Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (4)
chuige sin, iarrann sí ar an gCOIMISIÚN tuairisc a thabhairt faoi thionscnaimh ábhartha, lena n-áirítear iad sin atá ina chláir bhliantúil oibre do Choiste na gCeisteanna Cultúir, agus iarrtar ar na hUACHTARÁNACHTAÍ A BHEIDH ANN AMACH ANSEO tuairisc a thabhairt faoin obair a dhéantar i gcomhlachtaí ullmhúcháin eile de chuid na Comhairle;
for this purpose it invites the COMMISSION to report about its relevant initiatives, including those in its annual work programme, to the Cultural Affairs Committee, and the FUTURE PRESIDENCIES to report on the work carried out by other Council preparatory bodies;
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le Rialachas Cultúir
I gcás ina gcinnfidh an coiste roghnúcháin do na straitéisí forbartha áitiúla faoi stiúir an phobail arna mbunú faoi Airteagal 33(3) go mbeidh gá le tacaíocht ó níos mó ná Ciste amháin chun an straitéis forbartha áitiúil faoi stiúir an phobail atá roghnaithe a chur chun feidhme, féadfaidh sé Ciste ceannais a ainmniú i gcomhréir leis na rialacha agus nósanna imeachta náisiúnta chun tacú leis na costais ullmhúcháin, reatha agus bheochana uile faoi phointe (a), faoi phointe (d) agus faoi phointe (e) d’Airteagal 35(1) don straitéis forbartha áitiúil faoi stiúir an phobail.”;
Where the selection committee for the community-led local development strategies set up under Article 33(3) determines that the implementation of the community-led local development strategy selected requires support from more than one Fund, it may designate in accordance with national rules and procedures, a lead Fund to support all preparatory, running and animation costs under points (a), (d) and (e) of Article 35(1) for the community-led local development strategy.’;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
5. Déanfaidh an Stiúrthóir tuarascáil bhliantúil an Fhorais ar ghníomhaíochtaí a chur i láthair choistí ábhartha Pharlaimint na hEorpa agus os comhair chomhlachtaí ullmhúcháin na Comhairle.
5. The Director shall present the Foundation's annual activity report to the relevant committees of the European Parliament and preparatory bodies of the Council.
Rialachán (CE) Uimh. 1339/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear an Foras Eorpach Oiliúna
Gan dochar do chur i bhfeidhm na chéad mhíre, beidh rochtain dhíreach ag Feisirí agus ag grúpaí polaitiúla ar chóras ríomhaireachta inmheánach Pharlaimint na hEorpa chun féachaint ar aon doiciméad ullmhúcháin neamhrúnda (dréacht-tuarascáil, dréachtmholadh, dréacht-tuairim, doiciméad oibre, leasuithe arna gcur síos i gcoiste).
Without prejudice to the application of the first paragraph, Members and political groups shall have direct access to the European Parliament’s internal computer system for the consultation of any non-confidential preparatory document (draft report, draft recommendation, draft opinion, working document, amendments tabled in committee).
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Lógó gaois.ie
gaois.ie