Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (9)
i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR;
in accordance with the TIR Convention;
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ar choinníoll:
in accordance with the TIR Convention, provided that such movement:
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ar choinníoll:
in accordance with the TIR Convention, provided that such movement:
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR;
in accordance with the TIR Convention;
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
Féadfaidh na húdaráis chustaim, arna iarraidh sin orthu, duine, dá ngairfear coinsíní údaraithe air/uirthi, a údarú chun earraí a fháil a bhogtar i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR ag áit údaraithe, i dtreo is go gcuirfear deireadh leis an nós imeachta i gcomhréir le pointe (d) d'Airteagal 1 de Choinbhinsiún TIR.
The customs authorities may, upon application, authorise a person, referred to as an 'authorised consignee' to receive goods moved in accordance with the TIR Convention at an authorised place, so that the procedure is terminated in accordance with point (d) of Article 1 of the TIR Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
Sa chás ina mbogtar earraí ó phointe amháin i gcríoch chustaim an Aontais go pointe eile i gcomhréir le Coinbhinsiún TIR, Coinbhinsiún ATA/ Coinbhinsiún Iostanbúl, faoi chumhdach fhoirm 302 nó faoin gcóras poist, measfar go mbeidh críoch chustaim an Aontais mar chríoch aonair, chun críocha iompair den sórt sin.
Where goods are moved from one point in the customs territory of the Union to another in accordance with the TIR Convention, the ATA Convention / Istanbul Convention, under cover of form 302 or under the postal system, the customs territory of the Union shall, for the purposes of such transport, be considered to form a single territory.
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
Coinbhinsiún Custam um Iompar Idirnaísiúnta Earraí faoi Tir Carnets (Coinbhinsiún Tir) agus Prótacal Sínithe
Customs Convention on the International Transport of Goods under cover of Tir carnets (Tir Convention) and Protocol of Signature
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Má chinneann na húdaráis chustaim de chuid Ballstáit duine a eisiamh ó oibríochtaí TIR faoi Airteagal 38 de Choinbhinsiún TIR, beidh feidhm ag an gcinneadh sin ar fud chríoch chustaim an Aontais agus ní ghlacfaidh aon oifig custaim carnet TIR arna dtaisceadh ag an duine sin.
Where the customs authorities of a Member State decide to exclude a person from TIR operations under Article 38 of the TIR Convention, that decision shall apply throughout the customs territory of the Union and TIR carnets lodged by that person shall not be accepted by any customs office.
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal i ndáil leis an togra chun Coinbhinsiún TIR 1975 a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 331.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY CONCERNING THE PROPOSAL TO AMEND THE TIR CONVENTION 1975 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 331.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie