Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (522)
A ORDÚ LEIS SEO *[an madra a choimeád faoi rialú cuí.]*[an madra a dhíothú,
HEREBY ORDERS *[that the dog be kept under proper control.] *[that the dog be destroyed,
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
folaíonn “madra” soith d'aois ar bith nó madra d'aois ar bith;
"dog" includes a bitch of any age or a dog of any age;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
ciallaíonn “ceadúnas madra” ceadúnas a thugann teideal do dhuine madra a choimeád;
"dog licence" means a licence entitling a person to keep a dog;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
folaíonn “ceadúnas”, de réir mar a éileoidh an comhthéacs, ceadúnas madra agus ceadúnas madra ginearálta;
"licence" includes, as the context may require, a dog licence and a general dog licence;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—Ní eiseoidh údarás áitiúil ceadúnas madra ná ceadúnas madra ginearálta chuig aon duine—
—A local authority shall not issue a dog licence or a general dog licence to any person who—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
- madraí cúnaimh aitheanta, lena n-áirítear ról agus riachtanais madraí cúnaimh;
- recognised assistance dogs, including the role and the needs of an assistance dog,
Regulation (EU) No 181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004
(5) D'ainneoin fhorálacha alt 2 den Acht seo, ní cheanglófar ar dhuine nach sealbhóir ar cheadúnas madra ginearálta agus a choinníonn madra fáin de bhun an ailt seo, ceadúnas madra a bhaineann leis an madra sin a fháil go dtí go mbeidh an madra coimeádta ina sheilbh aige ar feadh tréimhse ocht lá is fiche ar a laghad agus forléireofar an t-alt sin 2 agus beidh éifeacht leis dá réir sin.
(5) Notwithstanding the provisions of section 2 of this Act, a person who is not the holder of a general dog licence and who detains a stray dog pursuant to this section shall not be required to obtain a dog licence relating to that dog until he has kept the dog in his possession for a period of not less than twenty-eight days, and the said section 2 shall be construed and have effect accordingly.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) a ghlacfaidh seilbh ar mhadra nó a aistreoidh seilbh ar mhadra sula n-eiseofar ceadúnas i leith an mhadra contrártha d'alt 2 den Acht seo, nó
( a ) takes or transfers possession of a dog before the issue of a licence in respect of the dog contrary to section 2 of this Act, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Féadfar ceadúnas madra a eiseofar chuig duine i leith madra, a aistriú chuig aon duine eile nuair a aistreofar seilbh ar an madra chuig an duine eile sin.
—(1) A dog licence issued to a person in respect of a dog may be transferred to any other person when possession of the dog is transferred to such other person.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Ní cheadóidh úinéir madra ná aon duine eile a bheidh i bhfeighil madra madra a bheith in aon áit seachas—
—(1) The owner or any other person in charge of a dog shall not permit the dog to be in any place other than—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
DE BHRÍ gur deimhin liom ón bhfaisnéis faoi mhionn ón Iarratasóir thuasainmnithe, comhalta den Gharda Síochána, a mionnaíodh os mo chomhairse an lá seo inniu, go bhfuil forais réasúnacha ann lena chreidiúint gur *(ionsaigh madra duine) *(chiap madra beostoc) agus, de dhroim *(an ionsaithe,) *(an chiaptha,) go ndearna úinéir an mhadra cion faoin Acht thuasluaite, agus go bhfuil madra ina sheilbh/ina seilbh ag duine, san áitreabh ........................................................................................................................................., sa cheantar cúirte agus) sa dúiche *(chúirte) réamhráite, a bhfuil forais réasúnacha ag an Iarratasóir sin lena chreidiúint gurb é an madra é a rinne *(an t-ionsaí) *(an ciapadh) sin,
WHEREAS I am satisfied by the information on oath of the above-named Applicant, a member of the Garda Síochána, sworn before me on this day that there are reasonable grounds for believing that a dog has *(attacked a person) *(worried livestock) and that in consequence of *(the attack) *(the worrying) the owner of the dog has committed an offence under the above-mentioned Act, and that a person is in possession, in the premises ......................................................................................................................................... in the court *(area and) district aforesaid, of a dog which the said Applicant has reasonable grounds for believing to be the dog involved in the said *(attack) *(worrying),
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
Creidim gur *(ionsaigh madra duine) *(chiap madra beostoc) i ...................................... an lá de 19 agus, de dhroim *(an ionsaithe,) *(an chiaptha,) go ndearna úinéir an mhadra cion faoin Acht thuas, agus creidim go bhfuil an madra ina sheilbh/ina seilbh ag duine san áitreabh i ............................................................., *(sa cheantar cúirte agus) sa dúiche *(chúirte) réamhráite, a bhfuil forais réasúnacha agam lena chreidiúint gurb é an madra é a rinne *(an t-ionsaí) *(an ciapadh) sin,
I believe that a dog has *(attacked a person) *(worried livestock) at............................................ on the day of 19 and that in consequence of the *(attack) *(worrying) the owner of the dog has committed an offence under the above Act, and I believe that a person is in possession in the premises at ................................................................... in the court *(area and) district aforesaid of the dog which I have reasonable grounds for believing to be the dog involved in the said *(attack) *(worrying),
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
—(1) I gcás ina gciapfaidh madra beostoc ar thalamh talmhaíochta, beidh úinéir an mhadra, agus, más duine seachas an t-úinéir a mbeidh an madra faoina chúram, beidh an duine sin freisin, ciontach i gcion, muran é an duine ar leis an madra nó a mbeidh an madra faoina chúram—
—(1) Where a dog worries livestock on agricultural land, the owner of the dog, and, if the dog is in the charge of a person other than the owner, that person also, shall be guilty of an offence unless the dog is owned by or in the charge of—
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(2) Más rud é, i gcás madra a gheofar ar thalamh talmhaíochta ag ciapadh beostoic a bheidh go dleathach ar an talamh, nach mbeidh aon duine i láthair a admhóidh gur leis an madra nó go bhfuil an madra faoina chúram, féadfaidh an fáltóir an madra a cheapadh agus é a sheachadadh do chomhalta den Gharda Síochana ag an stáisiún Garda Síochána is gaire do láthair, agus air sin beidh feidhm ag na forálacha d'ailt 3 agus 9 den Dogs Act, 1906, a bhaineann le madraí fáin ceaptha.
(2) Where in the cue of a dog found on agricultural land when worrying livestock lawfully on the land no person is present who admits to being the owner of the dog or in charge of it, the finder may seize the dog and deliver it to a member of the Gárda Síochána at the nearest Gárda Síochána station, and thereupon the provisions of sections 3 and 9 of the Dogs Act, 1906, in relation to seized stray dogs shall apply.
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(e) a iarraidh ar aon duine ar leis madra nó atá i bhfeighil nó i seilbh madra ceadúnas madra nó ceadúnas madra ginearálta, de réir mar a bheidh, a thabhairt ar aird laistigh de dheich lá ó dháta na hiarrata, lena scrúdú ag an maor madraí.
(e) request any person who owns, is in charge of, or is in possession of a dog to produce, as the case may be, a dog licence or a general dog licence, within ten days of the date of the request, for examination by the dog warden.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(4) Má ordaíonn an Chúirt de bhun fho-alt (2) den alt seo madra a dhíothú, féadfaidh an Chúirt ordú a thabhairt an madra a sheachadadh ar mhaor madraí nó ar aon duine oiriúnach chun na críche sin, agus, a luaithe is féidir, déanfaidh an duine ar a seachadfar an madra an madra a dhíothú, nó a chur faoi deara é a dhíothú, ar shlí dhaonnachtúil.
(4) Where the Court orders, pursuant to subsection (2) of this section, the destruction of a dog, the Court may direct that the dog be delivered to a dog warden or any suitable person for that purpose, and the person to whom the dog is delivered shall, as soon as possible, destroy the dog, or cause it to be destroyed, in a humane manner.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
ACHT DO RIALÁIL OIBRIÚ BUNACHAS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ; DÁ CHEANGAL AR ÚDARÁIS ÁITIÚLA CLÁIR DE BHUNACHAIS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ A BHUNÚ AGUS A CHOTHABHÁIL; DÁ THOIRMEASC BUNACHAIS PÓRÚCHÁIN MADRAÍ NEAMHCHLÁRAITHE A OIBRIÚ; DO LEASÚ AN ACHTA UM RIALÚ MADRAÍ 1986; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [21 Iúil, 2010]
AN ACT TO REGULATE THE OPERATION OF DOG BREEDING ESTABLISHMENTS; TO REQUIRE LOCAL AUTHORITIES TO ESTABLISH AND MAINTAIN REGISTERS OF DOG BREEDING ESTABLISHMENTS; TO PROHIBIT THE OPERATION OF UNREGISTERED DOG BREEDING ESTABLISHMENTS; TO AMEND THE CONTROL OF DOGS ACT 1986; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH. [21st July, 2010]
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(e) d'fhorordú agus do rialáil ceapadh, coinneáil agus diúscairt (lena n-áirítear marú) madraí fáin agus madraí gan féastrach, agus madraí nach mbeidh á gcoimeád faoi smacht, agus gnóthú na gcaiteachas faoina ndeachthas i leith coinneála ó úinéirí na madraí.
( e ) prescribing and regulating the seizure, detention and disposal (including slaughter) of stray dogs and of dogs not muzzled, and of dogs not being kept under control, and the recovery from the owners of dogs of the expenses incurred in respect of their detention.
Number 6 of 1966: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1966
(f) do mhadraí ó chonchróite nó ó chonairtí aitheanta;
(f) dogs from recognised kennels or packs of hounds;
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
(g) do mhadraí agus do chait in ionaid dídine;
(g) dogs and cats in shelters;
Regulation (EC) No 1069/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 laying down health rules as regards animal by-products and derived products not intended for human consumption and repealing Regulation (EC) No 1774/2002 (Animal by-products Regulation)
Bia do mhadraí nó do chait, atá cóirithe do mhiondíol
Dog or cat food, put up for retail sale
REGULATION (EU) No 374/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on the reduction or elimination of customs duties on goods originating in Ukraine
Bia do mhadraí nó do chait, ar an margadh le haghaidh miondíola:
Dog or cat food, put up for retail sale:
Corrigendum to Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 ( OJ L 347, 20.12.2013 )
Dícháiliú daoine a siontaíodh i gcruálacht ar mhadraí.
Disqualification of persons convicted of cruelty to dogs.
Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965
(a) lena bhforordófar agus lena rialálfar cur féastrach ar mhadraí agus coimeád madraí faoi smacht;
( a ) prescribing and regulating the muzzling of dogs, and the keeping of dogs under control;
Number 6 of 1966: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1966
Teacht ar mhadraí fáin.
Finding of stray dogs. 14.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Teacht ar mhadraí fáin.
Finding of stray dogs.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Bia do mhadraí nó do chait, ar an margadh le haghaidh miondíola:
Dog or cat food, put up for retail sale:
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
(Úinéir an mhadra)
(Owner of the dog)
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
An duine i bhfeighil an mhadra).
Person in charge of the dog).
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
(a) atáirgeadh ar an marc atá impriontáilte ar chraiceann nó ar fhionnadh an mhadra chun sainaithint an mhadra a chumasú;
(a) a reproduction of the mark imprinted on the skin or coat of the dog to enable its identification;
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(b) ainm úinéir an mhadra agus an seoladh ag a bhfuil cónaí air nó uirthi;
(b) the name of the owner of the dog and the address at which he or she resides;
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(d) dáta breithe agus gnéas an mhadra;
(d) the date of birth and sex of the dog;
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
Cosaint i gcaingean le haghaidh damáistí mar gheall ar mhadra a lámhach.
Defence in action for damages for shooting dog.
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(2) D'ainneoin aon ní in aon achtachán, nuair a chiontófar agus a dhícháileofar duine amhlaidh, féadfaidh an Chúirt cibé ordú is cuí léi a dhéanamh chun aon mhadra atá á choimeád ag an duine sin a dhiúscairt nó a bhású go daonnachtúil, agus féadfaidh sí a ordú go mbeidh an caiteachas faoina rachfar ag diúscairt nó ag bású an mhadra go daonnachtúil faoin alt seo, lena n-áirítear costas aon tréidlia, le híoc ag úinéir an mhadra sin i dteannta aon phionóis eile a chuirfidh an Chúirt air, agus mura n-íoctar sin, go gcuirfear príosúnacht go ceann téarma nach faide ná mí ar an úinéir sin.
(2) Notwithstanding anything in any enactment, where a person is so convicted and disqualified the Court may make such order as it thinks fit for the humane disposal or destruction of any dog kept by such person, and may order that the expense incurred in the humane disposal or destruction of a dog under this section, including the expense of any veterinary surgeon, shall be paid by the owner thereof in addition to any other penalty which the Court may impose, and in default of such payment that such owner shall be imprisoned for a term of imprisonment not exceeding one month.
Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965
An t-eireaball a sciotadh de mhadra faoi bhun mí d'aois.
The docking of the tail of a dog under one month old.
Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965
Na fánmhéara a theascadh de mhadra sula n-osclaíonn a shúile.
The amputation of the dew claws of a dog before its eyes are open.
Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965
Toirmeasc ar mhadra a choimeád gan cheadúnas.
Prohibition on keeping a dog without a licence. 3.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Cosaint i gcaingean le haghaidh damáistí mar gheall ar mhadra a lámhach.
23. Defence in action for damages for shooting dog. 24.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Toirmeasc ar mhadra a choimeád gan cheadúnas.
Prohibition on keeping dog without a licence.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(i) ceadúnas madra le haghaidh an mhadra sin, nó
(i) a dog licence for that dog, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) mura sealbhóir é ar cheadúnas madra ginearálta, seilbh a ghlacadh ar mhadra, de bhun athrú úinéireachta, sula n-eiseofar ceadúnas madra i leith an mhadra sin, nó
( b ) take possession, unless he is the holder of a general dog licence, of a dog, pursuant to a change of ownership, before the issue of a dog licence in respect of that dog, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(c) seilbh ar mhadra a aistriú, de bhun athrú úinéireachta, chuig aon duine eile mura sealbhóir an duine eile ar cheadúnas madra le haghaidh an mhadra sin nó ar cheadúnas madra ginearálta.
( c ) transfer possession of a dog pursuant to a change of ownership to any other person unless the other person is the holder of a dog licence for that dog or a general dog licence.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) nach é úinéir an mhadra é, agus
( a ) he is not the owner of the dog, and
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(ii) ag duine éigin eile a raibh ceadúnas aige le haghaidh an mhadra.
(ii) by some other person who had a licence for the dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
5. —Ní gá ceadúnas i leith aon mhadra
5.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) in áitreabh cibé duine eile a bheidh i bhfeighil an mhadra, nó
( b ) the premises of such other person in charge of the dog, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(i) le haon ionsaí ó mhadra ar aon duine, nó
(i) an attack by a dog on any person, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Cosaint i gcaingean le haghaidh damáistí mar gheall ar mhadra a lámhach.
Defence in action for damages for shooting dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Madra nach cú
Dog other than greyhound
Statutory Instruments: 1980
Beatha madra
Dogfood
Statutory Instruments: 1980
Club Gunna agus Madra Chaiseal Teara
Castleterra Dog and Gun Club
Statutory Instruments: 1980
Beatha madra
Dogfood
Statutory Instruments: 1981
AGUS ORDAÍONN SÍ an madra a sheachadadh ar ......................................................., as ...................................................................................................................................................., *(maor madraí) *(duine oiriúnach) lena dhíothú.
AND DIRECTS that the dog be delivered to.................................................................................of .................................................................................................................................................................... a *(dog warden) *(suitable person) to be destroyed.
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
FÓGRA GO bhFUIL AR INTINN GEARÁNADHÉANAMH GO bhFUIL MADRA CONTÚIRTEACH
NOTICE OF INTENTION TO MAKE COMPLAINT THAT A DOG IS DANGEROUS
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ORDÚ I nDÁIL LE MADRA CONTÚIRTEACH
ORDER IN RELATION TO A DANGEROUS DOG
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
ORDÚ I nDÁIL LE TAFANN IOMARCACH MADRA
ORDER IN RELATION TO EXCESSIVE BARKING BY A DOG
S.I. No. 93 of 1997: The District Court Rules
- madraí cúnta aitheanta, lena n-áirítear an ról agus na riachtanais atá ag madra cúnta,
- recognised assistance dogs, including the role and the needs of an assistance dog,
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004
- dul ar bord bus nó cóiste agus madra cúnaimh aitheanta in éineacht leo;
- carry a recognised assistance dog on board a bus or coach,
Regulation (EU) No 181/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 concerning the rights of passengers in bus and coach transport and amending Regulation (EC) No 2006/2004
Fógra maidir le díolachán nó aistriú madra.
Notification of sale or transfer of dog.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
folaíonn “madra” soith;
“dog” includes bitch;
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(b) Beidh sé neamhdhleathach d’oibritheoir bunachais pórúcháin madraí madra a choimeádtar sa bhunachas sin agus nach bhfuil micrishlis ionphlandaithe ann a aistriú, nó a chur faoi deara é a aistriú nó a cheadú é a aistriú go dtí cóiríocht eile, de dhroim an madra a dhíol nó de dhroim cinnidh chun seilbh ar an madra a aistriú chuig duine eile.
(b) It shall be unlawful for the operator of a dog breeding establishment to remove, cause to be removed, or permit the removal of, a dog kept at that establishment that is not implanted with a microchip to other accommodation, consequent upon a sale, or decision to transfer possession, of the dog to another person.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(c) seoladh an bhunachais pórúcháin madraí ag a gcoimeádtar an madra;
(c) the address of the dog breeding establishment at which the dog is kept;
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
“7.—(1) Beidh ceadúnas madra san fhoirm fhorordaithe agus beidh sé bailí—
“7.—(1) A dog licence shall be in the prescribed form and shall be valid—
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
(c) i leith ceadúnas madra ginearálta a eisiúint, €400.
(c) in respect of the issue of a general dog licence, €400.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
Fógra maidir le díolachán nó aistriú madra.
Notification of sale or transfer of dog.
DOG BREEDING ESTABLISHMENTS ACT 2010
madraí cúnta aitheanta, lena n-áirítear an ról agus na riachtanais atá ag madra cúnta,
recognised assistance dogs, including the role and the needs of an assistance dog,
Regulation (EU) No 1177/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 concerning the rights of passengers when travelling by sea and inland waterway and amending Regulation (EC) No 2006/2004 Text with EEA relevance
Cion maidir le ciapadh beostoic ag madra.
Offence with respect to worrying of livestock by dog.
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
Madra a bhí ag ciapadh beostoic a cheapadh.
Seizure of dog worrying livestock.
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
—(1) Más rud é i gcás madra a gheofar ar thalamh talmhaíochta—
—(1) Where in the case of a dog found on agricultural land—
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(a) go raibh an madra ag ciapadh beostoic ar an talamh, agus
( a ) the dog has been worrying livestock on the land, and
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(b) nach mbeidh aon duine i láthair a admhóidh gur leis an madra nó go bhfuil an madra faoina chúram,
( b ) no person is present who admits to being the owner of the dog or in charge of it,
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
(a) go ndearnadh an madra a lámhach agus é ag ciapadh beostoic ar thalamh talmhaíochta,
( a ) that the dog was shot when worrying livestock on agricultural land,
Number 17 of 1960: DOGS (PROTECTION OF LIVESTOCK) ACT, 1960
—(1) Más rud é go mbeidh madra fáin ar ghlac duine ar bith seilbh air á choinneáil ar feadh tréimhse bliana ag an duine sin tar éis dó fógra i scríbhinn a thabhairt de réir alt 4 den Dogs Act, 1906, do Cheannfort Gharda Síochána an cheantair ina bhfuarthas an madra, agus nach mbeidh úinéir an mhadra sin tar éis éileamh a dhéanamh air i rith na tréimhse sin, tiocfaidh an duine sin chun bheith ina úinéir ar an madra agus beidh deireadh le teideal an tseanúinéara.
—(1) Where a stray dog whereof possession has been taken by any person has been detained by such person for a period of a year after notice in writing has been given by him in accordance with section 4 of the Dogs Act, 1906, to the Superintendent of the Garda Síochána of the district where the dog was found, and the dog has not been claimed by its owner during the said period such person shall become the owner of the dog and the title of the former owner shall be extinguished.
Number 10 of 1965: PROTECTION OF ANIMALS (AMENDMENT) ACT, 1965
Madraí agus gach madra-ainmhí eile.
Dogs and all other canine animals.
Number 6 of 1966: DISEASES OF ANIMALS ACT, 1966
Ceadúnas madra a aistriú.
Transfer of dog licence. 7.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Dícháiliú chun madra a choimeád.
Disqualification from keeping a dog. 19.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Dliteanas úinéara mar gheall ar dhamáiste ag madra.
21. Liability of owner for damage by dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
ciallaíonn “ceadúnas madra ginearálta” ceadúnas a thugann teideal do dhuine líon neamhshonraithe madraí a choimeád;
"general dog licence" means a licence entitling a person to keep an unspecified number of dogs;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
folaíonn “úinéir”, i ndáil le madra, áititheoir aon áitribh ina gcoimeádtar an madra nó ina gceadaítear dó cónaí nó fanacht ag aon tráth áirithe mura gcruthaíonn an t-áititheoir sin a mhalairt:
"owner" in relation to a dog includes the occupier of any premises where the dog is kept or permitted to live or remain at any particular time unless such occupier proves to the contrary:
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
tá le “madra fáin” an bhrí a shanntar dó le halt 11 den Acht seo;
"stray dog" has the meaning assigned to it by section 11 of this Act;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) madra a choimeád mura mbeidh ina sheilbh aige—
( a ) keep a dog unless he holds either—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(ii) ceadúnas madra ginearálta, nó
(ii) a general dog licence, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Measfar chun críocha an ailt seo, maidir le háititheoir aon áitribh ina bhfaighfear madra, gurb é an duine é a choimeádann an madra mura gcruthaíonn sé—
(2) The occupier of any premises where a dog is found shall, for the purposes of this section, be deemed to be the person who keeps the dog unless he proves that—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) gur coimeádadh an madra san áitreabh—
( b ) the dog was kept on the premises either—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(2) Is é an t-údarás áitiúil a eiseoidh ceadúnas madra ginearálta chuig duine agus bainfidh sé le gach madra a choimeádfaidh an duine sin laistigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil.
(2) A general dog licence shall be issued to a person by the local authority and shall relate to all dogs kept by such person within the functional area of the local authority.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) atá dícháilithe, de bhun alt 18 den Acht seo, chun madra a choimeád.
( b ) is disqualified, pursuant to section 18 of this Act, from keeping a dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
[EN] (a) fad a bhíonn an madra sin ina sheilbh ag an údarás áitiúil;
—( a ) whilst such dog is in the possession of a local authority;
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Ceadúnas madra a aistriú.
Transfer of dog licence.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—Beidh ceadúnas madra nó ceadúnas madra ginearálta san fhoirm fhorordaithe agus beidh sé bailí don tréimhse dhá mhí dhéag ó dháta a eisiúna.
—A dog licence or a general dog licence shall be in the prescribed form and shall be valid for the period of twelve months from the date of its issue.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
—(1) Beidh na táillí seo a leanas iníoctha le húdarás áitiúil maidir le ceadúnas madra nó ceadúnas madra ginearálta a eisiúint, is é sin le rá—
—(1) The following fees shall be payable to a local authority in respect of the issue of a dog licence or a general dog licence, that is to say—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) maidir le ceadúnas madra a eisiúint, táille £5, agus
( a ) in respect of the issue of a dog licence, a fee of £5, and
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) maidir le ceadúnas madra ginearálta a eisiúint, táille £100.
( b ) in respect of the issue of a general dog licence, a fee of £100.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(3) Aon uair a dhéanfaidh comhalta den Gharda Síochána madra a urghabháil nó a choinneáil de bhun fho-alt (2) den alt seo, féadfaidh sé an madra a sheachadadh ar an údarás áitiúil ar ina limistéar feidhme a fuarthas an madra.
(3) Whenever a member of the Garda Síochána seizes or detains a dog pursuant to subsection (2) of this section, he may deliver the dog to the local authority in whose functional area the dog was found.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(5) Má éilíonn aon duine madra a urghabhadh agus a coinníodh de bhun an ailt seo, tabharfaidh an t-údarás áitiúil nó an Ceannfort den Gharda Síochána an madra don duine sin—
(5) If any person claims a dog which has been seized and detained pursuant to this section, the local authority or the Superintendent of the Garda Síochána shall give the dog to such person if such person—
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(9) Féadfaidh údarás áitiúil, sula ndéanfaidh sé madra a dhiúscairt faoin alt seo, an madra a aimridiú nó socrú a dhéanamh lena aimridiú.
(9) A local authority may, before disposing of a dog under this section, sterilise, or arrange to have sterilised, the dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(3) Féadfaidh údarás áitiúil, sula ndéanfaidh sé madra a dhiúscairt faoin alt seo, an madra a aimridiú nó socrú a dhéanamh lena aimridiú.
(3) A local authority may, before disposing of a dog under this section, sterilise, or arrange to have sterilised, the dog.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(4) Má dhiúscraíonn údarás áitiúil madra faoin alt seo is é an duine dá dtabharfar an madra a bheidh ina úinéir air agus air sin éagfaidh teideal an úinéara roimhe sin.
(4) Where a local authority disposes of a dog under this section, the person to whom the dog is given shall become the owner of the dog and the title of its previous owner shall thereupon become extinguished.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(a) an madra a thabhairt ar ais dá úinéir, nó
( a ) return the dog to its owner, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(b) an madra a sheachadadh ar mhaor madraí, nó
( b ) deliver the dog to a dog warden, or
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
(c) an madra a choinneáil agus fógra i scríbhinn ina mbeidh tuairisc ar an madra, seoladh na háite inar thángthas air agus seoladh na háite ina bhfuil sé á choinneáil, a thabhairt don chomhalta i gceannas ag an Stáisiún Garda is gaire don áit inar thángthas ar an madra, nó do mhaor madraí.
( c ) detain the dog and give notice in writing containing a description of the dog, the address of the place where it was found, and the address of the place where it is detained to the member in charge at the nearest Garda Station to the place where the dog was found, or to a dog warden.
Number 32 of 1986: CONTROL OF DOGS ACT, 1986
Lógó gaois.ie
gaois.ie