Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (130)
Coinbhinsiún Nua-Eabhrac, Coinbhinsiún na Ginéive agus Prótacal na Ginéive.
New York Convention, Geneva Convention and Geneva Protocol.
AN tACHT EADRÁNA 2010
ciallaíonn “na Coinbhinsiúin” ceithre Choinbhinsiún na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 um íospartaigh chogaidh a choimirciú;
"the Conventions" means the four Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims;
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Féadfaidh na húdaráis inniúla i gcónaí, faoi réir fhorálacha iomchuí Choinbhinsiúin na Ginéive agus an Phrótacail, úsáid, taispeáint, soilsiú agus inbhraiteacht na bhfeathal ar leith agus na sainchomhairceanna a rialáil.
[GA] (c) be worded in the national or official language and, in addition and when appropriate, in the local language of the region concerned;
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
An Bille um Choinbhinsiúin na Ginéive (Leasú), 1997 dá chumasú éifeacht a thabhairt do na Prótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive 1949 agus a rinneadh sa Ghinéiv an 10 Meitheamh 1977 agus chun na críche sin do leasú an Achta um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962, alt 6(1) den Acht Croise Deirge, 1938, agus Acht na bPríosúnach Cogaidh agus na nEachtrannach Naimhdeach, 1956, agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe comhghaolmhara.
GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) BILL, 1997 TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE PROTOCOLS ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949 DONE AT GENEVA ON 10 JUNE 1977 AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962, SECTION 6(1) OF THE RED CROSS ACT, 1938, AND THE PRISONERS OF WAR AND ENEMY ALIENS ACT, 1956, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagraim Rialtais, Teileagraim Seirbhíse, Teileagraim a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH). Teileagraim a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagraim maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (chuig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí phríobháideacha. gcomhair gnáth-theileagraim
The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (SVH), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagram Rialtais, Teileagram Seirbhíse, Teileagram a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH), Teileagram a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagram maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (chuig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí i gcomhair gnáth-theileagram príobháideach,
The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (SVH), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagram Rialtais, Teile-agram Seirbhíse, Teileagram a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH), Teileagram a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagram maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (cúig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí i gcomhair gnáth-theileagram príobháideach.
The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (S.V.H.), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ba cheart nach ndéanfadh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir nó faoi Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe.
The implementation of this Regulation should not affect the rights or obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue or the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), prionsabal na córa cothroime a chur ar náisiúnaigh tríú tíre, an ceart chun tearmainn agus ar chosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-refoulement agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a eascraíonn as ionstraimí idirnáisiúnta lenar sínithe iad amhail Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.
In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the principle of fair treatment of third-country nationals, the right to asylum and international protection, the principle of non-refoulement and the international obligations of the Union and Member States arising from international instruments to which they are signatory such as the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.
Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE
Taobh amuigh de na cásanna a luaitear sna míreanna ina dhiaidh seo den Airteagal seo, ní fhéadfar feathal na Croise Deirge ar chúlra bán agus na focail “Crois Dhearg”, nó “Crois na Ginéive”, a úsáid, in aimsir shíochána ná in aimsir chogaidh, ach amháin chun na haonaid agus na bunachais liachta, an pearsanra agus na hábhair a choimircítear leis an gCoinbhinsiún seo agus le Coinbhinsiúin eile a bhaineann le cúrsaí dá samhail, a chur in iúl nó a choimirciú.
With the exception of the cases mentioned in the following paragraphs of the present Article, the emblem of the Red Cross on a white ground and the words "Red Cross", or "Geneva Cross" may not be employed, either in time of peace or in time of war, except to indicate or to protect the medical units and establishments, the personnel and material protected by the present Convention and other Conventions dealing with similar matters.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ní áireofar mar dhaoine coimircithe de réir bhrí an Choinbhinsiúin seo daoine a choimircítear le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, or by the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, shall not be considered as protected persons within the meaning of the present Convention. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO NA PRÓTACAIL BHREISE A GHABHANN LE COINBHINSIÚIN NA GINÉIVE 1949 AGUS A GLACADH SA GHINÉIV AN 8 MEITHEAMH 1977 AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962 , ACHTA NA CROISE DEIRGE, 1938 GO 1954, AGUS ALT 1 d'ACHT NA bPRÍOSÚNACH COGAIDH AGUS NA nEACHTRANNACH NAIMHDEACH, 1956 , AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE COMHGHAOLMHARA.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE PROTOCOLS ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 1949 ADOPTED AT GENEVA ON 8 JUNE 1977 AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962 , THE RED CROSS ACTS, 1938 TO 1954, AND SECTION 1 of THE PRISONERS OF WAR AND ENEMY ALIENS ACT, 1956 , AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
I ngach cás, tairbheoidh na daoine cúisithe de dhearbhais maidir lena dtriail agus a gcosaint go cuí a bheidh, ar a laghad, chomh fabhrach leis na dearbhais a fhoráiltear le hAirteagal 105 agus na hAirteagail ina dhiaidh sin de Choinbhinsiúin na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Mar sin féin, féadfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha nach raibh ina bpáirtithe i gCoinbhinsiún na Ginéive den 27 Iúil, 1929, má bhíothas roimhe sin ag úsáid na bhfeathal, na n-ainmneacha, na gcomharthaí nó na marcanna a shonraítear sa chéad mhír, teorainn aimsire nach faide ná trí bliana ó theacht i bhfeidhm don Choinbhinsiún seo a thabhairt do na húsáidirí sin chun scor dá n-úsáid, ar choinníoll nach n-úsáidfear amhlaidh iad ar chuma gur chosúil, in aimsir chogaidh, coimirce an Choinbhinsiúin a bheith á thabhairt acu.
Nevertheless, such High Contracting Parties as were not party to the Geneva Convention of July 27, 1929, may grant to prior users of the emblems, designations, signs or marks designated in the first paragraph, a time limit not to exceed three years from the coming into force of the present Convention to discontinue such use, provided that the said use shall not be such as would appear, in time of war, to confer the protection of the Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Á Athdhearbhú Dóibh de bhreis air sin nach mór forálacha Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 agus an Phrótacail seo a chur chun feidhme go hiomlán i ngach uile chás maidir leis an uile dhuine atá coimircithe ag na hionstraimí sin, gan aon idirdhealú leatromach mar gheall ar nádúr nó bunús na coinbhleachta armtha nó ar na cúiseanna a dtaobhaíonn na Páirtithe sa choinbhleacht leo nó na cúiseanna a luaitear leis na Páirtithe sin,
Reaffirming further that the provisions of the Geneva Conventions of 12 August 1949 and of this Protocol must be fully applied in all circumstances to all persons who are protected by those instruments, without any adverse distinction based on the nature or origin of the armed conflict or on the causes espoused by or attributed to the Parties to the conflict,
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Déanfar, a luaithe is féidir, an t-eolas thuasluaite a chur go dtí an oifig eolais a thuairiscítear in Airteagal 122 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949, agus cuirfidh an oifig sin an t-eolas sin ar aghaidh chun na Cumhachta a bhfuil na daoine sin ina cleithiúnas tríd an gCumhacht Choimirceach agus trí Lár-Ghníomhaireacht na bPríosúnach Cogaidh.
