Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (623)
An Eoraip i nDomhain atá ag Athrú- Sochaithe Cuimsitheacha, Nuálaíocha agus Slána
Europe In A Changing World - Inclusive, Innovative And Reflective Societies
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
An Eoraip i ndomhain atá ag athrú - Sochaithe cuimsitheacha, nuálaíocha agus slána
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
An Eoraip i ndomhan atá ag athrú – sochaithe atá uilechuimsitheach, nuálach agus macnamhach;
Europe in a changing world - Inclusive, innovative and reflective societies;
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
An Eoraip i ndomhan atá ag athrú - Sochaithe cuimsitheacha, nuálaíocha agus machnamhacha
Europe in a changing world – Inclusive, innovative and reflective societies
Regulation (EU) 2015/1017 of the European Parliament and of the Council of 25 June 2015 on the European Fund for Strategic Investments, the European Investment Advisory Hub and the European Investment Project Portal and amending Regulations (EU) No 1291/2013 and (EU) No 1316/2013 — the European Fund for Strategic Investments
An Chuid eile den Domhan
Rest of the World
Statutory Instruments: 1980
(a) Seanbhóthar Ghleann Domhain, Bóthar Chaisleán Uí Uallacháin .
(a) The Old Glendine Road, The Castleinch Road.
Statutory Instruments: 1981
An Chuid eile den Domhan:
Rest of World:
Statutory Instruments: 1981
An chuid eile den Domhan
Rest of World
Statutory Instruments: 1981
| An Domhan mór (na haonáin uile, an tír tiomsaithe san áireamh)
| World total (all entities including compiling country)
Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates
| An chuid eile den Domhan (gan an tír tiomsaithe a chur san áireamh)
| Rest of the World (excluding compiling country)
Regulation (EC) No 716/2007 of the European Parliament and of the Council of 20 June 2007 on Community statistics on the structure and activity of foreign affiliates
| Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan
| Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world
Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination
|| Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan
|| Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world
Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination
| Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan
| Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world
Regulation (EC) No 1445/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2007 establishing common rules for the provision of basic information on Purchasing Power Parities and for their calculation and dissemination
(12) Déantar trealamh oifige a thrádáil ar fud an domhain.
(12) Office equipment is traded worldwide.
Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment
(13) Úsáidtear an lipéad Energy Star faoi thíosacht ar fhuinneamh ar fud an domhain.
(13) The Energy Star energy-efficiency label is used worldwide.
Regulation (EC) No 106/2008 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2008 on a Community energy-efficiency labelling programme for office equipment
sreafaí ábhair idir an geilleagar náisiúnta agus an chuid eile de gheilleagar an domhain.
material flows between the national economy and the rest of the world economy.
Regulation (EU) No 691/2011 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance
geilleagar iomlán agus an chuid eile den domhan
total economy and rest of the world
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Cuntas na coda eile den domhan
The rest of the world account
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
An chuid eile den domhan (S.2)
Rest of the world (S.2)
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN (V)
REST OF THE WORLD ACCOUNTS (V)
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Seirbhísí árachais arna soláthar don chuid eile den domhan agus arna soláthar ag an gcuid eile den domhan
Insurance services provided to and from the rest of the world
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
CAIBIDIL 18 CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN
CHAPTER 18 REST OF THE WORLD ACCOUNTS
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
CLÁIR CHOMHARDAITHE D’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN
BALANCE SHEETS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
sócmhainní maoine intleachtúla a thrádáil agus a úsáid ar fud an domhain;
the trade and use of intellectual property assets across the world;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
earnáil na coda eile den domhan.
the rest of the world sector.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Toisc go bhfuil ról fearacht earnála institiúidí ag an gcuid eile den domhan sa struchtúr cuntasaíochta, tá cuntas na coda eile den domhan bunaithe ar an dearcadh atá ag an gcuid eile den domhan.
As the rest of the world plays a role in the accounting structure similar to that of an institutional sector, the rest of the world account is established from the point of view of the rest of the world.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Is ionann acmhainn don chuid eile den domhan agus úsáid don gheilleagar iomlán agus a mhalairt.
A resource for the rest of the world is a use for the total economy and vice versa.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Cuid e ile den domhan
RoW
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
I gcuntais na coda eile den domhan tugtar dearcadh foriomlán ar na gaolmhaireachtaí eacnamaíocha a nascann an geilleagar náisiúnta leis an gcuid eile den domhan.
Its accounts provide an overall view of the economic relationships linking the national economy with the rest of the world.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Níl sé riachtanach sraith iomlán cuntas a choimeád d’earnáil na coda eile den domhan, cé go bhfuil sé áisiúil an chuid eile den domhan a thaifeadadh mar earnáil inti féin.
The rest of the world is not a sector for which complete sets of accounts have to be kept, but it is convenient to treat the rest of the world as a sector.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Ní amhlaidh an cás maidir le hearnáil na coda eile den domhan, áfach:
This is not the case for the rest of the world sector:
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
déanann siad difear do ghaolmhaireachtaí earnálacha ar leithligh leis an gcuid eile den domhan;
they affect the financial relationships of individual sectors with the rest of the world;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Cé nach ndéanann na hidirbhearta sin difear do dhliteanas foriomlán na tíre maidir leis an gcuid eile den domhan, déanann siad difear dá dliteanais i leith áiteanna éagsúla sa domhan.
Although these transactions do not affect the country's overall liability to the rest of the world, they affect its liabilities to different parts of the world.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Foroinntear earnáil na coda eile den domhan (S.2) mar seo a leanas:
The rest of the world sector (S.2) is subdivided into:
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
sreafaí ioncaim phríomha chuig an gcuid eile den domhan nó ón gcuid eile den domhan, amhail cúiteamh d’fhostaithe, ús agus ioncam ó infheistíocht dhíreach.
primary income flows to or from the rest of the world, such as compensation of employees, interest and revenues from direct investment.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
acmhainní agus úsáidí i gcuntas ioncaim phríomha agus aistrithe reatha na coda eile den domhan.
as uses and resources in the rest of the world account of primary incomes and current transfers.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
aistrithe reatha ó INBFTanna chuig an gcuid eile den domhan;
current transfers from NPISHs to the rest of the world;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
athruithe ar dhliteanais agus ar ghlanfhiúchas i gcuntas caipitil an chuid eile den domhan.
changes in liabilities and net worth in the capital account of the rest of the world.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Déantar an clár comhardaithe airgeadais don chuid eile den domhan a chomhdhlúthú de réir sainmhínithe.
The financial balance sheet of the rest of the world is consolidated by definition.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Más suimeanna suntasacha iad, déantar iasachtaí ón gcuid eile den domhan nó leis an gcuid eile den domhan a thaifeadadh mar ítimí le meabhrú.
If significant, the loans to or from the rest of the world, are also recorded as memorandum items.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Tá sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais ar áireamh sna cláir chomhardaithe don chuid eile den domhan.
The balance sheets of the rest of the world contain financial assets and liabilities.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Tábla 8.16 — Seicheamh iomlán na gcuntas don chuid eile den domhan (cuntas idirbeart seachtrach)
Table 8.16 — Full sequence of accounts for the rest of the world (external transactions account) (continued)
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Tábla 8.16 — Seicheamh iomlán na gcuntas don chuid eile den domhan (cuntas idirbeart seachtrach) (ar lean)
Table 8.16 — Full sequence of accounts for the rest of the world (external transactions account) (continued)
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
baill d’fhórsaí armtha na tíre atá ar dualgas sa chuid eile den domhan;
members of the country's armed forces stationed in the rest of the world;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
pearsanra míleata náisiúnta atá ag obair le heagraíochtaí idirnáisiúnta atá suite sa chuid eile den domhan;
national military personnel working with international organisations located in the rest of the world;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
na coda eile denliter domhain
Rest of the word account
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
na coda eile den domhain
Goods and services account
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN
REST OF THE WORLD ACCOUNTS
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Seo a leanas seicheamh na gcuntas d’earnáil na coda eile den domhan:
The sequence of accounts for the rest of the world sector is as follows: (a) the external account of goods and services (V.I), covering imports and exports of goods and services; (b) the external account of primary and secondary incomes (V.II), covering compensation of employees, property and investment income, and current transfers such as personal transfers (including workers' remittances) and international aid; (c) the external accumulation accounts (V.III), consisting of:
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Tarlaíonn aisiompú den chineál céanna trí chuntais ar fad na coda eile den domhan.
A similar reversal occurs throughout the rest of the world accounts.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Is dliteanas don gheilleagar intíre é sócmhainn airgeadais atá i seilbh na coda eile den domhan, agus is sócmhainn don geilleagar intíre é dliteanas atá i seilbh na coda eile den domhan.
A financial asset held by the rest of the world is a liability for the domestic economy, and a liability held by the rest of the world is an asset for the domestic economy.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
CLÁIR CHOMHARDAITHE d’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN
BALANCE SHEETS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Tábla 18.15 — Cláir chomhardaithe d’earnáil na coda eile den domhan (CCE)
Table 18.15 — Balance sheets for the rest of the world sector (ESA)
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
S.2 An chuid eile den domhan
S.2 Rest of the world
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
An chuid eile den domhan:
Rest of the world:
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
S.2 An chuid eile den domhan – iomlán (is ar bhonn deonach a sholáthrófar an miondealú)
S.2 Rest of the world — total (breakdown to be provided on a voluntary basis)
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Táscairí a bhfuil tábhacht shistéamach leo ar fud an domhain
Indicators of global systemic importance
Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending Regulation (EU) No 648/2012 Text with EEA relevance
Tá dlúthcheangal idir an nuálaíocht a thugann treoir don domhan agus an eolaíocht den scoth.
World-leading innovation is closely associated with excellent science.
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
Meastar go mbeidh méadú 70 % ar sholáthar bia an domhain riachtanach chun bia a sholáthar do dhaonra 9 billiún an domhain faoin mbliain 2050.
A 70 % increase of the world food supply is estimated to be required to feed the 9 billion global population by 2050.
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
uimhir aitheantais an cháis uathúil ar fud an domhain;
the worldwide unique case identification number;
Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance
táirgeadh, tomhaltas, carnadh, an chuid eile den domhan agus an comhshaol,
production, consumption, accumulation, rest of the world and environment,
Regulation (EU) No 538/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 amending Regulation (EU) No 691/2011 on European environmental economic accounts Text with EEA relevance
lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain
establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide
Regulation (EU) No 235/2014 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2014 establishing a financing instrument for democracy and human rights worldwide
an uillinn ingearach idir líne amhairc an cheamara agus léaslíne an Domhain.
and 2) the vertical angle between the camera line of sight and the earth’s horizon.
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
Tá úsáid na seirbhísí sonraí ag fás go tapa san Aontas agus ar fud an domhain.
Usage of data services is growing rapidly in the Union and across the world.
Regulation (EU) 2017/920 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 amending Regulation (EU) No 531/2012 as regards rules for wholesale roaming marketsText with EEA relevance.
ciallaíonn “fuinneamh geoiteirmeach” fuinneamh a stóráiltear mar theas faoi dhromchla an domhain;
‘geothermal energy’ means energy stored in the form of heat beneath the surface of solid earth;
Directive (EU) 2018/2001 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 on the promotion of the use of energy from renewable sources (Text with EEA relevance.)
an uillinn ingearach idir líne amhairc an cheamara agus léaslíne an domhain.
the vertical angle between the camera line of sight and the earth's horizon.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
Bunaithe ar na treochtaí reatha, is cosúil go mbeidh coibhéis dhá Dhomhan eile ag teastáil faoi 2050 le freastal ar an daonra domhanda atá ag fás.
Based on current trends, the equivalent of more than two planet Earths will be needed by 2050 to support the growing global population.
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
Mar chuid den mheastóireacht eatramhach, beidh CMN faoi réir measúnaithe dhomhain lena n-áireofar, inter alia, rannchuidiú le nuálaíocht, rannpháirtíocht tionscail, rannpháirtíocht iarratasóirí nua, éifeacht oibríochtúil agus maoiniú, agus giaráil infheistíochta príobháidí.
As part of the interim evaluation, FTI shall be subject to an in-depth assessment which shall include an assessment of inter alia its contribution to innovation, industry participation, participation of new applicants, operational effectiveness and financing, and leverage of private investment.
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
Rachadh tuiscint dhomhain ar an éileamh ar shaothar i dtaobh gairmeacha beatha, earnálacha agus riachtanas fostóirí chun leasa an chirt chun saorghluaiseachta oibrithe laistigh den Aontas.
A profound understanding of labour demand in terms of occupations, sectors and needs of employers would benefit the right of free movement of workers within the Union.
Regulation (EU) 2016/589 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2016 on a European network of employment services (EURES), workers' access to mobility services and the further integration of labour markets, and amending Regulations (EU) No 492/2011 and (EU) No 1296/2013 (Text with EEA relevance)
Thug an Coimisiún tuairisc ar thoradh an phróisis sin i nDoiciméad Inmheánach Oibre dar teideal “Córas straitéiseach rialaithe onnmhairiúcháin: an tslándáil agus an tiomaíochas a áirithiú i ndomhan atá ag athrú”.
The Commission reported on the outcome of this process in the Staff Working Document "Strategic export controls: ensuring security and competitiveness in a changing world".
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting up a Union regime for the control of exports, transfer, brokering, technical assistance and transit of dual-use items (recast)
Dheimhnigh an Coimisiún sa Teachtaireacht uaidh an 14 Meán Fómhair 2016 'Feabhsú na slándála i ndomhan ina bhfuil an tsoghluaisteacht i réim:
The Commission confirmed in its Communication of 14 September 2016 'Enhancing security in a world of mobility:
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624
(3)Sa Teachtaireacht uaidh an 14 Meán Fómhair 2016 'Feabhsú na slándála i ndomhan ina bhfuil an tsoghluaisteacht i réim:
(3)The Communication of 14 September 2016 'Enhancing security in a world of mobility:
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) and amending Regulations (EU) No 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/794 and (EU) 2016/1624
Tá cuntas na coda eile den domhan éagsúil leis na cuntais earnála eile sa mhéid is nach dtaispeántar ann idirbhearta cuntasaíochta uile na coda eile den domhan, ach amháin na hidirbhearta sin a bhfuil contrapháirt acu sa gheilleagar intíre atá á thomhas.
The rest of the world account is unlike the other sector accounts in that it does not show all the accounting transactions in the rest of the world, but only those which have a counterparty in the domestic economy being measured.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
cá mhéad urrús fiachais a fhaigheann earnálacha cónaithe agus earnáil na coda eile den domhan (gan diúscairtí a áireamh), cé acu a d’eisigh an rialtas ginearálta, corparáidí airgeadais nó neamhairgeadais, agus an chuid eile den domhan (gan fuascailtí a áireamh)?
What amounts of debt securities do resident sectors and the rest of the world acquire (net of disposals), which have been issued (net of redemptions) by general government, financial or non-financial corporations, and the rest of the world?
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Is é is cúis leis an easpa sócmhainní táirgthe sna cuntais charntha agus sna cláir chomhardaithe don chuid eile den domhan an gnás go gcruthaítear aonad institiúideach barúlach, agus go meastar go bhfuil sócmhainn airgeadais faighte mar éadáil ag an gcuid eile den domhan — agus a mhalairt i gcás sócmhainní atá sealbhaithe i ngeilleagair eile ag na haonaid chónaitheacha.
The absence of produced assets in the accumulation accounts and balance sheets of the rest of the world is due to the convention whereby a notional institutional unit is created, the rest of the world being deemed to have acquired a financial asset — and vice versa for assets held in other economies by resident units.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Léiríonn sé na glanacmhainní a chuireann an geilleagar iomlán ar fáil don chuid eile den domhan (más suim dheimhneach) nó a fhaigheann an geilleagar iomlán ón gcuid eile den domhan (más suim dhiúltach).
It represents the net resources that the total economy makes available to the rest of the world (if it is positive) or receives from the rest of the world (if it is negative).
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Féadfaidh árachóirí cónaitheacha cumhdach árachais a sholáthar do theaghlaigh agus do ghnóthais sa chuid eile den domhan, agus féadfaidh teaghlaigh agus gnóthais chónaitheacha cumhdach árachais a cheannach ó árachóirí sa chuid eile den domhan.
Resident insurers may provide insurance cover to households and businesses in the rest of the world, and resident households and businesses may purchase cover from insurers in the rest of the world.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Is é atá i gceist le modh amháin chun cuntais Eorpacha na coda eile den domhan a thiomsú ná sreafaí laistigh den Eoraip a aistarraingt, ar thaobh acmhainní agus ar thaobh úsáidí araon, ó chuntais na coda eile den domhan de chuid na mBallstát.
One method to compile the European rest of the world accounts consists of withdrawing intra-European flows, on both the resources and uses sides, from the rest of the world accounts of the Member States.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Cúis imní ar fud an domhain iad galair thógálacha (e.g. VEID/SEIF, eitinn agus maláire), agus is orthu sin a leagtar an 41 % den 1.5 billiún bliain coigeartaithe saoil de bharr míchumais ar fud an domhain, a mbaineann 8 % díobh sin leis an Eoraip.
Infectious diseases (e.g. HIV/AIDS, tuberculosis and malaria), are a global concern, accounting for 41 % of the 1,5 billion disability adjusted life years worldwide, with 8 % of these in Europe.
Regulation (EU) No 1291/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020) and repealing Decision No 1982/2006/EC Text with EEA relevance
Go ndéanann comhar le haghaidh cuspóirí forásacha geilleagracha, forbairt fholláin gheilleagair an domhain agus fás cothromach na trádála idirnáisiúnta caidreamh idirnáisiúnta a chothú a chuideodh le síocháin agus rathúnas ar fud an domhain;
[GA] That mutual cooperation for constructive economic purposes, healthy development of the world economy and balanced growth of international trade foster international relationships conducive to the maintenance of peace and world prosperity;
Number 35 of 1960: INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION ACT, 1960
beartais agus gníomhaíochtaí chun athchóiriú domhain costéifeachtach foirgneamh a spreagadh, lena n-áirítear athchóiriú domhain céimneach agus chun tacú le bearta agus le hathchóiriú spriocdhírithe costéifeachtach mar shampla trí scéim roghnach a thabhairt isteach do phasanna athchóirithe foirgneamh;
policies and actions to stimulate cost-effective deep renovation of buildings, including staged deep renovation, and to support targeted cost-effective measures and renovation for example by introducing an optional scheme for building renovation passports;
Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on energy efficiency (Text with EEA relevance)
(b) go gcuirfear san áireamh leo taithí aerárthaí ar fud an domhain maidir le seirbhís, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil;
(b) take into account worldwide aircraft experience in service, and scientific and technical progress;
Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC
- cuirfear san áireamh leo taithí aerárthaí ar fud an domhain maidir le seirbhís, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil,
- take into account worldwide aircraft experience in service, and scientific and technical progress,
Regulation (EC) No 216/2008 of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency, and repealing Council Directive 91/670/EEC, Regulation (EC) No 1592/2002 and Directive 2004/36/EC
(7) Méadóidh na tairbhí do ghnóthais de réir mar a ghlacfaidh níos mó tíortha ar domhan na critéir GHS ina reachtaíocht.
(7) The benefits for enterprises will increase as more countries in the world adopt the GHS criteria in their legislation.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
(42) Thairbheodh oibrithe agus tomhaltóirí ar fud an domhain d'uirlis chumarsáide chomhchuibhithe dhomhanda faoi ghuais i bhfoirm lipéadaithe.
(42) Workers and consumers worldwide would benefit from a globally harmonised hazard communication tool in the form of labelling.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
Is cleachtas forleathan ar fud an domhain é substaintí a shainaithint lena n-ainmneacha IUPAC agus leagann sé síos bonn caighdeánach chun substaintí a shainaithint i gcomhthéacs idirnáisiúnta, ilteangach.
Identification of substances by their IUPAC name is widespread practice worldwide and provides the standard basis for identifying substances in an international and multilingual context.
Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006
(c) cuirfidh siad san áireamh an taithí in oibríocht aeradróim ar fud an domhain, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil;
(c) take into account worldwide aerodrome operation experience, and scientific and technical progress;
Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC
(c) cuirfidh siad san áireamh an taithí BAT/SAL ar fud an domhain, agus an dul chun cinn eolaíoch agus teicniúil;
(c) take into account worldwide ATM/ANS experience, and scientific and technical progress;
Regulation (EC) No 1108/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 amending Regulation (EC) No 216/2008 in the field of aerodromes, air traffic management and air navigation services and repealing Directive 2006/23/EC
Tuarascáil ar chearta an duine ar fud an domhain agus ar bheartas an AE faoin ábhar seo — (An Coiste um Ghnóthaí Eachtracha)
Report on human rights in the world and the EU’s policy on the matter - (Committee on Foreign Affairs)
Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011
Chun an cuspóir sin a bhaint amach, níor cheart go rachadh an méadú ar mheánteocht fhoriomlán bhliantúil dhromchla an domhain thar 2 chéim Celsius os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch.
In order to meet this objective, the overall global annual mean surface temperature increase should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial levels.
Regulation (EU) No 510/2011 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2011 setting emission performance standards for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles
Ina chaidreamh leis an domhan mór, déanfaidh an tAontas a chuid luachanna agus leasanna a chumhdach agus a chur chun cinn agus rannchuideoidh sé le cosaint a shaoránach.
In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens.
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)
cuidiú le forbairt beart idirnáisiúnta chun mianach an chomhshaoil agus bainistiú inbhuanaithe acmhainní nádúrtha an domhain a chaomhnú agus a fheabhsú, chun an fhorbairt inbhuanaithe a áirithiú;
help develop international measures to preserve and improve the quality of the environment and the sustainable management of global natural resources, in order to ensure sustainable development;
Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community (2007)
Cumhdóidh an t-aitheantas gach eintiteas dlíthiúil a rannchuideoidh lena áirithiú go gcuirfidh an eagraíocht sin cumhdach ar fáil dá sheirbhísí ar fud an domhain.
The recognition shall encompass all legal entities that contribute to ensuring that that organisation provides cover for their services worldwide.
Regulation (EC) No 391/2009 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on common rules and standards for ship inspection and survey organisations
Tá geall le 2 % de thrádáil an domhain i leith bananaí á fhormhuiniú ag eagraíochtaí táirgeoirí Cóirthrádála.
Almost 2 % of the world’s trade in bananas is endorsed by fair trade producers’ organisations.
Regulation (EU) No 1341/2011 of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 amending Regulation (EC) No 1905/2006 establishing a financing instrument for development cooperation
Tá sé sainithe ag an EDS le déanaí gurb é an easpa gníomhaíochta coirp an ceathrú toisc riosca is mó do mhortlaíocht anabaí agus do ghalar ar fud an domhain [5].
The WHO has recently identified insufficient physical activity as the fourth leading risk factor for premature mortality and disease globally [5].
Conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, meeting within the Council, of 27 November 2012 on promoting health-enhancing physical activity (HEPA)
Ba cheart tagairt a dhéanamh sa "phacáiste rialála" do chreat aitheanta nuálaíochta amhail Lámhleabhar Osló [67] agus raon feidhme na ngníomhaíochtaí nuálaíochta a theorannú go cinn atá nua ar domhan.
The "regulatory package" should make reference to a recognised innovation framework such as the Oslo Manual [67] and limit the scope to innovation activities which are new to the world.
Opinion No 6/2012 (pursuant to the second subparagraph of Article 287(4) of the Treaty on the Functioning of the European Union) on the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down the rules for the participation and dissemination in ‘Horizon 2020 — the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2020)’
Dearbhaíonn Éire gur mian léi síocháin agus comhar, de réir an chothroim idirnáisiúnta agus na moráltachta idirnáisiúnta, a bheith ar bun idir náisiúin an domhain.
Ireland affirms its devotion to the ideal of peace and friendly cooperation amongst nations founded on international justice and morality.
CONSTITUTION OF IRELAND 1937
staidreamh faisnéise a sholáthar lena dtuairiscítear seasamh na hEorpa in ordlathas an domhain agus caidreamh an Aontais leis an gcuid eile den domhan;
the provision of statistical information describing the position of Europe in the world and the Union’s relationships with the rest of the world;
Regulation (EU) No 99/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the European statistical programme 2013-17 Text with relevance for the EEA and for Switzerland
NA CUNTAIS D’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN AGUS A nGAOL LEIS NA CUNTAIS IDIRNÁISIÚNTA AR CHOMHARDÚ NA nÍOCAÍOCHTAÍ
THE ACCOUNTS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE INTERNATIONAL ACCOUNTS OF THE BALANCE OF PAYMENTS
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Is iad na príomhearnálacha atá ann teaghlaigh, corparáidí (airgeadais agus neamhairgeadais), institiúidí neamhbhrabúis a fhónann do theaghlaigh (INBFTanna) agus an chuid eile den domhan.
The main sectors are households, government, corporations (financial and non-financial), non-profit institutions serving households (NPISHs) and the rest of the world.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Lógó gaois.ie
gaois.ie