Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (13)
1.Cruach mhártainsíte a bhfuil ar a cumas neart teanntachta deiridh de 1,95 GPa nó níos mó a bheith inti;
1.Maraging steel capable of an ultimate tensile strength of 1,95 GPa or more;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
2.Cóimhiotail alúmanaim a bhfuil ar a gcumas neart teanntachta deiridh de 0,46 GPa nó níos mó a bheith iontu;
2.Aluminium alloys capable of an ultimate tensile strength of 0,46 GPa or more;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
1.0,9 GPa ag céim an tuaslagáin ainnéalta;
1.0,9 GPa in the solution annealed stage;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
2.1,5 GPa ag céim an deascaidh chruaite;
2.1,5 GPa in the precipitation hardened stage;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
b.Trasduchtóirí grianchloiche brú le haghaidh brúnna ar mó iad ná 10 GPa.
pressure transducers for pressures greater than 10 GPa.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
a. Tomhsairí mangainine le haghaidh brúnna ar mó iad ná 10 GPa;
a. Manganin gauges for pressures greater than 10 GPa;
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
b. Trasduchtóirí grianchloiche brú do bhrúnna ar mó iad ná 10 GPa.
b. Quartz pressure transducers for pressures greater than 10 GPa.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Dearbhaítear sa CSR nach gcuirfear ar fionraí, mar thoradh ar aon díospóid a tharlaíonn faoin gComhaontú sin, lamháltais ná oibleagáidí eile a thagann faoi aon chomhaontú cumhdaithe eile de chuid EDT.
The GPA states that any dispute arising thereunder is not to result in the suspension of concessions or other obligations under any other covered agreement of the WTO.
Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála
a. Tomhsairí mangainine le haghaidh brúnna ar mó iad ná 10 GPa;
a. Manganin gauges for pressures greater than 10 GPa;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
b. Trasduchtóirí grianchloiche brú do bhrúnna ar mó iad ná 10 GPa.
b. Quartz pressure transducers for pressures greater than 10 GPa.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
a.Brúthomhsairí turrainge a bhfuil ar a gcumas brúnna ar mó iad ná 10 GPa a thomhas, lena náirítear tomhsairí atá déanta as mangainin, as itéirbiam, agus as défhluairíd pholaivinilídéine (PVBF, PVF2);
pressure gauges capable of measuring pressures greater than 10 GPa, including gauges made with manganin, ytterbium, and polyvinylidene bifluoride (PVBF, PVF2);
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
Ba cheart go bhféadfadh an tAontas a chuid ceart a fhorghníomhú i réimse an tsoláthair phoiblí nuair a theipeann ar chomhpháirtí trádála a chuid gealltanas a urramú faoi Chomhaontú EDT maidir le Soláthar Rialtais (CSR) nó faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta trádála eile.
The Union should have the possibility to enforce its rights in the area of public procurement when a trade partner fails to respect its commitments under the WTO Agreement on Government Procurement (GPA) or other international trade agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 654/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le feidhmiú chearta an Aontais chun rialacha trádála idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm agus a fhorghníomhú agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 3286/94 ón gComhairle lena leagtar síos nósanna imeachta Comhphobail i réimse an chomhbheartais tráchtála d'fhonn feidhmiú chearta an Chomhphobail faoi rialacha trádála idirnáisiúnta a áirithiú, go háirithe na cearta sin a bunaíodh faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála
Le linn na caibidlíochta i dtaobh an athbhreithnithe ar an gComhaontú maidir le Soláthar Rialtais (CSR) faoi choimirce na hEagraíochta Domhanda Trádála agus le linn na caibidlíochta déthaobhaí le tríú tíortha, chuir an AE chun cinn oscailt ardaidhmeannach a dhéanamh ar mhargaí soláthair phoiblí go hidirnáisiúnta.
In the negotiations on a revised Government Procurement Agreement (GPA) in the context of the World Trade Organisation (WTO) and in bilateral negotiations with third countries, the EU has advocated an ambitious opening of international public procurement markets.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le rochtain earraí agus seirbhísí tríú tíortha ar mhargadh inmheánach soláthair phoiblí an Aontais agus maidir le nósanna imeachta atá ceaptha an chaibidlíocht i leith rochtain earraí agus seirbhísí an Aontais ar mhargaí soláthair phoiblí tríú tíortha a éascú
Lógó gaois.ie
gaois.ie