As soon as possible the above mentioned information shall be forwarded to the information bureau described in Article 122 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, which shall transmit this information to the Power on which these persons depend through the intermediary of the Protecting Power and of the Central Prisoners of War Agency.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
I ngach cás, tairbheoidh na daoine cúisithe de dhearbhais maidir lena dtriail agus a gcosaint go cuí a bheidh, ar a laghad, chomh fabhrach leis na dearbhais a fhoráiltear le hAirteagal 105 agus na hAirteagail ina dhiaidh sin de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Chuige sin, comhaontóidh na Páirtithe sa choinbhleacht, i dtosach na cogaíochta, ar chéimeanna comhréire an phearsanra liachta, lena n-áirítear céimeanna comhréire na gcumann a luaitear in Airteagal 26 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
For this purpose, Parties to the conflict shall agree at the outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
I ngach cás, tairbheoidh na daoine cúisithe de dhearbhais maidir lena dtriail agus a gcosaint go cuí a bheidh, ar a laghad, chomh fabhrach leis na dearbhais a fhoráiltear le hAirteagal 105 agus leis na hAirteagail ina dhiaidh sin de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
In all circumstances, the accused persons shall benefit by safeguards of proper trial and defence, which shall not be less favourable than those provided by Article 105 and those following of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12th August, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
(b) Coinbhinsiún na Ginéive, agus
(b) the Geneva Convention, and
AN tACHT EADRÁNA 2010
(a) tréas, (b) cion faoi alt 2 agus 3 den Acht Tréasa 1939, (c) cion faoi alt 6, 7 agus 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939, (d) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, (e) cion faoi alt 9 den Acht um Rúin Oifigiúla 1963, nó cion faoi Chuid II den Acht sin a rinneadh ar dhóigh ba dhochar do shlándáil nó caomhnú an Stáit, (f) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh, (g) cion faoi alt 3, arna leasú, den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962 nó cion faoi alt 7 nó 8 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (h) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (i) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (j) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (k) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005, nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (l) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006.”; (vi)
(a) treason, (b) an offence under section 2 and 3 of the Treason Act 1939, (c) an offence under section 6, 7 and 8 of the Offences Against the State Act 1939, (d) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Acts 1962, (e) an offence under section 9 of the Official Secrets Act 1963 or an offence under Part II of that Act committed in a manner prejudicial to the safety or preservation of the State, (f) murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact, (g) an offence under section 3, as amended, of the Geneva Conventions Act 1962 or an offence under section 7 or 8 of the International Criminal Court Act 2006, (h) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (i) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (j) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or (j) of section 2(1) of the Maritime Security Act 2004, (k) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (l) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006.”; (vi)
SI No 33 of 2010
—Féadfar an tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 , a ghairm den Acht seo.
—This Act may be cited as the Geneva Conventions Act, 1962 .
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962)
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962)
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid na gComhaltaí créachtaithe, breoite agus longbhriste d'Fhórsaí armtha ar muir den 12 Lúnasa, 1949.)
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962) Next (SECOND SCHEDULE)
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
No. 11/1962: GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire den 27 Iúil, 1929, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Geneva Convention for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field of July 27, 1929, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.)
No. 11/1962:
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid na gComhaltaí créachtaithe, breoite agus longbhriste d'Fhórsaí armtha ar muir den 12 Lúnasa, 1949.
[GA] GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED MEMBERS OF ARMED FORCES AT SEA OF AUGUST 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21, to August 12, 1949, for the purpose of revising the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid na gComhaltaí créachtaithe, breoite agus longbhriste d'Fhórsaí armtha ar muir den 12 Lúnasa, 1949.)
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962)
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive Maidir Le cosaint daoine sibhialta in aimsir chogaidh den 12 Lúnasa, 1949.)
Next (FOURTH SCHEDULE) No. 11/1962:
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR OF AUGUST 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.)
Previous (THIRD SCHEDULE) No. 11/1962:
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive Maidir Le cosaint daoine sibhialta in aimsir chogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
GENEVA CONVENTION RELATIVE TO THE PROTECTION OF CIVILIAN PERSONS IN TIME OF WAR OF AUGUST 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Má mheasann Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge gur gá é, molfaidh sé do na Cumhachtaí a bheidh i gceist Gníomhaireacht dá leithéid a eagrú, agus féadfaidh an Ghníomhaireacht sin bheith cosúil leis an gceann dá bhforáiltear in Airteagal 123 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949,
The International Committee of the Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers concerned the organisation of such an Agency, which may be the same as that provided for in Article 123 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Beidh” cuirfear “lena mbaineann Coinbhinsiúin na Ginéive 1949, nó a ghlactar lena seachadadh chucu, beidh”.
for the words "recognised for the purposes of these Regulations by the Minister They" there shall be substituted "to which the Geneva Conventions of 1949 relate".
Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983
An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 .
Geneva Conventions Act, 1962 .
Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998 ARRANGEMENT OF SECTIONS
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
An tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962
Geneva Conventions Act, 1962
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998 [An tiontú oifigiúil]
GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
—San Acht seo ciallaíonn “an Príomh-Acht” an tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 .
—In this Act "the Principal Act" means the Geneva Conventions Act, 1962 .
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
—(1) Féadfar an tAcht um Choinbhinsiúin na Ginéive (Leasú), 1998 , a ghairm den Acht seo.
—(1) This Act may be cited as the Geneva Conventions (Amendment) Act, 1998 .
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Lch. Roimhe Seo (AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998)
Previous (No. 35/1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998)
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
No. 35/1998: GENEVA CONVENTIONS (AMENDMENT) ACT, 1998
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949;
the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949;
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949;
the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of 12 August 1949;
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cosaint Daoine Sibhialta in Aimsir Chogaidh den 12 Lúnasa, 1949;
the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War of 12 August 1949;
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
1. Cuireann na rialacháin maidir le haithint atá san Iarscríbhinn seo forálacha iomchuí Choinbhinsiúin na Ginéive agus an Phrótacail i ngníomh; is é is cuspóir dóibh aithint pearsanra, ábhair, aonad, iompróirí agus suiteálacha a choimircítear faoi Choinbhinsiúin na Ginéive agus faoin bPrótacal a éascú. [EN]
1.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Á Mheabhrú Dóibh gurb iad na prionsabail dhaonchairdiúla, a chumhdaítear in Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na, Ginéive den 12 Lúnasa 1949, bunús na hurraime do phearsa an duine i gcásanna coinbhleachta armtha nach de chineál idirnáisiúnta,
Recalling that the humanitarian principles enshrined in Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949, constitute the foundation of respect for the human person in cases of armed conflict not of an international character,
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Sáruithe tromchúiseacha ar Choinbhinsiúin na Ginéive de 1949
Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949
Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998
Beidh an chumhacht ag an mBinse Idirnáisiúnta ionchúiseamh a dhéanamh ar dhaoine a dhéanfaidh sáruithe tromchúiseacha ar Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 nó a ordóidh go ndéanfar sáruithe tromchúiseacha den sórt sin, is é sin le rá, na gníomhartha seo a leanas i gcoinne daoine nó maoine a choimircítear faoi fhorálacha an Choinbhinsiúin iomchuí de Choinbhinsiúin na Ginéive:
The International Tribunal shall have the power to prosecute persons committing or ordering to be committed grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:
Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998
Más rud é go mbeidh duine cúisithe os comhair na Cúirte agus é nó í faoi chúiseamh i gcion indíotáilte nach cion faoin Acht Tréasa, 1939, dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, cinedhíothú nó sárú tromchúiseach den sórt dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962, lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh, ná cion a mbeifear ag déileáil leis go hachomair, agus gur deimhin leis an gCúirt go dtuigeann an cúisí brí an chiona agus na fíorais a líomhnaítear, ansin, má shíníonn an cúisí pléadáil ciontach (Foirm 24.1, Sceideal B), féadfaidh an Breitheamh, le hordú (Foirm 24.2, Sceideal B), é nó í a chur ar aghaidh i gcomhair pianbhreithe leis an bpléadáil sin chun na cúirte a bhféadfaí go dleathach an cúisí a chur ar aghaidh chuici chun trialach, dá mba phléadáil neamhchiontach a bhí déanta aige nó aici.
Where an accused person is before the Court charged with an indictable offence not being an offence under the Treason Act, 1939 , murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy, genocide or a grave breach such as is referred to in section 3 (1) (i) of the Geneva Conventions Act, 1962 , including an offence by an accessory before or after the fact nor an offence being dealt with summarily, and the Court is satisfied that the accused person understands the nature of the offence and the facts alleged, then, if the accused signs a plea of guilty (Form 24.1 Schedule B), the Judge may by order (Form 24.2 Schedule B) send him or her forward for sentence with that plea to the court to which, if he or she had pleaded not guilty, the accused could lawfully have been sent forward for trial.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(2) Níl feidhm ag fo-riail (1) maidir leis na cionta seo a leanas: (a) cion faoin Acht Tréasa 1939, (b) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú, píoráideacht, (c) cion faoi alt 7 (cinedhíothú, coireanna in aghaidh na daonnachta agus coireanna cogaidh) nó 8 (cionta coimhdeacha) den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (d) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (e) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe) 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (f) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (g) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005 nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (h) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006, (i) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, lena n-áirítear cion ag cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh.”,
(2) Sub-rule (1) does not apply to the following offences: (a) an offence under the Treason Act 1939, (b) murder, attempt to murder, conspiracy to murder, piracy, (c) an offence under section 7 (genocide, crimes against humanity and war crimes) or 8 (ancillary offences) of the International Criminal Court Act 2006, (d) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (e) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (f) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or(j) of section 2 (1) of the Maritime Security Act 2004, (g) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (h) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006. (i) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Act 1962, including an offence by an accessory before or after the fact.”,
SI No 33 of 2010
(iib) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d’Fhórsaí Armtha ar Muir, a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,
(iib) an offence within the scope of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, done at Geneva on the 12th day of August, 1949,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Scoirfidh Prótacal 1923 na Ginéive um Chlásail Eadrána agus Coinbhinsiún 1927 na Ginéive um Dhámhachtainí Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm d’éifeacht a bheith leo idir Stáit Chonarthacha ar iad do theacht faoi cheangal, agus a mhéid a thiocfaidh siad faoi cheangal, ag an gCoinbhinsiún seo.
The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention.
AN tACHT EADRÁNA 2010
D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ag a cruinniú speisialta in Tampere an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999, oibriú i dtreo CEAS a bhunú, bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán agus uileghabhálach Choinbhinsiún na Ginéive Maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 (dá ngairtear "Coinbhinsiún na Ginéive" anseo feasta), á áirithiú ar an dóigh sin nach seoltar aon duine ar ais chuig géarleanúint, i.e. ag cloí le prionsabal an non-refoulement.
The European Council, at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, agreed to work towards establishing the CEAS, based on the full and inclusive application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 ("the Geneva Convention"), thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e. maintaining the principle of non-refoulement.
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
Agus an Rialachán seo á chur i bhfeidhm, déanfaidh na Ballstáit a gcuid cúraimí a chomhall agus dlí ábhartha an Aontais á chomhlíonadh go hiomlán acu, lena n-áirítear Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 (“Coinbhinsiún na Ginéive”), oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, agus cearta bunúsacha.
When applying this Regulation, Member States shall act in full compliance with relevant Union law, including the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter), relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 (‘the Geneva Convention’), obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, and fundamental rights.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Ráthófar an ceart chun tearmainn agus urraim chuí á tabhairt do rialacha Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus Phrótacal an 31 Eanáir 1967 a bhaineann le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear "na Conarthaí" anseo feasta).
The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties').
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
Ní ionsófar ón tír otharlonga a mbeidh teideal acu chun coimirce Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949.
Hospital ships entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, shall not be attacked from the land. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
agus, fairis sin, ag Cumhachtaí nach raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil sin ach atá ina bPáirtithe in Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabhail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, nó i gCoinbhinsiúin na Ginéive de 1864, 1906 nó 1929 le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire.
furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, or to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Gabhann an Coinbhinsiún seo ionad Deichiú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906, a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, i gcúrsaí caidrimh idir na hArdpháirtithe Conarthacha.
The present Convention replaces the Tenth Hague Convention of October 18, 1907 for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, in relations between the High Contracting Parties. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Déanfar conbhuanna d'fheithiclí nó otharthraenacha ar talamh. nó soithí a cuireadh ar fáil go speisialta ar muir, a mbeidh sibhialtaigh chréachtaithe agus bhreoite, daoine easlána agus mná i dtinneas clainne, a n-iompar acu, a urramú agus a choimirciú ar an gcuma chéanna leis na hoispidéil dá bhforáiltear in Airteagal 18, agus, le toiliú an Stáit beidh siad le haithint tríd an bhfeathal ar leith a thaispeáint a bhfuil foráil ina leith in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases shall be respected and protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by the display of the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
—Leasaítear leis seo alt 3 den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 (a bhaineann le sárú tromchúiseach ar na Coinbhinsiúin sceidealta a ghabhann leis an Acht sin) trí “cuirfear pianbhreith phianseirbhíse lena shaol nó go ceann aon téarma is giorra ná sin air” a chur i mír (i) d'fho-alt (1) in ionad “cuirfear pianbhreith bháis air nó pianbhreith phianseirbhíse lena shaol nó go ceann aon téarma is giorra ná sin;”.
— Section 3 of the Geneva Conventions Act, 1962 (which relates to grave breaches of the Conventions scheduled to that Act) is hereby amended by the deletion, in paragraph (i) of subsection (1), of "death or to".
Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964
Scoirfidh Prótacal 1923 na Ginéive um Chlásail Eadrána agus Coinbhinsiún 1927 na Ginéive um Dhámhachtanna Eadrána Coigríche a Chur i bhFeidhm d'éifeacht a bheith leo idir Stáit Chonarthacha ar iad do theacht faoi cheangal, agus a mhéid a thiocfaidh siad faoi cheangal, ag an gCoinbhinsiún seo.
The Geneva Protocol on Arbitration Clauses of 1923 and the Geneva Convention on the Execution of Foreign Arbitral Awards of 1927 shall cease to have effect between Contracting States on their becoming bound and to the extent that they become bound, by this Convention. [GA]
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
(2) Féadfar na hAchtanna um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 agus 1998, a ghairm den Phríomh-Acht agus den Acht seo (ar leith ó ailt 13 agus 14) le chéile agus forléireofar le chéile iad mar aon ní amháin.
(2) The Principal Act and this Act (other than sections 13 and 14) may be cited together as the Geneva Conventions Acts, 1962 and 1998, and shall be construed together as one.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Á Léiriú Dóibh gurb é a dtuairim láidir nach féidir aon ní sa Phrótacal seo nó i gCoinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 a fhorléiriú mar ní a thugann dlisteanacht nó údarás d'aon ghníomh ionsaithe nó d'aon úsáid eile fornirt atá ar neamhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe,
Expressing their conviction that nothing in this Protocol or in the Geneva Conventions of 12 August 1949 can be construed as legitimising or authorising any act of aggression or any other use of force inconsistent with the Charter of the United Nations,
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Beidh feidhm ag an bPrótacal seo, a dhéanann forlíonadh ar Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, um íospartaigh chogaidh a choimirciú, sna cora dá dtagraítear in Airteagal 2 atá i ngach ceann de na Coinbhinsiúin sin.
This Protocol, which supplements the Geneva Conventions of 12 August 1949 for the protection of war victims, shall apply in the situations referred to in Article 2 common to those Conventions.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
De réir fhorálacha Chaibidil XIV, mír 4 de Chód Idirnáisiúnta Comharthaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta (IMO), ba chóir do shoithí a choimircítear le Coinbhinsiúin na Ginéive 1949 agus leis an bPrótacal solas gorm gealánach amháin nó níos mó a bheidh infheicthe ó aon aird a thaispeáint.
In accordance with the provisions of Chapter XIV, para. 4 of the International Maritime Organisation (IMO) International Code of Signals, vessels protected by the Geneva Conventions of 1949 and the Protocol should exhibit one or more flashing blue lights visible from any direction.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Beidh feidhm ag an bPrótacal seo, a dhéanann forbairt agus forlíonadh ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949 gan a choinníollacha feidhme mar atá a leasú, maidir le gach coinbhleacht armtha nach gcumhdaítear le hAirteagal 1 den Phrótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I) agus a tharlaíonn i gcríoch Ardpháirtí Chonarthaigh idir a fhórsaí armtha agus fórsaí armtha easaontacha nó grúpaí armtha eagraithe eile, atá faoi cheannasaíocht fhreagrach agus a fheidhmíonn ceannas ar chuid dá chríoch de shórt a fhágann go bhfuil ar a gcumas oibríochtaí míleata leanúnacha agus comhbheartaithe a dhéanamh agus an Prótacal seo a chur i ngníomh.
This Protocol, which develops and supplements Article 3 common to the Geneva Conventions of 12 August 1949 without modifying its existing conditions of application, shall apply to all armed conflicts which are not covered by Article 1 of the Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I) and which take place in the territory of a High Contracting Party between its armed forces and dissident armed forces or other organised armed groups which, under responsible command, exercise such control over a part of its territory as to enable them to carry out sustained and concerted military operations and to implement this Protocol.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Tá an Rialachán seo gan dochar do na hoibleagáidí a eascraíonn as Coinbhinsiún na Ginéive a bhaineann le stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967,
This Regulation is without prejudice to the obligations deriving from the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967,
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Beidh cur chun feidhme an Rialacháin seo gan dochar do na hoibleagáidí a eascraíonn as Coinbhinsiún na Ginéive a bhaineann le stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967.
The application of this Regulation is without prejudice to the obligations deriving from the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.
Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh
Teileagraim a bhaineann le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949,
Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) in aon chás eile, ciallaíonn sé ón mbunlíne is gaire óna mbunaítear farraige theorann cheantar ar bith de réir Choinbhinsiún na Ginéive um an bhFarraige Teorann agus an Réigiún Tadhlach, 1958;
( b ) in any other case, means from the nearest base line from which the territorial sea of any territory is established in accordance with the Geneva Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone, 1958;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d)sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962,
( d ) a grave breach such as is referred to in section 3 (1) (i) of the Geneva Conventions Act, 1962 ,
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(iic) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,
(iic) an offence within the scope of the Geneva Convention Relative to the Treatment of Prisoners of War done at Geneva on the 12th day of August, 1949,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(iid) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cosaint Daoine Sibhialta in Aimsir Chogaidh a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,”.
(iid) an offence within the scope of the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in time of War done at Geneva on the 12th day of August, 1949,”.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(c) aon chinneadh ón Ard-Chúirt i ndáil le hiarratas chun dámhachtain eadrána de bhun Choinbhinsiún na Ginéive, Choinbhinsiún Nua-Eabhrac nó Choinbhinsiún Washington a aithint nó a fhorghníomhú.
(c) any determination by the High Court in relation to an application to recognise or enforce an arbitral award pursuant to the Geneva Convention, New York Convention or Washington Convention.
AN tACHT EADRÁNA 2010
(3) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear do dhámhachtain a aithint nó a fhorghníomhú faoi Choinbhinsiún na Ginéive, faoi Choinbhinsiún Nua-Eabhrac nó faoi Choinbhinsiún Washington.
(3) Nothing in this section shall be construed as affecting the recognition or enforcement of an award under the Geneva Convention, the New York Convention or the Washington Convention.
AN tACHT EADRÁNA 2010
an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");
the relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
an dlí idirnáisiúnta is ábhartha, lena n-áirítear an Coinbhinsiún maidir le Stádas Dídeanaithe arna dhéanamh sa Ghinéiv an 28 Iúil 1951 ("Coinbhinsiún na Ginéive");
relevant international law, including the Convention Relating to the Status of Refugees done at Geneva on 28 July 1951 ("the Geneva Convention");
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Ba cheart, go háirithe, go mbeadh coinneáil iarratasóirí i gcomhréir le hAirteagal 31 de Choinbhinsiún na Ginéive.
In particular, the detention of applicants must be in accordance with Article 31 of the Geneva Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
DE BHRÍ go n-urramaíonn an Prótacal seo críochnaitheacht agus cuspóirí Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 maidir le stádas dídeanaithe,
WHEREAS this Protocol respects the finality and the objectives of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the status of refugees,
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht créachtaithe agus an lucht breoite i bhfórsaí armtha ar an machaire den 12 Lúnasa, 1949.) [EN]
Next (FIRST SCHEDULE) [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962. [An tiontú oifigiúil.]
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht créachtaithe agus an lucht breoite i bhfórsaí armtha ar an machaire den 12 Lúnasa, 1949.
GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE FIELD OF AUGUST 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Mar sin féin tairbheoidh siad, ar an gcuid is lú de, d'fhorálacha uile Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Mar sin féin, tairbheoidh siad, ar an gcuid is lú de, d'fhorálacha uile Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
Nevertheless they shall at least benefit by all the provisions of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht créachtaithe agus an lucht breoite i bhfórsaí armtha ar an machaire den 12 Lúnasa, 1949.)
GENEVA CONVENTIONS ACT, 1962) Previous (FIRST SCHEDULE)
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Leasú ar an Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 . 1962, Uimh. 11 .
Amendment of Geneva Conventions Act, 1962 .
Uimhir 5 de 1964: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1964
(d) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3 (1) (i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive, 1962 ,
( d ) a grave breach such as is referred to in section 3 (1) (i) of the Geneva Conventions Act, 1962 ,
Uimhir 12 de 1967: AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL, 1967
(a) faoi Chuid V den Acht Eadrána, 1954 (dámhachtaintí faoi Choinbhinsiún na Ginéive a chur i bhfeidhm), nó
(a) Part V of the Arbitration Act, 1954 (enforcement of awards under the Geneva Convention), or
Uimhir 14 de 1998: AN tACHT EADRÁNA (TRÁCHTÁIL IDIRNÁISIÚNTA), 1998
Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal I)
PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL I)
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiúin na Ginéive den 12 Lúnasa 1949, agus a bhaineann le hÍospartaigh Coinbhleachtaí Armtha Neamh-Idirnáisiúnta a Choimirciú (Prótacal II)
PROTOCOL ADDITIONAL TO THE GENEVA CONVENTIONS OF 12 AUGUST 1949, AND RELATING TO THE PROTECTION OF VICTIMS OF NON-INTERNATIONAL ARMED CONFLICTS (PROTOCOL II)
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Sáruithe ar Airteagal 3 atá i ngach ceann de Choinbhinsiúin na Ginéive agus ar Phrótacal Breise II
Violations of Article 3 common to the Geneva Conventions and of Additional Protocol II
Uimhir 40 de 1998: AN tACHT UM BINSÍ COIREANNA IDIRNÁISIÚNTA COGAIDH, 1998
(4) Sa Chomhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann, a glacadh i mí Mheán Fómhair 2008, mheabhraigh an Chomhairle Eorpach go sollúnta go bhfuil sé de cheart ag aon eachtrannach atá faoi ghéarleanúint cúnamh agus cosaint a fháil ar chríoch an Aontais Eorpaigh i gcur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe arna leasú le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 agus le conarthaí ábhartha eile.
(4) In the European Pact on Immigration and Asylum, adopted in September 2008, the European Council solemnly reiterated that any persecuted foreigner is entitled to obtain aid and protection on the territory of the European Union in application of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and other relevant treaties.
Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
Caithfidh an beartas sin a bheith i gcomhréir le Coinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus le Prótacal an 31 Eanáir 1967 maidir le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir le conarthaí ábhartha eile.
This policy must be in accordance with the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees, and other relevant treaties.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
“(iia) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,
“(iia) an offence within the scope of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, done at Geneva on the 12th day of August, 1949,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Lógó gaois.ie
gaois.ie