Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (101)
Conartha seirbhíse a oiriúnú de dhroim comhaontú fostaíochta a chlárú.
Adaptation of contracts of service consequential upon registration of employment agreement.
Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946
Le héifeacht ón 1 Eanáir 2014, maidir le conarthaí foirne sealadaí a bhfuil feidhm ag Airteagal 2(a) de Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile ina leith, agus atá sa tseirbhís i ngníomhaireacht an 31 Nollaig 2013, aistreofar iad, gan próiseas roghnúcháin, go conarthaí faoi phointe (f) d'Airteagal 2 de na Coinníollacha Fostaíochta seo.
With effect from 1 January 2014, contracts of temporary staff to whom Article 2(a) of the Conditions of Employment of Other Servants applies and who are in service on 31 December 2013 in an agency shall be transformed, without selection procedure, into contracts under point (f) of Article 2 of these Conditions of Employment.
Rialachán (AE) Uimh. 1023/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh
(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí fostaíochta nó conarthaí beartaithe fostaíochta comhaltaí d’fhoireann an Fhorais leis an bhForas.
(2) Subsection (1) shall not apply to contracts or proposed contracts of employment of members of the staff of An Foras with An Foras.
AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR (LEASÚ) 2009
(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí fostaíochta nó conarthaí beartaithe fostaíochta comhaltaí d’fhoireann na fochuideachta leis an bhfochuideachta.
(2) Subsection (1) shall not apply to contracts or proposed contracts of employment of members of the staff of the subsidiary with the subsidiary.
AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR (LEASÚ) 2009
Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí.
Contracts of employment of directors.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Conartha seirbhíse a oiriúnú de dhroim orduithe rialuithe fostaíochta
Adaptation of contracts of service consequential upon employment regulation orders.
Uimhir 26 de 1946: AN tACHT CAIDRIMH THIONSCAIL, 1946
Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí.
Contracts of employment of directors. 55.
Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989
Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí.
Contracts of employment of directors.
Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989
Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí.
Contracts of employment of directors.
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
Conarthaí fostaíochta stiúrthóirí.
Contracts of employment of director's.
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí nó conarthaí beartaithe fostaíochta comhaltaí d'fhoireann an Choimisiúin leis an gCoimisiún.
(2) Subsection (1) shall not apply to contracts or proposed contracts of employment of members of the staff of the Commission with the Commission.
Uimhir 42 de 1998: AN tACHT UM CHOIMISIÚN FORBARTHA AN IARTHAIR, 1998
(2) Ní bheidh feidhm ag fomhír (1) maidir le conarthaí nó conarthaí beartaithe fostaíochta comhaltaí d'fhoireann an Bhoird leis an mBord.
(2) Subparagraph (1) shall not apply to contracts or proposed contracts of employment of members of the staff of the Board with the Board.
Uimhir 22 de 2000: AN tACHT OIDEACHAIS (LEAS), 2000
Maidir le foireann na Gníomhaireachta, feidhmeoidh an Bord Riaracháin na cumhachtaí a thugtar di le Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh(15)(‘Rialacháin Foirne’) maidir leis an údarás ceapacháin agus le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais maidir leis an údarás a mbeidh sé de chumhacht aige conarthaí fostaíochta a dhéanamh (‘cumhachtaí an údaráis ceapacháin’).
With regard to the Agency’s staff, the Administrative Board shall exercise the powers conferred by the Staff Regulations of Officials of the European Union(15)(“Staff Regulations”) on the appointing authority and by the Conditions of Employment of Other Servants on the authority empowered to conclude employment contracts (“the powers of the appointing authority”).
Rialachán (AE) Uimh. 512/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS
Chun críche an Airteagail seo, aon údarás atá bunaithe sa Bhallstát ina bhféadfaí imeachtaí dócmhainneachta tánaisteacha a thionscnamh agus a bhfuil sé de cheanglas air faoi Threoir 2008/94/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (16) a ráthú go n-íocfar éilimh fhostóirí nach bhfuil íoctha a dtig as conarthaí fostaíochta nó as caidreamh fostaíochta, measfar mar “creidiúnaí áitiúil” é.
For the purpose of this Article, an authority which is established in the Member State where secondary insolvency proceedings could have been opened and which is obliged under Directive 2008/94/EC of the European Parliament and of the Council (16) to guarantee the payment of employees' outstanding claims resulting from contracts of employment or employment relationships shall be considered to be a local creditor, where the national law so provides.
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
faoi réir mhír 2, i leith fhoireann na Gníomhaireachta, na cumhachtaí a fheidhmiú a dhéanann Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais (“Rialacháin Foirne” agus “Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile”), a leagtar síos i Rialachán (CEE, Euratom, ECSC) Uimh. 259/68 [23], a thabhairt don údarás ceapacháin agus don údarás a chumhachtaítear chun conarthaí fostaíochta a thabhairt i gcrích;
subject to paragraph 2, exercise, with respect to the staff of the Agency, the powers conferred by the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the Union (‘Staff Regulations’ and the ‘Conditions of Employment of Other Servants’) laid down in Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 [23] on the appointing authority and on the authority empowered to conclude contracts of employment;
Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(2) Nuair a bheidh aighneas i dtaobh rátaí páigh agus uaire oibre no ceachtar aca á chinneadh, féachfaidh an Binse don phrínsiobal is bun le clás an pháigh chothruim a bhíonn de ghnáth i gconnartha riaghaltais agus do na cúinsí agus na coinníollacha generálta bhaineann le fostaíocht fén mBord, ar a n-áirmhítear na buntáistí bhaineann le fostaíocht seasta agus na sochair fé na scéimeanna aois-liúntais fén Acht so.
(2) When determining a dispute in relation to rates of wages and hours of labour or either of them, the Tribunal shall have regard to the principle underlying the fair wages clause commonly inserted in government contracts and to the general circumstances and conditions of employment by the Board, including the advantages of regular employment and the benefits under the superannuation schemes under this Act.
Uimhir 17 de 1942: ACHT BHORD SOLÁTHAIR AN LEICTREACHAIS (AOIS-LIÚNTAS), 1942
(2) Nuair a bheid ag cinneadh díospóide maidir le rátaí luach saothair agus uaireanta oibre nó ceachtar acu, bhéarfaidh an Binse aird ar phrionsabal bunaidh chlásál na páighe cothroime is gnáth a chur isteach i gconartha rialtais agus ar na himthosca agus na coinníollacha ginearálta a bhaineas le fostaíocht faoin mBord, ar a n-áirítear na buntáistí a ghabhas le fostaíocht rialta agus na sochair faoi na scéimeanna aoisliúntais faoi Acht Aoisliúntais 1942.
(2) When determining a dispute in relation to rates of remuneration and hours of work or either of them, the Tribunal shall have regard to the principle underlying the fair wages clause commonly inserted in government contracts and to the general circumstances and conditions of employment by the Board, including the advantages of regular employment and the benefits under the superannuation schemes under the Superannuation Act of 1942.
Uimhir 12 de 1949: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1949
na cumhachtaí a fheidhmiú i ndáil le baill foirne Eurojust a dheonaigh Rialacháin Foirne Oifigeach ar an údarás ceapacháin agus a dheonaigh Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile ar an údarás atá cumhachtaithe chun conarthaí fostaíochta seirbhíseach eile a thabhairt chun críche (“cumhachtaí an údaráis ceapacháin”);
exercising, with respect to the staff of Eurojust, the powers conferred by the Staff Regulations of Officials on the appointing authority and by the Conditions of Employment of Other Servants on the authority empowered to conclude contracts of employment of other servants (‘the appointing authority powers’);
Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
Is é dlí an Bhallstáit, agus é sin amháin, is infheidhme maidir le conradh fostaíochta lena rialófar iarmhairtí imeachtaí dócmhainneachta ar chonarthaí agus ar chaidreamh fostaíochta.
The effects of insolvency proceedings on employment contracts and relationships shall be governed solely by the law of the Member State applicable to the contract of employment.
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
(d) i bhforghníomhú conarthaí (nach fostaíocht de réir bhrí na bhfomhíreanna sin roimhe seo den mhír seo) seachas
( d ) in the execution of contracts (not being employment within the meaning of the previous subparagraphs of this paragraph) other than [GA]
Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981
(16) Chun srianta neamhriachtanacha ar fhostú foirne ó sheirbhísí taidhleoireachta náisiúnta chuig an SEGS a sheachaint, ba cheart rialacha sonracha maidir le fad conarthaí a ghlacadh, mar aon le ráthaíocht i dtaobh athbhunú ag deireadh na tréimhse seirbhíse i gcomhréir leis na forálacha ábhartha.
(16) In order to avoid unnecessary restrictions on the employment in the EEAS of staff from national diplomatic services, specific rules on the length of contracts should be adopted, together with a guarantee of reinstatement at the end of their period of service, in accordance with relevant provisions.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin
2. Le comhaontú an Ardionadaí agus na seirbhíse taidhleoireachta náisiúnta lena mbaineann, agus gan nós imeachta roghnúcháin nua a úsáid, déanfar conarthaí na foirne sealadaí ó sheirbhísí taidhleoireachta náisiúnta na mBallstát a fostaíodh tar éis an 30 Samhain 2009, nó ar leasaíodh a gconradh tar éis an dáta sin, agus a bhfuil post acu in eintiteas eagraíochtúil a aistrítear ó Ardrúnaíocht na Comhairle nó ón gCoimisiún chuig an SEGS de bhun Chinneadh 2010/427/AE, a athrú ina gconarthaí faoi phointe (e) d’Airteagal 2 de Choinníollacha Fostaíochta Sheirbhíseach Eile.Thairis sin, ní athrófar coinníollacha an chonartha.
2. With the agreement of the High Representative and of the national diplomatic service concerned, the contracts of temporary staff from national diplomatic services of the Member States who were engaged, or whose contract was amended, after 30 November 2009 and who occupy a post in an organisational entity which is transferred from the General Secretariat of the Council or the Commission to the EEAS pursuant to Decision 2010/427/EU shall be transformed, without a new selection procedure, into contracts under point(e) of Article 2 of the Conditions of Employment of Other Servants. For the rest, the conditions of the contract shall remain unchanged.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1080/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena leasaítear Rialacháin Foirne Oifigigh na gComhphobal Eorpach agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile na gComhphobal sin
2. Maidir leis na daoine go léir den fhoireann atá ar fostú faoi chonarthaí dá dtagraítear i mír 1, tabharfar an deis dóibh conarthaí mar ghníomhaire sealadach a thabhairt i gcrích faoi Airteagal 2(a) de Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile ag na gráid éagsúla, de réir mar a leagtar amach i bplean bunaíochta an Údaráis.
2. All members of staff under contracts referred to in paragraph 1 shall be offered the possibility of concluding temporary agent contracts pursuant to Article 2(a) of the Conditions of Employment of Other Servants at the various grades as set out in the Authority’s establishment plan.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
2. Maidir leis na daoine go léir den fhoireann atá ar fostú faoi chonarthaí dá dtagraítear i mír 1, tabharfar an deis dóibh conarthaí mar ghníomhaire sealadach a thabhairt i gcrích faoi Airteagal 2(a) de Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile ag na gráid éagsúla, de réir mar a leagtar amach i bplean bunaíochta an Údaráis.
2. All members of staff under contracts referred to in paragraph 1 shall be offered the possibility of concluding temporary agent contracts under Article 2(a) of the Conditions of Employment of Other Servants at the various grades as set out in the Authority’s establishment plan.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
2. Maidir leis na daoine go léir den fhoireann atá ar fostú faoi chonarthaí dá dtagraítear i mír 1, tabharfar an deis dóibh conarthaí mar ghníomhaire sealadach a thabhairt i gcrích faoi Airteagal 2(a) de Choinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile ag na gráid éagsúla, de réir mar a leagtar amach i bplean bunaíochta an Údaráis.
2. All members of staff under contracts referred to in paragraph 1 shall be offered the possibility of concluding temporary agent contracts under Article 2(a) of the Conditions of Employment of Other Servants at the various grades as set out in the Authority’s establishment plan.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Féadfaidh aon náisiúnach de chuid Ballstáit agus aon fhostóir atá ag saothrú gníomhaíochta ar chríoch Ballstáit a n-iarratais ar fhostaíocht agus a dtairiscintí ar fhostaíocht a mhalartú, agus féadfaidh siad conarthaí fostaíochta a thabhairt i gcrích agus a chur chun feidhme i gcomhréir leis na forálacha reachtaíochta, rialúcháin agus riaracháin atá i bhfeidhm, gan aon idirdhealú a bheith ann mar thoradh ar an méid sin.
Any national of a Member State and any employer pursuing an activity in the territory of a Member State may exchange their applications for and offers of employment, and may conclude and perform contracts of employment in accordance with the provisions in force laid down by law, regulation or administrative action, without any discrimination resulting therefrom.
Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 maidir le saoirse ghluaiseachta d’oibrithe laistigh den Aontas
Níor cheart go ndéanfadh an riail maidir le conarthaí leithleacha fostaíochta dochar do chur i bhfeidhm fhorálacha sainordaitheacha sáraitheacha na tíre a ndéantar oibrí a phostú inti i gcomhréir le Treoir 96/71/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 1996 maidir le hoibrithe a chur i gceann poist faoi chuimsiú seirbhísí a sholáthar [12].
The rule on individual employment contracts should not prejudice the application of the overriding mandatory provisions of the country to which a worker is posted in accordance with Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services [12].
Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)
In ábhair a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair, déanfar an dlínse a chinneadh leis an Roinn seo, gan dochar d’Airteagal 6, do phointe 5 d’Airteagal 7 agus, i gcás imeachtaí arna dtabhairt i gcoinne fostóra, do phointe 1 d’Airteagal 8.
In matters relating to individual contracts of employment, jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to Article 6, point 5 of Article 7 and, in the case of proceedings brought against an employer, point 1 of Article 8.
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
Ag féachaint don chinneadh ón mBiúró an 3 Bealtaine 2004 maidir le tarmligean chumhachtaí an údaráis cheapacháin agus an údaráis a chumhachtaítear chun conarthaí fostaíochta a thabhairt i gcrích (ÚCCTC), arna leasú is déanaí ag an mBiúró an 4 Bealtaine 2009,
Having regard to the Bureau decision of 3 May 2004 on delegation of the powers of the appointing authority and of the authority empowered to conclude contracts of employment (AECE), as last amended by the Bureau on 4 May 2009,
CINNEADH 2014/C 34/01
Ní dhéanfaidh na conarthaí imlonnaithe do shaorálaithe na cearta ná na hoibleagáidí a thig as Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus as Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile an Aontais Eorpaigh (CEE, Euratom, CEGC) Uimh.259/68(14)a thabhairt don saorálaí.
Volunteer deployment contracts shall not confer upon the volunteer rights and obligations arising from the Staff Regulations of Officials of the European Union and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union, laid down in Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68(14).
RIALACHÁN (AE) Uimh. 375/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 lena mbunaítear an Cór Saorálach Eorpach um Chabhair Dhaonnúil (“an Tionscnamh maidir le Saorálaithe Cabhrach AE”)
Maidir leis na RialacháinFoirne agus le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile agus leis narialacha arna nglacadh trí chomhaontú idir institiúidí an Aontais chun éifeachta thabhairt do na Rialacháin Foirne sin, cuirfear i bhfeidhm ar fhoireannEuropol iad cé is moite de na baill foirne sin a bheidh, ar dháta theacht ibhfeidhm an rialacháin seo, faoi chonradh arna thabhairt i gcrích ag Europolmar a bhunaítear le Coinbhinsiún Europol
The Staff Regulations and the Conditions ofEmployment of Other Servants and the rules adopted by agreement between theinstitutions of the Union for giving effect to those Staff Regulations and theconditions of Employment of other Servants shall apply to the staff of Europolwith the exception of staff who at the date of application of this Regulationare under contracts concluded by Europol as established by the EuropolConvention.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 
de réir mhír 2, i ndáil le baill foirne na hOifige, na cumhachtaí arna dtabhairt ag na Rialacháin Foirne maidir leis an Údarás Ceapacháin agus ag Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile maidir leis an Údarás atá Cumhachtaithe chun Conarthaí Fostaíochta a Thabhairt i gCrích (‘cumhachtaí an údaráis ceapacháin’) a fheidhmiú;
in accordance with paragraph 2, exercising, with respect to the staff of the Office, the powers conferred by the Staff Regulations on the Appointing Authority and by the Conditions of Employment of Other Servants on the Authority Empowered to Conclude Contracts of Employment (“the appointing authority powers”);
Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Leagfar síos téarmaí agus coinníollacha fostaíochta chomhaltaí an Bhord Feidhmiúcháin, go háirithe a dtuarastail, a bpinsin agus a sochair slándála sóisialta eile i gconarthaí le BCE agus socróidh an Chomhairle Rialaithe iad ar thogra ó choiste ar a mbeidh trí chomhalta arna gceapadh ag an gComhairle Rialaithe agus trí chomhalta arna gceapadh ag an gComhairle.
The terms and conditions of employment of the members of the Executive Board, in particular their salaries, pensions and other social security benefits shall be the subject of contracts with the ECB and shall be fixed by the Governing Council on a proposal from a Committee comprising three members appointed by the Governing Council and three members appointed by the Council.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
sa Phortaingéil Airteagal 65(1)(b) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Código de Processo Civil) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile (más sa Phortaingéil atá sé) más é an riarachán lárnach (más i Stát eachtrach atá sé) an páirtí a seirbheáiltear air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair (Código de Processo do Trabalho) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair, ar imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra,”,
in Portugal Article 65(1)(b) of the Code of Civil Procedure (Código de Processo Civil) in so far as it may encompass exorbitant grounds of jurisdiction, such as the courts for the place in which the branch, agency or other establishment is situated (if situated in Portugal) when the central administration (if situated in a foreign State) is the party sued and Article 10 of the Code of Labour Procedure (Código de Processo do Trabalho) in so far as it may encompass exorbitant grounds of jurisdiction, such as the courts for the place where the plaintiff is domiciled in proceedings relating to individual contracts of employment brought by the employee against the employer,’,
Miontuairisc cheartaitheach maidir le Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a siníodh in Lugano an 30 Deireadh Fómhair 2007 ( Iris Oifigúil an Aontais Eorpaigh L 339 an 21 Nollaig 2007 )
sa Phortaingéil: Airteagal 63(1) de Chód an Nós Imeachta Shibhialta (Código de Processo Civil) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil an brainse, an ghníomhaireacht nó aon bhunaíocht eile (más sa Phortaingéil atá sé) más é an riarachán lárnach (más i Stát eachtrach atá sé) an páirtí a gcuirtear imeachtaí dlí air agus Airteagal 10 de Chód an Nós Imeachta Saothair (Código de Processo de Trabalho) a mhéid a fhéadfar forais dlínse ainmheasartha a chuimsiú leis, amhail na cúirteanna don áit ina bhfuil cónaí ar an ngearánaí in imeachtaí a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair, arb imeachtaí iad a thionscnóidh an fostaí i gcoinne an fhostóra,
in Portugal: Article 63(1) of the Code of Civil Procedure (Código de Processo Civil) in so far as it may encompass exorbitant grounds of jurisdiction, such as the courts for the place in which the branch, agency or other establishment is situated (if situated in Portugal) when the central administration (if situated in a foreign State) is the party sued and Article 10 of the Code of Labour Procedure (Código de Processo do Trabalho) in so far as it may encompass exorbitant grounds of jurisdiction, such as the courts for the place where the plaintiff is domiciled in proceedings relating to individual contracts of employment brought by the employee against the employer,
Leasuithe ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Coinbhinsiún Lugano, an 30 Deireadh Fómhair 2007
cialluíonn an abairt “gnó árachais fhreagarthachta puiblí” na gnóthaí árachais seo leanas agus ní haon ghnóthaí árachais eile, sé sin le rá, gnó déanta connradh árachais a shlánuíonn an t-árachaí in aghaidh freagarthachta i gcúiteamh no in airgead damáiste d'íoc le duine ar bith alos díobháil phearsanta no caillteanas no damáiste do thárlachtaint don duine sin de dheascaibh faillí i bpáirt an árachaí no i bpáirt a sheirbhísigh no a ghníomhaire ag gníomhú laistigh de scóip a fhostaíochta no a údaráis mar sheirbhíseach no mar ghníomhaire den tsórt san (do réir mar bheidh) agus gnó déanta connradh árachais a shlánuíonn an t-árachaí in aghaidh freagarthachta i gcúiteamh no in airgead damáiste d'íoc de dheascaibh no i dtaobh maoin an árachaí, réalta no pearsanta, d'úsáid go neamhaireach no de dheascaibh no i dtaobh staid na maoine sin;
the expression "public liability insurance business" means the following and no other classes of assurance business, that is to say, the business of effecting contracts of insurance indemnifying the insured against liability to pay compensation or damages to any person in respect of personal injury, loss, or damage sustained by such person through the negligence of the insured or of his servant or agent acting within the scope of his employment or authority as such servant or agent (as the case may be) and the business of effecting contracts of insurance indemnifying the insured against liability to pay compensation or damages arising out of or in connection with the negligent use or condition of the property, whether real or personal, of the insured;
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
(b) má dheineann no má tháirgeann sé an earra san tráth ar bith i rith tréimhse a cheaptha go mbeidh an págh a íocfa sé agus na coinníollacha fostaíochta go ndéanfa sé dá réir agus an earra san á déanamh no á táirgeadh chó fábharach ar a laighead dá fhostaithe leis an bpágh agus leis na coinníollacha fostaíochta is gá agus connartha deintear le hAire Stáit á gcólíonadh.
( b ) if he manufactures or produces such commodity at any time during the period of his appointment, the wages paid and the conditions of employment observed by him in such manufacture or production shall be not less favourable to his employees than those required in the execution of contracts with a Minister of State.
Uimhir 14 de 1939: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (CÓ-CHEANNACH), 1939
—(1) Féadfaidh coiste a bheidh bunaithe do cheantar printíseachta chun críocha ceirde ainmnithe inar gnáth gur trí ghníomhas a dhéantar conarthaí printíseachta rialacha a dhéanamh ag sonrú foirme an chonartha a úsáidfear nuair a ghlacfar duine i bhfostaíocht ar mhodh printíseachta leis an gceird agus i gceantar an choiste.
—(1) An apprenticeship committee established for an apprenticeship district for the purposes of a designated trade in which contracts of apprenticeship are normally effected by deed may make rules specifying the form of the contract to be used when a person is taken into employment by way of apprenticeship in the trade and in the district of the committee.
Uimhir 39 de 1959: AN tACHT PRINTÍSEACHTA, 1959
faoiseamh i leith préimheanna)) ó thrádáil, gairm, oifig nó fostaíocht a sheolann sé nó atá aige, ar conradh é a cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt sin nó faoi alt 235A (conarthaí le haghaidh cleithiúnaithe nó le haghaidh árachais saoil a cheadú) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (a cuireadh isteach le halt 66 den Acht Airgeadais, 1974 ), nó aon chonradh faoina bhfuil blianacht iníoctha a bhfuil éifeacht i ndáil léi le halt 28 (3) den Acht Airgeadais, 1979 ;
relief for premiums)) from a trade, profession, office or employment carried on or held by him, being a contract approved by the Revenue Commissioners under that section or section 235A (approval of contracts for dependants or for life assurance) of the Income Tax Act, 1967 (inserted by section 66 of the Finance Act, 1974 ) or any contract under which there is payable an annuity in relation to which section 28 (3) of the Finance Act, 1979 , has effect;
Uimhir 11 de 1979: AN tACHT AIRGEADAIS, 1979
(2) Ní bheidh feidhm ag fo-alt (1) maidir le conarthaí nó conarthaí beartaithe fostaíochta de chuid comhaltaí d'fhoireann na cuideachta leis an gcuideachta, ná de chuid comhaltaí d'fhoireann fochuideachta de chuid na cuideachta leis an bhfochuideachta sin.
(2) Subsection (1) shall not apply to contracts or proposed contracts of employment of members of the staff of the company with the company or of members of the staff of a subsidiary of the company with that subsidiary.
Uimhir 24 de 1998: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR (LEASÚ), 1998
Déanfar riarthóirí óinchiste a roghnú as measc na n-oifigeach, nó i gcás inar gá nó i gcásanna eile cuí-réasúnaithe, as measc comhaltaí foirne eile nó i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach i rialacha inmheánacha an Choimisiúin as measc an phearsanra atá fostaithe ag an gCoimisiún i réimse na n-oibríochtaí cabhrach um bainistiú géarchéime agus oibríochtaí cabhrach daonnúla ar choinníoll go ráthaítear lena gconarthaí leibhéal coibhéiseach cosanta maidir le dliteanas mar is infheidhme maidir le comhaltaí foirne de bhun Airteagal 95.
Imprest administrators shall be chosen from officials or, should the need arise and only in duly substantiated cases, from other members of staff or in accordance with the conditions established in the internal rules of the Commission from personnel employed by the Commission in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations provided that their employment contracts guarantee equivalent level of protection in terms of liability as applicable to staff pursuant to Article 95.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Gan dochar d’Airteagal 92, d’Airteagal 94, ná d’Airteagal 95, beidh gach oifigeach údarúcháin atá freagrach, gach oifigeach cuntasaíochta nó gach riarthóir óinchiste faoi dhliteanas beart araíonachta agus beidh siad faoi dhliteanas cúiteamh a íoc mar a leagtar síos sna Rialacháin Foirne nó, i gcás an phearsanra atá fostaithe ag an gCoimisiún i réimse na n-oibríochtaí cabhrach um bainistiú géarchéime agus oibríochtaí cabhrach daonnúla amhail dá dtagraítear in Airteagal 89(1) den Rialachán seo, mar a leagtar síos ina gconarthaí fostaíochta.
Without prejudice to Articles 92, 94 and 95 of this Regulation, each authorising officer responsible, accounting officer or imprest administrator shall be liable to disciplinary action and payment of compensation as laid down in the Staff Regulations, or for the personnel employed by the Commission in the field of crisis management aid and humanitarian aid operations as referred to in Article 89(1) of this Regulation in their employment contracts.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Tabharfaidh an Bord Bainistíochta a thoiliú, ar bhonn bliantúil, i gcás ina dtiocfaidh na conarthaí a mbeidh sé beartaithe ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin a athnuachan chun a bheith ina gconarthaí tréimhse éiginnte de bhun na gCoinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.
The Management Board shall, on an annual basis, give its consent in the case of contracts that the Executive Director plans to renew where, following renewal, those contracts would be of an indefinite period pursuant to the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Is i leith conarthaí fostaíochta amháin do thréimhse cúig mhí nó níos mó a bheidh na rátaí MÍOSÚLA infheidhme.
MONTHLY rates shall be applicable only to contracts of employment for a definite period of 5 months or more.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
3. Is í an Oifig Tacaíochta a fheidhmeoidh i ndáil lena foireann féin na cumhachtaí a thugtar leis na Rialacháin Foirne don údarás ceapacháin agus na cumhachtaí a thugtar le Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh eile na gComhphobal Eorpach don údarás atá i dteideal conarthaí a chur i gcrích.
3. The powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment of Other Servants shall be exercised by the Support Office in respect of its own staff.
Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
3. Déanfaidh an tÚdarás na cumhachtaí a thugtar don údarás ceapacháin leis na Rialacháin Foirne agus na cumhachtaí a thugtar don údarás atá i dteideal conarthaí a thabhairt i gcrích le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile a fheidhmiú i ndáil lena fhoireann féin.
3. In respect of its staff, the Authority shall exercise the powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
3. Déanfaidh an tÚdarás na cumhachtaí a thugtar don údarás ceapacháin leis na Rialacháin Foirne agus na cumhachtaí a thugtar don údarás atá i dteideal conarthaí a thabhairt i gcrích le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile a fheidhmiú i ndáil lena fhoireann féin.
3. In respect of its staff, the Authority shall exercise the powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
3. Déanfaidh an tÚdarás na cumhachtaí a thugtar don údarás ceapacháin leis na Rialacháin Foirne agus na cumhachtaí a thugtar don údarás atá i dteideal conarthaí a thabhairt i gcrích le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile a fheidhmiú i ndáil lena fhoireann féin.
3. In respect of its staff, the Authority shall exercise the powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Dlínse ar Chonarthaí Fostaíochta Aonair
Jurisdiction over individual contracts of employment
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
(b) dearbhú á rá gur deimhin leis an bpríomhaí, más mar sin atá ag féachaint do threoirlínte arna bhfoilsiú ag na Coimisinéirí Ioncaim maidir leis an idirdhealú idir conarthaí fostaíochta agus conarthaí iomchuí, nach bhfuil an fochonraitheoir ainmnithe ag feidhmiú an chonartha nó aon choda di mar fhostaí den phríomhaí.
(b) a declaration stating that the principal is satisfied, if that is the case having regard to guidelines published by the Revenue Commissioners as to the distinction between contracts of employment and relevant contracts, that the named subcontractor is not performing the contract or any part of it as an employee of the principal.
AN tACHT AIRGEADAIS, 2011
Maidir leis na cumhachtaí a thugtar don Údarás Ceapacháin le Rialacháin Foirne Oifigeach agus don údarás atá i dteideal conarthaí a thabhairt i gcrích de bharr na gCoinníollacha Fostaíochta, déanfaidh an Ghníomhaireacht iad a fheidhmiú i leith a foirne féin.
The powers conferred on the Appointing Authority by the Staff Regulations of Officials and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment shall be exercised by the Agency in respect of its own staff.
Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
Dlínse ar chonarthaí fostaíochta aonair
Jurisdiction over individual contracts of employment
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
liúntais arna n-íoc le fostaithe le go gceannóidh siad uirlisí, trealamh agus éadaí speisialta a bhfuil gá leo don obair, nó an chuid sin dá bpá nó dá dtuarastail a bhfuil sé de cheangal orthu, de réir a gconarthaí fostaíochta, a leithéid a cheannach.
allowances paid to employees for the purchase of tools, equipment or special clothing needed for their work, or that part of their wages or salaries which, under their contracts of employment, employees are required to devote to such purchases.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás ina mbeidh conarthaí fostaíochta do bhaill foirne EGTC á rialú ag an dlí príobháideach, cuirfidh na Ballstáit dlí ábhartha AE san áireamh freisin, amhail Rialachán (CE) Uimh 593/2008 ó PE agus ón gComhairle an 17 Meitheamh i ndáil leis an dlí is infheidhme maidir le hoibleagáidí conarthacha (An Róimh I), mar aon leis an gcleachtas dlí a bhaineann leis sin sna Ballstáit eile a mbeidh ionadaithe ag feidhmiú thar a cheann in EGTC.
Where employment contracts for EGTC staff members are governed by private law, Member States will also take into account relevant EU law, such as Regulation (EC) No 593/2008 of the EP and the Council of 17 June 2008 on the law applicable to contractual obligations (Rome I), as well as the related legal practice of the other Member States represented in the EGTC.
Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú
Conarthaí fostaíochta
Contracts of employment
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
Féadfar a gconarthaí fostaíochta a athnuachan faoin Rialachán seo i gcomhréir leis na Rialacháin Foirne agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.
Their employment contracts may be renewed under this Regulation in accordance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) 2015/2219 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Samhain 2015 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Oiliúint i bhForfheidhmiú an Dlí (CEPOL), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
Maidir le cearta agus oibleagáidí na gcuideachtaí sin a eascraíonn as conarthaí fostaíochta nó ó chaidreamh fostaíochta agus atá ann ar an dáta a ngabhfaidh éifeacht leis an gcumasc trasteorann, mar gheall ar theacht i bhfeidhm an chumaisc thrasteorann sin, déanfar iad a aistriú chuig an gcuideachta a thiocfaidh as an gcumasc ar an dáta a ngabhfaidh éifeacht leis an gcumasc trasteorann.
The rights and obligations of the merging companies arising from contracts of employment or from employment relationships and existing at the date on which the cross-border merger takes effect shall, by reason of that cross-border merger taking effect, be transferred to the company resulting from the cross-border merger on the date on which the cross-border merger takes effect.
Treoir (AE) 2017/1132 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le gnéithe áirithe de dhlí na gcuideachtaí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
de réir mhír 2, i ndáil le baill foirne na hOifige, na cumhachtaí arna dtabhairt ag na Rialacháin Foirne maidir leis an Údarás Ceapacháin agus ag na Coinníollacha Fostaíochta maidir leis an Údarás atá Cumhachtaithe chun Conarthaí Fostaíochta a Thabhairt i gCrích (“cumhachtaí an údaráis ceapacháin”) a fheidhmiú;
in accordance with paragraph 2, exercising, with respect to the staff of the Office, the powers conferred by the Staff Regulations on the Appointing Authority and by the Conditions of Employment on the Authority Empowered to Conclude Contracts of Employment (‘the appointing authority powers’);
Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
(g) éileamh gur fé mar is gá i bhfeidhmiú connracha le Roinn Stáit a bheidh an págh a íocfidh agus na coiníollacha fostaíochta a chimeádfidh connarthóir oifigiúil a bheidh ag soláthar aon earra d'údaráis áitiúla;
( g ) requiring that the wages to be paid and the conditions of employment to be observed by an official contractor for the supply of any commodity to local authorities shall be such as are required in the execution of contracts with a State Department;
Uimhir 20 de 1925: ACHT NA nÚDARÁS nÁITIÚIL (CÓ-CHEANNACH), 1925
(c) má rinne an t-oibrí connartha seirbhíse có-reathacha le beirt fhostóirí no níos mó agus má bhí sé ag obair fé sna connartha san ag fostóir acu san seal agus ag fostóir eile acu seal eile, áirmheofar a mheán-tuilleamh seachtainiúil fé is dá mba thuilleamh i bhfostaíocht an fhostóra dá raibh sé ag obair le linn na tionóisce a thuilleamh fé sna connartha san uile;
( c ) where the workman had entered into concurrent contracts of service with two or more employers under which be worked at one time for one such employer and at another time for another such employer, his average weekly earnings shall be computed as if his earnings under all such contracts were earnings in the employment of the employer for whom he was working at the time of the accident;
Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934
ní fholuíonn an abairt “gnó árachais saoil” aon ghnó is gnó árachais tionnscail, ach fé réir na teorann san cialluíonn an abairt sin gnó déanta connradh árachais ar shaol daoine, le n-a n-áirmhítear airgead d'íoc ar éag do dhuine (ach amháin nuair nach éinní ach tionóisc fé ndeár an t-éag san) agus le n-a n-áirmhítear connartha árachais go mbíonn na praemia bhaineann leo iníoctha ar feadh téarma bhíonn ag brath ar shaol daoine agus fós connartha chun blianachtaí ar shaol daoine no maidir le saol daoine do dheonadh (seachas aois-liúntaisí agus blianachtaí is iníoctha as aon chistí nach ionchurtha ach chun fóirthne agus cothabhála daoine atá no do bhí ag gabháil do ghairm, do chéird no d'fhostaíocht áirithe no cleithiúnaithe a leithéidí) agus fós connartha bhíonn ag gabháil le connartha árachais ar shaol daoine no ag brath ortha agus ná bíonn aon cheart cealúcháin ag an árachóir fútha agus le n-a socruítear airgead d'íoc i gcás tionóisc no galar, marbhthach no eile, do bhaint don árachaí no do theacht air;
the expression "life assurance business" does not include any business which is industrial assurance business, but subject to that over-riding limitation the said expression means the business of effecting contracts of assurance upon human life, including the payment of money on death (except on death by accident only) and including contracts of assurance the premiums in respect of which are payable for a term dependent on human life, and also including for the granting of annuities on or with reference to human life (other than superannuation allowances and annuities payable out of any funds applicable solely to the relief and maintenance of persons engaged or who have been engaged in a particular profession, trade or employment or of the dependants of such persons) and also including contracts which are attached to or dependent on contracts of assurance on human life and under which the assurer has no right of cancellation and which provide for the payment of moneys in case of fatal or other accident to or disease of the assured;
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
cialluíonn an abairt “gnó árachais fhreagarthachta fostóirí” gnó déanta connradh árachais le fostóirí in aghaidh freagarthachta i gcúiteamh no in airgead damáiste d'íoc le lucht oibre ar fostú acu;
the expression "employers' liability insurance business" means the business of effecting with employers contracts of insurance against liability to pay compensation or damages to workmen in their employment;
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
(2) Féadfaidh an tAire, le hordú, a fhoráil go bhféadfaidh fostaithe a cheangal ar a bhfostóirí cibé sonraí breise nó sonraí eile a shonraítear san ordú a thabhairt maidir lena gconarthaí fostaíochta.
(2) The Minister may by order provide that employees may require their employers to furnish such further or other particulars of their contracts of employment as may be specified in the order.
Uimhir 4 de 1973: AN tACHT UM FHÓGRA ÍOSTA AGUS TÉARMAÍ FOSTAÍOCHTA, 1973
faoiseamh i leith préimheanna)) ó thrádáil, gairm, oifig nó fostaíocht a sheolann sé nó atá aige, ar conradh é a cheadaigh na Coimisinéirí Ioncaim faoin alt sin nó faoi alt 235A (conarthaí le haghaidh cleithiúnaithe nó le haghaidh áracháis saoil a cheadú) den Acht Cánach Ioncaim, 1967 (a cuireadh isteach le halt 66 den Acht Airgeadais, 1974 );
relief for premiums)) from a trade, profession, office or employment carried on or held by him, being a contract approved by the Revenue Commissioners under that section or section 235A (approval of contracts for dependants or for life assurance) of the Income Tax Act, 1967 (inserted by section 66 of the Finance Act, 1974 );
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
(ii) conarthaí i leith seirbhísí i gcás ar duine amháin a bheidh fostaithe agus ar fostaíocht í ina ndéantar obair láimhe agus go dtugann an duine fostaithe seirbhís phearsanta.
[GA] (ii) contracts for services where the employment is of one person and is by way of manual labour and personal service is given by the employed person.
Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981
(c) cúnamh a thabhairt chun fostaíocht a fháil sa Stát do dhaoine atá ag lorg fostaíochta den sórt sin nó socrú a dhéanamh nó spreagadh agus cothú a thabhairt chun an cúnamh sin a thabhairt, faoi chonarthaí seirbhíse nó faoi chonarthaí i gcomhair seirbhísí agus cúnamh a thabhairt (le hairgead nó ar shlí eile) do dhaoine eile chun an cúnamh sin a chur ar fáil agus a chur ar fáil acu a chomhordú,
( c ) to provide, or arrange for, encourage and foster the provision of, assistance in obtaining employment in the State for persons seeking such employment, whether under contracts of service or contracts for services and to assist (whether financially or otherwise) in, and co-ordinate, the provision of such assistance by others,
Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987
Leagfar síos téarmaí agus coinníollacha fostaíochta chomhaltaí an Bhord Feidhmiúcháin, go háirithe a dtuarastail, a bpinsin agus a sochair slándála sóisialta eile i gconarthaí le BCE agus socróidh an Chomhairle Rialaithe iad ar thogra ó choiste ar a mbeidh trí chomhalta arna gceapadh ag an gComhairle Rialaithe agus trí chomhalta arna gceapadh ag an gComhairle.
The terms and conditions of employment of the members of the Executive Board, in particular their salaries, pensions and other social security benefits shall be the subject of contracts with the ECB and shall be fixed by the Governing Council on a proposal from a Committee comprising three members appointed by the Governing Council and three members appointed by the Council.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
téarmaí fostaíochta a sonraítear síos i ndlíthe nó in ionstraim reachtúil(lena n-áirítear uaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)
terms of employment stipulated by law or statutory instrument (including working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissals and redundancies)
Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Féadfar a gconarthaí a athnuachan faoin Rialachán seo i gcomhréir leis na Rialacháin Foirne agus Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile agus i gcomhréir le srianta buiséadacha Oifig BEREC.
Their contracts may be renewed under this Regulation in accordance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants and in accordance with the budgetary constraints of the BEREC Office.
Rialachán (AE) 2018/1971 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 lena mbunaítear Comhlacht na Rialálaithe Eorpacha um Chumarsáid Leictreonach (BEREC) agus Gníomhaireacht Tacaíochta BEREC (Oifig BEREC) lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/2120 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1211/2009Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Féadfar a gconarthaí fostaíochta a athnuachan faoin Rialachán seo i gcomhréir leis na Rialacháin Foirne agus le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.
Their employment contracts may be renewed under this Regulation in accordance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) 2019/126 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle
Féadfar a gconarthaí fostaíochta a athnuachan faoin Rialachán seo i gcomhréir leis na Rialacháin Foirne agus le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.
Their employment contracts may be renewed under this Regulation in accordance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) 2019/127 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Foras Eorpach chun dálaí maireachtála agus oibre a fheabhsú (Eurofound), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1365/75 ón gComhairle
Féadfar a gconarthaí fostaíochta a athnuachan faoin Rialachán seo i gcomhréir leis na Rialacháin Foirne agus le Coinníollacha Fostaíochta Seirbhíseach Eile.
Their employment contracts may be renewed under this Regulation in accordance with the Staff Regulations and the Conditions of Employment of Other Servants.
Rialachán (AE) 2019/128 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Lárionad Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna (Cedefop) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 337/75 ón gComhairle
·téarmaí fostaíochta (lena náirítear uaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)
terms of employment (including working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissal and redundancies)
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
·téarmaí fostaíochta (lena náirítear uaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)
terms of employment (including working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissals and redundancies)
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Feidhmeoidh an Ghníomhaireacht, i ndáil lena foireann, na cumhachtaí a thugtar don údarás ceapacháin leis na Rialacháin Foirne agus feidhmeoidh sí na cumhachtaí a thugtar leis na Coinníollacha Fostaíochta don údarás atá i dteideal conarthaí a thabhairt i gcrích.
In respect of its staff, the Agency shall exercise the powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment.
Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh
Mar sin féin, más amhlaidh, ar bhonn na gconarthaí, na rialachán, na bhforálacha riaracháin nó na socruithe praiticiúla atá ann cheana go ndéanfaidh oibrí CIT iompar trasteorann ar feadh breis agus 100 lá oibre, a chaithfear go hiomlán nó i bpáirt i mBallstát eile in aon bhliain féilire amháin, cuirfear na téarmaí agus na coinníollacha dá dtagraítear i dTreoir 96/71/CE i bhfeidhm go hiomlán ar na laethanta oibre ar fad a caitheadh go hiomlán nó i bpáirt sa Bhallstát aíochta sin sa bhliain féilire sin.
However, where, as a result of contracts, regulations, administrative provisions or practical arrangements, a CIT worker carries out cross-border transport for more than 100 working days, wholly or partially spent in a calendar year in another Member State, the terms and conditions of employment referred to in Directive 96/71/EC shall be applied fully for all the working days spent wholly or partially in that host Member State in that calendar year.
Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro
Beidh cur síos sna tuarascálacha cur chun feidhme sin ar na hiarratais ar glacadh leo agus ar diúltaíodh rompu i ndáil le gach cuspóir sonrach agus na conarthaí a thug na comhlachtaí poiblí agus príobháideacha lena mbaineann i gcrích, na gníomhaíochtaí a maoiníodh agus na torthaí, lena n-áirítear i dtéarmaí a dtionchair shóisialta, cruthú fostaíochta agus inbhuanaitheacht na tacaíochta arna tabhairt.
Those reports shall also set out the applications accepted or rejected with regard to each specific objective, the contracts concluded by the public and private bodies concerned, the actions funded and the results, including in terms of their social impact, employment creation and sustainability of the support granted.
Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár an Aontais Eorpaigh um Fhostaíocht agus um Nuálaíocht Shóisialta ("EaSI") agus lena leasaítear Cinneadh Uimh. 283/2010/AE lena mbunaítear Saoráid Mhicreamhaoiniúcháin don Dul Chun Cinn Eorpach le haghaidh fostaíochta agus cuimsiú sóisialta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ar thaobh amháin, ba cheart foráil a dhéanamh do rialacha speisialta maidir leis an dlí is infheidhme i gcás cearta an-tábhachtacha agus comhbhaintí dhlíthiúla (m.sh cearta in rem agus conarthaí fostaíochta).
On the one hand, provision should be made for special rules on the applicable law in the case of particularly significant rights and legal relationships (e.g. rights in rem and contracts of employment).
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
Thairis sin, i gcásanna inar gá formheas cúirte nó formheas údaráis riaracháin chun conarthaí fostaíochta a chealú, ba cheart go gcoimeádfadh an Ballstát ina bhfuil bunaíocht an fhéichiúnaí lonnaithe an dlínse formheas mar sin a dheonú, fiú mura tionscnaíodh imeachtaí dócmhainneachta sa Bhallstát sin.
Moreover, in cases where the termination of employment contracts requires approval by a court or administrative authority, the Member State in which an establishment of the debtor is located should retain jurisdiction to grant such approval even if no insolvency proceedings have been opened in that Member State.
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
(h) infheistíocht a dhéanamh in aon fhiontar a n-áirítear ar a chuid feidhmeanna conarthaí soláthair fad-tréimhseacha a fhorbairt nó a dhéanamh idir táirgeoirí agus lucht próiseála más rud é, i dtuairim na Corparáide, go bhfuil an fiontar sin brabúsach agus éifeachtach nó go bhfuil cumas ann chun bheith brabúsach agus éifeachtach agus go bhfuil tuar réasúnach faoi maidir le brabúsmhaireacht, forbairt, forás, fás nó fostaíocht inmharthana a chur ar fáil;
( h ) to invest in any enterprise whose functions include developing or entering into long-term supply contracts between producers and processors where such an enterprise, in the opinion of the Corporation, is profitable and efficient or capable of becoming profitable and efficient and has reasonable prospects for profitability, development, expansion, growth or providing viable employment;
Uimhir 5 de 1986: AN tACHT UM CHORPARÁID FORBARTHA NÁISIÚNTA, 1986
is conradh nó conarthaí a rinneadh idir an fostóir agus an fostaí a bhí ina bpáirtithe sa chonradh i dtosaíocht agus arbh ionann cineál na fostaíochta faoi nó fúthu agus cineál na fostaíochta faoin gconradh i dtosaíocht nó ar chosúil cineál na fostaíochta faoi nó fúthu le cineál na fostaíochta faoin gconradh i dtosaíocht.”,
being a contract or contracts made between the employer and the employee who were parties to the prior contract and the nature of the employment under which was the same as or similar to that of the employment under the prior contract.
Uimhir 22 de 1993: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH (LEASÚ), 1993
in matters relating to individual contracts of employment, this place is that where the employee habitually carries out his work, or if the employee does not habitually carry out his work in any one country, this place shall be the place of business through which he was engaged;
in matters relating to individual contracts of employment, this place is that where the employee habitually carries out his work, or if the employee does not habitually carry out his work in any one country, this place shall be the place of business through which he was engaged;
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Déanfaidh an Bord na cumhachtaí a thugtar don údarás ceapacháin leis na Rialacháin Foirne agus na cumhachtaí a thugtar don údarás atá i dteideal conarthaí a thabhairt i gcrích leis na Coinníollacha Fostaíochta a fheidhmiú i ndáil lena fhoireann féin.
In respect of its staff, the Board shall exercise the powers conferred on the appointing authority by the Staff Regulations and on the authority entitled to conclude contracts by the Conditions of Employment.
Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Iúil 2014 lena mbunaítear rialacha aonfhoirmeacha agus nós imeachta aonfhoirmeach maidir le réiteach institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta áirithe faoi chuimsiú Sásra Réitigh Aonair agus Ciste Réitigh Aonair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010
téarmaí agus coinníollacha fostaíochta, lena n-áirítear d’oibrithe ar postú, mar a sonraítear i ndlíthe nó in ionstraim reachtúil (lena n-áirítear faisnéis maidir le huaireanta oibre, saoire íoctha, teidlíochtaí saoire, cearta agus oibleagáidí maidir le ragobair, scrúduithe sláinte, foirceannadh conarthaí, briseadh as post agus iomarcaíochtaí)
terms and conditions of employment, including for posted workers, as stipulated by law or statutory instrument (including information on working hours, paid leave, holiday entitlements, rights and obligations regarding overtime work, health checks, termination of contracts, dismissal and redundancies)
Rialachán (AE) 2018/1724 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 maidir le pointe rochtana aonair digiteach a bhunú chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
In ábhair a bhaineann le conarthaí fostaíochta aonair, cinnfear dlínse leis an Roinn seo, gan dochar d'Airteagail 4 agus 5(5).
In matters relating to individual contracts of employment, jurisdiction shall be determined by this Section, without prejudice to Articles 4 and 5(5).
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Tabharfaidh an Bord Bainistíochta a thoiliú ar bhonn bliantúil i gcás ina dtiocfadh na conarthaí, a mbeadh sé beartaithe ina leith ag an Stiúrthóir Feidhmiúcháin iad a athnuachan, chun bheith ina gconarthaí a ngabhann tréimhse éiginnte leo de bhun na gCoinníollacha Fostaíochta.
The Management Board shall give its consent on an annual basis where the contracts that the Executive Director plans to renew would become indefinite pursuant to the Conditions of Employment.
Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
Maidir le conarthaí árachais, conarthaí tomhaltóirí, agus conarthaí fostaíochta, ba cheart an páirtí is laige a chosaint le rialacha dlínse a bheadh níos fabhraí i leith a leasanna ná na rialacha ginearálta.
In relation to insurance, consumer and employment contracts, the weaker party should be protected by rules of jurisdiction more favourable to his interests than the general rules.
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
Ba cheart dó, dá bhrí sin, bheith ina chomharba dlíthiúil ar a chonarthaí go léir, lena n-áirítear conarthaí fostaíochta, na dliteanais agus na haonaid réadmhaoine a fuarthas.
It should therefore be the legal successor of all its contracts, including employment contracts, liabilities and properties acquired.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
De mhaolú ar Airteagal 67, déanfar gach conradh fostaíochta a bheidh i bhfeidhm ar an 15 Meitheamh 2016 a urramú go dtí a dháta éaga.
By way of derogation from Article 67, all employment contracts in force on 15 June 2016 shall be honoured until their expiry date.
Rialachán (AE) 2016/796 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht Iarnróid an Aontais Eorpaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ní dhéanfar difear leis an Rialachán seo do chonarthaí fostaíochta a tugadh i gcrích faoi Threoir 2002/187/CGB roimh theacht i bhfeidhm an Rialacháin seo.
This Regulation shall not affect employment contracts which have been concluded under Decision 2002/187/JHA prior to the entry into force of this Regulation.
Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
1. De mhaolú ar Airteagal 68, maidir le gach conradh fostaíochta agus gach comhaontú iasachta foirne arna dtabhairt i gcrích ag an CMBE nó ag a Rúnaíocht, ar conarthaí iad atá i bhfeidhm an 1 Eanáir 2011, urramófar iad go dtí a ndáta éaga.
1. By way of derogation from Article 68, all employment contracts and secondment agreements concluded by CEBS or its Secretariat and in force on 1 January 2011 shall be honoured until their expiry date.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
1. De mhaolú ar Airteagal 68, maidir le gach conradh fostaíochta agus gach comhaontú iasachta foirne arna dtabhairt i gcrích ag an CMBE nó ag a Rúnaíocht, ar conarthaí iad atá i bhfeidhm an 1 Eanáir 2011, urramófar iad go dtí a ndáta éaga.
1. By way of derogation from Article 68, all employment contracts and secondment agreements concluded by CEIOPS or its Secretariat and in force on 1 January 2011 shall be honoured until their expiry date.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
1. De mhaolú ar Airteagal 68, maidir le gach conradh fostaíochta agus gach comhaontú iasachta foirne arna dtabhairt i gcrích ag an CRUE nó ag a Rúnaíocht, ar conarthaí iad atá i bhfeidhm an 1 Eanáir 2011 urramófar iad go dtí a ndáta éaga.
1. By way of derogation from Article 68, all employment contracts and secondment agreements concluded by CESR or its Secretariat and in force on 1 January 2011 shall be honoured until their expiry date.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Maidir le conarthaí leithleacha fostaíochta, ba cheart go measfaí gurb obair shealadach í an obair a dhéantar i dtír eile má táthar ag súil go n-atosóidh an fostaí ag obair sa tír thionscnaimh tar éis dó a thascanna a chomhlíonadh thar lear.
As regards individual employment contracts, work carried out in another country should be regarded as temporary if the employee is expected to resume working in the country of origin after carrying out his tasks abroad.
Rialachán (CE) Uimh. 593/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir leis an dlí is infheidhme ar oibleagáidí conarthacha (An Róimh I)
Mar shampla, ba cheart an dearbhú ón tairbhí a bheith ag teacht le fianaise eile (e.g. ba cheart líon na n-uaireanta oibre a rinneadh ar an tionscadal nó tagairtí do na cúraimí nó cineálacha gníomhaíochta a bheith comhsheasmhach le conarthaí fostaíochta nó le socruithe inmheánacha eile).
For instance, a declaration from the beneficiary should be reconcilable with other evidence (e.g. hours worked on the project, or references to the tasks or type of activity should be consistent with employment contracts or other internal arrangements).
Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead
Tuigeann Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún anuas air sin, i gcás ina mbeidh conarthaí fostaíochta do bhaill foirne EGTC á rialú ag an dlí poiblí, go mbeidh na rialacha náisiúnta maidir leis an dlí poiblí ón mBallstát ina bhfuil orgán EGTC faoi seach lonnaithe.
The European Parliament, the Council and the Commission further understand that where employment contracts for EGTC staff members are governed by public law, national public law rules will be those of the Member State where the respective EGTC organ is located.
Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú
Toisc go dtéann Europol mar abhunaítear leis an Rialachán seo in ionad Europol mar a bunaíodh ar bhonnChinneadh 2009/371 CGB ón gComhairle agus CEPOL mar a bunaíodh ar bhonnChinneadh 2005/681/CGB ón gComhairle agus go dtagann sé ina ndiaidh, ba cheartgo mbeadh sé mar chomharba dlíthiúil dá gcuid conarthaí go léir, lenan-áirítear na conarthaí fostaíochta, na dliteanais agus na haonaid réadmhaoinea fuarthas.
Europol, as set up by this Regulation replacesand succeeds Europol as established by Decision 2009/371/JHA and CEPOL asestablished by Decision 2005/681/JHA. It should therefore be alegal successor of all their contracts, including employment contracts,liabilities and properties acquired.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 
in matters relating to individual contracts of employment, this place is that where the employee habitually carries out his work, or if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the employer may also be sued in the courts for the place where the business which engaged the employee was or is now situated;
in matters relating to individual contracts of employment, this place is that where the employee habitually carries out his work, or if the employee does not habitually carry out his work in any one country, the employer may also be sued in the courts for the place where the business which engaged the employee was or is now situated;
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
In matters relating to individual contracts of employment an agreement conferring jurisdiction shall have legal force only if it is entered into after the dispute has arisen or if the employee invokes it to seise courts other than those for the defendant's domicile or those specified in Article 5.1.
In matters relating to individual contracts of employment an agreement conferring jurisdiction shall have legal force only if it is entered into after the dispute has arisen or if the employee invokes it to seise courts other than those for the defendant's domicile or those specified in Article 5.1. [GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
In matters relating to individual contracts of employment an agreement conferring jurisdiction shall have legal force only if it is entered into after the dispute has arisen.
In matters relating to individual contracts of employment an agreement conferring jurisdiction shall have legal force only if it is entered into after the dispute has arisen. [GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Lógó gaois.ie
gaois.ie