Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (111)
Ag an gcruinniú trípháirteach neamhfhoirmiúil deiridh a bhí ann an 17Nollaig 2013, tháinig na comhreachtóirí ar chomhaontú sealadach faoi phacáiste comhréitigh.
At the final informal trilogue meeting on 17 December 2013, provisional agreement on a compromise package was reached between the co-legislators.
Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (AE) Uimh. 5/2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras Arna ghlacadh ag an gComhairle an 3 Márta 2014
Thángthas ar chomhaontú sealadach faoin togra athbhreithnithe sin ag idirphlé trípháirteach neamhfhoirmiúil an 26 Samhain 2013.
At an informal trilogue on 26 November 2013, a provisional agreement on this revised proposal was reached.
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */
[7] Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).
[7] Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).
Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach
[8] Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir leis an mbaint atá ag Cónaidhm na hEilvéise le cur i ngníomh, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).
[8] Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation’s association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).
Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2007 lena mbunaítear meicníocht chun Foirne Mear-Idirghabhála Teorann a chruthú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle maidir leis an meicníocht sin agus lena rialaítear cumhachtaí agus cúraimí na n-aoi-oifigeach
[17] Cinneadh 2004/860/CE an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, agus maidir le forálacha áirithe den Chomhaontú idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise a chur i bhfeidhm go sealadach i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).
[17] Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)
Riail 91 Nósanna Imeachta atá bunaithe ar Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó i gcás seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta
Rule 91 Procedures based on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the case of the provisional application or suspension of international agreements or the establishment of the Union’s position in a body set up by an international agreement
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Nósanna Imeachta atá bunaithe ar Airteagal 218 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh i gcás comhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí nó i gcás seasamh an Aontais a bhunú i gcomhlacht arna chur ar bun le comhaontú idirnáisiúnta
Procedures based on Article 218 of the Treaty on the Functioning of the European Union in the case of the provisional application or suspension of international agreements or the establishment of the Union’s position in a body set up by an international agreement
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
I gcás ina ndéanfaidh an Coimisiún, i gcomhréir lena oibleagáidí faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus faoin gCreat-Chomhaontú maidir le caidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún Eorpach, an Pharlaimint agus an Chomhairle a chur ar an eolas go bhfuil sé beartaithe aige comhaontú idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm go sealadach nó a chur ar fionraí, déanfar ráiteas sa Pharlaimint agus beidh díospóireacht ann i ndiaidh an ráitis sin.
Where the Commission, in accordance with its obligations under the Treaty on the Functioning of the European Union and the Framework Agreement on relations between the European Parliament and the European Commission, informs Parliament and the Council of its intention to propose the provisional application or suspension of an international agreement, a statement shall be made in Parliament, followed by a debate.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 370, 17.12.2004, lch. 78).
Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 370, 17.12.2004, p. 78).
Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise i dtaca le cur chun feidhme, cur i bhfeidhm agus forbairt acquis Schengen, agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin (IO L 368, 15.12.2004, lch. 26).
Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis (OJ L 368, 15.12.2004, p. 26).
Rialachán (CE) Uimh. 296/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha a rialaíonn gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), i ndáil leis na cumhachtaí cur chun feidhme arna dtabhairt don Choimisiún
Cinneadh 2014/492/AE ón gComhairle an 16 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile (IO L 260, 30.8.2014, lch. 1).
Council Decision 2014/492/EU of 16 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part (OJ L 260, 30.8.2014, p. 1).
Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile
Cinneadh 2014/494/AE ón gComhairle an 16 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Chomhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile (IO L 261, 30.8.2014, lch. 4).
Council Decision 2014/494/EU of 16 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part (OJ L 261, 30.8.2014, p. 4).
Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach
In imthosca ar leith i gcás ina bhfuil riosca suntasach do shláinte ainmhithe nó do shláinte phoiblí ach go bhfuil éiginnteacht eolaíoch ann i gcónaí, le hAirteagal 5(7) de Chomhaontú SPS a ndearnadh forléiriú air sa teachtaireacht ón gCoimisiún an 2 Feabhra 2000 maidir leis an bprionsabal réamhchúramach, ceadaítear do chomhalta an Chomhaontaithe sin bearta sealadacha a ghlacadh ar bhonn na fáisnéise ábhartha atá ar fáil.
In specific circumstances where a significant animal or public health risk exists but scientific uncertainty persists, Article 5(7) of the SPS Agreement, which has been interpreted for the Union in the Commission communication of 2 February 2000 on the precautionary principle, allows members of that Agreement to adopt provisional measures on the basis of available pertinent information.
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Sa Chomhaontú ar Chur Chun Feidhme Airteagal IV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) tá rialacha mionsonraithe, a bhaineann go háirithe le dumpáil a ríomh, nósanna imeachta maidir le himscrúdú a thionscnamh agus a leanúint, lena n-áirítear na fíorais a shuíomh agus a láimhseáil, bearta sealadacha a fhorchur, dleachtanna frithdhumpála a fhorchur agus a bhailiú, ré agus athbhreithniú na mbeart frithdhumpála agus nochtadh poiblí d'fhaisnéis a bhaineann le himscrúduithe frithdhumpála.
The Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the 1994 Anti-Dumping Agreement’) contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations.
Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Cinneadh 2014/668/AE ón gComhairle an 23 Meitheamh 2014 maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur i bhfeidhm sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin den pháirt eile, a mhéid a bhaineann le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcóir a chuirtear náisiúnaigh tríú tír atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an pháirtí eile) agus Teidil IV, V, VI agus VII, mar aon leis na Prótacail agus na hIarscríbhinní gaolmhara (IO L 278, 20.9.2014, lch. 1).
Council Decision 2014/668/EU of 23 June 2014 on the signing, on behalf of the European Union, and provisional application of the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part, as regards Title III (with the exception of the provisions relating to the treatment of third-country nationals legally employed as workers in the territory of the other Party) and Titles IV, V, VI and VII thereof, as well as the related Annexes and Protocols (OJ L 278, 20.9.2014, p. 1).
Rialachán (AE) 2017/1566 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meán Fómhair 2017 maidir le bearta trádála sealadacha uathrialaitheacha a thabhairt isteach don Úcráin lena bhforlíontar na lamháltais trádála atá le fáil faoin gComhaontú Comhlachais
Áireofar sa tuarascáil, inter alia, faisnéis maidir le cur i bhfeidhm beart coimirce sealadach agus cinntitheach, maidir le haon bearta réamhfhaireachais, maidir le haon bearta faireachais réigiúnacha agus bearta coimirce réigiúnacha, maidir le haon imscrúduithe nó imeachtaí gan bhearta a fhoirceannadh, agus faisnéis maidir le gníomhaíochtaí na gcomhlachtaí éagsúla atá freagrach as an gcomhaontú a chur chun feidhme agus gníomhaíochtaí na ngrúpaí comhairleacha baile.
The report shall include, inter alia, information on the application of any provisional and definitive safeguard measures, any prior surveillance measures, any regional surveillance and safeguard measures, the termination of any investigations or proceedings without measures, and information on the activities of the various bodies responsible for the implementation of the Agreement and on the activities of the domestic advisory groups.
Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha
Cinneadh 2004/849/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, ar son an Aontais Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin ( IO L 368, 15.12.2004 lch. 26 ).
Council Decision 2004/849/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Union, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis ( OJ L 368, 15.12.2004, p. 26 ).
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún
Cinneadh 2004/860/CE ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2004 maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe, ar son an Chomhphobail Eorpaigh, idir an tAontas Eorpach, an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhlachas Chónaidhm na hEilvéise le acquis Schengen a chur chun feidhme, a chur i bhfeidhm agus a fhorbairt agus maidir le cur i bhfeidhm sealadach forálacha áirithe den Chomhaontú sin ( IO L 370, 17.12.2004 lch. 78 ).
Council Decision 2004/860/EC of 25 October 2004 on the signing, on behalf of the European Community, and on the provisional application of certain provisions of the Agreement between the European Union, the European Community and the Swiss Confederation, concerning the Swiss Confederation's association with the implementation, application and development of the Schengen acquis ( OJ L 370, 17.12.2004, p. 78 ).
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún
1) Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Gabúine maidir le hiascaireacht amach ó chósta na Gabúine don tréimhse 3 Nollaig, 2005 go 2 Nollaig, 2011 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 453.
1) PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GABONESE REPUBLIC ON FISHING OFF THE COAST OF GABON FOR THE PERIOD FROM 3 DECEMBER, 2005 TO 2 DECEMBER, 2011 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 453.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 423 [agus] Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Rialtas Dhaon-Phoblacht na Banglaidéise ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí. COM (2015) 424, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 423 [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES. COM (2015) 424, TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena míneofar, don tréimhse 3 Nollaig 2003 go 2 Nollaig 2007, na deiseanna iascaireachta agus an cúiteamh airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Rialtas Oileán Mhuirís maidir le hiascaireacht in uiscí Oileán Mhuirís mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL DEFINING, FOR THE PERIOD 3 DECEMBER 2003 TO 2 DECEMBER 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL COMPENSATION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MAURITIUS ON FISHING IN THE WATERS OF MAURITIUS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Mhadagascar maidir le hiascaireacht amach ó chósta Mhadagascar don tréimhse 1 Eanáir, 2007 go 31 Nollaig, 2012 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2007) 16.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MADAGASCAR ON FISHING OFF THE COAST OF MADAGASCAR FOR THE PERIOD FROM 1 JANUARY, 2007 TO 31 DECEMBER, 2012 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 16.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach, don tréimhse ón 18 Eanáir, 2005 go 17 Eanáir, 2011, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht na Séiséal maidir le hiascaireacht amach ó chósta na Séiséal mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 420.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 18 JANUARY, 2005 TO 17 JANUARY, 2011, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF SEYCHELLES ON FISHING OFF SEYCHELLES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 420.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach, don tréimhse 16 Meán Fómhair, 2006 go 15 Meán Fómhair, 2012, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear leis an gComhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt, agus Poblacht Chireabaití, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 181.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS RELATING TO THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 16 SEPTEMBER, 2006 TO 15 SEPTEMBER, 2012, THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED BY THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, ON THE ONE HAND, AND THE REPUBLIC OF KIRIBATI, ON THE OTHER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 181.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Bhosnia agus an Heirseagaivéin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 351.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND BOSNIA AND HERZEGOVINA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 351.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeoirsia ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeoirsia ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND GEORGIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND GEORGIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Nua-Shéalainn ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Nua-Shéalainn ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 267.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND NEW ZEALAND ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND NEW ZEALAND ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 267.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeirbia agus Montainéagró ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an tSeirbia agus Montainéagró ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 353.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SERBIA AND MONTENEGRO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SERBIA AND MONTENEGRO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 353.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus iar_Phoblacht Iúgslavach na Macadóine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 355.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 355.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na hAstráile ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 264.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 264.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas na Malaeisia ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Rialtas Phoblacht Singeapór ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 513.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 513.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht Mharacó ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 393.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF MOROCCO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE KINGDOM OF MOROCCO ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 393.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oirthearach Uragua ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 64.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE ORIENTAL REPUBLIC OF URUGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 64.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAlbáine ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 349.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ALBANIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 349.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAsarbaiseáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hAsarbaiseáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF AZERBAIJAN ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bulgáire ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 158.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BULGARIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 158.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 829.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 829.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Cróite ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 159.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CROATIA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 159.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Liobáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Liobáine ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LEBANON ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF LEBANON ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oileáin Mhaildíve ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Oileáin Mhaildíve ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéis míniúcháin. COM (2006) 95.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALDIVES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MALDIVES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 95.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Moldóive ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 371.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 371.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Pharagua ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Pharagua ar ghnéithe áirithe de sheirbhísí aeir mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 266.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF PARAGUAY ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 266.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le tabhairt i gcrích an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 368.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 368.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe lena leasaítear an Comhaontú idir Stáit Aontaithe Mheiriceá agus an Comhphobal Eorpach maidir le comhar i ndáil le sábháilteacht eitlíochta sibhialta a rialáil [AGUS]
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF AN AGREEMENT AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND THE EUROPEAN COMMUNITY ON COOPERATION IN THE REGULATION OF CIVIL AVIATION SAFETY [AND]
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra leasaithe le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Aeriompair idir Stáit Aontaithe Mheiriceá, den chéad pháirt, an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den dara páirt, an Íoslainn, den tríú páirt, agus Ríocht na hIorua, den cheathrú páirt; agus maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Choimhdigh idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den chéad pháirt, an Íoslainn, den dara páirt, agus Ríocht na hIorua, den tríú páirt, maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Aeriompair idir Stáit Aontaithe Mheiriceá, den chéad pháirt, an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, den dara páirt, an Íoslainn, den tríú páirt, agus Ríocht na hIorua, den cheathrú páirt mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 552.
AMENDED PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, OF THE FIRST PART, THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE SECOND PART, ICELAND, OF THE THIRD PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE FOURTH PART; AND ON THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ANCILLARY AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE FIRST PART, ICELAND, OF THE SECOND PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE THIRD PART, ON THE APPLICATION OF THE AIR TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA, OF THE FIRST PART, THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE SECOND PART, ICELAND, OF THE THIRD PART, AND THE KINGDOM OF NORWAY, OF THE FOURTH PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 552.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena n-údarófar an comhaontú a shíniú agus, más gá, é a chur i bhfeidhm go sealadach roimh a theacht i bhfeidhm.
The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision authorising the signing of the agreement and, if necessary, its provisional application before entry into force.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Tháinig comhreachtóirí ar chomhaontú sealadach ag cruinniú trípháirteach neamhfhoirmiúil an 26 Samhain 2013 d'fhonn teacht ar chomhaontú luath maidir leis an dara léamh.
At an informal trilogue on 26 November 2013, a provisional agreement with a view to an early second-reading agreement was reached between the co-legislators.
Seasamh (AE) Uimh. 1/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú Arna ghlacadh ag an gComhairle an 28 Eanáir 2014
30 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2017 go dtí 2 Eanáir 2018
The Agreement should be signed and applied on a provisional basis, pending the completion of the procedures for its conclusion,
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
Glacfaidh an Chomhairle, ar thogra ón idirbheartaí, cinneadh lena n-údarófar an comhaontú a shíniú agus, más gá, é a chur i bhfeidhm go sealadach roimh a theacht i bhfeidhm.
The Council, on a proposal by the negotiator, shall adopt a decision authorising the signing of the agreement and, if necessary, its provisional application before entry into force.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
30 % go dtí 100 % don tréimhse ón 2 Eanáir 2017 go dtí 2 Eanáir 2018
The Agreement should be signed and applied on a provisional basis, pending the completion of the procedures for its conclusion,
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh L Eagrán Speisialta Gaeilge)
(a) an Comheagras Sealadach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a bunaíodh faoin gComhaontú Eatramhach um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a hosclaíodh chun a shínithe i Chicago an 7ú lá de Nollaig, 1944, nó
( a ) the Provisional International Civil Aviation Organisation set up under the Interim Agreement on International Civil Aviation opened for signature at Chicago or the 7th day of December, 1944, or
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis agus Cur Chun Feidhme Sealadach an chéanna. [I leith na hÉireann agus Ríocht na hÍsiltíre thar cheann Aruba].
AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION THEREOF. [IN RESPECT OF IRELAND AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON BEHALF OF ARUBA].
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú ar mhodh Malartú Litreacha maidir le Cánachas ar Ioncam ó Choigiltis agus Cur Chun Feidhme Sealadach an chéanna. [I leith na hÉireann agus Ríocht na hÍsiltíre thar cheann Aintillí na hÍsiltíre].
AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE TAXATION OF SAVINGS INCOME AND THE PROVISIONAL APPLICATION THEREOF. [IN RESPECT OF IRELAND AND THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS ON BEHALF OF NETHERLANDS ANTILLES].
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid theicneolaíocht an eolais chun críocha custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Ballstáit áirithe den Aontas Eorpach.
AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 26 Iúil, 1995.
AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION, DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY, 1995.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Iarscríbhinn a ghabhann leis an Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Comhlathas Dhoiminice maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 95.
ANNEX TO THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE COMMONWEALTH OF DOMINICA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 95.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
COM (2017) 165 - Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Dhéthaobhaigh idir an tAontas Eorpach agus Stáit Aontaithe Mheiriceá ar bhearta stuama maidir le hárachas agus athárachas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
COM (2017) 165 - PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES OF AMERICA ON PRUDENTIAL MEASURES REGARDING INSURANCE AND REINSURANCE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra Comhpháirteach le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhair maidir le Comhpháirtíocht agus Forbairt idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht Ioslamach na hAfganastáine, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. JOIN (2016) 45.
JOINT PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE COOPERATION AGREEMENT ON PARTNERSHIP AND DEVELOPMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE ISLAMIC REPUBLIC OF AFGHANISTAN, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. JOIN (2016) 45.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra Comhpháirteach le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe maidir le hIdirphlé agus Comhar Polaitíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht Chúba, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. JOIN (2016) 42.
JOINT PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE POLITICAL DIALOGUE AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CUBA, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. JOIN (2016) 42.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle lena leasaítear an Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Úcráin, den pháirt eile, maidir le Teideal III (seachas na forálacha a bhaineann leis an gcaoi a ndéileáiltear le náisiúnaigh tríú tíortha atá fostaithe go dleathach mar oibrithe i gcríoch an Pháirtí eile) agus maidir le Teidil IV, V, VI agus VII den chéanna, chomh maith leis na hIarscríbhinní gaolmhara agus na Prótacail ghaolmhara mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 609.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING THE COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE EUROPEAN ATOMIC ENERGY COMMUNITY AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND UKRAINE, OF THE OTHER PART, AS REGARDS TITLE III (WITH THE EXCEPTION OF THE PROVISIONS RELATING TO THE TREATMENT OF THIRD-COUNTRY NATIONALS LEGALLY EMPLOYED AS WORKERS IN THE TERRITORY OF THE OTHER PARTY) AND TITLES IV, V, VI AND VII THEREOF, AS WELL AS THE RELATED ANNEXES AND PROTOCOLS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 609.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael [agus] Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe le haghaidh Comhair Eolaíochta agus Teicneolaíochta idir an Comhphobal Eorpach agus Stát Iosrael mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 276
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE STATE OF ISRAEL [AND] PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT ON SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE STATE OF ISRAEL TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 276
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar chríochnú an Chomhaontaithe ar mhodh malartú Litreacha i dtaca le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena míneofar don tréimhse 1 Eanáir 2004 go 31 Nollaig 2006 na deiseanna iascaireachta tuinníní agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht Dhaonlathach Mhadagascar maidir le hiascaireacht amach ó Mhadagascar mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 217.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL DEFINING FOR THE PERIOD 1 JANUARY 2004 TO 31 DECEMBER 2006 THE TUNA FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF MADAGASCAR ON FISHING OFF MADAGASCAR TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 217.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh malartú litreacha i dtaobh chur chun feidhme sealadach an Phrótacail inar leagadh amach, i leith na tréimhse ó 1 Iúil 2004 go 30 Meitheamh 2007, na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Poblacht an Chósta Eabhair maidir le hiascaireacht amach ó chósta an Chósta Eabhair mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS CONCERNING THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT, FOR THE PERIOD FROM 1 JULY 2004 TO 30 JUNE 2007, THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF COTE D’IVOIRE ON FISHING OFF THE COAST OF COTE D’IVOIRE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha maidir le cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht Dhaonlathach São Tomé agus Príncipe don tréimhse ón 1 Meitheamh, 2006 go dtí an 31 Bealtaine, 2010 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 89.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS ON THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR IN THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF SÃO TOMÉ AND PRÍNCIPE FOR THE PERIOD FROM 1 JUNE, 2006 TO 31 MAY, 2010 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 89.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur i bhfeidhm sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 610.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 610.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise lena leasaítear an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Bealarúise maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 698.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF BELARUS ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 698.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú agus cur chun feidhme sealadach comhaontaithe dhéthaobhaigh ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin i dtaca le leathnú agus leasú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus an Úcráin maidir le trádáil i dtáirgí teicstíle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 730.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF A BILATERAL AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE CONCERNING THE EXTENSION AND AMENDMENT OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND UKRAINE ON TRADE IN TEXTILE PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 730.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála, Forbartha agus Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hAfraice Theas, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 516.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 516.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú maidir le Comh-Limistéar Eitlíochta idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Moldóive, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE COMMON AVIATION AREA AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF MOLDOVA, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara, idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Rialtas Stát Iosrael, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE GOVERNMENT OF THE STATE OF ISRAEL, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach Prótacail lena leasaítear an Comhaontú Eitlíochta Eora-Mheánmhara idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Ríocht Haisimíteach na hIordáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas. COM (2015) 2 [agus]
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A PROTOCOL AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AVIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION OF THE REPUBLIC OF CROATIA. COM (2015) 2 [AND]
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 504.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE ADDITIONAL PROTOCOL TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 504.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hIaráice, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 81.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF IRAQ, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 81.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú Comhpháirtíochta agus Comhair lena mbunaítear comhpháirtíocht idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus Poblacht na hÚisbéiceastáine, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 186.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL TO THE PARTNERSHIP AND COOPERATION AGREEMENT ESTABLISHING A PARTNERSHIP BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 186.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail a ghabhann leis an gComhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 641.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL TO THE STABILISATION AND ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND BOSNIA AND HERZEGOVINA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 641.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh agus a Bhallstát, agus cur chun feidhme sealadach an Tríú Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear comhlachas idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, d’fhonn aontachas Phoblacht na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 89.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE THIRD ADDITIONAL PROTOCOL TO THE AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 89.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach Comhaontaithe Comhpháirtíochta Iascaigh Inmharthana idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Libéire agus an Phrótacail Forfheidhmiúcháin a ghabhann leis sin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 466.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF A SUSTAINABLE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF LIBERIA AND THE IMPLEMENTATION PROTOCOL THERETO TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 466.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach Comhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Prionsacht Lichtinstéin maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an ionstraim maidir le tacaíocht airgeadais le haghaidh teorainneacha seachtracha agus víosa, mar chuid den Chiste um Shlándáil Inmheánach don tréimhse 2014 go 2020 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 503.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF AN AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN ON SUPPLEMENTARY RULES IN RELATION TO THE INSTRUMENT FOR FINANCIAL SUPPORT FOR EXTERNAL BORDERS AND VISA, AS PART OF THE INTERNAL SECURITY FUND FOR THE PERIOD 2014 TO 2020 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 503.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus an Íoslainn maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an ionstraim maidir le tacaíocht airgeadais le haghaidh teorainneacha seachtracha agus víosa, mar chuid den Chiste um Shlándáil Inmheánach, don tréimhse 2014 go 2020 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2017) 207.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ICELAND ON SUPPLEMENTARY RULES IN RELATION TO THE INSTRUMENT FOR FINANCIAL SUPPORT FOR EXTERNAL BORDERS AND VISA, AS PART OF THE INTERNAL SECURITY FUND, FOR THE PERIOD 2014 TO 2020 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2017) 207.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Dhaonlathach Thíomór Thoir maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 94.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF TIMOR-LESTE ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 94.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Stát Neamhspleách Shamó maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 107.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE INDEPENDENT STATE OF SAMOA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 107.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Ríocht na hIorua maidir le rialacha forlíontacha i ndáil leis an ionstraim maidir le tacaíocht airgeadais le haghaidh teorainneacha seachtracha agus víosa, mar chuid den Chiste um Shlándáil Inmheánach don tréimhse 2014 go 2020 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 659.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF NORWAY ON SUPPLEMENTARY RULES IN RELATION TO THE INSTRUMENT FOR FINANCIAL SUPPORT FOR EXTERNAL BORDERS AND VISA, AS PART OF THE INTERNAL SECURITY FUND FOR THE PERIOD 2014 TO 2020 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 659.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Vanuatú maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 92.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF VANUATU ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 92.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 91.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED ARAB EMIRATES ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 91.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail Aontachais a ghabhann leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, d’fhonn Aontachas Eacuadóir a chur i gcuntas mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 173.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL OF ACCESSION TO THE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND COLOMBIA AND PERU, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF ECUADOR TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 173.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Phrótacail lena leagtar amach na deiseanna iascaireachta agus an ranníocaíocht airgeadais dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhpháirtíochta Iascaigh idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Rinn Verde mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2014) 696.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE PROTOCOL SETTING OUT THE FISHING OPPORTUNITIES AND THE FINANCIAL CONTRIBUTION PROVIDED FOR BY THE FISHERIES PARTNERSHIP AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF CAPE VERDE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2014) 696.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach, an Phrótacail Leasaithigh a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Prionsacht Mhonacó lena ndéanfar foráil maidir le bearta atá coibhéiseach leo sin atá leagtha síos i dTreoir 2003/48/CE ón gComhairle mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 200.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION, OF THE AMENDING PROTOCOL TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE PRINCIPALITY OF MONACO PROVIDING FOR MEASURES EQUIVALENT TO THOSE LAID DOWN IN COUNCIL DIRECTIVE 2003/48/EC TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 200.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe Idirnáisiúnta maidir le hOla Olóige agus Ológa Boird, 2015 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 426.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND THE PROVISIONAL APPLICATION OF THE INTERNATIONAL AGREEMENT ON OLIVE OIL AND TABLE OLIVES, 2015 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 426.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Greanáda maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 93.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND GRENADA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 93.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Saint Lucia maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 96.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND SAINT LUCIA ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 96.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na nOileán Filipíneach ar ghnéithe áirithe d’aersheirbhísí COM (2016) 302 [AGUS]
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES COM (2016)302[AND]
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na Tríonóide agus Tobága maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 105.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF TRINIDAD AND TOBAGO ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 105.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tograí le haghaidh Cinntí ón gComhairle maidir le críochnú agus síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, agus cur chun feidhme sealadach an Chomhaontaithe idir an tAontas Eorpach agus Poblacht Palau, Ríocht Tonga, Poblacht na Colóime, Poblacht Pheiriú, agus Poblacht Chireabaití maidir leis an tarscaoileadh ar víosaí gearrchónaí mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 430 Críochnaitheach, 430 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 431 Críochnaitheach, 431 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 433 Críochnaitheach, 433 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 434 Críochnaitheach,434 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1,435 Críochnaitheach, 435 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1,436 Críochnaitheach, 436 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 437 Críochnaitheach, 437 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 438 Críochnaitheach, 438 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 439 Críochnaitheach, 439 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1, 440 Críochnaitheach, 440 Iarscríbhinn Chríochnaitheach 1.
PROPOSALS FOR COUNCIL DECISIONS ON THE CONCLUSION AND SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, AND PROVISIONAL APPLICATION OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE REPUBLIC OF PALAU, THE KINGDOM OF TONGA, THE REPUBLIC OF COLOMBIA, THE REPUBLIC OF PERU, AND THE REPUBLIC OF KIRIBATI ON THE SHORT-STAY VISA WAIVER TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 430 FINAL, 430 FINAL ANNEX 1, 431 FINAL, 431 FINAL ANNEX 1, 433 FINAL, 433 FINAL ANNEX 1, 434 FINAL, 434 FINAL ANNEX 1, 435 FINAL, 435 FINAL ANNEX 1, 436 FINAL, 436 FINAL ANNEX 1, 437 FINAL, 437 FINAL ANNEX 1, 438 FINAL, 438 FINAL ANNEX 1, 439 FINAL, 439 FINAL ANNEX 1, 440 FINAL, 440 FINAL ANNEX 1.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
1. In imthosca criticiúla ina mbeadh moill ina cúis le damáiste a bheadh deacair a leigheas, déanfar bearta coimirce sealadacha a chur i bhfeidhm de bhun réamhchinnidh, ar bhonn na bhfachtóirí dá dtagraítear in Airteagal 5(5), go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil méadú tagtha ar allmhairí táirge de thionscnamh na Cóiré de thoradh dleachta custaim a laghdú nó a dhíchur faoin gComhaontú, agus go bhfuil allmhairí den sórt sin ina gcúis le mórdhíobháil, nó ina gcúis le bagairt mórdhíobhála, do thionscal an Aontais.
1. Provisional safeguard measures shall be applied in critical circumstances where a delay would cause damage which would be difficult to repair, pursuant to a preliminary determination on the basis of the factors referred to in Article 5(5) that there is sufficient prima facie evidence that imports of a product originating in Korea have increased as the result of the reduction or elimination of a customs duty under the Agreement, and such imports cause serious injury, or threat thereof, to the Union industry.
Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré
An 14 Nollaig 2011, ghlac an Chomhairle Cinneadh 2012/105/AE [4] lenar údaraíodh an Comhaontú agus an Prótacal a shíniú agus iad a chur i bhfeidhm go sealadach ó dháta aontachais Chónaidhm na Rúise le EDT.
On 14 December 2011, the Council adopted Decision 2012/105/EU [4] authorising the signing of the Agreement and the Protocol and their provisional application from the date of accession of the Russian Federation to the WTO.
Rialachán (AE) Uimh. 1217/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le leithdháileadh cuótaí rátaí taraife a bhfuil feidhm acu i ndáil le honnmhairithe adhmaid ó Chónaidhm na Rúise chun an Aontais Eorpaigh
De mhaolú ar mhír 1, i gcás na n-ítimí dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 36(1) arbh ann dóibh roimh an 1 Eanáir 2014, tiocfaidh an céatadán is infheidhme chun críoch phointe (c) d’Airteagal 469(1) faoi na raonta seo a leanas:
Pending its entry into force, the Agreement shall be applied on a provisional basis by the Union and by its Member States, in accordance with their internal procedures and/or domestic legislation as applicable, from the date of signature of the Agreement [1].Article 4 Joint Committee
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ( IO L 176, 27.6.2013, p. 1 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, Eagrán Speisialta Gaeilge, 27.6.2013 , lch. 1)
Síníodh an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile [3] (an Comhaontú Comhlachais), lena n-áirítear an Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), an 27 Meitheamh 2014 agus bhí éifeacht leis an gcur i bhfeidhm sealadach amhail ón 1 Meán Fómhair 2014.
The Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part [3] (the Association Agreement), including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), was signed on 27 June 2014 and the provisional application was effective from 1 September 2014.
Rialachán (AE) Uimh. 1383/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 55/2008 ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair uathrialacha trádála do Phoblacht na Moldóive
D’fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir le bearta cosanta sealadacha agus cinntitheacha a ghlacadh, le réamhbhearta faireachais a fhorchur, chun imscrúdú a fhoirceannadh gan bearta agus maidir le cur i bhfeidhm an tsásra fhrith-imchéimniúcháin, dá bhforáiltear sa Chomhaontú, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún.
In order to ensure uniform conditions for the adoption of provisional and definitive safeguard measures, for the imposition of prior surveillance measures, for the termination of an investigation without measures and for the implementation of the anti-circumvention mechanism provided for in the Agreement, implementing powers should be conferred on the Commission.
Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile
In imthosca géibheannacha ina mbeadh moill maidir le bearta cosanta a fhorchur ina cúis le damáiste a bheadh deacair a leigheas, glacfaidh an Coimisiún, trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme, bearta cosanta sealadacha de bhun réamhchinnidh, ar bhonn na dtosca dá dtagraítear in Airteagal 5(5), go bhfuil fianaise leordhóthanach prima facie ann go bhfuil méadú tagtha ar allmhairí táirge de thionscnamh Phoblacht na Moldóive de thoradh dleacht chustaim a laghdú nó a dhíchur i gcomhréir leis na Sceidil a áirítear in Iarscríbhinn XV de bhun Airteagal 147 den Chomhaontú, agus go bhfuil allmhairí den sórt sin ina gcúis le mórdhíobháil, nó ina gcúis le bagairt mhórdhíobhála, don tionscal de chuid an Aontais.
The Commission shall adopt, by means of implementing acts, provisional safeguard measures in critical circumstances where a delay in imposing safeguard measures would cause damage which would be difficult to repair, pursuant to a preliminary determination on the basis of the factors referred to in Article 5(5) that there is sufficient prima facie evidence that imports of a product originating in the Republic of Moldova have increased as a result of the reduction or elimination of a customs duty in accordance with the Schedules included in Annex XV pursuant to Article 147 of the Agreement and that such imports cause serious injury, or threat of serious injury, to the Union industry.
Rialachán (AE) 2016/400 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an clásal cosanta agus an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Moldóive, den pháirt eile
Lógó gaois.ie
gaois.ie