Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (9920)
Féadfar dhá ghearán, nó dhá chion, nó níos mó a líomhain san aon toghairm amháin.
Two or more complaints or offences may be alleged in the one summons.
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
(a) dhá mheascán a mbeidh dhá chomhábhar iontu araon:
(a) two mixtures each containing two ingredients:
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
ciallaíonn "dé-rothach cumhachtaithe" nó "PTW" feithicil chumhachtaithe dhá roth, lena n-áirítear rothair chumhachtaithe dhá roth, móipéidí dhá roth agus gluaisrothair dhá roth;
"powered two-wheeler" or "PTW" means a powered two-wheel vehicle, including powered two-wheel cycles, two-wheel mopeds and two-wheel motorcycles;
Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
Ceapfaidh gach Ballstát dhá chomhalta den Choiste agus ceapfaidh an Coimisiún dhá chomhalta den Choiste.
Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Treaty on the Functioning of the European Union (Consolidated version 2016)
Tabhair an lá (dhá dhigit), mí (dhá dhigit) agus bliain (ceithre dhigit).
Please state day (two digits), month (two digits) and year (four digits).
Regulation (EU) 2016/2134 of the European Parliament and of the Council of 23 November 2016 amending Council Regulation (EC) No 1236/2005 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
(i) maran mó ná dhá phúnt meáchaint an phacáiste— dhá phingin, agus
(i) if the weight of the package does not exceed two pounds — twopence, and
Number 20 of 1932: FINANCE ACT, 1932
(i) maran mó ná dhá phiúnt luchtmhaireacht an phacáiste—dhá phingin, agus
(i) if the content of the package does not exceed two pints — twopence, and
Number 20 of 1932: FINANCE ACT, 1932
(a) trí “dhá bhliain” a chur i mír (a) in ionad “dhá mhí dhéag”, agus
( a ) the substitution in paragraph (a) of "two years" for "twelve months" and
Number 18 of 1960: INTOXICATING LIQUOR ACT, 1960
(3) Más lú ná dhá scilling an iasacht, muirearófar ús in aghaidh dhá scilling uirthi.
(3) Where the loan is less than two shillings, it will be charged for as two shillings.
Number 31 of 1964: PAWNBROKERS ACT, 1964
(c) más lú ná dhá scilling an iasacht, áireofar í mar dhá scilling,
( d ) where the loan is not an even multiple of two shillings, the odd fraction of two shillings shall be disregarded. [GA] PART II [GA]
Number 31 of 1964: PAWNBROKERS ACT, 1964
Tabhair an lá (dhá dhigit), an mhí (dhá dhigit) agus an bhliain (ceithre dhigit).
Please state day (two digits), month (two digits) and year (four digits).
Regulation (EU) 2019/125 of the European Parliament and of the Council of 16 January 2019 concerning trade in certain goods which could be used for capital punishment, torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment
(h) Nuair a dhriogtar dhá thoradh, dhá chaor nó dhá ghlasra nó níos mó le chéile, díolfar an táirge faoin ainm "biotáille thorthaí", nó "biotáille ghlasraí" de réir mar is cuí.
(h) Whenever two or more fruits, berries or vegetables are distilled together, the product shall be sold under the name "fruit spirit" or "vegetable spirit", as appropriate.
Regulation (EC) No 110/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on the definition, description, presentation, labelling and the protection of geographical indications of spirit drinks and repealing Council Regulation (EEC) No 1576/89
Úsáidtear dhá chineál aonaid agus dhá bhealach chomhfhreagracha chun an geilleagar a fhoroinnt i gcóras CCE 2010, bealaí atá difriúil go maith le chéile agus a fhónann do dhá chuspóir dhifriúla.
The ESA 2010 system uses two types of unit and two corresponding ways of subdividing the economy, which are quite different and serve separate analytical purposes.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
más lugha ná caoga púnt luach an áitreibh gur ina thaobh a bheidh sé cláruithe sa chlár de thoghthóirí ceannaíochta no, i gcás é bheith cláruithe amhlaidh i dtaobh dhá áitreabh no níos mó, iomlán luach na n-áitreabh uile gur ina dtaobh a bheidh sé cláruithe amhlaidh ..................... vóta amháin, maran lugha ná caoga púnt agus gur lugha ná céad púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha ............... dhá vóta, maran lugha ná céad púnt agus gur lugha ná céad go leith púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha........trí vota, maran lugha ná céad go leith púnt agus gur lugha ná dhá chéad púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha .............................................................. ceithre vóta, maran lugha ná dhá chéad púnt agus gur lugha ná dhá chéad go leith púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha ................................................................. cúig vóta, maran lugha ná dhá chéad go leith púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha ....................................... sé vóta.
if the value of the premises in respect of which he is registered in the register of commercial electors or, where he is so registered in respect of two or more premises, the aggregate of the values of all the premises in respect of which he is so registered is less than fifty pounds .............................. one vote, if such value or aggregate of values is not less than fifty pounds and is less than one hundred pounds ............... two votes, if such value or aggregate of values is not less than one hundred pounds and is less than one hundred and fifty pounds ............................................................ three votes, if such value or aggregate of values is not less than one hundred and fifty pounds and is less than two hundred pounds .................................... four votes, if such value or aggregate of values is not less than two hundred pounds and is less than two hundred and fifty pounds ............................................................ five votes, if such value or aggregate of values is not less than two hundred and fifty pounds ................................. six votes.
Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930
Más mó í ná dhá scilling, nó aon iolrú cothrom ar dhá scilling, ní mhuirearófar ús ar bith ar aon chodán corr de dhá scilling.
Where it exceeds two shillings or any even multiple of two shillings, any odd fraction of two shillings will not be charged for.
Number 31 of 1964: PAWNBROKERS ACT, 1964
Déanfar comhaontú den sórt sin idir dhá thrian ar a laghad de na táirgeoirí bainne nó a n-ionadaithe, a sheasann do dhá thrian ar a laghad den bhainne amh a bheidh in úsáid do tháirgeadh na cáise dá dtagraítear i mír 1 agus, más iomchuí, dhá thrian ar a laghad de tháirgeoirí na cáise sin, a sheasann do dhá thrian ar a laghad de tháirgeadh na cáise sin sa limistéar geografach dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(c) de Rialachán (CE) Uimh. 510/2006.
Such an agreement shall be concluded between at least two thirds of the milk producers or their representatives representing at least two thirds of the raw milk used for the production of the cheese referred to in paragraph 1 and, if appropriate, at least two thirds of the producers of that cheese representing at least two thirds of the production of that cheese in the geographical area referred to in Article 4(2)(c) of Regulation (EC) No 510/2006.
Regulation (EU) No 261/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 amending Council Regulation (EC) No 1234/2007 as regards contractual relations in the milk and milk products sector
Déanfar comhaontú den sórt sin idir dhá thrian ar a laghad de na táirgeoirí bainne nó a n-ionadaithe, a sheasann do dhá thrian ar a laghad den bhainne amh a bheidh in úsáid do tháirgeadh na cáise dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo agus, más iomchuí, dhá thrian ar a laghad de tháirgeoirí na cáise sin, a sheasann do dhá thrian ar a laghad de tháirgeadh na cáise sin sa limistéar geografach dá dtagraítear in i bpointe (c) d'Airteagal 7(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012.
Such an agreement shall be concluded between at least two-thirds of the milk producers or their representatives representing at least two thirds of the raw milk used for the production of the cheese referred to in paragraph 1 of this Article and, where relevant, at least two-thirds of the producers of that cheese representing at least two thirds of the production of that cheese in the geographical area referred to in point (c) of Article 7(1) of Regulation (EU) No 1151/2012.
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
(d) na táillí a héileofar ar son aon phaisnéir d'iompar sna homnibusanna a bhaineann leis an gCuideachtain, no ortha, ní raghaid thar pingin in aghaidh gach dhá dtrian de mhíle ar stáitsí a shocróidh an Chuideachta, ach amháin le ceadú ón Aire Tionnscail agus Tráchtála tar éis fiosrúcháin phuiblí ina dtaobh a fógradh go cuibhe, ach ní bheidh ar an gCuideachtain aon phaisnéir d'iompar ar tháille thosaigh is lú ná dhá phingin (agus chun crícheanna an ailt seo tuigfar gur dhá dtrian de mhíle cuid de mhíle is lú ná dhá dtrian de mhíle).
(d) the fares charged for the conveyance of any passenger in or upon the omnibuses the property of the Company shall not, save with the approval of the Minister for Industry and Commerce, after a public inquiry duly advertised in reference thereto, exceed the sum of one penny for each two-thirds of a mile for stages fixed by the Company, provided that the Company shall not be obliged to carry any passenger for a lower initial fare than twopence (and for the purposes of this section a fraction of a mile less than two-thirds of a mile shall be deemed to be two-thirds of a mile).
Number 1 (Private) of 1925: DUBLIN UNITED TRAMWAYS (OMNIBUS SERVICES) ACT, 1925
(2) Blianacht is mó ná dhá phunt chaogad agus is lugha ná céad agus ceithre púint agus a bheadh, mara mbeadh í bheith níos mó ná dhá phunt chaogad, saor o dhiúité estáit de bhuadh forálacha fo-ailt (1) d'alt 15 den Finance Act, 1894, ar n-a leasú leis an bhfo-alt san roimhe seo den alt so, beidh sí ionchurtha fé dhiúité estáit fé is dá mba bhlianacht í ba dhá mhó ná an méid a bheidh de bhreis aici ar dhá phunt chaogad agus fé is ná beadh na forálacha san i bhfeidhm.
(2) An annuity exceeding fifty-two pounds and less than one hundred and four pounds which would, but for the fact that it exceeds fifty-two pounds, be exempted from estate duty by virtue of the provisions of sub-section (1) of section 15 of the Finance Act, 1894, as amended by the foregoing sub-section of this section shall be chargeable with estate duty as if it were an annuity of twice the amount by which it exceeds fifty-two pounds and as if the said provisions were not in force.
Number 18 of 1939: FINANCE ACT, 1939
(ii) suim dhá mhíle agus cúig céad punt no, i gcás an tréimhse chuntasaíochta áirithe sin no an chuid áirithe sin de thréimhse chuntasaíochta do bheith níos lugha ná dhá mhí dhéag, an tsuim go mbeidh idir í agus dhá mhíle agus cúig céad punt an cothrom céanna bheidh idir an tréimhse chuntasaíochta san, no an chuid sin de thréimhse chuntasaíochta, agus dhá mhí dhéag.
(ii) the sum of two thousand five hundred pounds or, where the said particular accounting period or part of an accounting period is less than twelve months, the sum which bears to two thousand five hundred pounds the same proportion as the said accounting period or part of an accounting period bears to twelve months.
Number 14 of 1941: FINANCE ACT, 1941
—(1) Déanfar gach iarratas á iarraidh liúntas faoin gCuid seo a dheonadh lá nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis dáta an Achta seo a rith ach amháin iarratas ó bhaintreach de bhun míre (c) d'fho-alt (1) d'alt 4 den Acht seo, a bheas le déanamh lá nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis baintreach a dhéanamh dhi nó dhá mhí dhéag tar éis dáta an Achta seo a rith, pé dáta acu sin is déanaí, agus iarratas de bhun fo-ailt (2) d'alt 5 den Acht seo a bheas le déanamh lá nach déanaí dhá mhí dhéag tar éis báis an ghaoil a luaitear ann.
—(1) Every application for the grant of an allowance under this Part shall be made not later than twelve months after the date of the passing of this Act save an application made by a widow pursuant to paragraph (c) of subsection (1) of section 4 of this Act which shall be made not later than twelve months after she became a widow or twelve months after the date of the passing of this Act whichever is the later and save an application made pursuant to subsection (2) of section 5 of this Act which shall be made not later than twelve months after the death of the relative mentioned therein.
Number 23 of 1953: ARMY PENSIONS ACT, 1953
(c) trí “dhá chéad is ocht bpunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “céad nócha is cúig phunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965), “dhá chéad fiche is aon phunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “dhá chéad is ocht bpunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) agus “dhá chéad is ocht bpunt cúig scilling déag is pingin” a chur in ionad “chéad nócha is cúig phunt cúig scilling déag is pingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) i bhfomhír (ii) den mhír sin (b), agus
( c ) the substitution of "two hundred and eight pounds and fifteen shillings" for "one hundred and ninety-five pounds and fifteen shillings" (inserted by the Act of 1965), "two hundred and twenty-one pounds and fifteen shillings" for "two hundred and eight pounds and fifteen shillings" (inserted by the Act of 1965) and "two hundred and eight pounds, fifteen shillings and one penny" for "one hundred and ninety-five pounds, fifteen shillings and one penny" (inserted by the Act of 1965) in subparagraph (ii) of the said paragraph (b), and
Number 18 of 1967: SOCIAL WELFARE (MISCELLANEOUS PROVISIONS) ACT, 1967
(ii) i gcás acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí a bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, de réir an ráta ar dá réir ab iníoctha an pinsean dá mbeadh acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí níos mó ná dhá chéad, tríocha is ceithre phunt agus cúig schilling déag ach gan bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, lúide cúig scilling i leith gach suim trí phunt déag (más ann) atá de bhreis ag an acmhainn bhliantúil sin ar dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, agus aon chodán de thrí phunt déag a ghlacadh mar thrí phunt déag chun na críche sin”,
(ii) where the yearly means of the widow as duly calculated exceed two hundred and forty-seven pounds and fifteen shillings, at the rate at which the pension would be payable if the yearly means of the widow as duly calculated exceeded two hundred and thirty-four pounds and fifteen shillings but did not exceed two hundred and forty-seven pounds and fifteen shillings, less five shillings for each amount (if any) of thirteen pounds by which the said yearly means exceed two hundred and forty-seven pounds and fifteen shillings, any fraction of thirteen pounds being treated for this purpose as thirteen pounds".
Number 12 of 1970: SOCIAL WELFARE ACT, 1970
—(1) Leasaítear leis seo alt 5 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 (lena ndéantar foráil nach mó ná dhá mhí dhéag an téarma iomlán príosúnachta in aon chás ina n-ordófar dhá phianbhreith nó níos mó, a thabharfaidh an Chúirt Dúiche, a bheith le leanúint as a chéile) trí “dhá bhliain” a chur in ionad “dhá mhí dhéag”.
—(1) Section 5 of the Criminal Justice Act, 1951 (which provides that, where two or more sentences passed by the District Court are ordered to run consecutively, the aggregate term of imprisonment shall not exceed twelve months) is hereby amended by the substitution, for "twelve months", of "two years".
Number 22 of 1984: CRIMINAL JUSTICE ACT, 1984
Má fhaigheann an t-údarás forghníomhaitheach dhá ordú calctha nó níos mó nó dhá ordú coigistíochta nó níos mó ó Bhallstáit éagsúla i gcoinne an duine chéanna, agus mura bhfuil maoin leordhóthanach ag an duine sin sa Stát forghníomhaitheach chun go sásófaí na horduithe uile, nó má fhaigheann an t-údarás forghníomhaitheach dhá ordú calctha nó dhá ordú coigistíochta nó níos mó ná sin i ndáil leis an mír shonrach mhaoine chéanna, cinnfidh an t-údarás forghníomhaitheach na horduithe a dhéanfar a fhorghníomhú i gcomhréir le dlí an Stáit fhorghníomhaithigh, gan dochar don fhéidearthacht go bhféadfaí forghníomhú an ordaithe coigistíochta a chur siar i gcomhréir le hAirteagal 21.
If the executing authority receives two or more freezing orders or confiscation orders from different Member States issued against the same person and that person does not have sufficient property in the executing State to satisfy all of the orders, or if the executing authority receives two or more freezing orders or confiscation orders in respect of the same specific item of property, the executing authority shall decide which of the orders to execute in accordance with the law of the executing State, without prejudice to the possibility of postponing the execution of a confiscation order in accordance with Article 21.
