Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (17)
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán Monarú:
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán,
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons,
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
CRAICEANN TORTHAÍ CITRIS NÓ MEALBHACÁN
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
craiceann mealbhacán nó torthaí ciotrais
peel of melons or citrus fruit
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (draenáilte, glacé nó criostalaithe)
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (díscithe, glacé nó criostalaithe), seachas bananaí leasaithe le siúcra faoi chuimsiú na gceannteideal ex20060038 agus ex20060099
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised), excluding bananas preserved by sugar falling within headings ex20060038 and ex20060099
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (draenáilte, glacé nó criostalaithe)
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
Regulation (EU) 2016/1076 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2016 applying the arrangements for products originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, economic partnership agreements
Cumasaítear leis an modh a thuairiscítear thíos láithreacht iarmhair défheinile, 2-hiodrocsaidéfheinile (ortaifeinilfeanól) nó ocsaíd défheinil-2-il sóidiam (ortaifeinilfeanáit sóidiam) i gcraiceann torthaí citris a bhraith.
The method described below enables the presence of residues of biphenyl, 2-hydroxybiphenyl (orthophenyl-phenol) or sodium biphenyl-yl oxide (sodium orthophenyl-phenate) in the peel of citrus fruit to be detected.
Statutory Instruments: 1981
Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
(ii) táirgí ina mbeidh peictin, agus a gheofar ó úlla brúmheilte triomaithe nó ó chraiceann triomaithe torthaí ciotrais, nó ó mheascán den dá rud, trí ghníomhaíocht aigéid chaoil agus ina dhiaidh sin neodrú páirteach le salainn shóidiam nó photaisiam;
(ii) products containing pectin and derived from dried apple pomace or dried peel of citrus fruits, or from a mixture of both, by the action of dilute acid followed by partial neutralisation with sodium or potassium salts;
Statutory Instruments: 1980
Is í teorainn íogaireachta an mhodha seo, i dtéarmaí dearfacha, tuairim 5 ?g, do dhéfheinil agus tuairim 1?g do 2-hiodrocsaidéfheinil nó d'ocsaíd défheinil-2-il sóidiam, rud is comhionann le 5 mg défheinile agus 1 mg 2-hiodrocsaidéfheinile faoi seach i gcraiceann 1 cg torthaí citris.
The sensitivity limit of this method, in absolute terms, is approximately 5 ?g. for biphenyl and 1 ?g. for 2-hydroxybiphenyl or sodium biphenyl 2-yl oxide, which is the equivalent of 5 mg. of biphenyl and 1 mg. of 2-hydroxybiphenyl respectively in the peel of 1 kg. of citrus fruit.
Statutory Instruments: 1981
(ii) táirgí ina mbeidh peictin, agus a gheofar ó úlla brúmheilte triomaithe nó ó chraiceann triomaithe torthaí ciotrais, nó ó mheascán den dá rud, trí ghníomhaíocht aigéid chaoil agus ina dhiaidh sin neodrú páirteach le salainn shóidiam nó photaisiam;
(ii) products containing pectin and derived from dried apple pomace or dried peel of citrus fruits, or from a mixture of both, by the action of dilute acid followed by partial neutralisation with sodium or potassium salts;
Statutory Instruments: 1980
folaíonn "talmhaíocht" gairneoireacht, fás torthaí, fás síolta, feirmeoireacht déiríochta, beostoc (lena n-áirítear aon ainmhí a choimeádtar chun bia, olann, craicne nó fionnadh a tháirgeadh, nó chun é a úsáid ag saothrú talún) a phórú agus a choimeád, capaill a thraenáil agus stoc folaíochta a thógáil, talamh a úsáid mar thalamh féaraigh, mar thalamh móinéir, mar thalamh saileánaigh, mar gharraithe margaidh nó mar phlandlanna agus forléireofar "talmhaíochta" dá réir sin;
"agriculture" includes horticulture, fruit growing, seed growing, dairy farming, the breeding and keeping of livestock (including any creature kept for the production of food, wool, skins or fur, or for the purpose of its use in the farming of land), the training of horses and the rearing of bloodstock, the use of land as grazing land, meadow land, osier land, market gardens and nursery grounds, and "agricultural" shall be construed accordingly;
PLANNING AND DEVELOPMENT ACT, 2000
Ní mór don mhonaróir IBNS deimhniú a sholáthar d’údarás um homalógú an Bhallstáit, ar deimhniú é ina gcuimsítear torthaí an fhíorúcháin sin agus ina liostaítear na substaintí nó na heilimintí a úsáidtear chun scriosadh nó neodrú na nótaí bainc a áirithiú agus ina bhfianaítear nach aon riosca suntasach don tsláinte iad má ionanálaítear iad, nó má theagmhaíonn siad le craiceann fhoireann slándála CIT nó le craiceann fhoireann BCN.
A certificate must be supplied to the homologating authority of the Member State by the IBNS manufacturer, which includes the results of this verification and which lists the substances or elements used to ensure destruction or neutralisation of the banknotes and attests that they do not pose a serious risk to health in the case of inhalation by, or contact with, the skin of the CIT security staff or of the NCB staff.
Regulation (EU) No 1214/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the professional cross-border transport of euro cash by road between euro-area Member States
folaíonn “talmhaíocht” gairneoireacht, fás torthaí, fás síolta, feirmeoireacht, déiríocht, eallach stoic (lena n-áirítear aon ainmhí a choimeádtar chun bia, olann, craicne nó fionnadh a tháirgeadh, nó chun é a úsáid ag saothrú talún) a phórú agus a choimeád, talamh a úsáid mar thalamh féaraigh, mar thalamh móinéir, mar thalamh sailí, mar gharraithe margaidh agus garraithe altran, talamh a úsáid chun móna, agus talamh a úsáid mar thalamh coille nuair a ghabhann an úsáid sin le talamh a shaothrú chun críocha eile a bhaineann le talmhaíocht;
"agriculture" includes horticulture, fruit growing, seed growing, dairy farming, the breeding and keeping of livestock (including any creature kept for the production of food, wool, skins or fur, or for the purpose of its use in the farming of land), the use of land as grazing land, meadow land, osier land market gardens and nursery grounds, the use of land for turbary, and the use of land for woodlands where that use is ancillary to the farming of land for other agricultural purposes, and "agricultural" shall be construed accordingly;
Number 28 of 1963: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1963
Lógó gaois.ie
gaois.ie