Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (176)
go ndéanfar faisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le gníomhartha rialaitheacha a bheidh ábhartha maidir le cuspóirí an Choinbhinsiúin a chur ar fáil;
the provision of publicly available information concerning regulatory actions relevant to the objectives of the Convention;
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
Táthar chun roinnt athruithe substaintiúla a dhéanamh ar Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath [3] a chur i bhfeidhm go héifeachtach agus Rialachán (CE) Uimh. 407/2002 ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 lena leagtar síos rialacha áirithe chun Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath [4] a chur i bhfeidhm go héifeachtach.
A number of substantive changes are to be made to Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [3] and to Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [4].
Rialachán (AE) Uimh. 603/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le bunú “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Rialachán (CE) Uimh. 604/2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i mBallstát ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát agus maidir le hiarrataí ó údaráis forghníomhaithe dlí na mBallstát agus ó Europol ar chomparáidí le sonraí Eurodac chun críocha forghníomhaithe dlí, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach le haghaidh bainistiú oibríochtúil córas TF ar mhórscála sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
(6) Le neartú ceart paisinéirí iarnróid ba chóir go gcuirfí leis an gcóras dlí idirnáisiúnta atá ann maidir leis an ábhar seo agus a chuimsítear in Iarscríbhinn A — Rialacha comhionanna maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste d’Iarnród (CIV) a ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF), arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (Prótacal 1999).
(6) Strengthening of the rights of rail passengers should build on the existing system of international law on this subject contained in Appendix A — Uniform rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail (CIV) to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999 (1999 Protocol).
Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid
Le Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [3] cuireadh i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam [4] ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta, dá ngairfear "an Coinbhinsiún" anseo feasta, a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus is é a ghabh ionad Rialachán (CEE) Uimh. 2455/92 ón gComhairle an 23 Iúil 1992 maidir le ceimiceáin chontúirteacha áirithe a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].
Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [3] implemented the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4], hereinafter "the Convention", which entered into force on 24 February 2004, and replaced Council Regulation (EEC) No 2455/92 of 23 July 1992 concerning the export and import of certain dangerous chemicals [5].
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
1 The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto.
1 The Court may, at the request of the Committee of Ministers, give advisory opinions on legal questions concerning the interpretation of the Convention and the protocols thereto.
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
(b) gur imeachtaí lena mbaineann forálacha Airteagal 16 de Choinbhinsiún 1968 maidir le dlínse eisiach iad na himeachtaí a thosaítear tríd an mBille Sibhialta, nó
(b) the proceedings commenced by the Civil Bill are proceedings to which the provisions of Article 16 of the 1968 Convention concerning exclusive jurisdiction apply, or
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
fógraí faoi ghníomhartha rialaitheacha críochnaitheacha ábhartha a bhaineann le ceimiceáin atá incháilithe d'fhógra PIC a thíolacadh de bhun Airteagal 10 chuig Rúnaíocht an Choinbhinsiúin, dá ngairfear "an Rúnaíocht" anseo feasta;
the submission to the Secretariat of the Convention, hereinafter "the Secretariat", of notifications of relevant final regulatory actions concerning chemicals qualifying for PIC notification pursuant to Article 10;
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
Foilseoidh an taiscí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach faisnéis maidir leis an gCoinbhinsiún a ghlacadh agus aontachais leis, na dearbhuithe, na forchoimeádais agus gach fógra eile a bhaineann leis.
The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, declarations and reservations, and also any other notification concerning this Convention.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Foilseoidh an taiscí in Iris Oifigiúil na gComhphobal Eorpach faisnéis maidir leis an gCoinbhinsiún seo a ghlacadh agus aontachais leis, na dearbhuithe, na forchoimeádais agus gach fógra eile a bhaineann leis an gCoinbhinsiún seo.
The depositary shall publish in the Official Journal of the European Communities information on the progress of adoptions and accessions, declarations and reservations, and also any other notification concerning this Convention.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Prótacal Uimh. 6 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus a bhaineann le Deireadh a Chur le Pionós an Bháis
Protocol No. 6 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the Abolition of the Death Penalty
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
(c) Prótacal Uimh. 6 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún agus a bhaineann le deireadh a chur le pionós an bháis arna dhéanamh i Strasbourg an 28ú lá d’Aibreán, 1983;
(c) Protocol No. 6 to the Convention concerning the abolition of the death penalty done at Strasbourg on the 28th day of April, 1983;
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a shocrófar idir na Páirtithe leasmhara, faoi aon sárú a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.
At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a shocrófar idir na Páirtithe leasmhara, i dtaobh aon sáraithe a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.
At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a shocrófar idir na Páirtithe leasmhara, faoi aon sárú a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.
At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ar iarratas ó Pháirtí sa choinbhleacht, cuirfear fiosrúchán ar bun, ar dhóigh a chinnfear idir na Páirtithe leasmhara, faoi aon sárú a líomhnófar a rinneadh ar an gCoinbhinsiún.
At the request of a Party to the conflict, an enquiry shall be instituted, in a manner to be decided between the interested Parties, concerning any alleged violation of the Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Tagann an ghníomhaíocht sin sna sála ar Rún ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2003 maidir le straitéis don chomhar custaim [8] agus ar Chinneadh ón gComhairle an 6 Nollaig 2001 a shíneann sainordú Europol chuig an gcomhrac in aghaidh na bhfoirmeacha tromchúiseacha sin den choireacht idirnáisiúnta a liostaítear san Iarscríbhinn a ghabhann le Coinbhinsiún Europol [9].
Such action follows on from the Council Resolution of 2 October 2003 concerning a strategy for customs cooperation [8] and the Council Decision of 6 December 2001 extending the mandate of Europol to the fight against the serious forms of international crime listed in the Annex to the Europol Convention [9].
Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
Airteagal 15 agus Airteagal 16 de Chomhshocraíocht Riaracháin an 8 Eanáir 1993 maidir le suíomh fostóra agus an áit chónaithe a shonrú i dtaca le cur i bhfeidhm Airteagal 20 de Choinbhinsiún an 29 Deireadh Fómhair 1992 maidir le slándáil shóisialta.
Articles 15 and 16 of the Administrative Arrangement of 8 January 1993 concerning the specification of a seat of the employer and the place of residence for the purposes of application of Article 20 of the Convention of 29 October 1992 on social security
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
Má mhainníonn an páirtí ar a n-iarrtar forghníomhú láithriú os comhair na cúirte achomhairc in imeachtaí a bhaineann le hachomharc arna thionscnamh ag an iarratasóir, beidh feidhm ag Airteagal 26(2) go (4) fiú i gcás nach bhfuil sainchónaí ar an bpáirtí ar a n-iarrtar an forghníomhú in aon cheann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo.
If the party against whom enforcement is sought fails to appear before the appellate court in proceedings concerning an appeal brought by the applicant, Article 26(2) to (4) shall apply even where the party against whom enforcement is sought is not domiciled in any of the States bound by this Convention.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Aon chúirt a chuireann an Coinbhinsiún seo i bhfeidhm agus a léiríonn é tabharfaidh sí aird iomchuí ar na prionsabail atá leagtha síos le haon bhreithiúnas ábhartha a bhaineann leis an bhforáil nó leis na forálacha lena mbaineann nó le haon fhoráil nó le haon fhorálacha den sórt sin de chuid Choinbhinsiún Lugano 1988 agus leis na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo a bheidh tugtha ag cúirteanna na Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo agus ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach.
Any court applying and interpreting this Convention shall pay due account to the principles laid down by any relevant decision concerning the provision(s) concerned or any similar provision(s) of the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of the Convention rendered by the courts of the States bound by this Convention and by the Court of Justice of the European Communities.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
DEARBHUITHE AONTAOBHACHA A BHAINEANN LE COINBHINSIÚN AN 23 IÚIL 1990 MAIDIR LE CÁNACHAS DÚBAILTE A DHÍCHUR I NDÁIL LE BRABÚIS DE CHUID GNÓTHAS COMHLACHAITHE A CHOIGEARTÚ
UNILATERAL DECLARATIONS CONCERNING THE CONVENTION OF 23 JULY 1990 ON THE ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION IN CONNECTION WITH THE ADJUSTMENT OF PROFITS OF ASSOCIATED ENTERPRISES
Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú
I gcásanna nach gcáileoidh gníomhaíochtaí rialaitheacha críochnaitheacha de chuid an Chomhphobail nó na mBallstát d'fhógra toisc nach gcomhlíonann siad na critéir, ba chóir faisnéis faoi na gníomhaíochtaí a chur in iúl do Rúnaíocht an Choinbhinsiúin agus do Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún ar mhaithe le malartú faisnéise.
In cases where Community or Member State final regulatory actions do not qualify for notification because they do not meet the criteria, information concerning the actions should nevertheless be conveyed to the Convention Secretariat and other Parties to the Convention in the interests of information exchange.
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
Nuair a liostófar ceimiceán i gCuid I d'Iarscríbhinn I, agus sa Chuid sin amháin, nó tar éis faisnéis a fháil ó Bhallstát chun críocha an dara fleasc d'Airteagal 10(8), cuirfidh an Coimisiún faisnéis ar fáil don Rúnaíocht faoi na gníomhartha rialaitheacha críochnaitheacha ábhartha, ionas gur féidir an fhaisnéis sin a scaipeadh ar Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún de réir mar is iomchuí.
When a chemical is listed only in Part 1 of Annex I or following receipt of information from a Member State for the purposes of the second indent of Article 10(8), the Commission shall provide the Secretariat with information concerning the relevant final regulatory actions, so that that information can be disseminated to other Parties to the Convention as appropriate.
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
Is mar a liostófar in Iarscríbhinn VI na Páirtithe sa Choinbhinsiún a éileoidh faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán a bheidh faoi réir an nós imeachta PIC, mar aon leis an bhfaisnéis a éileoidh gach Páirtí sa Choinbhinsiún tríd an Rúnaíocht.
Parties to the Convention requiring information concerning transit movements of chemicals subject to the PIC procedure, together with the information requested by each Party to the Convention through the Secretariat, shall be as listed in Annex VI.
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
Go háirithe, d'fhonn a chur ar chumas na dtíortha sin an Coinbhinsiún a chur chun feidhme, cuirfear cúnamh teicniúil chun cinn trí fhaisnéis theicniúil a sholáthar faoi cheimiceáin, trí mhalartú saineolaithe a chur chun cinn, trí thacaíocht a thabhairt chun údaráis náisiúnta ainmnithe a bhunú nó a chothabháil agus trí shaineolas teicniúil a sholáthar chun foirmlí lotnaidicídí guaiseacha a shainaithint agus chun fógraí a ullmhú le tabhairt don Rúnaíocht.
In particular, and with a view to enabling those countries to implement the Convention, technical assistance shall be promoted by means of the provision of technical information concerning chemicals, the promotion of the exchange of experts, support for the establishment or maintenance of designated national authorities and the provision of technical expertise for the identification of hazardous pesticide formulations and for the preparation of notifications to the Secretariat.
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
I bhfianaise forbairtí a bhfuil gné idirnáisiúnta ag baint leo, agus go háirithe teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún 1999 um Iompar Idirnáisiúnta d'Iarnród (COTIF), ba cheart go n-iarrfaí ar an nGníomhaireacht an caidreamh idir ghnóthais iarnróid agus coimeádaithe a mheasúnú, go háirithe i dtaca le cothabháil, mar leathnú ar a cuid oibre i réimse an deimhniúcháin ar cheardlanna cothabhála.
Following developments of an international dimension, and in particular the entry into force of the 1999 Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF), the Agency should be asked to assess the relationship between railway undertakings and keepers, particularly with regard to maintenance, as an extension of its work in the area of maintenance workshop certification.
Rialacháin (CE) Uimh. 1335/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 881/2004 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach Iarnróid (Rialachán Gníomhaireachta)
73.—(1) Féadfaidh an tÚdarás, le toiliú roimh ré ón Aire agus ag féachaint do phrionsabail Choinbhinsiún na Háige, dul i mbun pléití le haon stát neamhchonarthach i dtaca leis an bhféidearthacht go ndéanfadh an Rialtas comhaontú déthaobhach leis an stát sin.
73.—(1) The Authority, with the prior consent of the Minister and having regard for the principles of the Hague Convention, may enter into discussions with any non-contracting state concerning the possibility of the Government entering into a bilateral agreement with that state.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
D’ainneoin na rialacha atá leagtha sí os in Airteagal 18 (1) den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh, is go díreach idir an t-údarás inniúil sa Stát iarrtha agus an t-údarás sa Stát iarrthach a rinne an iarraidh ar ghabháil shealadach a chuirfear in iúl an cinneadh maidir leis an eiseachadadh arna ghlacadh de bhun an nós imeachta simplithe agus an fhaisnéis maidir leis an nós imeachta simplithe eiseachadta.
