfear an t-airgead ceannaigh leis an gCláraitheoir, mar aon le toiliú gach duine ar pháirtí riachtanach é san fheo simplí saor ó eirí a thíolacadh, déanfar fógra faoin deimhniú dilseacháin a eisiúint a sheirbheáil ar gach duine den sórt sín.
(1) Where the purchase money is deposited with the Registrar, together with the consent of every person who would be a necessary party to a conveyance of the fee simple free from encumbrances, notice shall be served on every such person of the issue of the vesting certificate.
Statutory Instruments: 1978
ítimí sócmhainne agus risíochtaí eile arna n-urrú le comhthaobhacht i bhfoirm deimhnithe taisce arna n-eisiúint ag an institiúid iasachta nó ag institiúid ar máthairchuideachta nó fochuideachta de chuid na hinstitiúide iasachta í agus arna dtaisceadh le ceachtar díobh;
asset items and other exposures secured by collateral in the form of certificates of deposit issued by the lending institution or by an institution which is the parent undertaking or a subsidiary of the lending institution and lodged with either of them;
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance
nuair a húsáidtear an abairt “scríbhinn teidil” maidir le hairgead, cialluíonn sí ionstruim ionmhalairtithe, seic, banc-dhreacht, admháil taisce, ordú puist, no scríbhinn eile ag tabhairt no ag fiadhnú an chirt chun suim áirithe airgid d'fháil (go n-ús no dá éamais) agus, nuair a húsáidtear an abairt sin maidir le hurrús, cialluíonn sí deimhniú stuic, deimhniú scaire, bintiúir, deimhniú bintiúra, banna, no scríbhinn eile ag tabhairt no ag fiadhnú an teidil chun urrúis áirithe no ag fógairt únaerachta urrúis áirithe;
the expression "document of title", when used in relation to money, means a negotiable instrument, cheque, bank-draft, deposit receipt, postal order, or other document conferring or evidencing the right to receive payment of a specified sum of money (whether with or without interest) and, when used in relation to a security, means a stock certificate, share certificate, debenture, debenture certificate, bond, or other document conferring or evidencing the title to a specified security or notifying the ownership of a specified security,
Number 27 of 1940: OFFENCES AGAINST THE STATE (FORFEITURE) ACT, 1940
(c) ní thabharfaidh cláruitheoir na gcuideachtan deimhniú corpruithe i dtaobh na cuideachtan beartuithe sin mara ndéantar ná go dtí go ndéanfar an éarlais sin do lóisteáil amhlaidh thar ceann agus in ainm na cuideachtan beartuithe sin;
( c ) the registrar of companies shall not give a certificate of incorporation in respect of such intended company unless or until such deposit has been so made on behalf and in the name of such intended company;
Number 22 of 1942: CENTRAL BANK ACT, 1942
(a) féadfaidh an t-údarás cuain ó am go ham, ar iarratas ó dhuine a bheas ag stórasú nó ag taisce aon earraí in aon stóras nó ar aon áitreabh nó in aon áitreabh le húdarás cuain a bheas curtha in áirithe go speisialta chuige sin nó ó dhuine a mbeidh teideal aige chun aon earraí a stórasaíodh nó a taisceadh amhlaidh, deimhniú i bhfoirm arna ceadú ag an údarás cuain i leith na n-earraí a stórasaíodh nó a taisceadh amhlaidh, nó barántas i bhfoirm arna ceadú ag an údarás cuain i leith seachadadh na n-earraí a stórasaíodh nó a taisceadh amhlaidh, nó i leith aon choda díobh a sonrófar faoi seach sa bharántas, a eisiúint agus a sheachadadh don duine sin;
( a ) the harbour authority, at the request of a person warehousing or depositing any goods in any warehouse, or upon or in any premises of a harbour authority specially appropriated for the purpose, or entitled to any goods so warehoused or deposited, may from time to time issue and deliver to such person a certificate in a form approved by the harbour authority of the goods so warehoused or deposited, or a warrant in a form approved by the harbour authority for the delivery of the goods so warehoused or deposited, or any part thereof to be respectively specified in the warrant;
Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946
(b) deimhniú ó Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais, a deonadh ocht lá fichead ar a mhéid roimh dháta an iarratais, á dheimhniú go bhfuil éarlais ar coimeád san Ard-Chúirt ag an iarratasóir agus, más banna ráthaíochta an éarlais, go bhfuil éifeacht aige don tréimhse iomlán dá mbeidh an ceadúnas le deonadh, agus
( b ) a certificate of the Accountant of the Courts of Justice granted not more than twenty-eight days before the date of the application that the applicant maintains in the High Court a deposit and, where the deposit is a guarantee bond, that it covers the whole of the period for which the licence is to be granted, and
Number 10 of 1947: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1947
(b) deimhniú ó Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais, a deonadh ocht lá fichead ar a mhéid roimh dháta an iarratais, á dheimhniú go bhfuil éarlais ar coimeád san Ard-Chúirt ag an iarratasóir agus, más banna ráthaíochta an éarlais, go bhfuil éifeacht aige d'iomlán na tréimhse dá mbeidh an ceadúnas le deonadh, agus
( b ) a certificate of the Accountant of the Courts of Justice granted not more than twenty eight days before the date of the application that the applicant maintains in the High Court a deposit and where the deposit is a guarantee bond, that it covers the whole of the period for which the licence is to be granted, and
Number 10 of 1947: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1947
(h) bhéarfaidh Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais in aisce don lóisteálaí, ar é dá iarraidh sin, deimhniú á dheimhniú do na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil luach sonraithe d'éarlais nó banna ráthaíochta ar shuim shonraithe ar coimeád do réir an ailt seo ag an lóisteálaí.
( h ) the Accountant of the Courts of Justice shall issue free of charge on request to the depositor a certificate addressed to the Revenue Commissioners that the depositor maintains a deposit of a specified value or a guarantee bond for a specified sum in accordance with this section.
Number 10 of 1947: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1947
(b) más lú ná dhá mhíle punt luach an iarmhéid sin, agus mura ndéana an lóisteálaí, laistigh de chúig lá déag tar éis dáta an fhógra sin, deimhniú ón gCuntasóir a thabhairt ar aird do na Coimisinéirí Ioncaim go bhfuil lóis teálta aige, do réir ailt 14 den Acht seo, suim is ionann agus méid an easnaimh nó banna ráthaíochta ar an méid sin, déanfaidh na Coimisinéirí Ioncaim láithreach cealú ar cheadúnas ceantálaí nó ceadúnas gníomhaire thithe an lóisteálaí agus ar gach cead ceantála a deonadh dhó féin agus do dhuine ar bith chun ceantáil a dhéanamh thar a cheann.
( b ) if the value of the said balance falls short of two thousand pounds, and if the depositor does not, within fifteen days after the date of such notification, produce to the Revenue Commissioners a certificate of the said Accountant that he has deposited in accordance with section 14 of this Act an amount equal to the amount of the deficiency or a guarantee bond for that amount, the Revenue Commissioners shall forthwith cancel the auctioneer's licence or house agent's licence held by the depositor and every auction permit granted to him and to any person to conduct auctions on his behalf.
Number 10 of 1947: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1947
(4) Deimhniú, a airbheartós a bheith sínithe ag Cuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais, á dheimhniú ná raibh duine a bheas ainmnithe ann cláraithe lá áirithe sa chlár de lóisteálaithe nó go raibh sé cláraithe amhlaidh agus go raibh éarlais shonraithe ar coimeád aige, beidh sé ina fhianaise prima facie ar na fíorais a bheas deimhnithe amhlaidh agus ní gá síniú an Chuntasóra sin a chruthú ná a chruthú gurb é Cuntasóir na gCúirteannan Breithiúnais é.
(4) A certificate, purporting to be signed by the Accountant of the Courts of Justice, that on a particular day a named person was not registered in the register of depositors or that he was so registered and was maintaining a specified deposit, shall be prima facie evidence of the facts so certified and it shall not be necessary to prove the signature of the said Accountant or that he is the Accountant of the Courts of Justice.
Number 10 of 1947: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1947
(2) Ní eiseoidh an tAire deimhniú faoin alt seo mura dóigh leis (tar éis dó, i gcás taisce faoi alt 61 den Acht seo a bheith taiscthe agus coimeádta taiscthe, an taisce sin a chur san áireamh) go bhfuil agus go mbeidh an bord sin, an comhlacht eile nó an chuideachta eile ábalta freastal d'aon dliteanas a éireoidh mar gheall ar úsáid fhaillíoch feithicle inneallghluaiste or ghá polasaí árachais formheasta a bheith i bhfeidhm ina leith an tráth ábhartha dá mba rud é nár dhuine eiscthe nó árachóir feithicle an bord sin, nó an comhlacht eile sin nó an chuideachta eile sin.”
(2) The Minister shall not issue a certificate under this section unless he is of the opinion (having, in a case where a deposit under section 61 of this Act has been made and maintained, taken such deposit into account) that the board, other body or company is, and will be, capable of meeting any liability arising out of the negligent use of a mechanically propelled vehicle in respect of which, if such board, other body or company were not an exempted person or a vehicle insurer, an approved policy of insurance would he required to be in force at the material time."
Number 25 of 1968: ROAD TRAFFIC ACT, 1968
(ii) deimhniú ó Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais, arna dheonú tráth nach luaithe ná 28 lá roimh dháta an iarratais, á dheimhniú go bhfuil éarlais á coimeád ag an gcumann san Ard-Chúirt mar a cheanglaítear le hAcht 1947 agus, i gcás gur banna ráthaíochta an éarlais, go gclúdaíonn sé an tréimhse go léir a mbeidh an ceadúnas le deonú ina haghaidh, agus
(ii) a certificate of the Accountant of the Courts of Justice, granted not more than 28 days before the date of the application, that the society maintains in the High Court a deposit as required by the Act of 1947 and, where the deposit is a guarantee bond, that it covers the whole of the period for which the licence is to be granted, and
Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989
Nuair a ordófar nó nuair a cheanglófar airgead sa Chúirt a infheistiú, ní dhéanfar an íocaíocht as an infheistíocht sin, a mbeidh coimisiún bróicéara ar áireamh inti, go dtí go mbeidh, i gcás stoic inscríofa, an stoc aistrithe chun ainm an Chuntasóra nó, i gcás aon urrús eile, go dtí go dtaiscfear leis an gCuntasóir nó leis an mBanc gníomhas cuí aistrithe na n-urrús sin, arna fhorghníomhú go cuí ag díoltóir an chéanna, maille leis an deimhniú cuí stoic nó scaireanna ina leith, nó gníomhas cuí aistrithe na n-urrús sin, arna fhorghníomhú mar a dúradh, maille le deimhniú ón gcuideachta, ón gcomhlacht corpraithe nó ón údarás eile ar ina leabhair a bheidh na hurrúis sin cláraithe, nó ó rúnaí aon Stocmhargaidh in Éirinn nó i Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann, á dheimhniú an deimhniú stoic nó scaireanna sin a bheith taiscthe leis an duine a bheidh ag deimhniú amhlaidh d'fhonn aistriú an chéanna chun ainm an Chuntasóra a dhéanamh.
When money in Court is directed or required to be invested, the payment for such investment, which shall include broker's commission, shall not be made until, in the case of inscribed stock, the stock has been transferred into the name of the Accountant or, in the case of any other securities, there is lodged with the Accountant or with the Bank either a proper deed of transfer of the said securities, duly executed by the vendor thereof and the appropriate stock or share certificate in respect thereof, or a proper deed of transfer of the said securities so executed as aforesaid and a certificate of the company, body corporate or other authority in whose books such securities are registered, or of the secretary of any Stock Exchange in Ireland or in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the effect that the said stock or share certificate has been deposited with the person so certifying for the purpose of carrying out the transfer thereof into the name of the Accountant.
S.I. No. 15 of 1986: The Rules of the Superior Courts
(a) in ionstraimí margaidh airgid (seiceanna, billí, deimhnithe taisce, etc.);
(a) money market instruments (cheques, bills, certificates of deposit, etc.);
CRIMINAL JUSTICE (MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING) ACT 2010
taiscí coigiltis, leabhair choigiltis, cairteacha coigiltis doshannta nó deimhnithe taisce doshannta;
savings deposits, savings books, non-negotiable savings certificates or non-negotiable certificates of deposit;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Ní áirítear le taiscí eile deimhnithe soshannta ar thaiscí agus cairteacha coigiltis soshannta.
Other deposits do not include negotiable certificates of deposit and negotiable savings certificates.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Samplaí de sin is ea billí státchiste, páipéar tráchtála, nótaí gealltanais, glacachtaí billí, formhuinithe billí agus deimhnithe taisce;
Examples are treasury bills, commercial paper, promissory notes, bill acceptances, bill endorsements, and certificates of deposit;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
margaí taiscí neamhurraithe eile, lena n-áirítear deimhnithe taisce agus páipéar tráchtála; agus
other unsecured deposit markets, including certificates of deposit and commercial paper, and
Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds and amending Directives 2008/48/EC and 2014/17/EU and Regulation (EU) No 596/2014 (Text with EEA relevance)
Maidir le páipéir thráchtála nó deimhnithe taisce a luacháil, ba cheart do bhainisteoir CMA a sheiceáil an bhfuil margadh tánaisteach ann a thugann praghsáil chruinn.
For valuing commercial papers or certificates of deposit, the manager of an MMF should check if accurate pricing is provided by a secondary market.
Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance. )
—(1) Más rud é go ndéanfar, roimh an Acht so do rith no dá éis sin, suim airgid is mó ná céad púnt do lóisteáil no do chur i dtaisce (ar shlí seachas ar chuntas reatha) i Saorstát Éireann le bancaer i gcó-ainmneacha beirt daoine no níos mó, agus go bhfuighidh duine acu san (dá ngairmtear an duine marbh san alt so) bás tar éis an Achta so do rith, ní íocfaidh an bancaer sin an t-airgead san ná aon chuid de leis an duine ná leis na daoine uile ná le haon duine de sna daoine mhairfidh i ndiaidh an duine sin ná le duine ar bith eile mara ndeinidh no go dtí go ndéanfaidh na Coimisinéirí Ioncuim (agus iad ag gníomhú tré aon Choimisinéir acu san no tré aon oifigeach dóibh) deimhniú do thabhairt don bhancaer sin á dheimhniú ná fuil aon éileamh ar dhiúité gan íoc maidir le bás an duine mhairbh alos an airgid sin no aon choda dhe.
—(1) Where, either before or after the passing of this Act, a sum of money exceeding one hundred pounds is lodged or deposited (otherwise than on a current account) in Saorstát Eireann with a banker in the joint names of two or more persons, and one of such persons (in this section referred to as the deceased) dies after the passing of this Act, such banker shall not pay such money or any part thereof to the survivor or all or any of the survivors of such person or to any other person unless or until there is furnished to such banker a certificate by the Revenue Commissioners (acting by any of such Commissioners or by any of their officers) certifying that there is no outstanding claim for duty in connection with the death of the deceased in respect of such money or any part thereof.
Number 28 of 1935: FINANCE ACT, 1935
—(1) Beidh éifeacht ag na forála seo a leanas maidir le húdarás cuain d'eisiúint agus do sheachadadh deimhnithe taisce agus barántais i leith earraí a sheachadadh, is é sin le rá:
—(1) The following provisions shall have effect with respect to the issue and delivery by a harbour authority of certificates of deposit and warrants for the delivery of goods, that is to say:—
Number 9 of 1946: HARBOURS ACT, 1946
(c) go dtabharfaidh an t-iarratasóir ar aird do na Coimisinéirí Ioncaim deimhniú ó Chuntasóir na gCúirteanna Breithiúnais a deonadh ocht lá fichead ar a mhéid roimhe sin á dheimhniú go bhfuil éarlais ar coimeád san Ard-Chúirt ag an iarratasóir agus, más banna ráthaíochta an éarlais, go bhfuil éifeacht aige don tréimhse iomlán dá mbeidh an ceadúnas le deonadh.
( c ) that the applicant produces to the Revenue Commissioners a certificate of the Accountant of the Courts of Justice granted not more than twenty-eight days previously that the applicant maintains in the High Court a deposit and, where the deposit is a guarantee bond, that it covers the whole period for which the licence is to be granted.
Number 10 of 1947: AUCTIONEERS AND HOUSE AGENTS ACT, 1947
ciallaíonn “deimhniú teidil” aon doiciméad (nach admháil ó thaisc-choimeádaí údaraithe ar dhoiciméad a taiseadh) a aithníos nó a bheir teideal nó cearta (iarbhír nó teagmhasach) chun urrús, nó ina bhfuil fianaise ar theideal nó ar chearta den tsórt sin, agus, i gcás aon doiciméid den tsórt sin lena ngabhann cúpóin (pé acu ceangailte den doiciméad dóibh nó ar dhuilleoga cúpón ar leith), folaíonn sé aon chúpóin nár scoitheadh;
"certificate of title" means any document (not being a receipt by an authorised depositary for a document deposited) recognising or conferring or containing evidence of title or rights (whether actual or contingent) to securities and, in the case of any such document with coupons (whether attached to the document or on separate coupon sheets), includes any coupons which have not been detached;
Number 30 of 1954: EXCHANGE CONTROL ACT, 1954
(3) Ach amháin le cead ón Aire, ní híocfar airgead caipitil, ús ná díbhinní sa Stát ar aon urrús forcoimeádta ach amháin leis an taisc-choimeádaí údaraithe lenar taisceadh an deimhniú teidil chun an urrúis, nó do réir a orduithe sin.
(3) Except with the permission of the Minister, capital moneys, interest or dividends shall not be paid in the State on any reserved security except to, or to the order of, the authorised depositary with whom the certificate of title to the security is deposited.
Number 30 of 1954: EXCHANGE CONTROL ACT, 1954
(ii) tríd an deimhniú talún a eisíodh faoi na hAchtanna um Chlárú Teidil, 1891 go 1942, i ndáil leis an teach a thaisceadh leis an údarás tithe, nó
(ii) by deposit with the housing authority of the land certificate issued under the Registration of Title Acts, 1891 and 1942, in relation to the house, or
Number 27 of 1962: HOUSING (LOANS AND GRANTS) ACT, 1962
(a) an talamh sin a aistriú nó a chur faoi mhuirear nó lian a bhunú air tríd an deimhniú talún a thaisceadh (nó, más é Coimisiún na Talún an duine sin, aon chearta eile úinéireachta a fheidhmiú lena n-áirítear an ceart chun seilbh ghlan a chur i bhfeidhm), nó
( a ) transfer or charge the said land or create a lien thereon by deposit of the land certificate (or, where that person is the Land Commission, exercise any other rights of ownership, including enforcement of the right to vacant possession), or
Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964
(b) an muirear sin a aistriú nó a mhuirearú nó lian a bhunú air tríd an deimhniú muirir a thaisceadh,
( b ) transfer or charge the said charge or create a lien thereon by deposit of the certificate of charge,
Number 16 of 1964: REGISTRATION OF TITLE ACT, 1964
Idirbhearta i ndeimhnithe taiscthe agus i dtaiscí insannta.
Transactions in certificates of deposit an assignable deposits.
Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974
(v) taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí,
(v) deposits represented by negotiable certificates of deposit,
Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989
(a) urrúis inaistrithe, lena n-áirítear scaireanna, barántais, bintiúir lena n-áirítear stoc bintiúir, stoc iasachta, bannaí, deimhnithe ar thaiscí agus ionstraimí eile lena gcruthaítear nó lena n-admhaítear féichiúnas arna n-eisiúint ag aon chomhlacht corpraithe nó comhlacht frithpháirteach nó thar a cheann, urrúis rialtais agus urrúis phoiblí, lena n-áirítear stoc iasachta, bannaí agus ionstraimí eile lena gcruthaítear nó lena n-admhaítear féichiúnas arna n-eisiúint ag rialtas, údarás áitiúil nó údarás poiblí nó thar a gceann, bannaí nó ionstraimí eile lena gcruthaítear nó lena n-admhaítear féichiúnas, deimhnithe in ionannas urrús, nó ionstraimí margaidh airgid,
(a) transferable securities including shares, warrants, debentures including debenture stock, loan stock, bonds, certificates of deposits and other instruments creating or acknowledging indebtedness issued by or on behalf of any body corporate or mutual body, government and public securities, including loan stock, bonds and other instruments creating or acknowledging indebtedness issued by or on behalf of a government, local authority or public authority, bonds or other instruments creating or acknowledging indebtedness, certificates representing securities, money market instruments, [GA]
Number 37 of 1998: INVESTOR COMPENSATION ACT, 1998
(b) airgead den sórt sin a chur i gcuntais taisce in aon fhoras airgeadais nó a infheistiú i dtáirgí airgeadais gearrthéarma, amhail deimhnithe taisce nó páipéar tráchtála, arna n-eisiúint ag aon duine,
(b) the placing of them in deposit accounts in any financial institution or the investment of them in short term financial products, such as certificates of deposit or commercial paper, issued by any person,
Number 41 of 2000: NATIONAL TRAINING FUND ACT, 2000
Fairis sin, ba cheart aon taisce nó teastais arb ionann iad agus taiscí traidisiúnta, ach amháin taiscí struchtúrtha faoi mar a shainmhínítear iad i bpointe (43) d'Airteagal 4(1) de Threoir 2014/65/AE, a eisiamh ó raon feidhme an Rialacháin seo.
In addition, any deposit or certificates which represent traditional deposits, other than structured deposits as defined in point (43) of Article 4(1) of Directive 2014/65/EU should be excluded from the scope of this Regulation.
Regulation (EU) No 1286/2014 of the European Parliament and of the Council of 26 November 2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs) (Text with EEA relevance)
Aon duine a mbeidh an mhionnscríbhinn sin á comhdú aige féadfaidh sé deimhniú, arb é an teideal a bheidh air ná maidir leis an Acht faoina mbeidh an t-airgead le taisceadh, an stoc le haistriú, nó ant-urrús le taisceadh, agus leis an iontaobhas áirithe, a fháil ón gCláraitheoir Contae á dheimhniú gur comhdaíodh an mhionnscríbhinn.
Any person filing such affidavit may obtain from the County Registrar a certificate, entitled in the matter of the Act under which the money is to be lodged, the stock transferred, or the security deposited, and of the particular trust, that the affidavit has been filed.
S.I. No. 510 of 2001: The Circuit Court Rules
Iomprófar an deimhniú ar bord na loinge, agus taiscfear cóip leis na húdaráis a choimeádann an taifead ar chlárú na loinge nó, mura bhfuil an long cláraithe i Stát is Páirtí, taiscfear cóip le húdarás an Stáit a eisíonn nó a dheimhníonn an deimhniú.
The certificate shall be carried on board the ship, and a copy shall be deposited with the authorities who keep the record of the ship's registry or, if the ship is not registered in a State Party, with the authority of the State issuing or certifying the certificate.
Regulation (EC) No 392/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the liability of carriers of passengers by sea in the event of accidents
(b) déanfar suim trí chéad míle punt do chur i leataoibh as na taiscí sin agus do bhreith chun cuntais fiunraíochta sa chiste ghenerálta agus íocfar í le Ciste na gCairteacha Coigiltis (Có-ionannú Us-mhuirir) sna tráthchoda agus na tráthanna san ordóidh an tAire;
( b ) the sum of three hundred thousand pounds shall be set aside out of the said deposits and carried to a suspense account in the general fund and shall be paid to the Savings Certificates (Interest Charge Equalisation) Fund in such instalments and at such times as the Minister shall direct;
Number 22 of 1942: CENTRAL BANK ACT, 1942
(a) suim airgid (le hús nó gan ús) a fháil ó aon duine is airgead a luaitear i ndeimhniú taiscthe a eisíodh chuig an duine a thaisc an t-airgead nó chuig aon duine eile, nó
( a ) to receive from any person an amount of money (with or without interest) which is stated in a certificate of deposit issued to the person who has deposited the money or to any other person, or
Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974
ciallaíonn “deimhniú taiscthe” doiciméad a bhaineann le hairgead, in aon airgead reatha, a taisceadh leis an eisitheoir nó le duine éigin eile, ar doiciméad é a thugann aitheantas d'oibleagáid suim shonraithe a íoc le hiompróir nó le hordú, le hús nó gan ús, agus ar doiciméad é ar inaistrithe trína sheachadadh, formhuinithe nó gan formhuiniú, an ceart chun an tsuim shonraithe sin, le hús nó gan ús, a fháil.
"certificate of deposit" means a document relating to money, in any currency, which has been deposited with the issuer or some other person, being a document which recognises an obligation to pay a stated amount to bearer or to order, with or without interest, and being a document by the delivery of which, with or without endorsement, the right to receive that stated amount, with or without interest, is transferable.
Number 27 of 1974: FINANCE ACT, 1974
(4) Déanfar airgead sa Chiste a chur i gcuntais taisce in aon fhoras airgeadais nó a infheistiú i dtáirgí airgeadais gearrthéarma, ar nós deimhnithe taiscthe nó páipéir tráchtála, arna n-eisiúint ag aon duine a sheolann gnó laistigh den Stát nó lasmuigh de agus déanfar aon ioncam a gheofar i leith airgid a bheidh curtha i gcuntais taisce nó a bheidh infheistithe faoin bhfo-alt seo a íoc isteach sa Chiste nó a chur i gcuntais taisce nó a infheistiú faoin bhfo-alt seo.
(4) Moneys in the Fund shall be placed in deposit accounts in any financial institution or invested in short-term financial products, such as certificates of deposit or commercial paper, issued by any person, carrying on business in or outside the State and any income received in respect of moneys placed or invested under this subsection shall be paid into the Fund or placed or invested under this subsection.
Number 33 of 1999: TEMPORARY HOLDING FUND FOR SUPERANNUATION LIABILITIES ACT, 1999
(5) Bhéarfaidh duine a mbeidh deimhniú teidil chun urrúis fhorcoimeádta á thaisceadh aige le taisc-choimeádaí údaraithe pé eolas uaidh maidir le húnaeracht a iarrfas an taisc-choimeádaí údaraithe.
(5) A person depositing a certificate of title to a reserved security with an authorised depositary shall furnish such information as to ownership as the authorised depositary may require.
Number 30 of 1954: EXCHANGE CONTROL ACT, 1954
(c) tríd an deimhniú talún a eisíodh faoi na hAchtanna sin maidir leis an teach a thaisceadh leis an údarás tithíochta, nó
( c ) by deposit with the housing authority of the land certificate issued under the said Acts, in relation to the house, or
Number 21 of 1966: HOUSING ACT 1966
(c) tríd an deimhniú talún a eisíodh faoin Acht sin i ndáil leis an teach a thaisceadh leis an údarás tithíochta, nó
( c ) by the deposit with the housing authority of the land certificate issued under the said Act in relation to the house, or
Number 27 of 1979: HOUSING (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1979
(a) na dtaiscí i bpuint Éireannacha (lena n-áirítear taiscí ar chuntais reatha ach, faoi réir mhír (b), gan taiscí idirbhainc agus taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí a áireamh), agus
( a ) Irish pound deposits (including deposits on current accounts but, subject to paragraph (b), excluding interbank deposits and deposits represented by negotiable certificates of deposit), and
Number 16 of 1989: CENTRAL BANK ACT, 1989
Ba cheart go leagfaí síos leis an Rialachán seo, dá bhrí sin, rialacha aonfhoirmeacha maidir leis na hionstraimí incháilithe a úsáidfidh ciste fiontraíochta sóisialta cáilitheach chun infheistíochtaí a dhéanamh, lena n-áirítear ionstraimí cothromais agus cuasachothromais, ionstraimí fiachais, amhail nótaí gealltanais agus deimhnithe taisce, infheistíochtaí i gcistí fiontraíochta sóisialta cáilitheacha eile agus iasachtaí urraithe agus neamhurraithe, agus deontais.
Therefore, this Regulation lays down uniform rules on the eligible instruments to be used by a qualifying social entrepreneurship fund when making investments, which include equity and quasi-equity instruments, debt instruments, such as promissory notes and certificates of deposit, investments into other qualifying social entrepreneurship funds, secured or unsecured loans, and grants.
Regulation (EU) No 346/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2013 on European social entrepreneurship funds Text with EEA relevance
ciallaíonn "ionstraim chomhshamhlaithe airgid" deimhniú corrlaigh, banna lena n-áirítear banna faoi chumhdach nó aon ionstraim neamh-fho-ordaithe eile atá eisithe ag institiúid, a bhfuil íocaíocht iomlán faighte ag an institiúid ina leith cheana féin agus a aisíocfar gan choinníoll ag a luach ainmniúil;
"cash assimilated instrument" means a certificate of deposit, a bond, including a covered bond, or any other non-subordinated instrument, which has been issued by an institution, for which the institution has already received full payment and which shall be unconditionally reimbursed by the institution at its nominal value;
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance
Is é atá in ionstraimí margaidh airgid ná ionstraimí inaistrithe a dhéantar a dhéileáil ar an margadh airgeadais de ghnáth agus áirítear iontu billí státchiste agus údarás áitiúil, deimhnithe taisce, páipéir thráchtála, glacthaí bainc agus nótaí meántéarmacha nó fadtéarmacha.
Money market instruments are transferable instruments normally dealt in on the money market and include treasury and local authority bills, certificates of deposits, commercial papers, bankers' acceptances, and medium- or short-term notes.
Regulation (EU) 2017/1131 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on money market funds (Text with EEA relevance. )
(3) Sna fo-ailt sin roimhe seo den alt so, foluíonn an focal “airgead” airgead i dtaisce i mBanc Taisce an Phuist no in aon bhanc eile agus foluíonn an abairt “urrús ar airgead” leabhar taisce ar n-a thabhairt amach ag Banc Taisce an Phuist do thaisceoir agus fós foluíonn Cairt Choigiltis, agus ar na comhachta bheirtear leis na fo-ailt sin fé seach d'údarás chonganta phuiblí beidh—
(3) In the foregoing sub-sections of this section, the word "money" includes money deposited in the Post Office Savings Bank or any other bank and the expression "security for money" includes a deposit book issued by the Post Office Savings Bank to a depositor and also includes a Savings Certificate, and the powers conferred by those sub-sections respectively on a public assistance authority shall include:—
Number 27 of 1939: PUBLIC ASSISTANCE ACT, 1939
(3) Sna fo-ailt sin roimhe seo den alt so, folaíonn an focal “airgead” airgead i dtaisce i mBanc Taisce an Phoist nó in aon bhanc eile agus folaíonn an abairt “urrús ar airgead” leabhar taisce arna eisiúin ag Banc Taisce an Phoist chun taisceora agus folaíonn freisin Cairt Choigiltis, agus na cumhachta a bheirtear leis na fo-ailt sin faoi seach d'údarás óspidéil mheabhair-ghalar folóid—
(3) In the foregoing sub-sections of this section, the word "money" includes money deposited in the Post Office Savings Bank or in any other bank and the expression "security for money" includes a deposit book issued by the Post Office Savings Bank to a depositor and also includes a Savings Certificate, and the powers conferred by those sub-sections respectively on a mental hospital authority shall include—
Number 19 of 1945: MENTAL TREATMENT ACT, 1945
(2) Sula n-eiseoidh an Cláraitheoir deimhniú dílseacháin, deimhneoidh sé dó féin gur íocadh an praghas ceannaigh nó gur taisceadh é leis féin, gur glanadh na fiacha forordaithe agus go bhfuil cíos an tí cónaithe (seachas riaráiste a bhfuil caingean chun iad a ghnóthú faoi urchosc reachta) íoctha cothrom le dáta.
(2) Before issuing a vesting certificate the Registrar shall satisfy himself that the purchase price has been paid or deposited with him, that the prescribed fees have been discharged and that rent for the dwellinghouse (other than arrears an action for the recovery of which is statute-barred) has been paid up to date.
Number 16 of 1978: LANDLORD AND TENANT (GROUND RENTS) (NO. 2) ACT, 1978
(a) i leith scaireanna agus taiscí (lena n-áirítear taiscí i gcuntais reatha más ann dóibh, ach, faoi réir mhír (b), gan scaireanna agus taiscí a shonraítear i bhfo-alt (4), agus taiscí arb ionannas dóibh deimhnithe inaistrithe ar thaiscí, a áireamh) darb ainmluach puint na hÉireann, agus
( a ) shares and deposits (including deposits on current accounts if any, but, subject to paragraph (b), excluding shares and deposits specified in subsection (4) and deposits represented by negotiable certificates of deposit) denominated in Irish pounds, and
Number 17 of 1989: BUILDING SOCIETIES ACT, 1989
Comhdófar an admháil nó an deimhniú sin, agus coimeádfar leabhar sa Phríomh-Oifig ina dtaifeadfar ó thráth go chéile méid gach éarlaise agus an achainí lena mbainfidh sí.
Such receipt or certificate shall be filed, and a book shall be kept in the Central Office in which shall be entered from time to time the amount of each deposit and the petition to which it is applicable.
S.I. No. 15 of 1986: The Rules of the Superior Courts
Lógó gaois.ie
gaois.ie