Regulation (EU) 2018/1805 of the European Parliament and of the Council of 14 November 2018 on the mutual recognition of freezing orders and confiscation orders
(5) Beidh baint ag na forálacha so leanas den Phríomh-Acht le gach deimhniú agus maidir le gach deimhniú den tsórt san do bhéarfaidh an tAire amach díreach fé mar atá baint acu le deimhniú agus maidir le deimhniú saoirse galtáin phaisnéara, eadhon, alt a dhá chéad a sé seachtód (alt a bhaineann leis an deimhniú do chur chun únaer an ghaltáin), alt a dhá chéad a seacht seachtód (alt a bhaineann leis na táillí bheidh le n'íoc as an deimhniú), alt a dhá chéad a naoi seachtód (alt a bhaineann leis an deimhniú do chur ar ceal), alt a dhá chéad agus ochtó (alt a bhaineann leis an deimhniú do thabhairt suas) agus alt a dhá chéad a haon ochtód (alt a bhaineann leis an deimhniú do phostáil suas sa luing).
(5) The following provisions of the Principal Act shall apply to and in relation to every such certificate issued by the Minister in the same manner as they apply to and in relation to a passenger steamer's certificate, namely, section two hundred and seventy-six (which relates to the transmission of the certificate to the owner of the steamer), section two hundred and seventy-seven (which relates to the fees to be paid for the certificate), section two hundred and seventy-nine (which relates to the cancellation of the certificate), section two hundred and eighty (which relates to the delivery up of the certificate) and section two hundred and eighty-one (which relates to the posting up of the certificate on the ship).
Number 42 of 1933: MERCHANT SHIPPING (SAFETY AND LOAD LINE CONVENTIONS) ACT, 1933
Breis-am Domhnaigh Dhá oiread an ráta íosta is infheidhme thairis sin i.e. am dúbailte.
Sunday Overtime twice the minimum rate otherwise applicable, i.e. double time.
Statutory Instruments: 1980
An Modh Anailíse a úsáideadh i gcás dhá mhodh nó níos mó a bheith infheidhme .................................
Method of Analysis used where two or more methods are applicable
Statutory Instruments: 1980
(a) ní mhairfidh aon uain níos faide ná dhá uair déag a chloig;
( a ) no shift shall be longer than 12 hours in duration;
Statutory Instruments: 1980
(b) ní oibreoidh oibrí ar bith ar dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts;
Statutory Instruments: 1980
(a) i gcás cobhsaitheora, dáileadh cothrom de dhá shubstaint domheasctha nó níos mó ná dhá cheann a choinneáil agus i gcás eiblithe, cabhrú lena ndéanmhaíocht;
( a ) in the case of an emulsifier, of aiding the formation of, and in the case of a stabiliser, of maintaining a uniform dispersion of, two or more immiscible substances;
Statutory Instruments: 1980
Le dhá mhóilín uisce:
With two molecules of water:
Statutory Instruments: 1980
(a) ceapfar dhá chomhalta ó phainéal ceathrair a ainmneoidh Bord Sláinte an Oirthir;
( a ) two shall be appointed from a panel of four persons nominated by the Eastern Health Board;
Statutory Instruments: 1980
(i) eitiltí a dhéanfaidh aerárthaí ar lú ná dhá thonna mhéadracha a n-uasmeáchan údaraithe.
( i ) flights made by aircraft of which the maximum total weight authorised is less than two metric tons.
Statutory Instruments: 1980
(b) ar dhá ionchoisne nó níos mó an lá céanna-
(b) for two or more inquests on the same day—
Statutory Instruments: 1980
(a) ar feadh tréimhse nach faide ná dhá uair a chloig –
(a) not more than two hours—
Statutory Instruments: 1980
(i) ar iarratas a bhaineann le dhá mharc den sórt sin £8.00
(i) On an application involving two such marks
Statutory Instruments: 1980
(i) Dhá mhí ar a mhéid £6.00
(i) Not exceeding two months
Statutory Instruments: 1980
(ii) Dhá mhí ar a mhéid
(ii) Not exceeding two months
Statutory Instruments: 1980
(i) Ar gach orlach nó cuid d'orlach thar dhá orlach ar leithead
(i) For every inch or part of an inch over two inches in breadth
Statutory Instruments: 1980
(ii) Agus ar gach orlach nó cuid d'orlach thar dhá orlach ar doimhneacht £2.00
(ii) And for every inch or part of an inch over two inches in depth
Statutory Instruments: 1980
suim sheasta dhá phunt is triocha móide seacht bpunt in aghaidh gach stáisiún,
a fixed sum of thirty-two pounds plus seven pounds for each station,
Statutory Instruments: 1980
dhá oiread na muirir is iníoctha in aon chás eile faoi na Rialacháin seo
double the charges otherwise payable under the Regulations
Statutory Instruments: 1980
Plocóid, Dhá Shoicéad agus Gléas Cloigín
Plug, Two Sockets and Bellset
Statutory Instruments: 1980
Glao idir dhá fheistiúchán atá i gceangal leis an malartán telex céanna.
A call between two installations connected with the same telex exchange
Statutory Instruments: 1980
(b) in aon chás eile, dhá fhocal is fiche.
( b ) in any other case, twenty-two.
Statutory Instruments: 1980
Lao faoi bhun dhá mhí dhéag d'aois
Calf under twelve months old
Statutory Instruments: 1980
Club Gunna Chloic na Coillte, Ros Ó gCairbhre agus Dhrom Dhá Liag
Clonakilty, Rosscarberry and Drimoleague Gun Club
Statutory Instruments: 1980
Club Gunna Dhroim Dhá Thiar
Dromahaire Gun Club
Statutory Instruments: 1980
Club Gunna Bhaille Dhá Thuile
Ballyhahill Gun Club
Statutory Instruments: 1980
Club Gunna Bhaile Idir Dhá Abhainn
Riverstown Gun Club
Statutory Instruments: 1980
Club Gunna Thír Dhá Ghlas agus Chill Bearrán
Terryglass and Kilbarron Gun Club
Statutory Instruments: 1980
(f) dhá phaicéad 25 ghram de fhlocas cadáis aimrid, agus
( f ) two 25-gramme packets of sterile cotton wool, and
Statutory Instruments: 1980
Na bóithre seo a leanas i nDroim dhá Thiar:-
The following roads at Dromahaire:—
Statutory Instruments: 1980
ciallaíonn "ainmhí cáilithe" aon ainmhí baineann dhá mhí dhéag d'aois nó os a chionn nó aon ainmhí fireann dhá mhí dhéag d'aois nó os a chionn, seachas ainmhí coillte;
"eligible animal" means any female animal aged twelve months or over or any male animal aged twelve months or over except a castrate;
Statutory Instruments: 1980
(b) dhá thrian de chostas ceadaithe na n-oibreacha in aon chás eile.
(b) two-thirds of the approved cost of the works in any other case.
Statutory Instruments: 1980
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile,
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts,
Statutory Instruments: 1980
Dhá chéad earra.
Two hundred articles.
Statutory Instruments: 1980
(i) mura mbeidh níos mó ná triúr leanbh ann, dhá dhódhéagú de phinsean an éagaigh don chéad leanbh móide dhá dhódhéagú do gach leanbh breise go dtí an dara leanbh breise,
(i) where there are not more than three children, two-twelfths of the deceased's pension for the first child plus two-twelfths for each additional child up to a second additional child,
Statutory Instruments: 1980
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on 2 consecutive shifts;
Statutory Instruments: 1980
(b) ar dhá ionchoisne nó níos mó an lá céanna-£48.53;
( b ) for two or more inquests on the same day —£48.53;
Statutory Instruments: 1980
(a) ar feadh tréimhse nach faide ná dhá uair a chloig-£10.67;
( a ) not more than two hours —£10.67;
Statutory Instruments: 1980
Déantar gach toradh sa sampla a bheidh le hanailísiú, a ghearradh ina dhá leath.
All the fruit in the sample for analysis is cut in half.
Statutory Instruments: 1981
Do gach anailís moltar go ndéanfaí dhá chinneadh speictreafótaimeádracha le dhá thoirt éagsúla den úsc alcaileach neodraithe.
For each analysis it is recommended that the spectrophotometric determination be made with two different volumes of the neutralised alkaline extract.
Statutory Instruments: 1981
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
(b) no worker shall work on two consecutive shifts;
Statutory Instruments: 1981
I gcás dhá fhoireann gráduithe de chineál difriúil a bheith ar aon uirlis dlitear dhá oiread an táille iomchuí a íoc.
Where any instrument has two sets of graduations of different form, double the appropriate fee is payable.
Statutory Instruments: 1981
Más rud é, i gcás aon uirlis meáchain go mbeidh dhá mheá-thábla nó dhá mheá-ardán i gceangal le meicníocht meá rómhánach nó oifige amháin dlitear dhá tháille ar leithligh a íoc de réir toilleadh na meá-thablaí nó na meá-ardán, faoi seach.
Where, in a weighing instrument, two weigh tables or platforms are connected to one steelyard or office mechanism, two separate fees, in accordance with the capacities of the respective weigh tables or platforms are payable.
Statutory Instruments: 1981
(a) i gcás cobhsaitheora, dáileadh cothrom de dhá shubstaint domheasctha nó níos mó ná dhá cheann a choinneáil agus i gcás eiblithe, cabhrú lena ndéanmhaíocht;
"emulsifier, stabiliser, thickening and gelling agent" mean, respectively, any substance which, when added to a food, is capable—
Statutory Instruments: 1980
-le dhá mhóilín uisce:
—with 2 molecules of water:
Statutory Instruments: 1980
Le dhá mhóilín uisce:
With two molecules of water:
Statutory Instruments: 1980
I gcás dhá fhoireann gráduithe de chineál difriúil a bheith ar aon uirlis, dlitear dhá oiread an táille iomchui a íoc.
Where any instrument has two sets of graduations of different form, double the appropriate fee is payable.
Statutory Instruments: 1978
Más rud é, i gcás aon uirlis meáchain, go mbeidh dhá mheá-thábla nó dhá mheá-ardán i gceangal le meicníocht meá rómhánach nó oifige amháin, dlítear dhá tháille ar leithligh a íoc de réír toilleadh na dtáblaí nó na n-ardán meáchain, faoi seach.
Where, in a weighing instrument, two weigh tables or platforms are connected to one steelyard or office mechanism, two separate fees, in accordance with the capacities of the respective weigh tables or platforms are payable.
Statutory Instruments: 1978
(b) ní oibreoidh oibrí ar bith dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts;
Statutory Instruments: 1978
(1) leanaí faoi bhun dhá bhliain déag d'aois do dhul isteach gan daoine fásta leo;
(1) entry of children under twelve years of age not accompanied by adults.
Statutory Instruments: 1978
(j) eitiltí a dhéanfaidh aerárthaí ar lú ná dhá thonna mhéadracha a n-uasmheáchan údaraithe";
(j) flights made by aircraft of which the maximum total weight authorised is less than two metric tons".
Statutory Instruments: 1981
dhá oiread na muirear is iníoctha in aon chás eile faoi na Rialacháin seo
double the charges otherwise payable under the Regulations
Statutory Instruments: 1981
Plocóid. Dhá Shoicéad agus Gléas Cloigín
Plug, Two Sockets and Bellset
Statutory Instruments: 1981
Glao idir dhá fheistiúchán atá i gceangal leis an malartán telex céanna.
A call between two installations connected with the same telex exchange
Statutory Instruments: 1981
(c) Córas nach bhfuil ann ach dhá stáisiún sheasta;
( c ) System comprising two fixed stations only ;
Statutory Instruments: 1981
(d) Córas arb é atá ann dhá stáisiún sheasta agus stáisiún athchraolta;
( d ) System comprising two fixed stations with repeater stations;
Statutory Instruments: 1981
(c) Córais nach bhfuil iontu ach dhá stáisiún sheasta;
( c ) Systems comprising two fixed stations only;
Statutory Instruments: 1981
(c) córas nach bhfuil ann ach dhá stáisiún sheasta, is é sin le rá, córas seasta idir dhá phointe: suim sheasta daichead punt móide ocht bpunt in aghaidh gach stáisiúin,
( c ) system comprising two fixed stations only, that is to say, a fixed point-to-point system: a fixed sum of forty pounds plus eight pounds for each station,
Statutory Instruments: 1981
(c) córas nach bhfuil ann ach dhá stáisiún sheasta, is é sin le rá, córas seasta uir dhá phointe: suim sheasta cúig phunt is fiche móide cúig phunt in aghaidh gach stáisiúin,
( c ) system comprising two fixed stations only, that is to say, a fixed point-to-point system: a fixed sum of twenty-five pounds plus five pounds for each station,
Statutory Instruments: 1981
- chun síol a tháirgeadh, a bheidh ceaptha le haghaidh iolraithe, páirceanna suas go dhá heachtar
— for the production of seed intended for multiplication, fields up to two hectares
Statutory Instruments: 1981
- chun síol a tháirgeadh, a bheidh ceaptha le haghaidh iolraithe, páirceanna os cionn dhá heachtar
— for the production of seed intended for multiplication, fields over two hectares ...
Statutory Instruments: 1981
Túsráta dhá mhí dhéag
Twelve months initial rate
Statutory Instruments: 1981
Túsráta Dhá Mhí Dhéag:
Twelve Months Initial rate:
Statutory Instruments: 1981
(a) ní mhairfidh aon uain níos faide ná dhá uair déag an chloig;
( a ) no shift shall be longer than twelve hours in duration;
Statutory Instruments: 1981
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts;
Statutory Instruments: 1981
Na bóithre seo a leanas i dTír dhá Ghlas:-
The following roads at Terryglass:—
Statutory Instruments: 1981
(b) Ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on 2 consecutive shifts;
Statutory Instruments: 1981
(i) i gcás nach mbeidh ann ach leanbh amháin dhá dhódhéagú de phinsean an éagaigh,
(i) where there is only one child two-twelfths of the deceased's pension,
Statutory Instruments: 1981
(b) ar dhá ionchoisne nó níos mó an lá céanna-£52.50
( b ) for two or more inquests on the same day — £52.50,
Statutory Instruments: 1981
Na bóithre seo a leanas in Dhá Dhrom :-
The following roads at Ardgroom:—
Statutory Instruments: 1981
Na bóithre seo a leanas i nDrom dhá Liag :-
The following roads at Drimoleague:—
Statutory Instruments: 1981
(c) Bóthar Chill Dhá Lia ar feadh achar 92 mhéadar óna acomhal le Bóthar an Chóiste.
(c) The Kilally Road for a distance of 92 metres from its junction with the Coach Road.
Statutory Instruments: 1981
(d) Bóthar an Chóiste ar feadh achar 23 mhéadar óna acomhal le Bóthar Chill Dhá Lia.
(d) The Coach Road for a distance of 23 metres from its junction with the Kilally Road.
Statutory Instruments: 1981
An bóthar seo a leanas i nDrom Dhá Liag:-
The following road at Drimoleague:—
Statutory Instruments: 1981
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
(b) no worker shall work on two consecutive shifts;
Statutory Instruments: 1981
Leasaítear leis seo Na Rialacháin um Breitheanna Coigríche. 1956 (I.R. Uimh. 224 de 1956) arna n-oiriúnú leis an Ordú Gnóthaí Eachtracha (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú, 1971 (I.R. Uimh. 158 de 1971): (a) trí "sé phunt déag" a chur in ionad "ocht bpunt" (a cuireadh isteach leis na Rialacháin um Breitheanna Coigríche (Leasú), 1980 (I.R. Uimh. 94 de 1980) i Rialachán 7; (b) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialacháin sin 4) i Rial-achán 8: (c) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialacháin sin 4) i Rialachán 9 (1). (d) trí "sé phunt déag" a chur in ionad "ocht bpunt': (a cuireadh isteach leis an Rialachán sin 4) i Rialachán 12; (e) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialachán sin 4) i Rialachán 15; agus (f) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialachán sin 4) i Rialachán 16 (1),
The Foreign Births Regulations, 1956 ( S.I. No. 224 of 1956 ), as adapted by the External Affairs (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1971 ( S.I. No. 158 of 1971 ), are hereby amended by: (a) the substitution of “sixteen pounds” for “eight pounds” (inserted by Regulation 4 of the Foreign Births (Amendment) Regulations, 1980 ( S.I. No. 94 of 1980 )) in Regulation 7; (b) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 8; (c) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 9(1); (d) the substitution of “sixteen pounds” for “eight pounds” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 12; (e) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 15; and (f) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 16(1),
Statutory Instruments: 1981
Lógó gaois.ie
gaois.ie