Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (39)
Le Coinbhinsiún ICCAT, déantar foráil i ndáil le creat don chomhoibriú réigiúnach maidir le caomhnú agus bainistiú tuinnín agus speiceas atá cosúil le tuinnín san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird trí bhíthin Coimisiúin Idirnáisiúnta um THhuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT), agus déantar foráil maidir le glacadh moltaí is infheidhme i limistéar Coinbhinsiúin ICCAT ar moltaí iad a thagann chun bheith ina gceangal ar na Páirtithe Conarthacha, ar Pháirtithe comhoibritheacha neamhchonarthacha, ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha agus ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha iascaireachta (CPCanna).
The ICCAT Convention provides for a framework for regional cooperation on the conservation and management of tuna and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjacent seas through an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and for the adoption of recommendations applicable in the ICCAT Convention area which become binding on the Contracting Parties, cooperating non-contracting Parties, entities and fishing entities (CPCs).
Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle
(2) Leis an gCoinbhinsiún foráiltear do chreat iomchuí le haghaidh comhair iltaobhaigh maidir le caomhnú réasúnach agus le bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh sa Limistéar a shainmhínítear leis an gCoinbhinsiún (Limistéar an Choinbhinsiúin).
(2) The Convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in the Area defined by the Convention (the Convention Area).
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto [4] a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) [5] agus Prótacal Kyoto [6] san Aontas.
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [4] established a framework for monitoring anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and greenhouse gas removals by sinks, evaluating progress towards meeting commitments in respect of those emissions and implementing monitoring and reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [5] and the Kyoto Protocol [6] in the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
De mhaolú ón Rialachán seo, is féidir innill a bhfuil cineálcheadú AE faighte acu cheana féin de bhun na reachtaíochta ábhartha is infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016, nó a chomhlíonann na ceanglais arna leagan amach ag an gCoimisiún Lárnach um Loingseoireacht na Réine (CCNR) agus arna leagan amach mar CCNR Céim II, i gcreat an Choinbhinsiúin Athbhreithnithe um Loingseoireacht na Réine, is féidir leanúint dá gcur ar an margadh go dtí na dátaí chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.
By way of derogation from this Regulation, engines which have received an EU type-approval pursuant to the relevant legislation applicable on 5 October 2016, or which meet the requirements set out by the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) and adopted as CCNR Stage II, in the framework of the Revised Convention for Rhine Navigation, may continue to be placed on the market until the dates for the placing on the market of engines set out in Annex III.
Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Foráiltear sa Choinbhinsiún sin maidir le creatchlár iomchuí le haghaidh comhar iltaobhach i dtaca le caomhnú agus bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh.
That Convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in international waters of the north-east Atlantic.
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
Foráiltear sa Choinbhinsiún sin maidir le creatchlár iomchuí le haghaidh comhair iltaobhaigh i dtaca le caomhnú agus bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh.
That convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in international waters of the North-East Atlantic.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002
(4) Mhodhnaigh Cinneadh 1999/352/CE, CECG, Euratom ón gCoimisiún an 28 Aibreán 1999 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) [4] agus an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim [5], a tarraingíodh suas le Gníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [6], an creat ginearálta don chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le cionta faoi reachtaíocht an Chomhphobail a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.
(4) Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom of 28 April 1999 establishing the European Anti-Fraud Office (OLAF) [4] and the Convention on the use of information technology for customs purposes [5], drawn up by Council Act of 26 July 1995 [6], modified the general framework for cooperation between the Member States and the Commission as regards preventing, investigating and prosecuting offences under Community legislation.
Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
(p) an tírdhreach, de réir beartas nó cuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras na huaire a bhaineann le creat a sholáthar chun tírdhreacha a shainaithint, a mheasúnú, a chosaint, a bhainistiú agus a phleanáil agus a forbraíodh ag féachaint don Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa a rinneadh i bhFlórans an 20 Deireadh Fómhair 2000.”,
(p) landscape, in accordance with relevant policies or objectives for the time being of the Government or any Minister of the Government relating to providing a framework for identification, assessment, protection, management and planning of landscapes and developed having regard to the European Landscape Convention done at Florence on 20 October 2000.”,
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
“(j) an tírdhreach, de réir beartas nó cuspóirí iomchuí de chuid an Rialtais nó aon Aire den Rialtas de thuras na huaire a bhaineann le creat a sholáthar chun tírdhreacha a shainaithint, a mheasúnú, a chosaint, a bhainistiú agus a phleanáil agus a forbraíodh ag féachaint don Choinbhinsiún um Thírdhreach na hEorpa a rinneadh i bhFlórans an 20 Deireadh Fómhair 2000;
“(j) landscape, in accordance with relevant policies or objectives for the time being of the Government or any Minister of the Government relating to providing a framework for identification, assessment, protection, management and planning of landscapes and developed having regard to the European Landscape Convention done at Florence on 20 October 2000;
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
Tá Coinbhinsiún ICCAT ina chreat do chomhar réigiúnach i ndáil le caomhnú agus bainistiú tuinníní agus speicis atá cosúil le tuinníní san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird tríd an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT) a bhunú.
The ICCAT Convention provides a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and the adjoining seas through the setting-up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT).
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
Ba cheart don phlean sin freisin rannchuidiú le comhlíonadh chuspóirí Chlár Oibre 2030 don Fhorbairt Inbhuanaithe NA agus chuspóirí Chomhaontú Pháras a glacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún NA ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), chomh maith leis na cuspóirí arna saothrú le hionstraimí maoinithe eile don ghníomhaíocht sheachtrach.
It should also contribute to fulfilling the objectives of the UN 2030 Agenda for Sustainable Development and of the Paris Agreement adopted under the UN Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), as well as the objectives pursued by other financing instruments for external action.
Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas
Iarrtar ar an gCoimisiún meastóireacht a dhéanamh ar chóras an Aontais do noirm sceite agus seachadta le haghaidh soithí uiscebhealaí intíre, d’fhonn leanúint de na hiarrachtaí an creat reachtaíochta d’uiscebhealaí intíre an Aontais a chomhchuibhiú agus an Coinbhinsiún maidir le bailiú, taisceadh agus glacadh dramhaíl a tháirgtear le linn loingseoireachta ar an Réin agus ar na huiscebhealaí intíre an 9 Meán Fómhair 1996 (CDNI) a chur san áireamh.
To continue the efforts of harmonising the legislative framework for Union inland waterways, the Commission is invited to evaluate a Union regime for discharge and delivery norms of inland waterway vessels, taking into account the Convention on the collection, deposit and reception of waste produced during navigation on the Rhine and inland waterways of 9 September 1996 (CDNI).
Treoir (AE) 2019/883 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le saoráidí glactha calafoirt don seachadadh dramhaíola ó longa, lena leasaítear Treoir 2010/65/AE agus lena n-aisghairtear Treoir 2000/59/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ba cheart don Ghníomhaireacht cead a thabhairt, faoi réir comhaontú a fháil ón mBallstát lena mbaineann, do Choiste Eorpach Chomhairle na hEorpa chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc cuairt a thabhairt ar na háiteanna ina bhfuil oibríochtaí um fhilleadh ar bun aici, faoi chuimsiú an tsásra faireacháin arna bhunú ag baill de Chomhairle na hEorpa faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Céastóireacht agus Íde nó Pionós atá Mídhaonna nó Táireach a Chosc.
The Agency should allow, subject to the agreement of the Member State concerned, the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment of the Council of Europe to conduct visits to where it carries out return operations, within the framework of the monitoring mechanism established by the members of the Council of Europe under the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
Rialachán (AE) 2019/1896 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2019 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialacháin (AE) Uimh. 1052/2013 agus (AE) 2016/1624
Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.
Many ODS are greenhouse gases but are not controlled under the United Nations Framework Convention for Climate Change and its Kyoto Protocol on the assumption that the Protocol will phase out ODS.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
Le Coinbhinsiún ICCAT, déantar foráil maidir le creat do chomhar réigiúnach i ndáil le caomhnú agus bainistiú tuinníní agus speiceas atá cosúil le tuinníní san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird.
The ICCAT Convention provides a framework for regional cooperation in the conservation and management of tuna and tuna-like species in the Atlantic Ocean and its adjacent seas.
Rialachán (AE) Uimh. 249/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Feabhra 2014 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 827/2004 ón gComhairle lena dtoirmisctear allmhairí tuinníní mórshúileacha Atlantacha ( Thunnus obesus ) arb iad an Bholaiv, an Chambóid, an Ghuine Mheánchiorclach, an tSeoirsia agus Siarra Leon tíortha a dtionscanta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1036/2001
Ar mhaithe le deimhneacht agus soiléire dhlíthiúil, ba cheart na Gníomhaíochtaí Comhpháirteacha sin atá imithe as feidhm, an Coinbhinsiún sin, an Gníomh sin ón gComhairle agus an Cinneadh Réime sin a aisghairm.
For reasons of legal certainty and clarity, those obsolete Joint Actions, that Convention, that Council Act and that Framework Decision should be repealed.
Rialachán (AE) 2016/95 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Eanáir 2016 lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an chomhair phóilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla
Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh maidir le togra chun Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a leasú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH REGARD TO A PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
(7) Iarrtar leis an bPrótacal a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Athrú Aeráide a comhaontaíodh i Kiótó an 11 Nollaig 1997 go laghdófaí astuithe gáis cheaptha teasa an Chomhphobail 8 % tráth nach déanaí ná an tréimhse 2008 go 2012.
(7) The Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change agreed in Kyoto on 11 December 1997 calls for a reduction in the greenhouse gas emissions of the Community of 8 % at the latest during the period 2008 to 2012.
Rialachán (CE) Uimh. 106/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le clár Comhphobail um lipéadú faoi thíosacht ar fhuinneamh do threalamh oifige
(4) Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.
(4) Many ODS are greenhouse gases but are not controlled under the United Nations Framework Convention for Climate Change and its Kyoto Protocol on the assumption that the Protocol will phase out ODS.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
creat rialachais a mholadh chun faireachán a dhéanamh ar chur chun feidhme Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ag an AE, i gcomhréir le hAirteagal 33, lena n-áirítear athbhreithniú a dhéanamh ar chúraim agus ar stádas an Ghrúpa Ardleibhéil um Míchumas agus, i gcás inarb iomchuí, féachaint arbh fhéidir é a neartú, agus arbh fhéidir ceann amháin nó níos mó dá shásraí neamhspleácha a ainmniú nó a neartú, agus gach institiúid, comhlacht, oifig agus gníomhaireacht ábhartha de chuid an Aontais á gcur san áireamh;
propose a governance framework for monitoring the implementation by the EU of the UN Convention, in accordance with its Article 33, including the revision of the tasks and status of the High Level Group on Disability and, where appropriate, consider its strengthening, and the designation or strengthening of one or more independent mechanisms, taking into account all relevant Union institutions, bodies, offices or agencies;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
Is é an Coinbhinsiún maidir leis an Éagsúlacht Bhitheolaíoch, a formheasadh thar ceann an Aontais i gcomhréir le Cinneadh 93/626/CEE ón gComhairle(3)(an “Coinbhinsiún”), an phríomh-ionstraim idirnáisiúnta lena bhforáiltear do chreat ginearálta maidir leis an éagsúlacht bhitheolaíoch a chaomhnú agus a úsáid ar bhealach inbhuanaithe agus maidir leis na tairbhí a eascraíonn as úsáid acmhainní géiniteacha a chomhroinnt ar bhealach cothrom agus cothromasach.
The main international instrument providing a general framework for the conservation and sustainable use of biological diversity and the fair and equitable sharing of the benefits arising from the utilisation of genetic resources is the Convention on Biological Diversity, approved on behalf of the Union in accordance with Council Decision 93/626/EEC(3)(the ‘Convention’).
Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás nach bhfuil feidhm ag Cinneadh Réime 2002/584/CGB, beidh an éifeacht dhlíthiúil chéanna ag foláireamh arna iontráil in SIS i gcomhréir le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 29 agus atá ag iarraidh ar ghabháil shealadach faoi Airteagal 16 de Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 nó faoi Airteagal 15 de Chonradh Benelux maidir le hEiseachadadh agus Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla an 27 Meitheamh 1962.
Where Framework Decision 2002/584/JHA does not apply, an alert entered in SIS in accordance with Articles 26 and 29 shall have the same legal force as a request for provisional arrest under Article 16 of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 or Article 15 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962.
Rialachán (AE) 2018/1862 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1986/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún
Leis an Rialachán seo, leagtar amach an bonn reachtach is gá maidir le rialachas iontaofa, cuimsitheach, costéifeachtach, trédhearcach agus intuartha an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide (sásra rialachais), lena n-áirithítear go ndéanfar cuspóirí agus spriocanna 2030 agus cuspóirí agus spriocanna fadteármacha an Aontais Fuinnimh a bhaint amach i gcomhréir le Comhaontú Pháras 2015 maidir le hathrú aeráide i ndiaidh an 21ú Comhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (“Comhaontú Pháras”), trí iarrachtaí comhlántacha, comhleanúnach agus uaillmhianacha ag an Aontas agus ag na Ballstáit, agus teorainn fós á cur le castacht riaracháin.
This Regulation sets out the necessary legislative foundation for reliable, inclusive, cost-efficient, transparent and predictable governance of the Energy Union and Climate Action (governance mechanism), which ensures the achievement of the 2030 and long-term objectives and targets of the Energy Union in line with the 2015 Paris Agreement on climate change following the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (the ‘Paris Agreement’), through complementary, coherent and ambitious efforts by the Union and its Member States, while limiting administrative complexity.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Mar sin féin, spreagtar na Ballstáit a gcuid dréachtphleananna comhtháite náisiúnta fuinnimh agus aeráide a thíolacadh chomh luath agus is féidir in 2018 chun go bhféadfar ullmhúchán cuí a dhéanamh, go háirithe don idirphlé éascaitheach atá le tionól in 2018 i gcomhréir le cinneadh 1/CP.21 de Chomhdháil de na Páirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC).
Nevertheless, Member States are encouraged to provide their first draft integrated national energy and climate plans as early as possible in 2018, in order to allow proper preparation, in particular for the facilitative dialogue to be convened in 2018 in accordance with Decision 1/CP.21 of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC).
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
gcás nach bhfuil feidhm ag Cinneadh Réime 2002/584/JHA, beidh an éifeacht dhlíthiúil chéanna ag foláireamh arna iontráil in SIS i gcomhréir le hAirteagal 26 agus le hAirteagal 29 agus atá ag iarraidh ar ghabháil shealadach faoi Airteagal 16 de Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957 nó faoi Airteagal 15 de Chonradh Benelux maidir le hEiseachadadh agus Cúnamh Frithpháirteach in Ábhair Choiriúla an 27 Meitheamh 1962.
2.Where Framework Decision 2002/584/JHA does not apply, an alert entered in SIS in accordance with Articles 26 and 29 shall have the same legal force as a request for provisional arrest under Article 16 of the European Convention on Extradition of 13 December 1957 or Article 15 of the Benelux Treaty concerning Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters of 27 June 1962.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Córas Faisnéise Schengen (SIS) a bhunú, a oibriú agus a úsáid i réimse an chomhair póilíneachta agus an chomhair bhreithiúnaigh in ábhair choiriúla, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1986/2006, Cinneadh 2007/533/JHA ón gComhairle agus Cinneadh 2010/261/AE ón gCoimisiún
Sa teachtaireacht uaidh an 20 Iúil 2016 dar teideal A European Strategy for Low-Emission Mobility (“Straitéis Eorpach maidir le Soghluaisteacht Íseal-Astaíochtaí”), d'fhógair an Coimisiún nach mór dlús a chur le dícharbónú na hearnála iompair agus, dá bhrí sin, go mbeidh gá dícheall a dhéanamh an sprioc astaíochtaí nialasacha gás ceaptha teasa agus astaíochtaí nialasacha truailleán aeir a bhaint amach faoi lár an chéid chun na gealltanais a thug an tAontas ag an 21ú Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide a reáchtáladh i bPáras sa bhliain 2015 a chomhlíonadh.
