Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (396)
(1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d’aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint maoine intleachtúla nó d’aon chomhoibriú nó comhaontú idirnáisiúnta iomchuí eile do chosaint maoine intleachtúla ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna Stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is Páirtí Conarthach chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.
(1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of intellectual property or any other relevant international co-operation or agreement for the protection of intellectual property to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a Contracting Party for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a Contracting Party for the purposes of this Act.
Uimhir 41 de 1998: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH) (LEASÚ), 1998
ACHT CHUN A THABHAIRT GO bhFÉADFAR, CHÓ FADA AGUS A BHAINEANN LE hÉIRINN, ÉIFEACHT DO THABHAIRT D'FHORÁLACHA ÁIRITHE AGUS BUNTÁISTE DO BHAINT AS FORÁLACHA ÁIRITHE ATÁ I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH STAID NA nDAOINE GONTA AGUS NA nDAOINE BREOITE IN AIRM AR AN MACHAIRE D'FHEABHSÚ AGUS I gCONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA I dTAOBH CÓRACH DO CHUR AR PHRÍOSÚNAIGH CHOGAIDH, DHÁ CHONVENSIÚN DO SIGHNÍODH SA GHEINÉIBH AN 27adh LÁ D'IÚL, 1929, AGUS, CHUIGE SIN, CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH CUMANN CROISE DEIRGE DO BHUNÚ AGUS D'IONCHORPRÚ IN ÉIRINN AGUS I dTAOBH NITHE ÁIRITHE EILE.
AN ACT TO ENABLE, SO FAR AS IRELAND IS CONCERNED, EFFECT TO BE GIVEN TO AND ADVANTAGE TAKEN OF CERTAIN PROVISIONS CONTAINED IN AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE AMELIORATION OF THE CONDITION OF THE WOUNDED AND SICK IN ARMIES IN THE FIELD AND AN INTERNATIONAL CONVENTION RELATIVE TO THE TREATMENT OF PRISONERS OF WAR, BOTH OF WHICH WERE SIGNED AT GENEVA ON THE 27TH DAY OF JULY, 1929, AND FOR THAT PURPOSE TO MAKE PROVISION FOR THE ESTABLISHMENT AND INCORPORATION IN IRELAND OF A RED CROSS SOCIETY AND FOR CERTAIN OTHER MATTERS.
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR DHLITEANAS SIBHIALTA I LEITH DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1969, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS DO PHRÓTACAL 1992 AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN AN 27Ú LÁ DE SHAMHAIN, 1992, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988 .
AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON CIVIL LIABILITY FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1969, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND THE PROTOCOL OF 1992 TO AMEND THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 27TH DAY OF NOVEMBER 1992, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA (CIVIL LIABILITY AND COMPENSATION) ACT, 1988 .
Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998
An Prótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta dar dáta an 6 Iúil, 1970.
Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation dated 6 July, 1970.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Airteagal 39 — Foráil maidir le hionstraimí idirnáisiúnta ar nithe atá faoi rialú ag an gCoinbhinsiún.
Article 39 — Provision for international instruments on matters governed by Convention.
AN tACHT UCHTÁLA 2010
ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Mhontreal’ an Coinbhinsiún um Aontú Rialacha Áirithe maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Aer, a síníodh i Montreal an 28 Bealtaine 1999 agus arna leasú ó am go ham;
‘Montreal Convention’ means the Convention for the Unification of Certain Rules for International Carriage by Air, signed at Montreal on 28 May 1999 and as amended from time to time;
AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011
Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do dheighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit faoi na Conarthaí ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.
The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States under the Treaties, or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.
Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle
Ba cheart do Gharda Teorann agus Cósta na hEorpa, lena n-áirítear an Ghníomhaireacht agus údaráis náisiúnta na mBallstát atá freagrach as bainistiú teorann, lena n-áirítear gardaí cósta sa mhéid is go ndéanann siad cúraimí rialaithe ag teorainneacha, a gcuid cúraimí a chomhall i lán-urraim do chearta bunúsacha, go háirithe Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (“an Chairt”), an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an dlí idirnáisiúnta ábhartha, lena n-áirítear Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh, an Coinbhinsiún maidir le gach Cineál Idirdhealaithe in aghaidh na mBan a Dhíothú, an Coinbhinsiún i dtaobh Stádas Dídeanaithe agus oibleagáidí a bhaineann le rochtain ar chosaint idirnáisiúnta, go háirithe prionsabal an non-refoulement, Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir.
The European Border and Coast Guard, which includes the Agency and the national authorities of Member States which are responsible for border management, including coast guards to the extent that they carry out border control tasks, should fulfil its tasks in full respect for fundamental rights, in particular the Charter of Fundamental Rights of the European Union (‘the Charter’), the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, relevant international law, including the United Nations Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, the Convention Relating to the Status of Refugees and obligations related to access to international protection, in particular the principle of non-refoulement, the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, and the International Convention on Maritime Search and Rescue.
Rialachán (AE) 2016/1624 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir leis an nGarda Teorann agus Cósta Eorpach agus lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 863/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 2007/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2005/267/CE ón gComhairle
Le cur chun feidhme an Rialacháin seo, ní dhéantar difear do deighilt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi choinbhinsiúin idirnáisiúnta amhail Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe, agus ionstraimí muirí ábhartha idirnáisiúnta eile.
The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under international conventions such as the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, and other relevant international maritime instruments.
Rialachán (AE) 2016/1625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Foráiltear sa Choinbhinsiún sin maidir le creatchlár iomchuí le haghaidh comhar iltaobhach i dtaca le caomhnú agus bainistiú réasúnach acmhainní iascaigh in uiscí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh.
That Convention provides for an appropriate framework for multilateral cooperation on the rational conservation and management of fishery resources in international waters of the north-east Atlantic.
Rialachán (AE) 2016/2336 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Nollaig 2016 lena mbunaítear coinníollacha sonracha maidir le stoic dhomhainfharraige a iascach san Atlantach Thoir Thuaidh agus forálacha maidir le hiascaireacht i bhfarraigí idirnáisiúnta an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2347/2002 ón gComhairle
Más rud é go ndearna iarratasóir ar thrádmharc de chuid AE earraí nó seirbhísí a thaispeáint faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, ag taispeántas idirnáisiúnta oifigiúil nó a aithnítear go hoifigiúil a thagann faoi théarmaí an Choinbhinsiúin maidir le taispeántais idirnáisiúnta a síníodh i bPáras an 22 Samhain 1928 agus a athbhreithníodh go deireanach an 30 Samhain 1972, féadfaidh sé, má dhéanann sé an t-iarratas a chomhdú laistigh de thréimhse sé mhí ón dáta ar taispeánadh na hearraí nó seirbhísí den chéad uair faoin marc a bhfuil iarratas á dhéanamh air, féadfaidh sé ceart tosaíochta a éileamh ón dáta sin de réir bhrí Airteagal 36.
If an applicant for an EU trade mark has displayed goods or services under the mark applied for, at an official or officially recognised international exhibition falling within the terms of the Convention relating to international exhibitions signed at Paris on 22 November 1928 and last revised on 30 November 1972, he may, if he files the application within a period of six months of the date of the first display of the goods or services under the mark applied for, claim a right of priority from that date within the meaning of Article 36.
Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
(b) (i) is páirtí sa Chonbhinsiún Eadarnáisiúnta chun Maoin Tionscail a Chosaint, nó [EN]
(i) is a party to the International Convention for the Protection of Industrial Property, or
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGHAIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH SA BHRUISÉIL, AN 18ú LÁ DE NOLLAIG, 1971;
AND TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT BRUSSELS ON THE 18th DAY OF DECEMBER, 1971;
Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988
Chun críche an Phrótacail láithrigh ciallaíonn “Coinbhinsiún” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar (CMR).
For the purpose of the present Protocol "Convention" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road (CMR). [GA]
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, 1974 (Coinbhinsiún SOLAS 1974); agus
the 1974 International Convention for the Safety of Life at Sea (the 1974 SOLAS Convention); and
Treoir (AE) 2017/2108 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairlan 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2009/45/CE maidir le rialacha agus caighdeáin sábháilteachta do longa paisinéirí ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
tá feidhm ag an gCoinbhinsiún ar na Rialacháin Idirnáisiúnta chun Imbhualadh ar Muir a Chosc;
the Convention on the International Regulations for Preventing Collisions at Sea is applicable;
Treoir (AE) 2017/2397 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le cáilíochtaí gairmiúla sa loingseoireacht intíre a aithint agus lena n-aisghairtear Treoir 91/672/CEE ón gComhairle agus Treoir 96/50/CE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Beidh feidhm ag an bPrótacal do leasú an Phrótacail Bhreise a ghabhann le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Eurocontrol maidir le Comhoibriú um Sábháilteacht na hAerloingseoireachta a rinneadh sa Bhruiséil an 6ú lá d'Iúil, 1970 (a bhfuil cóip de leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo) chun críocha alt 42 de Acht um Chaidreamh agus Díolúine Taidhleoireachta, 1967.
The Protocol for the amendment of the Additional Protocol to the Eurocontrol International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation done at Brussels on the 6th day of July 1970, (a copy of which is set out in the Schedule hereto) shall apply for the purposes of section 42 of the Diplomatic Relations and Immunities Act, 1967 .
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(1) Foráiltear i Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 [3] do chéimniú isteach brostaithe na riachtanas dhá chabhail nó na riachtanas deartha coibhéiseach do thancaeir ola aon chabhlach a leagtar síos sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Thruailliú ó Longa a Chosc, 1973, arna leasú le Prótacal 1978 a bhaineann le ("MARPOL 73/78"), d’fhonn baol truaillithe timpistigh ola a ísliú in uiscí na hEorpa.
(1) Regulation (EC) No 417/2002 [3] provides for the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent design requirements for single-hull oil tankers laid down in the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL 73/78), in order to reduce the risk of accidental oil pollution in European waters.
Rialachán (CE) Uimh. 457/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Aibreán 2007 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 417/2002 maidir le riachtanais dhá chabhail nó riachtanais deartha choibhéiseacha a chéimniú isteach ar dhóigh bhrostaithe do thancaeir ola aon chabhlach
Le Coinbhinsiún ICCAT, déantar foráil i ndáil le creat don chomhoibriú réigiúnach maidir le caomhnú agus bainistiú tuinnín agus speiceas atá cosúil le tuinnín san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird trí bhíthin Coimisiúin Idirnáisiúnta um THhuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT), agus déantar foráil maidir le glacadh moltaí is infheidhme i limistéar Coinbhinsiúin ICCAT ar moltaí iad a thagann chun bheith ina gceangal ar na Páirtithe Conarthacha, ar Pháirtithe comhoibritheacha neamhchonarthacha, ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha agus ar eintitis chomhoibritheacha neamhchonarthacha iascaireachta (CPCanna).
The ICCAT Convention provides for a framework for regional cooperation on the conservation and management of tuna and tuna-like species in the Atlantic Ocean and adjacent seas through an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT), and for the adoption of recommendations applicable in the ICCAT Convention area which become binding on the Contracting Parties, cooperating non-contracting Parties, entities and fishing entities (CPCs).
Rialachán (AE) Uimh. 640/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 7 Iúil 2010 lena mbunaítear clár maidir le doiciméid um ghabháil tuinnín ghoirm Thunnus thynnus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 ón gComhairle
ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ I nDÁIL LE TUILLEADH ÉIFEACHTA A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1 SAMHAIN 1974 AGUS DÁ PHRÓTACAIL, LENA gCUIRTEAR ROCHTAIN AR SHOITHÍ DO PHAISINÉIRÍ AR FÁIL DO DHAOINE ATÁ FAOI MHÍCHUMAS LUAINEACHTA, DÁ CHUMASÚ SOITHÍ BÁITE A ARDÚ, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN OIBREACHAIS MHUIRÍ 2006 A GLACADH SA GHINÉIV AN 23 FEABHRA 2006, DO LEASÚ NA nACTHANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 1894 GO 2005 AGUS DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ CHUID IV DEN ACHT CUANTA 1996 AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
AN ACT TO MAKE PROVISION IN RELATION TO GIVING FURTHER EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON 1 NOVEMBER 1974 AND ITS PROTOCOLS, PROVIDING ACCESS TO PASSENGER VESSELS FOR PERSONS WITH REDUCED MOBILITY, TO ENABLE SUNKEN VESSELS TO BE RAISED, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE MARITIME LABOUR CONVENTION 2006 ADOPTED AT GENEVA ON 23 FEBRUARY 2006, TO AMEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS 1894 TO 2005 AND TO AMEND AND EXTEND PART IV OF THE HARBOURS ACT 1996 AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
Athdhaingníonn an Chairt seo, ag féachaint go cuí d'inniúlachtaí agus do chúraimí an Aontais agus do phrionsabal na coimhdeachta, na cearta a leanann go háirithe as na traidisiúin bhunreachtúla agus as na hoibleagáidí idirnáisiúnta is coiteann do na Ballstáit, as an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, as na Cairteanna Sóisialta arna nglacadh ag an Aontas agus ag Comhairle na hEorpa, agus as cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.
This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
Chun go mbeidh a chuid oibleagáidí idirnáisiúnta faoin gCoinbhinsiún á gcomhlíonadh ag an Aontas, foráiltear le Rialachán Tarmligthe (AE) 2015/98 do mhaoluithe ón oibleagáid gabhálacha tuinníní gorma a thabhairt i dtír a leagtar amach in Airteagal 15 de Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.
For the purpose of the Union's compliance with its international obligations under the Convention, Delegated Regulation (EU) 2015/98 provides for derogations from the landing obligation for bluefin tuna set out in Article 15 of Regulation (EU) No 1380/2013.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
—I gcás aon Chonvensiún do bheith déanta ag Saorstát Éireann no thar a cheann le haon Stát eile ag socrú i dtaobh comhair i gcúrsaí bhaineann le cúiteamh do lucht oibre i ndíobháil de dheascaibh tionóisce no i gcás daingniú do bheith déanta go cuibhe ag Saorstát Éireann agus ag aon Stát eile no thar a gceann ar aon Chonvensiún le Cóghléasa Eadarnáisiúnta Chumann na Náisiún ag socrú i dtaobh comhair i gcúrsaí bhaineann le cúiteamh do lucht oibre i ndíobháil de dheascaibh tionóisce beidh sé dleathach don Ard-Chomhairle socrú do dhéanamh le hordú i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas—
—Where any Convention providing for reciprocity in matters relating to compensation to workmen for injuries by accident has been entered into by or on behalf of Saorstát Eireann with any other State, or any Convention providing for reciprocity in matters relating to compensation to workmen for injuries by accident of the International Labour Organisation of the League of Nations has been duly ratified by or on behalf of Saorstát Eireann and any other State, it shall be lawful for the Executive Council by order to make provision in relation to all or any of the following matters—
Uimhir 9 de 1934: ACHT UM CHUIT EAMH DO LUCHT OIBRE, 1934
—Íocfaidh an tAire, amach as airgead a sholáthróidh an tOireachtas, aon tsuimeanna is gá chun íoctha an tsíntiúis o Shaorstát Éireann le haghaidh cóghléasadh agus obair an Choimisiúin Eadarnáisiúnta um Aer-Loingseoireacht do bunuíodh fé Chonvensiún Pharis no fé n-a raghfar de dhruim toscaireachtaí do chur amach.
—Any sums required for the contribution from Saorstát Eireann for the organisation and operations of the International Commission for Air Navigation set up under the Paris Convention, or occasioned by the sending of delegations, shall be paid by the Minister out of moneys provided by the Oireachtas.
Uimhir 40 de 1936: ACHT UM AER-LOINGSEOIREACHT AGUS AER-IOMPAR, 1936
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHONBHINSIÚN AR EITLÍOCHT SHIBHIALTA EADARNÁISIÚNTA A hOSCLAÍODH CHUN A SHÍNITHE I CHICAGO AN 7ú LÁ DE NOLLAIG, 1944, DO LEASÚ AN ACHTA UM AERLOINGSEOIREACHT AGUS AERIOMPAR, 1936, DO DHÉANAMH SOCRUITHE I dTAOBH NITHE ÁIRITHE A BHAINEAS LE AER RIANTA, TEORANTA, AGUS AER LINGUS, TEORANTA, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE I gCÓIR NITHE EILE (LENA nÁIRÍTEAR TÁILLÍ A ÉILEAMH) A BHAINEAS LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON INTERNATIONAL CIVIL AVIATION OPENED FOR SIGNATURE AT CHICAGO ON THE 7TH DAY OF DECEMBER, 1944, TO AMEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO PROVIDE FOR CERTAIN MATTERS IN RELATION TO AER RIANTA, TEORANTA AND AER LINGUS, TEORANTA, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS (INCLUDING THE CHARGING OF FEES) CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 23 de 1946: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1946
(a) maidir le haon tír lena mbaineann an Coinbhinsiún Eadarnáisiúnta um Shábháltacht Anama ar Muir, 1929, go ndéanfar, chun pé críocha, go ceann pé tréimhse agus faoi réir pé coinníollacha, a sonrófar leis na rialacháin, nó fúthu, í d'áireamh, chun críocha an Achta seo, mar thír lena mbaineann an Coinbhinsiún Sábháltachta;
( a ) that any country to which the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1929, applies shall, for such purposes, for such a period and subject to such conditions as may be specified by or under the regulations, be treated for the purposes of this Act as if it were a country to which the Safety Convention applies;
Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA MAIDIR LE COMHOIBRIÚ UM SHÁBHÁILTEACHT NA hAERLOINGSEOIREACHTA A SINÍODH I mBRUISÉAL AN 13u LÁ DE NOLLAIG, 1960, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE (LENA nÁIRÍTEAR ÍOCAÍOCHTAÍ AGUS TÁILLÍ), A BHAINEANN LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN AGUS CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1961.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 13TH DAY OF DECEMBER, 1960, AND TO PROVIDE FOR MATTERS (INCLUDING PAYMENTS AND CHARGES) RELATING TO THAT CONVENTION AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1961.
Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN, I bhFORLÍONADH AR CHOINBHINSIÚN WARSAW, UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA d'AER A DHÉANFAIDH DUINE SEACHAS AN tIOMPRÓIR CONARTHACH, A RINNEADH I GUADALAJARA, MEICSICEO, AN 18ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1961, DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE MAIDIR LE hAERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI, AGUS LAISTIGH DI AGUS THAIRSTI, AGUS MAIDIR LE RÁTAÍ AGUS TÁILLÍ A MHUIREARÓFAR AR AERSHEIRBHÍSÍ GO DTÍ CRÍOCH AN STÁIT, AGUS UAITHI AGUS LAISTIGH DI, A STIÚRADH AGUS A RIALÚ, CHUN NA gCRÍOCHA SIN AGUS CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936 GO 1963, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ MAIDIR LE NITHE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION, SUPPLEMENTARY TO THE WARSAW CONVENTION, FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR PERFORMED BY A PERSON OTHER THAN THE CONTRACTING CARRIER DONE AT GUADALAJARA, MEXICO, ON THE 18TH DAY OF SEPTEMBER, 1961, TO MAKE FURTHER PROVISION IN RELATION TO THE CONTROL AND REGULATION OF AIR SERVICES TO, FROM, WITHIN AND OVER THE TERRITORY OF THE STATE AND OF RATES AND FARES CHARGED ON AIR SERVICES TO, FROM AND WITHIN THE TERRITORY OF THE STATE, FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACTS, 1936 TO 1963, AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965
—(1) I gcás ina mbeidh, de bhua an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Múir a síníodh i Londain an 17ú lá de Mheitheamh, 1960, ualachlínte foroinne marcáilte ar ghaltán paisinéirí lena mbaineann an tAcht seo, is long chláraithe, agus gurb ísle an líne is ísle acu sin ná an líne arbh í, ar leith ón bhfo-alt seo, an ualachlíne iomchuí í chun críocha alt 5 den Acht seo, beidh éifeacht ag an alt sin 5 ionann is dá mba í an ualachlíne fhoroinne sin an ualachlíne iomchuí chun críocha an ailt sin.
—(1) Where in pursuance of the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the 17th day of June, 1960, a passenger steamer to which this Act applies, being a registered ship, is marked with subdivision load lines, and the lowest of those lines is lower than the line which, apart from this subsection, would be the appropriate load line for the purposes of section 5 of this Act, the said section 5 shall have effect as if that subdivision load line were the appropriate load line for the purposes of that section.
Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968
—(1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.
—(1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of this Act.
Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980
ciallaíonn “CMR” an Coinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar a rinneadh sa Ghinéiv an 19ú lá de Bhealtaine, 1956 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid I den Sceideal mar áis tagartha) arna leasú leis an bPrótacal a rinneadh sa Ghinéiv an 5ú lá d'Iúil, 1978 (a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach i gCuid II den Sceideal mar áis tagartha);
"CMR" means the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road done at Geneva on the 19th day of May, 1956 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part I of the Schedule), as amended by the Protocol done at Geneva on the 5th day of July, 1978 (the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in Part II of the Schedule);
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
“ciallaíonn ‘Coinbhinsiún Sábháilteachta’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l Samhain 1974 mar aon leis an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an l7 Feabhra 1978 agus an Prótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 11 Samhain 1988 agus aon leasuithe a rinneadh air anuas go dtí na leasuithe a ghlac an 85ú seisiún de Choiste Muir-Shábháilteachta na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta a tionóladh idir an 26 Samhain agus an 5 Nollaig 2008 agus a tháinig i bhfeidhm i leith an Stáit de bhun Airteagal VIII sular ritheadh an tAcht Loingis Cheannaíochta 2010, agus na leasuithe sin san áireamh;”
“ ‘Safety Convention’ means the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 1 November 1974 together with the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 17 February 1978 and the Protocol to the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on 11 November 1988 and any amendments made to it up to and including those adopted by the 85th session of the Maritime Safety Committee of the International Maritime Organisation held between 26 November and 5 December 2008 and which have entered into force in respect of the State pursuant to Article VIII prior to the passing of the Merchant Shipping Act 2010;”.
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leagtar amach éifeachtaí aontachas Phoblacht na Seice agus aontachas na Polainne ar rannpháirtíocht an Chomhphobail Eorpaigh sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Oder a Chosaint in aghaidh Truailliú agus sa Choinbhinsiún maidir leis an gCoimisiún Idirnáisiúnta um an Eilbe a Chosaint mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 810.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION SETTING OUT THE EFFECTS OF THE ACCESSION OF THE CZECH REPUBLIC AND POLAND ON THE PARTICIPATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ODER AGAINST POLLUTION AND THE CONVENTION ON THE INTERNATIONAL COMMISSION FOR THE PROTECTION OF THE ELBE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 810.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí, 1/1995. An Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh sa Bhruiséil an 18 Nollaig, 1971. Arna shíniú ag Éirinn an 21 Nollaig, 1972. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 16 Deireadh Fómhair, 1978. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 17 Feabhra, 1993.
Treaty Series, 1/1995. International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, with Declarations, Reservations and Statements. Done at Brusselles on 18 December, 1971. Signed by Ireland on 21 December, 1972. Entered into force internationally on 16 October, 1978. Instrument of ratification deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 17 February, 1993.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí, 2/1995. Prótacal leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maille le Dearbhuithe, Forchoimeádais agus Ráitis. Rinneadh i Londain an 19 Samhain, 1976. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 22 Samhain, 1994. Thaisc Éire an Ionstraim Aontachais an 19 Samhain, 1992. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 22 Samhain, 1994.
Treaty Series, 2/1995. Protocal to the International Convention on the establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, with Declarations, Reservations and Statements. Done at London on 19 November, 1976. Entered into force internationally on 22 November, 1994. Instrument of Acccession deposited by Ireland on 19 November, 1992. Entered into force for Ireland on 22 November, 1994.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
(62)I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát a bheidh freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus maidir le córas “Eurodac” chun méarloirg a chur i gcomparáid chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath 60 a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tabharfaidh an Danmhairg fógra don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme a mhéid a bhaineann le Eurodac [agus leis an gcóras uathoibrithe do chlárú, d’fhaireachán agus don sásra um leithdháileadh i dtaca le hiarratais ar chosaint idirnáisiúnta dá dtagraítear in Airteagal 44 de Rialachán (AE) XX/XX lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát (athmhúnlú)].
(62)In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention 60 , Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac [and the automated system for registration, monitoring and the allocation mechanism for applications for international protection referred to in Article 44 of Regulation (EU) XX/XX establishing the criteria and mechanisms for determining the Member State responsible for examining an application for international protection lodged in one of the Member States by a third-country national or a stateless person (recast)].
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)
DE BHRÍ go n-achtaítear le halt 2(1) den Acht um Chineálacha Plandaí (Cearta Dílseánaigh), 1980 (Uimh. 24 de 1980), chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, go bhféadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a Rialtas nó aon cheann dá ranna stáit agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta sin aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin,
WHEREAS it is enacted by section 2 (1) of the Plant Varieties (Proprietary Rights) Act, 1980 (No. 24 of 1980), that, for the purpose of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country or each of which foreign countries, shall be one whose government, or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of that Act, and that for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of that Act:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Is é is éifeacht don Ordú seo na tíortha uile sin a bhí go dtí seo ina bpáirtithe sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta do Chosaint Cineálacha Nua Plandaí (dá ngairtear U.P.O.V.) a ainmniú mar thíortha coinbhinsiúin chun críocha an Achta um Chineálacha Nua Plandaí (Cearta Dílseánaigh), 1980.
The effect of this Order is to designate as Convention Countries for the purposes of the Plant Varieties (Proprietary Rights) Act, 1980 all those countries so far party to the International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (known as U.P.O.V.).
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(6) Le neartú ceart paisinéirí iarnróid ba chóir go gcuirfí leis an gcóras dlí idirnáisiúnta atá ann maidir leis an ábhar seo agus a chuimsítear in Iarscríbhinn A — Rialacha comhionanna maidir leis an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Paisinéirí agus Bagáiste d’Iarnród (CIV) a ghabhann le Coinbhinsiún an 9 Bealtaine 1980 maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (COTIF), arna mhodhnú le Prótacal an 3 Meitheamh 1999 lena modhnaítear an Coinbhinsiún maidir le hIompar Idirnáisiúnta d’Iarnród (Prótacal 1999).
(6) Strengthening of the rights of rail passengers should build on the existing system of international law on this subject contained in Appendix A — Uniform rules concerning the Contract for International Carriage of Passengers and Luggage by Rail (CIV) to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 May 1980, as modified by the Protocol for the modification of the Convention concerning International Carriage by Rail of 3 June 1999 (1999 Protocol).
Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid
Maidir le Rialachán (CE) Uimh. 725/2004, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ceart freisin go mbeadh feidhm maidir le longa a oibríonn seirbhísí intíre agus maidir leis na saoráidí calafoirt a fhónann dóibh ag leasuithe ar na hIarscríbhinní a bhaineann le bearta speisialta áirithe chun slándáil mhuirí an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir agus an Chóid Idirnáisiúnta um shlandáil long agus saoráidí calafoirt a fheabhsú, ar leasuithe iad a bhfuil feidhm acu go huathoibríoch maidir le trácht idirnáisiúnta.
As regards Regulation (EC) No 725/2004, the Commission should be empowered to decide whether amendments to the Annexes, which concern certain special measures to enhance maritime security of the International Convention for the Safety of Life at Sea, and of the International Code for the security of ships and of port facilities, that apply automatically to international traffic should also apply to ships operating domestic services and the port facilities serving them.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:
Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004
ciallaíonn "coinbhinsiúin idirnáisiúnta" an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir an 1 Samhain 1974 (SOLAS 74) cé is moite de chaibidil XI-2 den Iarscríbhinn a ghabhann leis, an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Ualachlínte an 5 Aibreán 1966 agus an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú ó Longa a Chosc an 2 Samhain 1973 (MARPOL), mar aon leis na prótacail a ghabhann leo agus na leasuithe a rinneadh orthu, agus na cóid ghaolmhara a bhfuil stádas éigeantach acu i ngach Ballstát, ina leagan cothrom le dáta;
"international conventions" means the International Convention for the Safety of Life at Sea of 1 November 1974 (SOLAS 74) with the exception of chapter XI-2 of the Annex thereto, the International Convention on Load Lines of 5 April 1966 and the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships of 2 November 1973 (MARPOL), together with the protocols and amendments thereto, and the related codes of mandatory status in all Member States, in their up-to-date version;
Rialachán (CE) Uimh. 391/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna agus caighdeáin chomhchoiteanna d'eagraíochtaí cigireachta agus suirbhéireachta loinge
Leis an Rialachán seo, liostaítear freisin na tríú tíortha a gceanglaítear ar a náisiúnaigh víosa idirthurais aerfoirt a bheith ar seilbh acu mar eisceacht ó phrionsabal an tsaor-idirthurais a leagtar síos in Iarscríbhinn 9 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta agus bunaítear na nósanna imeachta agus na coinníollacha maidir le víosaí a eisiúint chun críche idirthurais trí na limistéir idirthurais idirnáisiúnta in aerfoirt na mBallstát.
This Regulation also lists the third countries whose nationals are required to hold an airport transit visa by way of exception from the principle of free transit laid down in Annex 9 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, and establishes the procedures and conditions for issuing visas for the purpose of transit through the international transit areas of Member States’ airports.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
Ina leith sin ní mór don chuideachta a dheimhniú di féin go gcomhlíonann feidhmiúlacht an duine ó thaobh sláinte de, maidir le radharc na súl, éisteacht agus aclaíocht coirp go háirithe, na caighdeáin a cheanglaítear chun máistrí agus oifigigh i bhfeighil faire loingseoireachta a dheimhniú faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Chaighdeáin Oiliúna, Deimhnithe agus Faire do Mharaithe 1978 a rinneadh i Londain an 7 Iúil 1978 agus cibé ceanglais eile is cuí leis an gcuideachta.
The company in this regard must satisfy itself that the medical fitness of the person, particularly regarding eyesight, hearing and physical fitness, meets the standards required for certification of masters and officers in charge of a navigational watch under the International Convention on Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 done at London on 7 July 1978 and such other requirements as the company thinks appropriate.
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
“(5) Ní dhéanfar eisiúint fógra foriarratais nó déanamh foriarratais chun críche iarratais dá dtagraítear i bhfo-alt
“(5) The issuing of a notice of motion or the moving of a motion for the purposes of an application referred to in subsection (4) shall not be regarded as the commencement of proceedings in respect of the relevant claim for the purposes of any applicable limitation period in relation to such claim (including any limitation period under the Statute of Limitations 1957, section 9(2) of the Civil Liability Act 1961, the Statute of Limitations (Amendment) Act 1991 and an international agreement or convention by which the State is bound).”,
AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011
(2) Ag a 16ú Chruinniú Speisialta in 2008, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú ("ICCAT" anseo feasta), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 08-05 chun plean téarnaimh nua do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a bhunú, a ghlac ionad an phlean téarnaimh roimhe sin a glacadh in 2006.
(2) At its 16th Special Meeting in 2008, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (hereinafter "ICCAT"), established by the Convention, adopted Recommendation 08-05 to establish a new recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and in the Mediterranean, replacing the previous recovery plan adopted in 2006.
Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir
Faoi réir na socruithe a comhaontaíodh faoi mhír 12 den Iarscríbhinn seo, stopfaidh soitheach atá in úsáid don am i láthair de bheith ag iascaireacht tuinnín nó iasc atá cosúil le tuinnín i limistéar an Choinbhinsiúin lasmuigh de na huiscí atá ina dhlínse náisiúnta, má thugann long ar a bhfuil cigire an comhartha iomchuí sa Chód Idirnáisiúnta Comharthaí ach amháin má tá an soitheach i mbun iascaireachta, agus sa chás sin stopfaidh sé a luaithe a bheidh na hoibríochtaí sin críochnaithe aige.
Subject to the arrangements agreed under paragraph 12 of this Annex, a vessel employed for the time being in fishing for tuna or tuna-like fishes in the Convention area outside the waters within its national jurisdiction shall stop when given the appropriate signal in the International Code of Signals by a ship carrying an inspector unless it is actually carrying out fishing operations, in which case it shall stop immediately that it has finished such operations.
Rialachán (AE) Uimh. 500/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir
(24) Ós rud é go ndéantar foráil leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Rialú agus Bainistiú Uisce Ballasta agus Dríodar Long maidir le measúnú éifeachtach ar na rioscaí a bhaineann le córais bhainistíochta uisce ballasta, ba cheart go measfaí go bhfuil formheas deiridh agus cineál-cheadú iardain na gcóras sin coibhéiseach leis an údarú táirge a éilítear faoin Rialachán seo.
(24) As the International Convention for the Control and Management of Ships’ Ballast Water and Sediments provides for an effective assessment of the risks posed by ballast water management systems, the final approval and subsequent type-approval of such systems should be considered equivalent to the product authorisation required under this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Gan dochar don Choinbhinsiún Idirnáisiúnta ná don Chód maidir le Caighdeáin Oiliúna, Deimhniúcháin agus Faire do Mharaithe ná do na rialacháin arna nglacadh faoi Choinbhinsiún Athchóirithe um Loingseoireacht na Réine agus faoin gCoinbhinsiún maidir leis an gCóras Loingseoireachta ar an Danóib, déanfaidh iompróirí agus, i gcás inarb iomchuí, oibreoirí críochfoirt nósanna imeachta oiliúna i leith míchumais, lena n-áirítear treoracha, a bhunú agus déanfaidh siad an méid seo a leanas a áirithiú:
Without prejudice to the International Convention and Code on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers and to the regulations adopted under the Revised Convention for Rhine Navigation and the Convention regarding the Regime of Navigation on the Danube, carriers and, where appropriate, terminal operators shall establish disability-related training procedures, including instructions, and ensure that:
Rialachán (AE) Uimh. 1177/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 maidir le cearta paisinéirí agus iad ag taisteal ar muir agus ar uiscebhealaí intíre agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní dhéanfaidh cur chun feidhme an Rialacháin seo difear do roinnt na hinniúlachta idir an tAontas agus na Ballstáit, ná d'oibleagáidí na mBallstát faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus an Prótacal in aghaidh Inimircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir nó san Aer, faoin gCoinbhinsiún i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint agus faoi ionstraimí eile idirnáisiúnta ábhartha.
The implementation of this Regulation does not affect the division of competence between the Union and the Member States or the obligations of Member States under the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the Convention Relating to the Status of Refugees, the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and other relevant international instruments.
Rialachán (AE) Uimh. 1052/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena mbunaítear an Córas Eorpach um Fhaireachas ar Theorainneacha (EUROSUR)
Faoi láthair, tá sé de chúram ar chigireachtaí maidir le rialú Stáit ar chalafoirt cigireacht a dhéanamh ar dheimhniú agus ar thástáil ghníomhach maidir le hábhair ghuaiseacha, lena n-áirítear aispeist, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir ("SOLAS").
Currently, port State control inspectors are tasked with the inspection of certification and with active testing for hazardous materials, including asbestos, under the International Convention for the Safety of Life at Sea ("SOLAS").
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
na lároifigí náisiúnta frith-ghóchumtha dá bhforáiltear in Airteagal 12 den Choinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Deireadh a Chur le Góchumadh Airgeadra a síníodh sa Ghinéiv an 20 Aibreán 1929(14)agus gníomhaireachtaí eile arb é góchumadh a chosc, a bhrath agus an dlí a fhorfheidhmiú ina leith a speisialtacht;
the national central anti-counterfeiting offices provided for in Article 12 of the International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency signed at Geneva on 20 April 1929(14)and other agencies specialising in prevention, detection and law-enforcement in connection with counterfeiting;
RIALACHÁN (AE) Uimh. 331/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena mbunaítear clár malartúcháin, cúnaimh agus oiliúna chun an euro a chosaint ar ghóchumadh (clár “Pericles 2020”) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE agus 2006/850/CE ón gComhairle
Agus na gealltanais dhaingne idirnáisiúnta seo tugtha faoi Phrótacal Uimh 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine nó, gan forchoimeádas a bheith déanta de réir Airteagail 2, gealltanas a bheith tugtha faoin Dara Prótacal Roghnach a ghabhann leis an gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, ní gá onnmhairithe go dtí na Stáit, ar páirtithe iad i gceann acu a bheith faoi réir údaraithe shonraigh chun cosc a chur le húsáid na n-earraí ábhartha le haghaidh phionós an bháis agus féadfar iad a chumhdach le húdarú ginearálta onnmhairithe.
Given these firm international commitments under either Protocol No 13 to the European Convention on Human Rights or, without having made the Article 2 reservation, the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, exports to the States that are parties to one of them need not be subject to specific authorisation in order to prevent the relevant goods from being used for for capital punishment and can be covered by a general export authorisation.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
Ag a 16ú Cruinniú Speisialta in 2008, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“ICCAT”), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 08-05 chun plean téarnaimh nua do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir a bhunú, a chuirfí in ionad an iarphlean téarnaimh a glacadh in 2006.
At its 16th Special Meeting in 2008, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (‘ICCAT’), established by the Convention, adopted Recommendation 08-05 to establish a new recovery plan for Bluefin tuna in the eastern Atlantic and in the Mediterranean, replacing the previous recovery plan adopted in 2006.
Rialachán (AE) Uimh. 544/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil do thuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir
Ag a 15ú cruinniú speisialta in 2006, ghlac an Coimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (“ICCAT”), arna bhunú ag an gCoinbhinsiún, Moladh 06-05 lena bunaíodh plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir, plean a mbeidh deireadh leis in 2022 (“an plean téarnaimh”).
At its 15th special meeting in 2006, the International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (‘ICCAT’), established by the Convention, adopted Recommendation 06-05 establishing a multiannual recovery plan for bluefin tuna in the eastern Atlantic and Mediterranean ending in 2022 (‘the recovery plan’).
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
De bhun mhír 3 d'Airteagal IX den Choinbhinsiún, molann Coimisiún ICCAT go ndéanfar na socruithe seo a leanas a bhunú maidir le rialú idirnáisiúnta lasmuigh de na huiscí atá faoi dhlínse náisiúnta chun críche cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin agus na bearta i bhfeidhm faoin gCoinbhinsiún a áirithiú:
Pursuant to paragraph 3 of Article IX of the Convention, the ICCAT Commission recommends the establishment of the following arrangements for international control outside the waters under national jurisdiction for the purpose of ensuring the application of the Convention and the measures in force thereunder:
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
Ba cheart rialacha soiléire a bhunú maidir le rogha an mhodha a bheidh le húsáid i gcás ina bhfuil níos mó ná rogha amháin ó fhoinsí éagsúla, amhail ISO, an Eagraíocht Eorpach agus Meánmhara um Chosaint Plandaí (EPPO), an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosaint Plandaí (IPPC), an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe(OIC), an tAontas Eorpach agus saotharlanna tagartha náisiúnta, nó dlí náisiúnta.
Clear rules should be established for the choice of the method to be used where more than one is available from different sources, such as ISO, the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), the International Plant Protection Convention (IPPC), the World Organization for Animal Health (OIE), European Union and national reference laboratories, or national law.
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
(2) Scuirfidh alt a dhá chéad a ceathair ochtód den Phríomh-Acht (alt le n-a ndeintear socrú chun deimhniú galtán paisnéara ar n-a ndeonadh i bpáirt ar bith den Chó-chiníochas Bhriotáineach d'aithint) maraon le haon Ordú i gComhairle, fén gcéanna, ag á bhfuil feidhm dhlí i Saorstát Éireann agus alt a trí chéad a trí seascad den Acht san (alt le n-a ndeintear socrú chun galtán paisnéara ná beidh cláruithe i bpáirt ar bith den Chó-chiníochas Bhriotáineach do shaoradh o shuirbhéireacht) scuirfid, an chéad lá d'Eanar, naoi gcéad déag a ceathair triochad, de bhaint do bheith acu le galtáin phaisnéara fén gConvensiún um Shábháltacht a théigheann ar thurusanna eadarnáisiúnta.
(2) Section two hundred and eighty-four of the Principal Act (which provides for the recognition of passenger steamers' certificates granted in any part of the British Commonwealth of Nations) and any Order in Council thereunder which has the force of law in Saorstát Eireann and section three hundred and sixty-three of that Act (which provides for the exemption of passenger steamers not registered in any part of the British Commonwealth of Nations from survey) shall, on the first day of January, nineteen hundred and thirty-four, cease to apply to Safety Convention passenger steamers plying on international voyages.
Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933
ACHT CHUN COMHACHTA DO THABHAIRT CHUN CONVENSIÚN EADARNÁISIÚNTA CHUN IASCAIGH MHÍOLTA MÓRA DO RIALÁIL, DO SIGHNÍODH I nGENEVA AN 24adh LÁ DE MHEÁN FHÓMHAIR, 1931, DO CHUR IN ÉIFEACHT CHO FADA AGUS A THEIGHEANN SAORSTÁT ÉIREANN, CHUN TOIRMISC DO CHUR AR MHÍOLTA MÓRA DO GHABHÁIL NO DO CHÓIREÁIL IN ACHAR AON-CHIRT IASCAIGH SHAORSTÁIT ÉIREANN, AGUS CHUN SOCRUITHE DO DHÉANAMH I dTAOBH NITHE IOMDHA BHAINEAS LEIS NA NITHE ROIMHRÁITE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN, SO FAR AS SAORSTÁT EIREANN IS CONCERNED, TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE REGULATION OF WHALING, SIGNED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER, 1931, TO PROHIBIT THE TAKING OR TREATING OF WHALES WITHIN THE EXCLUSIVE FISHERY LIMITS OF SAORSTÁT EIREANN, AND TO MAKE PROVISION FOR DIVERS MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937
—(1) Más deimhin leis an Ard-Chomhairle go bhfuil socrú déanta no go bhfuiltear chun socrú do dhéanamh, in aon tír atá páirteach sa Chonvensiún Eadarnáisiúnta chun Iascaigh Mhíolta Móra do Rialáil do sighníodh i nGeneva an 24adh lá de Mheán Fhómhair, 1931, chun íoca aon fhíneála gearrfaí alos cionta fé aon alt den Acht so d'fhorfheidhmiú sa tír sin, féadfaidh an Ard-Chomhairle, le hordú, pé uair agus chó minic agus is oiriúnach leo é, pé socrú is oiriúnach leo do dhéanamh chun íoca aon phionóis no fíneála, gcarrfaí sa tír sin alos dlithe na tíre sin chun éifeacht do thabhairt don Chonvensiún san do shárú, d'fhoirfheidhmiú i Saorstát Éireann, agus féadfaid, gan dochar do gheneráltacht an mhéid sin roimhe seo, socrú do dhéanamh leis an ordú san i dtaobh gach ní no éinní acu so leanas eadhon, rialacha cúirte do dhéanamh chun crícheanna an orduithe sin, costaisí agus caiteachaisí fé n-a raghfar maidir le himeachta ar bith i Saorstát Éireann fén ordú san do bhaint amach agus aon airgead a bainfear amach fén ordú san do chur de láimh.
—(1) If the Executive Council is satisfied that provision has been made or is about to be made in any country which is a party to the International Convention for the Regulation of Whaling signed at Geneva on the 24th day of September, 1931, for enforcing such country the payment of any fine awarded in respect of an offence under any section of this Act the Executive Council may, whenever and so often as they think fit, by order make such provisions as they think fit for enforcing in Saorstát Eireann the payment of any penalty or fine awarded ill such country in respect of a breach of the laws of such country for giving effect to the said Convention, and may, without prejudice to the generality of the foregoing, by such order provide for all or any of the following matters, namely, the making of rules of court for the purposes of such order, the recovery of costs and expenses incurred in relation to any proceedings in Saorstát Eireann under such order, and the disposition of any moneys recovered under such order.
Uimhir 4 de 1937: ACHT UM IASCACH MÍOLTA MÓRA, 1937
—Chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929, féadfaidh an Riaghaltas o am go ham, le hordú, a údarú d'aon chumann um chabhair dheontach (le n-a n-áirmhítear an Cumann) a bheidh ag obair sa Stát congnamh do thabhairt do Sheirbhís Liaghachta an Airm agus féadfaid o am go ham, le hordú, aon údarás den tsórt san do tharrac siar.
—The Government may, for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929, from time to time by order authorise any voluntary aid society (including the Society) operating in the State to render assistance to the Army Medical Service, and may from time to time by order withdraw any such authorisation.
Uimhir 32 de 1938: ACHT CROISE DEIRGE, 1938
ní fholuíonn an abairt “seirbhís mhíleata no chabhalaigh no aeir” cumann cabhrach deontaighe ar n-a údarú go cuibhe chun crícheanna Airteagail 10 den Chonvensiún Eadarnáisiúnta, i dtaobh staid na ndaoine gonta agus na ndaoine breoite in airm ar an machaire d'fheabhsú, do sighníodh sa Gheinéibh an 27adh lá d'Iúl, 1929.
the expression "military, naval or air service" does not include a voluntary aid society duly authorised for the purposes of Article 10 of the International Convention for the amelioration of the condition of the wounded and sick in armies in the field signed at Geneva on the 27th day of July, 1929.
Uimhir 11 de 1940: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA) (Uimh. 2), 1940
(ii) measfar gur tír faoi leith gach cóilíneacht, críoch thar lear, coimirceas nó críoch eile a bhfuil rialtas a ghlac leis an gCoinbhinsiún Sábháltachta freagrach ina caidreamh eadarnáisiúnta, nó arb iad na Náisiúin Aontaithe an t-údarás riaracháin ina leith; [EN]
(ii) every colony, overseas territory, protectorate or other territory for whose international relations a government that has accepted the Safety Convention is responsible, or for which the United Nations are the administering authority, shall be deemed to be a separate country;
Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952
—(1) Más deimhin leis an Aire, ar dhearbhuithe suirbhéireachta i leith galtáin phaisnéirí atá cláraithe sa Stát d'fháil dó, go gcomhlíonann an galtán na rialacha déanmhais, na rialacha i dtaobh fearas tarrthála, na radio-rialacha agus na rialacha i dtaobh treo-aimseoirí ag a bhfuil feidhm maidir leis an ngaltán agus le pé turais eadarnáisiúnta atá le déanamh aici, agus go bhfuil uirthi mar is cuí na soilse, na fíoracha agus na meáin déanta ceo-chomharthaí is gá do réir na rialachán iombuailte, déanfaidh sé, ar an únaer dá iarraidh sin, deimhniú (dá ngairmtear deimhniú sábháltachta ginearálta san Acht seo) d'eisiúint i leith an ghaltáin á thaispeáint go gcomhlíonann an galtán na ceanglais den Choinbhinsiún Sábháltachta ag a bhfuil feidhm mar adúradh.
—(1) If the Minister, on receipt of declarations of survey in respect of a passenger steamer registered in the State, is satisfied that the steamer complies with the construction rules, rules for lifesaving appliances, radio rules and rules for direction-finders applicable to the steamer and to such international voyages as she is to be engaged on, and that she is properly provided with the lights, shapes and means of making fog-signals required by the collision regulations, he shall, on the application of the owner, issue in respect of the steamer a certificate (in this Act referred to as a general safety certificate) showing that the steamer complies with the requirements of the Safety Convention applicable as aforesaid.
Uimhir 29 de 1952: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (COINBHINSIÚN SÁBHÁLTACHTA), 1952
ACHT CHUN ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN EADARNÁISIÚNTA CHUN TRUAILLIÚ NA FARRAIGE LE hOLA A CHOSC, 1954, AGUS DO DHÉANAMH SOCRUITHE BHREISE CHUN TRUAILLIÚ UISCÍ INTSEOLTA LE hOLA A CHOSC.
AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL, 1954, AND TO MAKE FURTHER PROVISION FOR PREVENTING THE POLLUTION OF NAVIGABLE WATERS BY OIL.
Uimhir 25 de 1956: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956
ACHT DO LEASÚ AILT 18 DEN ACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1936, AGUS AN CHÉAD SCEIDIL A GHABHANN LEIS, IONAS GO bhFÉADFAR ÉIFEACHT A THABHAIRT DO PHRÓTOCOL (A SÍNÍODH SAN HÁG AN 28ú LÁ DE MHEÁN FÓMHAIR, 1955) AG LEASÚ AN CHOINBHINSIÚIN UM AONTÚ RIALACHA ÁIRITHE MAIDIR LE hIOMPAR IDIRNÁISIÚNTA D'AER, A SÍNÍODH I WARSAW AN 12ú LÁ DE DHEIREADH FÓMHAIR, 1929, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE EILE A BHAINEANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO AMEND SECTION 18 OF AND THE FIRST SCHEDULE TO THE AIR NAVIGATION AND TRANSPORT ACT, 1936 , TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO A PROTOCOL (SIGNED AT THE HAGUE ON THE 28TH DAY OF SEPTEMBER, 1955) TO AMEND THE CONVENTION FOR THE UNIFICATION OF CERTAIN RULES RELATING TO INTERNATIONAL CARRIAGE BY AIR SIGNED AT WARSAW ON THE 12TH DAY OF OCTOBER, 1929, AND TO PROVIDE FOR OTHER MATTERS CONNECTED WITH THE MATTERS AFORESAID.
Uimhir 1 de 1959: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1959
Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun an lucht créachtaithe agus breoite, pearsanra liachta agus séiplínigh, a choimirciú, agus chun fóirithint orthu.
The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded and sick, medical personnel and chaplains, and for their relief. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste, pearsanra liachta agus séiplínigh, a choimirciú agus chun fóirithint orthu.
The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of wounded, sick and shipwrecked persons, medical personnel and chaplains, and for their relief. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun príosúnaigh chogaidh a choimirciú agus chun fóirithint orthu.
The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of prisoners of war and for their relief. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Ní chuireann forálacha an Choinbhinsiúin seo aon bhac ar na gníomhaíochtaí daonchairdiúla a ghabhfaidh Coiste Idirnáisiúnta na Croise Deirge, nó aon eagraíocht daonchairdiúil neamhchlaonta eile, de láimh, faoi réir thoiliú na bPáirtithe sa choinbhleacht áirithe, chun daoine sibhialta a choimirciú agus chun fóirithint orthu.
The provisions of the present Convention constitute no obstacle to the humanitarian activities which the International Committee of the Red Cross or any other impartial humanitarian organisation may, subject to the consent of the Parties to the conflict concerned, undertake for the protection of civilian persons and for their relief. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
“(d) aon chríoch a bhaineann le gníomhachtaí sa Stát ag an Eagraíocht Eorpach um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta (Eurocontrol) a bunaíodh leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le comhoibriú um Shábháilteacht na hAerloingseoireachta a síníodh i mBruiséal an 13ú lá de Nollaig, 1960”.
"(d) any purpose related to the activities in the State of the European Organisation for the Safety of Air Navigation (Eurocontrol) established by the International Convention relating to Co-operation for the Safety of Air Navigation signed at Brussels on the 13th day of December, 1960".
Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963
—(1) Aon uair is dóigh leis an Aire Airgeadais gur gá nó gur fóirsteanach aon earraí a fhuascailt ó dhleachtanna custam is inmhuirir d'fhonn déanamh de réir choinbhinsiúin nó chomhaontú idirnáisiúnta ar páirtí ann an Stát agus a bhaineann le hábhair seachas caidreamh tráchtála, féadfaidh sé le hordú foráil a dhéanamh i dtaobh fuascailt na n-earraí sin ó gach dleacht nó ó aon dleacht acu sin i cibé cúinsí agus faoi réir cibé coinníollacha a shonrófar san ordú.
—(1) The Minister for Finance, whenever he considers that f it is necessary or expedient to relieve any goods from customs duties chargeable with a view to conforming with an international convention or agreement to which the State is a party and which relates to matters other than commercial relations, may by order provide for the relief of those goods from all or any of those duties in such circumstances and subject to such conditions as may be specified in the order.
Uimhir 23 de 1963: AN tACHT AIRGEADAIS, 1963
ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO LEASUITHE ÁIRITHE AR AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA CHUN TRUAILLIÚ NA FARRAIGE LE hOLA A CHOSC 1954, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ AN ACHTA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956 .
AN ACT TO GIVE EFFECT TO CERTAIN AMENDMENTS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL 1954, AND FOR THAT AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA ACT, 1956 .
Uimhir 1 de 1965: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1965
Féadfaidh aon Stát Conarthach an Coinbhinsiún seo a shéanadh, de réir forálacha Airteagal XV, go leithleach maidir le haon cheann nó le gach ceann de na críocha a bhfuil an Stát sin freagrach ina chaidreamh coigríche.
Any Contracting State may denounce this Convention, in accordance with the provisions of Article XV, separately for any or all of the territories for the international relations of which such State is responsible. [GA]
Uimhir 6 de 1965: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1965
—(1) Más rud é, trí aon chomhaontú nó coinbhinsiún idirnáisiúnta a mbeidh an Stát ina pháirtí ann, go ndéanfar comhshocraíocht (dá ngairtear comhshocraíocht um eiseachadadh san Acht seo) le tír eile chun go dtabharfaidh an dá thír suas dá chéile daoine a bhfuil lorg orthu lena n-ionchúiseamh nó lena bpionósú, nó más deimhin leis an Rialtas go gcuirfidh tír eile saoráidí cómhalartacha leis an éifeacht sin ar fáil, féadfaidh an Rialtas, le hordú, an Chuid seo a chur chun feidhme maidir leis an tír sin.
—(1) Where by any international agreement or convention to which the State is a party an arrangement (in this Act referred to as an extradition agreement) is made with another country for the surrender by each country to the other of persons wanted for prosecution or punishment or where the Government are satisfied that reciprocal facilities to that effect will be afforded by another country, the Government may by order apply this Part in relation to that country.
Uimhir 17 de 1965: AN tACHT UM EISEACHADADH, 1965
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 17ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1960, DO LEASÚ ALT 271 DEN MERCHANT SHIPPING ACT, 1894, AGUS CHUN CRÍOCHA A BHAINEANN LEIS SIN.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON THE 17TH DAY OF JUNE, 1960, TO AMEND SECTION 271 OF THE MERCHANT SHIPPING ACT, 1894, AND FOR PURPOSES CONNECTED THEREWITH.
Uimhir 20 de 1966: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1966
go dtí 31 Deireadh Fómhair 1961 ag Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Coigríche na hOstaire agus ina dhiaidh sin, go dtí 31 Márta 1962, i gCeanncheathrú na Náisiún Aontaithe i Nua Eabhrac.
The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialised agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headers in New York. [GA]
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Féadfaidh aon Stát, an tráth a shíneoidh sé gan forcoimeádas maidir le daingniú, a dhaingneoidh sé nó aon tráth dá éis sin, a dhearbhú, trí fhógra a bheidh dírithe chun Ard-Rúnaí Chomhairle na hEorpa, go roichfidh an Prótocal seo chun gach ceann nó aon cheann de na críocha a bhfuil sé freagrach ina chaidreamh idirnáisiúnta agus ina bhfuil, de réir Airteagal 63 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, feidhm ag an gCoinbhinsiún sin.
Any State may, at the time of its signature without reservation in respect of ratification, of its ratification or at any time thereafter, declare, by notification addressed to the Secretary-General of the Council of Europe, that the present Protocol shall extend to all or any of the territories for whose international relations it is responsible and where, according to Article 63 of the Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the said Convention applies.
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Cuirfear díospóidí idir na Páirtithe Conarthacha i dtaobh léiriú, feidhmiú nó comhlíonadh an Choinbhinsiúin seo, lena n-áirítear díospóidí i dtaobh Stát a bheith freagrach i gcinedhíothú nó in aon ghníomh eile dá n-áirítear in Airteagal III, faoi bhráid na Cúirte Breithiúnais Idirnáisiúnta ar aon pháirtí sa díospóid á iarraidh sin.
Disputes between the Contracting Parties relating to the interpretation, application or fulfilment of the present Convention, including those relating to the responsibility of a State for genocide or for any of the other acts enumerated in article III, shall be submitted to the International Court of Justice at the request of any of the parties to the dispute. [GA]
Uimhir 28 de 1973: AN tACHT UM CHINEDHÍOTHÚ, 1973
Na Stáit Chonarthacha a bhunóidh comheagraíochtaí oibríochta aeriompair nó gníomhaireachtaí oibríochta idirnáisiúnta a bheidh ag oibriú aerárthaí a bheidh faoi réir a gcláraithe i gcomhar nó go hidirnáisiúnta, ainmneoidh siad, ar mhodh cuí, as a líon, i ndáil le gach aerárthach, an Stát díobh a fheidhmeoidh dlínse, agus ag a mbeidh airíona, an Stáit Chláraitheachta chun críche an Choinbhinsiúin seo agus tabharfaidh siad fógra ina thaobh sin don Eagraíocht Eitlíochta Sibhialta Idirnáisiúnta, agus cuirfidh an Eagraíocht sin an fógra sin in iúl do gach Stát is Páirtí sa Choinbhinsiun seo.
The Contracting States which establish joint air transport operating organisations or international operating agencies which operate aircraft which are subject to joint or international registration shall, by appropriate means, designate for each aircraft the State among them which shall exercise the jurisdiction and have the attributes of the State of Registration for the purpose of this Convention and shall give notice thereof to the International Civil Aviation Organisation which shall communicate the notice to all States Parties to this Convention. [GA]
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DO LEASUITHE ÁIRITHE AR AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA CHUN TRUAILLIÚ NA FARRAIGE LE hOLA A CHOSC, 1954, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE, 1956 AGUS 1965.
AN ACT TO GIVE EFFECT TO CERTAIN AMENDMENTS OF THE INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA BY OIL, 1954, AND FOR THAT AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE OIL POLLUTION OF THE SEA ACTS, 1956 AND 1965.
Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977
—(1) Féadfaidh an tAire Airgeadais aon oibleagáidí de chuid an Rialtais a eascróidh faoi Airteagal 17 de Choinbhinsiún Washington (a chuireann d'oibleagáid ar na Stáit Chonarthachá aon easnamh a shlánú a bheidh ar an Lárionad Idirnáisiúnta chun Díospóidí Infheistíochta a Shocrú a bunaíodh faoin gCoinbhinsiún sin) a urscaoileadh.
—(1) The Minister for Finance may discharge any obligations of the Government arising under Article 17 of the Washington Convention (which obliges the Contracting States to meet any deficit of the International Centre for Settlement of Investment Disputes established under that Convention).
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DO CHOINBHINSIÚN IDIRNÁISIÚNTA UM SHÁBHÁILTEACHT ANAMA AR MUIR A SÍNÍODH I LONDAIN AN 1ú LÁ DE SHAMHAIN, 1974, DO LEASÚ AGUS DO LEATHNÚ NA nACHTANNA LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1894 GO 1979, AGUS CHUN CRÍOCHA A BHAINEANN LEIS SIN.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO AN INTERNATIONAL CONVENTION FOR THE SAFETY OF LIFE AT SEA SIGNED IN LONDON ON THE 1st DAY OF NOVEMBER, 1974, TO AMEND AND EXTEND THE MERCHANT SHIPPING ACTS, 1894 TO 1979, AND FOR PURPOSES CONNECTED THEREWITH.
Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981
—(1) Beidh éifeacht le forálacha an ailt seo d'fhonn go bhféadfar éifeacht a thabhairt do Choinbhinsiún 1974 (a chuirtear in ionad an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir a síníodh i Londain thar ceann an Rialtais an 17ú lá de Mheitheamh, 1960).
—(1) The provisions of this section shall have effect for the purposes of enabling effect to be given to the Convention of 1974 (which replaces the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on behalf of the Government on the 17th day of June, 1960).
Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981
[20 Nollaig, 1983]
AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACT, 1983 AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO CERTAIN PROVISIONS OF THE PROTOCOL AMENDING THE EUROCONTROL INTERNATIONAL CONVENTION RELATING TO CO-OPERATION FOR THE SAFETY OF AIR NAVIGATION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE MULTILATERAL AGREEMENT RELATING TO ROUTE CHARGES SIGNED AT BRUSSELS ON THE 12th DAY OF FEBRUARY, 1981, AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND AND EXTEND THE AIR NAVIGATION (EUROCONTROL) ACTS, 1963 AND 1971.
Uimhir 38 de 1983: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1983
Ach nuair a thiocfaidh an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Longa Farraige a Ghabháil, a síníodh sa Bhruiséil an 10 Bealtaine 1952, i bhfeidhm i gcás ceann de na Stáit sin, scoirfidh na forálacha seo d'éifeacht a bheith acu i gcás an Stáit sin.
However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
AGUS DO THABHAIRT ÉIFEACHTA DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN IDIRNÁIS-IÚNTA AR BHUNÚ CISTE IDIRNÁISIÚNTA LE hAGH-AIDH CÚITIMH AS DAMÁISTE Ó OLA-THRUAILLIÚ, 1971, ARNA DHÉANAMH I LONDAIN, AN 19ú LÁ DE SHAMHAIN, 1976;
AND TO GIVE EFFECT TO THE PROTOCOL TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE ESTABLISHMENT OF AN INTERNATIONAL FUND FOR COMPENSATION FOR OIL POLLUTION DAMAGE, 1971, DONE AT LONDON ON THE 19th DAY OF NOVEMBER, 1976;
Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988
ciallaíonn “an Coinbhinsiún ar an gCiste” an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil, an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát agus a leasaíonn nó a leathnaíonn an Coinbhinsiún sin;
"the Fund Convention" means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol which has been ratified by the State and which amends or extends that Convention;
Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988
ACHT DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHIN-SIÚN AR AN gCONRADH LE hAGHAIDH IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR A RINNEADH SA GHINÉIV AN 19ú LÁ DE BHEALTAINE, 1956, AGUS DON PHRÓTACAL LEIS AN gCOINBHINSIÚN SIN A RINNEADH SA GHINÉIV AN 5ú LÁ d'IÚIL, 1978, AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ LE hAGHAIDH NITHE COMH-GHAOLMHARA.
AN ACT TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION ON THE CONTRACT FOR THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF GOODS BY ROAD DONE AT GENEVA ON THE 19th DAY OF MAY, 1956, AND THE PROTOCOL THERETO DONE AT GENEVA ON THE 5TH DAY OF JULY, 1978, AND TO PROVIDE FOR CONNECTED MATTERS.
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
(4) Beidh feidhm ag alt 3 , a mhéid a thugtar éifeacht leis do Phrótacal 1992 ag leasú an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, maidir le tarluithe a tharlaíonn ar thosach feidhme na bhforálacha dá dtagraítear i bhfo-alt (2) den alt seo nó dá éis.
(4) Section 3, in so far as it gives effect to the Protocol of 1992 to amend the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, shall apply in respect of incidents occurring on or after the commencement of the provisions referred to in subsection (2) of this section.
Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998
“ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar an gCiste’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Bhunú Ciste Idirnáisiúnta le haghaidh Cúitimh as Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1971, arna dhéanamh sa Bhruiséil an 18ú lá de Nollaig, 1971, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, a ghlac an Stát, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,
"'the Fund Convention' means the International Convention on the Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971, done at Brussels on the 18th day of December, 1971, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",
Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998
However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.
However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.
However, upon the entry into force of the International Convention relating to the arrest of sea-going ships, signed at Brussels on 10 May 1952, for one of these States, these provisions shall cease to have effect for that State.
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Le linn oibríochtaí um fhaireachas ar theorainneacha ar muir, ba cheart do na Ballstáit a n-oibleagáidí faoi seach a urramú faoin Dlí Idirnáisiúnta, go háirithe faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Muir, faoin gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cuardach agus Tarrtháil ar Muir, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Coireachta Eagraithe Trasnáisiúnta agus a Phrótacal in aghaidh Imircigh a Smuigleáil ar Tír, ar Muir agus san Aer, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe i dTaobh Stádas Dídeanaithe, faoin gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, faoin gCúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Íde nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, faoi Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh agus faoi ionstraimí idirnáisiúnta ábhartha eile.
During border surveillance operations at sea, Member States should respect their respective obligations under international law, in particular the United Nations Convention on the Law of the Sea, the International Convention for the Safety of Life at Sea, the International Convention on Maritime Search and Rescue, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, the United Nations Convention relating to the Status of Refugees, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Convention on the Rights of the Child and other relevant international instruments.
Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
ciallaíonn “Ionad Comhordaithe Tarrthála” aonad atá freagrach as eagrú éifeachtúil a chur chun cinn i dtaobh seirbhísí cuardaigh agus tarrthála agus as comhordú iompar oibríochtaí cuardaigh agus tarrthála laistigh de réigiún cuardaigh agus tarrthála arna sainmhíniú sa Choinbhinsiún Idirnáisiúnta um Chuardach agus Tarrtháil ar Muir;
‘Rescue Coordination Centre’ means a unit responsible for promoting efficient organisation of search and rescue services and for coordinating the conduct of search and rescue operations within a search and rescue region as defined in the International Convention on Maritime Search and Rescue;
Rialachán (AE) Uimh. 656/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena mbunaítear rialacha i gcomhair faireachais ar na teorainneacha farraige seachtracha i gcomhthéacs comhair oibríochtúil a chomhordaíonn an Ghníomhaireacht Eorpach chun Comhar Oibríochtúil a Bhainistiú ag Teorainneacha Seachtracha Bhallstáit an Aontais Eorpaigh
Le Coinbhinsiún Idirnáisiúnta IMO um Thruailliú ó Longa a Chosc (MARPOL), foráiltear do chur i bhfeidhm éigeantach EEDI ar longa nua agus d'úsáid SEEMPanna i gcabhlach an domhain iomláin.
The IMO International Convention for the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL) provides for the mandatory application of the EEDI to new ships and the use of SEEMPs throughout the entire world fleet.
Rialachán (AE) 2015/757 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le faireachán, tuairisciú agus fíorú a dhéanamh ar astaíochtaí dé-ocsaíde carbóin ó mhuiriompar, agus lena leasaítear Treoir 2009/16/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tá Coinbhinsiún ICCAT ina chreat do chomhar réigiúnach i ndáil le caomhnú agus bainistiú tuinníní agus speicis atá cosúil le tuinníní san Aigéan Atlantach agus sna farraigí máguaird tríd an gCoimisiún Idirnáisiúnta um Thuinníní Atlantacha a Chaomhnú (ICCAT) a bhunú.
The ICCAT Convention provides a framework for regional cooperation on the conservation and management of tunas and tuna-like species in the Atlantic Ocean and the adjoining seas through the setting-up of an International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT).
Rialachán (AE) 2017/2107 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leagtar síos bearta bainistíochta, caomhnaithe agus rialaithe is infheidhme i limistéar an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Chaomhnú Thuinníní an Atlantaigh (ICCAT), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1936/2001, Rialachán (CE) Uimh. 1984/2003 agus Rialachán (CE) Uimh. 520/2007 ón gComhairle
ceadúnais oibríochta iompair, doiciméid le hiompar san fheithicil, coisc ar bhóithre áirithe a úsáid, táillí ar úsáid bóithre, oibleagáidí faoi chonarthaí caighdeánacha maidir le hiompar earraí, doiciméid a dhréachtú lena gcruthófar an conradh iompair, ceadanna iompair idirnáisiúnta, oibleagáidí faoin gCoinbhinsiún ar an gConradh le haghaidh Iompar Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar, an nóta coinsíneachta idirnáisiúnta a dhréachtú, teorainneacha a thrasnú, seoltóirí lasta, doiciméid speisialta a ghabhann le hearraí.”;
transport operating licences, documents to be carried in the vehicle, bans on using certain roads, road-use fees, obligations under standard contracts for the carriage of goods, drafting of documents which form the transport contract, international transport permits, obligations under the Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road, drafting of the international consignment note, crossing borders, freight forwarders, special documents accompanying goods.’;
Treoir (AE) 2018/645 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Aibreán 2018 lena leasaítear Treoir 2003/59/CE maidir le cáiliú tosaigh agus le hoiliúint thréimhsiúil tiománaithe feithiclí áirithe bóthair i gcomhair iompar earraí nó paisinéirí agus Treoir 2006/126/CE maidir le ceadúnais tiomána ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
Ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an l lú lá d'Aibreán, 1962, ag an gComhdháil de na Rialtais Chonarthacha sa Choinbhinsiún sin, agus ós deimhin liom go bhfuil glactha ag rialtais na dtíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal a ghabhann leis seo leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo an 21ú lá de Dheireadh Fómhair, 1969, ag an Tionól den Eagraíocht Chomhairleach Mhuirí Idir-Rialtasach, agus ós deimhin liom go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal a ghabhann leis seo faoi réim an Choinbhinsiúin, déanaimse, AILBHE MAC RAGHNAILL, Aire Iompair, leis seo, i bhfeidhmiú na gcumhachtaí a thugtar dom le halt 19(1) den Acht um Ola-Thruailliú na Farraige, 1956 (Uimh. 25 de 1956), leis an Ordú um Iompar, Breosla agus Cumhacht (Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire a Aistriú), 1959 (I.R. Uimh. 125 de 1959) agus leis an Ordú Turasóireachta agus Iompair (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú), 1980 (I.R. Uimh. 11 de 1980), a ordú mar a leanas:
I, ALBERT REYNOLDS, Minister for Transport, being satisfied that the governments of the countries specified in Part I of the Schedule hereto have accepted the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part II of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 11th day of April, 1962, by the Conference of Contracting Governments to that Convention, and being satisfied that the governments of the countries specified in Part III of the Schedule hereto have accepted the amendments to that Convention which were adopted on the 21st day of October, 1969, by the Assembly of the Inter-Governmental Maritime Consultative Organisation, and being satisfied that the Convention extends to the territories specified in Part IV of the Schedule hereto, hereby, in exercise of the powers conferred on me by section 19 (1) of the Oil Pollution of the Sea Act, 1956 (No. 25 of 1956) , the Transport, Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order, 1959 ( S.I. No. 125 of 1959 ), and the Tourism and Transport (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1980 ( S.I. No. 11 of 1980 ), order as follows:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
4. cur amach a bheith aige ar na rialacha agus ar na hoibleagáidí a eascraíonn as Coinbhinsiún CMR ar an gConradh le haghaidh Iompair Idirnáisiúnta Earraí de Bhóthar;
4. be familiar with the rules and obligations arising from the CMR Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road;
Rialachán (CE) Uimh. 1071/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna maidir leis na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh chun gairm an oibreora iompair de bhóthar a chleachtadh agus lena n-aisghairtear Treoir 96/26/CE ón gComhairle
Lógó gaois.ie
gaois.ie