Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (147)
Go háirithe, ba cheart go ndéanfadh an t-údarú chun comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta a leasú nó a thabhairt i gcrích dá bhforáiltear sa Rialachán seo ligean do Bhallstáit aghaidh a thabhairt ar aon neamhluí idir a gcomhaontuithe déthaobhacha infheistíochta agus dlí an Aontais, seachas na neamhluithe a éiríonn as leithdháileadh na n-inniúlachtaí idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar nithe iad a dtugtar aghaidh orthu sa Rialachán seo.
The authorisation to amend or conclude bilateral investment agreements provided for by this Regulation should notably allow Member States to address any incompatibilities between their bilateral investment agreements and Union law, other than incompatibilities arising from the allocation of competences between the Union and its Member States, which are addressed in this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 1219/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena mbunaítear socruithe idirthréimhseacha le haghaidh comhaontuithe déthaobhacha infheistíochta idir na Ballstáit agus tríú tíortha
- go ndéanfadh an comhaontú sin idirdhealú idir Bhallstáit gan cúiseanna maithe sábháilteachta a bheith leis sin nó go bhfuil sé ag teacht salach ar bheartas eachtrach an Chomhphobail i leith tríú tír,
- such agreement would discriminate among Member States without compelling safety reasons or is contrary to Community foreign policy vis-à-vis a third country,
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
Is mar an gcéanna a bheidh maidir le comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir Bhallstáit ar bhonn an Chonartha ar an Aontas Eorpach.
The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Ní dhéanfaidh mír 1 difear d’fhorálacha is fabhraí sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha atá i bhfeidhm idir Bhallstáit a chur i bhfeidhm.
Paragraph 1 shall not affect the application of more favourable provisions in the bilateral and multilateral agreements in force between Member States.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Ní dhéanfaidh an tAirteagal seo difear do chomhaontuithe ábhartha déthaobhacha nó iltaobhacha atá curtha i gcrích idir Bhallstáit ná do dhearbhuithe ábhartha.
Relevant bilateral or multilateral agreements concluded between Member States and relevant declarations shall remain unaffected by this Article.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Déantar aon srianta ar shaoirse aeriompróirí Comhphobail aersheirbhísí laistigh den Chomhphobal a oibriú a eascróidh as comhaontuithe déthaobhacha idir Bhallstáit a chur as ionad leis seo.
Any restrictions on the freedom of Community air carriers to operate intra-Community air services arising from bilateral agreements between Member States are hereby superseded.
Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Is mar an gcéanna a bheidh maidir le comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir Bhallstáit ar bhonn an Chonartha ar an Aontas Eorpach.
The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.
Conradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach (leagan comhdhlúite 2016)
Is mar an gcéanna a bheidh maidir le comhaontuithe arna dtabhairt i gcrích idir Bhallstáit ar bhonn an Chonartha ar an Aontas Eorpach.
The same shall apply to agreements concluded between Member States on the basis of the Treaty on European Union.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
na cearta coibhéiseacha a theachtann náisiúnaigh tríú tíortha agus daoine dá dteaghlaigh, a bhfuil cearta saorghluaiseachta acu atá coibhéiseach le cearta shaoránaigh an Aontais agus daoine dá dteaghlaigh faoi chomhaontuithe idir an Comhphobal agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus idir an Comhphobal agus na tríú tíortha sin, ar an taobh eile.
the equivalent rights enjoyed by third-country nationals and their family members, who, under agreements between the Community and its Member States, on the one hand, and these third countries, on the other, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens and members of their families.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
(74) Leis an Rialachán seo, níor cheart go gcuirfí bac ar Bhallstáit ar páirtithe iad i gCoinbhinsiún an 19 Samhain 1934 idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ina gcuimsítear forálacha dlí idirnáisiúnta phríobháidigh maidir le comharbas, le huachtanna agus le heastáit a riar, leanúint d'fhorálacha áirithe den Choinbhinsiún sin a chur i bhfeidhm, arna athbhreithniú leis an gcomhaontú idir-rialtasach idir na Stáit sin is páirtithe sa Choinbhinsiún.
(74) This Regulation should not preclude Member States which are parties to the Convention of 19 November 1934 between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden comprising private international law provisions on succession, wills and estate administration from continuing to apply certain provisions of that Convention, as revised by the intergovernmental agreement between the States parties thereto.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
Is díol sásaimh don Choimisiún an comhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [1].
The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [1].
Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile
Fáiltíonn an Coimisiún roimh an gcomhaontú ar an gcéad léamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle maidir le Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [1].
The Commission welcomes the first reading agreement between the European Parliament and the Council on Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [1].
Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Chuige sin, idir 2007 agus 2011, rinne an tAontas agus an Úcráin an Comhaontú Comhlachais idir an tAontas agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile, (an Comhaontú Comhlachais) [2], lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), a chaibidliú, ar chuir an dá pháirtí síniú leis an 27 Meitheamh 2014.
In that respect, between 2007 and 2011 the Union and Ukraine negotiated the Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part [2] (the Association Agreement), including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), which was signed by both parties on 27 June 2014.
Rialachán (AE) Uimh. 1150/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Deireadh Fómhair 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 374/2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur 
I bhfianaise chineál chás na hAfraice Theas, ba cheart leanúint den sochar maidir le táirgí de thionscnamh na hAfraice Theas atá sna forálacha ábhartha den Chomhaontú maidir le Trádáil, Forbairt agus Comhar idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na hAfraice Theas, de pháirt eile [6], arna leasú (“CTFC”), go dtí an tráth a dtiocfaidh comhaontú lena mbunaítear CCEanna, nó as dtagann bunú CCE, i bhfeidhm idir an tAontas agus an Afraic Theas.
Given the specific nature of the case of South Africa, products originating in South Africa should continue to benefit from the relevant provisions of the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part [6], as amended (‘the TDCA’), until such time as an agreement establishing, or leading to the establishment of, an EPA enters into force between the Union and South Africa.
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
ciallaíonn “náisiúnach tríú tír” aon duine nach saoránach den Aontas de réir bhrí Airteagal 20(1) CFAE é, seachas daoine a bhfuil cearta saorghluaiseachta acu atá coibhéiseach le cearta shaoránaigh an Aontais faoi chomhaontuithe idir an tAontas, nó idir an tAontas gona Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus tríú tíortha, ar an taobh eile;
‘third-country national’ means any person who is not a citizen of the Union within the meaning of Article 20(1) TFEU, with the exception of persons who are beneficiaries of rights of free movement equivalent to those of citizens of the Union under agreements between the Union, or the Union and its Member States on the one hand, and third countries on the other hand;
Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006
Foláireamh faoi náisiúnach tríú tír, ar tairbhí é i dtaca leis an gceart saorghluaiseachta laistigh den Aontas, i gcomhréir le Treoir 2004/38/CE nó le comhaontú arna dhéanamh idir an tAontas nó idir an tAontas gona Bhallstáit ar thaobh amháin, agus tríú tír ar an taobh eile, beidh sé i gcomhréir leis na rialacha a glacadh agus an treoir sin nó an comhaontú á gcur chun feidhme.
An alert on a third-country national who is a beneficiary of the right of free movement within the Union in accordance with Directive 2004/38/EC or with an agreement between the Union or the Union and its Members States on the one hand, and a third country on the other hand, shall be in conformity with the rules adopted in implementation of that Directive or agreement.
Rialachán (AE) 2018/1861 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse na seiceálacha teorann, lena leasaítear an Coinbhinsiún lena gcuirtear Comhaontú Schengen chun feidhme, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006
Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir lena thábhachtaí atá dlúthchomhar i bhfaireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [1], arna leasú leis an bPrótacal Aontachais leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, chun aontachas Eacuadór a chur san áireamh [2], Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [3], agus Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [4].
The European Parliament, the Council and the Commission agree on the importance of close cooperation in monitoring the implementation of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [1] as amended by Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the accession of Ecuador [2], Regulation (EU) No 19/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [3] and Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [4].
Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Ní choisctear leis an Treoir sin ar Bhallstáit coinníollacha aistrithe ceart fostaithe a choimirciú seachas na cearta sin a fholaítear le Treoir 2001/23/CE agus dá bharr sin, i gcás inar iomchuí, caighdeáin shóisialta a chur san áireamh a bhunaítear le dlíthe, le rialacháin nó le forálacha riaracháin náisiúnta nó le comhaontuithe comhchoiteanna nó comhaontuithe a thugtar i gcrích idir pháirtithe sóisialta.
This Directive does not preclude Member States from safeguarding transfer conditions of employees’ rights other than those covered by Directive 2001/23/EC and thereby, if appropriate, taking into account social standards established by national laws, regulations or administrative provisions or collective agreements or agreements concluded between social partners.
Rialachán (CE) Uimh. 1370/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le seirbhísí poiblí iompair do phaisinéirí d'iarnród agus de bhóthar agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1191/69 agus Rialachán (CEE) Uimh. 1107/70 ón gComhairle
1. Mar mhaolú ar fhorálacha an Rialacháin seo agus ar a rialacha cur chun feidhme, féadfaidh an Ghníomhaireacht nó údaráis eitlíochta an Bhallstáit deimhnithe a eisiúint ar bhonn deimhnithe arna eisiúint ag údaráis aerloingseoireachta tríú tír, mar a fhoráiltear i gcomhaontuithe aitheantais idir an Comhphobal agus an tríú tír sin.
1. By way of derogation from the provisions of this Regulation and its implementing rules, the Agency or the aviation authorities in the Member State may issue certificates on the basis of certificates issued by aeronautical authorities of a third country, as provided for in recognition agreements between the Community and that third country.
Rialachán (CE) Uimh. 3697/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena n-aisghairtear Treoir 91/670/CEE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1592/2002 agus Treoir 2004/36/CE
[10] Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 (IO L 317, 15.12.2000, lch. 3).
[10] Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 (OJ L 317, 15.12.2000, p. 3).
Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha
(6) Ba cheart go mbeadh dlúthbhaint leis an gcomhar agus leis an gcomhordú treisithe ag údaráis staidrimh Bhallstáit Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa is páirtithe sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [6] agus ag údaráis staidrimh na hEilvéise, dá bhforáiltear faoi seach sa Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch, go háirithe in Airteagal 76 de agus i bPrótacal 30 a ghabhann leis an gComhaontú sin, agus sa Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le comhar agus le comhordú treisithe i réimse an staidrimh [7], go háirithe in Airteagal 2 de.
(6) The statistical authorities of the Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area [6] and of Switzerland should, as provided respectively for in the Agreement on the European Economic Area, in particular Article 76 thereof and Protocol 30 to that Agreement, and in the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on cooperation in the field of statistics [7], in particular Article 2 thereof, be closely associated with the reinforced cooperation and coordination.
Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach
(a) don tréimhse roimh dháta theacht i bhfeidhm an Rialacháin cur chun feidhme i gcríoch an Bhallstáit lena mbaineann, i gcomhréir le Rialachán (CEE) Uimh. 1408/71, nó i gcomhréir le comhaontuithe a bheidh i bhfeidhm idir na Ballstáit lena mbaineann,
(a) for the period prior to the date of entry into force of the implementing Regulation in the territory of the Member State concerned, in accordance with Regulation (EEC) No 1408/71, or with agreements in force between the Member States concerned;
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
(c) an Comhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch [8], an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine [9], agus comhaontuithe eile ina bhfuil tagairt do Rialachán (CE) Uimh. 574/72, go dtí go ndéanfar na comhaontuithe sin a leasú ar bhonn an Rialacháin cur chun feidhme.
(c) the Agreement on the European Economic Area [8], the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [9] and other agreements containing a reference to Regulation (EEC) No 574/72, until such time as those agreements are amended on the basis of the implementing Regulation.
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
3. A mhéid a cheadaítear leis an bPrótacal, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhaontú le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil táirgeacht ábhartha táirgeora suite, a údarú don táirgeoir sin dul thar na leibhéil ríofa táirgeachta atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2) chun críche cuíchóirithe thionsclaíoch idir Ballstáit, ar choinníoll nach rachaidh leibhéil ríofa táirgeachta na mBallstát lena mbaineann thar shuim iomlán leibhéil ríofa táirgeachta a gcuid táirgeoirí intíre, mar atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2), i gcás na dtréimhsí i dtrácht.
3. To the extent permitted by the Protocol, the Commission may, in agreement with the competent authority of the Member State in which a producer’s relevant production is situated, authorise that producer to exceed the calculated levels of production laid down in Article 10 and Article 11(2) for the purpose of industrial rationalisation between Member States, provided that the combined calculated levels of production of the Member States concerned do not exceed the sum of the calculated levels of production of their domestic producers as laid down in Article 10 and Article 11(2) for the periods in question.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
Dá thairbhe sin, ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo maidir leis an gcuid sin den turas ar chríoch an Bhallstáit ina mbailítear nó ina ligtear amach paisinéirí fad is nach bhfuil comhaontú idir an Comhphobal agus na tríú tír atá i gceist.
Therefore, this Regulation should not apply to that part of the journey within the territory of the Member State of picking up or setting down, as long as the necessary agreements between the Community and the third countries concerned have not been concluded.
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Ní bheidh feidhm aige i leith na coda sin den turas laistigh de chríoch an Bhallstáit ina mbailítear nó ina scaoiltear amach paisinéirí fad nach bhfuil an comhaontú is gá idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann tugtha i gcrích.
It shall not apply to that part of the journey within the territory of the Member State of picking up or setting down, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded.
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
3. Go dtí go dtabharfar i gcrích na comhaontuithe dá dtagraítear i mír 2, ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear d'fhorálacha a bhaineann leis an iompar ó Bhallstát chuig tríú tír agus vice versa atá i gcomhaontuithe déthaobhacha idir Bhallstáit agus na tríú tíortha sin.
3. Pending the conclusion of the agreements referred to in paragraph 2, this Regulation shall not affect provisions relating to the carriage from a Member State to a third country and vice-versa contained in bilateral agreements concluded between Member States and those third countries.
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Níl feidhm aige i leith an chuid sin den turas a dhéantar laistigh de chríoch an Bhallstáit ina mbailítear nó ina scaoiltear amach paisinéirí fad nach bhfuil an comhaontú is gá idir an Comhphobal agus an tríú tír lena mbaineann tugtha chun críche.
It does not apply to that part of the journey within the territory of the Member State of picking up or setting down, as long as the necessary agreement between the Community and the third country concerned has not been concluded.
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.
In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.
In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Sna cásanna a shonraítear sa reachtaíocht dá dtagraítear in Airteagal 1(2), agus más rud é, ar bhonn critéar oibiachtúil, gur féidir a dhéanamh amach go bhfuil easaontas ann idir údaráis inniúla ó Bhallstáit éagsúla, féadfaidh an tÚdarás, ar a thionscnamh féin, cúnamh a thabhairt do na húdaráis chun teacht ar chomhaontú i gcomhréir leis an nós imeachta a leagtar amach i mír 2 go mír 4.
In cases specified in the legislation referred to in Article 1(2), and where on the basis of objective criteria, disagreement between competent authorities from different Member States can be determined, the Authority may, on its own initiative, assist the authorities in reaching an agreement in accordance with the procedure set out in paragraphs 2 to 4.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
"I gcás táirgí íocshláinte a allmhairítear ó thríú tíortha, is iad údaráis inniúla an Bhallstáit nó na mBallstát a dheonaigh an t-údarú monaraíochta dá bhforáiltear in Airteagal 40(3) de Threoir 2001/83/CE don allmhaireoir a bheidh ina n-údaráis mhaoirseachta d’allmhairí, mura rud é go ndearnadh comhaontuithe iomchuí idir an tAontas agus an tír a onnmhairíonn na táirgí chun a áirithiú go gcuirfear na rialuithe sin i gcrích sa tír a onnmhairíonn na táirgí agus go gcuirfidh an monaróir caighdeáin dea-chleachtais monaraíochta i bhfeidhm a bheidh coibhéiseach ar a laghad leis na caighdeáin atá leagtha síos ag an Aontas.";
"In the case of medicinal products imported from third countries, the supervisory authorities for imports shall be the competent authorities of the Member State or Member States that granted the authorisation provided for in Article 40(3) of Directive 2001/83/EC to the importer, unless appropriate agreements have been made between the Union and the exporting country to ensure that those controls are carried out in the exporting country and that the manufacturer applies standards of good manufacturing practice at least equivalent to those laid down by the Union.";
Rialachán (AE) Uimh. 1235/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leasaítear, maidir le cógas-aireachas ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, Rialachán (CE) Uimh. 726/2004 lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail maidir le húdarú agus maoirseacht táirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine agus le haghaidh úsáide tréidliachta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Leigheasra Eorpach, agus Rialachán (CE) Uimh. 1394/2007 maidir le táirgí íocshláinte ardteiripe
(2) Tá na caibidlíochtaí sin tugtha i gcrích agus síníodh an Comhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile ("an Comhaontú"), an 6 Deireadh Fómhair 2010 [2], fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 17 Feabhra 2011 [3] agus beidh feidhm aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 15.10 den Chomhaontú.
(2) Those negotiations have been concluded and the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, ("the Agreement") was signed on 6 October 2010 [2], received the consent of the European Parliament on 17 February 2011 [3] and is to apply as provided for in Article 15.10 of the Agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré
Comhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 (IO L 317, 15.12.2000, lch. 3).
Partnership Agreement between the Members of the African, Caribbean and Pacific Group of States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 (OJ L 317, 15.12.2000, p. 3).
Rialachán (CE) Uimh. 1337/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena mbunaítear saoráid chun freagairt thapa a thabhairt ar an ardú as cuimse atá ag teacht ar phraghsanna bia i dtíortha atá i mbéal forbartha
comhaontú réigiúnach idir líon teoranta de Bhallstáit agus de thríú tíortha atá i gcomharsanacht na mBallstát sin agus a bhfuil sé d'aidhm aige aghaidh a thabhairt ar staideanna áitiúla agus nach bhfuil ar oscailt d'aontachas do Stáit eile.
a regional agreement between a limited number of Member States and of third countries neighbouring Member States which is intended to address local situations and which is not open for accession to other States.
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
d’fhorálacha comhaontaithe arna thabhairt i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstáit ar an taobh amháin agus an tríú tír céanna, ar an taobh eile, ar an ábhar céanna a chur in áit na bhforálacha lena mbaineann sa chomhaontú.
direct replacement of the relevant provisions of the agreement by the provisions of a subsequent agreement concluded between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter.
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
"Ní bheidh feidhm ag an gComhaontú seo ná ag forálacha áirithe an Chomhaontaithe seo an lá a dtiocfaidh comhaontú idir an Comhphobal Eorpach nó an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus (ainm na tríú tíre nó ainmneacha na dtríú tíortha), ar an taobh eile, i bhfeidhm maidir leis na hábhair arna rialú ag an gComhaontú sin".
"This Agreement or certain provisions of this Agreement shall cease to be applicable on the day when an Agreement between the European Community or the European Community and its Member States, on the one hand, and (name(s) of the third country(ies)), on the other hand, has entered into force, in respect of the matters governed by the latter Agreement".
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
do shéanadh iomlán nó páirteach i leith an chomhaontaithe i gcás ina dtabharfar comhaontú i gcrích ina dhiaidh sin idir an Comhphobal nó an Comhphobal agus a Bhallstáit ar an taobh amháin agus an tríú tír céanna, ar an taobh eile, ar an ábhar céanna;
full or partial denunciation of the agreement in the event of the conclusion of a subsequent agreement between the Community or the Community and its Member States, on the one hand, and the same third country, on the other hand, on the same subject matter;
Rialachán (CE) Uimh. 662/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear nós imeachta maidir le comhaontuithe idir Ballstáit agus tríú tíortha a chaibidil agus a thabhairt i gcrích ar ábhair áirithe a bhaineann leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha agus neamhchonarthacha
A mhéid a cheadaítear leis an bPrótacal, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhaontú le húdarás inniúil an Bhallstáit ina bhfuil táirgeacht ábhartha táirgeora suite, a údarú don táirgeoir sin dul thar na leibhéil ríofa táirgeachta atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2) chun críche cuíchóirithe thionsclaíoch idir Ballstáit, ar choinníoll nach rachaidh leibhéil ríofa táirgeachta na mBallstát lena mbaineann thar shuim iomlán leibhéil ríofa táirgeachta a gcuid táirgeoirí intíre, mar atá leagtha síos in Airteagal 10 agus in Airteagal 11(2), i gcás na dtréimhsí i dtrácht.
To the extent permitted by the Protocol, the Commission may, in agreement with the competent authority of the Member State in which a producer’s relevant production is situated, authorise that producer to exceed the calculated levels of production laid down in Article 10 and Article 11(2) for the purpose of industrial rationalisation between Member States, provided that the combined calculated levels of production of the Member States concerned do not exceed the sum of the calculated levels of production of their domestic producers as laid down in Article 10 and Article 11(2) for the periods in question.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
(2) Maidir leis an oibleagáid atá ar Bhallstáit an limistéir euro Ráthaíochtaí a eisiúint faoin gComhaontú seo, ní thiocfaidh sí i bhfeidhm ná ní bheidh sí ina ceangal idir SaorCAE agus na Ballstáit de chuid an limistéir euro a sholáthair Daingniúcháin Tiomantais ach amháin tar éis do SaorCAE Daingniúcháin Tiomantais a fháil ó Bhallstáit de chuid an limistéir euro arb ionann comhiomlán a dTiomantas Ráthaíochta agus nócha faoin gcéad (90%) nó níos mó d’Iomlán na dTiomantas Ráthaíochta.
(2) The obligation of euro-area Member States to issue Guarantees under this Agreement shall enter into force and become binding between EFSF and the euro-area Member States which have provided Commitment Confirmations only when Commitment Confirmations have been received by EFSF from euro-area Member States whose Guarantee Commitments represent in aggregate ninety per cent (90%) or more of the Total Guarantee Commitments.
AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010
(1) Soláthar earraí nó seirbhísí do chomhlachtaí idirnáisiúnta a dtugann údaráis phoiblí an Bhallstáit óstaigh aitheantas dóibh mar chomhlachtaí den sórt sin, agus do chomhaltaí de na comhlachtaí sin, laistigh de na teorainneacha agus faoi na coinníollacha a fhorordaítear leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta lenar bunaíodh na comhlachtaí nó leis na comhaontuithe idir ceanncheathrúna na gcomhlachtaí sin agus Ballstát óstach na gceanncheathrúna.
(1) The supply of goods or services to international bodies recognised as such by the public authorities of the host Member State, and to members of those bodies, within the limits and under the conditions prescribed by the international conventions establishing the bodies or by the agreements between the headquarters of those bodies and the host Member State of the headquarters.
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
Ní dhéanfaidh mír 1 difear do chur i bhfeidhm forálacha is fabhraí de chomhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha idir Bhallstáit ná, mar a fhoráiltear in Airteagal 28 (3) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, do shocruithe um eiseachadadh arna mbunú ar dhlíthe comhionanna nó cómhalartacha maidir le barántais ghabhála arna n-eisiúint ar chríoch Bhallstáit a fhorghníomhú ar chríoch Bhallstáit eile.
Paragraph 1 shall not affect the application of more favourable provisions in bilateral or multilateral agreements between Member States, nor, as provided for in Article 28 (3) of the European Convention on Extradition, shall it affect extradition arrangements agreed on the basis of uniform or reciprocal laws providing for the execution in the territory of a Member State of warrants of arrest issued in the territory of another Member State.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(1) Soláthar earraí nó seirbhísí do chomhlachtaí idirnáisiúnta a dtugann údaráis phoiblí an Bhallstáit óstaigh aitheantas dóibh mar chomhlachtaí den sórt sin, agus do chomhaltaí de na comhlachtaí sin, laistigh de na teorainneacha agus faoi na coinníollacha a fhorordaítear leis na coinbhinsiúin idirnáisiúnta lenar bunaíodh na comhlachtaí nó leis na comhaontuithe idir ceanncheathrúna na gcomhlachtaí sin agus Ballstát óstach na gceanncheathrúna sin.
(1) The supply of goods or services to international bodies recognised as such by the public authorities of the host Member State, and to members of those bodies, within the limits and under the conditions prescribed by the international conventions establishing the bodies or by the agreements between the headquarters of those bodies and the host Member State of the headquarters.
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
D’ainneoin forálacha comhaontuithe déthaobhacha idir Bhallstáit, agus faoi réir rialacha iomaíochta an Chomhphobail a bheidh infheidhme maidir le gnóthais, ceadóidh an Ballstát nó na Ballstáit lena mbaineann d’aeriompróirí Comhphobail aersheirbhísí a chur le chéile agus comhaontuithe códroinnte a dhéanamh le haon aeriompróir maidir le haersheirbhísí chuig aon aerfort i gcríoch an Bhallstáit sin nó i gcríoch na mBallstát sin nó ó aon phointe nó ó aon phointí i dtríú tíortha nó tríd aon aerfort ina chríoch nó ina gcríoch nó chuig aon phointe nó chuig aon phointí i dtríú tíortha.
Notwithstanding the provisions of bilateral agreements between Member States, and subject to the Community competition rules applicable to undertakings, Community air carriers shall be permitted by the Member State(s) concerned to combine air services and to enter into code share arrangements with any air carrier on air services to, from or via any airport in their territory from or to any point(s) in third countries.
Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Déantar aon srianta ar phraghsáil atá ann go fóill, lena n-áirítear srianta i ndáil le haerbhealaí chuig tríú tíortha, a eascraíonn as comhaontuithe déthaobhacha idir Bhallstáit, a chur as ionad leis seo.
Any remaining restrictions on pricing, including with respect to routes to third countries, arising from bilateral agreements between Member States are hereby superseded.
Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle an 24 Meán Fómhair 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal (Athmhúnlú) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Ba cheart go mbeadh an Coimisiún in ann iarraidh ar BCE páirt a ghlacadh i misean faireachais i leith Ballstát an limistéir euro agus i leith Bhallstáit a ghlacann páirt i gComhaontú an 16 Márta 2006 idir an Banc Ceannais Eorpach agus bainc cheannais náisiúnta na mBallstát atá lasmuigh den limistéar euro lena leagtar síos na nósanna imeachta oibriúcháin do mheicníocht rátaí malairte ag céim a trí den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadais [9], nuair is iomchuí.
The Commission should be able to invite the ECB to participate in a surveillance mission for euro area Member States and for Member States that are participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union [9] (ERM2), when appropriate.
Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú
D’fhéadfaí a áireamh leis an méid sin misin faireachais fheabhsaithe chuig Ballstáit arna ndéanamh ag an gCoimisiún i gcomhar leis an mBanc Ceannais Eorpach (BCE) do Bhallstáit a bhfuil an euro mar airgeadra acu nó do Bhallstáit a ghlac páirt i gComhaontú an 16 Márta 2006 idir an Banc Ceannais Eorpach agus bainc cheannais náisiúnta na mBallstát atá lasmuigh den limistéar euro, lena leagtar síos na nósanna imeachta oibriúchain le haghaidh meicníochta rátaí malairte i gcéim a trí den Aontas Eacnamaíoch agus Airgeadais [4] (MRM II), agus chomh maith leis sin d’fhéadfaí a áireamh leis tuairisciú breise ag Ballstáit i gcás míchothromaíochtaí tromaí, lena n-áirítear míchothromaíochtaí lena ndéantar oibriú rianúil an aontais eacnamaíoch agus airgeadaíochta a chur i gcontúirt.
This could include enhanced surveillance missions to Member States by the Commission, in liaison with the European Central Bank (ECB) for Member States whose currency is the euro or Member States participating in the Agreement of 16 March 2006 between the European Central Bank and the national central banks of the Member States outside the euro area laying down the operating procedures for an exchange rate mechanism in stage three of Economic and Monetary Union [4] (ERM II), and additional reporting by Member States in case of severe imbalances, including imbalances that jeopardise the proper functioning of the economic and monetary union.
Rialachán (AE) Uimh. 1176/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le míchothromaíochtaí maicreacnamaíocha a chosc agus a cheartú
a chuirtear i gcrích idir sealbhóir polasaí agus árachóir, a bhfuil sainchónaí nó gnáthchónaí orthu araon sa Bhallstát céanna tráth an chonartha a thabhairt i gcrích, agus arb é is éifeacht dó dlínse a thabhairt do chúirteanna an Bhallstáit sin fiú i gcás teagmhais dhíobhálaigh a tharlú ar an gcoigríoch, ar choinníoll nach bhfuil an comhaontú sin contrártha do dhlí an Bhallstáit sin;
which is concluded between a policyholder and an insurer, both of whom are at the time of conclusion of the contract domiciled or habitually resident in the same Member State, and which has the effect of conferring jurisdiction on the courts of that Member State even if the harmful event were to occur abroad, provided that such an agreement is not contrary to the law of that Member State;
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
Ar iarratas ó aon pháirtí leasmhar, eiseoidh údarás inniúil nó cúirt an Bhallstáit tionscnaimh an deimhniú ag baint úsáide as an bhfoirm a leagtar amach in Iarscríbhinn II ina mbeidh achoimre ar an oibleagáid in-fhorghníomhaithe a taifeadadh san ionstraim bharántúil nó achoimre ar an gcomhaontú idir na páirtithe a taifeadadh sa tsocraíocht chúirte.
The competent authority or court of the Member State of origin shall, at the request of any interested party, issue the certificate using the form set out in Annex II containing a summary of the enforceable obligation recorded in the authentic instrument or of the agreement between the parties recorded in the court settlement.
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
Tá na caibidlí sin tugtha i gcrích agus rinneadh an Comhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile ("an Comhaontú") a shíniú an 26 Meitheamh 2012, fuair sé toiliú ó Pharlaimint na hEorpa an 11 Nollaig 2012 agus tá sé le feidhm a bheith aige de réir mar a fhoráiltear in Airteagal 330 den Chomhaontú.
Those negotiations have been concluded and the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part ("the Agreement") was signed on 26 June 2012, received the consent of the European Parliament on 11 December 2012 and is to apply as provided for in Article 330 of the Agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile
Ar an 23 Aibreán 2007, thug an Chomhairle údarás don Choimisiún tús a chur le caibidlí le tíortha áirithe Mheiriceá Láir ("Meiriceá Láir") le haghaidh Comhaontú lena mbunófaí Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile ("an Comhaontú") thar ceann an Aontais agus a Bhallstát.
On 23 April 2007 the Council authorised the Commission to open negotiations with certain countries of Central America ("Central America") for an Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other ("the Agreement") on behalf of the Union and its Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Comhaontaíonn Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún maidir lena thábhachtaí atá dlúthchomhar agus monatóireach á déanamh ar chur chun feidhme Chuid IV den Chomhaontú agus Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile [1].
The European Parliament and the Commission agree on the importance of close cooperation in monitoring the implementation of Part IV of the Agreement and Regulation (EU) No 20/2013 of the European Parliament and of the Council of 15 January 2013 implementing the bilateral safeguard clause and the stabilisation mechanism for bananas of the Agreement establishing an Association between the European Union and its Member States, on the one hand, and Central America on the other [1].
Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
tíortha LEE, i gcomhréir le Comhaontú LEE, agus Cónaidhm na hEilvéise, i gcomhréir leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine [18].
EEA countries, in accordance with the EEA Agreement, and the Swiss Confederation, in accordance with the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other, on the free movement of persons [18].
Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Beidh iarratais bunaithe ar phlean forbartha acmhainní a bheidh le comhaontú idir an Ballstát agus an Coimisiún ina dtabharfar cuntas ar na hidirghabhálacha a bheidh le cistiú ag Clár LIFE chun go bhforbrófar acmhainn an Bhallstáit iarratais rathúla ar chistiúchán do thionscadail faoi na fochláir don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide a chur isteach.
Applications shall be based on a capacity-building plan to be agreed between the Member State and the Commission outlining the interventions to be funded by the LIFE Programme in order to develop the Member State's capacity to submit successful applications for funding for projects under the sub-programmes for Environment and Climate Action.
Rialachán (AE) Uimh. 1293/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár don Chomhshaol agus do Ghníomhú ar son na hAeráide (LIFE) a bhunú agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chuige sin, rinneadh Comhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Úcráin, den pháirt eile (“Comhaontú Comhlachais”), a chaibidliú in 2007- 2011, lena n-áirítear Limistéar Domhain Cuimsitheach Saorthrádála (LDCST), agus chuir an dá pháirtí a gceannlitreacha leis an 30 Márta 2012.
In this respect, an Association Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part (‘the Association Agreement’) was negotiated in 2007-2011, including a Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), and was initialed by both parties on 30 March 2012.
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
I gcás ina mbeidh na coinníollacha le haghaidh foirceannadh rannchuidiú an Bhallstáit chuig an ionstraim arna bunú sa chomhaontú maoinithe idir an Ballstát lena mbaineann agus an BIE dá dtagraítear i bpointe (c) den chéad fhomhír de mhír 4 comhlíonta, tíolacfaidh an Ballstát iarraidh maidir le leasú ar an gclár dá dtagraítear i bpointe (b) de chéad fhomhír de mhír 4 agus an rannchuidiú atá fanta a ath-leithdháileadh ar chláir agus ar thosaíochtaí eile i gcomhréir leis na ceanglais le haghaidh dírithe théamaigh.
Where the conditions for the termination of the Member State's contribution to the instrument established in the funding agreement between the Member State concerned and the EIB referred to in point (c) of the first subparagraph of paragraph 4 have been satisfied, the Member State shall submit a request for amendment of the programme referred to in point (b) of the first subparagraph of paragraph 4 and reallocate the remaining contribution to other programmes and priorities in accordance with requirements for thematic concentration.
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
A luaithe a bheidh comhaontú ann idir an Coimisiún agus an Ballstát, áireofar Tábla 1 agus, i gcás inarb infheidhme, Tábla 2 i gComhaontú Comhpháirtíochta an Bhallstáit lena mbaineann mar leibhéal tagartha an chaiteachais struchtúraigh phoiblí nó choibhéisigh a bheidh le cothabháil sna blianta 2014-2020.
Once there is agreement by the Commission and the Member State, Table 1 and, where applicable, Table 2 will be included in the Partnership Agreement of the Member State concerned as the reference level of the public or equivalent structural expenditure to be maintained in the years 2014-2020.
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
tíortha is sínitheoirí leis an gComhaontú Comhpháirtíochta idir comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 Ghrúpa na Stát san Afraic, i Muir Chairib agus san Aigéan Ciúin [11], gan an Afraic Theas a áireamh;
countries that are signatories to the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 [11], excluding South Africa;
Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020
Leis an gComhaontú maidir leis an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch déantar foráil do chomhar sa réimse maidir le cosaint tomhaltóirí idir an tAontas agus a Bhallstáit ar thaobh amháin, agus tíortha Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa, ar an taobh eile.
The Agreement on the European Economic Area provides for cooperation in the field of consumer protection between the Union and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area, on the other.
Rialachán (AE) Uimh. 254/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 maidir le clár ilbhliantúil tomhaltóirí do na blianta 2014-20 agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1926/2006/CE
Déanann an Comhaontú Comhair maidir le Loingseoireacht Satailíte idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Ríocht na hIorua(9)chomh maith le Prótacal 31 agus Prótacal 37 a ghabhann le Comhaontú LEE, creat a sholáthar cheana le haghaidh rannpháirtíocht na hIorua.
The Cooperation Agreement on Satellite Navigation between the European Union and its Member States and the Kingdom of Norway(9), as well as Protocols 31 and 37 to the EEA Agreement, already provide a framework for the participation of Norway.
Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
gníomhaíochtaí chun tacú le comhar idir tríú tíortha agus seirbhísí maidir le filleadh ó Bhallstáit, lena n-áirítear bearta lena ndíreofar ar chumais na dtríú tíortha chun na gníomhaíochtaí maidir le hathligean isteach agus le hath-lánpháirtiú a stiúradh, go háirithe faoi chuimsiú na gcomhaontuithe um athligean isteach;
actions to support cooperation between third countries and the return services of Member States, including measures aiming to strengthen third countries’ capacities to conduct readmission and reintegration activities, in particular in the framework of readmission agreements;
Rialachán (AE) Uimh. 516/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Ciste um Thearmann, Imirce agus Lánpháirtíocht,lena leasaítear Cinneadh 2008/381/CE ón gComhairleagus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 573/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 575/2007/CE ó Pharlaimint na hEorpaagus ón gComhairle agus Cinneadh 2007/435/CE ón gComhairle
Tá méadú ar an líon socraíochtaí trasteorann mar iarmhairt ar fhorbairt chomhaontuithe naisc idir TLUanna, rud a ardaíonn ceist maidir le stóinseacht TLUanna, in éagmais comhrialacha stuamachta, le linn allmhairiú na rioscaí a bhaineann do TLUanna ó Bhallstáit eile.
The increasing number of cross-border settlements as a consequence of the development of link agreements between CSDs calls into question the resilience, in the absence of common prudential rules, of CSDs when importing the risks encountered by CSDs from other Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús agus lena leasaítear Treoir 98/26/CE agus Treoir 2014/65/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, a áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí, agus ba cheart dó a áirithiú freisin go bhfuil na gníomhartha sin comhsheasmhach le ceanglais chuntasaíochta arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta, le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh arna thabhairt i gcrích idir an tAontas, a Bhallstáit agus tríú tíortha faoi Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Phrótacal Kyoto, agus le reachtaíocht ábhartha an Aontais.
The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council, as well as their consistency with internationally agreed accounting requirements, a joint fulfilment agreement concluded between the Union, its Member States and third countries under Articles 3 and 4 of the Kyoto Protocol, and relevant Union legislation.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
ciallaíonn ‘comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh’ téarmaí comhaontaithe, i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto, idir an tAontas, a Bhallstáit agus tríú tíortha a ngealltanais faoi Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto, don dara tréimhse gealltanais, a chomhlíonadh go comhpháirteach;”.
“joint fulfilment agreement” means the terms of an agreement, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol, between the Union, its Member States and any third country to fulfil their commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol, for the second commitment period, jointly;’;
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Ní chaitheann comhrialacha maidir le gluaiseacht daoine thar theorainneacha amhras ar na cearta chun saorghluaiseachta atá ag saoránaigh an Aontais agus baill dá dteaghlach agus ag náisiúnaigh tríú tír agus baill dá dteaghlach a bhfuil cearta chun saorghluaiseachta acu atá coibhéiseach leis na cearta atá ag saoránaigh an Aontais faoi chomhaontuithe idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar lámh amháin, agus na tríú tíortha sin, ar lámh eile, ná ní dhéanann na comhrialacha sin difear do na cearta sin.
Common rules on the movement of persons across borders neither call into question nor affect the rights of free movement enjoyed by Union citizens and members of their families and by third-country nationals and members of their families who, under agreements between the Union and its Member States, on the one hand, and those third countries, on the other hand, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
náisiúnaigh tríú tír agus baill dá dteaghlach, cibé a náisiúntacht, a bhfuil cearta chun saorghluaiseachta acu arb ionann iad agus cearta shaoránaigh an Aontais faoi chomhaontuithe idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar lámh amháin, agus na tríú tíortha sin, ar lámh eile;
third-country nationals and their family members, whatever their nationality, who, under agreements between the Union and its Member States, on the one hand, and those third countries, on the other hand, enjoy rights of free movement equivalent to those of Union citizens;
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Na socruithe riachtanacha maidir leis an gcóiríocht a chuirfear ar fáil don Ghníomhaireacht sa Bhallstát aíochta agus na saoráidí a chuirfidh an Ballstát sin ar fáil mar aon leis na rialacha sonracha is infheidhme sa Bhallstát sin maidir leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin, le comhaltaí an Bhoird Bainistíochta, le foireann na Gníomhaireachta agus le baill dá dteaghlaigh, i gcás nach bhfuil siad i bhfeidhm go fóill nó nach bhfuil foráil déanta ina dtaobh i gcomhaontú i scríbhinn, déanfar comhaontú idir an Ghníomhaireacht agus an Ballstát aíochta i ndáil leis na heilimintí seo ar fad a thabhairt i gcrích, i gcomhréir le dlíchóras an Bhallstáit aíochta, agus a luaithe a gheofar formheas ón mBord Bainistíochta tráth nach déanaí ná an 16 Meitheamh 2017.
Where the necessary arrangements concerning the accommodation to be provided for the Agency in the host Member State and the facilities to be made available by that Member State together with the specific rules applicable in that Member State to the Executive Director, members of the Management Board, Agency staff and members of their families are not yet in place or not yet provided for in a written agreement, an agreement between the Agency and the host Member State on all these elements shall be concluded, in accordance with the legal order of the host Member State, and after the approval of the Management Board, no later than 16 June 2017.
Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
trí dhíothú a dhéanamh ar na tréimhsí cáiliúcháin agus na srianta eile sin go léir, dá bhforáiltear faoi reachtaíocht náisiúnta nó faoi chomhaontuithe a bhí déanta idir na Ballstáit, a chuireann ar oibrithe ó Bhallstáit eile coinníollacha maidir le saor-rogha fostaíochta nach gcuirtear ar oibrithe an Stáit atá i gceist;
by abolishing all such qualifying periods and other restrictions provided for either under national legislation or under agreements previously concluded between Member States as imposed on workers of other Member States conditions regarding the free choice of employment other than those imposed on workers of the State concerned;
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
In Airteagal 329 den Chomhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [2] ( an “Comhaontú”) a síníodh an 26 Meitheamh 2012, déantar foráil maidir le haontachas Balltíortha eile Chomhphobal na nAindéas.
Article 329 of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [2] (the ‘Agreement’), signed on 26 June 2012, provides for the accession of other Member Countries of the Andean Community to the Agreement.
Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
An 11 Samhain 2016, síníodh an Prótacal Aontachais leis an gComhaontú Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, le haontachas Eacuadór a chur san áireamh [3] (an “Prótacal Aontachais”) agus cuirfear i bhfeidhm é go sealadach i gcomhréir le hAirteagal 27(4) de ón 1 Eanáir 2017.
The Protocol of Accession to the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part, to take account of the accession of Ecuador [3] (the ‘Protocol of Accession’) was signed on 11 November 2016 and is being applied provisionally in accordance with Article 27(4) thereof since 1 January 2017.
Rialachán (AE) 2017/540 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 19/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe Trádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 20/2013 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach agus sásra cobhsaíochta do bhananaí an Chomhaontaithe lena mbunaítear Comhlachas idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, ar thaobh amháin, agus Meiriceá Láir ar an taobh eile
Is iad na Ballstáit lena mbaineann nó, le comhaontú an Bhallstáit nó na mBallstát lena mbaineann, is iad na gnóthais nó comhlachtaí, idir phoiblí agus phríobháideach, lena mbaineann go díreach, a chuirfidh iarratais ar chabhair airgeadais faoi bhráid an Choimisiúin.
Applications for financial aid shall be submitted to the Commission by the Member States concerned or, with the agreement of the Member State(s), by the public or private undertakings or bodies directly concerned.
Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach
Foráiltear le hAirteagal 329 den Chomhaontú Trádála idir an tAontas agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus an Cholóim agus Peiriú, den pháirt eile [2] ('an Comhaontú') a síníodh an 26 Meitheamh 2012 d'aontachas féideartha Balltíortha eile Chomhphobal na nAindéas leis an gComhaontú.
Article 329 of the Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Colombia and Peru, of the other part [2] (‘the Agreement’) signed on 26 June 2012, provides for the possible accession to the Agreement of other Member Countries of the Andean Community.
Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór
Ba cheart oibríochtaí CEFI a bheith éagsúil go soiléir ó thacaíocht eile, lena n-áirítear na hoibríochtaí iasachta arna ndéanamh faoi shainordú seachtrach an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta (BEI) agus Tionscnamh Athléimneachta Eacnamaíoch BEI, agus an tSaoráid Infheistíochta a bunaíodh faoi Chomhaontú Comhpháirtíochta idir Comhaltaí Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin, de pháirt amháin, agus an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, den pháirt eile, arna shíniú in Cotonou an 23 Meitheamh 2000 [2] (Comhaontú Comhpháirtíochta ACC-AE) (Saoráid Infheistíochta ACC), agus ba cheart d’oibríochtaí CEFI a bheith comhlántach ar an tacaíocht sin.
EFSD operations should be clearly distinct from, and complementary to, other support, including the European Investment Bank’s (EIB) external lending mandate operations and Economic Resilience Initiative, and the Investment Facility established under the Partnership Agreement between the members of the African, Caribbean and Pacific Group of States of the one part, and the European Community and its member States, of the other part, signed in Cotonou on 23 June 2000 [2] (ACP-EU Partnership Agreement) (ACP Investment Facility).
Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI
Comhaontú Inmheánach idir Ionadaithe Rialtais Bhallstáit an Aontais Eorpaigh, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle, maidir le cúnamh ón Aontas Eorpach a mhaoiniú faoin gcreat airgeadais ilbhliantúil don tréimhse 2014 go 2020, i gcomhréir le Comhaontú Compháirtíochta ACC-AE, agus maidir le cúnamh airgeadais a leithdháileadh do na Tíortha agus Críocha Thar Lear a bhfuil feidhm ag Cuid a Ceathair den Chomhaontú ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leo (IO L 210, 6.8.2013, lch. 1).
Internal Agreement between the Representatives of the Governments of the Member States of the European Union, meeting within the Council, on the financing of European Union aid under the multiannual financial framework for the period 2014 to 2020, in accordance with the ACP-EU Partnership Agreement and on the allocation of financial assistance for the Overseas Countries and Territories to which Part Four of the Treaty on the Functioning of the European Union applies (OJ L 210, 6.8.2013, p. 1).
Rialachán (AE) 2017/1601 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meán Fómhair 2017 lena mbunaítear an Ciste Eorpach um Fhorbairt Inbhuanaithe (CEFI), Ráthaíocht CEFI agus Ciste Ráthaíocht CEFI
ar baill iad de theaghlach náisiúnaigh tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach den Aontas faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile; agus
are members of the family of a national of a third country enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States, on the one hand, and a third country, on the other; and
Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta
go bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta ag an náisiúnach tríú tír sin atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile, agus
that national of a third country enjoys the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States, on the one hand, and a third country, on the other, and
Rialachán (AE) 2017/2225 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 a mhéid a bhaineann le húsáid an Chórais Dul Isteach/Imeachta
ar baill iad de theaghlach saoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil feidhm ag Treoir 2004/38/CE maidir leis, nó baill de theaghlach náisiúnaigh tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile; agus
are members of the family of a Union citizen to whom Directive 2004/38/EC applies or of a national of a third country enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States, on the one hand, and a third country, on the other; and
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
go bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta ag an náisiúnach tríú tír sin atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile; agus
that national of a third country enjoys the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States, on the one hand, and a third country, on the other; and
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
ciallaíonn “náisiúnach tríú tír” aon duine nach saoránach den Aontas é nó í de réir bhrí Airteagal 20(1) CFAE, cé is moite de dhaoine ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontuithe idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tíortha, ar an taobh eile;
‘third-country national’ means any person who is not a citizen of the Union within the meaning of Article 20(1) TFEU, with the exception of persons who enjoy the right of free movement equivalent to that of Union citizens under agreements between the Union and its Member States, on the one hand, and third countries, on the other;
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
ar baill iad de theaghlach saoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil feidhm ag Treoir 2004/38/CE maidir leis, nó ar baill iad de theaghlach náisiúnaigh tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile; agus
who are members of the family of a Union citizen to whom Directive 2004/38/EC applies or of a national of a third country enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States, on the one hand, and a third country, on the other; and
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
ar ball é nó í de theaghlach saoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil feidhm ag Treoir 2004/38/CE maidir leis nó léi, nó ar ball é nó í de theaghlach náisiúnaigh tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile; agus
is a member of the family of a Union citizen to whom Directive 2004/38/EC applies or of a national of a third country enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States, on the one hand, and a third country, on the other; and
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
i gcás inarb infheidhme, stádas an duine lena dtugtar le fios gur ball de theaghlach saoránaigh de chuid an Aontais a bhfuil feidhm ag Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis nó náisiúnaigh tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart saoránach de chuid an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile.
if applicable, the status of the person indicating that the third-country national is a member of the family of a Union citizen to whom Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council applies or of a third-country national enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States, on the one hand, and a third country, on the other.
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Féadfaidh an Coimisiún nó an comhlacht a d’ainmnigh sé, faoi chuimsiú na gcomhaontuithe iascaigh a tugadh i gcrích idir an tAontas agus tríú tíortha, faoi choimirce RFMOnna a bhfuil an tAontas ina pháirtí conarthach iontu, faisnéis ábhartha maidir le neamh-chomhlíonadh rialacha an Rialacháin seo, nó maidir le sáruithe tromchúiseacha, a thabhairt do pháirtithe eile sna comhaontuithe nó sna heagraíochtaí sin, faoi réir thoiliú an Bhallstáit a thug an fhaisnéis agus i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 45/2001.
The Commission or the body designated by it may, in the framework of fisheries agreements concluded between the Union and third countries, under the auspices of RFMOs to which the Union is a contracting party, communicate relevant information concerning non-compliance with the rules of this Regulation, or serious infringements, to other parties to those agreements or organisations subject to the consent of the Member State that supplied the information and in accordance with Regulation (EC) No 45/2001.
Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle
Ba cheart feidhm a bheith aige freisin maidir le náisiúnaigh tríú tír atá díolmhaithe ón gceanglas víosa ar baill teaghlaigh iad le saoránach den Aontas a bhfuil feidhm ag Treoir 2004/38/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leo nó ar baill teaghlaigh iad le náisiúnach tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart shaoránaigh an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile, agus nach bhfuil cárta cónaithe de bhun Threoir 2004/38/CE nó cead cónaithe de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ón gComhairle ina seilbh acu.
It should also apply to third-country nationals who are exempt from the visa requirement who are family members of a Union citizen to whom Directive 2004/38/EC of the European Parliament and of the Council applies or of a national of a third country enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States on the one hand and a third country on the other and who do not hold a residence card pursuant to Directive 2004/38/EC or a residence permit pursuant to Council Regulation (EC) No 1030/2002.
Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
is baill teaghlaigh iad le saoránach den Aontas a bhfuil feidhm ag Treoir 2004/38/CE maidir leo nó is baill teaghlaigh iad le náisiúnach tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart shaoránaigh an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile; agus
they are family members of a Union citizen to whom Directive 2004/38/EC applies or of a national of a third country enjoying the right of free movement equivalent to that of Union citizens under an agreement between the Union and its Member States on the one hand and a third country on the other; and
Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
náisiúnaigh tríú tír ar baill teaghlaigh iad le náisiúnach tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta atá coibhéiseach le ceart shaoránaigh an Aontais faoi chomhaontú idir an tAontas agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus tríú tír, ar an taobh eile, agus a bhfuil cárta cónaithe de bhun Threoir 2004/38/CE nó cead cónaithe de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ina seilbh acu;
third-country nationals who are family members of a third-country national enjoying a right of free movement equivalent to that of Union citizens, under an agreement between the Union and its Member States on the one hand and a third country on the other, and who hold a residence card pursuant to Directive 2004/38/EC or a residence permit pursuant to Regulation (EC) No 1030/2002;
Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
Ós rud é go bhforáiltear leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt amháin, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine do shaorghluaiseacht gan víosa do náisiúnaigh de chuid na hEilvéise, níor cheart an Eilvéis a chur san áireamh sa liosta in Iarscríbhinn II.
Since the Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Swiss Confederation, of the other part, on the free movement of persons provides for free movement without visas for nationals of Switzerland and of the Member States, Switzerland should not be included in the list in Annex II.
Rialachán (AE) 2018/1806 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh ar a náisiúnaigh víosaí a bheith ina seilbh acu ar thrasnú teorainneacha seachtracha dóibh agus lena liostaítear na tríú tíortha a mbeidh a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin
Síníodh an Comhaontú Aeriompair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, ar an taobh amháin, agus Stáit Aontaithe Mheiriceá, ar an taobh eile (ATA) an 25 Aibreán 2007, agus leasaíodh é ina dhiaidh sin le Prótacal an 24 Meitheamh 2010.
The Air Transport Agreement between the European Community and its Member States, on the one hand, and the United States of America, on the other hand (ATA) was signed on 25 April 2007 and subsequently amended by a Protocol of 24 June 2010.
Rialachán (AE) 2019/2 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh oibriú aersheirbhísí sa Chomhphobal
(ii) Tairiscint maidir le Creat-Chomhaontú Comhair Idir-réigiúnaigh idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit agus an Cómhargadh Theas agus na Stáit is páirtithe ann
(II) MOTION RE INTERREGIONAL FRAMEWORK CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES AND THE SOUTHERN COMMON MARKET AND ITS PARTY STATES
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Creat-Chomhaontú Comhair Idir-réigiúnach idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cómhargadh Theas agus a Bhallstáit, den pháirt eile.
INTERREGIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOUTHERN COMMON MARKET AND ITS PARTY STATES, OF THE OTHER PART.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Creat-Chomhaontú Comhair Idir-réigiúnach idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus an Cómhargadh Theas agus na Stáit is Páirtithe ann, den pháirt eile.
INTERREGIONAL FRAMEWORK COOPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOUTHERN COMMON MARKET AND ITS PARTY STATES, OF THE OTHER PART.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile i ndáil le leasuithe ar an gComhaontú maidir le Trádáil i mBiotáillí agus i nDeochanna Dea-Bholaithe atá i gceangal leis an gComhaontú Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE CONCERNING AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ON TRADE IN SPIRIT DRINKS AND AROMATISED DRINKS ANNEXED TO THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh malartú litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Sile i ndáil le leasuithe ar an gComhaontú maidir le Trádáil i bhFíonta atá i gceangal leis an gComhaontú Comhlachais idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Sile, den pháirt eile, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF CHILE CONCERNING AMENDMENTS TO THE AGREEMENT ON TRADE IN WINES ANNEXED TO THE ASSOCIATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF CHILE, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Ní rachaidh an Coinbhinsiún seo chun dochair do Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, chomh maith le haon leasuithe air sin, an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, ná an Prótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus leis an bPrótacal ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, agus thairis sin, an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, a chur chun feidhme.
This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Community of the Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as well as any amendments thereof, of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as well as of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
(1) Ar chúig (5) Bhallstát, ar a laghad, de chuid an limistéir euro ina gcuimsítear dhá thrian (2/3) ar a laghad d’iomlán na dtiomantas ráthaíochta a leagtar amach in Iarscríbhinn 1 (“Iomlán na dTiomantas Ráthaíochta”) do sholáthar daingniú i scríbhinn, a bheidh go substaintiúil i bhfoirm Iarscríbhinn 3, do SaorCAE á rá go ndearna siad na bearta go léir is gá faoina ndlíthe náisiúnta faoi seach a chur i gcrích chun a chinntiú go mbeidh feidhm láithreach ag a n-oibleagáidí faoin gComhaontú seo agus go mbeidh éifeacht láithreach leo (“Daingniúchán Tiomantais”), maidir leis an gComhaontú seo (cé is moite den oibleagáid ar Bhallstáit an limistéir euro Ráthaíochtaí a eisiúint faoin gComhaontú seo), tiocfaidh sé i bhfeidhm agus beidh sé ina cheangal idir SaorCAE agus na Ballstáit de chuid an limistéir euro a sholáthróidh na Daingniúcháin Tiomantais sin.
(1) This Agreement (with the exception of the obligation of euro-area Member States to issue Guarantees under this Agreement) shall, upon at least five (5) euro-area Member States comprising at least two-thirds (2/3) of the total guarantee commitments set out in Annex 1 (the “Total Guarantee Commitments”) providing written confirmation substantially in the form of Annex 3 to EFSF that they have concluded all procedures necessary under their respective national laws to ensure that their obligations under this Agreement shall come into immediate force and effect (a “Commitment Confirmation”), enter into force and become binding between EFSF and the euro-area Member Sates providing such Commitment Confirmations.
AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010
(i) Tairiscint maidir le Creat-Chomhaontú Comhair idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Sile
(I) MOTION RE FRAMEWORK CO-OPERATION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES AND THE REPUBLIC OF CHILE
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Prótacal Breise a ghabhann leis an gComhaontú Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Poblacht na Cóiré, den pháirt eile, d’fhonn aontachas na Cróite leis an Aontas Eorpach a chur i gcuntas.
ADDITIONAL PROTOCOL TO THE FREE TRADE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF KOREA, OF THE OTHER PART, TO TAKE ACCOUNT OF THE ACCESSION OF CROATIA TO THE EUROPEAN UNION.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, maidir le Saorghluaiseacht Daoine.
AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND IT’S MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SWISS CONFEDERATION, OF THE OTHER, ON THE FREE MOVEMENT OF PERSONS. LAID BY FOREIGN AFFAIRS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus a Bhallstáit, de pháirt, agus Cónaidhm na hEilvéise, den pháirt eile, maidir le saorghluaiseacht daoine.
AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SWISS CONFEDERATION, OF THE OTHER, ON THE FREE MOVEMENT OF PERSONS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Comhaontú i dtaobh an Coinbhinsiún arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le húsáid Theicneolaíocht an Eolais chun Críocha Custaim a chur i bhfeidhm go sealadach idir Bhallstáit áirithe den Aontas Eorpach, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 26 Iúil, 1995.
AGREEMENT ON PROVISIONAL APPLICATION BETWEEN CERTAIN MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION OF THE CONVENTION, DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION, ON THE USE OF INFORMATION TECHNOLOGY FOR CUSTOMS PURPOSES, DONE AT BRUSSELS ON 26 JULY, 1995.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie