Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (141)
—I gCuid II d'Acht 1946, forléireofar tagairtí do Choinbhinsiún Chicago mar thagairtí a fholaíos tagairtí d'aon Iarscríbhinn le Coinbhinsiún Chicago a bhaineas le caighdeáin eadarnáisiúnta agus cleachtais mholta (is Iarscríbhinn ar glacadh léi do réir Choinbhinsiúin Chicago) agus d'aon leasú ar aon Iarscríbhinn den tsórt sin a rinneadh do réir Choinbhinsiúin Chicago.
—In Part II of the Act of 1946, references to the Chicago Convention shall be construed as including references to any Annex to the Chicago Convention relating to international standards and recommended practices (being an Annex adopted in accordance with the Chicago Convention) and any amendment of any such Annex made in accordance with the Chicago Convention.
Uimhir 4 de 1950: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1950
(b) ciallóidh "Coinbhinsiún Chicago" an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944;
(b) "Chicago Convention" shall mean the Convention on International Civil Aviation and its Annexes, signed in Chicago on 7 December 1944;
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Ar Aghaidh (CUID II. Forala maidir le Conbhinsiun Chicago.)
Next (PART II PROVISIONS IN RELATION TO THE CHICAGO CONVENTION)
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
ciallaíonn an abairt “Conbhinsiún Chicago” an Conbhinsiún ar Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a hosclaíodh chun a shínithe i Chicago an 7ú lá de Nollaig, 1944, agus folaíonn sí aon leasú a déanfar ar an gConbhinsiún sin faoi Airteagal 94 de;
the expression "the Chicago Convention" means the Convention on International Civil Aviation opened for signature at Chicago on the 7th day of December, 1944, and includes any amendment of the said Convention which may be made under Article 94 thereof;
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
CUID II. Forala maidir le Conbhinsiun Chicago.
PART II PROVISIONS IN RELATION TO THE CHICAGO CONVENTION
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Conbhinsiún Chicago a theacht i ngníomh.
Coming into operation of the Chicago Convention.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Cumhacht chun éifeacht a thabhairt do Chonbhinsiún Chicago.
Power to give effect to the Chicago Convention.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Cumhacht chun feidhm a thabhairt do Chonbhinsiún Chicago maidir le heiteall intíre.
Power to apply Chicago convention to internal flying.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(b) an Comheagras um Eitlíocht Shíbhialta Eadarnáisiúnta a bunaíodh faoi Chonbhinsiún Chicago,
( b ) the International Civil Aviation Organisation set up under the Chicago Convention,
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(a) is páirtí i gConbhinsiún Chicago, agus
( a ) is a party to the Chicago Convention, and [GA]
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Lch. Roimhe Seo (CUID II. Forala maidir le Conbhinsiun Chicago.)
Previous (PART II PROVISIONS IN RELATION TO THE CHICAGO CONVENTION)
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Forléiriú tagairti do Choinbhinsiún Chicago i gCuid II d'Acht 1946.
Construction of references to Chicago Convention in Part II of the Act of 1946.
Uimhir 4 de 1950: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1950
Forálacha i ndáil le Prótacal 1984 le Coinbhinsiún Chicago
Provisions in relation to the 1984 Protocol to the Chicago Convention 38.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Ar Aghaidh (CUID IV Forálacha i ndáil le Prótacal 1984 le Coinbhinsiún Chicago)
Next (PART IV PROVISIONS IN RELATION TO THE 1984 PROTOCOLS TO THE CHICAGO CONVENTION)
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
CUID IV Forálacha i ndáil le Prótacal 1984 le Coinbhinsiún Chicago
PART IV PROVISIONS IN RELATION TO THE 1984 PROTOCOLS TO THE CHICAGO CONVENTION
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Lch. Roimhe Seo (CUID IV Forálacha i ndáil le Prótacal 1984 le Coinbhinsiún Chicago)
Previous (PART IV PROVISIONS IN RELATION TO THE 1984 PROTOCOLS TO THE CHICAGO CONVENTION)
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
ciallaíonn “Coinbhinsiún Chicago” an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta agus na hIarscríbhinní a ghabhann leis, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944;
Chicago Convention’ means the Convention on International Civil Aviation and the Annexes thereto, signed in Chicago on 7 December 1944;
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN PRÓTACAIL ÁIRITHE LE COINBHINSIÚN VÁRSÁ, LE COINBHINSIÚN CHICAGO AGUS LE COIN-BHINSIÚN MHONTREAL A CHUR I gCRÍCH;
TO MAKE PROVISION FOR THE IMPLEMENTATION OF CERTAIN PROTOCOLS TO THE WARSAW CONVENTION, THE CHICAGO CONVENTION AND THE MONTREAL CONVENTION;
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síniodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an …(7)agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;
‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on …(7), and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;
Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014
ciallaíonn “aerárthach lag-chomhlíontach” aerárthach a údaraítear i gcomhréir le teorainneacha a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago) le lamháil charnach atá níos lú ná 8 EPNdB (An Torann Inchloiste Iarbhír i nDeicibeilí) le linn idirthréimhse ceithre bliana go dtí an 14 Meitheamh 2020, agus lamháil charnach níos lú ná 10 EPNdB ag deireadh na hidirthréimhse sin nuair is é atá sa lamháil charnach an figiúr atá sloinnte in EPNdB a fuarthas trí na lamhálacha aonair (i.e. na difríochtaí idir an leibhéal deimhnithe torainn agus an leibhéal uasta torainn is incheadaithe) a shuimiú ag gach ceann de na trí phointe thagartha den tomhas torainn mar a shainítear in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 3 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago;
‘marginally compliant aircraft’ means aircraft which are certified in accordance with limits laid down in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Convention on International Civil Aviation signed on 7 December 1944 (the Chicago Convention) by a cumulative margin of less than 8 EPNdB (Effective Perceived Noise in Decibels) during a transitional period ending on 14 June 2020, and by a cumulative margin of less than 10 EPNdB following the end of that transitional period, whereby the cumulative margin is the figure expressed in EPNdB obtained by adding the individual margins (i.e. the differences between the certificated noise level and the maximum permitted noise level) at each of the three reference noise measurement points defined in Volume 1, Part II, Chapter 3 of Annex 16 to the Chicago Convention;
Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE
(2) Ina theannta sin, ba cheart go mbeadh aerárthaí tríú tíortha a oibrítear ag dul isteach sa chríoch ina bhfuil feidhm ag an gConradh, laistigh den chríoch sin agus ag dul amach aisti faoi réir maoirseachta iomchuí ar leibhéal an Chomhphobail faoi na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.
(2) In addition, third-country aircraft operated into, within or out of the territory where the Treaty applies should be subject to appropriate oversight at Community level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), to which all Member States are parties.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
(22) I bhfianaise chruthú bloc feidhme aerspáis agus chur ar bun na scéime feidhmíochta, ba cheart don Choimisiún coinníollacha a chinneadh, agus aird a thabhairt ar na coinníollacha, arb iad na coinníollacha iad atá riachtanach maidir leis an gComhphobal do chruthú Réigiúin Aonair Faisnéise Eitilte Eorpaí (RAFEE), arna iarraidh sin ag na Ballstáit ar an ICAO i gcomhréir le nósanna imeachta seanbhunaithe na heagraíochta sin agus i gcomhréir le cearta, oibleagáidí agus freagrachtaí na mBallstát faoin gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago).
(22) In view of the creation of functional airspace blocks and the setting up of the performance scheme, the Commission should determine and take into account the necessary conditions for the Community to create a Single European Flight Information Region (SEFIR), to be requested by the Member States from the ICAO in accordance with both the established procedures of that organisation and the rights, obligations and responsibilities of Member States under the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention).
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
3. Beidh feidhmiú an Rialacháin seo agus feidhmiú na mbeart dá dtagraítear in Airteagal 3 gan dochar do chearta agus do dhualgais na mBallstát faoi Choinbhinsiún Chicago 1944 ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta ("Coinbhinsiún Chicago").
3. The application of this Regulation and of the measures referred to in Article 3 shall be without prejudice to the rights and duties of Member States under the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation (the Chicago Convention).
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
(4) Ba cheart don Chomhphobal, i gcomhréir leis na caighdeáin agus leis na cleachtais mholta a socraíodh leis an gCoinbhinsiún ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, arna shíniú in Chicago an 7 Nollaig 1944 (Coinbhinsiún Chicago), ceanglais fhíor-riachtanacha a leagan síos a bheadh infheidhme maidir le táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, aeradróim agus soláthar BAT/SAL;
(4) The Community should lay down, in line with the Standards and Recommended Practices set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), essential requirements applicable to aeronautical products, parts and appliances, aerodromes and the provision of ATM/ANS;
Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE
(5) Ba cheart an Coinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 ("Coinbhinsiún Chicago") a chur san áireamh, ar Coinbhinsiún é ina ndéantar foráil maidir le cur chun feidhme na mbeart is gá chun oibriú sábháilte aerárthaí a áirithiú.
(5) Account should be taken of the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the Chicago Convention), which provides for the implementation of the measures necessary to ensure the safe operation of aircraft.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Chomh maith leis sin, maidir le haerárthaí tríú tír a oibrítear isteach sa chríoch, laistigh den chríoch sin agus amach aisti, ina bhfuil feidhm ag forálacha ábhartha an Chonartha ar an Aontais Eorpaigh (CAE) agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (“na Conarthaí”); ba cheart dóibh a bheith faoi réir maoirseacht iomchuí ar leibhéal an Aontais laistigh de na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.
In addition, third-country aircraft that are operated into, within or out of the territory where the relevant provisions of the Treaty on European Union (‘TEU’) and the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) (the ‘Treaties’) apply should be subject to appropriate oversight at Union level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the ‘Chicago Convention’), to which all Member States are parties.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Nuair a dhéanfaidh Ballstát, i gcomhréir leis an Airteagal seo, an fhreagracht as na cúraimí a shanntar dó le Coinbhinsiún Chicago a ath-leithdháileadh, tabharfaidh sé fógra do ICAO go bhfuil an Ghníomhaireacht nó Ballstát eile i mbun na bhfeidhmeanna agus na gcúraimí a sannadh dó faoi Choinbhinsiún Chicago.
When a Member State reallocates, in accordance with this Article, the responsibility for the tasks which are attributed to it by the Chicago Convention, it shall notify ICAO about the fact that the Agency or another Member State carries out on its behalf the functions and duties ascribed to it under the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Coinníonn na Ballstáit an inniúlacht chun cinntí a dhéanamh maidir le leas a bhaint as oifigigh slándála ar aerárthaí atá cláraithe sa Bhallstát sin agus ar eitiltí de chuid aeriompróirí atá ceadúnaithe aige féin agus freisin chun a áirithiú, i gcomhréir le mír 4.7.7 d’Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus faoi théarmaí an Choinbhinsiúin sin, gur pearsanra rialtais iad na hoifigigh sin a roghnófar agus a gcuirfear oiliúint orthu chuige sin, agus na gnéithe slándála agus sábháilteachta is gá ar bord aerárthaigh á gcur san áireamh.
Each Member State retains the competence to decide whether to deploy in-flight security officers on aircraft registered in that Member State and on flights of air carriers licensed by it as well as to ensure, in accordance with paragraph 4.7.7 of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation and under the terms of that Convention, that such officers are government personnel who are specially selected and trained, taking into account the required security and safety aspects on board an aircraft.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).
As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Governments pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
A luaithe a thiocfaidh an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm, cláróidh na Rialtais Taiscíochta é de bhun Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus de bhun Airteagal 83 den Choinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta (Chicago, 1944).
As soon as this Convention comes into force, it shall be registered by the Depositary Government pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations and pursuant to Article 83 of the Convention on International Civil Aviation (Chicago, 1944). [GA]
Uimhir 9 de 1975: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1975
Coinníonn na Ballstáit an inniúlacht chun cinntí a dhéanamh maidir le leas a bhaint as oifigigh slándála ar aerárthaí atá cláraithe sa Bhallstát sin agus ar eitiltí de chuid aeriompróirí atá ceadúnaithe aige féin agus freisin chun a áirithiú, i gcomhréir le mír 4.7.7 d’Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus faoi théarmaí an Choinbhinsiúin sin, gur pearsanra rialtais iad na hoifigigh sin a roghnófar agus a gcuirfear oiliúint orthu chuige sin, agus na gnéithe slándála agus sábháilteachta is gá ar bord aerárthaigh á gcur san áireamh.
Each Member State retains the competence to decide whether to deploy in-flight security officers on aircraft registered in that Member State and on flights of air carriers licensed by it as well as to ensure, in accordance with paragraph 4.7.7 of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation and under the terms of that Convention, that such officers are government personnel who are specially selected and trained, taking into account the required security and safety aspects on board an aircraft.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ina theannta sin, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún maidir le leasú a dhéanamh ar an tagairt sa Rialachán seo do ceanglais maidir le cosaint an chomhshaoil i Leasú 12 d'Imleabhar I, Leasú 9 d'Imleabhar II, agus sa chéad eagrán d'Imleabhar III, de réir mar is infheidhme iad ar fad an 1 Eanáir 2018, d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Chicago, chun iad a thabhairt cothrom le dáta i bhfianaise leasuithe arna ndéanamh ina dhiaidh sin ar Iarscríbhinn 16 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin.
In addition, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of amending the reference in this Regulation to the environmental protection requirements contained in Amendment 12 of Volume I, Amendment 9 of Volume II, and in the initial issue of Volume III, all as applicable on 1 January 2018, of Annex 16 to the Chicago Convention, in order to update them in light of subsequent amendments to Annex 16 to that Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
(3) Déantar foráil cheana féin i gCoinbhinsiún Chicago do chaighdeáin íosta chun sábháilteacht na heitlíochta sibhialta agus chun caomhnú an chomhshaoil a bhaineann leis sin a áirithiú.
(3) The Chicago Convention already provides for minimum standards to ensure the safety of civil aviation and environmental protection relating thereto.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Ba cheart go n-áiritheodh na ceanglais fhíor-riachtanacha Chomhphobail agus na rialacha a glacadh chun iad a chur chun feidhme go gcomhlíonfadh na Ballstáit na hoibleagáidí a chuireann Coinbhinsiún Chicago orthu, lena n-áirítear na hoibleagáidí a chuireann sé orthu i leith tríú tíortha.
Community essential requirements and rules adopted for their implementation should ensure that Member States fulfil the obligations created by the Chicago Convention, including those vis-à-vis third countries.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
6. Ní dhéanfaidh an Rialachán seo dochar do chearta tríú tíortha mar a shonraítear i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta iad, go háirithe i gCoinbhinsiún Chicago.
6. This Regulation shall not affect the rights of third countries as specified in international conventions, in particular the Chicago Convention.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
(e) ina réimsí inniúlachta, comhlíonfaidh sí, thar ceann na mBallstát, na feidhmeanna agus na tascanna a shainítear dóibh le coinbhinsiúin idirnáisiúnta is infheidhme, go háirithe le Coinbhinsiún Chicago.
(e) in its fields of competence, carry out, on behalf of Member States, functions and tasks ascribed to them by applicable international conventions, in particular the Chicago Convention.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
3. Tabharfaidh an Ghníomhaireacht cúnamh do na Ballstáit na hoibleagáidí idirnáisiúnta atá orthu a urramú, go háirithe na hoibleagáidí atá orthu faoi Choinbhinsiún Chicago.
3. The Agency shall assist Member States to respect their international obligations, in particular those under the Chicago Convention.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
(8) ciallaíonn "caighdeáin idirnáisiúnta agus cleachtais mholta" caighdeáin idirnáisiúnta agus cleachtais mholta maidir le tionóiscí agus teagmhais aerárthaí a imscrúdú arna nglacadh i gcomhréir le hAirteagal 37 de Choinbhinsiún Chicago;
(8) "international standards and recommended practices" means international standards and recommended practices for aircraft accident and incident investigation adopted in accordance with Article 37 of the Chicago Convention;
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Leagtar síos leis, freisin, bonn le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.
It also provides the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
criú eitilte ar náisiúnaigh iad de Pháirtí conarthach i gCoinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.
flight crew members who are nationals of a contracting Party to the Chicago Convention on International Civil Aviation.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
gur bronnadh deimhniú torainn atá comhionann leis na caighdeáin a shonraítear i gCaibidil 3, d'Imleabhar 1 d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar na haerárthaí sin;
are granted a noise certification to the standards specified in Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Chicago Convention;
Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014
—Tiocfaidh Conbhinsiún Chicago i ngníomh sa Stát pé lá a cheapfas an tAire le hordú (agus bheirtear údarás leis seo don Aire an t-ordú sin a dhéanamh).
—The Chicago Convention shall come into operation in the State on such day as the Minister may by order fix (which said order the Minister is hereby authorised to make).
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(a) ag ordú an údaráis a fheidhmeos sa Stát aon cheann de na cumhachta is infheidhmithe faoi Chonbhinsiún Chicago ag Stát conarthach nó ag aon údarás ann;
( a ) prescribing the authority by which any of the powers exercisable under the Chicago Convention by a contracting State or by any authority therein are to be exercised in the State;
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(j) ag ordú na dtáillí a bheas le n-íoc i leith deonadh aon teastais nó ceadúnais nó eile chun críocha an orduithe nó Chonbhinsiúin Chicago;
( j ) prescribing the fees to be paid in respect of the grant of any certificate or licence or otherwise for the purposes of the order or the Chicago Convention;
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(ii) a d'achtaigh dlithe paitinne a bheireas aithint agus leorchosaint d'airge arna ndéanamh ag náisiúnaigh na Stát eile is páirtithe i gConbhinsiún Chicago.
(ii) has enacted patent laws which recognise and give adequate protection to inventions made by the nationals of the other States parties to the Chicago Convention.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(d) forála Choinbhinsiúin Chicago, a mhéid a bhainid leis na Custaim, a chur i gcrích.
( d ) carrying out, in so far as they relate to the Customs, the provisions of the Chicago Convention.
Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950
(ii) a bhfuil forais réasúnacha ann lena chreidiúint i ndáil leis go bhfuil sé á úsáid chun críche ar bith atá ar neamhréir le Coinbhinsiún Chicago,
(ii) in relation to which there are reasonable grounds for believing that it is being used for any purpose inconsistent with the Chicago Convention,
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
agus féadfar a shonrú in aon ordú den sórt sin cibé ceanglais eile is dóigh leis an Aire is gá chun a áirithiú go gcomhlíonfaidh aon aerárthach áirithe Coinbhinsiún Chicago.
and any such order may specify such other requirements as may appear to the Minister to be necessary to ensure that any aircraft concerned complies with the Chicago Convention.
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
(b) Coinbhinsiún Chicago, nó aon ordú arna dhéanamh faoi Chuid II d'Acht 1946 (arna leasú leis an Acht seo), nó aon rialachán arna dhéanamh nó treoir arna tabhairt faoi aon ordú den sórt sin;
( b ) the Chicago Convention, or any order made under Part II of the Act of 1946 (as amended by this Act), or any regulation made or direction given under any such order;
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Leagtar síos leis, freisin, bonn le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.
It also provides the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn ‘eitlíocht shibhialta’ aon oibríocht aeir a dhéantar le haerárthaí sibhialta, cé is moite de na hoibríochtaí a dhéantar le haerárthaí stáit dá dtagraítear in Airteagal 3 de Choinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta;
‘civil aviation’ means any air operation carried out by civil aircraft, excluding operations carried out by State aircraft referred to in Article 3 of the Chicago Convention on International Civil Aviation;
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
gur bronnadh deimhniú torainn atá comhionann leis na caighdeáin a shonraítear i gCaibidil 3, d’Imleabhar 1 d’Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago ar na haerárthaí sin;
are granted a noise certification to the standards specified in Chapter 3, Volume 1 of Annex 16 to the Chicago Convention;
Rialachán (AE) Uimh. 598/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE
Ba cheart do gach Ballstát Clár Sábháilteachta Stáit a tharraingt suas freisin i gcomhréir leis na ceanglais atá in Iarscríbhinn 19 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.
Each Member State should also draw up a State Safety Programme in accordance with the requirements contained in Annex 19 to the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
I gcomhréir le hIarscríbhinn 19 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, tá na Ballstáit le leibhéal feidhmíochta sábháilteachta inghlactha a bhunú i ndáil leis na gníomhaíochtaí eitlíochta a bhfuil siad freagrach astu.
In accordance with Annex 19 to the Chicago Convention, Member States are to establish an acceptable level of safety performance in relation to the aviation activities under their responsibility.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Déantar foráil i gCoinbhinsiún Chicago maidir le híoschaighdeáin chun sábháilteacht na heitlíochta sibhialta agus caomhnú an chomhshaoil a bhaineann léi sin a áirithiú.
The Chicago Convention provides for minimum standards to ensure the safety of civil aviation and environmental protection relating thereto.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
I gcás ina bhfuil difear idir na híoschaighdeáin a bunaíodh le Coinbhinsiún Chicago agus rialacha an Aontais, ní dhéantar difear d'oibleagáidí na mBallstát fógra a thabhairt don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta maidir leis sin.
Where Union rules differ from the minimum standards established by the Chicago Convention, the obligations of Member States to notify the International Civil Aviation Organization accordingly are not affected.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Maidir leis an méid sin, ba cheart dóibh a bheith comhfhreagrach do na ceanglais a bunaíodh ar an leibhéal idirnáisiúnta, a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chicago.
They should correspond to the requirements which have been established in this regard at international level, as laid down in the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
ciallaíonn “caighdeáin idirnáisiúnta agus cleachtais mholta” na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta arna nglacadh ag ICAO i gcomhréir le hAirteagal 37 de Choinbhinsiún Chicago;
‘international standards and recommended practices’ means the international standards and recommended practices adopted by ICAO in accordance with Article 37 of the Chicago Convention;
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
cuirfidh siad san áireamh cearta agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát i réimse na heitlíochta sibhialta, lena n-áirítear iad siúd faoi Choinbhinsiún Chicago.
take into account the international rights and obligations in the field of civil aviation of the Union and of the Member States, including those under the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Áireofar leis na bearta cur chun feidhme sin, i gcás inarb iomchuí, forálacha maidir le gach cineál ceadúnas píolóta agus rátálacha is gá a eisiúint faoi Iarscríbhinn I a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago.
Those implementing acts shall include, where appropriate, provisions for the issuance of all types of pilot licenses and ratings required under Annex 1 to the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Áireofar leis na rialacha dá dtagraítear i mír 1, más iomchuí, forálacha maidir le ceadúnais píolóta agus rátálacha den uile chineál is riachtanach faoi Choinbhinsiún Chicago.
The rules referred to in paragraph 1 shall include, where appropriate, provisions for the issuance of all types of pilot licences and ratings required under the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
tá a phríomhionad gnó lonnaithe ag an soláthraí lasmuigh de na críocha atá faoi fhreagracht na mBallstát de réir Choinbhinsiún Chicago;
the provider has its principal place of business located outside the territories for which Member States are responsible under the Chicago Convention;
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Ní dhéanfaidh ath-leithdháileadh na freagrachta faoin Airteagal seo dochar do chearta agus oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún Chicago.
The reallocations of responsibility under this Article shall be without prejudice to the rights and obligations of the Member States under the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
laistigh dá réimse inniúlachta, comhlíonfaidh sí, thar ceann na mBallstát, na feidhmeanna agus na cúraimí a shanntar dóibh le coinbhinsiúin idirnáisiúnta is infheidhme, go háirithe le Coinbhinsiún Chicago;
within its field of competence, carry out, on behalf of Member States, functions and tasks ascribed to them by applicable international conventions, in particular the Chicago Convention;
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
eagraíocht a bhfuil príomhionad gnó aici lasmuigh de na críocha atá faoi fhreagracht na mBallstát de réir Choinbhinsiún Chicago a dhéanann an fheiste a oibriú;
the device is operated by an organisation with a principal place of business outside the territories for which Member States are responsible under the Chicago Convention;
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
tá an fheiste suite lasmuigh de na críocha atá faoi fhreagracht na mBallstát de réir Choinbhinsiún Chicago.
the device is located outside the territories for which Member States are responsible under the Chicago Convention.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Úsáidfidh na Ballstáit an fhaisnéis sin agus a gcuid oibleagáidí á gcur chun feidhme acu faoi Airteagal 38 de Choinbhinsiún Chicago agus nuair a bheidh faisnéis á cur ar fáil acu do ICAO faoin gClár Uilíoch um Iniúchadh ar Mhaoirseacht Sábháilteachta.
The Member States shall use that information when implementing their obligations under Article 38 of the Chicago Convention and when providing to ICAO information under the ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
(4) Ba cheart don Chomhphobal, de réir caighdeán agus cleachtas molta a socraíodh le Coinbhinsiún Chicago, ceanglais fhíor-riachtanacha a leagan síos a bheadh infheidhme ar tháirgí, ar pháirteanna agus ar fhearais aerloingseoireachta, ar dhaoine agus ar eagraíochtaí a bhfuil baint acu le hoibriú aerárthaí, agus ar dhaoine agus ar tháirgí a bhfuil baint acu le hoiliúint píolótaí agus le scrúdú leighis a chur orthu.
(4) The Community should lay down, in line with standards and recommended practices set by the Chicago Convention, essential requirements applicable to aeronautical products, parts and appliances, to persons and organisations involved in the operation of aircraft, and to persons and products involved in the training and medical examination of pilots.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
(7) Ba cheart táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, oibreoirí atá bainteach le haeriompar tráchtála, chomh maith le píolótaí agus daoine, táirgí agus eagraíochtaí atá bainteach lena n-oiliúint agus lena gcur faoi scrúdú leighis, a bheith deimhnithe nó ceadúnaithe a luaithe a shuífear go gcomhlíonann siad na ceanglais fhíor-riachtanacha a leagfaidh an Comhphobal síos de réir caighdeán agus cleachtas molta a socraíodh le Coinbhinsiún Chicago.
(7) Aeronautical products, parts and appliances, operators involved in commercial air transport, as well as pilots and persons, products and organisations involved in their training and medical examination, should be certified or licensed once they have been found to comply with essential requirements to be laid down by the Community in line with standards and recommended practices set by the Chicago Convention.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
(d) cúnamh a thabhairt do Bhallstáit agus na hoibleagáidí a chuirtear orthu faoi Choinbhinsiún Chicago á gcur i gcrích acu, trí bhonn a chur faoi léirmhíniú comhchoiteann ar a fhorálacha agus faoina gcur chun feidhme siadsan go haonfhoirmeach, agus trína áirithiú go dtabharfar aird chuí ar a fhorálacha sa Rialachán seo agus sna rialacha a tharraingítear suas dá chur chun feidhme;
(d) to assist Member States in fulfilling their obligations under the Chicago Convention, by providing a basis for a common interpretation and uniform implementation of its provisions, and by ensuring that its provisions are duly taken into account in this Regulation and in the rules drawn up for its implementation;
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
1. Comhlíonfaidh táirgí, páirteanna agus fearais na ceanglais atá i Leasú 8 ar Imleabhar I agus i Leasú 5 ar Imleabhar II d'Iarscríbhinn 16 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago mar atá sé infheidhme an 24 Samhain 2005, seachas na hAguisíní a ghabhann le hIarscríbhinn 16.
1. Products, parts and appliances shall comply with the environmental protection requirements contained in Amendment 8 of Volume I and in Amendment 5 of Volume II of Annex 16 to the Chicago Convention as applicable on 24 November 2005, except for the Appendices to Annex 16.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
2. Na bearta a cheapfar chun eilimintí neamhriachtanacha de na ceanglais dá dtagraítear i mír 1 a leasú, ionas go mbeidh siad ag teacht le leasuithe a rinneadh ó shin ar Choinbhinsiún Chicago agus ar na hIarscríbhinní a ghabhann leis, agus a thiocfaidh i bhfeidhm tar éis ghlacadh an Rialacháin seo agus a bheidh infheidhme sna Ballstáit uile, sa mhéid nach leathnaíonn na hoiriúnuithe sin raon feidhme an Rialacháin seo, glacfar iad i gcomhréir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú agus dá dtagraítear in Airteagal 65(5).
2. The measures designed to amend non-essential elements of the requirements referred to in paragraph 1 in order to bring them into line with subsequent amendments to the Chicago Convention and its Annexes which enter into force after the adoption of this Regulation and which become applicable in all Member States, shall, in so far as such adaptations do not broaden the scope of this Regulation, be adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 65(5).
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Áireofar leis na bearta sin freisin forálacha maidir le gach cineál ceadúnas píolóta agus gach cineál rátálacha píolóta a eisiúint a éilítear faoi Choinbhinsiún Chicago, agus maidir le ceadúnas píolóta fóillíochta a chumhdaíonn gníomhaíochtaí neamhthráchtála a bhaineann le haerárthaí a bhfuil uasmhais dheimhnithe éirí de thalamh acu nach sáraíonn 2000 kg agus nach sásaíonn aon cheann de na critéir dá dtagraítear in Airteagal 3(j).
Such measures shall also include provisions for the issuance of all types of pilot licences and ratings required under the Chicago Convention, and of a leisure pilot licence covering non-commercial activities involving aircraft with a maximum certificated take off mass of 2000 kg or less and which do not meet any of the criteria referred to in Article 3(j).
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
1. Maidir leis na táirgí, na páirteanna agus na fearais dá dtagraítear in Airteagal 4(1) (a) agus (b), comhlíonfaidh an Ghníomhaireacht, thar ceann na mBallstát, i gcás inarb infheidhme agus de réir mar a shonraítear é i gCoinbhinsiún Chicago nó sna hIarscríbhinní a ghabhann leis, feidhmeanna agus tascanna an stáit inar dearadh, inar monaraíodh nó inar cláraíodh iad nuair a bhaineann na feidhmeanna agus na tascanna sin le formheas ar dhearadh.
1. With regard to the products, parts and appliances referred to in Article 4(1)(a) and (b), the Agency shall, where applicable and as specified in the Chicago Convention or its Annexes, carry out on behalf of Member States the functions and tasks of the state of design, manufacture or registry when related to design approval.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Féadfaidh tríú tíortha Eorpacha, ar páirtithe conarthacha iad de Choinbhinsiún Chicago agus a bhfuil comhaontuithe curtha i gcrích acu leis an gComhphobal Eorpach trínar ghlac siad dlí an Chomhphobail sa réimse a fholaítear faoin Rialachán seo agus a rialacha cur chun feidhme, agus ina bhfuil sé á chur i bhfeidhm acu, a bheith rannpháirteach sa Ghníomhaireacht.
The Agency shall be open to the participation of European third countries which are contracting parties to the Chicago Convention and which have entered into agreements with the European Community whereby they adopted and apply Community law in the field covered by this Regulation and its implementing rules.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Sa chomhthéacs seo, tá sé mar chuspóir breise de chuid an Rialacháin seo, i dtaca leis na réimsí a chlúdaítear ann, go dtabharfar cabhair do na Ballstáit i ndáil le comhlíonadh a gcuid oibleagáidí faoi Choinbhinsiún Chicago trí bhonn a sholáthar maidir le léirmhíniú coiteann agus cur chun feidhme aonfhoirmeach a chuid forálacha agus trína áirithiú go dtugtar aird chuí ar na forálacha sin sa Rialachán seo agus sna rialacha a tharraingeofar suas chun an Rialachán seo a chur chun feidhme.
In this context, an additional objective of this Regulation is, in the fields it covers, to assist Member States in fulfilling their obligations under the Chicago Convention, by providing a basis for a common interpretation and uniform implementation of its provisions, and by ensuring that these provisions are duly taken into account in this Regulation and in the rules drawn up for its implementation.
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
Ina theannta sin, beidh an scéim seo comhsheasmhach le hAirteagal 15 de Choinbhinsiún Chicago 1944 ar Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus le córas Eurocontrol lena ngearrtar muirir faoi bhealach.";
This scheme shall also be consistent with Article 15 of the 1944 Chicago Convention on International Civil Aviation and with Eurocontrol's charging system for en-route charges.";
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
(9) Ba cheart táirgí, páirteanna agus fearais aerloingseoireachta, aeradróim agus a dtrealamh, oibreoirí atá bainteach le haeriompar tráchtála agus le hoibriú aeradróm, córais agus soláthraithe BAT/SAL, chomh maith le píolótaí agus rialtóirí aerthráchta, agus pearsana, táirgí agus eagraíochtaí atá bainteach lena n-oiliúint agus lena gcur faoi mheasúnú liachta, a bheith deimhnithe nó ceadúnaithe a luaithe a shuífear go gcomhlíonann siad na ceanglais fhíor-riachtanacha a leagfaidh an Comhphobal síos i gcomhréir le caighdeáin agus cleachtais mholta a socraíodh le Coinbhinsiún Chicago.
(9) Aeronautical products, parts and appliances, aerodromes and their equipment, operators involved in commercial air transport and in the operation of aerodromes, ATM/ANS systems and providers, as well as pilots and air traffic controllers, and persons, products and organisations involved in their training and medical assessment, should be certified or licensed once they have been found to comply with essential requirements to be laid down by the Community in line with Standards and Recommended Practices set by the Chicago Convention.
Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE
(g) na coinníollacha maidir le glacadh agus comhshó deimhnithe aeradróim arna n-eisiúint ag Ballstáit, lena n-áirítear bearta atá údaraithe cheana féin ag an mBallstát lena mbaineann ar bhonn claontaí fógartha ó fhorálacha Iarscríbhinn 14 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo;
(g) the conditions for the acceptance and for the conversion of aerodrome certificates issued by Member States, including measures which are already authorised by the Member State concerned on the basis of notified deviations from Annex 14 of the Chicago Convention before the entry into force of this Regulation;
Rialachán (CE) Uimh. 1108/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 i réimse na n-aeradróm, an bhainistithe aerthráchta agus na seirbhísí aerloingseoireachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2006/23/CE
Ba cheart, go háirithe, Iarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, mar aon leis na leasuithe iardain a rinneadh ar an Iarscríbhinn sin, a chur san áireamh, ar Iarscríbhinn í agus ar leasuithe iad lena leagtar síos na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta maidir le himscrúdú tionóiscí agus teagmhas aerárthaí, chomh maith le tuiscint na dtéarmaí Stát an Chláraithe, Stát an Oibreora, Stát an Deartha, Stát na Monaraíochta agus an Stát an Tarlaithe a úsáidtear ann.
Particular account should be taken of Annex 13 to the Chicago Convention and of its subsequent amendments, which lay down international standards and recommended practices for aircraft accident and incident investigation, as well as the understanding of the terms of State of Registry, State of the Operator, State of Design, State of Manufacture and State of Occurrence used therein.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
(6) De réir na gcaighdeán idirnáisiúnta agus na gcleachtas molta a leagtar amach in Iarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, déanfar imscrúdú tionóiscí agus teagmhas tromchúiseach a sheoladh faoi fhreagracht an Stáit inar tharla an tionóisc nó an teagmhas tromchúiseach, nó faoi fhreagracht Stát an Chláraithe nuair nach féidir a shuíomh go cinnte go bhfuil láthair na tionóisce nó láthair an teagmhais thromchúisigh i gcríoch aon Bhallstáit.
(6) According to the international standards and recommended practices set out in Annex 13 to the Chicago Convention, the investigation of accidents and serious incidents is to be conducted under the responsibility of the State where the accident or serious incident occurs, or the State of Registry when the location of the accident or serious incident cannot definitely be established as being in the territory of any State.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
(9) Déanann EASA feidhmeanna agus cúraimí Stát an Deartha, Stát na Monaraíochta agus Stát an Chláraithe a chur i gcrích thar ceann na mBallstát nuair a bhaineann na feidhmeanna agus na cúraimí sin le dearadh a fhormheas, de réir mar a shonraítear i gCoinbhinsiún Chicago agus sna hIarscríbhinní a ghabhann leis.
(9) EASA carries out on behalf of the Member States the functions and tasks of the State of Design, Manufacture and Registry when related to design approval, as specified in the Chicago Convention and its Annexes.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Ba cheart, dá bhrí sin, a iarraidh ar EASA, i gcomhréir le hIarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, a bheith rannpháirteach le linn imscrúdaithe sábháilteachta chun rannchuidiú a thabhairt, laistigh de raon feidhme a inniúlachta, maidir le héifeachtúlacht an imscrúdaithe agus chun an tsábháilteacht i ndearadh aerárthaí a áirithiú, gan difear a dhéanamh do stádas neamhspleách an imscrúdaithe.
Therefore EASA, in accordance with Annex 13 to the Chicago Convention, should be invited to participate in a safety investigation in order to contribute, within the scope of its competence, to its efficiency and to ensure the safety of aircraft design, without affecting the independent status of the investigation.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.
Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
ciallaíonn ‘eitlíocht shibhialta’ aon oibríocht aeir a dhéantar le haerárthaí sibhialta, cé is moite de na hoibríochtaí a dhéantar le haerárthaí stáit dá dtagraítear in Airteagal 3 de Choinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta;
1.‘civil aviation’ means any air operation carried out by civil aircraft, excluding operations carried out by State aircraft referred to in Article 3 of the Chicago Convention on International Civil Aviation;
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.
Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
Is inmhianaithe, ar mhaithe le slándáil na heitlíochta sibhialta i gcoitinne, go leagfaí síos bonn le go mbeifear in ann léiriú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago an 7 Nollaig 1944 um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.
It is desirable, in the interests of civil aviation security generally, to provide the basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation of 7 December 1944.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
Leis an Rialachán seo, liostaítear freisin na tríú tíortha a gceanglaítear ar a náisiúnaigh víosa idirthurais aerfoirt a bheith ar seilbh acu mar eisceacht ó phrionsabal an tsaor-idirthurais a leagtar síos in Iarscríbhinn 9 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus bunaítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha maidir le víosaí a eisiúint chun críche idirthurais trí na limistéir idirthurais idirnáisiúnta in aerfoirt na mBallstát.
This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
Gan dochar do mhír 4, ní dhéanfaidh srianta oibriúcháin maidir le haerárthaí lag-chomhlíontacha a tharraingt siar ó oibríochtaí aerfoirt difear d'aerárthaí sibhialta foshonacha a chomhlíonann, trí dheimhniú bunaidh nó trí athdheimhniú, an caighdeán torainn a leagtar síos in Imleabhar 1, Cuid II, Caibidil 4 d'Iarscríbhinn 16 de Choinbhinsiún Chicago.
Without prejudice to paragraph 4, operating restrictions which take the form of the withdrawal of marginally compliant aircraft from airport operations shall not affect civil subsonic aircraft that comply, through either original certification or re-certification, with the noise standard laid down in Volume 1, Part II, Chapter 4 of Annex 16 to the Chicago Convention.
Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014
Beidh cinntí maidir le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann bunaithe ar fheidhmíocht torainn an aerárthaigh mar a chinnfear leis an nós imeachta deimhniúcháin a sheolfar i gcomhréir le hImleabhar 1 d'Iarscríbhinn 16 de Choinbhinsiún Chicago, an séú heagrán Márta 2011.
Decisions on noise-related operating restrictions shall be based on the noise performance of the aircraft as determined by the certification procedure conducted in accordance with Volume 1 of Annex 16 to the Chicago Convention, sixth edition of March 2011.
Seasamh (AE) Uimh. 8/2014 ón gComhairle ar an gcéad léamh chun go nglacfaí Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le rialacha agus nósanna imeachta a bhunú i ndáil le srianta oibriúcháin atá bainteach le torann a thabhairt isteach ag aerfoirt an Aontais faoi Chur Chuige Cothrom agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/30/CE Arna ghlacadh ag an gComhairle an 24 Márta 2014
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHONBHINSIÚN AR EITLÍOCHT SHIBHIALTA EADARNÁISIÚNTA A hOSCLAÍODH CHUN A SHÍNITHE I CHICAGO AN 7ú LÁ DE NOLLAIG, 1944, DO LEASÚ AN ACHTA UM AERLOINGSEOIREACHT AGUS AERIOMPAR, 1936, DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEAS LE AER RIANTA, TEORANTA, AGUS AER LINGUS, TEORANTA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I gCÓIR NITHE EILE (LENA nÁIRÍTEAR TÁILLÍ A ÉILEAMH) A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION OPENED FOR SIGNATURE AT CHICAGO ON THE 7TH DAY OF DECEMBER, 1944, TO AMEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO PROVIDE FOR CERTAIN MATTERS IN RELATION TO AER RIANTA, TEORANTA AND AER LINGUS, TEORANTA, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS (INCLUDING THE CHARGING OF FEES) CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
—Féadfaidh an tAire ó am go ham pé orduithe a dhéanamh a mheasfas sé is gá nó is fóirstineach chun Conbhinsiún Chicago a chur i ngníomh agus chun éifeacht a thabhairt dó nó d'aon fhoráil ann agus beidh feidhm dlí ag gach ordú den tsórt sin sa Stát.
—The Minister may from time to time make such orders as appear to him necessary or expedient for carrying out the Chicago convention and for giving effect thereto or to any of the provisions thereof and every such order shall have the force of law in the State.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
—Féadfaidh an tAire, le hordú, a ordú ó am go ham go mbeidh feidhm maidir le haon aerárthach sa Stát nó os cionn an Stáit ag na forála de Chonbhinsiún Chicago a bheas i bhfeidhm de thuras na huaire, nó ag aon fhoráil díobh, agus sin pé acu a bheas nó ná beidh na forála sin teoranta d'aerárthaí d'aon tsaghas áirithe nó d'aerárthaí a bheas ag gabháil d'aon tsaghas áirithe loingseoireachta, agus aon uair a déanfar aon ordú den tsórt sin beidh feidhm maidir le haon aerárthach sa Stát nó os cionn an Stáit ag pé forála díobh sin a sonrófar san ordú sin.
—The Minister may from time to time by order direct that the provisions of the Chicago Convention for the time being in force, or any of them, and whether or not those provisions are limited to aircraft of any special description or engaged in any special kind of navigation, shall apply to or in relation to any aircraft in or over the State and whenever any such order is made such of the said provisions as are specified in such order shall apply to or in relation to any aircraft in or over the State.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(c) i dtaobh an mhodha agus na gcoinníoll ar a n-eiseofar agus ar a n-athnuafar aon teastas nó ceadúnas is gá do réir an orduithe nó do réir Chonbhinsiúin Chicago, lena n-áirítear an scrúdú agus na trialacha a bheas le déanamh, agus foirm, coimeád, taispeáint, cealú, fionraí, formhuiniú agus tabhairt suas aon teastais nó ceadúnais den tsórt sin;
( c ) as to the manner and conditions of the issue and renewal of any certificate or licence required by the order or by the Chicago Convention, including the examination and tests to be undergone, and the form, custody, production, cancellation, suspension, endorsement and surrender of any such certificate or licence;
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(g) ag eisceadh aerárthach a heitleofar chun críocha turgnaimh nó aerárthach ar bith eile nó daoine ar bith ó fhorála an orduithe nó Chonbhinsiúin Chicago, nó ó aon cheann acu, má meastar nach ceart go mbainfeadh an céanna leo;
( g ) exempting from the provisions of the order or of the Chicago Convention, or any of them, aircraft flown for experimental purposes, or any other aircraft or persons where it appears that the same should not apply;
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(k) ag forlíonadh Conbhinsiúin Chicago, i pé slí a measfar is gá nó is oiriúnach trí rialacháin lena mbeartófar sábháltacht aerárthach agus sábháltacht daoine agus maoine a hiomprófar iontu a mhéadú, agus aerárthaí a chosc ar dhaoine eile agus maoin eile a chur i gcontúirt;
( k ) supplementing the Chicago Convention, in such manner as appears necessary or convenient by regulations designed to promote the safety of aircraft and of persons and property carried therein, and to prevent aircraft endangering other persons and property;
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
—(1) Féadfaidh an tAire, le hordú, foráil a dhéanamh chun aerárthaí a choinneáil chun a áirithiú go gcomhlíonfar Conbhinsiún Chicago nó aon ordú arna dhéanamh faoin gCuid seo nó aon rialachán arna dhéanamh nó aon ordachán arna thabhairt faoi aon ordú den tsórt sin.
—(1) The Minister may by order provide for the detention of aircraft to secure compliance with the Chicago Convention or any order made under this Part or any regulation made or direction given under any such order.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
Sa bhfo-alt seo, tá leis an abairt “Coinbhinsiún Chicago” an bhrí atá léi i gCuid II den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1946 (Uimh. 23 de 1946) , arna leasú le halt 9 den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1950 ( Uimh. 4 de 1950 ).
In this subsection, the expression "the Chicago Convention" has the same meaning as it has in Part II of the Air Navigation and Transport Act, 1946 (No. 23 of 1946), as amended by section 9 of the Air Navigation and Transport Act, 1950 (No. 4 of 1950).
Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950
—(1) Faoi réir fho-ailt (2) agus (3), an chumhacht chun orduithe a dhéanamh d'fhonn Coinbhinsiún Chicago a chur i ngníomh, ar cumhacht í a thugtar don Aire le hailt 9, 10 agus 11 d'Acht 1946, measfar go bhfolaíonn sí cumhacht—
—(1) Subject to subsections (2) and (3), the power to make orders for carrying out the Chicago Convention conferred on the Minister by sections 9, 10 and 11 of the Act of 1946 shall be deemed to include a power by order to—
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Ní bheidh aon ábhar caingne ann maidir le foghail nó maidir le núis mura mbeidh de chúis leis ach aerárthach d'eitilt os cionn aon mhaoine ar airde atá réasúnta ag féachaint don ghaoth, don aimsir agus d'imthosca uile an cháis, nó mura mbeidh de chúis leis ach gnáththeagmhais na heitilte, fad a chomhlíonfar go cuí na forálacha in aon ordú arna dhéanamh faoi Chuid II den Acht Aerloingseoireachta agus Aeriompair, 1946 , chun éifeacht a thabhairt do Choinbhinsiún Chicago nó chun forlíonadh a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún sin.”
An action shall not lie in respect of trespass or in respect of nuisance by reason only of the flight of aircraft over any property at a height above the ground which, having regard to wind, weather and all the circumstances of the case is reasonable, or the ordinary incidents of the flight, so long as the provisions of any order made under Part 11 of the Air Navigation and Transport Act, 1946 , to give effect to, or to supplement, the Chicago Convention have been duly complied with.".
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Lógó gaois.ie
gaois.ie