Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (37)
Crith mheicniúil
Mechanical vibration
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Crith mheicniúil
Mechanical vibration
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
scriosadh foirgneamh, trealaimh nó earraí luachmhara i dtinte foraoise nó i gcreathanna talún;
destruction of buildings, equipment or valuables in forest fires or earthquakes;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Laghdú torainn agus creatha
Noise and vibration abatement
Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance
creathanna talún,
earthquakes,
Regulation (EU) 2017/1938 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2017 concerning measures to safeguard the security of gas supply and repealing Regulation (EU) No 994/2010 (Text with EEA relevance. )
Maidir le creathanna meicniúla, is iomchuí deireadh a chur leis an gceanglas i ndáil le gan dul thar uasluachanna arna socrú i reachtaíocht an Aontais maidir leis na rioscaí a bhaineann le creathanna d'oibrithe mar ní féidir an cuspóir sin a bhaint amach le húsáid TCP amháin.
As regards mechanical vibrations, it is appropriate to remove the requirement not to exceed the limit values set by Union legislation on the exposure of workers to vibrations since the use of PPE alone is not able to achieve this objective.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
Maidir le creathanna meicniúla, is iomchuí deireadh a chur leis an gceanglas i ndáil le gan dul thar uasluachanna arna socrú i reachtaíocht an Aontais maidir leis na rioscaí a bhaineann le creathanna d'oibrithe mar nach féidir an cuspóir sin a bhaint amach le húsáid TCP amháin.
As regards mechanical vibrations, it is appropriate to remove the requirement not to exceed the limit values set by Union legislation on the exposure of workers to vibrations since the use of PPE alone is not able to achieve this objective.
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
Déanfar feistí a dhearadh agus a mhonarú sa chaoi go laghdófar a oiread is féidir an leibhéal riosca a bhaineann le creathadh a thagann as na feistí, ag cur san áireamh dul chun cinn teicniúil agus na ndóigheanna atá ar fáil le creathanna a shrianadh, ag foinse an chreathaidh go háirithe, ach amháin más cuid d'fheidhmíocht shonraithe na feiste na creathanna sin.
Devices shall be designed and manufactured in such a way as to reduce to the lowest possible level the risks arising from vibration generated by the devices, taking account of technical progress and of the means available for limiting vibrations, particularly at source, unless the vibrations are part of the specified performance.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
Déanfar feistí a dhearadh agus a mhonarú sa chaoi go laghdófar a oiread is féidir an leibhéal riosca a bhaineann le creathadh a thagann as na feistí, ag cur san áireamh dul chun cinn teicniúil agus na ndóigheanna atá ar fáil le creathanna a shrianadh, ag foinse an chreathaidh go háirithe, ach amháin más cuid d'fheidhmíocht shonraithe na feiste na creathanna sin.
Devices shall be designed and manufactured in such a way as to reduce to the lowest possible level the risks arising from vibration generated by the devices, taking account of technical progress and of the means available for limiting vibrations, particularly at source, unless the vibrations are part of the specified performance.
Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )
Dabhach uisce chreatha nó fearas eile chun an fleascán a chroitheadh agus a choimeád ag teocht 90 ± 2 °C.
Shaking water bath or other apparatus to shake and maintain the flask at 90 ± 2 °C.
Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Coimeád an fleascán i ndabhach uisce chreatha ag teocht 90 ± 2 °C ar feadh uair an chloig, á chroitheadh go láidir.
Maintain the flask in a shaking water bath at 90 ± 2 °C for 1 hour, shaking it vigorously.
Regulation (EU) No 1007/2011 of the European Parliament and of the Council of 27 September 2011 on textile fibre names and related labelling and marking of the fibre composition of textile products and repealing Council Directive 73/44/EEC and Directives 96/73/EC and 2008/121/EC of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Ní mór TCP atá ceaptha éifeachtaí na gcreathanna meicniúla a chosc a áirithiú go mbíonn maolú iomchuí ar chomhpháirteanna díobhálacha creatha don chuid den chorp atá i mbaol.
PPE designed to prevent the effects of mechanical vibrations must be capable of ensuring adequate attenuation of harmful vibration components for the part of the body at risk.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on personal protective equipment /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
TCP atá ceaptha éifeachtaí na gcreathanna meicniúla a chosc, ní mór dó a áirithiú go mbíonn maolú iomchuí ar chomhpháirteanna díobhálacha creatha don chuid den chorp atá i mbaol.
PPE designed to prevent the effects of mechanical vibrations must be capable of ensuring adequate attenuation of harmful vibration components for the part of the body at risk.
Regulation (EU) 2016/425 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on personal protective equipment and repealing Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance)
An 11 Deireadh Fómhair 2017, thíolaic an Ghréig iarratas chun an Ciste a shlógadh, tar éis creatha talún a bhuail réigiún na Mara Aeigéiche Theas agus oileán Kos an 20 Iúil 2017.
On 11 October 2017, Greece submitted an application to mobilise the Fund, following an earthquake that affected the South Aegean region and the island of Kos on 20 July 2017.
Decision (EU) 2018/1505 of the European Parliament and of the Council of 12 September 2018 on the mobilisation of the European Union Solidarity Fund to provide assistance to Bulgaria, Greece, Lithuania and Poland
Thabhódh ciste iontaobhais arbh é a aidhm freagairt don chrith talún i Háítí, mar shampla, speansais airgeadra áitiúil i Háítí, cheannódh sé soláthairtí agus seirbhísí i líon éagsúil d’airgeadraí thart ar réigiún na Cairibe, agus gheobhadh sé earraí agus seirbhísí lóistíochta ón taobh istigh den AE agus thart timpeall air.
A trust fund aimed at responding to the earthquake in Haiti, for example, would incur local currency expenses in Haiti, purchase supplies and services in a variety of currencies around the Caribbean region, and obtain goods and logistical services from within and around the EU.
Opinion No 6/2010 (pursuant to Article 322 TFEU) on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union
Beidh na ceanglais theicniúla mhionsonraithe sin de chineál a mhéadóidh an leibhéal sábháilteachta ag an obair dá bhforáiltear leis na Treoracha dá dtagraítear in Airteagal 76(1) agus in Airteagal 77, nó ar a laghad a choimeádfaidh an leibhéal sin, agus eirgeanamaíocht (lena n-áirítear cosaint ar mhí-úsáid intuartha, inúsáidteacht córas rialaithe, inrochtaineacht na rialaitheoirí chun gníomhachtúchán neamhthoiliúil a sheachaint, oiriúnú chomhéadan an duine/na feithicle do shaintréithe intuartha an tiománaí, do chreathanna agus d’idirghabháil an oibreora), cobhsaíocht agus sábháilteacht dóiteáin á gcur san áireamh.
Those detailed technical requirements shall be such as to increase or at least maintain the level of occupational safety provided for by the Directives referred to in Article 76(1) and Article 77, taking into account ergonomics (including protection against foreseeable misuse, usability of control systems, accessibility of controls to avoid their unintentional activation, adaptation of the person/vehicle interface to the foreseeable characteristics of the driver, vibrations and operator intervention), stability and fire safety.
Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
Déanfar an tsuiteáil chábla-bhealaigh a dhearadh agus a thógáil ar bhealach lena n-áiritheofar go mbeidh aon núis inmheánach nó sheachtrach a bheadh mar thoradh ar gháis dhíobhálacha, ar astaíochtaí torainn nó ar chreathanna laistigh de na teorainneacha a leagtar síos.
The cableway installation shall be designed and constructed in such a way as to ensure that any internal or external nuisance resulting from noxious gases, noise emissions or vibrations falls within the prescribed limits.
Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on cableway installations and repealing Directive 2000/9/EC (Text with EEA relevance)
a. Córais tástála tonncreathaí ina n-úsáidtear aischothú nó teicnící lúbiata agus lena n-ionchorpraítear rialaitheoir digiteach, a bhfuil ar a gcumas córas a chur ag crith ag luasghéarú arb ionann agus 10 g rms nó ar mó ná sin é idir 20 Hz agus 2 kHz agus fórsaí á dtabhairt uathu arb ionann iad nó ar mó iad ná 50 kN, á dtomhas ‘bord lom’;
a. Vibration test systems employing feedback or closed loop techniques and incorporating a digital controller, capable of vibrating a system at an acceleration equal to or greater than 10 g rms between 20 Hz and 2 kHz while imparting forces equal to or greater than 50 kN, measured ‘bare table’;
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
c. Seirbhachomhlaí rialaithe eitilte atá deartha nó modhnaithe do na córais atá sonraithe in 7A116.a. nó i 7A116.b., agus atá deartha nó modhnaithe chun oibriú i dtimpeallacht chreatha ar mhó í ná 10 g rms idir 20 Hz agus 2 kHz.
c. Flight control servo valves designed or modified for the systems specified in 7A116.a. or 7A116.b., and designed or modified to operate in a vibration environment greater than 10 g rms between 20 Hz and 2 kHz.
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Déantar cuir síos in 9B106.a.2. ar chórais a bhfuil ar a gcumas timpeallacht chreatha a ghiniúint a bhfuil tonn aonair acu (e.g. tonn sínis) agus ar chórais a bhfuil ar a gcumas creathadh randamach leathanbhanda a ghiniúint (i.e. speictream cumhachta).
9B106.a.2. describes systems that are capable of generating a vibration environment with a single wave (e.g. a sine wave) and systems capable of generating a broad band random vibration (i.e. power spectrum).
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
b. Córais ghníomhacha maolaithe torainn nó córais um chealú, nó imthacaí maighneádacha, atá deartha go speisialta do chórais tarchurtha cumhachta, a bhfuil córais rialaithe leictreonacha ionchorpraithe leo ar córais iad a bhfuil ar a gcumas chun crith sa trealamh a mhaolú go gníomhach trí chomharthaí frith-fuaime nó frith-creatha díreach chuig an bhfoinse a ghiniúint;
b. Active noise reduction or cancellation systems, or magnetic bearings, specially designed for power transmission systems, and incorporating electronic control systems capable of actively reducing equipment vibration by the generation of anti-noise or anti-vibration signals directly to the source;
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
a.Córais tástála tonncreathaí ina núsáidtear aischothú nó teicnící lúbiata agus lena nionchorpraítear rialaitheoir digiteach, a bhfuil ar a gcumas córas a chur ag crith ag luasghéarú arb ionann agus 10 g rms nó ar mó ná sin é idir 20 Hz agus 2 kHz agus fórsaí á dtabhairt uathu arb ionann iad nó ar mó iad ná 50 kN, á dtomhas le ''bord lom'';
test systems employing feedback or closed loop techniques and incorporating a digital controller, capable of vibrating a system at an acceleration equal to or greater than 10 g rms between 20 Hz and 2 kHz while imparting forces equal to or greater than 50 kN, measured 'bare table';
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
c.Seirbheachomhlaí rialaithe eitilte atá deartha nó modhnaithe do na córais atá sonraithe in 7A116.a. nó i 7A116.b., agus atá deartha nó modhnaithe chun oibriú i dtimpeallacht chreatha ar mó í ná 10 g rms idir 20 Hz agus 2 kHz.
control servo valves designed or modified for the systems specified in 7A116.a. or 7A116.b., and designed or modified to operate in a vibration environment greater than 10 g rms between 20 Hz and 2 kHz.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
1.Déantar cur síos in 9B106.a.ar chórais a bhfuil ar a gcumas timpeallacht chreatha a ghiniúint a bhfuil tonn aonair acu (e.g. tonn sínis) agus ar chórais a bhfuil ar a gcumas creathadh randamach leathanbhanda a ghiniúint (i.e. speictream cumhachta).
1.9B106.a.describes systems that are capable of generating a vibration environment with a single wave (e.g., a sine wave) and systems capable of generating a broad band random vibration (i.e., power spectrum).
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
Ní idirbhearta iad na sreafaí sin toisc nach gcomhlíonann siad ceann amháin nó níos mó de na saintréithe a bhaineann le hidirbhearta, is féidir, mar shampla, nach bhfuil na haonaid institiúideacha lena mbaineann ag gníomhú trí chomhaontú frithpháirteach, faoi mar a bheadh i gceist i gcás urghabhála neamhchúitithe sócmhainní nó is féidir freisin gur i ngeall ar theagmhas nádúrtha éigin ar nós creatha talún a tharlaíonn athrú, seachas i ngeall ar fheiniméan a bhaineann le cúrsaí eacnamaíocha amháin.
The reason that these flows are not transactions is linked to their not meeting one or more of the characteristics of transactions, for example, the institutional units involved may not be acting by mutual agreement, as in the case of an uncompensated seizure of assets, or the change may be due to a natural event such as an earthquake rather than a purely economic phenomenon.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
(e) daoine ar bith a dhéanfaidh éileamh alos díobhála, d'aon droichead meáchana no d'aon bhóthar no d'aon rud ar bhóthar no fé bhóthar, do thárla de dhruim meáchana feithicle inneall-ghluaiste, no de dhruim creatha do theacht de dheascaibh feithicle inneall-ghluaiste, le n-a mbaineann an scríbhinn ionbhainte, agus
( e ) any persons claiming in respect of injury to any weigh-bridge or to any road or to anything in or below the surface of a road due to the weight of or vibration caused by a mechanically propelled vehicle to which the relevant document relates, and
Number 11 of 1933: ROAD TRAFFIC ACT, 1933
Cúiteamh an dlí um rialú i leith suíomh na mbraiteoirí nó ualaí aerfhrámaí dinimiciúla, i.e. cúiteamh le haghaidh timpeallachta creatha na mbrathadóirí nó le haghaidh athruithe i suíomh an bhraiteora i leith an mheáchanláir;
Control law compensation for sensor location or dynamic airframe loads, i.e. compensation for sensor vibration environment or for variation of sensor location from the centre of gravity;
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
d. Córais rialaithe le haghaidh tiomántán leachtach nó tiomántán draoibe (lena n-áirítear ocsaídeoirí), agus comhpháirteanna atá saindeartha lena n-aghaidh, atá inúsáidte i “ndiúracáin”, agus atá deartha nó modhnaithe chun oibriú i dtimpeallachtaí creatha ar mó iad ná 10 g rms idir 20 Hz agus 2 kHz.
d. Liquid and slurry propellant (including oxidisers) control systems, and specially designed components therefor, usable in “missiles”, designed or modified to operate in vibration environments greater than 10 g rms between 20 Hz and 2 kHz.
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
d.Córais rialaithe le haghaidh tiomáint leachta, sciodair nó glóthaí (lena náirítear ocsaídeoirí), maille le comhpháirteanna atá saindeartha lena naghaidh, inúsáidte in "diúracáin", atá deartha nó modhnaithe chun feidhmiú i dtimpeallachtaí creatha ar mó iad ná 10 g rms idir 20 Hz agus 2 kHz.
d.Liquid, slurry and gel propellant (including oxidisers) control systems, and specially designed components therefor, usable in "missiles", designed or modified to operate in vibration environments greater than 10 g rms between 20 Hz and 2 kHz.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
(1) áireofar le seirbhísí práinnfhreagartha, arna mbunú ar ghníomhaíochtaí reatha san Eoraip, go gcuirfear sonraí um fhaire na Cruinne agus táirgí díorthaithe ar fáil chun leasa na gníomhairí práinnfhreagartha ar an leibhéal idirnáisiúnta, ar an leibhéal Eorpach, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal réigiúnach maidir le cineálacha éagsúla tubaistí, lena n-áirítear guaiseacha meitéareolaíocha (lena n-áirítear stoirmeacha, dóiteáin agus tuilte), guaiseacha geoifisiceacha (lena n-áirítear creathanna talún, súnámaithe, brúchtaí bolcánacha agus sciorrthaí talún), tubaistí de dhéanamh an duine a tharla d’aon turas nó trí thimpiste agus tubaistí daonnúla eile.
1. emergency response services, based on existing activities in Europe, shall ensure that Earth observation data and derived products are made available for the benefit of emergency response players at international, European, national and regional levels in relation to different types of disasters, including meteorological hazards (including storms, fires and floods), geophysical hazards (including earthquakes, tsunamis, volcanic eruptions and landslides), deliberate and accidental man-made disasters and other humanitarian disasters.
Regulation (EU) No 911/2010 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2010 on the European Earth monitoring programme (GMES) and its initial operations (2011 to 2013)
(17) Ba cheart go n-áireofaí le dálaí urghnácha tubaistí nádúrtha amhail dóiteáin agus creathanna talún, ionsaithe sceimhlitheoireachta, cogaí agus coinbhleachtaí míleata nó coinbhleachtaí sibhialta armtha, éirí amach, coigistithe míleata nó mídhleathacha, coinbhleachtaí oibreachais, aon duine atá tinn, gortaithe nó marbh a thabhairt i dtír, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ar muir nó ar uiscebhealaí intíre, bearta a bhfuil gá leo chun an comhshaol a chosaint, cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí bainistithe tráchta nó ag údaráis chalafoirt, nó cinntí arna nglacadh ag na húdaráis inniúla maidir leis an ord poiblí agus maidir leis an tsábháilteacht, agus chun freastal ar riachtanais phráinneacha iompair, ach ní gá gurbh iad na nithe sin amháin a bheadh i gceist leis na dálaí sin.
(17) Extraordinary circumstances should include, but not be limited to, natural disasters such as fires and earthquakes, terrorist attacks, wars and military or civil armed conflicts, uprisings, military or illegal confiscations, labour conflicts, landing any sick, injured or dead person, search and rescue operations at sea or on inland waterways, measures necessary to protect the environment, decisions taken by traffic management bodies or port authorities, or decisions by the competent authorities with regard to public order and safety as well as to cover urgent transport needs.
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004
Ba cheart go n-áireofaí le dálaí urghnácha tubaistí nádúrtha amhail dóiteáin agus creathanna talún, ionsaithe sceimhlitheoireachta, cogaí agus coinbhleachtaí míleata nó coinbhleachtaí sibhialta armtha, éirí amach, coigistithe míleata nó mídhleathacha, coinbhleachtaí oibreachais, aon duine atá tinn, gortaithe nó marbh a thabhairt i dtír, oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála ar muir nó ar uiscebhealaí intíre, bearta a bhfuil gá leo chun an comhshaol a chosaint, cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí bainistithe tráchta nó ag údaráis chalafoirt, nó cinntí arna nglacadh ag na húdaráis inniúla maidir leis an ord poiblí agus maidir leis an tsábháilteacht, agus chun freastal ar riachtanais phráinneacha iompair, ach ní gá gurbh iad na nithe sin amháin a bheadh i gceist leis na dálaí sin.
Extraordinary circumstances should include, but not be limited to, natural disasters such as fires and earthquakes, terrorist attacks, wars and military or civil armed conflicts, uprisings, military or illegal confiscations, labour conflicts, landing any sick, injured or dead person, search and rescue operations at sea or on inland waterways, measures necessary to protect the environment, decisions taken by traffic management bodies or port authorities, or decisions by the competent authorities with regard to public order and safety as well as to cover urgent transport needs.
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance
Déanfar an tsuiteáil chábla-bhealaigh a dhearadh agus a thógáil ar bhealach a áiritheoidh go mbeidh aon núis inmheánach nó sheachtrach a tharlóidh mar gheall ar gháis dhíobhálacha, astaíochtaí torainn nó creathanna laistigh de na teorainneacha atá leagtha síos.
The cableway installation shall be designed and constructed in such a way as to ensure that any internal or external nuisance resulting from noxious gases, noise emissions or vibrations falls within the prescribed limits.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on cableway installations /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */
Ráitis faoin gCrith Talún san Áise agus Sleamhnuithe Láibe i Meiriceá Láir
STATEMENTS ON THE ASIAN EARTHQUAKE AND MUDSLIDES IN CENTRAL AMERICA
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Ráitis faoin gCrith Talún san Áise
STATEMENTS ON THE ASIAN EARTHQUAKE.
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Rinneadh ráitis ar an gCrith Talún san Áise agus Sleamhnuithe Láibe i Meiriceá Láir.
STATEMENTS WERE MADE ON THE ASIAN EARTHQUAKE AND MUDSLIDES IN CENTRAL AMERICA.
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le heagrú Chiste Dlúthpháirtíochta an Aontais Eorpaigh chun cuidiú leis an nGréig tar éis an chreatha talún a rinne dochar do na hOileáin Iónacha i mí na Samhna 2015 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 462.
PROPOSAL FOR A DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON THE MOBILISATION OF THE EUROPEAN UNION SOLIDARITY FUND TO PROVIDE ASSISTANCE TO GREECE FOLLOWING THE EARTHQUAKE THAT AFFECTED THE IONIAN ISLANDS IN NOVEMBER 2015 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 462.
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie