Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (533)
FAD ar ancaire, FAD nadúrtha a imíonn le sruth nó FAD saorga a imíonn le sruth.
Anchored FAD, drifting natural FAD or drifting artificial FAD.
Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh i ndáil le loingseoireacht le cúnamh ó radar sula n-imítear;
take appropriate action in relation to navigation with the aid of radar before casting off;
Directive (EU) 2017/2397 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 on the recognition of professional qualifications in inland navigation and repealing Council Directives 91/672/EEC and 96/50/EC (Text with EEA relevance)
déanfar an tseicéail sula n-imíonn na pacáistí ó sheilbh an duine sin.
shall be carried out before the packages leave the possession of that person.
Statutory Instruments: 1981
(d) má d'imigh daoine amach as an áitreabh, tuairisc ar an imeacht sin, agus
(d) if there was an evacuation, a description thereof, and
Statutory Instruments: 1981
(b) líon na n-eisimirceach a imíonn ó chríoch an Bhallstáit, á ndíchomhiomlánú mar a leanas:
(b) emigrants moving from the territory of the Member State disaggregated as follows:
Regulation (EC) No 862/2007 of the European Parliament and of the Council of 11 July 2007 on Community statistics on migration and international protection and repealing Council Regulation (EEC) No 311/76 on the compilation of statistics on foreign workers
imíonn cainteoirí ón ábhar, glaofaidh an tUachtarán chun oird iad.
If speakers depart from the subject, the President shall call them to order.
Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011
EARRAÍ A IMEOIDH AS CRÍOCH CUSTAIM AN CHOMHPHOBAIL
DEPARTURE OF GOODS FROM THE CUSTOMS TERRITORY OF THE COMMUNITY
Regulation (EC) No 450/2008 of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code)
Innill PI a imíonn le peitreal, le cumaisc pheitril nó le heatánól.
PI engines running on petrol, petrol blends or ethanol.
Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
imeoidh an Coimisiún ó leithdháileadh táscach sin na gcistí le níos mó ná 10%.
The Commission shall not depart from that indicative allocation of funds by more than 10%.
REGULATION (EU) No 331/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 March 2014 establishing an exchange, assistance and training programme for the protection of the euro against counterfeiting (the ‘Pericles 2020’ programme) and repealing Council Decisions 2001/923/EC, 2001/924/EC, 2006/75/EC, 2006/76/EC, 2006/849/EC and 2006/850/EC
an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.
the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.
Regulation (EU) No 536/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC Text with EEA relevance
imeoidh an Coimisiún níos mó ná 5 faoin gcéad ó na céatadáin tháscacha sin;
The Commission shall not deviate from those indicative percentages by more than 5 percentage points;
Regulation (EU) No 1316/2013 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2013 establishing the Connecting Europe Facility, amending Regulation (EU) No 913/2010 and repealing Regulations (EC) No 680/2007 and (EC) No 67/2010 Text with EEA relevance
D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm Chinneadh 2009/371/CGB.
That Joint Action became obsolete after the entry into force of Decision 2009/371/JHA.
Regulation (EU) 2016/95 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.
the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.
Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on medical devices, amending Directive 2001/83/EC, Regulation (EC) No 178/2002 and Regulation (EC) No 1223/2009 and repealing Council Directives 90/385/EEC and 93/42/EEC (Text with EEA relevance. )
an méid a imíonn an idirghabháil ó ghnáthchleachtas cliniciúil.
the degree of deviation of the intervention from normal clinical practice.
Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices and repealing Directive 98/79/EC and Commission Decision 2010/227/EU (Text with EEA relevance. )
scoirfidh sé láithreach den iascaireacht agus imeoidh sé ón limistéar ina bhfuil sé;
it shall immediately cease fishing and exit the area in which it is present;
Regulation (EU) No 227/2013 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2013 amending Council Regulation (EC) No 850/98 for the conservation of fishery resources through technical measures for the protection of juveniles of marine organisms and Council Regulation (EC) No 1434/98 specifying conditions under which herring may be landed for industrial purposes other than direct human consumption
astaíochtaí CO2 comhiomlánaithe ó gach muiraistear a d'imigh ó chalafoirt atá faoi dhlínse Ballstáit;
aggregated CO2 emissions from all voyages which departed from ports under a Member State's jurisdiction;
Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC (Text with EEA relevance)
Cineálacha FAD: AFAD = ar ancaire; DFAD = a imíonn le sruth
FAD types: AFAD = anchored; DFAD = drifting
Regulation (EU) 2017/2107 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2017 laying down management, conservation and control measures applicable in the Convention area of the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and amending Council Regulations (EC) No 1936/2001, (EC) No 1984/2003 and (EC) No 520/2007
imeoidh an fheithicil ó smacht ar fad má theipeann ar an trealamh cumhachtstiúrtha.
The failure of the power steering equipment shall not lead to a complete loss of control of the vehicle.
Regulation (EU) 2018/858 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles, amending Regulations (EC) No 715/2007 and (EC) No 595/2009 and repealing Directive 2007/46/EC (Text with EEA relevance.)
an méid ama a d’imigh thart ó bhí an t-iompar ábhartha ann;
the time which has elapsed since the relevant conduct;
Regulation (EU, Euratom) 2018/1046 of the European Parliament and of the Council of 18 July 2018 on the financial rules applicable to the general budget of the Union, amending Regulations (EU) No 1296/2013, (EU) No 1301/2013, (EU) No 1303/2013, (EU) No 1304/2013, (EU) No 1309/2013, (EU) No 1316/2013, (EU) No 223/2014, (EU) No 283/2014, and Decision No 541/2014/EU and repealing Regulation (EU, Euratom) No 966/2012
imeoidh an fheithicil ó smacht ar fad má theipeann ar an trealamh cumhachtstiúrtha.
The failure of the power steering equipment shall not lead to a complete loss of control of the vehicle.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the approval and market surveillance of motor vehicles and their trailers, and of systems, components and separate technical units intended for such vehicles
(i) nuair a bheidh an foirgneamh iomchuí imithe i léig nó má tharlaíonn dó a bheith i limistéar atá imithe i léig, agus
(i) the relevant building is obsolete or is in an obsolete area, and
Statutory Instruments: 1980
- cineál na gluaiseachta (luchtaithe, díluchtaithe, trasloingsithe, tagtha isteach, imithe, etc.);
- type of movement (loaded, unloaded, transhipped, entered, left, etc.),
Regulation (EC) No 766/2008 of the European Parliament and of the Council of 9 July 2008 amending Council Regulation (EC) No 515/97 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters
Línte Coiteanna atá imithe in éag a scriosadh,
delete Common Lines which have expired,
Regulation (EU) No 1233/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 November 2011 on the application of certain guidelines in the field of officially supported export credits and repealing Council Decisions 2001/76/EC and 2001/77/EC
cineál na gluaiseachta (luchtaithe, díluchtaithe, trasloingsithe, tagtha isteach, imithe, etc.);
type of movement (loaded, unloaded, transhipped, entered, left, etc.);
Regulation (EU) No 608/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 concerning customs enforcement of intellectual property rights and repealing Council Regulation (EC) No 1383/2003
Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm
Repeal of obsolete acts
Regulation (EU) 2016/93 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts from the Schengen acquis
Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm
Repeal of obsolete acts
Regulation (EU) 2016/94 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts from the Schengen acquis in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
Gníomhartha atá imithe as feidhm a aisghairm
Repeal of obsolete acts
Regulation (EU) 2016/95 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
comhlíonfar iad go dtí go mbeidh an ceart chun seirbhís calafoirt a sholáthar imithe in éag.
be complied with until the right to provide a port service expires.
Regulation (EU) 2017/352 of the European Parliament and of the Council of 15 February 2017 establishing a framework for the provision of port services and common rules on the financial transparency of ports (Text with EEA relevance)
–Víosa inimirce bhailí nach bhfuil imithe in éag.
–Valid, unexpired immigrant visa.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
–Foirm I-551 (Cárta Buanchónaitheora) bhailí, nach bhfuil imithe in éag.
–Valid, unexpired Form I-551 (Permanent Resident Card).
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
–Foirm I-327 bhailí nach bhfuil imithe in éag (Cead dul isteach an athuair).
–Valid, unexpired Form I-327 (Re-entry Permit).
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 810/2009 establishing a Community Code on Visas (Visa Code)
(b) mura n-imí an duine sin, nó má dhiúltaíonn sé imeacht den chuid sin ar sin d'ordú dhó—
( b ) if that person, on being so ordered, refuses or fails to leave that portion—
Number 1 of 1949: DEFENCE FORCES (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1949
Is éard is ‘eilimint optúil neamhsféarúil’ ann aon eilimint a úsáidtear i gcóras optúil ar dearadh a dromchla nó a dromchlaí iomháithe sa chaoi go n-imeofar ó chruth an tsféir idéalaigh.
An ‘aspheric optical element’ is any element used in an optical system whose imaging surface or surfaces are designed to depart from the shape of an ideal sphere.
Regulation (EU) No 388/2012 of the European Parliament and of the Council of 19 April 2012 amending Council Regulation (EC) No 428/2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items
1. Déanfaidh aerlínte de chuid an Aontais a oibríonn eitiltí a thagann go dtí aerfort atá suite i gcríocha na mBallstát a bhfuil feidhm ag na Conarthaí maidir leo, nó a imíonn ó aerfort den sórt sin, agus aerlínte de chuid tríú tíortha a oibríonn eitiltí a imíonn ó aerfort den sórt sin, nósanna imeachta a chur chun feidhme trína bhféadfar na nithe a leanas a thabhairt ar aird:
1. Union airlines operating flights arriving to or departing from, and third country airlines operating flights departing from an airport located in the territories of the Member States to which the Treaties apply, shall implement procedures which allow for the production:
Regulation (EU) No 996/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 October 2010 on the investigation and prevention of accidents and incidents in civil aviation and repealing Directive 94/56/EC
Nuair a imíonn corparáid mar eintiteas dlíthiúil neamhspleách toisc go ndéanann corparáid amháin nó níos mó í a chomhghabháil, imíonn na sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais go léir as an gcóras, lena n-áirítear scaireanna agus cothromas eile a bhí ann idir an chorparáid sin agus na corparáidí a rinne í a chomhghabháil.
When a corporation disappears as an independent legal entity because it is absorbed by one or more corporations, all financial assets and liabilities, including shares and other equity that existed between that corporation and those that absorbed it, disappear from the system.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Nuair a imíonn corparáid mar eintiteas dlíthiúil neamhspleách toisc go ndearna corparáid amháin nó níos mó í a chomhghabháil, imíonn na sócmhainní airgeadais/dliteanais airgeadais go léir, lena n-áirítear scaireanna agus cothromas eile a bhí ann idir an chorparáid sin agus na corparáidí a chomhghabh í as córas na gcuntas náisiúnta.
Where a corporation disappears as an independent legal entity because it has been absorbed by one or more corporations, all financial assets/liabilities including shares and other equity that existed between that corporation and those that absorbed it disappear from the system of national accounts.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
I gcás ina n-imíonn na bearta deiridh a glacadh ó thuairimí, ó mholtaí nó ó mheabhraíochtaí na gComhairlí Comhairleacha a gheobhfar de bhun mhír 1, luafaidh an Coimisiún nó an Ballstát lena mbaineann na cúiseanna mionsonraithe i dtaobh cén chúis a n-imíonn siad óna chéile.
Where the final measures that are adopted diverge from the Advisory Councils' opinions, recommendations and suggestions received pursuant to paragraph 1, the Commission or the Member State concerned shall state detailed reasons for the divergence.
REGULATION (EU) No 1380/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 11 December 2013 on the Common Fisheries Policy, amending Council Regulations (EC) No 1954/2003 and (EC) No 1224/2009 and repealing Council Regulations (EC) No 2371/2002 and (EC) No 639/2004 and Council Decision 2004/585/EC
Imeoidh Bainistí an Tighe Oibre atá sa Chluainín, imeoidh sí as lámha Bhórd Caomhnóirí an Chluainín agus aistreofar í go dtí Coiste Bainistí a bheidh có-dheanta de cheithre baill déag a ceapfar ag Comhairle Chontae Liathdroma, de thrí baill an ceann ag Tuath-cheanntair an Chluainín agus Mhaothail Mhanacháin, de dhá bhall a ceapfar ag Comhairle Thuath-cheanntair Chara Droma Rúisc Uimh. 1 agus d'aon bhall amháin an ceann ag Tuath-cheanntair Bhéal an Átha Móir agus Chinn Locha.
The Management of the present Workhouse at Manorhamilton shall pass out of the hands of the Manorhamilton Board of Guardians and be transferred to a Committee of Management to consist of fourteen members appointed by the Leitrim County Council, three members by each of the Rural Districts of Manorhamilton and Mohill, two members appointed by the Carrick-on-Shannon No. 1 Rural District Council, and one member each appointed by the Rural Districts of Ballinamore and Kinlough.
Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923
Imeoidh bainistí an Tighe Oibre atá i Sligeach fé láthair, imeoidh sí as lámha Bhord Caomhnóirí Shligigh agus aistreofar í go dtí Coiste Bainistí a bheidh có-dhéanta de 8 mbaill a ceapfar ag Comhairle Chontae Shligigh, aon bhall amháin a ceapfar ag Comhairle Bhaile-cheanntair Shligigh, dhá bhall an ceann a cheapfidh gach Comhairle Thuath-cheanntair fé leith sa chontae agus duine acu do bheith ina Chathaóirleach ar an gcólucht san.
The management of the present Sligo Workhouse shall pass out of the hands of the Sligo Board of Guardians, and be transferred to a Committee of Management to consist of 8 members to be appointed by the Sligo County Council, one by Sligo Urban District Council, two by each Rural District Council in the county, one of whom shall be Chairman of that body.
Number 9 of 1923: LOCAL GOVERNMENT (TEMPORARY PROVISIONS) ACT, 1923
(2) Ceapfar gach ball de sna painéil ar feadh pé téarma, nách sia ná trí bliana o dháta a cheaptha, a shocróidh an Seanascal, ar chomhairle na hArd-Chomhairle, nuair a bheidh an ceapa á dhéanamh agus ansan imeoidh sé as oifig, ach beidh ball a imeoidh as oifig ion-athcheaptha.
(2) Each member of the panels shall be appointed for such term not exceeding three years from the date of his appointment as the Governor-General shall on the advice of the Executive Council determine at the time of the appointment and shall then retire, but a retiring member shall be eligible for re-appointment.
Number 29 of 1924: RAILWAYS ACT, 1924
(3) Bainfidh forálacha fo-ailt (2) den alt so le duine lena mbainfidís dá mbeadh seirbhís leanúnach tugtha aige sa tSuirbhéireacht Ordonáis ón dáta ar ar tugadh deimhniú amach ina thaobh fé fho-alt (1) d'alt 2 d'Acht 1923 go dtí an dáta ar ar imigh sé, agus féadfar aon tréimhsí ar fhónuigh sé ar a bhfeadh sa tSuirbhéireacht Ordonáis o dháta an deimhnithe sin go dtí an dáta ar ar imigh sé d'áireamh mar aon tréimhse leanúnach amháin seirbhíse chun crícheanna na nAchtanna Aoisliúntas.
(3) The provisions of sub-section (2) of this section shall apply to a person to whom they would apply if he had rendered continuous service in the Ordnance Survey from the date on which a certificate in respect of him was issued under sub-section (1) of section 2 of the Act of 1923 to the date of his retirement, and any periods during which he served in the Ordnance Survey from the date of the said certificate to the date of his retirement may be reckoned as one continuous period of service for the purposes of the Superannuation Acts.
Number 24 of 1942: SUPERANNUATION ACT, 1942
Féachfaidh na Ballstait le saobhadh margaidh a íoslaghdú, go háirithe soláthar seirbhísí ag praghsanna a imíonn ó ghnáthchoinníollacha tráchtála nó faoi réir téarmaí agus coinníollacha a imíonn ó ghnáthchoinníollacha tráchtála, agus leas an phobail á choimirciú.
Member States shall seek to minimise market distortions, in particular the provision of services at prices or subject to other terms and conditions which depart from normal commercial conditions, whilst safeguarding the public interest.
Directive (EU) 2018/1972 of the European Parliament and of the Council of 11 December 2018 establishing the European Electronic Communications Code (Recast)Text with EEA relevance.
—(1) Más rud é, maidir le tiarna aon tailimh thionóntuithe a bheidh dílsithe no le dílsiú fén Acht so, go raibh sé, roimh fhaisnéis an lae cheaptha don talamh san, fé oblagáid ina aonar no i dteanta duine eile no daoine eile, pe'ca fé théarmaí connartha thionóntachta no fé reacht no ar shlí eile é, aon chúrsa uisce, dréin, bancánacht, no obair eile do ghlana no do choinneail i dtreo no cabhrú chun a ghlanta no a choinnithe i dtreo, agus gur thug an tiarna talmhan san faillí san obair sin do ghlana no do choinneail i dtreo amhlaidh no i gcabhrú chun a glanta no a coinnithe i dtreo amhlaidh agus go mbeidh gabháltas ar an talamh tionóntuithe sin imithe in olcas go buan no imithe go mór i laighead de dheascaibh na faillí sin agus, mar gheall ar é bheith imithe in olcas no i laighead amhlaidh, ná beidh Coimisiún na Talmhan sásta gur urrús an gabháltas san ar an riail-bhlianacht cheannaigh do dhlighfeadh bheith air, ar a dhílsiú, mara mbeadh an t-alt so, féadfaidh Coimisiún na Talmhan, ar iarratas éinne le n-a mbaineann no gan aon iarratas den tsórt san agus roimh an lá ceaptha no ina dhiaidh—
—(1) Where the landlord of any tenanted land vested or to be vested under this Act was, prior to the declaration of the appointed day for such land, liable, either alone or in conjunction with another person or other persons and either under the terms of a contract of tenancy or under a statute or otherwise, to cleanse or maintain or to contribute to the cleansing or maintenance of any watercourse, drain, embankment, or other work and such landlord neglected so to cleanse or maintain or contribute to the cleansing or maintenance of such work and by reason of such neglect a holding on such tenanted land has become permanently deteriorated or substantially reduced in area and in consequence of such deterioration or reduction the Land Commission is not satisfied that such holding is security for the standard purchase annuity to which, but for this section, it would become liable on vesting, the Land Commission, on the application of any person interested or without any such application and either before or after the appointed day—
Number 11 of 1931: LAND ACT, 1931
Nuair a dhéantar corparáid phoiblí a athstruchtúrú, d’fhéadfadh sé go dtaispeánfaí nó go n-imeodh sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais agus na gaolmhaireachtaí airgeadais nua á léiriú.
When a public corporation is restructured, financial assets and liabilities may appear or disappear reflecting new financial relationships.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Chun críocha mhír 1, má imítear ó na sonraí sa deimhniú ar chineálcheadú AE nó sa phacáiste faisnéise, measfar gurb ionann sin agus gan a bheith i gcomhréir leis an gcineál ceadaithe.
For the purposes of paragraph 1, deviations from the particulars in the EU type-approval certificate or the information package shall be deemed to constitute failure to conform to the approved type.
Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
(ii) maidir le hobair a rinneadh de réir pleananna a taisceadh roimh an lá feidhme, cibé acu a imíodh nó a claonadh ó na pleananna sin nó nach ndearnadh amhlaidh, agus
(ii) work carried out in accordance with plans deposited before the operative day, with or without departure or deviation from those plans, and
Number 28 of 1963: LOCAL GOVERNMENT (PLANNING AND DEVELOPMENT) ACT, 1963
an calafort óna n-imítear agus an calafort a dtagtar isteach ann lena n-áirítear dáta agus uair na himeachta agus an teachta isteach;
port of departure and port of arrival including the date and hour of departure and arrival;
Regulation (EU) 2015/757 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on the monitoring, reporting and verification of carbon dioxide emissions from maritime transport, and amending Directive 2009/16/EC (Text with EEA relevance)
Sna cásanna sin, ba cheart an dul isteach deireanach a thaifeadadh in EES freisin tráth a n-imeodh an náisiúnach tríú tír as críoch na mBallstát.
In those situations, the last entry should also be recorded in the EES when the third-country national exits the territory of the Member States.
Regulation (EU) 2017/2225 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2017 amending Regulation (EU) 2016/399 as regards the use of the Entry/Exit System
(a) i gcás an deonú iomchuí cearta póraitheoirí plandaí a bheith imithe in éag roimh dháta an chinnidh ón Rialaitheoir, measfar an deonú a bheith imithe in éag díreach roimh an gcinneadh, agus
( a ) in case the relevant grant of plant breeders' rights has expired before the date of the Controller's decision, the grant shall be regarded as having expired immediately before the decision, and
Number 24 of 1980: PLANT VARIETIES (PROPRIETARY RIGHTS) ACT, 1980
(b) i gcás ina seirbheálfar fógra faoi mhír (a), beidh ag an iarratasóir, d'ainneoin a leas sa talamh a bheith imithe in éag, an ceart céanna an feo simplí a fháil a bheadh aige mura mbeadh an leas sin imithe in éag.
( b ) where a notice under paragraph (a) is served the applicant shall, notwithstanding that his interest in the land has expired, have the same right to acquire the fee simple as he would have had if that interest had not expired.
Number 4 of 1984: LANDLORD AND TENANT (AMENDMENT) ACT, 1984
(3) Ní bheidh éifeacht le haon ordú faoin alt seo go dtí go mbeidh an gnáth-am chun achomharc a thionscnamh in aghaidh an chiontaithe nó an ordaithe lena mbaineann imithe in éag nó, i gcás go dtionscnófar achomharc den sórt sin, go dtí go gcinnfear go críochnaitheach é nó aon achomharc breise nó go dtréigfear é nó go dtí go mbeidh an gnáth-am chun aon achomharc breise a thionscnamh imithe in éag.
(3) An order under this section shall not take effect until the ordinary time for instituting an appeal against the conviction or order concerned has expired or, where such an appeal is instituted, until it or any further appeal is finally decided or abandoned or the ordinary time for instituting any further appeal has expired.
Number 19 of 1989: PROHIBITION OF INCITEMENT TO HATRED ACT, 1989
Sa chás go n-imeoidh an t-údárás inniúil sa Bhallstát baile ó thuairimí CESR, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána lena aghaidh sin.
If the competent authority of the home Member State departs from CESR’s advice, it shall provide full reasons.
Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies
imíonn an t-údárás inniúil in aon cheann de na Ballstáit bhaile ó thuairim an CESR, tabharfaidh sé cúiseanna iomlána.
If the competent authorities of the home Member States depart from CESR’s advice, they shall provide full reasons.
Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies
Déanfaidh na húdaráis inniúla i dtrácht comhairle an CESR a bhreithniú go cuí agus tabharfaidh siad lánchúiseanna i gcás ina n-imíonn siad sin ón gcomhairle sin.
The competent authorities concerned shall give due consideration to the advice of CESR and shall provide full reasons for any deviation from that advice.
Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council of 16 September 2009 on credit rating agencies
Tabharfaidh an Coimisiún míniú i gcás nach féidir leis tograí ar leithligh atá ina Chlár Oibre a thabhairt i gcrích don bhliain i dtrácht nó nuair a imíonn sé ón gClár Oibre.
The Commission shall explain when it cannot deliver individual proposals in its Work Programme for the year in question or when it departs from it.
Rules of Procedure — 7th parliamentary term — March 2011
69. Imíonn an tríú habairt in Airteagal 140(2) den Rialachán Airgeadais reatha ó théacs an Chonartha ar thrí bhealach:
69. The third sentence in Article 140(2) of the current Financial Regulation diverges from the text of the Treaty in three respects:
Opinion No 6/2010 (pursuant to Article 322 TFEU) on a proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on the Financial Regulation applicable to the general budget of the European Union
ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post idirthurais’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar an aerárthach céanna ar tháinig siad isteach air;
17.‘transit passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on the same aircraft as that on which they arrived;
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002
ciallaíonn ‘paisinéirí, bagáiste, lasta nó post traschuir’ paisinéirí, bagáiste, lasta nó post a imíonn ar aerárthach seachas an ceann ar tháinig siad isteach air;
16.‘transfer passengers, baggage, cargo or mail’ means passengers, baggage, cargo or mail departing on an aircraft other than that on which they arrived;
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council on Common Rules in the Field of Civil Aviation Security and Repealing Regulation (EC) No 2320/2002
Déanfar seiceáil le cinntiú go bhfuil an long a n-imeoidh siad inti ar ancaire ann nó go bhfuil súil léi ann.
A check shall be carried out to establish whether the ship they are joining is berthed or expected there.
Regulation (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council of 13 July 2009 establishing a Community Code on Visas
6.—(1) Imeoidh duine óltach as áitreabh ceadúnaithe ar an gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air nó uirthi déanamh amhlaidh.
6.—(1) A drunken person shall leave licensed premises on being requested to do so by the licensee or a member of the Garda Síochána.
INTOXICATING LIQUOR ACT 2003
(a) imeoidh sé nó sí as an áitreabh ceadúnaithe lena mbaineann ar an gceadúnaí nó ar chomhalta den Gharda Síochána a iarraidh air nó uirthi déanamh amhlaidh, agus
(a) shall leave the licensed premises concerned on being requested to do so by the licensee or a member of the Garda Síochána, and
INTOXICATING LIQUOR ACT 2003
(d) gur imigh, nó go bhfuil baol tromaí ann go n-imeoidh, aon fhoirgneamh nó déanmhas ar an talamh i ndrochdheis;
(d) any building or structure on the land has fallen, or there is a serious risk of the building or structure falling, into disrepair;
NATIONAL ASSET MANAGEMENT AGENCY ACT 2009
ciallaíonn ‘áit onnmhairithe’ áit óna n-imíonn táirgí inmháil ó chríoch an Aontais Eorpaigh, de réir nósanna imeachta custam;
‘place of exportation’ means a place where, in accordance with customs procedures, excisable products leave the territory of the European Union;
FINANCE ACT 2010
I gcás ina n-imeoidh riail chuntasaíochta go bunúsach ó na caighdeáin sin, nochtfaidh na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais an méid sin agus na cúiseanna atá leis.
Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose this fact and the reasons for it.
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
I gcás ina n-imeoidh riail chuntasaíochta go bunúsach ó na caighdeáin sin, nochtfaidh na nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais an méid sin agus na cúiseanna atá leis.
Where an accounting rule diverges materially from those standards, the notes to the financial statements shall disclose this fact and the reasons for it.
Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation (EC, Euratom) No 1605/2002
trealamh iompair agus trealamh inghluaiste eile a imíonn ó thír go sealadach, gan aon athrú úinéireachta eacnamaíche e.g. trealamh tógála chun críoch suiteála nó tógála ar an gcoigríoch;
transportation equipment and other movable kinds of equipment which leave a country temporarily, without any change of economic ownership, e.g. construction equipment for installation or construction purposes abroad;
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
earraí eile a imíonn ó thír go sealadach, agus a chuirtear ar ais ina mbunriocht laistigh de bhliain de ghnáth gan athrú úinéireachta eacnamaíche.
other goods which leave a country temporarily, being generally returned within a year in their original state and without change of economic ownership.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
cealú fiach in aghaidh corparáide poiblí agus glacadh fiach ó chorparáid phoiblí ag rialtas a imíonn as an gcóras mar aonad institiúideach.
debt cancellation against and debt assumption from a public corporation by government which disappears as an institutional unit in the system.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Nuair a fheidhmítear an rogha a bheith ag fostaithe scaireanna a cheannach (ESO), imíonn an iontráil ar an gclár comhordaithe agus cuirtear ina háit luach na stoc (na scaireanna) arna bhfáil.
When an ESO is exercised, the entry in the balance sheet disappears and is replaced by the value of the stocks (shares) acquired.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Má chealaíonn an rialtas fiacha nó má ghlacann sé fiacha corparáide poiblí a imíonn mar aonad institiúideach as an gcóras, ní thaifeadtar aon idirbheart sa chuntas caipitil ná sa chuntas airgeadais.
If government cancels or assumes debt from a public corporation which disappears as an institutional unit in the system, no transaction is recorded in the capital account or the financial account.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
Mura réadaítear luach na sócmhainne, claonfaidh sé i dtreo an nialais de réir mar a imíonn tréimhse an léasa in éag.
If the value of the asset is not realised it will tend towards zero as the lease period ends.
Regulation (EU) No 549/2013 of the European Parliament and of the Council of 21 May 2013 on the European system of national and regional accounts in the European Union Text with EEA relevance
sa chéad stáisiún a dtiocfaidh an traein isteach ann nó an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh ar chríoch Ballstáit,
in the first station of arrival or last station of departure on the territory of a Member State,
Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council
sa stáisiún deireanach a n-imeoidh an traein uaidh nó sa chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch tríú tír.
in the last station of departure or the first station of arrival on the territory of a third country.
Regulation (EU) No 610/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 amending Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code), the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulations (EC) No 1683/95 and (EC) No 539/2001 and Regulations (EC) No 767/2008 and (EC) No 810/2009 of the European Parliament and of the Council
imíonn bailíocht an cheadaithe in éag de bhun sriain speisialta i gcomhréir le hAirteagal 35(6);
the validity of the approval expires by virtue of a restriction in accordance with Article 35(6);
Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
na critéir náisiúnta ar a raibh na ceaduithe sin bunaithe a mhéid gur imigh na critéir sin ó na ceanglais éigeantacha le haghaidh chineálcheadú AE.
the national criteria upon which such approvals were based insofar as these criteria deviated from the requirements obligatory for EU type-approval.
Regulation (EU) No 167/2013 of the European Parliament and of the Council of 5 February 2013 on the approval and market surveillance of agricultural and forestry vehicles Text with EEA relevance
ciallaíonn "feithicil mhonabhreosla" feithicil atá deartha ar shlí go n-imeoidh sí go príomha ar chineál amháin breosla;
"mono fuel vehicle" means a vehicle that is designed to run primarily on one type of fuel;
Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
imíonn bailíocht an cheadaithe in éag de bhua sriain speisialta i gcomhréir le hAirteagal 40(6);
the validity of the approval expires by virtue of a restriction in accordance with Article 40(6);
Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
na critéir náisiúnta ar a raibh na ceaduithe sin bunaithe a mhéid gur imigh na critéir sin ó na ceanglais éigeantacha le haghaidh cineálcheadú AE.
the national criteria upon which such approvals were based in so far as these criteria deviated from the requirements obligatory for EU type-approval.
Regulation (EU) No 168/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 on the approval and market surveillance of two- or three-wheel vehicles and quadricycles Text with EEA relevance
Féadfaidh an t-údarás ceapacháin trí chinneadh speisialta an áit bhunaidh a cinneadh amhlaidh a athrú fad agus atá an t-oifigeach sa tseirbhís nó nuair a imíonn sé ón tseirbhís.
The place of origin as so determined may by special decision of the appointing authority be changed while the official is in service or when he leaves the service.
Regulation (EU, Euratom) No 1023/2013 of the European Parliament and of the Council of 22 October 2013 amending the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union
imeoidh an Coimisiún ó na céatadáin leithdháilte den chlúdach airgeadais, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn iad, thar breis agus 5 phointe céatadán i gcás gach grúpa de chuspóirí sonracha.
The Commission shall not depart from the allocated percentages of the financial envelope, as set out in the Annex, by more than 5 percentage points for each group of specific objectives.
Regulation (EU) No 1381/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Rights, Equality and Citizenship Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance
imeoidh an Coimisiún ó na céatadáin leithdháilte den imchlúdach airgeadais, mar a leagtar amach san Iarscríbhinn é, thar breis agus 5 phointe i gcás gach cuspóir shonraigh.
The Commission shall not depart from the allocated percentages of the financial envelope, as set out in the Annex, by more than 5 percentage points for each specific objective.
Regulation (EU) No 1382/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a Justice Programme for the period 2014 to 2020 Text with EEA relevance
Measfar go bhfuil an tomhas bailí mura n-imíonn luas innill na tástála níos mó ná ±3% ó spriocluas an innill ar feadh aonsoicind ar a laghad.
The measurement shall be regarded as valid if the test engine speed does not deviate from the target engine speed by more than ±3% for at least 1 second.
Position (EU) No 3/2014 of the Council at first reading with a view to the adoption of a regulation of the European Parliament and of the Council on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Adopted by the Council on 20 February 2014
imíonn an togra ó thosaíocht an choiste iniúchóireachta, déanfar údar maith leis na cúiseanna gan déanamh de réir mholadh an choiste iniúchóireachta a thabhairt sa togra.
If the proposal departs from the preference of the audit committee, the proposal shall justify the reasons for not following the recommendation of the audit committee.
Regulation (EU) No 537/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities and repealing Commission Decision 2005/909/EC Text with EEA relevance
Measfar go bhfuil an tomhas bailí mura n-imíonn luas innill na tástála níos mó ná±3 % ó spriocluas an innill ar feadh aon soicind ar a laghad.
The measurement shall be regarded as valid if the test engine speed does not deviate from the target engine speed by more than±3 % for at least 1 second.
Regulation (EU) No 540/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on the sound level of motor vehicles and of replacement silencing systems, and amending Directive 2007/46/EC and repealing Directive 70/157/EEC Text with EEA relevance
gur imigh na táirgí ó chríoch chustaim an Aontais i gcomhréir leis an nós imeachta onnmhairiúcháin dá dtagraítear in Airteagal 161 den Chód Custaim;
the products have left the customs territory of the Union in accordance with the export procedure referred to in Article 161 of the Customs Code;
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
an dáta a dtagann na hainmhithe agus an fheoil san fhoras agus an dáta a n-imíonn siad.
the date of arrival and departure of the animals and meat in the establishment.
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
imeoidh siad ón [Rialachán Réime Airgeadais] mura mbeidh gásonrach leis an imeacht sin d’fheidhmiú Europol agus mura mbeidh toiliú tugthaag an gCoimisiún roimh ré.
Theyshall not depart from [the framework Financial Regulation]unless such a departure is specifically required for Europol’s operation andthe Commission has given its prior consent.
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training (Europol) and repealing Decisions 2009/371/JHA and 2005/681/JHA 
D’imigh an Cinneadh sin as feidhm tar éis don Aontas comhaontuithe um athligean isteach a thabhairt i gcrích le roinnt tríú tíortha.
That Decision became obsolete after the Union concluded readmission agreements with a number of third countries.
Regulation (EU) 2016/93 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts from the Schengen acquis
D’imigh an Ghníomhaíocht Chomhpháirteach sin as feidhm tar éis theacht i bhfeidhm an Choinbhinsiúin um Chúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla idir na Ballstáit.
That Joint Action became obsolete after the entry into force of the Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters between the Member States.
Regulation (EU) 2016/95 of the European Parliament and of the Council of 20 January 2016 repealing certain acts in the field of police cooperation and judicial cooperation in criminal matters
sa chéad stáisiún a dtiocfaidh an traein isteach ann nó an stáisiún deireanach a n-imeoidh sí uaidh ar chríoch Ballstáit;
in the first station of arrival or last station of departure on the territory of a Member State;
Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
sa stáisiún deireanach a n-imeoidh an traein uaidh nó sa chéad stáisiún a dtiocfaidh sí isteach ann ar chríoch tríú tír.
in the last station of departure or the first station of arrival on the territory of a third country.
Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
i gcás ina n-imíonn long chúrsála ó chalafort atá lonnaithe i mBallstát chuig calafort atá lonnaithe i mBallstát, ní dhéanfar aon seiceálacha ar imeacht.
where a cruise ship departs from a port situated in a Member State to such a port, no exit checks shall be carried out.
Regulation (EU) 2016/399 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2016 on a Union Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
Dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar imigh an bád astu, dátaí agus ainmneacha na gcalafort ar tháinig an bád i dtír iontu.
Dates and ports of departure, dates and ports of arrival.
Regulation (EU) 2016/1627 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2016 on a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and the Mediterranean, and repealing Council Regulation (EC) No 302/2009
(5) Aon Ghnáth-Choimisinéir a imeoidh as oifig ar bheith caithte dá théarma oifige le himeacht aimsire beidh sé ionaththoghtha no ion-athainmnithe (pe'ca aca é).
(5) An ordinary Commissioner retiring on the expiration by effluxion of time of his term of office shall be eligible for re-election or re-nomination (as the case may be).
Number 32 of 1927: CURRENCY ACT, 1927
(b) d'imigh as a phost ar scór aoise tar éis dáta Achta 1936 do rith ach roimh dháta an Achta so do rith, agus
( b ) retired on the grounds of age after the passing of the Act of 1936 but before the passing of this Act, and
Number 24 of 1942: SUPERANNUATION ACT, 1942
(i) imeoidh an bád sin as teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit a luaithe a bheidh friotháil déanta ar an gcuspóir a thug an bád sin isteach amhlaidh,
(i) such boat shall leave the exclusive fishery limits of the State as soon as the purpose for which such boat so entered has been answered,
Number 14 of 1959: FISHERIES (CONSOLIDATION) ACT, 1959
Nuair a cheadófar do dhaoine imeacht faoin Airteagal deiridh sin roimhe seo, socrófar go n-imeoidh siad faoi choinníollacha sásúla maidir le sábháilteacht, sláinteachas, sláintíocht agus bia.
Departures permitted under the foregoing Article shall be carried out in satisfactory conditions as regards safety, hygiene, sanitation and food.
Number 11 of 1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
(i) imeoidh an bád as teorainneacha iascaigh eisiatacha an Stáit a luaithe a bheidh friotháil déanta ar an gcuspóir a thug an bád sin isteach amhlaidh,
(i) the boat shall leave the exclusive fishery limits of the State as soon as the purpose for which the boat so entered has been answered,
Number 18 of 1978: FISHERIES (AMENDMENT) ACT, 1978
Sula n-imeoidh sé, déanfar seiceáil slándála ar aerárthach nó cuardach slándála ar aerárthach d’fhonn a áirithiú nach bhfuil aon earraí toirmiscthe ar bord.
Before departure, an aircraft shall be subjected to an aircraft security check or aircraft security search in order to ensure that no prohibited articles are present on board.
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)
Paisinéirí a d’fhéadfadh a bheith treampánach, cuirfear faoi réir na mbeart iomchuí slándála iad sula n-imeoidh siad.
Before departure potentially disruptive passengers shall be subjected to appropriate security measures.
Regulation (EC) No 300/2008 of the European Parliament and of the Council of 11 March 2008 on common rules in the field of civil aviation security and repealing Regulation (EC) No 2320/2002 (Text with EEA relevance)
Lógó gaois.ie
gaois.ie