In its Communication of 20 July 2016 entitled ‘A European Strategy for Low-Emission Mobility’ the Commission announced that in order to meet the Union's commitments pledged at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change held in Paris in 2015, the decarbonisation of the transport sector must be accelerated and that therefore greenhouse gas emissions and air pollutant emissions from transport will need to be firmly on the path towards zero by mid-century.
Treoir (AE) 2019/1161 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2009/33/CE a mhéid a bhaineann le feithiclí iompair de bhóthar atá glan agus éifeachtúil ó thaobh fuinnimh de a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhhairle ar chríochnú Chreat_Choinbhinsiún na hEagraíochta Sláinte Domhanda maidir le Rialú Tobac. (COM(2003) 807 _ C5_0028/2004 _ 2003/0316(CNS)).
20) EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE WORLD HEALTH ORGANISATION FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (COM(2003) 807 _ C5_0028/2004 _ 2003/0316(CNS)).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Creat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint.
COUNCIL OF EUROPE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an togra le haghaidh cinnidh ón gComhhairle ar chríochnú Chreat-Choinbhinsiún na hEagraíochta Sláinte Domhanda maidir le Rialú Tobac. (COM(2003) 807 - C5-0028/2004 - 2003/0316(CNS)).
EUROPEAN PARLIAMENT LEGISLATIVE RESOLUTION ON THE PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF THE WORLD HEALTH ORGANISATION FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL (COM(2003) 807 - C5-0028/2004 - 2003/0316(CNS)).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Rún ó Pharlaimint na hEorpa maidir leis an athbhreithniú ar thuairim na Parlaiminte i dtaobh dhearcadh an Aontais Eorpaigh ag féachaint don tríú babhta caibidlí le haghaidh Chreat-Choinbhinsiún ESD ar Rialú Tobac.
EUROPEAN PARLIAMENT RESOLUTION ON THE FOLLOW-UP TO PARLIAMENT’S OPINION ON THE EUROPEAN UNIONS POSITION IN VIEW OF THE THIRD ROUND OF NEGOTIATIONS FOR A WHO FRAMEWORK CONVENTION ON TOBACCO CONTROL.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Rún reachtach lena gcorpraítear tuairim na Parlaiminte faoi na tograí i gcomhair cinntí ón gComhairle i ndáil le síniú agus ceadú, thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh, an Choinbhinsiúin Eorpaigh maidir le ceisteanna faoi dhlí an chóipchirt agus cearta tadhlacha i gcreat an chraolacháin trasteorann le satailít (nós imeachta comhairliúcháin).
LEGISLATIVE RESOLUTION EMBODYING PARLIAMENT'S OPINION ON THE PROPOSALS FOR COUNCIL DECISIONS CONCERNING THE SIGNING AND APPROVAL, ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY, OF THE EUROPEAN CONVENTION RELATING TO QUESTIONS ON COPYRIGHT LAW AND NEIGHBOURING RIGHTS IN THE FRAMEWORK OF TRANSFRONTIER BROADCASTING BY SATELLITE (CONSULTATION PROCEDURE).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tairiscint maidir le Creat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint.
MOTION RE COUNCIL OF EUROPE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú Comhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na Seice lena modhnófar an Comhaontú a críochnaíodh an 13 Aibreán 2000 agus a bhaineann leis an gcomhlíonra cumarsáide/an gcomhéadán comhchóras (CCN/CSI) a leathnú laistigh de chreat an Choinbhinsiúin maidir le comhnós imeachta idirthurais mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF AN AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE CZECH REPUBLIC MODIFYING THE AGREEMENT CONCLUDED ON 13 APRIL 2000 CONCERNING THE EXTENSION OF THE COMMON COMMUNICATION NETWORK/COMMON SYSTEMS INTERFACE (CCN/CSI) WITHIN THE FRAMEWORK OF THE CONVENTION ON A COMMON TRANSIT PROCEDURE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 395.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION OF THE PARIS AGREEMENT ADOPTED UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 395.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Chomhaontú Pháras arna ghlacadh faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 62.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNING, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE PARIS AGREEMENT ADOPTED UNDER THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 62.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Chreat-Choinbhinsiún Chomhairle na hEorpa maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint, a shínigh Éire an 1 Feabhra, 1995, ar leagadh cóip de faoi bhráid Dháil Éireann an 23 Márta, 1999.
THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE COUNCIL OF EUROPE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES, SIGNED BY IRELAND ON 1ST FEBRUARY, 1995, A COPY OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 23RD MARCH, 1999.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí, 21/2000. Creat-Choinbhinsiún maidir le Mionlaigh Náisiúnta a Chosaint.
TREATY SERIES, 21/2000. FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Foráiltear le Treoir 2009/29/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4], ar treoir í agus ar cinneadh é ina n-éilítear rannchuidiú ó earnálacha uile an gheilleagair, lena n-áirítear earnáil na loingseoireachta muirí idirnáisiúnta, d'fhonn laghduithe ar astaíochtaí a bhaint amach gurb amhlaidh, i gcás nach bhfuil aon chomhaontú idirnáisiúnta ina n-áirítear astaíochtaí muirí idirnáisiúnta ina spriocanna maidir le laghdú tríd an Eagraíocht Mhuirí Idirnáisiúnta (IMO) formheasta ag na Ballstáit, nó mura bhfuil aon chomhaontú den sórt sin trí Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide formheasta ag an gComhphobal faoin 31 Nollaig 2011, gur cheart don Choimisiún togra a dhéanamh astaíochtaí muirí idirnáisiúnta a áireamh i ngealltanasan Chomhphobail maidir le laghdú agus é mar aidhm go dtiocfadh an togra atá beartaithe i bhfeidhm faoi 2013.
Directive 2009/29/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision No 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4] which call for contributions from all sectors of the economy to achieve emission reductions, including the international maritime shipping sector, provide that in the event that no international agreement which includes international maritime emissions in its reduction targets through the International Maritime Organisation (IMO) has been approved by Member States or no such agreement through the United Nations Framework Convention on Climate Change has been approved by the Community by 31 December 2011, the Commission should make a proposal to include international maritime emissions in the Community reduction commitment, with the aim of the proposed act entering into force by 2013.
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
“Agus é á aithint gur faoi thionchar an éilimh a bheidh CEIS, ag an am céanna, beidh sé mar sprioc ag BEI go dtacóidh 40 % ar a laghad de mhaoiniú CEIS faoin ionú bonneagair agus nuálaíochta le comhpháirteanna tionscadail a rannchuidíonn le gníomhú ar son na haeráide, i gcomhréir le gealltanais a rinneadh ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21). Ní dhéanfar maoiniú CEIS do FBManna ná do chuideachtaí beaga lárchaipitlithe a áireamh sa ríomh sin. Bainfidh BEI úsáid as a mhodheolaíocht a comhaontaíodh go hidirnáisiúnta chun na comhpháirteanna tionscadail maidir le gníomhú ar son na haeráide nó na scaireanna costais sin a shainaithint. Tabharfaidh an Bord Stiúrtha treoir mhionsonraithe chuige sin, i gcás inar gá sin.”;
‘While recognising the demand-driven nature of the EFSI, the EIB shall target that at least 40 % of EFSI financing under the infrastructure and innovation window support project components that contribute to climate action, in line with the commitments made at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21). EFSI financing for SMEs and small mid-cap companies shall not be included in that computation. The EIB shall use its internationally agreed methodology to identify those climate action project components or cost shares. The Steering Board shall, where necessary, provide detailed guidance to that end.’;
Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach
Lógó gaois.ie
gaois.ie