Notwithstanding the rules laid down in Article 18 (1) of the European Convention on Extradition, the extradition decision taken pursuant to the simplified procedure and the information concerning the simplified extradition procedure shall be notified directly between the competent authority of the requested State and the authority of the requesting State which has requested provisional arrest.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(a) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin nach bhfuil leigheas breithiúnach faoin dlí náisiúnta in aghaidh a bhreitheanna a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt; nó
(a) any court or tribunal of that State against whose decisions there is no judicial remedy under national law may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, or
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(b) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt.
(b) any court or tribunal of that State may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Ní dhéanfaidh forálacha an Choinbhinsiúin láithrigh difear do bhailíocht chomhaontuithe iltaobhacha nó déthaobhacha i dtaobh aithint agus forghníomhú dámhachtana eadrána a rinne na Stáit Chonarthacha ná ní cheilfidh siad ar aon pháirtí leasmhar aon cheart a bheidh aige leas a bhaint as dámhachtain eadrána sa tslí agus a mhéid a cheadaítear le dlí nó le conarthaí na tíre ina n-iarrfar seasamh ar an dámhachtain sin.
The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.
AN tACHT EADRÁNA 2010
1 The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention and the protocols thereto which are referred to it as provided in Articles 33, 34 and 47.
1 The jurisdiction of the Court shall extend to all matters concerning the interpretation and application of the Convention and the protocols thereto which are referred to it as provided in Articles 33, 34 and 47.
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
(5) D’fhonn seirbhís poist uilechoiteann a sholáthar, is iad na toisí íosta agus uasta le haghaidh postphaicéad na toisí a leagtar síos sa Choinbhinsiún agus sa Chomhaontú maidir le Beartáin Phoist ar ghlac an tAontas Poist Uilechoiteann leo faoin gCoinbhinsiún Poist Uilechoiteann, arna leasú ó am go ham.
(5) For the purpose of the provision of a universal postal service, the minimum and maximum dimensions for postal packets shall be those laid down in the Convention and the Agreement concerning Postal Parcels adopted by the Universal Postal Union under the Universal Postal Convention, as amended from time to time.
AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011
Cinneadh ón gComhairle an 26 Samhain 2009 i ndáil le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas a bheith á thabhairt chun críche ag an gComhphobal Eorpach [3], lena n-áirítear an t-aguisín a ghabhann leis an Iarscríbhinn agus liostaítear Gníomhartha Comhphobail lena dtagraítear d'ábhair a rialaítear leis an gCoinbhinsiún.
the Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities [3], including the appendix to the Annex which lists Community acts that refer to matters governed by the Convention.
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
I gcomhréir le Cinneadh 2001/748/CE ón gComhairle an 16 Deireadh Fómhair 2001 maidir le síniú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, Phrótacal na Náisiún Aontaithe maidir le monarú agus le gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlón, atá i gceangal le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta [2], shínigh an Coimisiún an Prótacal sin (dá ngairtear "Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe" anseo feasta) thar ceann an Chomhphobail an 16 Eanáir 2002.
In accordance with Council Decision 2001/748/EC of 16 October 2001 concerning the signing on behalf of the European Community of the United Nations Protocol on the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts, components and ammunition, annexed to the Convention against transnational organised crime [2], the Commission signed that Protocol (hereinafter referred to as the "UN Firearms Protocol") on behalf of the Community on 16 January 2002.
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
(2) Le Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 cuirtear i bhfeidhm Coinbhinsiún Rotterdam ar an nós imeachta i dtaobh toiliú feasach a chur in iúl roimh ré le haghaidh ceimiceán guaiseach agus lotnaidicídí áirithe sa trádáil idirnáisiúnta [4], (an "Coinbhinsiún"), a tháinig i bhfeidhm an 24 Feabhra 2004, agus glacann sé ionad Rialachán (CE) Uimh. 304/2003 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Eanáir 2003 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú [5].
(2) Regulation (EC) No 689/2008 implements the Rotterdam Convention on the prior informed consent procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade [4] (the "Convention"), which entered into force on 24 February 2004, and replaces Regulation (EC) No 304/2003 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2003 concerning the export and import of dangerous chemicals [5].
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(11) I gcásanna nach mbeidh gníomhaíochtaí rialála críochnaitheacha de chuid an Aontais nó de chuid na mBallstát incháilithe d’fhógra toisc nach gcomhlíonann siad na critéir a leagtar síos sa Choinbhinsiún, ba cheart faisnéis faoi na gníomhaíochtaí a thabhairt don Rúnaíocht agus do Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún ar mhaithe le malartú faisnéise.
(11) In cases where Union or Member State final regulatory actions do not qualify for notification because they do not meet the criteria laid down in the Convention, information concerning the actions should nevertheless be conveyed to the Secretariat and other Parties to the Convention in the interests of exchange of information.
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(25) Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóirí an Rialacháin seo a bhaint amach go leordhóthanach, eadhon cur chun feidhme comhleanúnach agus éifeachtach oibleagáidí an Aontais faoin gCoinbhinsiún a áirithiú, agus gur fearr dá bhrí sin, de bharr é a bheith riachtanach rialacha maidir le hallmhairithe agus onnmhairithe ceimiceán guaiseach a chomhchuibhiú, is féidir é a bhaint amach ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.
(25) Since the objectives of this Regulation, namely to ensure coherent and effective implementation of the Union’s obligations under the Convention, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the necessity to harmonise the rules concerning imports and exports of hazardous chemicals, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty on European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás na gceimiceán nach liostaítear ach i gCuid 1 d’Iarscríbhinn I nó tar éis faisnéis a fháil ó Bhallstát de bhun phointe (b) d’Airteagal 11(8), cuirfidh an Coimisiún faisnéis ar fáil don Rúnaíocht faoi na gníomhartha rialála críochnaitheacha ábhartha, ionas gur féidir an fhaisnéis a scaipeadh ar Pháirtithe eile sa Choinbhinsiún de réir mar is iomchuí.
In the case of chemicals listed only in Part 1 of Annex I or following receipt of information from a Member State pursuant to point (b) of Article 11(8), the Commission shall provide the Secretariat with information concerning the relevant final regulatory actions, so that the information can be disseminated to other Parties to the Convention as appropriate.
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuirfidh sé ar aghaidh láithreach freisin chuig na Ballstáit agus chuig an nGníomhaireacht aon fhaisnéis faoi chásanna ina ndearnadh mainneachtain freagairt a tharchur i gcomhréir le hAirteagal 10(2) den Choinbhinsiún.
It shall also immediately forward to the Member States and the Agency information concerning any cases of failure to transmit a response in accordance with Article 10(2) of the Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
1. Liostófar in Iarscríbhinn VI na Páirtithe sa Choinbhinsiún a éileoidh faisnéis maidir le gluaiseachtaí idirthurais ceimiceán a bheidh faoi réir nós imeachta PIC, mar aon leis an bhfaisnéis a éileoidh gach Páirtí sa Choinbhinsiún tríd an Rúnaíocht.
1. Parties to the Convention requiring information concerning transit movements of chemicals subject to the PIC procedure, together with the information requested by each Party to the Convention through the Secretariat, shall be as listed in Annex VI.
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(a) go ndéanfar faisnéis atá ar fáil go poiblí maidir le gníomhartha rialála a bheidh ábhartha maidir le cuspóirí an Choinbhinsiúin a chur ar fáil;
(a) the provision of publicly available information concerning regulatory actions relevant to the objectives of the Convention;
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Go háirithe, d’fhonn a chur ar chumas na dtíortha sin an Coinbhinsiún a chur chun feidhme, cuirfear cúnamh teicniúil chun cinn trí fhaisnéis theicniúil a sholáthar faoi cheimiceáin, trí mhalartú saineolaithe a chur chun cinn, trí thacaíocht a thabhairt chun údaráis náisiúnta ainmnithe a bhunú nó a chothabháil agus trí shaineolas teicniúil a sholáthar chun foirmlí lotnaidicídí guaiseacha a shainaithint agus chun fógraí a ullmhú le tabhairt don Rúnaíocht.
In particular, and with a view to enabling those countries to implement the Convention, technical assistance shall be promoted by means of the provision of technical information concerning chemicals, the promotion of the exchange of experts, support for the establishment or maintenance of designated national authorities and the provision of technical expertise for the identification of hazardous pesticide formulations and for the preparation of notifications to the Secretariat.
Rialachán (AE) Uimh. 649/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le ceimiceáin ghuaiseacha a onnmhairiú agus a allmhairiú Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
An Coinbhinsiún maidir leis na prionsabail a chur i bhfeidhm i dtaca leis an gCeart Eagrúcháin agus leis an gCómhargáil, Uimh. 98 (1949)
Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, No 98 (1949)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Coinbhinsiún maidir leis na Cineálacha Saothair Leanaí is Measa a Thoirmeasc agus le Beart Láithreach a dhéanamh chun iad a dhíchur, Uimh. 182 (1999)
Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, No 182 (1999)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto [4] a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) [5] agus Prótacal Kyoto [6] san Aontas.
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [4] established a framework for monitoring anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and greenhouse gas removals by sinks, evaluating progress towards meeting commitments in respect of those emissions and implementing monitoring and reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [5] and the Kyoto Protocol [6] in the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).
Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cinneadh 88/540/CEE ón gComhairle an 14 Deireadh Fómhair 1988 maidir le tabhairt i gcrích Choinbhinsiún Vín um chosaint an chisil ózóin agus Prótacal Montreal um shubstaintí a ídíonn an ciseal ózóin (IO L 297, 31.10.1988, lch. 8).
Council Decision 88/540/EEC of 14 October 1988 concerning the conclusion of the Vienna Convention for the protection of the ozone layer and the Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer (OJ L 297, 31.10.1988, p. 8).
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart, dá bhrí sin, Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 agus an Coinbhinsiún chun Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 an 29 Bealtaine 1995 lena leagtar síos formáid aonfhoirmeach do víosaí [8] agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle an 15 Márta 2001 lena liostaítear na tríú tíortha a gcaithfidh a náisiúnaigh víosaí a bheith acu agus iad ag dul thar na teorainneacha seachtracha agus lena liostaítear na tríú tíortha a bhfuil a náisiúnaigh díolmhaithe ón gceanglas sin [9], Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Ballstáit (Rialachán VIS) [10] agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009, a leasú dá réir.
Regulation (EC) No 562/2006 and the Convention implementing the Schengen Agreement, Council Regulation (EC) No 1683/95 of 29 May 1995 laying down a uniform format for visas [8] and Council Regulation (EC) No 539/2001 of 15 March 2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement [9], Regulation (EC) No 767/2008 of 9 July 2008 concerning the Visa Information System (VIS) and the exchange of data between Member States on short-stay visas (VIS Regulation) [10] and Regulation (EC) No 810/2009, should therefore be amended accordingly.
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Tabharfar an chumhacht don Choimisiún gníomhartha tarmlighte a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 24 chun an liosta ítimí ar fhardal na n-ábhar guaiseach atá in Iarscríbhinn I agus in Iarscríbhinn II a thabhairt cothrom le dáta lena áirithiú go mbeidh ar a laghad na substaintí a liostaítear in Aguisín 1 agus in Aguisín 2 den Choinbhinsiún Hong Cong san áireamh ar an liosta.
The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 24 concerning the updating of the list of items for the inventory of hazardous materials in Annexes I and II to ensure that the lists include at least the substances listed in Appendices I and II of the Hong Kong Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart, freisin, go rannchuideofaí le feabhsú ar luach na láithreán ábhartha, agus go dtabharfaí, ag an am céanna, tuiscint do na pobail ar an úinéireacht atá acu ar luach cultúrtha agus stairiúil láithreán den sórt sin, tríd an oidhreacht chultúrtha inláimhsithe agus dholáimhsithe a chur chun cinn, i bhfianaise, inter alia, Choinbhinsiún 2003 Unesco maidir le Caomhnú na hOidhreachta Cultúrtha Doláimhsithe agus Choinbhinsiún 1972 Unesco maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a Chosaint.
Promoting tangible and intangible cultural heritage, in the light of, inter alia, the 2003 Unesco Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage and the 1972 Unesco Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, should also contribute to the enhancement of the value of the relevant sites whilst giving to peoples a sense of ownership of the cultural and historical value of such sites.
Rialachán (AE) Uimh. 1295/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le Clár Eoraip na Cruthaitheachta (2014 go 2020) a bhunú agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1718/2006/CE, Cinneadh Uimh. 1855/2006/CE agus Cinneadh Uimh. 1041/2009/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle na 23 Márta 1998, (IO L 179, 23.06.98, lch. 1).
Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
I ngeall ar an tábhacht a bhaineann leis na rialacha is infheidhme maidir le foireann EGTCanna agus leis na prionsabail a rialaíonn na socruithe maidir le bainistíocht pearsanra agus nósanna imeachta earcaíochta pearsanra, ba cheart don choinbhinsiún, ní do na reachtanna, na rialacha agus na prionsabail sin a shonrú.
Given the importance of the rules applicable to staff of EGTCs and of the principles governing the arrangements concerning personnel management and recruitment procedures, the convention, not the statutes, should specify those rules and principles.
Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú
Tá beartas agus gníomhaíocht idirnáisiúnta an Aontais le haghaidh comhair um fhorbairt á stiúradh freisin ag a ghealltanais agus ag a oibleagáidí a bhaineann le cearta an duine agus le forbairt, lena n-áirítear Dearbhú Uilechoiteann Chearta an Duine, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Eacnamaíocha, Sóisialta agus Cultúrtha, an Coinbhinsiún maidir le gach cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, Coinbhinsiún NA um Chearta an Linbh agus Dearbhú NA maidir leis an gCeart i leith Forbartha.
The Union's policy and international action are also guided by its commitments and obligations concerning human rights and development, including the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the UN Convention on the Rights of the Child, and the UN Declaration on the Right to Development.
Rialachán (AE) Uimh. 233/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe maidir le comhar um fhorbairt don tréimhse 2014-2020
I gcás eitiltí príobháideacha ó thríú tíortha nó chucu, cuirfidh an captaen dearbhú ginearálta chuig gardaí teorann an Bhallstáit ceann scríbe agus, nuair is iomchuí, an Ballstát a dtéitear isteach ann den chéad uair, sula n-éiríonn an eitilt den talamh ina mbeidh, inter alia, plean na heitilte i gcomhréir le hIarscríbhinn 2 a ghabhann leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta agus cuirfidh an captaen chucu freisin faisnéis i ndáil le céannacht na bpaisinéirí.
In the case of private flights from or to third countries the captain shall transmit to the border guards of the Member State of destination and, where appropriate, of the Member State of first entry, prior to take-off, a general declaration comprising inter alia a flight plan in accordance with Annex 2 to the Convention on International Civil Aviation and information concerning the passengers’ identity.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Ba cheart treoracha speisialta a eisiúint freisin a mhéid maidir leis an gcumhacht atá ag píolótaí a bhfuil aerárthaí faoina gcúram agus a mhéid a bhaineann le leathnú ar dhlínse choiriúil na tíre inar cláraíodh an t-aerárthach faoin dlí eitlíochta idirnáisiúnta, go háirithe Coinbhinsiún Thóiceo um Chionta agus gníomhartha áirithe eile a dhéantar ar bord aerárthaí.
Special instructions should also be issued concerning the power of the pilots in charge of aircraft and the extension of the criminal jurisdiction of the country of registration of the aircraft under international aviation law, in particular the Tokyo Convention on Offences and certain other acts committed on board aircraft.
Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle
Tá sé d'aidhm ag forálacha an Rialacháin seo maidir le mearcair agus meascáin mearcair a allmhairiú a áirithiú go gcomhlíonann an tAontas agus na Ballstáit oibleagáidí an Choinbhinsiúin maidir le trádáil mearcair.
The provisions of this Regulation on the import of mercury and of mixtures of mercury are aimed at ensuring the fulfilment by the Union and the Member States of the obligations of the Convention concerning trade of mercury.
Rialachán (AE) 2017/852 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le mearcair, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1102/2008 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
ACHT CHUN FEIDHM AGUS ÉIFEACHT DO THABHAIRT DON CHONVENSIUN, I dTAOBH OIBRE OÍCHE I mBÁCÚIS, LE nAR GLACADH AN 8adh LÁ DE MHEITHEAMH, 1925, AG AN SEACHTÚ SIOSÓN DEN CHÓDHÁIL GHENERÁLTA DE CHÓ-GHLÉASADH EADARNÁISIÚNTA AN OIBREACHAIS FÉ CHUMANN NA NÁISIÚN.
AN ACT TO CARRY OUT AND GIVE EFFECT TO THE CONVENTION, CONCERNING NIGHT WORK IN BAKERIES, ADOPTED ON THE 8TH DAY OF JUNE, 1925, AT THE SEVENTH SESSION OF THE GENERAL CONFERENCE OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION OF THE LEAGUE OF NATIONS.
Uimhir 42 de 1936: ACHT UM OBAIR OÍCHE (BÁCÚIS), 1936
cialluíonn an abairt “Convensiún um Obair Oíche (Bácúis), 1925,” an convensiún, i dtaobh oibre oíche i mbácúis, le n-ar glacadh an 8adh lá de Mheitheamh, 1925, ag an Seachtú Siosón den Chódháil Ghenerálta de Chóghléasadh Eadarnáisiúnta an Oibreachais fé Chumann na Náisiún.
the expression "Night Work (Bakeries) Convention, 1925," means the convention, concerning night work in bakeries, adopted on the 8th day of June, 1925, at the Seventh Session of the General Conference of the International Labour Organisation of the League of Nations.
Uimhir 42 de 1936: ACHT UM OBAIR OÍCHE (BÁCÚIS), 1936
Cheal comhaontuithe speisialta idir na Cumhachtaí lena mbaineann an scéal i dtaobh na gcoinníollacha chun coinsíneachtaí fóirithinte i gcomhroinn a fháil agus a dháileadh, cuirfear i bhfeidhm na rialacha agus na rialacháin maidir le coinsíneachtaí i gcomhroinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.
In the absence of special agreements between the Powers concerned on the conditions for the receipt and distribution of collective relief shipments, the rules and regulations concerning collective shipments, which are annexed to the present Convention, shall be applied.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Mura ndéantar aon chomhaontuithe speisialta idir na Páirtithe sa choinbhleacht lena mbaineann an scéal, chun a chinneadh cad iad na cásanna míchumais nó breoiteachta inar gá athdhúichiú a dhéanamh nó cóiríocht a sholáthar i dtír neodrach, socrófar na cásanna sin de réir na bprionsabal atá leagtha síos sa Chomhaontú Samplach maidir le príosúnaigh chogaidh chréachtaithe agus bhreoite a athdhúichiú, agus cóiríocht a sholáthar dóibh i dtíortha neodracha, agus sna Rialacháin maidir le Coimisiúin Liachta Mheasctha a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.
If no special agreements are concluded between the Parties to the conflict concerned, to determine the cases of disablement or sickness entailing direct repatriation or accommodation in a neutral country, such cases shall be settled in accordance with the principles laid down in the Model Agreement concerning direct repatriation and accommodation in neutral countries of wounded and sick prisoners of war and in the Regulations concerning Mixed Medical Commissions annexed to the present Convention. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Cheal comhaontuithe speisialta idir na Páirtithe sa choinbhleacht i dtaobh na gcoinníollacha chun coinsíneachtaí fóirithinte i gcomhroinn a fháil agus a dháileadh, cuirfear i bhfeidhm na rialacha, maidir le fóirithinte i gcomhroinn a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo.
In the absence of special agreements between Parties to the conflict regarding the conditions for the receipt and distribution of collective relief shipments, the regulations concerning collective relief which are annexed to the present Convention shall be applied.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
—(1) Féadfaidh an Rialtas, d'fhonn aon chonradh, coinbhinsiún, comhshocraíocht nó gealltanas le Rialtas tíre coigríche maidir le cosaint aireagán a chomhlíonadh, dearbhú a dhéanamh, le hordú, gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo aon tír a shonrófar san ordú, agus beidh an tír sin ina tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm maidir leis an tír sin:
—(1) The Government may, with a view to the fulfilment of any treaty, convention, arrangement or engagement with the Government of a foreign country concerning the protection of inventions, by order declare that any country specified in the order is a convention country for the purposes of this Act, and that country shall be a convention country for the purposes of this Act while the order remains in force with respect to that country:
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
Ní dhéanfaidh forálacha an Choinbhinsiúin láithrigh difear do bhailíocht chomhaontuithe iltaobhacha nó déthaobhacha i dtaobh aithint agus forghníomhú dámhachtana eadrána a rinne na Stáit Chonarthacha ná ní cheilfidh siad ar aon pháirtí leasmhar aon cheart a bheidh aige leas a bhaint as dámhachtain eadrána sa tslí agus a mhéid a cheadaítear le dlí nó le conarthaí na tíre ina n-iarrfar seasamh ar an dámhachtain sin.
The provisions of the present Convention shall not affect the validity of multilateral or bilateral agreements concerning the recognition and enforcement of arbitral awards entered into by the Contracting States nor deprive any interested party of any right he may have to avail himself of an arbitral award in the manner and to the extent allowed by the law or the treaties of the country where such award is sought to be relied upon.
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
Má bhí na páirtithe i ndíospóid i dtaobh conartha tar éis comhaontú a dhéanamh i scríbhinn, roimh theacht i bhfeidhm don Choinbhinsiún seo, go mbeadh an conradh faoi rialú ag dlí na hÉireann nó ag dlí chuid den Ríocht Aontaithe, coinneoidh cúirteanna na hÉireann nó na coda sin den Ríocht Aontaithe an ceart chun dlínse a fheidhmiú sa díospóid.
If the parties to a dispute concerning a contract had agreed in writing before the entry into force of this Convention that the contract was to be governed by the law of Ireland or of a part of the United Kingdom, the courts of Ireland or of that part of the United Kingdom shall retain the right to exercise jurisdiction in the dispute. [GA]
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
(b) Déanfar aon díospóidí maidir le héilimh de chuid na Gníomhaireachta ag gníomhú di mar sheachaí de chuid infheisteora a shocrú (i) de réir an nós imeachta atá leagtha amach in Iarscríbhinn II a ghabhann leis an gCoinbhinsiún seo, nó (ii) de réir chomhaontú a dhéanfar idir an Ghníomhaireacht agus an ball lena mbaineann maidir le modh malartach, nó modhanna malartacha, chun díospóidí den sórt sin a shocrú.
( b ) Disputes concerning claims of the Agency acting as subrogee of an investor shall be settled in accordance with either (i) the procedure set out in Annex II to this Convention, or (ii) an agreement to be entered into between the Agency and the member concerned on an alternative method or methods for the settlement of such disputes.
Uimhir 32 de 1988: AN tACHT UM AN nGNÍOMHAIREACHT ILTAOBHACH DO RÁTHÚ INFHEISTÍOCHTA, 1988
ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE LONGA FARRAIGE A GHABHÁIL AGUS DON CHOINBHINSIÚN IDIR-NÁISIÚNTA AR RIALACHA ÁIRITHE I dTACA LE DLÍNSE SHIBHIALTA IN ÁBHAIR A BHAINEANN LE hIMBHUALADH AR SÍNÍODH IAD ARAON SA BHRUISÉIL AN 10ú LÁ DE BHEALTAINE, 1952, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE A LEANANN AS NA NITHE RÉAMHRÁITE NÓ A BHAI-NEANN LEO THAIRIS SIN.
AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO THE ARREST OF SEAGOING SHIPS AND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CERTAIN RULES CONCERNING CIVIL JURISDICTION IN MATTERS OF COLLISION BOTH SIGNED AT BRUSSELS ON THE 10TH DAY OF MAY, 1952, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONSEQUENT UPON AND OTHERWISE RELATED TO THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989
ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh a síníodh sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.
"the Convention" means the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.
Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989
—(1) Sa Chuid seo ciallaíonn “na Coinbhinsiúin” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le longa farraige a ghabháil agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar rialacha áirithe i dtaca le dlínse shibhialta in ábhair a bhaineann le himbhualadh ar síníodh iad araon sa Bhruiséil an 10ú lá de Bhealtaine, 1952.
—(1) In this Part "the Conventions" means the International Convention relating to the arrest of seagoing ships and the International Convention on certain rules concerning civil jurisdiction in matters of collision both signed at Brussels on the 10th day of May, 1952.
Uimhir 5 de 1989: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA (COINBHINSIÚIN MHUIRÍ), 1989
Tá forálacha an Ailt seo de bhreis ar na rialacha maidir le coimirce dhaonchairdiúil atá sa Cheathrú Coinbhinsiún, go háirithe i gCuid II den Choinbhinsiún sin, agus i gcomhaontuithe idirnáisiúnta eile atá ina gceangal ar na hArdpháirtithe Conarthacha, chomh maith le rialacha eile an dlí idirnáisiúnta a bhaineann le sibhialtaigh agus nithe sibhialta ar talamh, ar farraige nó san aer a choimirciú ar iarsmaí cogaíochta.
The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection contained in the Fourth Convention, particularly in Part II thereof, and in other international agreements binding upon the High Contracting Parties, as well as to other rules of international law relating to the protection of civilians and civilian objects on land, at sea or in the air against the effects of hostilities.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
I dteannta na ndualgas a shonraítear in Airteagal 55 den Cheathrú Coinbhinsiún a bhaineann le soláthairtí bia agus cógas leighis, áiritheoidh an Chumhacht Forghabhála, go feadh a hacmhainne air agus gan aon idirdhealú leatromach, go ndéanfar éadaí, leapachas, sásanna dídine, soláthairtí eile atá riachtanach chun go mairfidh pobal sibhialta na críche faoi fhorghabháil agus nithe is gá le haghaidh adhartha reiligiúnaigh a chur ar fáil.
In addition to the duties specified in Article 55 of the Fourth Convention concerning food and medical supplies, the Occupying Power shall, to the fullest extent of the means available to it and without any adverse distinction, also ensure the provision of clothing, bedding, means of shelter, other supplies essential to the survival of the civilian population of the occupied territory and objects necessary for religious worship.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
[EN]
FIELD OF APPLICATION AND PROTECTION OF PERSONS AND OBJECTS [GA] Article 72—Field of application [GA] The provisions of this Section are additional to the rules concerning humanitarian protection of civilians and civilian objects in the power of a Party to the conflict contained in the Fourth Convention, particularly Parts I and III thereof, as well as to other applicable rules of international law relating to the protection of fundamental human rights during international armed conflict. [GA] Article 73—Refugees and stateless persons [GA]
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
If the parties to a dispute concerning a contract had agreed in writing before the entry into force of this Convention that the contract was to be governed by the law of Ireland or of a part of the United Kingdom, the courts of Ireland or of that part of the United Kingdom shall retain the right to exercise jurisdiction in the dispute.
If the parties to a dispute concerning a contract had agreed in writing before the entry into force of this Convention that the contract was to be governed by the law of Ireland or of a part of the United Kingdom, the courts of Ireland or of that part of the United Kingdom shall retain the right to exercise jurisdiction in the dispute. [GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
An Coinbhinsiún maidir leis na Prionsabail a Chur i bhFeidhm i dtaca leis an gCeart Eagrúcháin agus leis an gCómhargáil, Uimh. 98 (1949)
Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, No 98 (1949)
Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór
An Coinbhinsiún maidir leis na Cineálacha is measa de Shaothar Leanaí a Thoirmeasc agus le Beart Láithreach chun iad a Dhíchur, Uimh. 182 (1999)
Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, No 182 (1999)
Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór
Déanfaidh na Ballstáit an liosta de na soithí gabhála a bhfuil fad iomlán 12 mhéadar iontu nó níos mó, soithí próiseála éisc, tugaí agus soithí tarraingthe, soithí atá ag gabháil don trasloingsiú, agus soithí tacaíochta ar cuireadh líomhaintí ina leith go raibh siad i mbun iascaireacht NNN i limistéar Choinbhinsiún ICCAT le linn na bliana sin agus na bliana roimhe, a chur faoi bhráid an Choimisiúin, mar aon leis an bhfianaise tacaíochta a bhaineann leis an toimhde go raibh iascaireacht NNN ar bun acu.
Member States shall submit to the Commission the list of catching vessels 12 metres or greater in length overall, fish processing vessels, tug and towing vessels, vessels engaged in transhipment, and support vessels alleged to be carrying out IUU fishing in the ICCAT Convention area during the current and previous year, accompanied by the supporting evidence concerning the presumption of IUU fishing.
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).
Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do chur i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).
Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).
Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle
An Coinbhinsiún maidir leis na Prionsabail a Chur i bhFeidhm i dtaca leis an gCeart Eagrúcháin agus leis an gCómhargáil, Uimh. 98 (1949)
Convention concerning the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively, No 98 (1949)
Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
An Coinbhinsiún maidir leis na Cineálacha is measa de Shaothar Leanaí a Thoirmeasc agus le Beart Láithreach chun iad a Dhíchur, Uimh. 182 (1999)”
Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour, No 182 (1999)’
Rialachán (AE) 2018/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontais ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Cinneadh 98/392/CE ón gComhairle an 23 Márta 1998 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt i gcrích Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 1).
Council Decision 98/392/EC of 23 March 1998 concerning the conclusion by the European Community of the United Nations Convention of 10 December 1982 on the Law of the Sea and the Agreement of 28 July 1994 relating to the implementation of Part XI thereof (OJ L 179, 23.6.1998, p. 1).
Rialachán (AE) 2018/975 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe atá infheidhme i Limistéar Choinbhinsiún na hEagraíochta Réigiúnaí um Bainistíocht Iascaigh san Aigéan Ciúin Theas (SPRFMO)
“Measfar infheistíocht i mbonneagar tuarasóireachta cultúrtha agus inbhuanaithe amhail dá dtagraítear i bpointe (e) den chéad fhomhír den mhír seo a bheith ar mhionscála agus incháilithe le haghaidh tacaíochta, más rud nach mó ná EUR 10000000 ranníocaíocht CFRE don oibríocht. Ardófar an uasteorainn sin go EUR 20000000 i gcás bonneagar a mheasfar a bheith ina oidhreacht chultúrtha de réir bhrí Airteagal 1 den Choinbhinsiún 1972 Unesco maidir leis an Oidhreacht Dhomhanda, Chultúrtha agus Nádúrtha a Chosaint.”;
‘Investment in cultural and sustainable tourism infrastructure as referred to in point (e) of the first subparagraph of this paragraph shall be considered small-scale and eligible for support, if the ERDF contribution to the operation does not exceed EUR 10000000. That ceiling shall be raised to EUR 20000000 in the case of infrastructure considered to be cultural heritage within the meaning of Article 1 of the 1972 Unesco Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.’;
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).
Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
ciallaíonn "Rialacháin Teileagraim Idirnáisiúnta" aon rialacháin maidir le teileagraim atá faoi réir comhaontaithe idirnáisiúnta faoi théarmaí an Choinbhinsiún Teileachumarsáide Idirnáisiúnta atá i bhfeidhm de thuras na huaire agus atá daingnithe ag an Stát;
"International Telegraph Regulations" means any regulations concerning telegrams which are subject to international agreement under the terms of the International Telecommunication Convention for the time being in force and which have been ratified by the State;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
A ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF) arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród
to the Convention Concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention Concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999
Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid
(14) Ós rud é go mbunófar, leis an Rialachán seo, rialacha nua um rialú agus um fhorfheidhmiú i Limistéar an Choinbhinsiúin, ba cheart Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle an 16 Nollaig 1999 lena leagtar síos bearta áirithe um rialú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe ag an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh [7] a aisghairm,
(14) As this Regulation will establish new rules concerning control and enforcement in the Convention Area, Council Regulation (EC) No 2791/1999 of 16 December 1999 laying down certain control measures applicable in the area covered by the Convention on future multilateral cooperation in the North-East Atlantic fisheries [7] should be repealed,
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
Gan dochar d’Airteagal 300 den Chonradh, féadfaidh an Coimisiún Meabhrán Comhthuisceana a chuir i gcrích maidir le hiniúchtaí a dhéanamh leis an Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta (EESI) chun nach ndéanfaí faireachán faoi dhó ar an gcomhlíonadh a dhéanann na Ballstáit ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta.
Without prejudice to Article 300 of the Treaty, the Commission may conclude a Memorandum of Understanding concerning audits with the International Civil Aviation Organisation (ICAO) in order to avoid duplicate monitoring of Member States’ compliance with Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
Cuirfidh Coimisiún na gComhphobal Eorpach córas malairte faisnéise ar bun maidir le breithiúnais iomchuí a tugadh de bhun an Choinbhinsiúin seo agus maidir le breithiúnais ábhartha a tugadh faoi Choinbhinsiún Lugano 1988 agus na hionstraimí dá dtagraítear in Airteagal 64(1) den Choinbhinsiún seo.
The Commission of the European Communities shall set up a system of exchange of information concerning relevant judgments delivered pursuant to this Convention as well as relevant judgments under the 1988 Lugano Convention and the instruments referred to in Article 64(1) of this Convention.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú
Council Decision of 23 June 2008 concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises
Cinneadh ón gComhairle an 23 Meitheamh 2008 maidir le haontachas na Bulgáire agus na Rómáine le Coinbhinsiún an 23 Iúil 1990 maidir le cánachas dúbailte a dhíchur i ndáil le brabúis de chuid gnóthas comhlachaithe a choigeartú
Cuirfear forálacha an Choinbhinsiúin seo in ionad na socruithe riaracháin uile atá idir Bhallstáit a bhaineann le méideanna na gcostas bailiúcháin a athdháileadh i staideanna a thagann faoi raon feidhme an Choinbhinsiúin seo, ón dáta a ndéanfar é a chur i bhfeidhm idir na Ballstáit lena mbaineann.
All administrative arrangements between Member States concerning the redistribution of amounts of collection costs in situations within the scope of this Convention shall be superseded by the provisions of this Convention as from its date of application between the Member States concerned.
An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)
Féadfar aon díospóid maidir le hAirteagal 1 nó 10 idir Ballstát amháin nó níos mó agus Coimisiún na gComhphobal Eorpach nárbh fhéidir a réiteach trí chaibidlíocht a chur faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais.
Any dispute between one or more Member States and the Commission of the European Communities concerning the application of Article 1 or 10 of this Convention which it has proved impossible to settle through negotiation may be submitted to the Court of Justice.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na nAirteagal sin.
(2) Subject to this Act, Article II(2) and Article VII(1) of the New York Convention shall be interpreted in accordance with the recommendation adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session concerning the interpretation of those Articles.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Aon díospóid a tharlóidh idir Stáit Chonarthacha i dtaobh léiriú nó feidhmiú an Choinbhinsiúin seo nach socrófar le caibidlíocht cuirfear í faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar iarratas ó aon pháirtí sa díospóid sin, mura gcomhaontóidh na Stáit lena mbaineann ar mhodh eile lena socrú.
Any dispute arising between Contracting States concerning the interpretation or application of this Convention which is not settled by negotiation shall be referred to the International Court of Justice by the application of any party to such dispute, unless the States concerned agree to another method of settlement.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Bunaíodh Eurodac le Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Choinbhinsiún Bhaile Átha Cliath [6].
Eurodac was established by Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention [6].
Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
Rialachán (CE) Uimh. 407/2002 ón gComhairle an 28 Feabhra 2002 lena leagtar síos rialacha áirithe chun Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 maidir le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Choinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur chun feidhme (IO L 62, 5.3.2002, lch. 1).
Council Regulation (EC) No 407/2002 of 28 February 2002 laying down certain rules to implement Regulation (EC) No 2725/2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention (OJ L 62, 5.3.2002, p. 1).
Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
malartú na ndea-chleachtas a chur chun cinn laistigh den Ghrúpa Ardleibhéil um Míchumas agus, sa chomhthéacs sin, díriú go háirithe ar an taithí ó chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar leibhéal an Aontais agus ar leibhéal na mBallstát araon;
promote the exchange of good practices within the High Level Group on Disability and, in this context, focus in particular on experience concerning the implementation of the UN Convention at Union and Member States level;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
Arna formheas ag Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).
Approved by Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).
Rialachán (AE) Uimh. 1025/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir le caighdeánú Eorpach, lena leasaítear Treoir 89/686/CEE agus Treoir 93/15/CEE ón gComhairle agus Treoracha 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE agus 2009/105/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 87/95/CEE ón gComhairle agus Cinneadh Uimh. 1673/2006/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Rialachán (CE) Uimh. 2725/2000 ón gComhairle an 11 Nollaig 2000 maidir le "Eurodac" a bhunú chun méarloirg a chur i gcomparáid lena chéile ar mhaithe le cur i bhfeidhm éifeachtach Choinbhinsiún Bhaile Átha Cliath (IO L 316, 15. 12.2000, lch. 1).
Council Regulation (EC) No 2725/2000 of 11 December 2000 concerning the establishment of "Eurodac" for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention (OJ L 316, 15.12.2000, p. 1).
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 (IO L 115, 25.4.2013, lch. 39).
Council Decision of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities, (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35)
Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leagtar síos forálacha coiteanna maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe, leis an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena leagtar síos forálacha ginearálta maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, le Ciste Sóisialta na hEorpa, leis an gCiste Comhtháthaithe agus leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1083/2006 ón gComhairle
Cinneadh 2010/48/CE ón gComhairle an 26 Samhain 2009 maidir leis an gComhphobal Eorpach do thabhairt Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Chearta Daoine atá faoi Mhíchumas i gcrích (IO L 23, 27.1.2010, lch. 35).
Council Decision 2010/48/EC of 26 November 2009 concerning the conclusion, by the European Community, of the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities (OJ L 23, 27.1.2010, p. 35).
Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhele haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE
Leagtar síos leis an Rialachán sin rialacha ginearálta a bhaineann le seiceálacha aonchineálacha agus le bearta agus pionóis riaracháin maidir le mírialtachtaí i dtaca le dlí an Aontais agus, ag an am céanna, déantar tagairt ann do rialacha earnála sa réimse sin, gníomhartha calaoiseacha mar a shainmhínítear iad sa Choinbhinsiún agus i gcur i bhfeidhm dhlí coiriúil agus imeachtaí coiriúla na mBallstát.
That Regulation lays down general rules relating to homogenous checks and to administrative measures and penalties concerning irregularities with regard to Union law while, at the same time, referring to sectoral rules in that area, fraudulent actions as defined in the Convention and the application of the Member States' criminal law and proceedings.
Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil
Lógó gaois.ie
gaois.ie