Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (360)
Tá feidhm ag Cinneadh Réime 2004/757/CGB maidir leis na substaintí a chumhdaítear faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961, arna leasú le Prótacal 1972, agus maidir leis na substaintí a chumhdaítear faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Substaintí Síceatrópacha, 1971 (“Coinbhinsiúin na NA”), agus maidir leis na drugaí sintéiseacha atá faoi réir bearta rialaithe ar fud an Aontais de bhun Ghníomhaíocht Chomhpháirteach 97/396/CGB ón gComhairle [4], lena ngabhann rioscaí don tsláinte phoiblí atá inchomparáide leis na rioscaí a ghabhann leis na substaintí a sceidealaítear faoi Choinbhinsiúin na NA.
Framework Decision 2004/757/JHA applies to the substances covered by the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, and to the substances covered by the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances (‘UN Conventions’), as well as to the synthetic drugs subjected to control measures across the Union pursuant to Council Joint Action 97/396/JHA [4], which pose public health risks comparable to those posed by the substances scheduled under the UN Conventions.
Treoir (AE) 2017/2103 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “dhruga” agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle
Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint agus faoi ionstraimí eile idirnáisiúnta ábhartha.
The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other relevant international instruments.
Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)
[EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.
The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
[EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.
The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
[EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.
The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
[EN] Déanfaidh Comhairle Chónaidhme na hEilvéise an Coinbhinsiún seo a chlárú le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe.
The Swiss Federal Council shall register the present Convention with the Secretariat of the United Nations.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Daingneofar an Coinbhinsiún seo agus taiscfear na hionstraimí daingniúcháin le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.
The present Convention shall be ratified, and the instruments of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973
Le linn oibríochtaí um fhaireachas ar theorainneacha ar muir, ba cheart do na Ballstáit a n-oibleagáidí faoi seach a urramú faoin Dlí Idirnáisiúnta, go háirithe faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus a Phrótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoin gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.
During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.
Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
[An tiontú oifigiúil.] ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN LE hÉIRINN, DO CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE CAIDREAMH, DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ TAIDHLEOIREACHTA AGUS CONSALACHTA AGUS DO CHOINBHINSIÚIN AGUS DO CHOMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ EAGRAÍOCHT NA NÁISIÚN AONTAITHE, SAINGHNÍOMHAIREACHTAÍ NA NÁISIÚN AONTAITHE AGUS EAGRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA EILE, CHUN NA gCRÍOCHA SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH, AN DÍOLÚINE AGUS NA PRIBHLÉIDÍ SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED TO CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS RESPECTING DIPLOMATIC AND CONSULAR RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS AND AGREEMENTS RESPECTING THE IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE UNITED NATIONS ORGANISATION, THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS AND CERTAIN OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS, FOR THOSE PURPOSES TO MAKE PROVISION AS RESPECTS SUCH RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Cuirfidh sí na hearnálacha sin in iúl do Rialtais na Stát uile is páirtithe sa Choinbhinsiún seo i leith na gníomhaireachta sin agus d'Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.
It shall communicate them to the Governments of all States parties to this Convention in respect of that agency and to the Secretary-General of the United Nations.
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
ciallaíonn ‘substaint shícighníomhach nua’ substaint i bhfoirm íon nó substaint atá in ullmhóid nach gcumhdaítear faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha, 1961, arna leasú le Prótacal 1972, ná faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Substaintí Síceatrópacha, 1971, ach a bhféadfadh rioscaí don tsláinte nó rioscaí sóisialta, rioscaí atá comhchosúil leis na rioscaí a bhaineann leis na substaintí a chumhdaítear faoi na Coinbhinsiúin sin, a bheith ag gabháil léi;
“new psychoactive substance” means a substance in pure form or in a preparation that is not covered by the 1961 United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, as amended by the 1972 Protocol, or by the 1971 United Nations Convention on Psychotropic Substances but may pose health or social risks similar to those posed by the substances covered by those Conventions;
Treoir (AE) 2017/2103 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Cinneadh Réime 2004/757/CGB ón gComhairle chun substaintí sícighníomhacha nua a áireamh sa sainmhíniú ar “dhruga” agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2005/387/CGB ón gComhairle
táirgí íocshláinte tréidliachta ina bhfuil drugaí támhshuanacha nó substaintí síceatrópacha, nó substaintí a úsáidtear go minic i monarú aindleathach na ndrugaí nó na substaintí sin, lena n-áirítear iadsan a chumhdaítear faoi Choinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha 1961, arna leasú le Prótacal 1972, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Substaintí Síceatrópacha 1971, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha 1988 nó faoi reachtaíocht an Aontais maidir le réamhtheachtaithe drugaí;
veterinary medicinal products which contain narcotic drugs or psychotropic substances, or substances frequently used in the illicit manufacture of those drugs or substances, including those covered by the United Nations Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, the United Nations Convention on Psychotropic Substances of 1971, the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988 or by Union legislation on drug precursors;
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Cláróidh an t-earbthach an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe de réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus na Rialachán fúithi lenar ghlac an Comhthionól Ginearálta.
The depositary shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Is páirtithe iad an tAontas agus formhór na mBallstát i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine faoi Mhíchumas agus tá sé á dhaingniú ag na Ballstáit eile.
The Union and most Member States are party to the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, while the remaining Member States are in the process of ratifying it.
Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear an tSaoráid um Chónascadh na hEorpa, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 680/2007 agus Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.
The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.
Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle
Cláróidh an t-earbthach an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe de réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus na Rialachán fúithi lenar ghlac an Comhthionól Ginearálta.
The depositary shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly. [GA]
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
Cláróidh an taisclann an Coinbhinsiún seo le Rúnaíocht na Náisiún Aontaithe de réir Airteagal 102 de Chairt na Náisiún Aontaithe agus na Rialachán faoin gcéanna lenar ghlac an Comhthionól.
The depository shall register this Convention with the Secretariat of the United Nations in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations and the Regulations thereunder adopted by the General Assembly. [GA]
Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988
Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagraim Rialtais, Teileagraim Seirbhíse, Teileagraim a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH). Teileagraim a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagraim maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (chuig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí phríobháideacha. gcomhair gnáth-theileagraim
The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (SVH), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagram Rialtais, Teileagram Seirbhíse, Teileagram a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH), Teileagram a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagram maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (chuig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí i gcomhair gnáth-theileagram príobháideach,
The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (SVH), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Is ionann na rátaí i gcomhair Teileagram Rialtais, Teile-agram Seirbhíse, Teileagram a bhaineann le sábháilteacht bheatha (SVH), Teileagram a bhaineann le feidhmiú Chairt na Náisiún Aontaithe agus Teileagram maidir le daoine a chosnaítear in am cogaidh le Coinbhinsiúin na Ginéive an 12 Lúnasa, 1949 (RCT) (cúig áiteanna ina bhfuil na seirbhísí sin ar fáil) agus na rátaí i gcomhair gnáth-theileagram príobháideach.
The rates for Government Telegrams, Service Telegrams, Telegrams relating to the safety of life (S.V.H.), Telegrams relative to the application of the United Nations Charter and Telegrams concerning persons protected in time of war by the Geneva Conventions of 12 August, 1949 (RCT) (to places where these services are available) are the same as for ordinary private telegrams.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha de chuid an iarratasóra arb éard a bheidh iontu grianghraf agus na deich gcinn de mhéarloirg an iarratasóra i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos i gCoinbhinsiún Chomhairle na hEorpa chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.
Member States shall collect biometric identifiers of the applicant comprising a photograph of him and his 10 fingerprints in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
Ba cheart nach ndéanfadh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir nó faoi Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe.
The implementation of this Regulation should not affect the rights or obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue or the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
Tá an socrú speisialta dreasachta um fhorbairt inbhuanaithe agus dea-rialachas bunaithe ar choincheap dílis na forbartha inbhuanaithe mar atá sé aitheanta ag coinbhinsiúin agus ag ionstraimí idirnáisiúnta amhail Dearbhú na Náisiún Aontaithe (NA) maidir leis an gCeart chun Forbartha 1986, Dearbhú Rio maidir leis an gComhshaol agus Forbairt 1992, Dearbhú na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair (EIS) maidir le Prionsabail Bhunúsacha agus Cearta Bunúsacha san Obair 1998, Dearbhú Mílaoise na Náisiún Aontaithe 2000, agus Dearbhú Johannesburg maidir leis an bhForbairt Inbhuanaithe 2002.
The special incentive arrangement for sustainable development and good governance is based on the integral concept of sustainable development, as recognised by international conventions and instruments such as the 1986 United Nations (UN) Declaration on the Right to Development, the 1992 Rio Declaration on Environment and Development, the 1998 International Labour Organisation (ILO) Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, the 2000 UN Millennium Declaration, and the 2002 Johannesburg Declaration on Sustainable Development.
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit faoi na Conarthaí ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.
The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.
Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle
Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do deighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.
The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.
Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
I gcásanna sáruithe tromaí ar na Coinbhinsiúin nó ar an bPrótacal seo, gabhann na hArdpháirtithe Conarthacha orthu féin gníomhú i gcomhar nó go leithleach, ag comhoibriú dóibh leis na Náisiúin Aontaithe agus i gcomhréir le Cairt na Náisiún Aontaithe.
In situations of serious violations of the Conventions or of this Protocol, the High Contracting Parties undertake to act, jointly or individually, in co-operation with the United Nations and in conformity with the United Nations Charter.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
cuirtear chun feidhme iad agus lánurraim á tabhairt do threoirlínte, prionsabail agus coinbhinsiúin a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta, lena n-áirítear na Prionsabail um Infheistíocht Fhreagrach, Prionsabail Threoracha na Náisiún Aontaithe maidir le Gnó agus Cearta an Duine, Treoirlínte ECFE maidir le Fiontair Ilnáisiúnta, Prionsabail Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe um Infheistíocht Fhreagrach sa Talmhaíocht agus i gCórais Bia, agus coinbhinsiúin de chuid na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair, chomh maith le dlí idirnáisiúnta chearta an duine.
are implemented with full respect for internationally agreed guidelines, principles and conventions, including the Principles for Responsible Investment, UN Guiding Principles on Business and Human Rights, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, the UN Food and Agriculture Organization’s Principles for Responsible Investment in Agriculture and Food Systems, and International Labour Organization conventions, as well as international human rights law.
Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI
Baileoidh na Ballstáit na sainaitheantóirí bithmhéadrachta ón iarratasóir, agus uarraim á tabhairt acu do na cearta a leagtar síos sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.
Member States shall collect biometric identifiers from the applicant in accordance with the safeguards laid down in the Council of Europe’s Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.
Rialachàn (CE) Uimh. 444/2009 an 28 Bealtaine 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2252/2004 ón gComhairle maidir le caighdeáin do ghnéithe slándála agus do bhithmhéadracht i bpasanna agus i ndoiciméid taistil arna n-eisiúint ag Ballstáit
na trí chruinniú neamhfhoirmiúla a bhí ag na hAirí atá freagrach as beartais mhíchumais, a tionóladh faoi Uachtaránacht na Gearmáine an 11 Meitheamh 2007, faoi Uachtaránacht na Slóivéine an 22 Bealtaine 2008 agus faoi Uachtaránacht na Spáinne an 19 Bealtaine 2010, inar dhírigh na hAirí ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme agus ar an gCoinbhinsiún a áireamh i measc thosaíochtaí an Phlean Gníomhaíochta Eorpaigh um Míchumas agus inar aithin siad freisin a thábhachtaí atá an comhar idir na Ballstáit agus an tAontas Eorpach d'fhonn an cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine i leith míchumais a neartú;
the three informal meetings of Ministers responsible for disability policies, held under the German Presidency on 11 June 2007, under the Slovenian Presidency on 22 May 2008 and under the Spanish Presidency on 19 May 2010, where the Ministers focused on the implementation of the UN Convention and on its inclusion among the priorities of the European Disability Action Plan and where they recognised the importance of cooperation between the Member States and the European Union with a view to strengthening the human-rights-based approach to disability;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 ("Unclos") agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mórimirceach an 4 Lúnasa 1995 ("UNFSA") a chur chun feidhme, chun stoic éisc áirithe chomhroinnte, stoic éisc traslimistéir áirithe agus stoic éisc mhórimirceacha áirithe a bhainistiú teastaíonn comhar gach tíre a bhfuil an stoc ina huiscí (na Stáit chósta) agus na tíortha a saothraíonn a gcabhlaigh an stoc sin (na Stáit iascaireachta).
As provided in the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 ("UNCLOS") and in the United Nations Agreement for the Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks of 4 August 1995 ("UNFSA"), the management of certain shared, straddling and highly migratory fish stocks requires the cooperation of all the countries in whose waters the stock occurs (the coastal States) and the countries whose fleets exploit that stock (the fishing States).
Rialachán (AE) Uimh. 1026/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le bearta áirithe d’fhonn stoic éisc a chaomhnú i ndáil le tíortha a cheadaíonn iascaireacht neamh-inbhuanaithe
Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur chun feidhme an dlí náisiúnta lena dtoirmeasctar nó lena sriantar úsáid aon chineáil ceall daonna nó ainmhí ar leith, nó díol, soláthar nó úsáid táirgí íocshláinte a bhfuil na cealla sin iontu, ar de na cealla sin atá an táirge comhdhéanta nó atá díorthaithe ó na cealla sin, nó táirgí íocshláinte a úsáid mar ghinmhillteáin, nó mar tháirgí íocshláinte ina bhfuil substaintí támhshuanacha de réir bhrí na gcoinbhinsiún idirnáisiúnta atá i bhfeidhm, amhail an Coinbhinsiún Aonair 1961 de chuid na Náisiún Aontaithe maidir le Drugaí Támhshuanacha.
This Regulation shall not affect the application of national law prohibiting or restricting the use of any specific type of human or animal cells, or the sale, supply or use of medicinal products containing, consisting of or derived from those cells, or of medicinal products used as abortifacients or of medicinal products containing narcotic substances within the meaning of the relevant international conventions in force such as the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 of the United Nations.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Déanfaidh gach sainghníomhaireacht lena mbainfidh téacs an Choinbhinsiúin seo mar aon leis na haguisíní iomchuí a chur in iúl don chuid sin dá comhaltaí nach Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe agus tabharfaidh cuireadh dóibh aontachas a thabhairt leis an gcéanna maidir leis an ngníomhaireacht sin trí ionstraim aontachais ag aontú leis an gCoinbhinsiún a thaisceadh ina leith le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe nó le ceann feidhmiúcháin na sainghníomhaireachta.
Each specialised agency concerned shall communicate the text of this Convention together with the relevant annexes to those of its members which are not Members of the United Nations and shall invite them to accede thereto in respect of that agency by depositing an instrument of accession to this Convention in respect thereof either with the Secretary-General of the United Nations or with the executive head of the specialised agency. [GA]
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Is páirtí conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [4] (UNCLOS) agus dhaingnigh sé Comhaontú na Náisiún Aontaithe an 4 Lúnasa 1995 maidir le forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme [5].
The Union is a contracting party to the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [4] (UNCLOS) and has ratified the United Nations Agreement of 4 August 1995 on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks [5].
Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle
I dtaca le hoibríochtaí um maoiniú de chuid BEI a thacaíonn leis na cuspóirí ginearálta a leagtar amach i bpointe (c) de mhír 1, tabharfaidh siad tacaíocht do thionscadail infheistíochta a bhaineann le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin ar tionscadail iad a rannchuidíonn le cuspóirí foriomlána Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus Chomhaontú Pháras a glacadh faoin gCoinbhinsiún céanna sin, go háirithe trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus an lorg carbóin a laghdú i réimsí an fhuinnimh in-athnuaite, na héifeachtúlachta fuinnimh agus an iompair inbhuanaithe, nó tríd an athléimneacht a mhéadú do na drochthionchair a bhíonn ag an athrú aeráide ar thíortha, ar earnálacha agus ar phobail ar leochaileach a gcás.
EIB financing operations supporting the general objectives set out in point (c) of paragraph 1 shall support investment projects in climate-change mitigation and adaptation that contribute to the overall objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change and of the Paris Agreement adopted under that Convention, in particular by avoiding or reducing greenhouse-gas emissions and reducing the carbon footprint in the areas of renewable energy, energy efficiency and sustainable transport, or by increasing resilience to the adverse impacts of climate change on vulnerable countries, sectors and communities.
Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas
Ba cheart go bhféadfadh na Ballstáit dídeanaithe aitheanta, daoine gan stát, is é sin na daoine sin atá cumhdaithe ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dtaobh Stádas Daoine gan Stát an 28 Meán Fómhair 1954 chomh maith leis na daoine atá lasmuigh de raon feidhme an Choinbhinsiúin sin, agus daltaí scoile atá ag taisteal ar thurasanna scoile i gcás ina bhfuil na daoine sna catagóirí sin ina gcónaí i dtríú tír a áirítear sa liosta in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an Rialachán seo.
It should be possible for Member States to exempt from the visa requirement recognised refugees, all stateless persons, both those covered by the United Nations Convention relating to the Status of Stateless Persons of 28 September 1954 and those outside of the scope of that Convention, and school pupils travelling on school excursions, where the persons of these categories reside in a third country that is included in the list in Annex II to this Regulation.
Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d’aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.
This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfaidh ceann de na hArd- Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Coilíneachtaí, de na Coimircis nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a osclaíodh sa Ghinéiv an 24ú Meán Fómhair, 1923.
The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.
AN tACHT EADRÁNA 2010
an Chomhdháil Ardleibhéil maidir le Dúshláin Nua na Straitéise Eorpaí um Míchumas 2010-2020 a eagraíodh an 19- 20 Aibreán 2011 i mBúdaipeist agus lenar díríodh ar an nasc atá idir an Straitéis Eorpach um Míchumas agus an Straitéis Eoraip 2020 i réimsí na dífhostaíochta, an oideachais agus i réimse chomhrac na bochtaineachta agus lenar díríodh ar na straitéisí chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme.
the High Level Conference on the New Challenges in the European Disability Strategy 2010-2020 organised on 19- 20 April 2011 in Budapest, which focused on the link between the European Disability Strategy and the Europe 2020 Strategy in the areas of employment, education and combating poverty and on the strategies for implementing the UN Convention.
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto [4] a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) [5] agus Prótacal Kyoto [6] san Aontas.
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [4] established a framework for monitoring anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and greenhouse gas removals by sinks, evaluating progress towards meeting commitments in respect of those emissions and implementing monitoring and reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [5] and the Kyoto Protocol [6] in the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ina theannta sin, cuimsítear ann, i ndáil le bearta margaidh agus bearta airgeadais chun tacú lena chuspóirí, acmhainní bitheolaíocha fionnuisce agus gníomhaíochtaí dobharshaothraithe, próiseáil agus margaíocht táirgí iascaigh agus dobharshaothraithe, i gcás ina dtarlaíonn na gníomhaíochtaí sin i gcríoch na mBallstát, nó in uiscí an Aontais, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ag soithí iascaireachta faoi bhratach tríú tíortha, agus atá cláraithe i dtríú tíortha, nó ag soithí iascaireachta an Aontais, nó ag náisiúnaigh de na Ballstáit, gan dochar don phríomhfhreagracht atá ar an mBratstát, agus aird á tabhairt ar fhorálacha Airteagal 117 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 [5] (UNCLOS).
In addition, it includes, in relation to market measures and financial measures in support of its objectives, fresh water biological resources and aquaculture activities, as well as the processing and marketing of fishery and aquaculture products, where such activities take place on the territory of Member States or in Union waters, including by fishing vessels flying the flag of, and registered in, third countries, by Union fishing vessels, or by nationals of Member States, without prejudice to the primary responsibility of the flag State, bearing in mind the provisions of Article 117 of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 [5] (UNCLOS).
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].
The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n‑armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear údarú onnmhairiúcháin agus bearta allmhairiúcháin agus gluaiseachta idirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n‑armlóin IO L 94, 30.3.2012, lch. 1.
Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations’ Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition, OJ L 94, 30.3.2012, p. 1.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
ciallóidh an téarma “teorainneacha seachtracha muirí” teorainn fhorimeallach fharraige teorann na mBallstát mar a shainmhínítear i gcomhréir le hAirteagal 4 go hAirteagal 16 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige. i gcásanna, áfach, ina bhfuil oibríochtaí fadraonacha ag teastáil ar bhonn rialta chun trasnuithe teorann neamhúdaraithe a chosc, is é teorainn fhorimeallach na limistéar ina bhfuil bagairt ard a bheidh i gceist leis an téarma.
the expression ‘external maritime borders’ shall mean the outer limit of the territorial sea of the Member States as defined in accordance with Articles 4 to 16 of the United Nations Convention on the Law of the Sea. However, in cases where long range operations are required on a regular basis in order to prevent unauthorised border crossings, that expression shall mean the outer limit of high threat areas.
Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n-armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear údarú onnmhairiúcháin agus bearta allmhairiúcháin agus gluaiseachta idirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus a n-armlóin (IO L 94, 30.3.2012, lch. 1).
Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations' Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (OJ L 94, 30.3.2012, p. 1).
Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin IO L 94, 30.3.2012, lch. 1).
Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations' Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (OJ L 94, 30.3.2012, p. 1).
Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
Is féidir aon uair, trí dhearbhú a sheolfas ceann de na hArd-Pháirtithe Conarthacha go dtí Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún, feidhm a thabhairt don Choinbhinsiún seo maidir le ceann nó cinn de na Cóilíneachtaí, de na Coimircis (nó de na críocha lena mbaineann an Prótacal um Chlásail Eadrána a hosclaíodh sa Ghinéibh an 24ú Meán Fómhair, 1923.
The application of this Convention to one or more of such Colonies, Protectorates or territories to which the Protocol on Arbitration Clauses, opened at Geneva on September 24th, 1923, applies, can be effected at any time by means of a declaration addressed to the Secretary-General of the League of Nations by one of the High Contracting Parties.
Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954
Taiscfear an Prótocol seo le Rialtas Daon-Phoblacht na Polainne, lena bhfanfaidh sé, de réir Airteagail XX, ar oscailt chun a shínithe, agus cuirfidh an Rialtas sin cóipeanna deimhnithe de go dtí Rialtais na Stát uile a shínigh an Coinbhinsiún nó an Prótocol seo, go dtí na Stáit uile is Páirtithe sa Choinbhinsiún nó sa Phrótocol seo, agus go dtí na Stáit uile is Comhaltaí den Eagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta nó de na Náisiúin Aontaithe, agus go dtí an tEagras Idirnáisiúnta um Eitlíocht Sibhialta. [EN]
This Protocol shall be deposited with the Government of the People's Republic of Poland with which, in accordance with Article XX, it shall remain open for signature, and that Government shall send certified copies thereof to the Governments of all States signatories to the Convention or this Protocol, all States Parties to the Convention or this Protocol, and all States Members of the International Civil Aviation Organisation or of the United Nations, and to the International Civil Aviation Organisation.
Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959
[EN] Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag na Stáit uile is Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na sainghníomhaireachtaí nó de na Páirtithe i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus ag aon Stát eile a iarrfaidh Comhthionól na Náisiún Aontaithe teacht chun bheith ina Pháirtí sa Choinbhinsiún, mar a leanas:
[GA]
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag na Stáit uile is Comhaltaí de na Náisiúin Aontaithe nó d'aon cheann de na sainghníomhaireachtaí nó de na Páirtithe i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta agus ag aon Stát eile a iarrfaidh Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe teacht chun bheith ina Pháirtí sa Choinbhinsiún, mar a leanas:
The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialised agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows:
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt go dtí an 31 Nollaig 1958 chun a shínithe thar ceann aon Chomhalta de na Náisiúin Aontaithe agus freisin thar ceann aon Stát eile atá nó a bheidh dá éis seo ina chomhalta d'aon sainghníomhaireacht de chuid na Náisiún Aontaithe, nó atá nó a bheidh dá éis seo ina pháirtí i Reacht na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta, nó aon Stát eile chun ar díríodh cuireadh ó Chomhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe.
This Convention shall be open until 31 December 1958 for signature on behalf of any Member of the United Nations and also on behalf of any other State which is or hereafter becomes a member of any specialised agency of the United Nations, or which is or hereafter becomes a party to the Statute of the International Court of Justice, or any other State to which an invitation has been addressed by the General Assembly of the United Nations.
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
Athruithe a dhéantar sna Treoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras, ba cheart iad a léiriú, mar is iomchuí, sna ceanglais tuairiscithe faoin Rialachán seo.
Changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement should be reflected, as appropriate, in the reporting requirements under this Regulation.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Nuair a dhéanann an Coimisiún measúnú ar na pleananna cuntasaíochta maidir le foraoiseacht náisiúnta, lena n-áirítear na leibhéil tagartha foraoise a mholtar sna pleananna sin, ba cheart dó tógáil ar an dea-chleachtas agus ar an saineolas atá sna hathbhreithnithe saineolacha faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide, lena n-áirítear i dtaca le rannpháirtíocht na saineolaithe ó na Ballstáit.
When the Commission assesses the national forestry accounting plans, including the forest reference levels proposed therein, it should build on the good practice and experience of the expert reviews under the UNFCCC, including as regards participation of experts from the Member States.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tugtar de chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 16 chun Iarscríbhinn VI a leasú chun athbhreithniú a dhéanamh ar an modheolaíocht agus ar na ceanglais faisnéise atá san Iarscríbhinn sin, chun na hathruithe i dTreoirlínte IPCC arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide nó ag Comhdháil na bPáirtithe ag feidhmiú mar Chruinniú na bPáirtithe i gComhaontú Pháras a léiriú.
The Commission is empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 16 to amend Annex VI in order to revise the methodology and information requirements in that Annex to reflect changes in the IPCC Guidelines as adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Paris Agreement.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
tá rannchuidiú arna chinneadh go náisiúnta (NDC) curtha faoi bhráid Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC) aici, ina gcuimsítear astaíochtaí agus aistrithe ó earnáil na talmhaíochta, na foraoiseachta agus ón talamhúsáid, lena n-áirithítear go n-áirítear athruithe sa stoc carbóin a ghabhann le baint bithmhaise ina gcuid de thiomantas na tíre maidir le hastaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú nó a theorannú de réir mar a shonraítear sa NDC, sin; nó
has submitted a nationally determined contribution (NDC) to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), covering emissions and removals from agriculture, forestry and land use which ensures that changes in carbon stock associated with biomass harvest are accounted towards the country's commitment to reduce or limit greenhouse gas emissions as specified in the NDC; or
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
Tá an méid sin i gcomhréir le gealltanais an Aontais a rinneadh faoi chuimsiú an Aontais Fuinnimh agus chlár oibre domhanda na haeráide a bunaíodh le Comhaontú Pháras 2015 maidir leis an athrú aeráide a tháinig i ndiaidh 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), agus é á ghealladh go gcoinneofar an méadú ar an meánteocht domhanda go mór faoi bhun 2 °C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch agus go ndéanfar iarrachtaí teorainn 1,5 C os cionn na leibhéal réamhthionsclaíoch a chur leis an méadú teochta.
This is in line with the Union commitments made in the framework of the Energy Union and global climate agenda established by the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), committing to keep the increase of the global average temperature to well below 2 °C above pre-industrial levels and to pursuing efforts to limit the temperature increase to 1,5 °C above pre-industrial levels.
Treoir (AE) 2018/2002 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Treoir 2012/27/AE maidir le héifeachtúlacht fuinnimh ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Leis an Rialachán seo, leagtar amach an bonn reachtach is gá maidir le rialachas iontaofa, cuimsitheach, costéifeachtach, trédhearcach agus intuartha an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide (sásra rialachais), lena n-áirithítear go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna 2030 agus cuspóirí agus spriocanna fadteármacha an Aontais Fuinnimh a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras 2015 maidir le hathrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), trí iarrachtaí comhlántacha, comhleanúnach agus uaillmhianacha ag an Aontas agus ag na Ballstáit, agus teorainn fós á cur le castacht riaracháin.
This Regulation sets out the necessary legislative foundation for reliable, inclusive, cost-efficient, transparent and predictable governance of the Energy Union and Climate Action (governance mechanism), which ensures the achievement of the 2030 and long-term objectives and targets of the Energy Union in line with the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), through complementary, coherent and ambitious efforts by the Union and its Member States, while limiting administrative complexity.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go dtugtar deiseanna éifeachtachta, ag céim luath, don phobal a bheith rannpháirteach in ullmhú na bpleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide agus go dtéitear i gcomhairle leis an bpobal maidir le hullmhú na bpleananna sin i gcomhréir, más infheidhme, le forálacha Threoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus le forálacha Choinbhinsiún Choimisiún Eacnamaíochta na Náisiún Aontaithe don Eoraip (UNECE) um Rochtain ar Fhaisnéis, Rannpháirtíocht an Phobail i gCinnteoireacht agus Rochtain ar Cheartas i nGnóthaí Comhshaoil an 25 Meithimh 1998 (“coinbhinsiún Aarhus”).
Member States should therefore ensure that the public is given early and effective opportunities to participate in and to be consulted on the preparation of the integrated national energy and climate plans in accordance, where applicable, with the provisions of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council and the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Convention on Access to Information, Public Participation in Decision-making and Access to Justice in Environmental Matters of 25 June 1998 (the ‘Aarhus convention’).
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Le forálacha eile, go háirithe Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir leis an Uile Dhuine a Chosaint ó Chéastóireacht agus ó Íde nó ó Phionós eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach agus Coinbhinsiún 1984 na Náisiún Aontaithe in aghaidh na Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionós eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, cuirtear oibleagáid ar na Stáit an chéastóireacht a chosc.
Other provisions, in particular the United Nations Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, place an obligation on States to prevent torture.
Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
Arna iarraidh sin ag sásra náisiúnta coisctheach arna bhunú faoi Phrótacal Roghnach Choinbhinsiún 1984 na Náisiúin Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, féadfaidh na húdaráis inniúla a chinneadh an fhaisnéis a bheidh faighte acu ó iarratasóir faoin tír is ceann scríbe, faoin gcoinsíní, faoin úsáid deiridh agus faoi na húsáideoirí deiridh nó, i gcás inarb ábhartha, faoin dáileoir, mar aon le faisnéis faoi na socruithe agus na bearta dá dtagraítear i mír 9, a chur ar fáil don sásra náisiúnta coisctheach a iarrann an fhaisnéis sin.
Upon request of a national preventive mechanism established under the Optional Protocol to the 1984 United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the competent authorities may decide to make the information they have received from an applicant on the country of destination, the consignee, the end-use and the end-users or, where relevant, the distributor and the arrangements and measures referred to in paragraph 9, available to the requesting national preventive mechanism.
Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear údarú onnmhairithe, agus bearta allmhairithe agus idirthurais, le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin (IO L 94, 30.3.2012, lch. 1).
Regulation (EU) No 258/2012 of the European Parliament and of the Council of 14 March 2012 implementing Article 10 of the United Nations' Protocol against the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (UN Firearms Protocol), and establishing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and components and ammunition (OJ L 94, 30.3.2012, p. 1).
Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
(1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.
(1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].
Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle
Baileoidh na Ballstáit aitheantóirí bithmhéadracha arb éard a bheidh iontu íomha den aghaidh agus deich gcinn de mhéarloirg ón iarratasóir i gcomhréir leis na cosaintí a leagtar síos sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gCairt an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha agus i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh.
Member States shall collect biometric identifiers comprising the facial image and 10 fingerprints from the applicant in accordance with the safeguards laid down in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in the Charter of Fundamental Rights of the European Union and in the United Nations Convention on the Rights of the Child.
Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí
An Coinbhinsiún ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair
Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000
Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000
ciallaíonn "Acht 2000" an tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta), 2000;
"the Act of 2000" means the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act, 2000;
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000
Ós mian leo forálacha comhchoiteanna a bhunú chuige seo, á chur i gcuntas na prionsabail atá leagtha amach in ionstraimí idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an 20 Samhain 1989, agus Dearbhú na Náisiún Aontaithe maidir le Prionsabail Shóisialta agus Dhlíthiúla a bhaineann le Cosaint agus Leas Leanaí, ag Tagairt go Speisialta do Shuíomh Altrama agus d’Uchtáil go Náisiúnta agus go hIdirnáisiúnta (Rún 41/85 ón Olltionól Ginearálta, an 3 Nollaig 1986),
Desiring to establish common provisions to this effect, taking into account the principles set forth in international instruments, in particular the United Nations Convention on the Rights of the Child, of 20 November 1989, and the United Nations Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally (General Assembly Resolution 41/85, of 3 December 1986),
AN tACHT UCHTÁLA 2010
An tAcht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in Aghaidh Céastóireachta) 2000
Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000
AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010
Cion faoi aon fhoráil de na forálacha seo a leanas den Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000:
An offence under any of the following provisions of the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000:
AN tACHT UM NÓS IMEACHTA COIRIÚIL 2010
“ciallaíonn ‘cion ioncaim’, maidir le haon tír nó áit lasmuigh den Stát, cion i ndáil le cánacha, dleachtanna, custaim nó rialú malairte, ach ní fholaíonn sé cion ina ndéantar forneart a úsáid nó a bhagairt, ná mionnú éithigh ná brionnú doiciméid a eisíodh faoi údarás reachtúil ná cion a líomhnaítear é a bheith déanta ag oifigeach ioncaim de chuid na tíre nó na háite sin ina cháil mar oifigeach den sórt sin ná cion a thagann faoi réim Airteagal 3 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha arna dhéanamh i Vín an 20ú lá de Nollaig, 1988;”,
“ ‘revenue offence’, in relation to any country or place outside the State, means an offence in connection with taxes, duties, customs or exchange control but does not include an offence involving the use or threat of force or perjury or the forging of a document issued under statutory authority or an offence alleged to have been committed by an officer of the revenue of that country or place in his capacity as such officer or an offence within the scope of Article 3 of the United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances done at Vienna on the 20th day of December, 1988;”,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Daingneofar an Coinbhinsiún seo agus taiscfear an ionstraim dhaingniúcháin le hArd-Rúnaí na Náisiún Aontaithe.
This Convention shall be ratified and the instrument of ratification shall be deposited with the Secretary-General of the United Nations.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Déanfar an Coinbhinsiún seo, a mbeidh comhúdarás ag na téacsanna de sa tSínis, sa Bhéarla, sa Fhraincis, sa Rúisis agus sa Spáinnis, a thaisceadh i gcartlann na Náisiún Aontaithe.
This Convention, of which the Chinese, English, French, Russian and Spanish texts shall be equally authentic, shall be deposited in the archives of the United Nations.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Cuirfidh Ard-Rúnaí na Náisiún Aontaithe cóip dheimhnithe den Choinbhinsiún seo chuig na Stáit atá i gceist in airteagal VIII.
The Secretary-General of the United Nations shall transmit a certified copy of this Convention to the States contemplated in article VIII.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Cuirfidh Ard-Rúnaí Chumann na Náisiún cóip dheimhnithe den Choinbhinsiún seo go dtí gach Comhalta de Chumann na Náisiún, agus go dtí gach Stát nach Comhalta, a shíneoidh é.
A certified copy of the present Convention shall be transmitted by the Secretary-General of the League of Nations to every Member of the League of Nations and to every non-Member State which signs the same.
AN tACHT EADRÁNA 2010
i ndáil leis sin, déanfar tríú tíortha a spreagadh chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige (UNCLOS) a dhaingniú agus a chur chun feidhme;
in this respect, third countries shall be urged to ratify and implement the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS);
Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2011 lena mbunaítear Clár chun tacú le Beartas Muirí Comhtháite a fhorbairt tuilleadh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
De mhaolú ar an gcéad fhomhír, ní bheidh cosc ar bith ar Bhallstáit, i gcásanna force majeure nó i gcásanna guaise de réir bhrí Airteagal 18 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige [11], ligean do shoitheach ó thríú tíortha a gcuid calafort a úsáid le haghaidh seirbhísí a mbeadh fíorghá leo chun na staideanna sin a leigheas.
By way of derogation from the first subparagraph, nothing shall prevent Member States from allowing, in situations of force majeure or distress within the meaning of Article 18 of the United Nations Convention on the Law of the Sea [11], a third-country vessel from using their ports for services strictly necessary to remedy such situations.
Rialachán (AE) Uimh. 1343/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le forálacha áirithe i ndáil le hiascaireacht i limistéar Chomhaontú CGIM (An Coimisiún Ginearálta Iascaigh don Mheánmhuir) agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1967/2006 ón gComhairle maidir le bearta bainistíochta do shaothrú inbhuanaithe acmhainní iascaigh sa Mheánmhuir
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas [2] ("Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe") agus an Prótacal Roghnach a ghabhann leis, a ghlac Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 13 Nollaig 2006;
the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [2] (the "UN Convention") and its Optional Protocol, adopted on 13 December 2006 by the General Assembly of the United Nations;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
na gealltanais agus an dul chun cinn a rinne na Ballstáit agus an tAontas Eorpach i dtreo Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a dhaingniú, a dheimhniú go foirmiúil agus a chur chun feidhme go hiomlán;
the commitments and progress made by the Member States and the European Union towards the ratification, formal confirmation and full implementation of the UN Convention;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Aontas Eorpach an 23 Eanáir 2011;
the entry into force of the UN Convention with respect to the European Union on 23 January 2011;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
malartú na ndea-chleachtas a chur chun cinn laistigh den Ghrúpa Ardleibhéil um Míchumas agus, sa chomhthéacs sin, díriú go háirithe ar an taithí ó chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát araon;
promote the exchange of good practices within the High Level Group on Disability and, in this context, focus in particular on experience concerning the implementation of the UN Convention at Union and Member States level;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
I gcomhréir le Cinneadh 2001/748/CE ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2001 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Phrótacal na Náisiún Aontaithe maidir le monarú agus le gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón, atá i gceangal le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta [2], shínigh an Coimisiún an Prótacal sin (dá ngairtear "Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe" anseo feasta) thar ceann an Chomhphobail an 16 Eanáir 2002.
In accordance with Council Decision 2001/748/EC of 16 October 2001 concerning the signing on behalf of the European Community of the United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational organised crime [2], the Commission signed that Protocol (hereinafter referred to as the "UN Firearms Protocol") on behalf of the Community on 16 January 2002.
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
Leagtar síos leis an Rialachán seo rialacha lena rialáiltear údarú onnmhairithe agus bearta allmhairithe agus idirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna riachtanacha agus armlón, chun críche Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne Monarú agus Gáinneáil Aindleathach Arm Tine, a bPáirteanna agus a gComhpháirteanna agus Armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta ("Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe").
This Regulation lays down rules governing export authorisation, and import and transit measures for firearms, their parts and essential components and ammunition, for the purpose of implementing Article 10 of the United Nations Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organised Crime (the "UN Firearms Protocol").
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide.
United Nations Framework Convention on Climate Change.
Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Coinbhinsiún Idirnáisiúnta na Náisiún Aontaithe maidir le Gach Cineál Idirdhealaithe Chiníoch a Dhíothú (1965)
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (1965)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1992)
The United Nations Framework Convention on Climate Change (1992)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1998)
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Coinbhinsiún Aonair na Náisiún Aontaithe um Dhrugaí Támhshuanacha (1961)
United Nations Single Convention on Narcotic Drugs (1961)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shubstaintí Síceatrópacha (1971)
United Nations Convention on Psychotropic Substances (1971)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Gáinneáil Aindleathach Drugaí Támhshuanacha agus Substaintí Síceatrópacha (1988)
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i gcoinne Éillithe (2004)
United Nations Convention against Corruption (2004)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
(a) tréas, (b) cion faoi alt 2 agus 3 den Acht Tréasa 1939, (c) cion faoi alt 6, 7 agus 8 den Acht um Chiontaí in Aghaidh an Stáit 1939, (d) sárú tromchúiseach den saghas dá dtagraítear in alt 3(1)(i) den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962, (e) cion faoi alt 9 den Acht um Rúin Oifigiúla 1963, nó cion faoi Chuid II den Acht sin a rinneadh ar dhóigh ba dhochar do shlándáil nó caomhnú an Stáit, (f) dúnmharú, iarracht ar dhúnmharú, comhcheilg um dhúnmharú nó píoráideacht, lena n-áirítear cúlpháirtí roimh an ngníomh nó i ndiaidh an ghnímh, (g) cion faoi alt 3, arna leasú, den Acht um Choinbhinsiúin na Ginéive 1962 nó cion faoi alt 7 nó 8 den Acht um an gCúirt Choiriúil Idirnáisiúnta 2006, (h) cion faoin Acht um Cheartas Coiriúil (Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta) 2000, (i) cion dúnmharaithe faoi alt 2 den Acht um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 2000, nó iarracht nó comhcheilg an cion sin a dhéanamh, (j) cion arb éard é marú nó iarracht ar mharú faoi mhír (h)nó(j) d’alt 2(1) den Acht um Shlándáil Mhuirí 2004, (k) cion dúnmharaithe faoi alt 6 nó 11 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Sceimhlitheoireachta) 2005, nó iarracht cion den sórt sin a dhéanamh, (l) cion faoi alt 71, 71A, 72 nó 73 den Acht um Cheartas Coiriúil 2006.”; (vi)
(a) treason, (b) an offence under section 2 and 3 of the Treason Act 1939, (c) an offence under section 6, 7 and 8 of the Offences Against the State Act 1939, (d) a grave breach such as is referred to in section 3(1)(i) of the Geneva Conventions Acts 1962, (e) an offence under section 9 of the Official Secrets Act 1963 or an offence under Part II of that Act committed in a manner prejudicial to the safety or preservation of the State, (f) murder, attempt to murder, conspiracy to murder or piracy, including an accessory before or after the fact, (g) an offence under section 3, as amended, of the Geneva Conventions Act 1962 or an offence under section 7 or 8 of the International Criminal Court Act 2006, (h) an offence under the Criminal Justice (United Nations Convention against Torture) Act 2000, (i) the offence of murder under section 2 of the Criminal Justice (Safety of United Nations Workers) Act, 2000, or an attempt or conspiracy to commit that offence, (j) the offence of killing or attempted killing under paragraph (h)or (j) of section 2(1) of the Maritime Security Act 2004, (k) the offence of murder under section 6 or 11 of the Criminal Justice (Terrorist Offences) Act 2005 or an attempt to commit such offence, (l) an offence under section 71, 71A, 72 or 73 of the Criminal Justice Act 2006.”; (vi)
SI No 33 of 2010
Déanfar seiceálacha ar longa ag an gcalafort teacht isteach nó imeachta, nó i limistéar a chuirtear ar fáil go sonrach chun na críche sin agus a bheidh suite díreach taobh leis an árthach nó ar bord loinge sna huiscí teorann arna sainmhíniú ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige.
Checks on ships shall be carried out at the port of arrival or departure, or in an area set aside for that purpose, located in the immediate vicinity of the vessel or on board ship in the territorial waters as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea.
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Cuirfidh an Coimisiún achoimre ar na teachtaireachtaí a dhéanfar de bhun mhír 1 den Airteagal seo faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe agus i gcomhairle leis na Ballstáit.
A summary of the communications made pursuant to paragraph 1 of this Article shall be submitted by the Commission to the International Narcotics Control Board in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention and in consultation with the Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 1258/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 273/2004 maidir le réamhtheachtaithe drugaí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Maidir le honnmhairithe uile substaintí sceidealaithe a liostaítear i gCatagóir 1 agus i gCatagóir 4 den Iarscríbhinn agus onnmhairithe substaintí sceidealaithe a liostaítear i gCatagóir 2 agus i gCatagóir 3 den Iarscríbhinn go tíortha cinn scríbe áirithe, seolfar fógra réamh-onnmhairiúcháin ó na húdaráis inniúla san Aontas chuig údaráis inniúla na tíre cinn scríbe, i gcomhréir le hAirteagal 12(10) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe.
All exports of scheduled substances listed in Categories 1 and 4 of the Annex and exports of scheduled substances listed in Categories 2 and 3 of the Annex to certain countries of destination shall be preceded by a pre-export notification sent from the competent authorities in the Union to the competent authorities of the country of destination, in accordance with Article 12(10) of the United Nations Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha
Ar bhonn na faisnéise dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, déanfaidh an Coimisiún, i gcomhairliúchán leis na Ballstáit, measúnú ar éifeachtacht an Rialacháin seo agus, i gcomhréir le hAirteagal 12(12) de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe, déanfaidh sé tuarascáil bhliantúil a dhréachtú lena cur faoi bhráid an Bhoird Idirnáisiúnta um Rialú Támhshuanach.
On the basis of the information referred to in paragraph 1 of this Article, the Commission shall, in consultation with the Member States, evaluate the effectiveness of this Regulation and, in accordance with Article 12(12) of the United Nations Convention, draw up an annual report to be submitted to the International Narcotics Control Board.
Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha
Ba cheart a ráthú go mbeifear in ann tairbhiú go hiomlán de na cearta sin chomh maith leis na cearta sin a eascraíonn as coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá Faoi Mhíchumas, agus ba cheart aon bhacainní ar an tairbhiú sin a dhíchur.
The full enjoyment of those rights, as well as of the rights deriving from international conventions to which the Union has acceded, such as the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, should be guaranteed and any obstacles should be dismantled.
Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Dealraíonn sé gur cuireadh an t‑idirdhealú sin sa Choinbhinsiún ionas nach ngabhfadh an smál speisialta ''céastóireachta'' ach amháin le híde mhídhaonna tháireach a rinneadh d'aon ghnó a ghin fulaingt thromchúiseach chruálach... I dteannta léan na híde, tá gné a bhaineann le cuspóir na híde, mar a aithníodh sa Choinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach ó na Náisiúin Aontaithe a tháinig i bhfeidhm an 26 Meitheamh 1987, ina sainmhínítear céastóireacht mar chéastóireacht a rinneadh d'aon ghnó chun pian léanmhar nó fulaingt léanmhar a chur ar dhuine agus é mar aidhm aici, inter alia, faisnéis a fháil, pionós a chur ar dhuine nó imeagla a chur air (Airteagal 1 de Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe) ….’
This distinction would appear to have been embodied in the Convention to allow the special stigma of “torture” to attach only to deliberate inhuman treatment causing very serious and cruel suffering … In addition to the severity of the treatment, there is a purposive element, as recognised in the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, which came into force on 26 June 1987, which defines torture in terms of the intentional infliction of severe pain or suffering with the aim, inter alia, of obtaining information, inflicting punishment or intimidating (Article 1 of the United Nations Convention) ….’
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
An 8 Nollaig 2012, ag a hochtú seisiún, rinne Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC), ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, Leasú Doha a ghlacadh, leasú lenar bunaíodh dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, ar cuireadh tús léi an 1 Eanáir 2013 agus a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2020 (“Leasú Doha”).
On 8 December 2012, at its eighth session, the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, adopted the Doha Amendment, establishing a second commitment period of the Kyoto Protocol, starting on 1 January 2013 and ending on 31 December 2020 (the ‘Doha Amendment’).
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Déanfar seiceálacha ar longa ag an gcalafort teacht isteach nó imeachta, nó i limistéar a chuirtear ar fáil go sonrach chun na críche sin agus a bheidh suite díreach taobh leis an árthach nó ar bord loinge sna huiscí teorann arna sainmhíniú ag Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige.
Checks on ships shall be carried out at the port of arrival or departure, or in an area set aside for that purpose, located in the immediate vicinity of the vessel or on board ship in the territorial waters as defined by the United Nations Convention on the Law of the Sea.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Laissez-passez na Náisiún Aontaithe arna eisiúint chuig foireann na Náisiún Aontaithe agus chuig foghníomhaireachtaí faoin gCoinbhinsiún maidir le Pribhléidí agus Díolúintí Gníomhaireachtaí Speisialaithe arna nglacadh ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 21 Samhain 1947 i Nua Eabhrac.
United Nations laissez-passer issued to staff of the United Nations and subordinate agencies under the Convention on Privileges and Immunities of Specialised Agencies adopted by the United Nations General Assembly on 21 November 1947 in New York,
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Lógó gaois.ie
gaois.ie