Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (89)
i gcás ina mbeidh fáil air, faighteoir beartaithe an airgid thirim, lena n-áirítear ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, dáta breithe agus áit bhreithe, náisiúntacht agus uimhir an doiciméid aitheantais, i gcás gur duine nádúrtha an faighteoir atá beartaithe, nó ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, uimhir chlárúcháin agus, i gcás ina mbeidh fáil uirthi, uimhir aitheantais CBL, i gcás i gcás gur duine dlítheanach an faighteoir atá beartaithe;
where available, the intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the intended recipient is a legal person;
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
I gcás ina mbraitear méideanna airgid thirim atá faoi bhun na tairsí agus ina bhfuil tásca ann go bhféadfadh baint a bheith ag an airgead tirim le gníomhaíocht choiriúil faoi mar a chumhdaítear leis an Rialachán seo, ba cheart go mbeadh ar chumas na n-údarás inniúil, i gcás airgead tirim tionlactha, faisnéis a thaifeadadh faoin iompróir, faoin úinéir agus i gcás ina mbeadh sé ar fáil, faoi fhaighteoir beartaithe an airgid thirim, lena n-áirítear ainm iomlán, mionsonraí teagmhála, mionsonraí i dtaca le nádúr agus méid nó luach an airgid thirim, a fhoinse eacnamaíoch agus a úsáid bheartaithe.
Where they detect amounts of cash below the threshold but there are indications that the cash might be linked to criminal activity as covered by this Regulation, the competent authorities should be able to record, in the case of accompanied cash, information about the carrier, the owner and, where available, the intended recipient of the cash, including full name, contact details, details concerning the nature and the amount or value of the cash, its economic provenance and intended use.
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
Féadfaidh oibreoirí eacnamaíocha an ceart a fhorchoimeád dóibh féin diúltú don idirbheart amhrasach agus déanfaidh siad an t-idirbheart sin nó an iarracht sin ar idirbheart a thuairisciú gan mhoill mhíchuí, mar aon le hainm an chliaint más féidir sin, do phointe teagmhála náisiúnta an Bhallstáit ina ndearnadh an t-idirbheart a thabhairt i gcrích, nó ina ndearnadh iarracht é a thabhairt i gcrích, i gcás ina bhfuil forais réasúnacha acu le creidiúint gur idirbheart amhrasach é idirbheart atá á bheartú a bhaineann le substaint amháin nó níos mó atá liostaithe sna hIarscríbhinní, nó a bhaineann le meascáin nó le substaintí ina bhfuil siad, ag féachaint do na himthosca uile agus go háirithe i gcás ina mbaineann an méid a leanas leis an gcustaiméir ionchasach:
Economic operators may reserve the right to refuse the suspicious transaction and shall report the transaction or attempted transaction without undue delay, including if possible the identity of the customer, to the national contact point of the Member State where the transaction was concluded or attempted in the event that they have reasonable grounds for believing that a proposed transaction involving one or more substances listed in the Annexes, or involving mixtures or substances containing them, is a suspicious transaction, having regard to all the circumstances and in particular where the prospective customer:
Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(3) Feidhmíocht i gcás teagmhála le tine sheachtrach.
3. External fire performance.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
i gcás ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas eachaí, i gcás inarb infheidhme, ainm agus sonraí teagmhála an chumainn phóir a choinníonn an pórleabhar maidir le bunús an phóir;
in the case of purebred breeding animals of the equine species, where applicable, the name and contact details of the breed society which maintains the breeding book of the origin of the breed;
Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
úinéir an airgid thirim, lena n-áirítear ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, dáta breithe agus áit bhreithe, náisiúntacht agus uimhir an doiciméid aitheantais, i gcás gur duine nádúrtha an t-úinéir, nó ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, uimhir chlárúcháin agus, i gcás ina mbeidh fáil uirthi, uimhir aitheantais Cánach Breisluacha (CBL) i gcás gur duine dlítheanach an t-úinéir;
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, value added tax (VAT) identification number, where the owner is a legal person;
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
úinéir an airgid thirim, lena n-áirítear ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, dáta breithe agus áit bhreithe, náisiúntacht agus uimhir an doiciméid aitheantais i gcás gur duine nádúrtha an t-úinéir, nó ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, uimhir chlárúcháin agus, i gcás ina mbeidh fáil uirthi, uimhir aitheantais CBL i gcás gur duine dlítheanach an t-úinéir;
the owner of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the owner is a natural person, or full name, contact details, including address, registration number and, where available, the VAT identification number, where the owner is a legal person;
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
seoltóir an airgid thirim, lena n-áirítear an t-ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, dáta breithe agus áit bhreithe, náisiúntacht agus uimhir an doiciméid aitheantais i gcás gur duine nádúrtha an t-úinéir, nó ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, uimhir chlárúcháin agus, i gcás ina mbeidh fáil uirthi, uimhir aitheantais CBL i gcás gur duine dlítheanach an t-úinéir;
the sender of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the sender is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and where available, VAT identification number, where the sender is a legal person;
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
faighteoir nó faighteoir beartaithe an airgid thirim, lena n-áirítear an t-ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, dáta breithe agus áit bhreithe, náisiúntacht agus uimhir an doiciméid aitheantais i gcás gur duine nádúrtha an faighteoir nó an faighteoir beartaithe, nó ainm iomlán, sonraí teagmhála, lena n-áirítear seoladh, uimhir chlárúcháin agus, i gcás ina mbeidh fáil uirthi, uimhir aitheantais CBL i gcás gur duine dlítheanach an faighteoir nó an faighteoir beartaithe;
the recipient or intended recipient of the cash, including the full name, contact details, including address, date and place of birth, nationality and identification document number, where the recipient or intended recipient is a natural person, or the full name, contact details, including address, registration number and, where available, VAT identification number, where the recipient or intended recipient is a legal person;
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
Féadfaidh na Pointí Teagmhála do Tháirgí táillí a ghearradh i gcás faisnéise eile, a bheidh i gcomhréir le costais na faisnéise sin.
For additional information, Product Contact Points may charge fees that are proportionate to the costs of this information.
Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE
Níor cheart feidhm a bheith ag féidearthacht den sórt sin ach amháin i gcás na cuideachta céanna a fuair na sonraí teagmhála leictreonaí i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679.
Such possibility should only apply to the same company that has obtained the electronic contact details in accordance with Regulation (EU) 2016/679.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)
tá sonraí teagmhála eintitis ónar féidir tuilleadh faisnéise a fháil i gcás inar gá é tugtha don duine is ábhar nó, i gcás nach bhfuil an duine is ábhar in ann toiliú feasach a thabhairt, dá ionadaí nó dá hionadaí arna ainmniú de réir dlí;
the subject or, where the subject is not able to give informed consent, his or her legally designated representative has been provided with the contact details of an entity where further information can be received in case of need;
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
rinneadh sonraí teagmhála eintitis ónar féidir tuilleadh faisnéise a fháil i gcás inar gá é a thabhairt don ábhar nó, i gcás nach bhfuil an t-ábhar in ann toiliú feasach a thabhairt, dá ionadaí nó dá hionadaí arna ainmniú nó arna hainmniú de réir dlí;
the subject or, where the subject is not able to give informed consent, his or her legally designated representative, has been provided with the contact details of an entity where further information can be received in case of need;
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Éileoidh gach Ballstát go ndéanfar an doiciméadacht sin a choinneáil ar fáil do na húdaráis inniúla don tréimhse dá dtagraítear sa chéad fhomhír i gcás ina mbreithneofaí ina fhéimheach é an t-urraitheoir, nó a dhuine teagmhála, nó a ionadaí dlí mar a thagraítear dó in Airteagal 62(2) atá lonnaithe ar chríoch an Bhallstáit, nó i gcás ina gcuirfeadh sé deireadh lena chuid gníomhaíochtaí roimh dheireadh na tréimhse sin.
Each Member State shall require that this documentation is kept at the disposal of the competent authorities for the period referred to in the first subparagraph in case the sponsor, or its contact person or legal representative as referred to in Article 62(2) established within its territory, goes bankrupt or ceases its activity prior to the end of this period.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
rinneadh sonraí teagmhála eintitis ónar féidir tuilleadh faisnéise a fháil i gcás inar gá é a thabhairt don ábhar nó, i gcás nach bhfuil an t-ábhar in ann toiliú feasach a thabhairt, dá ionadaí nó dá hionadaí arna ainmniú de réir dlí;
the subject or, where the subject is not able to give informed consent, his or her legally designated representative, has been provided with the contact details of an entity where further information can be received in case of need;
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Ceanglóidh gach Ballstát go gcoinneofar an doiciméadacht dá dtagraítear san Iarscríbhinn seo ar fáil do na húdaráis inniúla don tréimhse arna sonrú sa chéad fhomhír i gcás ina mbreithneofaí ina fhéimheach é an t-urraitheoir, nó a dhuine teagmhála, atá lonnaithe ar chríoch an Bhallstáit, nó i gcás ina gcuirfeadh sé deireadh lena chuid gníomhaíochtaí roimh dheireadh na tréimhse sin.
Each Member State shall require that the documentation referred to in this Annex is kept at the disposal of the competent authorities for the period indicated in the first subparagraph in case the sponsor, or his contact person, established within its territory, goes bankrupt or ceases its activity prior to the end of this period.
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
faisnéis faoi na nósanna imeachta maidir le cearta a fheidhmiú faoi Airteagal 13 go hAirteagal 16 de Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus faoi Airteagal 15 go hAirteagal 18 de Rialachán (AE) 2016/679 agus faoi shonraí teagmhála oifigeach cosanta sonraí na Gníomhaireachta Eorpaí um an nGarda Teorann agus Cósta, an Mhaoirseora Eorpaigh ar Chosaint Sonraí agus údarás maoirseachta náisiúnta an Bhallstáit na chéad tréimhse fanachta atá beartaithe, i gcás inar eisíodh an t-údarú taistil ag Lárchóras ETIAS, nó an Bhallstáit atá freagrach, i gcás inar eisíodh an t-údarú taistil ag Aonad Náisiúnta ETIAS.
information on the procedures for exercising the rights under Articles 13 to 16 of Regulation (EC) No 45/2001 and Articles 15 to 18 of Regulation (EU) 2016/679; the contact details of the data protection officer of the European Border and Coast Guard Agency, of the European Data Protection Supervisor and of the national supervisory authority of the Member State of first intended stay where the travel authorisation has been issued by the ETIAS Central System, or of the Member State responsible where the travel authorisation has been issued by an ETIAS National Unit.
Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
4. I gcás inarb indéanta, déanfar an fhaisnéis a cheanglaítear a thabhairt faoi mhír 1 agus faoi mhír 2 a sholáthar, laistigh den teorainn ama a shonraítear i mír 1, trí mheán leictreonach do gach paisinéir, lena n-áirítear na paisinéirí sin a imíonn ó stadanna bus, más rud é gur iarr an paisinéir an méid sin agus go mbeidh sé tar éis na sonraí teagmhála riachtanacha a sholáthar don iompróir.
4. Where feasible, the information required under paragraphs 1 and 2 shall be provided by electronic means to all passengers, including those departing from bus stops, within the time-limit stipulated in paragraph 1, if the passenger has requested this and has provided the necessary contact details to the carrier.
Rialachán (AE) Uimh. 181/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 maidir le cearta paisinéirí in iompar de bhus agus de chóiste agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
5. Déanfaidh monaróirí a léiriú ar an táirge foirgníochta, nó, i gcás nach bhféadtar é sin a dhéanamh, ar an bpacáistíocht nó i ndoiciméad a ghabhann leis an táirge foirgníochta, a n-ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus a seoladh teagmhála.
5. Manufacturers shall indicate on the construction product or, where that is not possible, on its packaging or in a document accompanying it, their name, registered trade name or registered trade mark and their contact address.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
3. Déanfaidh allmhaireoirí a n-ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus a seoladh teagmhála a léiriú ar an táirge foirgníochta, nó, i gcás nach féidir déanamh amhlaidh, cuirfidh siad na sonraí sin ar an bpacáistíocht nó i ndoiciméad a bheidh ag gabháil leis an táirge.
3. Importers shall indicate on the construction product or, where that is not possible, on its packaging or in a document accompanying the product their name, registered trade name or registered trade mark and their contact address.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
i gcás nach féidir leis an údarás inniúil céannacht ná sonraí teagmhála na n-oibreoirí eacnamaíocha dá dtagraítear i bpointe (a) a dheimhniú, d'ionadaí an déantóra, nuair nach bunaithe sa Chomhphobal don déantóir nó, mura bhfuil aon ionadaí bunaithe sa Chomhphobal aige, d'allmhaireoir an táirge;
where the competent authority cannot establish the identity and contact details of any of the economic operators referred to in point (a), to the manufacturer's representative, when the manufacturer is not established in the Community or, if there is no representative established in the Community, to the importer of the product;
Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE
i gcás nach féidir leis an údarás inniúil céannacht ná sonraí teagmhála aon cheann de na hoibreoirí eacnamaíocha dá dtagraítear i bpointe (a) agus i bpointe (b) a dheimhniú, do ghairmí eile sa slabhra soláthair, a mbíonn éifeacht ag a ghníomhaíochtaí ar airí ar bith den táirge atá faoi réir na rialach teicniúla atá á cur i bhfeidhm air;
where the competent authority cannot establish the identity and contact details of any of the economic operators referred to in points (a) and (b), to any professional in the supply chain whose activity may affect any property of the product regulated by the technical rule which is being applied to it;
Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE
i gcás nach féidir leis an údarás inniúil céannacht ná sonraí teagmhála aon cheann de na hoibreoirí eacnamaíocha dá dtagraítear i bpointí (a), (b) ná (c) a dheimhniú, do ghairmí ar bith sa slabhra soláthair nach mbíonn éifeacht ag a ghníomhaíochtaí ar airí ar bith den táirge atá faoi réir na rialach teicniúla atá á cur i bhfeidhm air.
where the competent authority cannot establish the identity and contact details of any of the economic operators referred to in points (a), (b) and (c), to any professional in the supply chain whose activity does not affect any property of the product regulated by the technical rule which is being applied to it.
Rialachán (CE) Uimh. 764/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leagtar síos nósanna imeachta a bhaineann le rialacha náisiúnta teicniúla áirithe a chur i bhfeidhm maidir le táirgí a chuirtear ar an margadh go dleathach i mBallstát eile agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 3052/95/CE
“(bb) i gcás oibreoirí seachadta, ceadúnais le haghaidh tacsaithe atá inrochtana ag cathaoireacha rothaí agus cibé earnálacha eile ceadúnais beagfheithicle seirbhíse poiblí a bheidh le cinneadh ag an gCoimisiún, faisnéis teagmhála an tsealbhóra chun áirithintí a dhéanamh agus a ghlacadh, mar aon le mionsonraí i ndáil le limistéar oibrithe agus uaireanta oibrithe an tsealbhóra,”.
“(bb) in the case of dispatch operators, wheelchair accessible taxi licences and such other categories of small public service vehicle licence to be decided by the Commission, the contact information of the holder for the purpose of making and receiving bookings, together with details in relation to the holder’s area and hours of operation,”.
AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009
(e) I gcás ina mbeartóidh dhá údarás phoiblí nó níos mó scagadh comhpháirteach le haghaidh Measúnacht Chuí nó Measúnacht Chuí chomhpháirteach a dhéanamh de bhun fhomhír (d), cuirfidh na húdaráis phoiblí lena mbaineann an méid sin in iúl do thogróir an phlean nó an tionscadail agus tabharfaidh siad seoladh teagmhála aonair le haghaidh comhfhreagrais dó nó di, agus féadfaidh siad a chomhaontú go ndéanfaidh údarás poiblí amháin, i gcomhchomhairliúchán leis na húdaráis eile, an próiseas a stiúradh agus/nó comhfhreagras leis an togróir a chomhordú.
(e) Where two or more public authorities propose to carry out a joint screening for Appropriate Assessment or a joint Appropriate Assessment pursuant to subparagraph (d), the public authorities concerned shall so inform the proponent of the plan or project and provide him or her with a single contact address for correspondence, and they may agree that one public authority shall, in consultation with the others, lead the process and or co-ordinate correspondence with the proponent.
SI No_477_of_2011
D’fhonn rianú déantóirí na coire a éascú agus na húdaráis inniúla i mBallstáit eile a chur ar an eolas faoi bhagairtí a d’fhéadfadh a bheith ann, spreagtar na pointí teagmhála náisiúnta, más iomchuí, chun leas a bhaint as córas réamhrabhaidh Europol, i gcás inarb iomchuí.
In order to facilitate the tracing of the perpetrators and to alert the competent authorities of other Member States to possible threats, national contact points are encouraged, where appropriate, to make use of the Europol early warning system.
Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní bheidh sé d’oibleagáid ar an bpointe teagmhála ODR na feidhmeanna a liostaítear i mír 2 den Airteagal seo a chur i ngníomh i gcás díospóidí ina bhfuil gnáthchónaí ar na páirtithe sa Bhallstát céanna.
The ODR contact point shall not be obliged to perform the functions listed in paragraph 2 in the case of disputes where the parties are habitually resident in the same Member State.
Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN
D’ainneoin mhír 3, féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh, agus imthosca náisiúnta á gcur san áireamh, go ndéanfaidh an pointe teagmhála ODR feidhm amháin nó níos mó ar feidhmeanna iad a liostaítear i mír 2 i gcás díospóidí ina bhfuil gnáthchónaí ar na páirtithe sa Bhallstát céanna.
Notwithstanding paragraph 3, the Member States may decide, taking into account national circumstances, that the ODR contact point performs one or more functions listed in paragraph 2 in the case of disputes where the parties are habitually resident in the same Member State.
Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN
Beidh feidhm leis an tréimhse choinneála thuasluaite freisin maidir le sonraí pearsanta a dhéanfaidh an t-eintiteas ADR nó pointe teagmhála ODR a dhéileáil leis an díospóid atá i gceist a choinneáil i gcomhaid náisiúnta, ach amháin i gcás ina bhforálfar sna rialacha nós imeachta a chuirfidh an t-eintiteas ADR i bhfeidhm nó in aon fhorálacha sonracha sa dlí náisiúnta go mbeidh tréimhse choinneála níos faide ann.
That retention period shall also apply to personal data kept in national files by the ADR entity or the ODR contact point which dealt with the dispute concerned, except if the procedural rules applied by the ADR entity or any specific provisions of national law provide for a longer retention period.
Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN
I gcás ina bhfuil amhras ann maidir le haon cheann de na himthosca a leagtar amach i bpointí 6.1, 6.2 agus 6.3, bainfidh na gardaí teorann úsáid as liosta na bpointí teagmhála náisiúnta i ndáil le comhairliúchán maidir le mionaoisigh."
Where there is doubt as to any of the circumstances set out in points 6.1. to 6.3., border guards shall make use of the list of national contact points for consultation on minors.";
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin do Bhallstáit, nó i gcás ina measfaidh sé féin gur cuí sin, cruinnithe idir na daoine teagmhála a eagrú go rialta chun na ceisteanna a eascróidh ó chur i bhfeidhm an Rialacháin seo a phlé.
The Commission shall, if requested by Member States or where it considers it appropriate, periodically organise a meeting of the contact persons to discuss the questions raised by the implementation of this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcomhréir le prionsabal na trédhearcachta agus i dteannta an cheanglais maidir le poiblíocht a shonraítear i Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 agus i Rialachán (AE) Uimh. 1268/2012, ba cheart don Choimisiún glaonna oscailte ar thograí a fhoilsiú ar leathanaigh Idirlín Fís 2020, trí chainéil shonracha faisnéise, agus ba cheart dó a áirithiú go leathfar go forleathan iad, lena n-áirítear trí na pointí náisiúnta teagmhála agus i bhformáidí inrochtaine, arna iarraidh sin, i gcás ina bhfuil sé sin indéanta.
In line with the principle of transparency and in addition to the publicity requirement set out in Regulation (EU, Euratom) No 966/2012 and in Regulation (EU) No 1268/2012, the Commission should publish open calls for proposals on the internet pages of Horizon 2020, through specific information channels, and should ensure their wide dissemination, including via national contact points and upon request in accessible formats, where practicable.
Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuirfidh allmhaireoirí in iúl, ar an TCP, a n‑ainm, a dtrádainm cláraithe nó a dtrádmharc cláraithe agus an seoladh poist ag ar féidir teagmháil a dhéanamh leo nó, i gcás nach féidir é sin a dhéanamh, ar an bpacáistíocht nó ar dhoiciméad a ghabhann leis an TCP.. Ní mór na sonraí teagmhála bheith i dteanga is féidir le húsáideoirí deiridh agus údaráis um fhaireachas margaidh a thuiscint gan stró.
Importers shall indicate, on the PPE, their name, registered trade name or registered trade mark and the postal address at which they can be contacted, or where that is not possible, on its packaging or in a document accompanying the PPE. The contact details shall be in a language easily understood by end-users and market surveillance authorities.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le trealamh cosanta pearsanta /* COM/2014/0186 final - 2014/0108 (COD) */
D'ainneoin phointe (b) de mhír 1, i gcás inar gá de dhroim imthosca sonracha trialach cliniciúla, dá bhforáiltear sa phrótacal, chun sábháilteacht an duine is ábhar a áirithiú nó chun iontaofacht agus stóinseacht na sonraí arna ngineadh i dtriail chliniciúil a áirithiú, beidh sonraí breise a bhaineann le sainaithint na trialach cliniciúla agus an duine teagmhála ar phacáistíocht sheachtrach agus ar neasphacáistíocht táirgí íocshláinte imscrúdaitheacha údaraithe.
Notwithstanding point (b) of paragraph 1, where the specific circumstances, provided for in the protocol, of a clinical trial so require in order to ensure the safety of the subject or the reliability and robustness of data generated in a clinical trial, additional particulars relating to the identification of the clinical trial and of the contact person shall appear on the outer packaging and the immediate packaging of authorised investigational medicinal products.
Rialachán (AE) Uimh. 536/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le trialacha cliniciúla ar tháirgí íocshláinte lena n-úsáid ag an duine, agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/20/CE (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Freagróidh soláthraithe seirbhíse íocaíochta go hiomlán agus gan mhoill, lena n-áirítear trí phointe teagmhála lárnach i gcomhréir le hAirteagal 45(9) de Threoir (AE) 2015/849 i gcás inar ceapadh pointe teagmhála den sórt sin, agus i gcomhréir leis na ceanglais nós imeachta atá leagtha síos i ndlí náisiúnta an Bhallstáit ina bhfuil siad bunaithe, d'fhiosrúcháin a thig go heisiach ó údaráis an Bhallstáit sin atá freagrach as sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc agus achomhrac maidir leis an bhfaisnéis a cheanglaítear a sholáthar faoin Rialachán seo.
Payment service providers shall respond fully and without delay, including by means of a central contact point in accordance with Article 45(9) of Directive (EU) 2015/849, where such a contact point has been appointed, and in accordance with the procedural requirements laid down in the national law of the Member State in which they are established, to enquiries exclusively from the authorities responsible for preventing and combating money laundering or terrorist financing of that Member State concerning the information required under this Regulation.
Rialachán (AE) 2015/847 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le faisnéis a ghabhann le haistrithe cistí, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1781/2006 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE) 
I gcás ina bhfuil amhras ann maidir le haon cheann de na himthosca a leagtar amach i bpointe 6.1, i bpointe 6.2 agus i bpointe 6.3, bainfidh na gardaí teorann úsáid as liosta na bpointí teagmhála náisiúnta i ndáil le comhairliúchán maidir le mionaoisigh.
Where there is doubt as to any of the circumstances set out in points 6.1., 6.2. and 6.3., border guards shall make use of the list of national contact points for consultation on minors.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Ba cheart feidhm a bheith ag na maoluithe sin, go háirithe maidir le haistrithe sonraí a bhfuil gá leo agus atá riachtanach ar fhorais thábhachtacha leasa phoiblí, mar shampla i gcásanna malartaithe idirnáisiúnta sonraí idir údaráis iomaíochta, idir riaracháin chánach nó idir riaracháin chustaim, idir údaráis mhaoirseachta airgeadais, idir seirbhísí atá inniúil ar ábhair maidir leis an tslándáil shóisialta, nó maidir leis an tsláinte phoiblí, mar shampla i gcás rianú teagmhála maidir le galair thógálacha nó chun dópáil sa spórt a laghdú agus/nó a dhíothú.
Those derogations should in particular apply to data transfers required and necessary for important reasons of public interest, for example in cases of international data exchange between competition authorities, tax or customs administrations, between financial supervisory authorities, between services competent for social security matters, or for public health, for example in the case of contact tracing for contagious diseases or in order to reduce and/or eliminate doping in sport.
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
gníomhú mar an pointe teagmhála don údarás maoirseachta i dtaobh saincheisteanna a bhaineann leis an bpróiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear in Airteagal 36, agus dul i gcomhairle, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon ábhar eile.
to act as the contact point for the supervisory authority on issues relating to processing, including the prior consultation referred to in Article 36, and to consult, where appropriate, with regard to any other matter.
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Mar sin féin, i gcásanna ina bhfaigheann Europol sonraí pearsanta go díreach ó pháirtithe príobháideacha agus i gcás nach bhféadfar an t-aonad náisiúnta, an pointe teagmhála nó an t-údarás lena mbaineann a shainaithint, ba cheart do Europol bheith in ann na sonraí pearsanta sin a phróiseáil chun na heintitis sin a shainaithint agus chun na críche sin amháin, agus ba cheart sonraí den sórt sin a scriosadh mura ndéanann na heintitis sin na sonraí pearsanta sin a thíolacadh arís laistigh de cheithre mhí tar éis dóibh a bheith aistrithe.
However, in cases where Europol receives personal data directly from private parties and the national unit, contact point or authority concerned cannot be identified, Europol should be able to process those personal data solely for the purpose of identifying those entities, and such data should be deleted unless those entities resubmit those personal data within four months after the transfer takes place.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Maidir leis an teachtaireacht chuig an ábhar sonraí, dá dtagraítear i mír 1, tabharfar tuairisc ann, i gcás inar féidir, ar chineál an tsáraithe i ndáil le sonraí pearsanta bearta a mholadh chun aon éifeachtaí díobhálacha a mhaolú a d'fhéadfadh a bheith ag an sárú i ndáil le sonraí pearsanta, agus beidh inti céannacht agus mionsonraí teagmhála an Oifigigh Chosanta Sonraí.
The communication to the data subject referred to in paragraph 1 shall describe, where possible, the nature of the personal data breach, recommend measures to mitigate the possible adverse effects of the personal data breach, and contain the identity and contact details of the Data Protection Officer.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Céannacht an urraitheora — ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an urraitheora agus, i gcás inarb infheidhme, ainm, seoladh agus sonraí teagmhála do dhuine teagmhála nó d'ionadaí dlí an urraitheora, i gcomhréir le hAirteagal 62(2),atá bunaithe san Aontas.
Identification of the sponsor — name, address and contact details of the sponsor and, where applicable, the name, address and contact details of the sponsor's contact person or legal representative in accordance with Article 62(2) established in the Union.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Le cur i bhfeidhm an Rialacháin seo a éascú, ba cheart do na Ballstáit, d'fhonn an fhaisnéis a chur ar fáil don phobal trí aon mheán cuí agus, go háirithe, a chur ar fáil tríd an Tairseach Eorpach don r-Cheartas, an méid a leanas a chur ar fáil don Choimisiún trí IMI: sonraí teagmhála a n-údarás lárnach, na múnlaí do na doiciméid phoiblí is mó a úsáidtear faoina dhlí náisiúnta nó, i gcás nach bhfuil múnlaí den sórt sin ann do dhoiciméad, faisnéis faoi ghnéithe sonracha an doiciméid sin.
To facilitate the application of this Regulation, Member States should, with a view to making the information available to the public through any appropriate means and, in particular, through the European e-Justice Portal, provide the Commission via IMI with the contact details of their central authorities, the models of the most commonly used public documents under their national law or, where no such model exists for a document, information about that document's specific features.
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Chun a áirithiú gur soiléir, éifeachtach, comhsheasmhach a bheidh an cur chun feidhme, ba cheart don Choimisiún, i gcás inar gá, treoirlínte a eisiúint, tar éis dó dul i gcomhairle leis an gCoiste Teagmhála, maidir le cur i bhfeidhm praiticiúil chritéir feidhmiúlachta fíor-riachtanaí an tsainmhínithe ar “seirbhís ardáin comhroinnte físeán”.
In order to ensure clarity, effectiveness and consistency of implementation, the Commission should, where necessary, issue guidelines, after consulting the Contact Committee, on the practical application of the essential functionality criterion of the definition of a ‘video-sharing platform service’.
Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh
I gcás ina gcinnfidh an Coimisiún, le linn dó na nósanna imeachta comhair sin a chur i bhfeidhm, dul i gcomhairle le ERGA, ba cheart dó an Coiste Teagmhála a chur ar an eolas, lena n-áirítear faoi fhógra arna fháil ó Bhallstáit de bhun na nósanna imeachta maidir le comhar, agus faoi thuairim ERGA.
Where the Commission, in applying those cooperation procedures, decides to consult ERGA, it should inform the Contact Committee, including about notifications received from Member States under those cooperation procedures and about ERGA's opinion.
Treoir (AE) 2018/1808 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 lena leasaítear Treoir 2010/13/AE maidir le comhordú forálacha áirithe arna leagan síos le dlí, rialachán nó gníomh riaracháin i mBallstáit i dtaobh seirbhísí meán closamhairc a sholáthar (An Treoir maidir le Seirbhísí Meán Closamhairc) i bhfianaise athruithe ar an margadh
Chun a chuid cuspóirí a chomhlíonadh, ba cheart do ETIAS foirm iarratais ar líne a sholáthar ar cheart don iarratasóir í a chomhlánú le dearbhuithe maidir le céannacht, doiciméad taistil, faisnéis faoi áit chónaithe, sonraí teagmhála, leibhéal oideachais agus grúpa poist an té sin, aon stádas atá ag an té sin i dtaobh a bheith mar bhall teaghlaigh le saoránaigh den Aontas nó le náisiúnaigh tríú tír ag a bhfuil an ceart chun saorghluaiseachta agus nach bhfuil cárta cónaithe de bhun Threoir 2004/38/CE nó cead cónaithe de bhun Rialachán (CE) Uimh. 1030/2002 ina seilbh acu; i gcás iarratasóir is mionaoiseach, sonraí an duine atá freagrach as nó aisti agus freagraí ar shraith ceisteanna cúlra.
To meet its objectives, ETIAS should provide an online application form that the applicant should fill in with declarations relating to his or her identity, travel document, residence information, contact details, level of education and job group, any status he or she holds of family member to Union citizens or third-country nationals enjoying the right of free movement and not holding a residence card pursuant to Directive 2004/38/EC or a residence permit pursuant to Regulation (EC) No 1030/2002, where the applicant is minor, details of the person responsible for him or her, and answers to a set of background questions.
Rialachán (AE) 2018/1240 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meán Fómhair 2018 lena mbunaítear Córas Eorpach um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1077/2011, (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/1624 agus (AE) 2017/2226
I gcás airgead tirim neamhthionlactha, ba cheart go mbeadh na húdaráis inniúla in ann faisnéis a thaifeadadh maidir le dearbhóir, le húinéir, le seoltóir, agus le faighteoir nó faighteoir beartaithe an airgid thirim, lena n-áirítear ainm iomlán, mionsonraí teagmhála, mionsonraí i dtaca le nádúr agus méid nó luach an airgid thirim, lena fhoinse eacnamaíoch agus a úsáid bheartaithe.
In the case of unaccompanied cash, competent authorities should be able to record information on the declarant, the owner, the sender, and the recipient or intended recipient of the cash, including full name, contact details, details concerning the nature and the amount or value of the cash, its economic provenance and intended use.
Rialachán (AE) 2018/1672 Ó Pharlaimint na hEorpa agus Ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le rialuithe ar airgead tirim atá ag teacht isteach san Aontas nó ag dul amach as agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1889/2005
I gcás ina n-iarrfaidh údarás inniúil i mBallstát amháin cúnamh ó Bhallstát eile chun rochtain a fháil ar shonraí de bhun an Rialacháin seo, ba cheart dó, trí phointe teagmhála aonair ainmnithe, iarraidh a bhfuil bonn cirt léi a chur faoi bhráid an phointe teagmhála aonair atá ainmnithe ag an mBallstát eile sin, ar cheart a bheith san áireamh leis míniú i scríbhinn ar na cúiseanna agus na bunúis dlí atá aige rochtain ar na sonraí a lorg.
Where a competent authority in one Member State requests assistance from another Member State in order to obtain access to data pursuant to this Regulation, it should submit, through a designated single point of contact, a duly justified request to the latter's designated single point of contact, which should include a written explanation of the reasons and the legal bases for seeking access to the data.
Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
I gcás ina n-iarrfaidh údarás inniúil i mBallstát amháin cúnamh ó Bhallstát eile, de bhun Airteagal 5(2), chun rochtain a fháil ar shonraí, cuirfidh sé iarraidh a bhfuil bonn cirt léi faoi bhráid an phointe teagmhála aonair atá ainmnithe ag an mBallstát sin.
Where a competent authority in one Member State requests assistance from another Member State, pursuant to Article 5(2), in order to obtain access to data, it shall submit a duly justified request to the latter's designated single point of contact.
Rialachán (AE) 2018/1807 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le creat le haghaidh saorshreabhadh sonraí neamhphearsanta san Aontas Eorpach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
(ii) i gcás cuideachta nó eagraíochta eile, ainm agus seoladh na cuideachta nó na heagraíochta eile, sloinne agus céadainm an duine teagmhála sa chuideachta nó san eagraíocht sin;
(ii) in the case of a company or other organisation, the name and address of the company/other organisation, surname and first name of the contact person in that company/organisation;
Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 maidir leis an gCóras Faisnéise Víosaí (VIS) agus maidir le sonraí ar víosaí gearrfhanachta a mhalartú idir Bhallstáit (Rialachán VIS)
5. I gcás inarb infheidhme, ainm agus seoladh teagmhála an ionadaí údaraithe a gcumhdaíonn a shainordú na cúraimí a shonraítear in Airteagal 12(2):
5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
(b) ainmneacha, seoltaí agus sonraí teagmhála daoine iomchuí is teagmhálaithe arna soláthar ag an iarratasóir lena n-áirítear, i gcás comhlachta chorpraithe, ainmneacha, seoltaí agus sonraí teagmhála stiúrthóirí na cuideachta,
(b) the names, addresses and contact details of relevant contact persons provided by the applicant including, in the case of a body corporate the names, addresses and contact details of the directors of the company,
AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ ARDRÁTA AGUS BONNEAGAR CUMARSÁIDE LEICTREONAÍ) 2010
sonraí teagmhála ball teaghlaigh, nó leanaí, siblíní, tuismitheoirí nó gaoltashiblíní eile sa Bhallstát is faighteoir, i gcás inarb infheidhme;
contact details of family members, relatives or any other family relations in the receiving Member State, where applicable;
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
I gcás ina n-ainmníonn Ballstát níos mó ná comhlacht nó eintiteas amháin, ainmneoidh sé ceann acu sin mar phointe teagmhála le haghaidh an aistrithe faisnéise dá dtagraítear inAirteagal8(2).
Where a Member State designates more than one body or entity, it shall designate one of them as point of contact for the transfer of information referred to in Article 8(2).
RIALACHÁN (AE) Uimh. 376/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 3 Aibreán 2014 maidir le tarluithe san eitlíocht shibhialta a thuairisciú, leis an anailís a dhéantar orthu agus leis na bearta leantacha a dhéantar ina leith, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1321/2007 ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 1330/2007 ón gCoimisiún
i gcás ainmhithe pórúcháin folaíochta den speiceas eachaí, ainm agus sonraí teagmhála an chumainn phóir a choinníonn an pórleabhar maidir le bunús an phóir.
in the case of purebred breeding animals of the equine species, the name and contact details of the breed society which maintains the breeding book of the origin of the breed.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le trádáil ainmhithe pórúcháin agus a dtáirgí geirmeacha agus a n-allmhairiú isteach san Aontas /* COM/2014/05 final - 2014/0032 (COD) */
ainm agus sonraí teagmhála agus, i gcás inarb infheidhme, ainm agus sonraí teagmhála ionadaí an chreidiúnaí, agus:
name and contact details and, where applicable, name and contact details of the creditor’s representative, and:
Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta d’Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú 
ainm agus sonraí teagmhála agus, i gcás inarb infheidhme, ainm agus sonraí teagmhála ionadaí an fhéichiúnaí, agus, má tá an méid seo ar fáil:
name and contact details and, where applicable, name and contact details of the debtor’s representative and, if available:
Rialachán (AE) Uimh. 655/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear nós imeachta d’Ordú Eorpach um Chaomhnú Cuntas chun aisghabháil fiach trasteorann in ábhair shibhialta agus thráchtála a éascú 
i gcás inar féidir, sonraí teagmhála na n-eagraíochtaí sin a bhfuil cúnamh iar-earcaíochta á thairiscint acu.
where possible, the contact details of organisations which offer post-recruitment assistance.
Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
céannacht agus sonraí teagmhála an rialaitheora agus, i gcás inarb infheidhme, céannacht agus sonraí teagmhála ionadaí an rialaitheora;
the identity and the contact details of the controller and, where applicable, of the controller's representative;
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
ainm agus sonraí teagmhála an rialaitheora agus, i gcás inarb infheidhme, ainm agus sonraí teagmhála aon rialaitheora chomhpháirtigh, ainm agus sonraí teagmhála ionadaí an rialaitheora agus an oifigigh cosanta sonraí;
the name and contact details of the controller and, where applicable, the joint controller, the controller's representative and the data protection officer;
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
ainm, sonraí teagmhála agus, i gcás inarb infheidhme, suíomh gréasáin an chumainn phóir nó na hoibríochta pórúcháin;
the name, contact details and, where available, the website of the breed society or breeding operation;
Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
i gcás ina dtíolacann duine eile an fhaisnéis thar ceann aon oibreoir de na hoibreoirí eacnamaíocha a luaitear faoi Roinn 1.1, ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an duine sin,
where submission of information is carried out by another person on behalf of any of the economic operators mentioned under Section 1.1, the name, address and contact details of that person,
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
i gcás feistí arna ndearadh agus arna monarú ag duine dlítheanach nó nádúrtha eile dá dtagraítear in Airteagal 10(15), ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an duine dhlítheanaigh nó nádúrtha sin,
in the case of devices designed and manufactured by another legal or natural person as referred in Article 10(15), the name, address and contact details of that legal or natural person,
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
i gcás ina gcuireann duine eile an fhaisnéis isteach thar ceann aon oibreoir de na hoibreoirí eacnamaíocha a luaitear faoi Roinn 1.1, ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an duine sin,
where submission of information is carried out by another person on behalf of any of the economic operators mentioned under Section 1.1, the name, address and contact details of that person,
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
i gcás feistí arna ndearadh agus arna monarú ag duine dlítheanach nó nádúrtha eile dá dtagraítear in Airteagal 10(14), ainm, seoladh agus sonraí teagmhála an duine dhlítheanaigh nó nádúrtha sin,
in the case of devices designed and manufactured by another legal or natural person as referred in Article 10(14), the name, address and contact details of that legal or natural person,
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
ainm agus sonraí teagmhála an rialaitheora, an oifigigh cosanta sonraí agus, i gcás inarb infheidhme, an phróiseálaí agus an rialaitheora chomhpháirtigh;
the name and contact details of the controller, the data protection officer and, where applicable, the processor and the joint controller;
Rialachán (AE) 2018/1725 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil ag institiúidí, comhlachtaí, oifigí agus gníomhaireachtaí an Aontais agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 45/2001 agus Cinneadh Uimh. 1247/2002/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.
ainm agus sonraí teagmhála an tréidlia a thug an t-oideas agus, i gcás inarb iomchuí, cóip den oideas tréidliachta;
name and contact details of the prescribing veterinarian and, where appropriate, a copy of the veterinary prescription;
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
I gcás seirbhísí a cruthaíodh le dlí ceangailteach AE, is cosúil gur róghinearálta atá na critéir cháilíochta (Ionaid Ilfhreastail) nó gur ar éigean is ann dóibh (Pointí Teagmhála do Tháirgí).
For services created through binding EU law, quality criteria have proven to be too general (Points of Single Contact) or hardly exist (Products Contact Points).
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
(16)Chun a chuid cuspóirí a chomhlíonadh, ba cheart do ETIAS foirm iarratais ar líne a sholáthar ar cheart don iarratasóir í a chomhlánú le dearbhuithe maidir le céannacht, doiciméad taistil, faisnéis faoi áit chónaithe, sonraí teagmhála, oideachas agus slí bheatha reatha an té sin, a riocht i dtaobh a bheith ina bhall teaghlaigh de chuid saoránach den Aontas nó náisiúnach tríú tír ag a bhfuil ceart saorghluaiseachta agus nach bhfuil cárta cónaithe ina seilbh; i gcás iarratasóir is mionaoiseach, céannacht an duine atá freagrach agus freagraí ar roinnt ceisteanna cúlra (cibé acu atá nó nach bhfuil an tiarratasóir faoi réir galar ar bith a mbaineann baol eipidéime leis mar a shainmhínítear i Rialacháin Idirnáisiúnta Sláinte na hEagraíochta Domhanda Sláinte nó galair thógálacha nó galair sheadánacha ghabhálacha eile, taifid choiriúla, láithreacht i gcriosanna cogaidh, cinneadh chun filleadh ar theorainneacha/orduithe críoch a fhágáil).
(16)To meet its objectives, the ETIAS should provide an online application form that the applicant should fill in with declarations relating to his or her identity, travel document, residence information, contact details, education and current occupation, his or her condition of family member to EU citizens or third country nationals benefiting from free movement not holding a residence card, if the applicant is minor, identity of the responsible person and answers to a set of background questions (whether or not the applicant is subject to any disease with epidemic potential as defined by the International Health Regulations of the World Health Organisation or other infectious or contagious parasitic diseases, criminal records, presence in war zones, decision to return to borders/orders to leave territory).
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Córas an Aontais Eorpaigh um Fhaisnéis agus Údarú Taistil (ETIAS) agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 515/2014, (AE) 2016/399, (AE) 2016/794 agus (AE) 2016/1624
I gcás feithiclí a bhfuil dromchla uachtair boinéid acu atá claonta go bunúsach ar uillinn 50° ionas go ndéanann an chiumhais dhíreach teagmháil leanúnach nó ilteagmhálacha seachas pointe teagmhála amháin, cinntear an líne thagartha agus an chiumhais dhíreach claonta ar chúl ar uillinn 40°.
For vehicles having the bonnet top surface inclined at essentially 50 °, so that the straight edge makes a continuous contact or multiple contacts rather than a point contact, the reference line is determined with the straight edge inclined rearwards at an angle of 40 °.
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
I gcás ina gceapfar ionadaí creidiúnaithe den sórt sin, déanfar a ainm nó a hainm agus a chuid mionsonraí teagmhála nó a cuid mionsonraí teagmhála a sholáthar agus, chomh maith leis sin, más rud é go mbeartaíonn an t-ionadaí creidiúnaithe taisteal chuig an tír a thug an fógra, an dáta a measfar a shroichfidh sé an tír sin.
Where such an accredited representative is appointed, his or her name and contact details shall also be provided, as well as the expected date of arrival if the accredited representative intends to travel to the country which sent the notification.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
3. Chun ligean do ghaolta na bpaisinéirí faisnéis a fháil go tapa maidir lena ngaolta a bheith ar bord aerárthaigh ar bhain tionóisc dó, tabharfaidh aerlínte an deis do thaistealaithe ainm agus mionsonraí teagmhála an duine a ndéanfar teagmháil leis i gcás tionóisce a thabhairt don aerlíne.
3. In order to allow passengers’ relatives to obtain information quickly concerning the presence of their relatives on board an aircraft involved in an accident, airlines shall offer travellers the opportunity to give the name and contact details of a person to be contacted in the event of an accident.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
scriosfaidh sé na sonraí a luaithe agus a bheidh siad tarchurtha aige agus áiritheoidh sé nach bhféadfar aon sonraí a choinneáil seachas ainm agus sonraí teagmhála an iarratasóra chun críocha coinní a shocrú, mar aon leis an uimhir pas go dtí go dtabharfar an pas ar ais don iarratasóir, i gcás inarb iomchuí;
delete the data immediately after their transmission and ensure that the only data that might be retained shall be the name and contact details of the applicant for the purposes of the appointment arrangements, as well as the passport number, until the return of the passport to the applicant, where applicable;
Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí
2. Nuair a dhéantar sonraí a thíolacadh chuig údarás inniúil nó chuig an nGníomhaireacht chun críocha an Rialacháin seo sonróidh an t-iarratasóir, i gcás inarb iomchuí, ainm agus sonraí teagmhála úinéir na sonraí maidir leis na sonraí uile a thíolactar.
2. When submitting data to a competent authority or to the Agency for the purposes of this Regulation the applicant shall, where relevant, indicate the name and contact details of the data owner for all data submitted.
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ag féachaint d’aidhmeanna ginearálta an Rialacháin seo, spreagtar na húdaráis inniúla ceadúnúcháin chun an pointe teagmhála náisiúnta a chur ar an eolas má dhiúltaítear aon iarratas ar cheadúnas, i gcás ina bhfuil an diúltú bunaithe ar fhorais réasúnacha a bheith ann le hamhras a bheith orthu faoi dhlisteanacht na húsáide atá beartaithe nó faoina bhfuil beartaithe ag an úsáideoir.
In view of the general aims of this Regulation, the competent authorities are encouraged to inform the relevant national contact point of any refusal of an application for a licence where the refusal is based on reasonable grounds for doubting the legitimacy of the intended use or the intentions of the user.
Rialachán (AE) Uimh. 98/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le margú agus úsáid réamhtheachtaithe pléascán Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is é an comhordaitheoir a bheidh ar an gcéad phointe teagmhála idir chomhaltaí an chuibhreannais maidir le caidreamh leis an gCoimisiún nó leis an gcomhlacht ábhartha cistiúcháin, mura sonraítear a mhalairt sa chomhaontú deontais nó i gcás nach gcomhlíontar a gcuid oibleagáidí mar a leagtar amach faoin gcomhaontú deontais iad.
The coordinator shall be the principal point of contact between the members of the consortium in relations with the Commission or the relevant funding body, unless specified otherwise in the grant agreement, or in the event of non-compliance with its obligations under the grant agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 1290/2013 ó Pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 11 Nollaig 2013 lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh i "Fís 2020 - an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht (2014-2020)" agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1906/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Thairis sin, soláthraítear leis, i gcás inarb iomchuí, creat le haghaidh soghluaisteachta feabhsaithe agus teagmhála pearsanta feabhsaithe, go háirithe trí chomhaontuithe maidir le héascú víosaí agus le hathghlacadh isteach, agus, ar bhonn gach cáis ina cháilíocht féin, trí léirscaoileadh víosaí.
It further provides, where appropriate, a framework for enhanced mobility and people-to-people contacts, particularly through visa facilitation and readmission agreements, and, on a case-by-case basis, through visa liberalisation.
Rialachán (AE) Uimh. 232/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear Ionstraim Eorpach Chomharsanachta
Áiritheoidh Comhaltaí EURES agus, i gcás inarb ábhartha, Comhpháirtithe EURES, go léireoidh na pointí teagmhála a d'ainmnigh siad raon feidhme na seirbhísí tacaíochta a chuirtear ar fáil d'oibreoirí agus d'fhostóirí ar bhealach soiléir.
The EURES Members and, where relevant, the EURES Partners, shall ensure that the contact points they have designated clearly indicate the scope of the support services provided to workers and employers.
Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Déanfaidh Comhaltaí EURES agus, i gcás inarb ábhartha, Comhpháirtithe EURES faisnéis bhunúsach a chur ar fáil ar bhealach a bheidh sothuigthe agus áisiúil d'oibrithe agus d'fhostóirí faoi thairseach EURES, lena n-áirítear an bunachar sonraí maidir le hiarratais ar phoist agus le CVanna, agus faoi líonra EURES, lena n-áirítear sonraí teagmhála Chomhaltaí ábhartha EURES agus Chomhpháirtithe ábhartha EURES ar an leibhéal náisiúnta, faisnéis faoi na modhanna earcaíochta a úsáideann siad (ríomhsheirbhísí, seirbhísí pearsantaithe, suíomh na bpointí teagmhála) agus na naisc ghréasáin ábhartha.
The EURES Members and, where relevant, the EURES Partners shall provide workers and employers with basic information concerning the EURES portal, including the job-application and CV database, and the EURES network, including contact details of relevant EURES Members and Partners at national level, information on the recruitment channels that they use (e-services, personalised services, location of contact points) and the relevant web links, in an easily accessible and user-friendly manner.
Rialachán (AE) 2016/589 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Aibreán 2016 maidir le líonra Eorpach seirbhísí fostaíochta (EURES), rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaisteachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 492/2011 agus Rialachán (AE) Uimh. 1296/2013 (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
ainm agus sonraí teagmhála an phróiseálaí nó na bpróiseálaithe agus ainm agus sonraí teagmhála gach rialaitheora ar thar a cheann atá an próiseálaí ag feidhmiú, agus, i gcás inarb infheidhme, ainm agus sonraí teagmhála ionadaí an rialaitheora nó an phróiseálaí, agus an oifigigh cosanta sonraí;
the name and contact details of the processor or processors and of each controller on behalf of which the processor is acting, and, where applicable, of the controller's or the processor's representative, and the data protection officer;
Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
i gcás ina ndéanann an t-údarás inniúil gníomhaíochtaí teicniúla sonracha maidir le bainistiú a chláir phóraithe a sheachfhoinsiú chuig tríú páirtithe, faisnéis faoi na gníomhaíochtaí sin agus ainm agus sonraí teagmhála na dtríú páirtithe ainmnithe.
where the competent authority outsources specific technical activities related to the management of its breeding programme to third parties, information on those activities and the name and contact details of the designated third parties.
Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
i gcás ina ndéanann an cumann póir nó an oibríocht phórúcháin gníomhaíochtaí teicniúla sonracha maidir le bainistiú a chláir nó a cláir phóraithe a sheachfoinsiú chuig tríú páirtithe amhail dá dtagraítear in Airteagal 8(4), faisnéis faoi na gníomhaíochtaí sin agus ainm agus sonraí teagmhála na dtríú páirtithe ainmnithe;
where the breed society or breeding operation outsources specific technical activities related to the management of its breeding programme to third parties as referred to in Article 8(4), information on those activities and the name and contact details of the designated third parties;
Rialachán (AE) 2016/1012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le coinníollacha zóiteicniúla agus gineolaíocha i dtaca le pórú agus trádáil ainmhithe pórúcháin folaíochta, muca pórúcháin hibrideacha, agus táirgí geirmeacha díobh san Aontas agus lena dtabhairt isteach san Aontas agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 652/2014, Treoir 89/608/CEE ón gComhairle agus Treoir 90/425/CEE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse an phóraithe ainmhithe (“An Rialachán maidir le Pórú Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
ainm agus sonraí teagmhála (lena n-áirítear seoladh iomlán agus, más ann dó, seoladh ríomhphoist) an scairshealbhóra, agus, i gcás inar duine dlítheanach é, a uimhir chlárúcháin, nó, murab ann d’uimhir chlárúcháin, a aitheantóir uathúil, amhail aitheantóir eintitis dhlítheanaigh;
name and contact details (including full address and, where available, email address) of the shareholder, and, where it is a legal person, its registration number, or, if no registration number is available, its unique identifier, such as legal entity identifier;
Treoir (AE) 2017/828 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leasaítear Treoir 2007/36/CE a mhéid a bhaineann le spreagadh rannpháirtíocht scairshealbhóirí fadtéarmacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
I gcás monaróirí nach bhfuil bunaithe san Aontas, tá ról ríthábhachtach ag an ionadaí údaraithe maidir lena áirithiú go mbeidh na feistí a tháirgean na monaróirí sin ag comhlíonadh na gceanglas maidir le bheith ina dhuine teagmhála acu bunaithe san Aontas.
For manufacturers who are not established in the Union, the authorised representative plays a pivotal role in ensuring the compliance of the devices produced by those manufacturers and in serving as their contact person established in the Union.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
I gcás monaróirí nach bhfuil bunaithe san Aontas, tá ról ríthábhachtach ag an ionadaí údaraithe maidir lena áirithiú go mbeidh na feistí a tháirgeann na monaróirí sin ag comhlíonadh na gceanglas maidir le bheith ina dhuine teagmhála acu bunaithe san Aontas.
For manufacturers who are not established in the Union, the authorised representative plays a pivotal role in ensuring the compliance of the devices produced by those manufacturers and in serving as their contact person established in the Union.
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
faisnéis faoin imscrúdaitheoir nó faoi na himscrúdaitheoirí, eadhon an príomh-imscrúdaitheoir, an t-imscrúdaitheoir comhordúcháin nó imscrúdaitheoir eile; cáilíochtaí; sonraí teagmhála, agus faisnéis faoi láithreán nó faoi láithreáin an imscrúdaithe amhail uimhir, cáilíocht, sonraí teagmhála agus, i gcás feistí le haghaidh féintástála, líon na dtuataí a bhí páirteach agus na háiteanna a raibh siad lonnaithe;
information on the investigator or investigators, namely principal, coordinating or other investigator; qualifications; contact details, and investigation site or sites, such as number, qualification, contact details and, in the case of devices for self-testing, the location and number of lay persons involved;
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
i gcás inarb infheidhme, céannacht agus sonraí teagmhála an tairgeora, lena n-áirítear a LEI má tá pearsantacht dhlítheanach ag an tairgeoir, nó an duine atá ag iarraidh go ligfí urrúis isteach chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte;
where applicable, the identity and contact details of the offeror, including its LEI if the offeror has legal personality, or of the person asking for admission to trading on a regulated market;
Rialachán (AE) 2017/1129 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an réamheolaire atá le foilsiú nuair a thairgtear urrúis don phobal nó nuair a ligtear isteach iad chun a dtrádála ar mhargadh rialáilte, agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/71/CETéacs atá ábhartha maidir le LEE.
an t-údarás lárnach nó na húdaráis lárnacha arna ainmniú nó arna n-ainmniú de bhun Airteagal 15(2), in éineacht lena sonraí teagmhála agus, i gcás inarb ábhartha, an t-údarás arna ainmniú de bhun Airteagal 15(2);
the central authority or authorities designated pursuant to Article 15(1) together with their contact details and, where relevant, the authority designated pursuant to Article 15(2);
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Treoróidh an pointe teagmhála an t-iarrthóir tríd an bpróiseas riaracháin iarratais ar chead ar bhealach trédhearcach go dtí go ndéanfaidh na húdaráis fhreagracha cinneadh nó roinnt cinntí ag deireadh an phróisis, cuirfidh sé an fhaisnéis riachtanach uile ar fáil don iarrthóir agus, i gcás inarb iomchuí, tabharfaidh sé ról do na húdaráis riaracháin eile.
The contact point shall guide the applicant through the administrative permit application process in a transparent manner up to the delivery of one or several decisions by the responsible authorities at the end of the process, provide the applicant with all necessary information and involve, where appropriate, other administrative authorities.
Treoir (AE) 2018/2001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le húsáid fuinnimh ó fhoinsí inathnuaite a chur chun cinn ((Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE))
gníomhú mar phointe teagmhála don MECS; maidir le saincheisteanna a bhaineann le próiseáil, lena n-áirítear an réamhchomhairliúchán dá dtagraítear in Airteagal 90 de Rialachán (AE) 2018/1725 , agus chun comhairliúchán a dhéanamh, i gcás inarb iomchuí, maidir le haon ábhar eile;
acting as the contact point for the EDPS on issues relating to processing, including the prior consultation referred to in Article 90 of Regulation (EU) 2018/1725, and consulting where appropriate, with regard to any other matter;
Rialachán (AE) 2018/1727 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar Ceartais Choiriúil (Eurojust), agus a ghabhann ionad Chinneadh 2002/187/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear an cinneadh sin
Lógó gaois.ie
gaois.ie