Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (746)
Sa Chomhaontú ar Chur Chun Feidhme Airteagal IV de Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Trádáil 1994 (“Comhaontú Frithdhumpála 1994”) tá rialacha mionsonraithe, a bhaineann go háirithe le dumpáil a ríomh, nósanna imeachta maidir le himscrúdú a thionscnamh agus a leanúint, lena n-áirítear na fíorais a shuíomh agus a láimhseáil, bearta sealadacha a fhorchur, dleachtanna frithdhumpála a fhorchur agus a bhailiú, ré agus athbhreithniú na mbeart frithdhumpála agus nochtadh poiblí d'fhaisnéis a bhaineann le himscrúduithe frithdhumpála.
The Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (‘the 1994 Anti-Dumping Agreement’) contains detailed rules, relating in particular to the calculation of dumping, procedures for initiating and pursuing an investigation, including the establishment and treatment of the facts, the imposition of provisional measures, the imposition and collection of anti-dumping duties, the duration and review of anti-dumping measures and the public disclosure of information relating to anti-dumping investigations.
Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
D'fhonn an Iarscríbhinn a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le hiontrálacha a bhaineann le comhaontú a chur leis nó a scriosadh, aon fhorálacha sonracha atá i gcomhaontú trádála agus a bhaineann le bearta coimirce nó sásraí eile le haghaidh fabhair tharaife nó cóireáil fhabhrach eile nach bhfuil i gcomhréir leis an Rialachán seo a aistarraingt go sealadach, aon táirgí arna sainaithint mar tháirgí íogaire ag comhaontú trádála nó aon fhorálacha lena leagtar síos rialacha sonracha maidir le sásraí eile.
In order to amend the Annex to this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of the TFEU should be delegated to the Commission in respect of adding or deleting entries relating to: a trade agreement; any specific provisions contained in a trade agreement and related to safeguard measures or other mechanisms for the temporary withdrawal of tariff preferences or of other preferential treatment that are not in accordance with this Regulation; any products identified as sensitive by a trade agreement; or any provisions laying down specific rules for other mechanisms.
Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha
ciallaíonn "comhaontú" comhaontú idir an tAire agus rannpháirtí agus a bhaineann le seirbhís telex a sholáthar;
"agreement" means an agreement between the Minister and a subscriber and relating to the provision of telex service;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Féadfaidh an Oifig comhaontuithe a chur i gcrích a bhaineann le malartú nó soláthar foilseachán.
The Office may conclude agreements relating to the exchange or supply of publications.
Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
(a) déanfar tagairtí do scéim den tsórt sin a fhorléiriú, maidir le gníomhas, comhaontú, sreath de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile do dhéanamh soláthair le haghaidh sochar scoir nó sochar eile do dhaoine de dhá aicme nó níos mó, mar thagairtí don méid sin den chéanna a bhaineann le daoine d'aicme amháin, agus, dá réir sin, measfar, chun críocha na Coda seo den Acht seo, dhá scéim sochar scoir nó níos mó a bhaineann faoi seach leis na haicmí éagsúla a bheith ar comhdhéanamh i ngníomhas, comhaontú, sreath de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile a dhéanann soláthar den tsórt sin;
( a ) references to such a scheme shall, in relation to a deed, agreement, series of agreements, or other arrangements providing for retirement or other benefits for persons of two or more classes, be construed as references to so much thereof as relates to persons of a single class, and accordingly a deed, agreement, series of agreements or other arrangements so providing shall be treated for the purposes of this Part of this Act as constituting two or more retirement benefits schemes relating respectively to the different classes;
Uimhir 25 de 1958: AN tACHT AIRGEADAIS, 1958
(a) déanfar tagairtí do scéim den sórt sin a fhorléiriú, maidir le gníomhas, comhaontú, sraith de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile do dhéanamh soláthair le haghaidh sochar scoir nó sochar eile do daoine de dhá aicme nó níos mó, mar thagairtí don méid sin den chéanna a bhaineann le daoine d'aicme amháin, agus, dá réir sin, measfar, chun críocha na Caibidle seo, dhá scéim sochar scoir nó níos mó a bhaineann faoi seach leis na haicmí éagsúla a bheith comhdhéanta i ngníomhas, comhaontú, sraith de chomhaontuithe nó comhshocraíochtaí eile a dhéanann soláthar den sórt sin;
( a ) references to such a scheme shall, in relation to a deed, agreement, series of agreements, or other arrangements providing for retirement or other benefits for persons of two or more classes, be construed as references to so much thereof as relates to persons of a single class, and accordingly a deed, agreement, series of agreements or other arrangements so providing shall be treated for the purposes of this Chapter as constituting two or more retirement benefits schemes relating respectively to the different classes;
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(a) go raibh páirtí sa chomhaontú eadrána (faoin dlí a bhaineann leis) faoi éagumas éigin, nó
( a ) a party to the arbitration agreement was (under the law applicable to him) under some incapacity, or
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
—I gcás earraí a ligean faoi chomhaontú fruilcheannaigh beidh éifeacht le halt 12 (a bhaineann le barántaí le haghaidh páirteanna breise agus seirbhísithe) agus le hailt 15 go 19 (a bhaineann le ráthaíochtaí agus gealltanais) amhail is dá mba chomhaontú fruilcheannaigh conradh chun earraí a dhíol, dá mba é an ceannaitheoir an fruilitheoir agus dá mba é an díoltóir an duine a sheol na réamhchaibidlí (mar a mhínítear in alt 35).
—Where goods are let under a hire-purchase agreement section 12 (which relates to warranties for spare parts and servicing) and sections 15 to 19 (which relate to guarantees and undertakings) shall have effect as if a contract for the sale of goods were a hire-purchase agreement, the buyer were the hirer and the person by whom the antecedent negotiations (as defined in section 35) were conducted were the seller.
Uimhir 16 de 1980: AN tACHT UM DHÍOL EARRAÍ AGUS SOLÁTHAR SEIRBHÍSÍ, 1980
Ba cheart an nós imeachta maidir le hiarratais ar cheadúnais a mheas a shruthlíniú agus ba cheart gur gan dochar a bheadh sé d'aon chomhaontuithe tráchtála agus ba cheart aon chostas riaracháin a bhaineann leis a theorannú do na costais riaracháin a bhaineann leis an iarratas a phróiseáil.
The procedure for considering permit applications should be streamlined and without prejudice to any commercial agreements and any administrative charge involved should be limited to the administrative costs relating to the processing of the application.
Treoir (AE) 2018/1972 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Cód Eorpach um Chumarsáid Leictreonach (Athmhúnlú)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Is ceart aghaidh a thabhairt go leordhóthanach sna chomhaontuithe déthaobhacha sin ar gach gné a bhaineann le hábhar, amhail, cé mar a áirítear na costais a bhaineann le tionscadal a thógann stát amháin ar chríoch stáit eile, lena n-áirítear an caiteachas a bhaineann le líonraí a neartú, aistriú fuinnimh, stóráil, acmhainneachtaí cúltaca, chomh maith le tranglam féideartha sa líonra.
Those cooperation agreements should address all relevant aspects, such as accounting for costs relating to a project built by one Member State on the territory of another, including the expenditure relating to strengthening networks, energy transfer, storage and back-up capacity, as well as possible congestions in the network.
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
Tá Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún ag comhaontú ar an tábhacht a bhaineann le dlúthchomhar maidir le cur chun feidhme na gComhaontuithe a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha áirithe.
The European Parliament and the Commission agree on the importance of close cooperation concerning the implementation of the Agreements listed in the Annex to the Regulation (EU) 2019/287 of the European Parliament and of the Council of 13 February 2019 implementing bilateral safeguard clauses and other mechanisms allowing for the temporary withdrawal of preferences in certain trade agreements concluded between the European Union and third countries.
Rialachán (AE) 2019/287 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Feabhra 2019 lena gcuirtear chun feidhme clásail choimirce dhéthaobhacha agus sásraí eile lenar féidir aistarraingt shealadach a dhéanamh ar na fabhair tharaife a bhaineann le comhaontuithe trádála áirithe a thabhairt i gcrích idir an tAontas Eorpach agus tríú tíortha
2.Féadfaidh an comhaontú deontais garspriocanna agus tráthchodanna a bhaineann le réamh-mhaoiniú a leagan síos.
2.The grant agreement may establish milestones and related pre-financing installments.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh
(a) go bhfuil téarma sa chomhaontú idir na páirtithe nach mbeidh caibidlithe ar leithligh agus a bhaineann leis an gceanglas díospóidí a eascróidh a chur chun eadrána, agus
(a) the agreement between the parties contains a term which has not been individually negotiated concerning the requirement to submit to arbitration disputes which may arise, and
AN tACHT EADRÁNA 2010
Údarófar don Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an gcistiú sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh.   2185/96 ón gComhairle [24] d’fhonn a shuí cibé ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanann difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú nó cinneadh maidir le deontas a thabhairt nó i dtaca le conradh a bhaineann le cistiú ón Aontas.Gan dochar don chéad fhomhír ná don dara fomhír, trí chomhaontuithe comhair le tríú tíortha agus le heagraíochtaí idirnáisiúnta, trí chomhaontuithe agus cinntí maidir le deontas a thabhairt agus trí chonarthaí a thagann ó chur chun feidhme an Rialacháin seo, cumhachtófar go sainráite don Choimisiún, don Chúirt Iniúchóirí agus do OLAF iniúchtaí, seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair den sórt sin a dhéanamh.
The European Anti-Fraud Office (OLAF) shall be authorised to carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No   2185/96 [24] with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or decision or a contract concerning Union funding.Without prejudice to the first and the second subparagraphs, cooperation agreements with third countries and international organisations, grant agreements, grant decisions and contracts resulting from the implementation of this Regulation shall expressly entitle the Commission, the Court of Auditors and OLAF to conduct such audits, on-the-spot checks and inspections.
Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle
(a) naoi n-uaire a chloig aon lá, nó cibé méid uaire a chloig eile a bheidh sonraithe i gcomhaontú a bhaineann leis an duine óg;
( a ) nine hours in any day, or such other number of hours as may be specified in an agreement applying to the young person;
Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977
(b) cúig uaire a chloig is daichead aon seachtain, nó cibé méid uaire a chloig eile a bheidh sonraithe i gcomhaontú a bhaineann leis an duine óg;
( b ) forty-five hours in any week, or such other number of hours as may be specified in an agreement applying to the young person;
Uimhir 9 de 1977: AN tACHT UM CHOSAINT DAOINE ÓGA (FOSTAÍOCHT), 1977
2. Le caiteachas na Gníomhaireachta, cumhdófar caiteachas ar fhoireann, ar riarachán agus ar bhonneagar, costais oibriúcháin agus caiteachas a bhaineann le feidhmiú an Bhoird um Chreidiúnú Slándála, lena n-áirítear na comhlachtaí dá dtagraítear in Airteagal 11(11), agus a bhaineann leis na conarthaí agus na comhaontuithe a dhéanfaidh an Ghníomhaireacht chun na cúraimí a thugtar di a chomhlíonadh.
2. The expenditure of the Agency shall cover staff, administrative and infrastructure expenditure, operating costs and expenditure associated with the functioning of the Security Accreditation Board, including the bodies referred to in Article 11(11), and the contracts and agreements concluded by the Agency in order to accomplish the tasks entrusted to it.
Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Le linn do Bhallstáit comhaontuithe déthaobhacha a thabhairt i gcrích le tríú tíortha de réir mar a thagraítear dó in Airteagal 2(2), féadfaidh siad forálacha a bhaineann le ról agus le hinniúlacht na Gníomhaireachta a áireamh, go háirithe forálacha a bhaineann le feidhmiú cumhachtaí feidhmiúcháin ag baill de chuid na foirne arna n-imscaradh ag an nGníomhaireacht le linn na gcomhoibríochtaí nó na dtionscadal píolóta dá dtagraítear in Airteagal 3.
When concluding bilateral agreements with third countries as referred to in Article 2(2), Member States may include provisions concerning the role and competence of the Agency, in particular regarding the exercise of executive powers by members of the teams deployed by the Agency during the joint operations or pilot projects referred to in Article 3.
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
(a) iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le hiasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear in alt 31 (2) nó 31 (3) a bhaineann le hiasachtaí, agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;
(a) loans, guarantees and securities relating to loans, arrangements of a kind described in section 31 (2) or 31 (3) relating to loans, and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(b) gach uair i ndiaidh an trátha sin, fad a bheidh sé fós faoi réir na gceanglas sin, a tharlaíonn aon teagmhas nó imthosca faoi réim alt 67 (1) (mar a bhaineann sé lena chás ar shlí eile seachas faoi threoir leasanna a ndéileáiltear leo mar leasanna dá chuid faoi alt 74 mar a bhaineann leis an gcomhaontú sin).
(b) on each occurrence after that time while he is still subject to those requirements of any event or circumstances within section 67 (1) (as it applies to his case otherwise than by reference to interests treated as his under section 74 as applying to that agreement).
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Gan dochar d’inniúlacht agus d’fhreagracht na mBallstát as ábhair i dtaca le heolas traidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha agus le cur chun feidhme beart chun leasanna na bpobal dúchasach agus na bpobal áitiúil a chosaint, d’fhonn solúbthacht agus deimhneacht dhlíthiúil a áirithiú do sholáthraithe agus d’úsáideoirí, ba cheart tagairt a dhéanamh sa Rialachán seo d’eolas traidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha de réir mar a dtugtar tuairisc air sin sna comhaontuithe maidir le comhroinnt tairbhí.
Without prejudice to the competence and responsibility of the Member States for matters relating to traditional knowledge associated with genetic resources and the implementation of measures to safeguard indigenous and local communities’ interests, in order to ensure flexibility and legal certainty for providers and users, this Regulation should make reference to traditional knowledge associated with genetic resources as described in benefit-sharing agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn “téarmaí arna gcomhaontú go frithpháirteach” na socruithe conarthacha a thugtar i gcrích idir soláthraí acmhainní géiniteacha, nó eolais thraidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha, agus úsáideoir, ina leagtar amach na coinníollacha sonracha maidir leis na tairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha nó eolais thraidisiúnta a bhaineann le hacmhainní géiniteacha a chomhroinnt go cothrom agus go cothromasach, agus a bhféadfaidh coinníollacha agus téarmaí breise a bheith ann maidir le húsáid den sórt sin agus maidir le hiarratais agus tráchtálú iardain;
‘mutually agreed terms’ means the contractual arrangements concluded between a provider of genetic resources, or of traditional knowledge associated with genetic resources, and a user, that set out specific conditions for the fair and equitable sharing of benefits arising from the utilisation of genetic resources or of traditional knowledge associated with genetic resources, and that may also include further conditions and terms for such utilisation as well as subsequent applications and commercialisation;
Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart do TLUanna na taifid agus na sonraí go léir a bhaineann leis na seirbhísí a fhéadfaidh siad a sholáthar a choimeád ar feadh deich mbliana ar a laghad, lena n-áirítear sonraí idirbhirt maidir le seirbhísí chun bainistiú comhthaobhachta a sholáthar a bhaineann le próiseáil comhaontuithe maidir le hurrúis a athcheannach nó a thabhairt ar iasacht.
CSDs should maintain for at least 10 years all the records and data on all the services that they may provide, including transaction data on collateral management services that involve the processing of securities repurchase or lending agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Aithníonn na trí Institiúid an tábhacht a bhaineann lena áirithiú gur féidir le gach Institiúid a chearta a fheidhmiú agus a oibleagáidí a chomhlíonadh, mar a chumhdaítear sna Conarthaí iad agus mar atá siad léirmhínithe ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, a mhéid a bhaineann le comhaontuithe idirnáisiúnta a chaibidliú agus a thabhairt chun críche.
The three Institutions acknowledge the importance of ensuring that each Institution can exercise its rights and fulfil its obligations enshrined in the Treaties as interpreted by the Court of Justice of the European Union regarding the negotiation and conclusion of international agreements.
Comhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, Comhairle an Aontais Eorpaigh agus an Coimisiún Eorpach maidir le reachtóireacht níos fearr
(a) Aon bheart a dhéanfaidh comhalta maidir lena airgeadra faoin Airteagal seo meastar é do bhaint le hairgeadraí ar leith gach críche ar ghlac an comhalta ina leith leis an gComhaontú seo faoi Airteagal XXXI, Alt 2 (g) mura ndearbhóidh an comhalta gur leis an airgeadra metrapolaiteach amháin a bhaineann a bheart, nó gur le hairgeadra sonraithe ar leith amháin nó níos mó a bhaineann sé, nó gur leis an airgeadra metrapolaiteach agus le hairgeadra sonraithe ar leith amháin nó níos mó a bhaineann sé.
( a ) Action by a member with respect to its currency under this Article shall be deemed to apply to the separate currencies of all territories in respect of which the member has accepted this Agreement under Article XXXI, Section 2 (g) unless the member declares that its action relates either to the metropolitan currency alone, or only to one or more specified separate currencies, or to the metropolitan currency and one or more specified separate currencies.
Uimhir 19 de 1977: AN tACHT UM CHOMHAONTUITHE BRETTON WOODS (LEASÚ), 1977
(a) iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le hiasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear in alt 31 (2) nó 31 (3) a bhaineann le hiasachtaí, agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;
( a ) loans, guarantees and securities relating to loans, arrangements of a kind described in section 31 (2) or 31 (3) relating to loans, and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(b) gach uair i ndiaidh an trátha sin, fad a bheidh sé fós faoi réir na gceanglas sin, a tharlaíonn aon teagmhas nó imthosca faoi réim alt 67 (1) (mar a bhaineann sé lena chás ar shlí eile seachas faoi threoir leasanna a ndéileáiltear leo mar leasanna dá chuid faoi alt 74 mar a bhaineann leis an gcomhaontú sin).
( b ) on each occurrence after that time while he is still subject to those requirements of any event or circumstances within section 67 (1) (as it applies to his case otherwise than by reference to interests treated as his under section 74 as applying to that agreement).
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
90 lá féilire do chomhaontuithe ranníocaíochta, do chonarthaí agus do chomhaontuithe deontas a bhaineann le seirbhísí teicniúla nó gníomhaíochtaí atá thar a bheith casta maidir le meastóireacht a dhéanamh agus a bhfuil an íocaíocht a bhaineann leo ag brath ar fhaomhadh tuarascála nó deimhnithe;
90 calendar days for contribution agreements, contracts and grant agreements involving technical services or actions which are particularly complex to evaluate and for which payment depends on the approval of a report or a certificate;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Comhaontú an 21 Samhain 1997 ar nós imeachta nua chun aisíocaíochtaí costas cúraim sláinte a fheabhsú agus a shimpliú agus a bhaineann le hAirteagal 36(3) de Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71 (aisíoc sochar breoiteachta agus máithreachais comhchineáil) agus a bhaineann le hAirteagal 93, le hAirteagal 94, le hAirteagal 95, le hAirteagal 100 agus le hAirteagal 102(5) de Rialachán (CEE) Uimh. 574/72 (nósanna imeachta maidir le sochair árachais bhreoiteachta agus mháithreachais a aisíoc agus maidir le héilimh dhéanacha).
The Agreement on a new procedure for the improvement and simplification of reimbursements of costs for health care of 21 November 1997 concerning Article 36(3) of Regulation (EEC) No 1408/71 (reimbursement of sickness and maternity benefits in kind) and Articles 93, 94, 95, 100 and 102(5) of Regulation (EEC) No 574/72 (procedures for the refund and sickness and maternity insurance benefits and late claims)
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
Airteagal 19(2) de Chomhaontú an 14 Nollaig 2004 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le creidiúintí míchumais áirithe a aistriú agus a ríomh).
Article 19(2) of the Agreement of 14 December, 2004 on social security (concerning the transfer and reckoning of certain disability credits).
Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní
D’fhéadfaí na prionsabail a bhaineann le freagrachtaí a athdháileadh tar éis teacht ar chomhaontú a shonrú tuilleadh i reachtaíocht ábhartha Aontais.
Relevant Union legislation could further specify the principles for the reallocation of responsibilities upon agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Ba cheart dó dea-chleachtais a bhaineann le tarmligean agus comhaontuithe tarmligin a shainaithint agus a scaipeadh.
It should identify and disseminate best practices regarding delegation and delegation agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
D’fhéadfaí na prionsabail a bhaineann le freagrachtaí a athdháileadh tar éis teacht ar chomhaontú a shonrú tuilleadh i reachtaíocht ábhartha Aontais.
Relevant Union legislation could further specify the principles for the reallocation of responsibilities upon agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Ba cheart dó dea-chleachtais a bhaineann le tarmligean agus comhaontuithe tarmligin a shainaithint agus a scaipeadh.
It should identify and disseminate best practices regarding delegation and delegation agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
D’fhéadfaí na prionsabail a bhaineann le freagrachtaí a athdháileadh tar éis teacht ar chomhaontú a shonrú tuilleadh i reachtaíocht ábhartha Aontais.
Relevant Union legislation could further specify the principles for the reallocation of responsibilities upon agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Ba cheart dó dea-chleachtais a bhaineann le tarmligean agus comhaontuithe tarmligin a shainaithint agus a scaipeadh.
It should identify and disseminate best practices regarding delegation and delegation agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Ba cheart go ndéanfaí na comhaontuithe is gá le húinéirí atá ann cheana a thabhairt i gcrích d'fhonn aon chearta bunúsacha a bhaineann le húinéireacht a urramú go hiomlán.
In order to fully respect any fundamental rights relating to ownership, the appropriate agreements should be concluded with existing owners.
Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte (EGNOS agus Galileo) a chur chun feidhme tuilleadh
Airteagal 19(2) de Chomhaontú an 14 Nollaig 2004 maidir le slándáil shóisialta (a bhaineann le creidiúintí míchumais áirithe a aistriú agus a ríomh).
Article 19(2) of the Agreement of 14 December, 2004 on social security (concerning the transfer and reckoning of certain disability credits).
Rialachán (CE) Uimh. 988/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú córas slándála sóisialta, agus lena gcinntear inneachar a iarscríbhinní
(f) cibé nithe eile a shonrófar sa chomhaontú agus a bhaineanna ghabhann leis na nithe sin roimhe seo nó atá coimhdeach leo nó iarmhartach orthu.
(f) such other things connected with or incidental or ancillary to or consequential upon the foregoing as may be specified in the agreement.
ACHT NA mBÓITHRE, 1993
(b) tuarascálacha réamhuchtála a ullmhú chun críche Airteagal 20 (a bhaineann leis na hÚdaráis Lárnacha do choimeád a chéile ar an eolas) nó chun críche aon fhorála eile de chomhaontú déthaobhach;
(b) preparing pre-adoption reports for the purpose of Article 20 (which relates to Central Authorities keeping each other informed) or of any provision of a bilateral agreement;
AN tACHT UCHTÁLA 2010
(4) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta lena mbaineann, aon duine a aistreofar chuig an Údarás faoi fho-alt (2), ní bhfaighidh sé nó sí pá de réir scála pá is lú, tráth an aistrithe, ná ní lú tairbhe dó nó di na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) a mbeidh sé nó sí faoina réir ná an scála pá a raibh teideal ag an duine chuige nó na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) a raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh an aistriú.
(4) Save in accordance with a collective agreement negotiated with any recognised trade unions and staff associations concerned, a person who is transferred to the Authority under subsection (2) shall not, at the time of the transfer, receive pay at a lesser scale of pay or be made subject to less beneficial terms and conditions of service (including those relating to tenure of office) than the scale of pay to which the person was entitled or the terms and conditions of service (including those relating to tenure of office) to which he or she was subject immediately before the transfer.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
D’fhonn amhras a sheachaint, a mhéid a bhaineann leis an MT, clúdaíonn an Comhaontú seo tréimhse 3 bliana an chláir.
For the avoidance of doubt, as far as the MoU is concerned, this Agreement covers the 3-year programme period.
AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010
31.—(1) D’ainneoin aon chomhaontú dá mhalairt, i gcás go bhforbróidh duine forbairt ilaonad, beidh sochar aon bharánta nó ráthaíochta a bhaineann le haon ábhair a úsáideadh le linn forbairt ilaonad a fhoirgniú, a dheisiú nó a fheabhsú, nó a bhaineann le haon ghléasra, innealra nó trealamh a suiteáladh san fhorbairt ilaonad, arna aistriú chuig an gcuideachta bainistíochta úinéirí lena mbaineann gan aon cheanglas chun fógra sannaidh a thabhairt d’aon duine chun sochair do na húinéirí aonaid san fhorbairt.
31.—(1) Notwithstanding any agreement to the contrary, where a person develops a multi-unit development the benefit of any warranty or guarantee relating to any materials used in the construction, repair or improvement of a multi-unit development or plant, machinery or equipment installed in the multi-unit development shall stand transferred to the owners’ management company concerned without any requirement for the giving of a notice of assignment to any person for the benefit of the unit owners in the development.
AN tACHT UM FHORBAIRTÍ ILAONAD, 2011
(4) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, aon duine dá dtagraítear i bhfo-alt (1) ní lú tairbhe dó nó di, ar é nó í a aistriú chuig an mBord, na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (lena n-áirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) nó luacha saothair a mbeidh sé nó sí faoina réir ná na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (lena náirítear téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) nó luacha saothair a raibh sé nó sí faoina réir díreach roimh an aistriú sin.
(4) Save in accordance with a collective agreement negotiated with any recognised trade union or staff association concerned, a person referred to in subsection (1) shall not, on being transferred to the Board, be made subject to less beneficial terms and conditions of service (including those relating to tenure of office) or of remuneration than the terms and conditions of service (including those relating to tenure of office) or of remuneration to which he or she was subject immediately before that transfer.
AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011
Trína Cinneadh 2012/792/AE an 6 Nollaig 2012 maidir leis an gComhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994 [3] ("na Comhaontuithe") a thabhairt i gcrích, rinne an Chomhairle na Comhaontuithe a fhormheas thar ceann an Aontais d’fhonn caibidlíocht a chur i gcrích, ar caibidlíocht í a tionscnaíodh de bhun Airteagal XXVIII de CGTT 1994.
By its Decision 2012/792/EU of 6 December 2012 on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Brazil pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994, and of the Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994 [3] ("the Agreements"), the Council approved the Agreements on behalf of the Union with a view to closing negotiations initiated pursuant to Article XXVIII of GATT 1994.
Rialachán (AE) Uimh. 1218/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le cur chun feidhme an Chomhaontaithe i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Bhrasaíl de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus den Chomhaontú i bhfoirm Malartú Litreacha idir an tAontas Eorpach agus an Téalainn de bhun Airteagal XXVIII den Chomhaontú Ginearálta um Tharaifí agus Thrádáil (CGTT) 1994 a bhaineann le modhnú ar lamháltais i ndáil le feoil éanlaithe phróiseáilte dá bhforáiltear i Sceideal AE atá i gceangal le CGTT 1994, agus lena leasaítear agus lena bhforlíontar Iarscríbhinn I a ghabhann le Rialachán (CEE) Uimh. 2658/87 ón gComhairle maidir leis an ainmníocht taraife agus staidrimh agus maidir leis an gComhtharaif Chustaim
Is féidir le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhaineann le hinfheistíocht choigríche a dhéanfaidh Ballstáit difear a dhéanamh do na rialacha sin.
Those rules can be affected by international agreements relating to foreign investment concluded by Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
leithreasaí a bhaineann le gníomhaíochtaí a dhéantar faoi chomhaontú riaracháin le hinstitiúidí eile nó le ranna eile an Choimisiúin d'fhonn seirbhísí teicniúla-eolaíocha a chur ar fáil.
activities undertaken under an administrative agreement with other institutions or other Commission departments for the provision of technical-scientific services.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
leithreasaí a bhaineann le gníomhaíochtaí a dhéantar faoi chomhaontú riaracháin le hinstitiúidí eile nó le ranna eile an Choimisiúin d'fhonn seirbhísí teicniúla-eolaíocha a chur ar fáil.
activities undertaken under an administrative agreement with other institutions or other Commission departments for the provision of technical-scientific services.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Déanfaidh institiúidí measúnú rialta ar dhóchúlacht agus ar mhéid ionchasach n-eis-sreafaí leachtachta sa 30 lá dar gcionn chomh fada is a bhaineann sé le táirgí nó seirbhísí nach bhfuil gafa in Airteagal 422, Airteagal 423 agus Airteagal 424 agus atá tairgthe nó urraithe acu nó a mheasfadh ceannaitheoirí féideartha go raibh baint acu leo, lena n-áirítear eis-sreafaí leachtachta a eascróidh as aon chomhaontuithe conarthacha, amhail oibleagáidí eile lasmuigh den chlár comhardaithe agus oibleagáidí cistithe teagmhasacha, ach nach mbeidh siad teoranta dóibh sin amháin, agus lena n-áirítear saoráidí tiomanta cistiúcháin, iasachtaí neamhtharraingthe agus airleacain do chontrapháirtithe mórdhíola, morgáistí a comhaontaíodh ach nár tarraingíodh anuas go fóill, cártaí creidmheasa, rótharraingtí, eis-sreafaí beartaithe a bhaineann le hiasachtaí nua miondíola nó mórdhíola a athnuachan nó a fhadú, díorthaigh iníoctha beartaithe agus táirgí a bhaineann le creidmheas trádála lasmuigh den chlár comhardaithe, ach nach mbeidh siad teoranta dóibh sin amháin, de réir mar a thagraítear dóibh in Airteagal 429 agus in Iarscríbhinn 1. Déanfar measúnú ar na heis-sreafaí seo faoin toimhde a bhaineann le meascán de chás neamhghnách agus de chás struis ar fud an mhargaidh.
Institutions shall regularly assess the likelihood and potential volume of liquidity outflows during the next 30 days as far as products or services are concerned, which are not captured in Articles 422, 423 and 424 and which they offer or sponsor or which potential purchasers would consider to be associated with them, including but not limited to liquidity outflows resulting from any contractual arrangements such as other off-balance sheet and contingent funding obligations, including, but not limited to committed funding facilities, un-drawn loans and advances to wholesale counterparties, mortgages that have been agreed but not yet drawn down, credit cards, overdrafts, planned outflows related to renewal or extension of new retail or wholesale loans, planned derivative payables and trade finance off-balance sheet related products, as referred to in Article 429 and in Annex I. These outflows shall be assessed under the assumption of a combined idiosyncratic and market-wide stress scenario.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ina theannta sin, ba cheart di na cúraimí a thabharfaidh an Coimisiún di a chur i gcrích trí chomhaontú tarmligin amháin nó níos mó lena gcumhdaítear cúraimí éagsúla sonracha eile a bhaineann leis na cláir, go háirithe cúraimí a bhaineann le céimeanna saothraithe na gcóras, lena n-áirítear bainistíocht oibríochtúil na gclár, cur chun cinn na bhfeidhmchlár agus seirbhísí ar mhargadh na loingseoireachta satailíte agus cur chun cinn fhorbairt na n-eilimintí bunúsacha a bhaineann leis na cláir.
Furthermore, it should perform tasks which the Commission confers on it by means of one or more delegation agreements covering other various specific tasks associated with the programmes, in particular tasks associated with the exploitation phases of the systems, including the operational management of the programmes, the promotion of the applications and services on the satellite navigation market and the promotion of the development of fundamental elements relating to the programmes.
Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Féadfaidh OLAF seiceálacha ar an láthair agus cigireachtaí a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach leis an gcistiú sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta atá leagtha síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 [21] d'fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó le conradh a bhaineann le cistiú ón Aontas.
OLAF may carry out on-the-spot controls and inspections of economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedure laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96 [20], with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract concerning Union funding.
Rialachán (AE) Uimh 1288/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear "Erasmus+": clár an Aontais um oideachas, um oiliúint, um an óige agus um an spórt agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh, 1719/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1720/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1298/2008/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfaidh an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) seiceálacha agus cigireachtaí ar an láthair a dhéanamh ar oibreoirí eacnamaíocha a bhaineann go díreach nó go hindíreach le cistiúchán den sórt sin i gcomhréir leis na nósanna imeachta a leagtar síos i Rialachán (Euratom, CE) Uimh. 2185/96 ón gComhairle(13)d’fhonn a shuí ar tharla calaois, éilliú nó aon ghníomhaíocht neamhdhleathach eile a dhéanfadh difear do leasanna airgeadais an Aontais i ndáil le comhaontú deontais nó cinneadh deontais nó conradh a bhaineann le cistiúchán Aontais.
The European Anti-Fraud Office (OLAF) may carry out on-the-spot checks and inspections on economic operators concerned directly or indirectly by such funding in accordance with the procedures laid down in Council Regulation (Euratom, EC) No 2185/96(13)with a view to establishing whether there has been fraud, corruption or any other illegal activity affecting the financial interests of the Union in connection with a grant agreement or grant decision or a contract concerning Union funding.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 258/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear clár Aontais chun tacú le gníomhaíochtaí sonracha i réimse an tuairiscithe airgeadais agus na hiniúchóireachta don tréimhse 2014–2020 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Is é cuspóir an togra rialachán a ghlacadh maidir leis na rialacha agus na nósanna imeachta i ndáil le cur chun feidhme forálacha áirithe a bhaineann le trádáil agus atá sa Chomhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile (CCC), agus i ndáil le cur chun feidhme an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile (IA), amhail iad siúd a bhaineann le lamháltais trádála, oiriúnuithe teicniúla, bearta cosanta, iomaíocht agus calaois.
The objective of the proposal is to adopt a regulation on rules and procedures for the implementation of certain trade related provisions of the Stabilisation and Accession Agreement between the European Communities and their Member States of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part (SAA), and of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, on the one part, and the Republic of Serbia, on the other part (IA), such as those regarding trade concessions, technical adaptations, safeguard measures, competition and fraud.
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle i dtaca le glacadh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar thaobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a chur i bhfeidhm /* COM/2014/058 final - 2011/0465 (COD) */
D'fhonn clárú éifeachtach agus éifeachtúil na dtrádmharcanna idirnáisiúnta ar bhealach atá go hiomlán i gcomhréir le rialacha an Phrótacail a bhaineann le Comhaontú Mhaidrid maidir le clárú idirnáisiúnta marcanna a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na mionsonraí maidir leis na nósanna imeachta a shonrú i dtaobh cur i gcoinne a chomhdú agus a scrúdú, lena n-áirítear na cumarsáidí riachtanacha le déanamh leis an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI), agus na mionsonraí maidir leis an nós imeachta i dtaobh cláruithe idirnáisiúnta bunaithe ar bhuniarratas nó ar bhunchlárú a bhaineann le cómharc, marc deimhniúcháin nó ráthaíochta.
In order to ensure the effective and efficient registration of international trade marks in a manner that is fully consistent with the rules of the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of specifying the details on the procedures concerning the filing and examination of an opposition, including the necessary communications to be made to the World Intellectual Property Organisation (WIPO), and the details of the procedure concerning international registrations based on a basic application or basic registration relating to a collective mark, certification mark or guarantee mark.
Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Nuair a chuirtear foireann chomhpháirteach um imscrúdú ar bun, ba cheart na coinníollacha a bhaineann le rannpháirtíocht bhaill foirne Europol san fhoireann a chinneadh sa chomhaontú ábhartha.
When a joint investigation team is set up, the relevant agreement should determine the conditions relating to the participation of the Europol staff in the team.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
D'fhonn clárú éifeachtach agus éifeachtúil na dtrádmharcanna idirnáisiúnta ar bhealach atá go hiomlán i gcomhréir le rialacha an Phrótacail a bhaineann le Comhaontú Mhaidrid maidir le clárú idirnáisiúnta marcanna a áirithiú, a glacadh i Maidrid an 27 Meitheamh 1989 (“Prótacal Mhaidrid”), ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil leis na mionsonraí maidir leis na nósanna imeachta a shonrú i dtaobh cur i gcoinne a chomhdú agus a scrúdú, lena n-áirítear na cumarsáidí riachtanacha le déanamh leis an Eagraíocht Dhomhanda um Maoin Intleachtúil (EDMI), agus na mionsonraí maidir leis an nós imeachta i dtaobh cláruithe idirnáisiúnta bunaithe ar bhuniarratas nó ar bhunchlárú a bhaineann le cómharc, marc deimhniúcháin nó ráthaíochta.
In order to ensure the effective and efficient registration of international trade marks in a manner that is fully consistent with the rules of the Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, adopted at Madrid on 27 June 1989 (‘Madrid Protocol’), the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of specifying the details on the procedures concerning the filing and examination of an opposition, including the necessary communications to be made to the World Intellectual Property Organisation (WIPO), and the details of the procedure concerning international registrations based on a basic application or basic registration relating to a collective mark, certification mark or guarantee mark.
Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Féadfaidh an Chomhairle comhaontuithe forlíontacha a dhéanamh le haon Chomhalta nó Comhaltaí do mhodnú forálacha an Chomhaontaithe Ghinearálta seo, a mhéid a bhaineann leis an gComhalta sin nó na Comhaltaí sin.
The Council may conclude with any Member or Members supplementary agreements modifying the provisions of this General Agreement , so far as that Member or those Members are concerned. [GA]
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
(f) cibé nithe eile a bheidh sonraithe sa chomhaontú agus a bhaineanna ghabhann leis na nithe sin roimhe seo nó atá cumhalda dóibh nó iarmhartach orthu.
( f ) such other things connected with or incidental or ancillary to or consequential upon the foregoing as may be specified in the agreement.
Uimhir 34 de 1979: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (DOLA-BHÓITHRE), 1979
(e) go ndéanfaidh an chuideachta, i gcomhairle agus i gcomhaontú le ceardchumainn agus comhlachais foirne aitheanta, sás a bhunú chun críocha caibidlí a bhaineann le pá agus coinníollacha seirbhíse a foirne;
( e ) the company shall, in consultation and agreement with recognised trade unions and staff associations, set up machinery for the purposes of negotiations concerned with the pay and conditions of service of its staff;
Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983
(6) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumainn nó comhlachais foirne aitheanta lena mbaineann, aon chomhalta d'fhoireann an Fhorais nó na Comhairle a aistreofar le fo-alt (4) chuig foireann Theagaisc ní lú, fad a bheidh sé i seirbhís Theagaisc, an scála pá a gheobhaidh sé ná ní lú tairbhe dó na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (seachas téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) a mbeidh sé faoina réir ná an scála pá a raibh teideal aige chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (seachas téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) a raibh sé faoina réir díreach roimh an lá bunaithe.
(6) Save in accordance with a collective agreement negotiated with any recognised trade unions or staff associations concerned, a member of the staff of the Institute or An Chomhairle who is transferred by subsection (4) to the staff of Teagasc shall not, while in the service of Teagasc, receive a lesser scale of pay or be made subject to less beneficial terms and conditions of service (other than those relating to tenure of office) than the scale of pay to which he was entitled and the terms and conditions of service (other than those relating to tenure of office) to which he was subject immediately before the establishment day.
Uimhir 18 de 1988: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (TAIGHDE, OILIÚINT AGUS COMHAIRLE), 1988
(b) d'fhonn éifeacht a thabhairt d'aon chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát, ar comhaontú é a bheidh daingnithe ag an Stát agus a bhaineann le craoladh fuaime;
( b ) for the purpose of giving effect to any international agreement to which the State is a party and which has been ratified by the State and which relates to sound broad casting;
Uimhir 20 de 1988: AN tACHT RAIDIÓ AGUS TEILIFÍSE, 1988
(3) Ach amháin i gcomhréir le comhaontú comhchoiteann arna chaibidil le haon cheardchumann nó comhlachas foirne aitheanta lena mbaineann, aon oifigeach don Aire a bheidh arna ainmniú ag an Aire faoi fho-alt (1) a aistreofar leis an bhfo-alt sin chuig foireann an Údaráis ní lú, fad a bheidh sé i seirbhís an Údaráis, an scála pá a gheobhaidh sé ná ní lú tairbhe dó na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (seachas na téarmaí agus na coinníollacha sin a bhaineann le seilbh oifige) a mbeidh sé faoina réir ná an scála pá a raibh teideal aige chuige agus na téarmaí agus na coinníollacha seirbhíse (seachas téarmaí agus coinníollacha a bhaineann le seilbh oifige) a raibh sé faoina réir díreach roimh an lá a aistríodh amhlaidh é.
(3) Save in accordance with a collective agreement negotiated with any recognised trade union or staff association concerned, an officer of the Minister designated by the Minister under subsection (1), who is transferred by that subsection to the staff of the Authority shall not, while in the service of the Authority, receive a lesser scale of pay or be made subject to less beneficial terms and conditions of service (other than those relating to tenure of office) than the scale of pay to which he was entitled and the terms and conditions of service (other than those relating to tenure of office) to which he was subject immediately before the day on which he was so transferred.
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
ciallaíonn ‘straitéis mhacrairéigiúnach’ creat comhtháite arna chomhaontú ag an gComhairle agus i gcás inarb iomchuí, arna fhormhuiniú ag an gComhairle Eorpach, a fhéadfaidh tacaíocht a fháil ó Chistí SIE as measc cistí eile, chun aghaidh a thabhairt ar dhúshláin choiteanna a bhíonn os comhair limistéir gheografaigh shainithe a bhaineann le Ballstáit agus tríú tíortha atá lonnaithe sa limistéar geografach céanna, a bhaineann tairbhe, ar an tslí sin, as comhar neartaithe a rannchuidíonn le baint amach an chomhtháthaithe eacnamaíoch, shóisialta agus chríochaigh;”
“macroregional strategy” means an integrated framework agreed by the Council and, where appropriate, endorsed by the European Council, which may be supported by the ESI Funds among others, to address common challenges faced by a defined geographical area relating to Member States and third countries located in the same geographical area which thereby benefit from strengthened cooperation contributing to achievement of economic, social and territorial cohesion;’;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Déanfaidh an Oifig Tacaíochta, i gcomhaontú leis an gCoimisiún, comhordú ar an malartú faisnéise agus ar ghníomhaíocht eile a dhéanfar a bhaineann le saincheisteanna a eascróidh as cur chun feidhme na n-ionstraimí agus na sásraí a bhaineann leis an ngné sheachtrach den CEAS.
The Support Office shall, in agreement with the Commission, coordinate the exchange of information and other action taken on issues arising from the implementation of instruments and mechanisms relating to the external dimension of the CEAS.
Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
Ní idirbhearta iad na sreafaí sin toisc nach gcomhlíonann siad ceann amháin nó níos mó de na saintréithe a bhaineann le hidirbhearta, is féidir, mar shampla, nach bhfuil na haonaid institiúideacha lena mbaineann ag gníomhú trí chomhaontú frithpháirteach, faoi mar a bheadh i gceist i gcás urghabhála neamhchúitithe sócmhainní nó is féidir freisin gur i ngeall ar theagmhas nádúrtha éigin ar nós creatha talún a tharlaíonn athrú, seachas i ngeall ar fheiniméan a bhaineann le cúrsaí eacnamaíocha amháin.
The reason that these flows are not transactions is linked to their not meeting one or more of the characteristics of transactions, for example, the institutional units involved may not be acting by mutual agreement, as in the case of an uncompensated seizure of assets, or the change may be due to a natural event such as an earthquake rather than a purely economic phenomenon.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(b) quasi-iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le quasi-iasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear sna fo-ailt sin a bhaineann le quasi-iasachtaí agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;
(b) quasi-loans, guarantees and securities relating to quasi-loans, arrangements of a kind described in those subsections relating to quasi-loans and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(c) idirbhearta creidmheasa, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le hidirbhearta creidmheasa agus comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear sna fo-ailt sin a bhaineann le hidirbhearta creidmheasa agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh.
(c) credit transactions, guarantees and securities relating to credit transactions and arrangements of a kind described in those subsections relating to credit transactions and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Ar theacht i bhfeidhm CCC, tháinig CCC in ionad an Chomhaontaithe Eatramhaigh ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil a thabhairt i gcrích idir an Comhphobal Eorpach, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile(8)(“Comhaontú Eatramhach”), a tháinig i bhfeidhm an 1 Feabhra 2010 lena ndearnadh foráil maidir le teacht i bhfeidhm go luath forálacha trádála agus forálacha a bhaineann le trádáil de chuid CCC.
Upon the entry into force of the SAA, the SAA replaced the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part(8)(‘Interim Agreement’), which had entered into force on 1 February 2010 and provided for the early entry into force of the trade and trade-related provisions of the SAA.
Rialachán (AE) Uimh. 332/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, ar an taobh amháin, agus Poblacht na Seirbia, ar an taobh eile, a fheidhmiú
[An tiontú oifigiúil.] ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT, A MHÉID A BHAINEANN LE hÉIRINN, DO CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE CAIDREAMH, DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ TAIDHLEOIREACHTA AGUS CONSALACHTA AGUS DO CHOINBHINSIÚIN AGUS DO CHOMHAONTUITHE IDIRNÁISIÚNTA ÁIRITHE MAIDIR LE DÍOLÚINE AGUS PRIBHLÉIDÍ EAGRAÍOCHT NA NÁISIÚN AONTAITHE, SAINGHNÍOMHAIREACHTAÍ NA NÁISIÚN AONTAITHE AGUS EAGRAÍOCHTAÍ IDIRNÁISIÚNTA EILE, CHUN NA gCRÍOCHA SIN DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LEIS AN gCAIDREAMH, AN DÍOLÚINE AGUS NA PRIBHLÉIDÍ SIN AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED TO CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS RESPECTING DIPLOMATIC AND CONSULAR RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND CERTAIN INTERNATIONAL CONVENTIONS AND AGREEMENTS RESPECTING THE IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF THE UNITED NATIONS ORGANISATION, THE SPECIALISED AGENCIES OF THE UNITED NATIONS AND CERTAIN OTHER INTERNATIONAL ORGANISATIONS, FOR THOSE PURPOSES TO MAKE PROVISION AS RESPECTS SUCH RELATIONS, IMMUNITIES AND PRIVILEGES AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
(b) quasi-iasachtaí, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le quasi-iasachtaí, comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear sna fo-ailt sin a bhaineann le quasi-iasachtaí agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh;
( b ) quasi-loans, guarantees and securities relating to quasi-loans, arrangements of a kind described in those subsections relating to quasi-loans and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements;
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(c) idirbhearta creidmheasa, ráthaíochtaí agus urrúis a bhaineann le hidirbhearta creidmheasa agus comhshocraíochtaí de chineál a thuairiscítear sna fo-ailt sin a bhaineann le hidirbhearta creidmheasa agus comhaontuithe chun aon cheann de na hidirbhearta agus de na comhshocraíochtaí roimhe seo a dhéanamh.
( c ) credit transactions, guarantees and securities relating to credit transactions and arrangements of a kind described in those subsections relating to credit transactions and agreements to enter into any of the foregoing transactions and arrangements.
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
“(1) I gcás ina gceanglaítear amhlaidh le hionstraim de chuid na gComhphobal Eorpach a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar, le comhaontú idirnáisiúnta a bhaineann le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an Rialtas, an Stát nó na Comhphobail Eorpacha, nó le comhaontú, comhshocraíocht nó rún a bhaineann le hiompar den sórt sin ar páirtí ann an tAire, féadfaidh an tAire, le hordú, aon aicme shonraithe feithicle nó aon aicme shonraithe iompair den sórt sin a dhíolmhú ó alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1932 , ó ailt 6 agus 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 , nó ó aon fhoráil—
“(1) Where an act of the European Communities relating to international transport by road, an international agreement relating to such transport to which the Government, the State or the European Communities is a party, or an agreement, arrangement or resolution relating to such transport to which the Minister is a party so requires, the Minister may by order exempt any specified class of vehicle or any specified class of such transport from section 7 of the Road Transport Act, 1932 , sections 6 and 7 of the Road Transport Act, 1935 , or any provision of—
Uimhir 15 de 1999: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1999
Maidir leis na cumhachtaí cur chun feidhme a bhaineann le coinníollacha maidir le haitheantas a thabhairt d’eagraíochtaí táirgeoirí agus dá gcomhlachais agus d’eagraíochtaí idirchraoibhe, na fógraí ó na heagraíochtaí sin maidir le toirt an bhainne amh a bheidh á chumhdach sna caibidlíochtaí, na fógraí a thabharfaidh na Ballstáit don Choimisiún maidir leis na heagraíochtaí sin agus na rialacha maidir le soláthar cáise a bheidh ag tairbhiú de SCT nó TCG, na rialacha mionsonraithe a bhaineann le comhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne, ábhar, formáid agus uainiú na ndearbhuithe éigeantacha san earnáil sin, gnéithe áirithe de chonarthaí maidir le bainne a bheith á sheachadadh ag na feirmeoirí agus na fógraí don Choimisiún maidir leis na roghanna a bheidh glactha ag an mBallstát ina leith sin, ba cheart iad a fheidhmiú i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún [7].
The implementing powers relating to the implementation of conditions for the recognition of producer organisations and their associations and interbranch organisations, the notifications by those organisations of the volume of raw milk covered by negotiations, the notifications to be made by the Member States to the Commission concerning those organisations and the rules for the regulation of supply of cheese benefiting from a PDO or a PGI, detailed rules concerning agreements, decisions and concerted practices in the milk and milk products sector, the content, format and timing of compulsory declarations in that sector, certain aspects of contracts for the delivery of raw milk by farmers and the notification, to the Commission, of options taken by the Member State in this respect should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission’s exercise of implementing powers [7].
Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne
Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (1) (d) go (1) (j) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 9ú lá d'Aibreán, 1980, idir an Rialtas agus Rialtas na Ríochta Aontaithe ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha ailt 9 agus 34 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1934 (arna leasú nó arna leathnú) agus alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).
The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (1) (d) to (1) (j) of Article 5 of the agreement made on the 9th day of April, 1980, between the Government and the Government of the United Kingdom on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of sections 9 and 34 of the Road Transport Act, 1933 (as amended or extended) and section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) go mainneoidh an rannpháirtí ceann ar bith de théarmaí an chomhaontaithe a choimeád agus a chomhlíonadh nó go mainneoidh sé déanamh de réir aon fhorálacha de na Rialacháin seo a bhaineann leis, féadfaidh an tAire (gan dochar d'aon cheart nó leigheas dá bhfuil ag an Aire faoi na Rialacháin seo, agus d'ainneoin nach mbacfaí le haon bhriseadh eile roimhe sin) an comhaontú a fhoirceannadh tráth ar bith ina dhiaidh sin trí fhógra i scríbhinn sa chéill sin a thabhairt.
( c ) the subscriber fails to observe and perform any of the terms of the agreement or fails to comply with any provisions of these Regulations affecting him, the Minister may (without prejudice to any other right or remedy of the Minister under these Regulations and notwithstanding the waiver of any previous breach) determine the agreement at any time thereafter, by notice in writing to that effect.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar atá sonraithe i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar) agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú leis seo ó fhorálacha alt 7 den Acht um Thrácht ar Bhóithre, 1935 (ama leasú nó arna leathnú).
The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Déantar leis seo na haicmí iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i míreanna (a) go (p) d'Airteagal 4 den chomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).
The classes of international transport by road which are specified in paragraphs (a) to (p) of Article 4 of the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which are set out in the Schedule to this Order, are hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Aireacht Cumarsáide, Roinn Tráchta Bóthair Phoblacht na Fionlainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na Fionlainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é ,a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).
A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Ministry of Communications, Road Traffic Department of the Republic of Finland under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of the Republic of Finland on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh Bord Iompair na Sualainne faoin gcomhaontú a rinneadh an 19ú lá de Bhealtaine, 1981, idir an Rialtas agus Rialtas na Sualainne ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).
A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Swedish Board of Transport under the agreement made on the 19th day of May, 1981, between the Government and the Government of Sweden on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Déantar leis seo an aicme iompair idirnáisiúnta de bhóthar a shonraítear i mír (d) d'Airteagal 5 den chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra, 1981 idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar), agus atá leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo, a dhíolmhú ó fhorálacha alt 7 den Acht um Iompar ar Bhóithre, 1935 (arna leasú nó arna leathnú).
The class of international transport by road which is specified in paragraph (d) of Article 5 of the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road), and which is set out in the Schedule to this Order, is hereby exempted from the provisions of section 7 of the Road Transport Act, 1935 (as amended or extended).
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta ceadúnas a dheonóidh an tAire Iompair agus a eiseoidh an Direktoratet for Vejtransport Ríocht na Danmhairge faoin chomhaontú a rinneadh an 26ú lá d'Fheabhra. idir an Rialtas agus Rialtas Ríocht na Danmhairge ar iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar (ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar).
A permit granted by the Minister for Transport and issued by the Direktoratet for Vejtransport of the Kingdom of Denmark under the agreement made on the 26th day of February, 1981, between the Government and the Government of the Kingdom of Denmark on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Measfar gur ceadúnas fartha bóthair srianta cead a thabharfaidh an tAire Iompair agus a eiseoidh údarás inniúil Phoblacht na hIodáile faoin gcomhaontú a rinneadh an 22ú lá d'Aibreán, 1981. idir an Rialtas agus Rialtas Phoblacht na hIodáile faoi iompar idirnáisiúnta earraí de bhóthar ar comhaontú idirnáisiúnta é a bhaineann le hiompar idirnáisiúnta de bhóthar.
A permit granted by the Minister for Transport and issued by the competent authority of the Italian Republic under the agreement made on the 22nd day of April, 1981, between the Government and the Government of the Italian Republic on the international carriage of goods by road (being an international agreement relating to international transport by road) shall be deemed to be a restricted road freight licence.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
I gcás ina mbeidh iarraidh i scríbhinn ar fhollasú saorálach déanta ceithre lá dhéag ar a laghad roimh eisiúint an fhógra foriarratais agus nach mbeidh aon chomhaontú i scríbhinn chun follasú a dhéanamh sna téarmaí a iarradh faighte laistigh den tréimhse ama sin, féadfaidh aon pháirtí iarratas a dhéanamh chun na Cúirte nó chun an Chláraitheora Contae, le fógra foriarratais a sheirbheálfar ceithre lá glan ar a laghad sula n-éistfear an céanna, ar ordú á ordú d'aon pháirtí eile in aon imeacht follasú faoi mhionn a dhéanamh ar na doiciméid atá nó a bhí ina sheilbh nó ina chumhacht agus a bhaineann le haon ábhar atá i gceist san imeacht.
Where a request in writing for voluntary discovery has been made at least fourteen days prior to the issuing of the notice of motion and no agreement in writing to make discovery in the terms requested has been received within such period, any party may apply to the Court or to the County Registrar by notice of motion to be served not less than four clear days before the hearing thereof, for an order directing any other party to any proceeding to make discovery on oath of the documents which are or have been in his possession or power, relating to any matter in question therein.
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
(1) Cumasaíonn Airteagal 20 den Phrótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, mar atá arna leasú ag Cinneadh 2002/653/EC ón gComhairle an 12 Iúil 2002 (1), do thríú Stáit a bheith rannpháirteach in imeachtaí chun réamhrialú os comhair na Cúirte Breithiúnais nuair atá an rannpháirteachas sin leagtha síos i gcomhaontú a bhaineann le réimse sonrach, arna thabhairt i gcrích ag an gComhairle le tríú Stát amháin nó níos mó, nuair a tharchuireann cúirt nó binse de chuid Ballstáit ceist chun réamhrialú a thagann faoi raon feidhme an chomhaontaithe chuig an gCúirt.
Article 20 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the European Communities, as amended by Council Decision 2002/653/EC (1), permits non-member States to participate in preliminary-ruling proceedings before the Court of Justice where an agreement, relating to a specific subject matter, concluded by the Council with one or more non-member States, provides for such participation where a court or tribunal of a Member State refers to the Court of Justice for a preliminary ruling, a question falling within the scope of the agreement.
32003R0527-EN-GA-AL
(17) I gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta, beidh sé de shaoirse ag údaráis inniúla critéir shóisialta agus cháilíochtúla a bhunú chun caighdeáin cháilíochta a chothabháil agus a ardú d'oibleagáidí seirbhíse poiblí, mar shampla i dtaca le coinníollacha íosta oibre, le cearta paisinéirí, le riachtanais daoine a bhfuil a soghluaisteacht laghdaithe nó le cosaint comhshaoil, le slándáil na bpaisinéirí agus na bhfostaithe agus i dtaca le hoibleagáidí i ndáil le comhaontuithe comhchoiteanna agus le rialacha agus comhaontuithe eile a bhaineann le háiteanna oibre agus le cosaint shóisialta san áit a gcuirtear an tseirbhís ar fáil.
(17) In keeping with the principle of subsidiarity, competent authorities are free to establish social and qualitative criteria in order to maintain and raise quality standards for public service obligations, for instance with regard to minimal working conditions, passenger rights, the needs of persons with reduced mobility, environmental protection, the security of passengers and employees as well as collective agreement obligations and other rules and agreements concerning workplaces and social protection at the place where the service is provided.
Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d'iarnród agus de bhóthar agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 ón gComhairle
3.7.2.5.7. Tá comhaontú ginearálta ann maidir le coincheap na dáileoige teorann, agus meastar go bhfuil éifeacht dhíobhálach a tháirgtear os cionn na dáileoige sin lasmuigh de na critéir a chinntíonn aicmiú, ach níl comhaontú ginearálta ann maidir le saindáileog a áireamh sna critéir a bhaineann le saindáileog mar dháileog teorann.
3.7.2.5.7. There is general agreement about the concept of a limit dose, above which the production of an adverse effect is considered to be outside the criteria which lead to classification, but not regarding the inclusion within the criteria of a specific dose as a limit dose.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
2. Féadfaidh fostóir, nach bhfuil áit ghnó sa Bhallstát aige a bhfuil a reachtaíocht infheidhme, agus an fostaí, comhaontú go gcomhlíonfaidh an fostaí oibleagáidí an fhostóra thar a cheann a mhéid a bhaineann le ranníocaíochtaí a íoc, gan dochar do bhunoibleagáidí an fhostaí.
2. An employer who does not have a place of business in the Member State whose legislation is applicable and the employee may agree that the latter may fulfil the employer’s obligations on its behalf as regards the payment of contributions without prejudice to the employer’s underlying obligations.
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
9. a bheith in ann na nósanna imeachta a chur chun feidhme chun na rialacha a bhaineann le hiompar earraí meatacha a chomhlíonadh, go háirithe na rialacha a eascraíonn as an gComhaontú maidir le hIompar Idirnáisiúnta Earraí Bia Meatacha agus maidir leis an Trealamh Speisialta atá le húsáid i ndáil leis an Iompar sin (ATP);
9. be able to implement procedures to comply with the rules on the carriage of perishable foodstuffs, notably those arising from the Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be used for such Carriage (ATP);
Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle
2. I gcás ceisteanna a bhaineann lena gníomhaíochtaí agus a mhéid is gá chun a dualgais a chomhlíonadh, déanfaidh an Oifig Tacaíochta, i gcomhaontú leis an gCoimisiún agus laistigh de theorainneacha a théarmaí tagartha, comhar oibríochtúil a éascú idir na Ballstáit agus tríú tíortha, seachas na tíortha dá dtagraítear i mír 1, faoi chuimsiú bheartas an Aontais maidir le caidreamh seachtrach, agus féadfaidh sí comhoibriú leis na húdaráis i dtríú tíortha atá inniúil i ngnéithe teicniúla na réimsí a chumhdaítear leis an Rialachán seo faoi chuimsiú socruithe oibre a dhéanfar leis na húdaráis sin, i gcomhréir le forálacha ábhartha an CFAE.
2. In matters connected with its activities and to the extent required for the fulfilment of its duties the Support Office shall, in agreement with the Commission and within the limits of its mandate, facilitate operational cooperation between Member States and third countries other than those referred to in paragraph 1 within the framework of the Union's external relations policy, and may also cooperate with the authorities of third countries competent in technical aspects of the areas covered by this Regulation, within the framework of working arrangements concluded with those authorities, in accordance with the relevant provisions of the TFEU.
Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
(1) Is Páirtí Conarthach é an tAontas i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige, ar Coinbhinsiún é a formheasadh le Cinneadh 98/392/CE [3] ón gComhairle, is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú i ndáil le cur chun feidhme na bhforálacha den Choinbhinsiún sin a bhaineann le caomhnú agus bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mhórimircigh, ar Comhaontú é a daingníodh le Cinneadh 98/414/CE [4] ón gComhairle agus is Páirtí Conarthach é sa Chomhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an Mórmhuir a chur chun cinn, ar Comhaontú é ar glacadh leis le Cinneadh 96/428/CE [5] ón gComhairle.
(1) The Union is a Contracting Party to the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea approved by Council Decision 98/392/EC [3], to the Agreement on the implementation of the provisions of that Convention relating to the conservation and management of straddling stocks and highly migratory fish stocks ratified by Council Decision 98/414/EC [4] and to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas accepted by Council Decision 96/428/EC [5].
Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle
2. Déanfaidh an bord bainistíochta meastóireacht ar an ngá atá le toilleadh a chionroinnt do thraenacha lasta a ghluaiseann ar an dorchla lasta, agus an staidéar ar an margadh iompair dá dtagraítear in Airteagal 9(3) den Rialachán seo, na hiarrataí ar thoilleadh bonneagair a bhaineann leis na tráthchláir oibre a bhí ann agus atá ann agus na creat-chomhaontuithe á gcur san áireamh.
2. The management board shall evaluate the need for capacity to be allocated to freight trains running on the freight corridor taking into account the transport market study referred to in Article 9(3) of this Regulation, the requests for infrastructure capacity relating to the past and present working timetables and the framework agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 913/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 maidir le gréasán Eorpach iarnróid i gcomhair lasta iomaíoch
(4) Le Cinneadh Uimh. 1600/2002/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Iúil 2002 lena leagtar síos Séú Clár Gníomhaíochta Comhshaoil an Chomhphobail [3], sainaithnítear mar ghníomhaíochtaí tosaíochta scrúdú na féidearthachta go ndéanfar bearta gníomhacha chun trádáil in adhmad a lománaíodh go neamhdhleathach a chosc agus a chomhrac agus leanúint de rannpháirtíocht ghníomhach an Aontais agus na mBallstát i gcur chun feidhme réiteach agus comhaontuithe de chineál domhanda agus de chineál réigiúnach maidir le saincheisteanna a bhaineann le foraoisí.
(4) Decision No 1600/2002/EC of the European Parliament and of the Council of 22 July 2002 laying down the Sixth Community Environment Action Programme [3] identifies as a priority action the examination of the possibility of taking active measures to prevent and combat trade in illegally harvested wood and the continuation of the active participation of the Union and of Member States in the implementation of global and regional resolutions and agreements on forest-related issues.
Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh
1. Gan dochar do na cumhachtaí a leagtar síos in Airteagal 17, i gcás ina n-easaontaíonn údarás inniúil maidir leis an nós imeachta nó leis an inneachar a bhaineann le gníomhaíocht nó le neamhghníomhaíocht ar thaobh údaráis inniúil Ballstáit eile sna cásanna a shonraítear sna gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 1(2), féadfaidh an tÚdarás, arna iarraidh sin ag ceann amháin nó níos mó de na húdaráis inniúla lena mbaineann, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4 den Airteagal seo.
1. Without prejudice to the powers laid down in Article 17, where a competent authority disagrees about the procedure or content of an action or inaction of a competent authority of another Member State in cases specified in the acts referred to in Article 1(2), the Authority, at the request of one or more of the competent authorities concerned, may assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4 of this Article.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
1. Gan dochar do na cumhachtaí a leagtar síos in Airteagal 17, i gcás ina n-easaontaíonn údarás inniúil maidir leis an nós imeachta nó leis an inneachar a bhaineann le gníomhaíocht nó le neamhghníomhaíocht ar thaobh údaráis inniúil Ballstáit eile sna cásanna a shonraítear sna gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 1(2), féadfaidh an tÚdarás, arna iarraidh sin ag ceann amháin nó níos mó de na húdaráis inniúla lena mbaineann, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4 den Airteagal seo.
1. Without prejudice to the powers laid down in Article 17, where a competent authority disagrees about the procedure or content of an action or inaction of a competent authority of another Member State in cases specified in the acts referred to in Article 1(2), the Authority, at the request of one or more of the competent authorities concerned, may assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4 of this Article.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
1. Gan dochar do na cumhachtaí a leagtar síos in Airteagal 17, i gcás ina n-easaontaíonn údarás inniúil maidir leis an nós imeachta nó leis an inneachar a bhaineann le gníomhaíocht nó le neamhghníomhaíocht ar thaobh údaráis inniúil Ballstáit eile sna cásanna a shonraítear sna gníomhartha dá dtagraítear in Airteagal 1(2), féadfaidh an tÚdarás, arna iarraidh sin ag ceann amháin nó níos mó de na húdaráis inniúla lena mbaineann, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4 den Airteagal seo.
1. Without prejudice to the powers laid down in Article 17, where a competent authority disagrees about the procedure or content of an action or inaction of a competent authority of another Member State in cases specified in the acts referred to in Article 1(2), the Authority, at the request of one or more of the competent authorities concerned may assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4 of this Article.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Chun úsáid níos fearr a bhaint as an am a bheidh ar fáil, déanfaidh an tUachtarán, tar éis dul i gcomhairle le Cathaoirligh na ngrúpaí polaitiúla, comhaontú a chur i gcrích leis an gComhairle agus leis an gCoimisiún maidir le teorannú an ama labhartha dá gcuid ráiteas faoi seach, más ann, sa díospóireacht ar chásanna a bhaineann le sáruithe ar chearta an duine, ar an daonlathas agus ar an smacht reachta.
In order to make better use of the time available, the President, after consulting the political group Chairs, shall reach agreement with the Council and the Commission on the limitation of the speaking time for their respective statements, if any, in the debate on cases of breaches of human rights, democracy and the rule of law.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Maidir le tarchur agus láimhseáil na faisnéise atá clúdaithe sa Chomhaontú Idirinstitiúideach seo, ní mór aird chuí a thabhairt, lena linn sin, ar na leasanna atá aicmiú mar fhaisnéis rúnda ceaptha a chosaint, agus go háirithe aird chuí a thabhairt ar leas an phobail chomh fada agus a bhaineann le slándáil agus cosaint an Aontais Eorpaigh nó ceann amháin nó níos mó dá chuid Ballstát nó le bainistiú géarchéime míleata nó neamh-mhíleata.
Transmission and handling of the information covered by this Interinstitutional Agreement must have due regard for the interests which classification is designed to protect, and in particular the public interest as regards the security and defence of the European Union or of one or more of its Member States or military and non-military crisis management.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Ar iarraidh a fháil ó dhuine de na daoine dá dtagraítear i bpointe 3.1, déanfaidh Uachtaránacht na Comhairle nó an tArdrúnaí/an tArdionadaí, le gach dithneas cuí, inneachar aon fhaisnéise íogaire is gá le haghaidh fheidhmiú na gcumhachtaí a thugtar do Pharlaimint na hEorpa leis an gConradh ar an Aontas Eorpach sa réimse atá clúdaithe sa Chomhaontú Idirinstitiúideach seo a chur in iúl dóibh, agus aird á tabhairt ar leas an phobail in ábhair a bhaineann le slándáil agus cosaint an Aontais Eorpaigh nó ceann amháin nó níos mó dá chuid Ballstát nó le bainistiú géarchéime míleata nó neamh-mhíleata, i gcomhréir leis na socruithe atá leagtha síos i roinn 3.
At the request of one of the persons referred to in point 3.1, the Presidency of the Council or the Secretary-General/High Representative shall inform them with all due despatch of the content of any sensitive information required for the exercise of the powers conferred on the European Parliament by the Treaty on European Union in the field covered by this Interinstitutional Agreement, taking into account the public interest in matters relating to the security and defence of the European Union or of one or more of its Member States or military and non-military crisis management, in accordance with the arrangements laid down in section 3.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
(19) Is gá nósanna imeachta áirithe a leagan síos a bhaineann le cur i bhfeidhm Airteagal 14 (Aisíocaíocht Dleachtanna Custaim nó Díolúine uathu) den Phrótacal maidir leis an Sainmhíniú ar "Táirgí Tionscnaimh" agus Modhanna Comhair Riaracháin ("an Prótacal maidir le Rialacha Tionscnaimh") den Chomhaontú chun oibriú éifeachtach na sásraí dá bhforáiltear ann a áirithiú agus chun foráil a dhéanamh maidir le malartú cuimsitheach faisnéise leis na geallsealbhóirí ábhartha.
(19) It is necessary to lay down certain procedures relating to the application of Article 14 (Drawback of, or Exemption from, Customs Duties) of the Protocol concerning the Definition of "Originating Products" and Methods of Administrative Cooperation ("the Rules of Origin Protocol") of the Agreement in order to ensure the effective operation of the mechanisms provided for therein and to provide for a comprehensive exchange of information with relevant stakeholders.
Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré
Fothófar an comhbheartas tráchtála ar phrionsabail chomhionanna, go háirithe maidir le hathruithe ar rátaí taraife, le comhaontuithe taraife agus trádála a bhaineann le trádáil in earraí agus i seirbhísí a thabhairt i gcrích, agus gnéithe tráchtála na maoine intleachtúla, le hinfheistíocht dhíreach choigríche, le comhionannas a ghnóthú i mbearta léirscaoilte, le beartas onnmhairiúcháin agus le bearta chun trádáil a chosaint amhail bearta a ghlacfar i gcás dumpála nó fóirdheontas.
The common commercial policy shall be based on uniform principles, particularly with regard to changes in tariff rates, the conclusion of tariff and trade agreements relating to trade in goods and services, and the commercial aspects of intellectual property, foreign direct investment, the achievement of uniformity in measures of liberalisation, export policy and measures to protect trade such as those to be taken in the event of dumping or subsidies.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Lógó gaois.ie
gaois.ie