Skip to main content
PARALLEL CORPUSAboutSourcesDisclaimerDownload
Results (18)
(b) Is le rúnbhallóid agus ar bhonn phrionsabal na hionadaíochta cionmhaire trí vóta inaistrithe amháin a dhéanfar vótáil.
(b) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
INLAND FISHERIES ACT 2010
3° Is le rúnbhallóid agus de réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe a dhéanfar an vótáil.
3° The voting shall be by secret ballot and on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
CONSTITUTION OF IRELAND 1937
5° Is de réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe a thoghfar na comhaltaí.
5° The members shall be elected on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
CONSTITUTION OF IRELAND 1937
5 Gach toghchán dá mbeidh ann do na comhaltaí a thoghfar do Sheanad Éireann is de réir na hionadaíochta cionúire a dhéanfar é agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe, le rúnbhallóid phoist.
5 Every election of the elected members of Seanad Éireann shall be held on the system of proportional representation by means of the single transferable vote, and by secret postal ballot.
CONSTITUTION OF IRELAND 1937
An bhfuil tú ag toiliú leis an togra chun an Bunreacht do leasú atá sa Bhille thíosluaite ? Do you approve of the proposal to amend the Constitution contained in the under-mentioned Bill ? Uimhir
At present, members of Dáil Éireann are elected on a system of proportional representation for constituencies returning at least three members, each voter having a single transferable vote.
Number 5 of 1959: REFERENDUM (AMENDMENT) ACT, 1959
(2) Má théitear in iomaidh i dtoghchán is le rúnbhallóid agus ar phrionsabal na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aonghutha inaistrithe a thógfar an vótaíocht.
(2) Where an election is contested the poll shall be taken by secret ballot and on the principle of proportional representation by means of the single transferable vote.
Number 5 of 1979: UDARAS NA GAELTACHTA ACT, 1979
(3) Is le rúnbhallóid, agus ar bhonn na hionadaíochta cionúire trí vóta inaistrithe amháin, a dhéanfar an vótáil.
(3) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
Number 24 of 1983: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES ACT, 1983
(2) Is le rúnbhallóid, agus ar bhonn na hionadaíochta cionúire trí vóta inaistrithe amháin, a dhéanfar an vótáil.
(2) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
Number 24 of 1983: POSTAL AND TELECOMMUNICATIONS SERVICES ACT, 1983
(2) Is le rúnbhallóid agus ar bhonn phrionsabal na hionadaíochta cionmhaire ar mhodh aonghutha inaistrithe a dhéanfar vótáil.
(2) Voting shall be by secret ballot and on the basis of proportional representation by means of a single transferable vote.
Number 15 of 1987: LABOUR SERVICES ACT, 1987
(d) Beidh an toghchán de réir an chórais ionadaíochta cionmhaire, vóta singil soaistrithe, agus tionólfaidh iniúchóirí é sa bhliain 1973, a cheapfaidh an Comhlacht Ionadaitheach do Chigiri, do Sháirsinti Stáisiúin agus do Sháirsintí, agus ina dhiaidh sin, tionólfaidh iniúchóirí é a cheapfaidh an Chomhdháil Bhliantúil Toscairí agus críochnófar é tráth nach deireanaí ná dáta a chinnfidh an Feidhmeannas Náisiúnta.
( d ) The election shall be by the proportional representation system, single transferable vote, and shall be conducted in the year 1978 by auditors appointed by the Representative Body for Inspectors, Station Sergeants and Sergeants and, thereafter, by auditors appointed by the Annual Delegate Conference and shall be completed not later than a date determined by the National Executive.
Statutory Instruments: 1978
(c) is do réir phrinsiobail na hionadaíochta cothromúla a déanfar an vótáil agus, i gcás vótálaithe go n-aon vóta amháin, beidh gach vóta ina aon vóta amháin ionaistrithe agus, i gcás vótálaithe go níos mó ná aon vóta amháin, beidh gach vóta fé leith do bhéarfaidh vótálaí uaidh ina aon vóta amháin ionaistrithe agus breacfar ar pháipeur bhallóide ar leithligh é;
( c ) the voting shall be according to the principle of proportional representation and, in the case of voters having one vote only, every vote shall be a single transfer able vote and, in the case of voters having more than one vote, each vote cast by a voter shall be a single transferable vote and shall be recorded on a separate ballot paper;
Number 27 of 1930: LOCAL GOVERNMENT (DUBLIN) ACT, 1930
(3) I gcás Comhairle Ghenerálta Chomhairlí Contae na hÉireann agus i gcás Comhlachas Udarásanna Cathardha na hÉireann isiad a roghnóidh na daoine bheidh le hainmniú chun an ainmliosta riaracháin ag na coluchtaí sin fé seach ná comhaltaí an chóluchta san agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionmhaire agus ar mhodh an aon-vóta ionaistrithe.
(3) In the case of the Irish County Councils General Council and in the case of the Association of Municipal Authorities of Ireland, the persons to be nominated to the administrative panel by such bodies respectively shall be chosen by the members of such body voting on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
Number 43 of 1937: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1937
(d) más togha comórtasach a bheidh sa togha san toghfar na toghthóirí ag na comhaltaí den chomhairle sin a bheidh ar an gcruinniú san (no ag an méid sin díobh gur mian leo vótáil) agus iad ag vótáil tré rún-bhallóid do réir na hionadaíochta cionmhaire agus ar mhodh an aon-vóta ionaistrithe;
( d ) if such election is contested, the electors shall be elected by the members of such council present at the said meeting (or such of them as think proper to vote) voting, by secret ballet on the system of proportional representation by means of the single transferable vote;
Number 43 of 1937: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1937
(c) más togha comórtasach a bheidh sa togha san, gairmfear cruinniú de sna seana-chomhaltaí den chomhairle sin agus déanfar an togha ar an gcruinniú san ag na seanachomhaltaí den chomhairle sin a bheidh ar an gcruinniú san (no ag an méid sin díobh gur mian leo vótáil) agus iad ag vótáil tré rún-bhallóid do réir na hionadaíochta cionmhaire agus ar mhodh an aon-vóta ionaistrithe;
( c ) if such election is contested, a meeting of the former members of such council shall be summoned and the election shall be made at such meeting by the former members of such council present at such meeting (or such of them as think proper to vote) voting by secret ballot on the system of proportional representation by means of the single transferable vote;
Number 43 of 1937: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1937
(3) I gcás Comh-Chomhairle Chomhairlí Contae na hÉireann agus i gcás Comhlachais Údarás Bardasacha na hÉireann is iad a roghnós na daoine a bheas le moladh chun a n-ainmnithe chun an rolla riaracháin ag na comhluchta sin faoi seach ná comhaltaí an chomhluchta sin agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aon-vóta inaistrithe.
(3) In the case of the Irish County Councils' General Council and in the case of the Association of Municipal Authorities of Ireland, the persons to be proposed for nomination to the administrative panel by those bodies respectively shall be chosen by the members of the body voting on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
Number 42 of 1947: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1947
(3) I gcás Comh-Chomhairle Chomhairlí Contae na hÉireann nó Comhlachais Údarás Bardasacha na hÉireann, déanfaidh comhaltaí an chomhluchta agus iad ag vótáil do réir na hionadaíochta cionúire agus ar mhodh an aon-ghutha inaistrithe an duine a hainmneofar faoin alt seo a roghnú.
(3) In the case of the Irish County Councils' General Council or the Association of Municipal Authorities of Ireland, the person nominated under this section shall be chosen by the members of the body voting on the system of proportional representation by means of the single transferable vote.
Number 1 of 1954: SEANAD ELECTORAL (PANEL MEMBERS) ACT, 1954
—(1) Roimh an lá bunaithe, i gcás an chéad toghchán comhaltaí chun na Comhairle de bhun an Achta seo, agus roimh thosach a dtéarma oifige i gcás gach toghcháin ina dhiaidh sin, déanfar na comhaltaí den Chomhairle a bheidh le toghadh de réir alt 9 (1) (c) den Acht seo a thoghadh trí thoghchán a dhéanfar de réir córais ionadaíochta cionúire ar mhodh an aon vóta inaistrithe agus de réir rialacháin a bheidh déanta ag an Aire agus féadfaidh aon rialacháin den sórt sin go háirithe, i ndáil le haon aicme daoine a shonrófar sna rialacháin, na cáilíochtaí a shonrú nach mór a bheith ag iarrthóirí lena dtoghadh chun na Comhairle.
—(1) Before the establishment day, in the case of the first election of members of the Council pursuant to this Act, and before the commencement of their term of office in the case of every subsequent election, the members of the Council to be elected in accordance with section 9 (1) (c) of this Act shall be elected by way of an election held on a system of proportional representation by means of the single transferable vote and in accordance with regulations made by the Minister and any such regulations may, in particular, specify, in relation to any class of persons specified in the regulations, the qualifications to be held by candidates for election to the Council.
Number 9 of 1985: DENTISTS ACT, 1985
(f) Déanfar an bhallóid a chomhaireamh faoin gcóras Ionadaíochta Cionúire ar mhodh an Aon Vóta Inaistrithe.
(F) THE BALLOT SHALL BE COUNTED UNDER THE PROPORTIONAL REPRESENTATION SINGLE TRANSFERABLE VOTE (PRSTV) SYSTEM.
Order of Business (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie