Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (23)
ciallaíonn “AirteagailAirteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta;
“Articles” means the Articles of Agreement of the International Monetary Fund;
AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011
AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE A DHÉANAMH AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA [EN]
[GA] PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
Is mar a leanas a léifear téacs Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta:
The text of the Articles of Agreement of the International Monetary Fund shall read as follows:
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
An Ceathrú Leasú atá Beartaithe a dhéanamh ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
Proposed Fourth Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund
Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN gCEATHRÚ LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 23ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1997, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE AG AN AIRE AIRGEADAIS FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN BHAINC DHOMHANDA AGUS AG AN AIRE AIRGEADAIS AGUS BANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN AIRE AIRGEADAIS DO RÁTHÚ PHÁIRTEACHAS AN BHAINC CEANNAIS I SAORÁID CHREIDMHEASA AN BHAINC UM SHOCRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA I bhFABHAR BANCO CENTRAL DO BRAZIL, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ NA nACHTANNA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957 GO 1977.
AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED FOURTH AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 23rd DAY OF SEPTEMBER, 1997, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE MINISTER FOR FINANCE UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE WORLD BANK AND BY THE MINISTER FOR FINANCE AND THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR THE GUARANTEEING BY THE MINISTER FOR FINANCE OF PARTICIPATION BY THE CENTRAL BANK IN THE CREDIT FACILITY OF THE BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS IN FAVOUR OF BANCO CENTRAL DO BRAZIL, TO PROVIDE FOR MATTERS RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACTS, 1957 TO 1977.
Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999
[EN] An Ceathrú Leasú atá Beartaithe a dhéanamh ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta [EN]
[GA]
Uimhir 4 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1999
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LEIS AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA LENAR GHLAC BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 30ú LÁ D'AIBREÁN, 1976, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE hÍOCAÍOCHTAÍ ÁIRITHE Ó BHANC CEANNAIS NA hÉIREANN FAOI AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA, DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ) A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE AGUS DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS, 1957, AGUS AN ACHTA UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1969.
AN ACT TO MAKE PROVISION WITH RESPECT TO ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF THE PROPOSED SECOND AMENDMENT TO THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON THE 30th DAY OF APRIL, 1976, TO PROVIDE FOR CERTAIN PAYMENTS BY THE CENTRAL BANK OF IRELAND UNDER THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS) RELATED TO THE AFORESAID MATTERS AND TO AMEND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS ACT, 1957 , AND THE BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1969 .
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
ciallaíonn “an leasú beartaithe” an Dara Leasú a bheartaítear a dhéanamh ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, a cheadaigh Bord Rialtóirí an Chiste sin an 30ú lá d'Aibreán, 1976.
"the proposed amendment" means the proposed Second Amendment to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund, which was approved by the Board of Governors of that Fund on the 30th day of April, 1976.
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
Ar Aghaidh (AN SCEIDEAL AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE A DHÉANAMH AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA)
Split Screen Scáileán Roinnte Next (SCHEDULE)
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
Lch. Roimhe Seo (AN SCEIDEAL AN DARA LEASÚ ATÁ BEARTAITHE A DHÉANAMH AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA)
BRETTON WOODS AGREEMENTS (AMENDMENT) ACT, 1977) Previous (SCHEDULE)
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN RIALTAS DO GHLACADH LE LEASUITHE ÁIRITHE AR AIRTEAGAIL CHOMHAONTAITHE AN CHISTE AIRGEADAÍOCHTA IDIRNÁISIÚNTA A CHEADAIGH BORD RIALTÓIRÍ AN CHISTE SIN AN 28 AIBREÁN 2008 AGUS AN 5 BEALTAINE 2008 FAOI SEACH, DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE FORLÉIRIÚ TAGAIRTÍ ÁIRITHE DO NA hAIRTEAGAIL SIN, AGUS MAIDIR LE NITHE GAOLMHARA. [21 Eanáir, 2011]
AN ACT TO MAKE PROVISION FOR ACCEPTANCE BY THE GOVERNMENT OF CERTAIN AMENDMENTS OF THE ARTICLES OF AGREEMENT OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND APPROVED BY THE BOARD OF GOVERNORS OF THAT FUND ON 28 APRIL 2008 AND 5 MAY 2008 RESPECTIVELY, TO PROVIDE FOR THE CONSTRUCTION OF CERTAIN REFERENCES TO THOSE ARTICLES, AND FOR RELATED MATTERS. [21st January, 2011]
AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011
Ní dhéanann forálacha an choinbhinsiúin (lena n-áirítear an t-aguisín seo) modhnú ná leasú ná a cheangal go ndéanfar modhnú nó leasú ar Airteagail Chomhaontaithe an Chiste ná lagú ná teorainniú ar aon cheann de na cearta, na díolúintí, na pribhléidí nó na saoirseachtaí a thugtar don Chiste nó d'aon cheann dá chomhaltaí, dá Rialtóirí, dá Stiúrthóirí Feidhmiúcháin, dá mhalairtigh, dá oifigigh nó dá fhostaithe le hAirteagail Chomhaontaithe an Chiste, nó le haon reacht, dlí nó rialachán de chuid aon chomhalta den Chiste nó de chun aon fhoroinne polaitiúla d'aon chomhalta den sórt sin, nó ar shlí eile.
The provisions of the convention (including this annex) do not modify or amend or require the modification or amendment of the Articles of Agreement of the Fund or impair or limit any of the rights, immunities, privileges or exemptions conferred upon the Fund or any of its members, Governors, Executive Directors, alternates, officers or employees by the Articles of Agreement of the Fund, or by any statute, law or regulation of any member of the Fund or any political subdivision of any such member, or otherwise. [GA]
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
3.—(1) Sna hAchtanna um Chomhaontuithe Bretton Woods, 1957 go 2011, forléireofar tagairtí don Chomhaontú Ciste (faoi réir fhoalt (2)) mar thagairtí d’Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta arna leasú agus i bhfeidhm an 10 Lúnasa 2009, a leagtar amach (sa Bhéarla) mar áis tagartha i Sceideal 3.
3.—(1) In the Bretton Woods Agreements Acts 1957 to 2011, references to the Fund Agreement shall (subject to subsection (2)) be construed as references to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund as amended and in force on 10 August 2009, set out (in the English language) for convenience of reference in Schedule 3.
AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 2011
(b) go mbeidh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, airgeadra an Stáit agus an t-airgeadra eile ar áireamh ar na hairgeadraí ar a mbeidh luachanna ar cothrom, a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,
( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 36 de 1964: AN tACHT RÁTHAÍOCHTAÍ STÁIT (LEASÚ), 1964
(b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, par-luachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,
( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 15 de 1965: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1965
(b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, par-luachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, déanfar an tagairt san fho-alt sin don ráta iomlaoide an tráth sin a ghlacadh mar thagairt don ráta iomlaoide a bunaíodh ar na luachanna sin.
( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency, the reference in that subsection to the rate of exchange at that time shall be taken as referring to the rate of exchange based on those values.
Uimhir 25 de 1965: AN tACHT UM RÁTHAÍOCHTAÍ STÁIT (IOMPAR) (LEASÚ), 1965
(b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, par-luachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,
( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 3 de 1966: AN tACHT UM REILIG NA nÚGÓINEACH BAILE ÁTHA CLIATH (SRÁID PHEADAIR), 1966
(b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar na hairgid reatha ag a mbeidh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, parluachanna a bunaíodh faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta,
( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the international Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 4 de 1966: ACHT NA nAERCHUIDEACHTAÍ, 1966
(b) airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile a bheith ar áireamh na n-airgead reatha ag a raibh, an tráth a shonraítear sa mhír sin, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadra Idirnáisiúnta,
( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 4 de 1970: AN tACHT UM NÍTRIGIN ÉIREANN TEORANTA, 1970
(b) go mbeidh ag na hairgid reatha, an tráth a shonraítear san fho-alt sin, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus go mbeidh ar áireamh iontu airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile,
( b ) the currencies having, at the time specified in that subsection, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 3 de 1972: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1972
(b) go mbeidh ag na hairgid reatha, an tráth a shonraítear san alt seo, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idir-náisiúnta agus go mbeidh ar áireamh iontu airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile,
( b ) the currencies having, at the time specified in this section, par values established under the Articles at Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 3 de 1972: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1972
(b) go mbeidh ag na hairgid reatha, an tráth a shonraítear sa mhír sin, parluachanna arna mbunú faoi Airteagail Chomhaontaithe an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta agus go mbeadh ar áireamh iontu airgead reatha an Stáit agus an t-airgead reatha eile,
( b ) the currencies having, at the time specified in that paragraph, par values established under the Articles of Agreement of the International Monetary Fund include the currency of the State and the other currency,
Uimhir 3 de 1972: AN tACHT CAIRDE TALMHAÍOCHTA, 1972
Airteagail CHomhaontaithe an CHiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta
Articles of Agreement of the International Monetary Fund
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie