Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (54)
ACHT CHUN A THABHAIRT GO bhFÉADFAR, CHÓ FADA AGUS A BHAINEANN LE hÉIRINN, ÉIFEACHT DO THABHAIRT D'FHORÁLACHA ÁIRITHE AGUS BUNTÁISTE DO BHAINT AS FORÁLACHA ÁIRITHE ATÁ I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH STAID NA nDAOINE GONTA AGUS NA nDAOINE BREOITE IN AIRM AR AN MACHAIRE D'FHEABHSÚ AGUS I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH CÓRACH DO CHUR AR PHRÍOSÚNAIGH CHOGAIDH, DHÁ CHONVENSIÚN DO SIGHNÍODH SA GHEINÉIBH AN 27adh LÁ D'IÚL, 1929, AGUS, CHUIGE SIN, CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH CUMANN CROISE DEIRGE DO BHUNÚ AGUS D'IONCHORPRÚ IN ÉIRINN AGUS I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE.
AN ACT TO ENABLE, SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED, EFFECT TO BE GIVEN TO AND ADVANTAGE TAKEN OF CERTAIN PROVISIONS CONTAINED IN AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMIES IN THE FIELD AND AN INTERNATIONAL CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR, BOTH OF WHICH WERE SIGNED AT GENEVA ON THE 27TH DAY OF JULY, 1929, AND FOR THAT PURPOSE TO MAKE PROVISION FOR THE ESTABLISHMENT AND INCORPORATION IN IRELAND OF A RED CROSS SOCIETY AND FOR CERTAIN OTHER MATTERS.
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
—(1) Más deimhin leis an Ard-Chomhairle go bhfuil socrú déanta no go bhfuiltear chun socrú do dhéanamh, in aon tír atá páirteach sa Chonvensiún Eadarnáisiúnta chun Iascaigh Mhíolta Móra do Rialáil do sighníodh i nGeneva an 24adh lá de Mheán Fhómhair, 1931, chun íoca aon fhíneála gearrfaí alos cionta fé aon alt den Acht so d'fhorfheidhmiú sa tír sin, féadfaidh an Ard-Chomhairle, le hordú, pé uair agus chó minic agus is oiriúnach leo é, pé socrú is oiriúnach leo do dhéanamh chun íoca aon phionóis no fíneála, gcarrfaí sa tír sin alos dlithe na tíre sin chun éifeacht do thabhairt don Chonvensiún san do shárú, d'fhoirfheidhmiú i Saorstát Éireann, agus féadfaid, gan dochar do gheneráltacht an mhéid sin roimhe seo, socrú do dhéanamh leis an ordú san i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas eadhon, rialacha cúirte do dhéanamh chun crícheanna an orduithe sin, costaisí agus caiteachaisí fé n-a raghfar maidir le himeachta ar bith i Saorstát Éireann fén ordú san do bhaint amach agus aon airgead a bainfear amach fén ordú san do chur de láimh.
—(1) If the Executive Council is satisfied that provision has been made or is about to be made in any country which is a party to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Geneva on the 24th day of September, 1931, for enforcing such country the payment of any fine awarded in respect of an offence under any section of this Act the Executive Council may, whenever and so often as they think fit, by order make such provisions as they think fit for enforcing in Saorstát Eireann the payment of any penalty or fine awarded ill such country in respect of a breach of the laws of such country for giving effect to the said Convention, and may, without prejudice to the generality of the foregoing, by such order provide for all or any of the following matters, namely, the making of rules of court for the purposes of such order, the recovery of costs and expenses incurred in relation to any proceedings in Saorstát Eireann under such order, and the disposition of any moneys recovered under such order.
Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE TUILLEADH ÉIFEACHTA A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1 SAMHAIN 1974 AGUS DÁ PHRÓTACAIL, LENA gCUIRTEAR ROCHTAIN AR SHOITHÍ DO PHAISINÉIRÍ AR FÁIL DO DHAOINE ATÁ FAOI MHÍCHUMAS LUAINEACHTA, DÁ CHUMASÚ SOITHÍ BÁITE A ARDÚ, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN OIBREACHAIS MHUIRÍ 2006 A GLACADH SA GHINÉIV AN 23 FEABHRA 2006, DO LEASÚ NA nACTHANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 1894 GO 2005 AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUID IV DEN ACHT CUANTA 1996 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO GIVING FURTHER EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON 1 NOVEMBER 1974 AND ITS PROTOCOLS, PROVIDING ACCESS TO PASSENGER VESSELS FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY, TO ENABLE SUNKEN VESSELS TO BE RAISED, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 ADOPTED AT GENEVA ON 23 FEBRUARY 2006, TO AMEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS 1894 TO 2005 AND TO AMEND AND EXTEND PART IV OF THE HARBOURS ACT 1996 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
Déanfar conbhuanna d'fheithiclí nó otharthraenacha ar talamh. nó soithí a cuireadh ar fáil go speisialta ar muir, a mbeidh sibhialtaigh chréachtaithe agus bhreoite, daoine easlána agus mná i dtinneas clainne, a n-iompar acu, a urramú agus a choimirciú ar an gcuma chéanna leis na hoispidéil dá bhforáiltear in Airteagal 18, agus, le toiliú an Stáit beidh siad le haithint tríd an bhfeathal ar leith a thaispeáint a bhfuil foráil ina leith in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases shall be respected and protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by the display of the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
ciallaíonn “CMR” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid I den Sceideal mar áis tagartha) arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid II den Sceideal mar áis tagartha);
"CMR" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road done at Geneva on the 19th day of May, 1956 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part I of the Schedule), as amended by the Protocol done at Geneva on the 5th day of July, 1978 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part II of the Schedule);
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
ACHT DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL MAIDIR LE hÚSÁID GÁS AISFISCEACH, NIMHIÚIL NÓ EILE I gCOGADH, MAR AON LE MODHANNA BAICTÉAREOLAÍOCHA COGAÍOCHTA, A THOIRMEASC, ARNA DHÉANAMH SA GHINÉIV AN 17 MEITHEAMH 1925; DO THABHAIRT TUILLEADH ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE TOIRMEASC AR FHORBAIRT, TÁIRGEADH AGUS STOC-CHARNADH ARM BAICTÉAREOLAÍOCH (BITHEOLAÍOCH) AGUS TOCSAINE AGUS MAIDIR LENA nDÍOTHÚ, ARNA DHÉANAMH IN WASHINGTON, I LONDAIN AGUS I MOSCÓ AN 10 AIBREÁN 1972; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
AN ACT TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE PROTOCOL FOR THE PROHIBITION OF THE USE IN WAR OF ASPHYXIATING, POISONOUS OR OTHER GASES, AND OF BACTERIOLOGICAL METHODS OF WARFARE, DONE AT GENEVA ON 17 JUNE 1925; TO GIVE FURTHER EFFECT TO THE CONVENTION ON THE PROHIBITION OF THE DEVELOPMENT, PRODUCTION AND STOCKPILING OF BACTERIOLOGICAL (BIOLOGICAL) AND TOXIN WEAPONS AND ON THEIR DESTRUCTION, DONE AT WASHINGTON, LONDON AND MOSCOW ON 10 APRIL 1972; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
AN tACHT UM AIRM BHITHEOLAÍOCHA, 2011
na lároifigí náisiúnta frith-ghóchumtha dá bhforáiltear in Airteagal 12 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Deireadh a Chur le Góchumadh Airgeadra a síníodh sa Ghinéiv an 20 Aibreán 1929(14)agus gníomhaireachtaí eile arb é góchumadh a chosc, a bhrath agus an dlí a fhorfheidhmiú ina leith a speisialtacht;
the national central anti-counterfeiting offices provided for in Article 12 of the International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency signed at Geneva on 20 April 1929(14)and other agencies specialising in prevention, detection and law-enforcement in connection with counterfeiting;
RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle
ACHT CHUN COMHACHTA DO THABHAIRT CHUN CONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA CHUN IASCAIGH MHÍOLTA MÓRA DO RIALÁIL, DO SIGHNÍODH I nGENEVA AN 24adh LÁ DE MHEÁN FHÓMHAIR, 1931, DO CHUR IN ÉIFEACHT CHO FADA AGUS A THEIGHEANN SAORSTÁT ÉIREANN, CHUN TOIRMISC DO CHUR AR MHÍOLTA MÓRA DO GHABHÁIL NO DO CHÓIREÁIL IN ACHAR AON-CHIRT IASCAIGH SHAORSTÁIT ÉIREANN, AGUS CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH NITHE IOMDHA BHAINEAS LEIS NA NITHE ROIMHRÁITE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN, SO FAR AS SAORSTÁT EIREANN IS CONCERNED, TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING, SIGNED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER, 1931, TO PROHIBIT THE TAKING OR TREATING OF WHALES WITHIN THE EXCLUSIVE FISHERY LIMITS OF SAORSTÁT EIREANN, AND TO MAKE PROVISION FOR DIVERS MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937
—Chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929, féadfaidh an Riaghaltas o am go ham, le hordú, a údarú d'aon chumann um chabhair dheontach (le n-a n-áirmhítear an Cumann) a bheidh ag obair sa Stát congnamh do thabhairt do Sheirbhís Liaghachta an Airm agus féadfaid o am go ham, le hordú, aon údarás den tsórt san do tharrac siar.
—The Government may, for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929, from time to time by order authorise any voluntary aid society (including the Society) operating in the State to render assistance to the Army Medical Service, and may from time to time by order withdraw any such authorisation.
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
ní fholuíonn an abairt “seirbhís mhíleata no chabhalaigh no aeir” cumann cabhrach deontaighe ar n-a údarú go cuibhe chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929.
the expression "military, naval or air service" does not include a voluntary aid society duly authorised for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929.
Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940
ní fholaíonn an abairt “fórsa míleata, cabhlaigh ná aeir” cumann saorálach cabhrach atá aitheanta agus údaraithe go cuí chun críocha Choinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Dhaoine Gonta agus Daoine Tinne i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, coinbhinsiún a síníodh sa Gheinéibh an 12ú lá de Lúnasa, 1949.
the expression "military, naval or air force" does not include a voluntary aid society duly recognised and authorised for the purposes of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field signed at Geneva on the 12th day of August, 1949.
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire den 27 Iúil, 1929, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Geneva Convention for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field of July 27, 1929, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21, to August 12, 1949, for the purpose of revising the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
agus, fairis sin, ag Cumhachtaí nach raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil sin ach atá ina bPáirtithe in Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabhail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, nó i gCoinbhinsiúin na Ginéive de 1864, 1906 nó 1929 le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire.
furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, or to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Chuige sin, comhaontóidh na Páirtithe sa choinbhleacht, i dtosach na cogaíochta, ar chéimeanna comhréire an phearsanra liachta, lena n-áirítear céimeanna comhréire na gcumann a luaitear in Airteagal 26 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
For this purpose, Parties to the conflict shall agree at the outbreak of hostilities on the subject of the corresponding ranks of the medical personnel, including that of societies mentioned in Article 26 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun Coinbhinsiún a bhunú le haghaidh Cosaint Daoine Sibhialta in Aimsir Chogaidh, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of establishing a Convention for the Protection of Civilian Persons in Time of War, have agreed as follows: [GA] PART I.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ní áireofar mar dhaoine coimircithe de réir bhrí an Choinbhinsiúin seo daoine a choimircítear le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949, nó le Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949.
Persons protected by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, or by the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, or by the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949, shall not be considered as protected persons within the meaning of the present Convention. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Marcálfar ar ospidéil shibhialta an feathal dá bhforáiltear in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949, ach ní dhéanfar amhlaidh mura mbeidh sé údaraithe ag an Stát.
Civilian hospitals shall be marked by means of the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, but only if so authorised by the State.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Is é an Stát a eiseoidh an crios muinchille sin agus beidh air an feathal dá bhforáiltear in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
This armlet shall be issued by the State and shall bear the emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Féadfar iad a mharcáil leis an bhfeathal ar leith dá bhforáiltear in Airteagal 38 den Choinbhinsiún le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
They may be marked with the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHIN-SIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956, AGUS DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMH-GHAOLMHARA.
AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956, AND THE PROTOCOL THERETO DONE AT GENEVA ON THE 5TH DAY OF JULY, 1978, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
ACHT D’ÉASCÚ TUILLEADH AGUS AR SHLÍ NÍOS FEARR RÉITEACH DÍOSPÓIDÍ TRÍ EADRÁIN; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DO DHLÍ
AN ACT TO FURTHER AND BETTER FACILITATE RESOLUTION OF DISPUTES BY ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (AS AMENDED BY THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW ON 7 JULY 2006) IN RESPECT OF BOTH INTERNATIONAL ARBITRATION AND OTHER ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE PROTOCOL ON ARBITRATION CLAUSES OPENED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER 1923, THE CONVENTION ON THE EXECUTION OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT GENEVA ON THE 26TH DAY OF SEPTEMBER 1927, THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON 10 JUNE 1958 AND TO THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON 18 MARCH 1965; TO REPEAL THE ARBITRATION ACTS 1954 TO 1998; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht créachtaithe agus an lucht breoite i bhfórsaí armtha ar an machaire den 12 Lúnasa, 1949.
GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMED FORCES IN THE FIELD OF AUGUST 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid na gComhaltaí créachtaithe, breoite agus longbhriste d'Fhórsaí armtha ar muir den 12 Lúnasa, 1949.
[GA] GENEVA CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF WOUNDED, SICK AND SHIPWRECKED MEMBERS OF ARMED FORCES AT SEA OF AUGUST 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
An Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956
Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 19th day of May, 1956
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
An Prótacal leis an gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978
Protocol to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR) done at Geneva on the 5th day of July, 1978
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
Alt 1.
CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
AN PRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AN gCONR-ADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR (CMR) A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978 [EN]
PROTOCOL TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD (CMR) DONE AT GENEVA ON THE 5th DAY OF JULY, 1978
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
AR PÁIRTITHE IAD sa Choinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR) a rinneadh sa Ghinéiv an 19 Bealtaine, 1956.
THE PARTIES TO THE PRESENT PROTOCOL, BEING PARTIES to the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR), done at Geneva on 19 May 1956,
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949;
the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of 12 August 1949;
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ag ceadú aontachas an Chomhphobail Eorpaigh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 19 Márta, 1991, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 798.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION APPROVING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NEW VARIETIES OF PLANTS, AS REVISED AT GENEVA ON 19 MARCH, 1991 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 798.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
“(iia) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,
“(iia) an offence within the scope of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field, done at Geneva on the 12th day of August, 1949,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(iib) cion a bheidh faoi réim Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d’Fhórsaí Armtha ar Muir, a rinneadh sa Ghinéiv an 12ú lá de Lúnasa, 1949,
(iib) an offence within the scope of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea, done at Geneva on the 12th day of August, 1949,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Ba cheart nach ndéanfadh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do chearta ná d’oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir nó faoi Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe.
The implementation of this Regulation should not affect the rights or obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue or the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees.
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), prionsabal na córa cothroime a chur ar náisiúnaigh tríú tíre, an ceart chun tearmainn agus ar chosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-refoulement agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a eascraíonn as ionstraimí idirnáisiúnta lenar sínithe iad amhail Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.
In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the principle of fair treatment of third-country nationals, the right to asylum and international protection, the principle of non-refoulement and the international obligations of the Union and Member States arising from international instruments to which they are signatory such as the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.
Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE
Ráthófar an ceart chun tearmainn agus urraim chuí á tabhairt do rialacha Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 agus Phrótacal an 31 Eanáir 1967 a bhaineann le stádas dídeanaithe agus i gcomhréir leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (dá ngairtear "na Conarthaí" anseo feasta).
The right to asylum shall be guaranteed with due respect for the rules of the Geneva Convention of 28 July 1951 and the Protocol of 31 January 1967 relating to the status of refugees and in accordance with the Treaty on European Union and the Treaty on the Functioning of the European Union (hereinafter referred to as 'the Treaties').
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.
Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.
Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta
—(1) San Acht so cialluíonn an abairt “dlí có-réire” dlí ar bith adeirtear i ndeimhniú (dá ngairmtear “deimhniú eadarnáisiúnta” san alt so), a thugann le tuiscint é bheith ar n-a thabhairt amach ag Rialtas no thar ceann Rialtais tíre ar bith lasmuich de Shaorstát Éireann, is dlí dheineann socrú chun déanamh, díol, úsáid, easportáil agus iomportáil druganna do stiúradh agus do rialáil sa tír sin do réir forálacha Chonvensiúin an Hague, Chonvensiúin Ghenéva, 1925, no Chonvensiúin Ghenéva, 1931.
—(1) In this Act the expression "corresponding law" means any law stated in a certificate (in this section referred to as an "international certificate") purporting to be issued by or on behalf of the Government of any country outside Saorstát Eireann to be a law providing for the control and regulation in that country of the manufacture, sale, use, export and import of drugs in accordance with the provisions of the Hague Convention, the Geneva Convention, 1925, or the Geneva Convention, 1931.
Uimhir 1 de 1934: ACHT NA nDRUGANNA DAINSEARACHA, 1934
ciallaíonn “Coinbhinsiún na nDaoine Gonta agus na nDaoine Tinne” Coinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Chomhaltaí Gonta agus Tinne i bhFórsaí Armtha ar an Machaire, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú de Nollaig, 1949;
"the Wounded and Sick Convention" means the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;
Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954
ciallaíonn “an Coinbhinsiún Muirí” Coinbhinsiún na Geinéibhe le Fóirthin ar Chomhaltaí Gonta, Tinne agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir, a síníodh thar ceann na hÉireann sa Gheinéibh an 19ú lá de Nollaig, 1949;
"the Maritime Convention" means the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea which was signed on behalf of Ireland at Geneva on the 19th day of December, 1949;
Uimhir 28 de 1954: ACHT NA CROISE DEIRGE, 1954
ACHT DO LEASÚ NA nACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT), 1927 AGUS 1929, CHUN ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN ATHSCRÚDAITHE UM MHAOIN THIONSCAIL A SÍNÍODH I LONDAIN I 1934, DO CHOINBHINSIÚN ATHSCRÚDAITHE BERNE UM CHÓIPCHEART A SÍNÍODH SA BHRUISÉAL I 1948 AGUS DON CHOINBHINSIÚN UILECHOITEANN UM CHÓIPCHEART A SÍNÍODH SA GHINÉIV I 1952, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO AMEND THE INDUSTRIAL AND COMMERCIAL PROPERTY (PROTECTION) ACTS, 1927 AND 1929, SO AS TO IMPLEMENT THE REVISED INDUSTRIAL PROPERTY CONVENTION SIGNED AT LONDON IN 1934, THE REVISED BERNE COPYRIGHT CONVENTION SIGNED AT BRUSSELS IN 1948 AND THE UNIVERSAL COPYRIGHT CONVENTION SIGNED AT GENEVA IN 1952 AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 13 de 1957: AN tACHT MAOINE TIONSCAIL AGUS TRÁCHTÁLA (COSAINT) (LEASÚ), 1957
Ní ionsófar ón tír otharlonga a mbeidh teideal acu chun coimirce Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid na gComhaltaí Créachtaithe, Breoite agus Longbhriste d'Fhórsaí Armtha ar Muir den 12 Lúnasa, 1949.
Hospital ships entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea of August 12, 1949, shall not be attacked from the land. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Fórsaí a chuirfear i dtír, tiocfaidh siad láithreach faoi réir forálacha Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú staid an lucht Créachtaithe agus an lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
Forces put ashore shall immediately become subject to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Form in the Field of August 12, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Má chuirtear daoine marbha i dtír beidh feidhm ag forálacha Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
If dead persons are landed, the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, shall be applicable. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ní cead bombardú ná ionsaí ón muir a dhéanamh ar bhunachais ar an gcósta a bhfuil ceart acu chun coimirce Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
Establishments ashore entitled to the protection of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949, shall be protected from bombardment or attack from the sea. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ar dhul i dtír dóibh, beidh an pearsanra a choimeádtar faoi réir forálacha Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
Retained personnel shall be subject, on landing, to the provisions of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Gabhann an Coinbhinsiún seo ionad Deichiú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906, a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, i gcúrsaí caidrimh idir na hArdpháirtithe Conarthacha.
The present Convention replaces the Tenth Hague Convention of October 18, 1907 for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, in relations between the High Contracting Parties. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar an gCoinbhinsiún a rinneadh sa Ghinéive an 27 Iúil, 1929, maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Convention concluded at Geneva on July 27, 1929, relative to the Treatment of Prisoners of War, have agreed as follows: [GA] PART I
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Má mheasann Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge gur gá é, molfaidh sé do na Cumhachtaí a bheidh i gceist Gníomhaireacht dá leithéid a eagrú, agus féadfaidh an Ghníomhaireacht sin bheith cosúil leis an gceann dá bhforáiltear in Airteagal 123 de Choinbhinsiún na Ginéive maidir le Cóireáil Príosúnach Cogaidh den 12 Lúnasa, 1949,
The International Committee of the Red Cross shall, if it deems necessary, propose to the Powers concerned the organisation of such an Agency, which may be the same as that provided for in Article 123 of the Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War of August 12, 1949.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh i bPáras an 2ú lá de Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10ú lá de Shamhain, 1972, agus an 23ú lá de Dheireadh Fómhair, 1978, faoi seach;
"the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants done at Paris on the 2nd day of December, 1961, as revised at Geneva on the 10th day of November, 1972, and the 23rd day of October, 1978, respectively;
Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980
(a) ciallaíonn “an Chéad Choinbhinsiún”, “an Dara Coinbhinsiún”, “an Tríú Coinbhinsiún” agus “an Ceathrú Coinbhinsiún”, faoi seach, Coinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949;
(a) "First Convention", "Second Convention", "Third Convention" and "Fourth Convention" mean, respectively, the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of 12 August 1949;
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
ciallaíonn “an Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí a rinneadh an 2 Nollaig, 1961, mar a athchóiríodh é sa Ghinéiv an 10 Samhain, 1972, an 23 Deireadh Fómhair, 1978, agus an 19 Márta, 1991;
"the Convention" means the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants of December 2, 1961, as revised at Geneva on November 10, 1972, on October 23, 1978, and on March 19, 1991;
Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998
Go ndéanfar, de bhun Bhuan-Ordú 154, socrú go mbeidh sé ina threoir don Roghchoiste um Chumarsáid, Gníomhú ar son na hAeráide agus Comhshaol go bhfuil cumhacht aige foráil a dhéanamh sa Bhille Forbartha Mianraí, 2015 chun lorgaireacht ar mhearcair agus mianadóireacht phríomha mearcair a thoirmeasc de bhun Airteagal 3. 3. de Choinbhinsiún Minamata um Mearcair arna dhéanamh sa Ghinéiv an 19 Eanáir 2013 agus chun teideal an Bhille a athrú agus leasuithe iarmhartacha eile a dhéanamh a bhfuil gá leo chun áireamh na bhforálacha sin a chur i gcuntas. .
PURSUANT TO STANDING ORDER 154 TO PROVIDE THAT IT BE AN INSTRUCTION TO THE SELECT COMMITTEE ON COMMUNICATIONS, CLIMATE ACTION AND ENVIRONMENT THAT IT HAS POWER TO MAKE PROVISION IN THE MINERALS DEVELOPMENT BILL 2015 TO PROHIBIT PROSPECTING FOR MERCURY AND PRIMARY MERCURY MINING PURSUANT TO ARTICLE 3. 3 OF THE MINAMATA CONVENTION ON MERCURY DONE AT GENEVA ON 19 JANUARY 2013 AND TO CHANGE THE TITLE OF THE BILL AND MAKE OTHER CONSEQUENTIAL AMENDMENTS REQUIRED TO TAKE ACCOUNT OF THE INCLUSION OF SUCH PROVISIONS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Coinbhinsiún Muirí Coinbhinsiún na Geinéive le Fóirthin ar CHomhaltaí Gorta, Tinne agus Longbriste d'FHórsaí Armtha ar Muir
The Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea. signed on behalf of Ireland at Geneva 19/12/1949
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie