Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (721)
(a) Féadfaidh an tAire a chur faoi deara tráth ar bith taifead sa Chlár a cheartú.
( b ) The Minister may at any time cause an entry in the Register to be corrected.
Uimhir 25 de 1984: AN tACHT UM CHLÁRÚ FÁSÓIRÍ PRÁTAÍ AGUS PACÁLAITHE PRÁTAÍ, 1984
—(1) Féadfaidh scrúdaitheoir éirí as oifig nó, ar chúis a shuíomh, féadfaidh an chúirt é a chur as oifig.
—(1) An examiner may resign or, on cause shown, be removed by the court.
Uimhir 27 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ (LEASÚ), 1990
(1) I gcás ina bhfuil cúis ag an Aire chun a chreidiúint, maidir le haon ghníomhaíocht, go leithleach nó in éineacht le gníomhaíochtaí, pleananna nó tionscadail eile, gur de chineál í a bhféadfadh— (a) éifeacht shuntasach a bheith aici ar Láithreán Eorpach, (b) éifeacht dhochrach a bheith aici ar shláine Láithreáin Eorpaigh, (c) gurb í is cúis le meath ar ghnáthóga nádúrtha nó ar ghnáthóga speiceas nó le díshocrú na speiceas ar ina leith a bhféadfadh an Láithreán Eorpach a bheith ainmnithe nó a ainmníodh é de bhun na Treorach um Ghnáthóga, nó a aicmíodh é nó a bhféadfadh sé a bheith aicmithe, de bhun na Treorach um Éin, a mhéid a d’fhéadfadh sé gur dhíshocrú suntasach an díshocrú sin i ndáil le cuspóirí na Treorach um Éin nó na Treorach um Ghnáthóga, (d) gurb í is cúis le truailliú nó meath ar ghnáthóga nó le haon díshocrú a dhéanfaidh difear d’éin de réir bhrí Airteagal 4 den Treoir um Éin, nó (e) éifeacht dhochrach a bheith aici ar stádas caomhantais na nithe seo a leanas— (i) speicis ainmhithe arna liostú in Iarscríbhinn IV(a) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga ina raon nádúrtha de bhun Airteagal 12 den Treoir um Ghnáthóga, (ii) speicis phlandaí arna liostú in Iarscríbhinn IV(b) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga de bhun Airteagal 13 den Treoir um Ghnáthóga, (iii) speicis de fauna agus flora fiáine arna liostú in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga de bhun Airteagal 14 den Treoir um Ghnáthóga, (iv) éin dá dtagraítear in Airteagal 1 den Treoir um Éin, féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh faoin Rialachán seo chun cúirte dlínse inniúla ar ordú á cheangal gníomh a dhéanamh nó staonadh ó ghníomh a dhéanamh de réir mar a mheasfaidh an chúirt is gá, chun a chinntiú go gcomhlíonfar an Treoir um Ghnáthóga nó an Treoir um Éin, chun éifeacht dhochrach, truailliú, meath nó díshocrú a scor, a sheachaint, a fhreaschur, a laghdú nó deireadh a chur leis an gcéanna.
(1) Where the Minister has reason to believe that any activity, either individually or in combination with other activities, plans or projects, is of a type that may— (a) have a significant effect on a European Site, (b) have an adverse effect on the integrity of a European Site, (c) cause the deterioration of natural habitats or the habitats of species or the disturbance of the species for which the European Site may be or has been designated pursuant to the Habitats Directive, or has been classified or may be classified, pursuant to the Birds Directive, insofar as such disturbance could be significant in relation to the objectives of the Birds Directive or the Habitats Directive, (d) cause pollution or deterioration of habitats or any disturbance affecting birds within the meaning of Article 4 of the Birds Directive, or (e) have an adverse effect on the conservation status of— (i) animal species listed in Annex IV(a) to the Habitats Directive in their natural range pursuant to Article 12 of the Habitats Directive, (ii) plant species listed in Annex IV(b) to the Habitats Directive pursuant to Article 13 of the Habitats Directive, or (iii) species of wild fauna and flora listed in Annex V to the Habitats Directive pursuant to Article 14 of the Habitats Directive, or (iv) birds referred to in Article 1 of the Birds Directive, the Minister may make an application under this Regulation to a court of competent jurisdiction for an order to require the taking of action or the refraining from taking action as the court considers necessary, for the purposes of ensuring compliance with the Habitats Directive or the Birds Directive, to cease, avoid, reverse, reduce or eliminate the adverse effect, pollution, deterioration or disturbance.
SI No_477_of_2011
(3) (a) I gcás go n-aimsíonn oifigeach údaraithe arna cheapadh nó arna ceapadh faoi Rialachán 4 nó comhalta den Gharda Síochána, ar Láithreán Eorpach, aon ainmhí nó rud dá dtagraítear i mír (1)(b), nó i gcás ina mainníonn duine treoir a chomhlíonadh faoi mhír (4)(a)(ii) nó (iii), féadfaidh an t-oifigeach údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána aon ainmhí nó rud den sórt sin a thabhairt chun siúil nó a chur faoi deara é a thabhairt chun siúil, ar cibé modh is cuí leis nó léi, den talamh agus féadfaidh sé nó sí é a thabhairt nó a chur faoi deara é a thabhairt chuig cibé áit a chinnfidh sé nó sí chun é a stóráil nó a ghaibhniú, de réir mar is cuí agus, tar éis déanamh amhlaidh, féadfaidh sé nó sí, de réir mar is gá nó is cuí leis nó léi, é a aistriú nó a chur faoi deara é a aistriú ó aon áit go haon áit eile.
(3) (a) Where an authorised officer appointed under Regulation 4 or a member of An Garda Síochána finds on a European Site any animal or object referred to in paragraph (1)(b), or where a person has failed to comply with an instruction under paragraph (4)(a)(ii) or (iii) the authorised officer or member of An Garda Síochána may remove or cause to be removed, by whatever means he or she considers appropriate, from the land any such animal or object and bring or cause it to be brought to such place as he or she may determine for storage or impoundment as appropriate and, having done so, may, as he or she considers necessary or appropriate, transfer or cause it to be transferred from any place to any other place.
SI No_477_of_2011
(3) Roimh cheiliúra do dhéanamh ar cheadúnas easportálaí (ar aon tslí eile seachas do réir iarratais do rinneadh chuige sin fén alt so), bhéarfaidh an tAire i scríbhinn do shealbhóir an cheadúnais sin, no dá ionadaí phearsanta (más ann do) no dá shocruitheoir (pe'ca aca é), fógra coicíse ar a laighead go bhfuil sé chun an ceadúnas san do cheiliúra amhlaidh, agus breithneoidh sé aon aithris chúise dhéanfaidh an sealbhóir no an t-ionadaí pearsanta no an socruitheoir sin (pe'ca aca é) sara mbeidh téarma an fhógra san istigh agus féadfa sé, más oiriúnach leis é, a chur fé ndeár go gcomórfar fiosrúchán i dtaobh an scéil.
(3) Before revoking (otherwise than in accordance with an application in that behalf made under this section) an exporter's licence, the Minister shall give at least one fortnight's notice in writing of his intention so to revoke such licence to the holder thereof or his personal representative (if any) or its liquidator (as the case may be), and shall consider any representations, made before the expiration of such notice by such holder or personal representative or liquidator (as the Case may be) and may if he thinks fit cause an inquiry to be held in relation to the matter.
Uimhir 10 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930
—(1) Féadfaidh an tAire uair ar bith a chur fé ndeár fiosrúchán (dá ngairmtear fiosrúchán áitiuil san Acht so) do dhéanamh i dtaobh coiste oideachais ghairme beatha do chólíona a dhualgas fén Acht so no i dtaobh oifigeach no seirbhíseach do choiste oideachais ghairme beatha do chólíona a dhualgas mar oifigeach no mar sheirbhíseach den tsórt san (pe'ca aca é) agus chuige sin féadfaidh an tAire duine dá oifigigh do cheapa chun an fhiosrúcháin áitiúla san do dhéanamh
—(1) The Minister may at any time cause an inquiry (in this Act referred to as a local inquiry) to be held in relation to the performance by a vocational education committee of its duties under this Act or in relation to the performance by an officer or a servant of a vocational education committee of his duties as such officer or servant (as the case may be) and for that purpose may appoint an officer of the Minister to hold such local inquiry.
Uimhir 29 de 1930: ACHT OIDEACHAIS GHAIRME BEATHA, 1930
(3) Roimh cheiliúradh do dhéanamh ar cheadúnas easportálaí (ar aon tslí seachas do réir iarratais do rinneadh chuige sin fén alt so), bhéarfaidh an tAire i scríbhinn do shealbhóir an cheadúnais sin, no dá ionadaí phearsanta dhlíthiúil (más ann do) no do shocruitheoir an tsealbhóra (pe'ca aca é), fógra coicíse ar a laighead á rá go bhfuil sé chun an cheadúnais sin do cheiliúradh amhlaidh, agus breithneoidh sé cúis ar bith a phléidhfidh an sealbhóir no an t-ionadaí pearsanta dlíthiúil no an socruitheoir sin (pe'ca aca é) roimh dhul in éag don fhógra san agus féadfa sé, más oiriúnach leis é, a chur fé ndeár go gcomórfar fiosrúchán i dtaobh an scéil.
(3) Before revoking (otherwise than in accordance with an application in that behalf made under this section) an exporter's licence, the Minister shall give at least one fortnight's notice in writing of his intention so to revoke such licence to the holder thereof, or his legal personal representative (if any) or the liquidator of the holder (as the case may be), and shall consider any representations made before the expiration of such notice by such holder, or legal personal representative or liquidator (as the case may be), and may if he thinks fit cause an inquiry to be held in relation to the matter.
Uimhir 26 de 1931: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (PRÁTAÍ), 1931
—Pé uair a bheartóidh an tAire ordú do dhéanamh fén Acht so no a hiarrfar ar an Aire léas do thabhairt no ordú do dhéanamh no ceadúnas do dheonadh fén Acht so, féadfaidh an tAire, más oiriunach leis é, a chur fé ndeár fógra i dtaobh an bheartaithe no an iarratais sin d'fhoillsiú pé tráthanna agus i pé slí is dóich leis is ceart, agus féadfaidh leis an bhfógra san caoi do thabhairt do gach duine ag á mbeidh leas sa scéal ar agóidí do dhéanamh chun an Aire agus ar chúis do phlé leis alos an orduithe, an léasa no an cheadúnais sin (do réir mar bheidh) agus féadfaidh treoracha do chur sa bhfógra san maidir leis an am, leis an slí, agus leis an áit ina bhféadfar na hagóidí sin do dhéanamh agus an chúis sin do phlé.
—Whenever the Minister proposes to make an order under this Act or an application is made to the Minister for the making of a lease or an order or the granting of a licence under this Act, the Minister may, if he so thinks fit, cause notice of such proposal or application to be published at such times and in such manner as he thinks proper, and may by such notice give to all persons interested an opportunity of making to the Minister objections, and representations in respect of such order, lease, or licence (as the case may be) and may include in such notice directions as to the time, manner, and place in and at which such objections and representations may be made.
Uimhir 12 de 1933: ACHT IMEALL TRÁGHA, 1933
(1) Beirt nó níos mó a éilíonn nó atá faoi dhliteanas mar chomhpháirtithe agus atá ag seoladh gnó laistigh den dlínse, féadfaidh siad agra a dhéanamh nó beidh siad inagartha in ainm na ngnólachtaí faoi seach, más ann, a raibh na daoine sin ina gcomhpháirtithe iontu an tráth a d'fhabhraigh cúis na caingne, agus féadfaidh aon pháirtí i gcaingean sa chás sin iarratas a dhéanamh trí fhógra foriarratais chun na Cúirte ar ordú á ordú do na daoine a dhealraíonn a bheith ina gcomhpháirtithe, nó do na daoine a sheolann an gnó, ainmneacha, tuairiscí agus áiteanna cónaithe na ndaoine a bhí, an tráth a d'fhabhraigh cúis na caingne, ina gcomhpháirtithe in aon ghnólacht den sórt sin, a thabhairt i cibé slí, agus iad fíoraithe faoi mhionn nó i cibé slí eile, a ordóidh an Chúirt.
(1) Two or more persons claiming or being liable as partners and carrying on business within the jurisdiction may sue or be sued in the name of the respective firms, if any, of which such persons were partners at the time the cause of action accrued, and any party to an action may in such case apply by notice of motion to the Court for an order directing the persons who appear to be partners or the persons carrying on the business to furnish the names, descriptions and places of residence of the persons who were, at the time of the accrual of the cause of action, partners in any such firm in such manner and verified on oath or otherwise as the Court may direct.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(2) Aon uair a dhéanann an tAire ordú faoi alt 60, 61 nó 62, cuirfidh sé nó sí faoi deara, a luaithe is féidir tar éis an t-ordú a dhéanamh, fógra á rá go ndearnadh an t-ordú sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus luafar san fhógra sin cad é an tréimhse ina bhféadfar achomharc a dhéanamh faoi alt 60, 61 nó 62, agus déanfaidh sé nó sí cóip den ordú a sheirbheáil, a luaithe is féidir, ar úinéir an iascaigh lena mbaineann an t-ordú.
(2) Whenever the Minister makes an order under section 60, 61 or 62, he or she shall, as soon as may be after the order is made, cause notice of the making of such order to be published in the Iris Oifigiúil, which notice shall state the period within which an appeal may be taken under section 60, 61 or 62, and shall, as soon as may be, serve on the owner of the fishery to which the order relates a copy of the order.
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach Custam agus Máil, de réir mar a bheidh, aon duine a bhfuil drochamhras aige nó aici ina leith, le cúis réasúnach, go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta aige nó aici faoin alt seo a ghabháil gan bharántas.
(2) A member of the Garda Síochána or an officer of Customs and Excise, as the case may be, may arrest without warrant any person whom he or she with reasonable cause suspects is committing or has committed an offence under this section.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUBSTAINTÍ SÍCIGHNÍOMHACHA) 2010
(2) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána nó oifigeach Custam agus Máil, de réir mar a bheidh, aon duine a bhfuil drochamhras aige nó aici ina leith, le cúis réasúnach, go bhfuil cion á dhéanamh nó déanta aige nó aici faoin alt seo a ghabháil gan bharántas.
(2) A member of the Garda Síochána or an officer of Customs and Excise, as the case may be, may arrest without warrant any person whom he or she with reasonable cause suspects is committing or has committed an offence under this section.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SUBSTAINTÍ SÍCIGHNÍOMHACHA) 2010
"(3A) Más rud é gur ciontaíodh duine i gcion dá dtagraítear i bhfomhír (i), (ii) nó (iv) d’fho-alt (2) (g), ansin, má dhéantar iarratas chuige sin nó má chuirtear faoi deara iarratas chuige sin a dhéanamh chun na cúirte, féadfaidh an chúirt ordú a dhéanamh á cheangal ar an duine lena mbaineann aon fhoráil de na hAchtanna a chomhlíonadh, ar foráil í a bhaineann leis na ceanglais a bheidh sonraithe san fhomhír sin (i), (ii) nó (iv), de réir mar a bheidh.".
"(3A) Where a person has been convicted of an offence referred to in subparagraph (i), (ii) or (iv) of subsection (2)(g), then, if an application is made, or caused to be made to the court in that regard, the court may make an order requiring the person concerned to comply with any provision of the Acts relating to the requirements specified in the said subparagraph (i), (ii) or (iv), as the case may be.".
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
49A.—(1) I gcás ina n-éilíonn aon duine go bhfuil sé nó sí i dteideal éasúna nó profit à prendre agus go bhfuil na ceanglais iomchuí arna leagan amach in ailt 33 go 38 den Acht um Athchóiriú an Dlí Talún agus Tíolactha, 2009 comhlíonta, féadfaidh an duine sin iarratas a dhéanamh chuig an Údarás, agus féadfaidh an tÚdarás, más deimhin leis gurb ann do theideal den sórt sin chun na héasúna nó an profit à prendre lena mbaineann, a chur faoi deara, de réir mar is cuí—
49A.—(1) Where any person claims to be entitled to an easement or profit à prendre and the relevant requirements set out in sections 33 to 38 of the Land and Conveyancing Law Reform Act 2009 have been met, that person may apply to the Authority and the Authority, if satisfied that there is such an entitlement to the easement or profit à prendre concerned, may cause it, as appropriate, to be—
AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011
(4) (a) I gcás ina mainníonn duine treoir faoi mhír (1) a chomhlíonadh, féadfaidh oifigeach údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána aon fheithicil eisbhóthair nó dobharárthach áineasa a thabhairt chun siúil nó a chur faoi deara í nó é a thabhairt chun siúil a bhfuil cúis ag an oifigeach údaraithe nó ag an gcomhalta den Gharda Síochána chun a chreidiúint gur tugadh isteach nó gur cuireadh ar an talamh í nó é nó gur tugadh isteach ar an uisce nó gur cuireadh san uisce nó ar an uisce í nó é de shárú ar Rialachán 29 agus féadfaidh sé nó sí feithicil eisbhóthair nó dobharárthach áineasa den sórt sin a bheidh tugtha chun siúil amhlaidh a stóráil nó a chur faoi deara í nó é a stóráil.
(4) (a) Where a person fails to comply with an instruction under paragraph (1), an authorised officer or a member of An Garda Síochána may remove or cause to be removed any off-road vehicle or recreational watercraft which the authorised officer or the member of An Garda Síochána has reason to believe was brought onto or placed on the land or brought onto or placed in or on water in contravention of Regulation 29 and may store or cause to be stored such off-road vehicle or recreational watercraft so removed.
SI No_477_of_2011
(b) Féadfaidh an t-oifigeach údaraithe nó comhalta den Gharda Síochána ainmhí nó rud a choinneáil de réir mhír (a)— (i) ar feadh cibé tréimhse a mheasfaidh sé nó sí is gá i gcás go mbeidh cúis réasúnach aige nó aici chun a chreidiúint gur dóigh go n-úsáidfear an t-ainmhí nó an rud chun cion a dhéanamh faoi na Rialacháin seo, (ii) chun críocha na nithe seo a leanas— (I) scrúdú breise a dhéanamh lena n-áirítear scrúdú dlí-eolaíochta, (II) é a úsáid mar fhianaise in imeachtaí, nó (III) úinéireacht an ainmhí nó an ruda a shuí, nó (iii) i gcomhair aon teaglaim de na cúiseanna dá dtagraítear in (i) agus (ii) den fhomhír seo.
(b) An animal or object may be detained in accordance with paragraph (a) by the authorised officer or member of the Garda Síochána— (i) for such period as he or she may consider necessary where he or she has reasonable cause to believe that the animal or object is likely to be used in committing an offence under these Regulations, (ii) for the purposes of— (I) further examination including forensic examination, (II) for use as evidence in proceedings, or (III) for establishing the ownership of the animal or object, or (iii) for any combination of the reasons referred to in (i) and (ii)of this subparagraph.
SI No_477_of_2011
(6) (a) Féadfaidh an tAire a chur faoi deara scrúdú ar gach ceann, nó ar aon cheann, de na taifid dá dtagraítear i mír (1) a dhéanamh thar a cheann nó thar a ceann, agus féadfar, le linn an scrúdaithe sin, imscrúdú a dhéanamh ar aon ghné nó aon ghnéithe den mhodh inar fheidhmigh an t-údarás poiblí a fhreagrachtaí faoi na Rialacháin seo.
(6) (a) The Minister may cause an examination of all or of any of the records referred to in paragraph (1) to be carried out on his behalf, and such an examination may investigate any aspect or aspects of the manner in which the public authority has exercised its responsibilities under these Regulations.
SI No_477_of_2011
—(1) I gcás ina gcuirfar in úil do choróinéir go bhfuil corp marbh duine ina luighe laistigh dá cheanntar agus ina mbeidh cúis réasúnta le hamhrus go bhfuair an duine bás obann nách fios cad ba thrúig do, más dó leis an gcoróinéir go mb'fhéidir go gcruthóidh scrúdú post-mortem nách gá coiste, féadfa sé a chur fé ndeár scrúdú den tsórt san do dhéanamh agus a thora do thuairisciú dho, agus chun crícheanna an scrúduithe beidh ag an gcoróinéir agus ag éinne dá n-údaróidh sé an scrúdú do stiúrú na comhachta, na húdaráis agus na saoirsí céanna do bheadh acu dá mba scrúdú d'ordódh an coróinéir ag coiste ar chorp an duine mhairbh an scrúdú.
—(1) Where a coroner is informed that the dead body of a person is lying within his district and there is reasonable cause to suspect that the person has died a sudden death of which the cause is unknown, if the coroner is of opinion that a post-mortem examination may prove an inquest to be unnecessary, he may cause such an examination to be made and the result to be reported to him, and for the purposes of the examination the coroner and any person authorised by him to conduct the examination shall have the like powers, authorities and immunities as if the examination were an examination directed by the coroner at an inquest upon the body of the deceased.
Uimhir 1 de 1927: ACHT CORÓINÉIRÍ (LEASÚ), 1927
—(1) Pé uair a bheidh cathaoirleach Bhord na nArm-Phinsean no gnáth-bhall den Bhord san, tré easláinte no ar leor-chúis eile fé mhí-chumas dhiombuan ná leigfidh do a dhualgaisí mar chathaoirleach no mar bhall den tsórt san do chólíona, féadfidh an tAire, más oiriúnach leis é, duine eile do cheapa chun bheith ina chathaoirleach ar Bhord na nArm-Phinsean no ina ghnáthbhall den Bhord san (pe'ca aca é) in áit an chathaoirligh no an ghnáth-bhaill a bheidh fé mhí-chumas amhlaidh agus san an fhaid a leanfidh an mí-chumas san.
—(1) Whenever the chairman or an ordinary member of the Army Pensions Board is through ill-health or other sufficient cause temporarily incapacitated from performing his duties as such chairman or member, the Minister may, if he so thinks fit, appoint another person to be chairman or an ordinary member (as the case may be) of the Army Pensions Board in the place of the chairman or ordinary member so incapacitated for so long as such incapacity continues.
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
—(1) Roimh atharú no nea-mbríochaint do dhéanamh (ar aon tslí seachas do réir iarratais a déanfar chuige sin fé alt 10 den Príomh-Acht) ar chlárú aon áitreibh fén bPríomh-Acht no fén Acht so, bhéarfaidh an tAire, i scríbhinn, d'únaer chláruithe an áitreibh sin no dá ionadaí phearsanta (más ann do) no do shocruitheoir an áitreibh sin (pe'ca aca é) fógra coicíse ar a laighead go bhfuil sé chun an chláruithe sin d'atharú no do chur ar nea-mbrí amhlaidh agus breithneoidh aon aithris chúise dhéanfaidh an t-únaer cláruithe no an t-ionadaí pearsanta no an socruitheoir sin (pe'ca aca é) sara mbeidh téarma an fhógra san istigh agus féadfaidh, más oiriúnach leis é, a chur fé ndeár go gcomórfar fiosrúchán i dtaobh an scéil.
—(1) Before altering or cancelling (otherwise than in accordance with an application in that behalf made under section 10 of the Principal Act) the registration of any premises under The Principal Act or this Act, the Minister shall give at least one fortnight's notice in writing of his intention so to alter or cancel such registration to the registered proprietor of such premises or his personal representative (if any) or its liquidator (as the case may be) and shall consider any representations made before the expiration of such notice by such registered proprietor or personal representative or liquidator (as the case may be) and may, if he thinks fit, cause an inquiry to be held in relation to the matter.
Uimhir 36 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (UIBHE), 1930
—(1) Féadfaidh an tAire uair ar bith a chur fé ndeár fiosrúchán (dá ngairmtear fiosrúchán áitiuil san Acht so) do dhéanamh i dtaobh oifigeach no seirbhíseach do choiste talmhaíochta do chólíona a dhualgas mar oifigeach no mar sheirbhíseach den tsórt san agus chuige sin féadfaidh an tAire duine dá oifigigh do cheapa chun an fhiosrúcháin áitiúla san do dhéanamh.
—(1) The Minister may at any time cause an inquiry (in this Act referred to as a local inquiry) to be held in relation to the performance by an officer or a servant of a committee of agriculture of his duties as such officer or servant and for that purpose may appoint an officer of the Minister to hold such local inquiry.
Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931
(2) I gcás ina ndearna Bord na gCeanntar gCumhang do bhí ann le déanaí no Coimisiún na Talmhan, roimh an Acht so do rith, roimh-íoc do thabhairt uatha ar ath-dhíol talmhan do cheannuigh an Bord san as na cistí do bhí ar a gcur acu, féadfaidh Coimisiún na Talmhan, pé uair is oiriúnach leo é, a chur fé ndeár go n-áireofar an tsuim a bheidh amuich agus gan íoc an uair sin alos an roimh-íoca san agus an talamh san do chur fé mhuirear blianachta ceannaigh a háireofar do réir ráta trí go gceathrú per cent. per annum, chun na suime bheidh amuich amhlaidh d'aisíoc, in ionad agus in íoc na blianachta do bhí iníoctha go dtí san alos an roimh-íoca san.
(2) Where before the passing of this Act an advance was made by the late Congested Districts Board or by the Land Commission on the resale of land which was purchased by the said Board out of the funds at its disposal, the Land Commission may, whenever they think it expedient so to do, cause an account to be taken of the sum then outstanding and unpaid in respect of such advance and may charge such land with a purchase annuity calculated at the rate of three and one-quarter per cent per annum for the repayment of the sum so outstanding in lieu and satisfaction of the annuity theretofore payable in respect of such advance.
Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931
(4) Roimh atharú no nea-mbríochaint do dhéanamh (ar aon tslí seachas do réir iarratais do rinneadh chuige sin fén alt so) ar chlárú aon áitreibh fén Acht so, bhéarfaidh an tAire i scríbhinn, do dhílseánach chláruithe an áitreibh sin no dá ionadaí phearsanta (más ann do) no dá shocruitheoir (pe'ca aca é) fógra coicíse ar a laighead go bhfuil sé chun an clárú san do chur ar neambrí no d'atharú amhlaidh, agus breithneoidh sé cúis ar bith a phléidhfidh an dílseánach cláruithe no an t-ionadaí pearsanta no an socruitheoir sin (pe'ca aca é) roimh dhul in éag don fhógra san agus féadfa sé, más oiriúnach leis é, a chur fé ndeár go gcomórfar fiosrúchán i dtaobh an scéil.
(4) Before altering or cancelling (otherwise than in accordance with an application in that behalf made under this section) the registration of any premises under this Act, the Minister shall give at least one fortnight's notice in writing of his intention so to cancel or alter such registration to the registered proprietor of such premises or his personal representative (if any) or its liquidator (as the case may be), and shall consider any representations made before the expiration of such notice by such registered proprietor or personal representative or liquidator (as the case may be), and may it he thinks fit cause an inquiry to be held in relation to the matter.
Uimhir 26 de 1931: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (PRÁTAÍ), 1931
(4) Sara ndéanfaidh an tAire clárú áitreibh ar bith fén gCuid seo den Acht so d'atharú no do chur ar ceal (ar shlí eile seachas do réir iarratais chuige sin ar n-a dhéanamh fén alt so), bhéarfaidh do dhílseánach chláruithe an áitreibh sin no dá ionadaí phearsanta (más ann do) no dá leachtálaí (pe'ca aca é) fógra mí ar a laighead i scríbhinn i dtaobh é bheith ar aigne an clárú san do chur ar ceal no d'atharú amhlaidh agus breithneoidh cúis ar bith a phléidhfidh an dílseánach cláruithe no an t-ionadaí pearsanta no an leachtálaí sin (pe'ca aca é) no aon cheadúnaí cláruithe den tsórt san leis laistigh de sheachtain tar éis an fhógra san do sheirbheáil agus cuirfidh fé ndeár, má hiarrtar san air, fiosrúchán do dhéanamh i dtaobh an scéil.
(4) Before altering or cancelling (otherwise than in accordance with an application in that behalf made under this section) the registration of any premises under this Part of this Act, the Minister shall give at least one month's notice in writing of his intention so to cancel or alter such registration to the registered proprietor of such premises or his personal representative (if any) or its liquidator (as the case may be), and shall consider any representations made within seven days after the service of such notice by such registered proprietor or personal representative or liquidator (as the case may be) or by any such registered licensee and shall, if requested, cause an inquiry to be held in relation to the matter.
Uimhir 42 de 1934: ACHT UM BEITHIGH AGUS CAOIRE DO MHARBHADH, 1934
(4) Sara ndeinidh an tAire (ar aon tslí seachas do réir iarratais a déanfar chuige sin fén alt so) clárú duine ar bith a bheidh cláruithe i gclár a bheidh á choimeád do réir na Coda so den Acht so d'atharú no do chur ar ceal bhéarfa sé fógra ceithre lá déag ar a laighead i scríbhinn don duine sin no dá ionadaí phearsanta no dá leachtálaí (pe'ca aca é) á rá go bhfuil sé chun an chláruithe sin do chur ar ceal agus breithneoidh aon chúis a dhéanfaidh an duine no an t-ionadaí pearsanta no an leachtálaí sin (pe'ca aca é) do phlé leis fé cheann ceithre lá déag tar éis an fhógra san do sheirbheáil agus, má hiarrtar san air, cuirfidh fé ndeár fiosrúchán do dhéanamh i dtaobh an scéil.
(4) Before cancelling (otherwise than in accordance with an application in that behalf made under this section) the registration of any person who is registered in a register kept in pursuance of this Part of this Act, the Minister shall give to sue, person or to his personal representative or liquidator (as the case may be) at least fourteen days notice in writing of his intention so to cancel such registration, and shall consider any representations made within fourteen days after the service of such notice by such person or personal representative or liquidator (as the case may be) and shall, if requested, cause an inquiry to be held in relation to the matter.
Uimhir 21 de 1935: ACHT TORA DÉIRÍOCHTA (PRAGHAS DO DHÉANAMH SEASMHACH), 1935
(4) Nuair a cuirfear aighneas fé bhráid an Aire fén alt so chun breith do thabhairt air féadfaidh an tAire breith do thabhairt ar an aighneas san agus chuige sin féadfaidh a chur fé ndeár do chigire cheapfa sé fiosrúchán do dhéanamh i dtaobh an aighnis sin agus tuarasgabháil air do thabhairt dó.
(4). When a dispute has been referred under this section to the Minister for determination, the Minister may determine such dispute and for that purpose may cause an inspector appointed by him to hold an inquiry in regard to such dispute and to report to him thereon.
Uimhir 45 de 1936: ACHT ÁRACHAIS, 1936
—(1) Má dheineann Coimisiún na nOispidéal, tar éis dóibh dul i gcomhairle leis an gcoiste comhairlitheach oiriúnach, a ghearán leis an Aire gur diúltuíodh do dhuine ar bith áirithe do leigint isteach ina othar chomhnaithe in aon óspidéal 'na mbeidh búró bunuithe ina thaobh fén Acht so, no gur thárla moill mhíréasúnta maidir le cóireáil do chur ar dhuine ar bith dob othar comhnaithe in aon óspidéal den tsórt san, is dleathach don Aire, as a dhíscréid féin, fiosrúchán do chur á dhéanamh i dtaobh an ghearáin sin, más ceart san dar leis, agus feadfaidh duine do cheapadh chun an fhiosrúcháin sin do dhéanamh.
—(1) Where the Hospitals Commission, after consultation with the appropriate advisory committee, complain to the Minister that any person was refused admission as an intern patient to any hospital in relation to which a bureau has been established under this Act or that the treatment of any person admitted as an intern patient to any such hospital was unreasonably delayed, the Minister may, if in his discretion he so thinks proper, cause an inquiry to be held in relation to such complaint and may appoint a person to hold such inquiry.
Uimhir 9 de 1940: ACHT NA nOISPIDÉAL PUIBLÍ (LEASÚ), 1940
(4) Déanfaidh na Coimisinéirí gach tuairim a cuirfear chucu ó pháirtí agóideach do bhreithniú laistigh den am a ceaptar chuige sin leis an bhfo-alt deiridh sin roimhe seo den alt so agus féadfaid, má mheasaid gur ceart é maidir le haon tuairim áirithe, duine dá n-oifigigh do chur ag déanamh iniúchta ar an talamh a bheas ar únaeracht nó ar lonnaíocht ag an bpáirtí agóideach do chuir an tuairim sin chucu agus ar an talamh a bheas sonnraithe sa chúisaithris thionnscnaimh lena mbainfidh an tuairim sin agus ar an uisce-chúrsa láithreach a bheas luaite sa chúis-aithris sin nó ar shuíomh an uisce-chúrsa nua a bheas beartaithe agus a bheas luaite amhlaidh (pé acu é).
(4) The Commissioners shall consider every observation sent to them by an objecting party within the time limited in that behalf by the next preceding sub-section of this section and may, if they so think proper in respect of any particular observation, cause an inspection to be made by one of their officers of the land owned or occupied by the objecting party who sent such observation and of the land specified in the originating representation to which such observation relates and of the existing watercourse or the site of the proposed new watercourse (as the case may be) mentioned in such representation.
Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945
—Má thugann an t-iarratasóir ar cheadúnas onnmhuirithe i leith earra lena mbaineann an tAcht so caoi chun cóipeanna grianghraftha den earra do dhéanamh, féadfaidh an tAire a thabhairt go ndéanfar cóipeanna grianghraftha den earra agus a thabhairt go bhfoillseofar nó go n-úsáidfear in aon tslí is dóigh leis is ceart aon chóipeanna grianghraftha a déanfar amhlaidh.
—Where the applicant for an export licence in respect of an article to which this Act applies affords facilities for the making of photographic copies of the article, the Minister may cause photographic copies of the article to be made and may cause any photographic copies so made to be published or used in any manner which he thinks proper.
Uimhir 29 de 1945: AN tACHT DOICIMÉIDÍ AGUS PICTIÚIRÍ (ONNMHUIRIÚ DO RIALÁIL), 1945
(2) Más dóigh leis an gCúirt, le linn iarratas d'éisteacht chun ordú faoi fho-alt (1) den alt seo d'athbhreithniú, go bhfuil an t-éagumas a tháinig den díobháil a tharla don oibrí tar éis filleadh, féadfaidh an Chúirt déileáil leis an iarratas amhail is dá mb'éileamh é ar chúiteamh faoi Acht 1934 agus chun na críche sin féadfaidh sí a mheas gurb é an lá d'fhill an t-éagumas sin an lá a tharla an díobháil sin don oibrí.
(2) Where, at the hearing of an application to reconsider an order under subsection (1) of this section, it appears to the Court that the incapacity which resulted from the injury caused to the workman has recurred, the Court may deal with the application as if it were a claim for compensation under the Act of 1934 and for that purpose may treat the day on which such incapacity recurred as the day on which such injury was caused to the workman.
Uimhir 25 de 1953: AN tACHT UM CHÚITEAMH DO LUCHT OIBRE (LEASÚ), 1953
—(1) Féadfaidh cúisí a bheas ar tí a thriala ag aon armchúirt agóid a dhéanamh, ar aon chúis réasúnach, i gcoinne aon chomhalta den armchúirt, ar a n-áirítear an t-uachtarán, pé acu ceapadh an comhalta sin chun fónamh ar an armchúirt sin ó thús nó a ceapadh é chun folúntas a líonadh a tharla de dheasca oifigeach a scor, ionas nach mbeidh ar an armchúirt ach oifigigh nach ndearna an cúisí aon agóid réasúnach ina gcoinne.
—(1) An accused about to be tried by any court-martial may object, for any reasonable cause, to any member of the court-martial, including the president, whether appointed to serve thereon originally or to fill a vacancy caused by the retirement of an officer, so that the court-martial may be constituted of officers to whom the accused makes no reasonable objection.
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
—(1) Má tharlann, in aon chúis nó ábhar (lena n-áirítear aon chúis nó ábhar a mbeidh údarás Stáit ina pháirtí ann, ach gan imeacht choiriúil ar agra an Ard-Aighne d'áireamh), gur cúrsaí cuntais an cheist nó cuid den cheist a bheas faoi dhíospóid, féadfaidh an Chúirt nó an Chúirt Chuarda tráth ar bith a ordú an chúis nó an t-ábhar uile nó aon cheist nó saincheist fíorais a éireos ann a thriail os comhair eadránaí ar a gcomhaontóidh na páirtithe nó os comhair oifigigh don Chúirt nó don Chúirt Chuarda (do réir mar bheas) ar pé téarmaí maidir le costais nó eile is dóigh leis an gCúirt nó leis an gCúirt Chuarda (do réir mar bheas) a bheith cóir.
—(1) If, in any cause or matter (including any cause or matter to which a State authority is a party, but excluding a criminal proceeding at the suit of the Attorney General), the question in dispute consists wholly or in part of matters of account, the Court or the Circuit Court may at any time order the whole cause or matter or any question or issue of fact arising therein to be tried before an arbitrator agreed on by the parties or before an officer of the Court or the Circuit Court (as the case may be), upon such terms as to costs or otherwise as the Court or Circuit Court (as the case may be) thinks just.
Uimhir 26 de 1954: AN tACHT EADRÁNA, 1954
—(1) Féadfaidh an tAire ó am go ham fiosrúchán a chur á dhéanamh in aon cheantar iascaigh maidir leis na hiascaigh sa cheantar sin nó le haon cheann acu agus féachaint cad é an tslí is fearr chun an t-iascach nó na hiascaigh sin a rialú, a fheabhsú nó a chosaint, agus chuige sin féadfaidh sé oifigeach don Aire a cheapadh chun an fiosrúchán sin a dhéanamh.
—(1) The Minister may from time to time cause an inquiry to be held in any fishery district in relation to the fisheries therein or any of them and the best means to be adopted for the regulation, improvement or protection thereof, and for this purpose may appoint an officer of the Minister to hold such inquiry.
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Ar choinníoll go bhféadfaidh an Ceannasaí a chur faoi deara iarratas a fhógairt sula nglacfar leis in aon chás ina bhfeicfear dó gurb oiriúnach sin a dhéanamh mar gheall ar aon imthoscaí eisceachtúla, agus, i gcás ina mbeifear tar éis iarratas a fhógairt amhlaidh, féadfaidh an Ceannasaí, más cuí leis, é a fhógairt arís nuair a bheidh glactha leis ach ní bheidh d'iallach air déanamh amhlaidh.
Provided that the Controller may cause an application to be advertised before acceptance in any case where it appears to him that it is expedient by reason of any exceptional circumstances so to do, and where an application has been so advertised the Controller may, if he thinks fit, advertise it again when it has been accepted but shall not be bound so to do.
Uimhir 9 de 1963: ACHT NA dTRÁDMHARCANNA, 1963
—(1) Má tharlaíonn tionóisc i mianach nó i gcairéal, a thabharfaidh bás duine a bheidh ar fostú nó a dhéanfaidh díobháil mhór choirp dó, déanfaidh an duine freagrach fógra i dtaobh na tionóisce, i cibé foirm agus le cibé sonraí a shonróidh an tAire, a thabhairt láithreach do chigire agus do cibé duine a bheidh de thuras na huaire—
—(1) Where an accident occurs at a mine or quarry, causing the death of, or serious bodily injury to, a person employed, notice of the accident, in such form and accompanied by such particulars as may be specified by the Minister, shall forthwith be given by the responsible person to an inspector and to such person as may for the time being be nominated—
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
—Má tharlaíonn tionóisc nó teagmhas eile i mianach nó i gcairéal (a gceanglaítear leis an gCuid seo i gceachtar cás fógra a thabhairt ina thaobh), féadfaidh an tAire, tráth ar bith, a ordú do chigire tuarascáil speisialta a thabhairt ina leith, agus féadfaidh an tAire a chur faoi deara go bpoibleofar aon tuarascáil den sórt sin cibé tráth, agus ar cibé modh, is cuí leis.
—Where there occurs at a mine or quarry an accident or other occurrence (being in either case one of which notice is required by this Part to be given) the Minister may, at any time, direct an inspector to make a special report with respect thereto, and the Minister may cause any such report to be made public at such time and in such manner as he thinks fit.
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(2) Féadfaidh an tAire Iompair agus Cumhachta, mar choinníoll ar a mbreithneoidh sé iarratas ar thoiliú faoin alt seo, a cheangal go dtabharfar cibé pleananna agus sonraí a mheasfaidh sé is gá agus, ar aon iarratas den sórt sin a fháil, féadfaidh sé a chur faoi deara fógra i dtaobh an iarratais, agus i dtaobh an ama ar lena linn a fhéadfar agus an slí ina bhféadfar agóidí i gcoinne an iarratais sin a dhéanamh, a fhoilsiú ar cibé slí a mheasfaidh sé is cuí chun eolas a thabhairt do dhaoine dá ndéanann sé difear, agus, sula dtabharfaidh sé a thoiliú, féadfaidh sé, más oiriúnach leis, duine a cheapadh chun fiosriúchán a sheoladh, agus tabharfar fógra de réir forálacha an Achta seo i dtaobh an fiosrúchán a sheoladh.
(2) The Minister for Transport and Power may, as a condition of considering an application for consent under this section, require to be furnished with such plans and particulars as he may consider necessary and, on receipt of any such application, he may cause notice of the application, and of the time within which and the manner in which objections thereto may be made, to be published in such manner as he may consider appropriate for informing persons affected thereby, and, before granting his consent, may, if he thinks fit, appoint a person to hold an inquiry, and notice of the holding of the inquiry shall be given in accordance with the provisions of this Act.
Uimhir 14 de 1968: AN tACHT UM AN SCAIRBH ILCHRÍOCHACH, 1968
(b) má mheasann an tAire gurb inmhianaithe, ar mhaithe le fiadhúlra, aon talamh nach bhfuil leas aige ann a bheith á bhainistí, nó a bainistíocht a bheith á maoirsiú, aige féin nó thar a cheann, féadfaidh sé an talamh a bhainistí nó a chur faoi deara é a bhainistí, nó a bainistíocht a mhaoirsiú, nó a chur faoi deara í a mhaoirsiú, ar cibé téarmaí agus faoi réir cibé coinníollacha ar a gcomhaontófar idir é féin agus duine a bhfuil leas aige sa talamh,
( b ) where the Minister considers that the management, or supervision of the management by him or on his behalf, of any land in which he has not an interest, is desirable in the interests of wildlife, he may manage or cause to be managed, or supervise or cause to be supervised the management of the land upon such terms and subject to such conditions as may be agreed upon between him and a person having an interest in the land,
Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976
(1) Nuair a bheidh cúis réasúnach ag oifigeach ceannais chun a chreidiúint go bhfuil pearsanú nó cion faoi Riail 71 den Sceideal seo á dhéanamh, nó déanta, ag aon duine a iarrfaidh, nó a d'iarr, páipéar ballóide, féadfaidh sé, sula bhfágfaidh an duine sin an stáisiún vótaíochta, a ordú do chomhalta den Gharda Síochána an duine sin a ghabháil ar an gcúiscamh go ndearna sé pearsanú nó cion faoin Riail sin 71, cibé acu is iomchuí, agus déanfaidh an comhalta den Gharda Síochána de réir an ordaithe sin.
(1) Where a presiding officer has reasonable cause to believe that any person who applies for or has applied for a ballot paper is committing or has committed personation or an offence under Rule 71 of this Schedule he may, before such person has left the polling station, direct a member of the Garda Síochána to arrest the person on the charge of having committed personation or an offence under the said Rule 71, as may be appropriate, and the member of the Garda Síochána shall comply with such direction.
Uimhir 30 de 1977: AN tACHT UM THOGHCHÁIN DO THIONÓL NA hEORPA, 1977
(2) I gcás a ndéanfar iarratas faoin alt seo agus gur dóigh leis an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, tar éis an t-iarratas a bhreithniú, nach bhfuil dóthain cúise ann chun fiosrúchán a sheoladh, cuirfidh sé é sin in iúl don Chomhairle agus féadfaidh an Chomhairle, tar éis an t-ábhar a bhreithniú, a chinneadh nach ndéanfar beart ar bith eile i ndáil leis an ábhar agus cuirfidh sí é sin in iúl don Choiste agus don iarratasóir, nó féadfaidh sí a ordú don Choiste fiosrúchán a sheoladh faoin ábhar de réir forálacha an ailt seo.
(2) Where an application is made under this section and the Fitness to Practise Committee, after consideration of the application, is of opinion that there is not sufficient cause to warrant the holding of an inquiry, it shall so inform the Council and the Council, having considered the matter, may decide that no further action shall be taken in relation to the matter and shall so inform the Committee and the applicant, or it may direct the Committee to hold an inquiry into the matter in accordance with the provisions of this section.
Uimhir 4 de 1978: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1978
(2) Aon uair a dhéanfaidh an tAire ordú faoi alt 37, 38 nó 39 den Acht seo, cuirfidh sé faoi deara, a luaithe is féidir tar éis an t-ordú a dhéanamh, fógra á rá go ndearnadh an t-ordú sin a fhoilsiú san Iris Oifigiúil, agus inseoidh an fógra sin cad é an tréimhse ina bhféadfar achomharc a dhéanamh faoin alt sin 37, 38 nó 39, agus déanfaidh sé cóip den ordú a sheirbheáil, a luaithe is féidir, ar úinéir an iascaigh lena mbaineann an t-ordú.
(2) Whenever the Minister makes an order under section 37, 38 or 39 of this Act, he shall, as soon as may be after the order is made, cause notice of the making of such order to he published in the Iris Oifigiúil, which notice shall state the period within which an appeal may be taken under the said section 37, 38 or 39, and shall, as soon as may be, serve on the owner of the fishery to which the order relates a copy of the order.
Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980
—I gcás ar iomchuí leis an Aire, ar iarratas chuige sin a fháil ó ionadaí sábháilteachta, ó choiste sábháilteachta nó ó oifigeach sábháilteachta, féadfaidh sé a chur faoi deara do chigire imscrúdú a dhéanamh maidir le contúirt nó ábhar contúirte do shábháilteacht, do shláinte nó do leas daoine a bheidh fostaithe sa mhonarcha iomchuí nó san áitreabh sonraithe, a chreideann an t-ionadaí sábháilteachta, an coiste sábháilteachta nó an t-oifigeach sábháilteachta a bheith ann agus a bheidh sonraithe aige san iarratas, agus nuair a bheidh an t-imscrúdú críochnaithe féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis, toradh an imscrúdaithe a chur i bhfios don duine nó don choiste a rinne an t-iarratas.
—Where the Minister, having received a request in that behalf from a safety representative, a safety committee or a safety officer, considers it appropriate, he may cause an investigation to be carried out by an inspector as regards a danger or potential danger to the safety, health or welfare of persons employed in the relevant factory or specified premises which the safety representative, safety committee or safety officer believes to exist and specifies in the request, and when completed the Minister may, if he thinks fit, communicate the outcome of the investigation to the person or committee by whom the request was made.
Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980
(2) I gcás go ndéanfar iarratas faoin alt seo agus gur dóigh leis an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, tar éis an t-iarratas a bhreithniú, nach bhfuil dóthain cúise ann chun fiosrúchán a sheoladh, cuirfidh sé é sin in iúl don Chomhairle agus féadfaidh an Chomhairle, tar éis an t-ábhar a bhreithniú, a chinneadh nach ndéanfar beart ar bith eile i ndáil leis an ábhar agus cuirfidh sí é sin in iúl don Choiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus don iarratasóir, nó féadfaidh sí a ordú don Choiste fiosrúchán a sheoladh faoin ábhar de réir fhorálacha an ailt seo.
(2) Where an application is made under this section and the Fitness to Practise Committee, after consideration of the application, is of opinion that there is not sufficient cause to warrant the holding of an inquiry, it shall so inform the Council and the Council, having considered the matter, may decide that no further action shall be taken in relation to the matter and shall so inform the Fitness to Practise Committee and the applicant, or it may direct the Committee to hold an inquiry into the matter in accordance with the provisions of this section.
Uimhir 9 de 1985: ACHT NA bhFIACLÓIRÍ, 1985
(2) I gcás go ndéanfar iarratas faoin alt seo agus gur dóigh leis an gCoiste um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh, tar éis an t-iarratas a bhreithniú. nach bhfuil dóthain cúise ann chun fiosrúchán a sheoladh, cuirfidh sé é sin in iúl don Bhord agus féadfaidh an Bord, tar éis an t-ábhar a bhreithniú, a chinneadh nach ndéanfar beart ar bith eile i ndáil leis an ábhar agus cuirfidh sé é sin in iúl don Choiste agus don iarratasóir, nó féadfaidh sé a ordú don Choiste fiosrúchán a sheoladh faoin ábhar de réir fhorálacha an ailt seo.
(2) Where an application is made under this section and the Fitness to Practise Committee, after consideration of the application, is of opinion that there is not sufficient cause to warrant the holding of an inquiry, it shall so inform the Board and the Board, having considered the matter, may decide that no further action shall be taken in relation to the matter and shall so inform the Committee and the applicant, or it may direct the Committee to hold an inquiry into the matter in accordance with the provisions of this section.
Uimhir 18 de 1985: ACHT NA nALTRAÍ, 1985
(7) (a) Más rud é, ar éileamh a dhéanfar chun an Choimisiúin go dtaispeánfar, mar gheall ar dhíchur nó athrú a dhéanamh ar aon déanmhas nó déanmhas fógraíochta, nó mar gheall ar dhéanmhas eile a chur ina ionad, de dhroim fógra faoi fho-alt (2) nó (4) den alt seo, nó mar gheall air gur scoireadh d'úsáid a bhaint as aon talamh de dhroim fógra faoi fho-alt (3) den alt seo nó mar gheall ar choinníollacha a chomhlíonadh maidir le leanúint d'aon úsáid a bhaint as talamh de dhroim fógra faoi fho-alt (3) den alt seo, go mbeidh damáiste déanta d'aon duine mar gheall ar dhíluachadh aon leasa sa déanmhas, sa déanmhas fógraíochta nó sa talamh a bhfuil teideal aige chuige nó mar gheall ar theachtadh an déanmhais, an déanmhais fógraíochta nó na talún aige a dhíshocrú air beidh an duine sin, faoi réir fhorálacha an fho-ailt seo, i dteideal méid an damáiste sin a bheith íoctha leis ag an gCoimisiún mar chúiteamh.
( 6 ) ( a ) Where, by virtue of a notice under subsection (3) of this section the use of land for any purpose is required to be discontinued, or any conditions are imposed on the continuance thereof, then, if any person uses the land for that purpose or (as the case may be) uses the land for that purpose in contravention of those conditions, or causes or permits the land to be so used, he shall be guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding £1,000. [GA] ( b ) An offence under this section may be prosecuted by the Commission.
Uimhir 30 de 1986: AN tACHT UM CHOIMISIÚN SRÁIDEANNA CATHRACH BHAILE ÁTHA CLIATH, 1986
(b) I gcás gur dóigh le húdarás áitiúil go bhféadfadh astaíocht ó aon áitreabh a bheith ina chúis le truailliú aeir a d'fhearfadh ar aon chuid dá limistéar feidhme, féadfaidh an t-údarás áitiúil, d'ainneoin gur ó áitreabh atá suite lasmuigh de limistéar feidhme an údaráis áitiúil lena mbaineann don astaíocht, imeachtaí achoimre a thionscnamh i leith ciona faoin Acht seo i ndáil leis an astaíocht lena mbaineann.
( b ) Where a local authority are of opinion that an emission from any premises may cause air pollution affecting any part of their functional area, the local authority may, notwithstanding that the emission is from a premises which is situate outside the functional area of the local authority concerned, initiate summary proceedings for an offence under this Act in relation to the emission concerned.
Uimhir 6 de 1987: AN tACHT UM THRUAILLIÚ AEIR, 1987
(2) Maidir leis na cuntais a choimeádfar de bhun an ailt seo déanfaidh an Foras a luaithe is féidir tar éis dheireadh na bliana airgeadais de chuid an Fhorais nó na fochuideachta, de réir mar a bheidh, lena mbaineann siad, iad a chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste lena n-iniúchadh agus déanfar cóip den chuntas ioncaim agus caiteachais agus den chlár comhardaithe agus den chuid eile sin (más ann) dá chuid cuntas a ordóidh an tAire agus cóip de thuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ar na cuntais a thíolacadh a luaithe is féidir don Aire agus cuirfidh an tAire faoi deara cóipeanna de gach ceann de na doiciméid réamhráite a leagan faoi bhráid gach Tí den Oireachtas.
(2) Accounts kept in pursuance of this section shall be submitted as soon as may he after the end of the financial year of An Foras or the subsidiary, as the case may be, to which they relate by An Foras to the Comptroller and Auditor General for audit and a copy of the income and expenditure account and of the balance sheet and of such other (if any) of its accounts as the Minister may direct and a copy of the Comptroller and Auditor General's report on the accounts shall be presented to the Minister as soon as may be and the Minister shall cause copies of each of the documents aforesaid to be laid before each House of the Oireachtas.
Uimhir 15 de 1987: AN tACHT UM ÁISEANNA SAOTHAIR, 1987
(5) Féadfaidh údarás tithíochta, le comhaontú údaráis tithíochta eile, agus má ordaíonn an tAire amhlaidh ní foláir dó, meastachán a dhéanamh agus a chur faoi deara tuarascáil a ullmhú faoi fho-alt (1) maidir le limistéar feidhmiúcháin uile an údaráis eile sin nó maidir le cuid den limistéar sin agus féadfaidh an t-údarás tithíochta meastachán a d'ullmhaigh an t-údarás eile sin a áireamh i dtuarascáil.
(5) A housing authority may, with the agreement of another housing authority, and shall, if so directed by the Minister, make an estimate and cause a report to be prepared under subsection (1) in respect of the whole or part of the functional area of that other authority and may include in a report an estimate prepared by that other authority.
Uimhir 28 de 1988: ACHT NA dTITHE, 1988
(f) i gcás nach mbeidh cigire nó duine thar ceann an Údaráis nó gníomhaireachta forfheidhmiúcháin, de réir mar a bheidh, i láthair ag an ionchoisne agus go dtabharfar fianaise i dtaobh aon fhaillí a bheith ina cúis nó ina leaschúis leis an tionóisc, nó leis an ngalar, nó i dtaobh aon lochta san áit oibre nó ina thimpeall ar dóigh leis an gcróinéir nó leis an ngiúiré gur gá é a leigheas, cuirfidh an cróinéir fógra i scríbhinn chuig an Údarás nó chuig gníomhaireacht fhorfheidhmiúcháin, de réir mar a bheidh, i dtaobh na faillí nó an lochta.
( f ) where an inspector or a person on behalf of the Authority or an enforcing agency, as the case may be, is not present at the inquest and evidence is given of any neglect having caused or contributed to the accident or disease, or of any defect in or about the place of work appearing to the coroner or jury to require a remedy, the coroner shall send to the Authority or to an enforcing agency, as the case may be, notice in writing of the neglect or defect.
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
(2) Aon chumann a dhéanfaidh iarratas, nó a uamfaidh chun iarratas a dhéanamh, go ndaingneofaí cónascadh nó aistriú cuirfidh sé faoi deara, laistigh de 7 lá tar éis dháta an iarratais, go bhfoilseofar i 2 nuachtán laethúla ar a laghad a fhoilsítear sa Stát agus a léitear sna limistéir ina bhfuil príomhoifigí na gcumann atá i gceist sa togra, fógra ina dtabharfar sonraí i dtaobh an iarratais agus ina gcuirfear in iúl go bhféadfar agóidí nó uiríll i ndáil leis a dhéanamh i scríbhinn chuig an mBanc Ceannais laistigh de cibé tréimhse (nach giorra ná 21 lá tar éis dáta foilsithe an fhógra) a bheidh sonraithe san fhógra.
(2) A society which makes, or joins in making, an application for confirmation of an amalgamation or a transfer shall, within 7 days after the date of the application, cause to be published, in at least 2 daily newspapers published in the State and circulating in the areas in which the chief offices of the societies concerned in the proposal are situated, a notice giving particulars of the application and indicating that objections or representations relating to it may be made in writing to the Central Bank within such period (being not less than 21 days after the date of publication of the notice) as may be specified in the notice.
Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989
(1) I gcás ina mbeidh cúis ag an Aire chun a chreidiúint, maidir le haon bhagairt, brú nó guais, nó teaglaim bagairtí, brúnna nó guaiseacha, gur de chineál í nó é a bhféadfadh— (a) éifeacht shuntasach a bheith aici nó aige ar Láithreán Eorpach, (b) éifeacht dhochrach a bheith aici nó aige ar shláine Láithreáin Eorpaigh, (c) gurb í nó é is cúis le meath ar ghnáthóga nádúrtha nó ar ghnáthóga speiceas nó le díshocrú na speiceas ar ina leith a bhféadfadh an Láithreán Eorpach a bheith ainmnithe nó a ainmníodh é de bhun na Treorach um Ghnáthóga, nó a aicmíodh é nó a bhféadfadh sé a bheith aicmithe, de bhun na Treorach um Éin, a mhéid a d’fhéadfadh sé gur dhíshocrú suntasach an díshocrú sin i ndáil le cuspóirí na Treorach um Éin nó na Treorach um Ghnáthóga, (d) gurb í nó é is cúis le truailliú nó meath ar ghnáthóga nó le haon díshocrú a dhéanfaidh difear d’éin de réir bhrí Airteagal 4 den Treoir um Éin, (e) éifeacht dhochrach a bheith aici nó aige ar stádas caomhantais na nithe seo a leanas— (i) speicis ainmhithe arna liostú in Iarscríbhinn IV(a) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga ina raon nádúrtha de bhun Airteagal 12 den Treoir um Ghnáthóga, (ii) speicis phlandaí arna liostú in Iarscríbhinn IV(b) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga de bhun Airteagal 13 den Treoir um Ghnáthóga, (iii) speicis de fauna agus flora fiáine arna liostú in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga de bhun Airteagal 14 den Treoir um Ghnáthóga, nó (iv) an speiceas éan dá dtagraítear in Airteagal 1 den Treoir um Éin, a n-uibheacha, a neadacha agus a ngnáthóga, nó (f) a bheith i gceist léi nó leis planda nó ainmhí a thabhairt isteach, a bhunú, a scaipeadh nó leanúint de bheith i láthair lena n-áirítear planda nó ainmhí dá dtagraítear sa Tríú Sceideal, ach gan a bheith teoranta dóibh, nó go bhféadfadh go bhforbróidh bagairt, brú nó guais, nó teaglaim bagairtí, brúnna nó guaiseacha, dá dtagraítear sa mhír seo de cheal bearta coisctheacha comhordaithe sprice lena cosc nó lena chosc, déanfaidh an tAire, i gcás ina measfaidh sé nó sí gur gá nó gur cuí chun cuspóirí na Treorach um Ghnáthóga nó na Treorach um Éin a chomhlíonadh, plean freagartha cuí do bhagairt a fhorbairt agus a chur i ngníomh chun an bhagairt, brú, guais, teaglaim bagairtí, brúnna nó guaiseacha, éifeacht dhochrach, truailliú, meath nó díshocrú a scor, a sheachaint, a fhreaschur, a laghdú, deireadh a chur léi nó leis, nó í nó é a chosc.
(1) Where the Minister has reason to believe that any threat, pressure or hazard, or combination of threats, pressures or hazards, is of a type that may— (a) have a significant effect on a European Site, (b) have an adverse effect on the integrity of a European Site, (c) cause the deterioration of natural habitats or the habitats of species or the disturbance of the species for which the European Site may be or has been designated pursuant to the Habitats Directive or has been classified, or may be classified, pursuant to the Birds Directive, insofar as such disturbance could be significant in relation to the objectives of the Birds Directive or the Habitats Directive, (d) cause pollution or deterioration of habitats or any disturbance affecting birds within the meaning of Article 4 of the Birds Directive, (e) have an adverse effect on the conservation status of— (i) animal species listed in Annex IV(a) to the Habitats Directive in their natural range pursuant to Article 12 of the Habitats Directive, (ii) plant species listed in Annex IV(b) to the Habitats Directive pursuant to Article 13 of the Habitats Directive, (iii) specimens of wild fauna and flora listed in Annex V to the Habitats Directive pursuant to Article 14 of the Habitats Directive, or (iv) the species of birds referred to in Article 1 of the Birds Directive, their eggs, nests and habitats, or (f) involve the introduction, establishment, dispersal or continuing presence of a plant or animal including, but not limited to, a plant or animal referred to in the Third Schedule, or that a threat, pressure or hazard, or a combination of threats, pressures or hazards, referred to in this paragraph may develop in the absence of coordinated targeted preventive measures to prevent it, the Minister shall, where he or she considers it necessary or appropriate for the purposes of meeting the objectives of the Habitats Directive or the Birds Directive, develop and implement an appropriate threat response plan to cease, avoid, reverse, reduce, eliminate or prevent the threat, pressure, hazard, combination of threats, pressures or hazards, adverse effect, pollution, deterioration or disturbance.
SI No_477_of_2011
Nuair a bheidh na páirtithe i gcúis nó in ábhar comhaontaithe i dtaobh na gceisteanna fíorais a bheidh le breithniú eatarthu, féadfaidh siad, tar éis an toghairm a eisiúint agus sula dtabharfar breithiúnas, le toiliú na Cúirte agus le hordú uaithi, dul ar aghaidh agus aon cheisteanna fíorais den sórt sin a thriail gan pléadálacha foirmiúla; agus féadfar na ceisteanna sin a shonrú lena dtriail i saincheist i bhFoirm Uimh. 17 i bhFoscríbhinn C, agus féadfar an tsaincheist sin a thaifeadadh le haghadh trialach agus í a thriail sa tslí chéanna le haon saincheist a d'uamfaí i ngnáthchaingean, agus beidh na himeachtaí faoi rialú agus faoi dhlínse na Cúirte, sa tslí chéanna leis na himeachtaí i gcaingean.
1. When the parties to a cause or matter are agreed as to the questions of fact to be decided between them, they may, after issue of the summons and before judgment, by consent and order of the Court, proceed to the trial of any such questions of fact without formal pleadings; and such questions may be stated for trial in an issue in the Form No. 17 in Appendix C, and such issue may be entered for trial and tried in the same manner as any issue joined in an ordinary action, and the proceedings shall be under the control and jurisdiction of the Court, in the same way as the proceedings in an action.
I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna
ÚDARAÍTEAR LEIS SEO DUITSE, ..........................., an comhalta sin den Gharda Síochána, maille le cibé comhaltaí eile den Gharda Síochána agus le cibé daoine eile is gá, dul isteach (le forneart más gá) *(san áitreabh) *(sa talamh) sin i .......................................... sa dúiche sin, aon tráth nó tráthanna laistigh de mhí óna dháta seo, chun *(an t-áitreabh) *(an talamh) sin agus aon daoine a gheofar ann a chuardach, chun aon substaint, earra nó rud eile a gheofar air nó ann a scrúdú, chun aon leabhar, taifead nó doiciméad eile a gheofar air nó ann a iniúchadh agus, má tá cúis réasúnach ann le bheith in amhras go bhfuil cion á dhéanamh, nó déanta, faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 agus 1984, maidir le substaint, le hearra nó le rud eile a fuarthas *(san áitreabh) *(ar an talamh) sin nó gur doiciméad a luaitear i bhfo-alt (1) (b) d'alt 26 den Acht um Mí-Úsáid Drugaí, 1977, doiciméad a fuarthas amhlaidh nó gur taifead nó doiciméad eile a bhfuil cúis réasúnach agat chun a chreidiúint gur doiciméad é ad'fhéadfadh a bheith ag teastáil mar fhianaise in imeachtaí mar gheall ar chion faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 agus 1984, chun an tsubstaint, an t-earra, an doiciméad nó an rud eile, de réir mar a bheidh, a urghabháil agus a choinneáil.
THIS IS TO AUTHORISE YOU, ............................................................. , the said member of the Garda Síochána, accompanied by such other members of the Garda Síochána and such other persons as may be necessary, at any time or times within one month of the date. hereof, to enter (if need be by force) the said *(premises) *(land) at ..................................................... in said district, to search such *(premises) *(land) and any persons found therein, to examine any substance, article or other thing found thereon or therein, to inspect any book, record or other document found thereon and, if there is reasonable ground for suspecting that an offence is being or has been committed under the Misuse of Drugs Acts, 1977 and 1984 in relation to a substance, article or other thing found on such (premises) (land) or that a document so found is a document mentioned in subsection (1) (b) of section 26 of the Misuse of Drugs Act, 1977 or is a record or other document which you have reasonable cause to believe to be a document which may be required as evidence in proceedings for an offence under the Misuse of Drugs Acts, 1977 and 1984, to seize and detain the substance, article, document or other thing, as the case may be.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(11) I gcásanna áirithe, d’fhéadfadh sé go mbeadh méadú ar allmhairí nach dtarlaíonn ach i mBallstát amháin nó i roinnt Ballstát ina chúis, nó go mbagródh sé a bheith ina chúis, as féin, le mórdhíobháil do thionscal an Aontais.
(11) In some cases, an increase of imports concentrated in one or several Member States may cause or threaten to cause by itself serious injury to the Union industry.
Rialachán (AE) Uimh. 511/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach agus a Bhallstáit agus Poblacht na Cóiré
ciallaíonn “páirtí iomchuí” imscrúdaitheoir, binse nó an tAire, de réir mar a bheidh, a chuireann faoi deara soitheach a ardú;
“relevant party” means an investigator, a tribunal or the Minister, as the case may be, who is causing a vessel to be raised;
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
(12) I gcás ina mbeidh cúis réasúnach ag comhalta den Gharda Síochána drochamhras a bheith air nó uirthi go bhfuil cion déanta ag duine faoi na Rialacháin seo féadfaidh an comhalta an duine a ghabháil gan bharántas.
(12) Where a member of An Garda Síochána has reasonable cause to suspect that a person has committed an offence under these Regulations the member may without warrant arrest the person.
SI No_477_of_2011
(8) Más rud é go mbeidh cúis ag an Aire chun a chreidiúint— (a) go ndearna gníomhaíocht, plean nó tionscadal arna déanamh nó arna dhéanamh laistigh nó lasmuigh de Láithreán Eorpach de bhun toiliú, damáiste don láithreán sin nó do chineálacha speiceas nó gnáthóg dá mbeidh an láithreán roghnaithe mar Láithreán Eorpach, agus (b) go bhfuil toiliú den sórt sin faighte ag duine nó daoine a sholáthair faisnéis is feasach dó nó di a bheith bréagach nó a mhainnigh go feasach faisnéis nó sonraí a nochtadh a d’fhéadfadh a bheith iomchuí do bhreith údaráis phoiblí maidir lena bhféadfadh sé, de bhun Airteagal 6(3) den Treoir um Ghnáthóga, comhaontú leis an bplean nó tionscadal, tar éis dó a fháil amach nach mbeadh éifeacht shuntasach ag an bplean ná tionscadal, go leithleach nó in éineacht le pleananna nó tionscadail eile, ar shláine Láithreáin Eorpaigh ná nach rachaidh sé chun dochair do shláine Láithreáin Eorpaigh, féadfaidh an tAire iarratas a dhéanamh chun cúirte dlínse inniúla i gcomhair barántas aisirithe, agus féadfaidh an chúirt, tar éis an ní a fhiosrú, barántas aisirithe a thabhairt don Aire, agus, más rud é go ndéanfaidh sí amhlaidh, féadfaidh sí ordú a thabhairt chomh maith chun an toiliú dá dtagraítear i bhfomhír (b) a neamhniú.
(8) If the Minister has reason to believe— (a) that an activity, plan or project that has been carried out within or outside a European Site pursuant to a consent has caused damage to that site or to species or habitat types for which the site was selected as a European Site, and (b) that such consent was obtained by a person or persons knowingly supplying false information or knowingly failing to divulge information or data that could be relevant to the determination by a public authority of whether, pursuant to Article 6(3) of the Habitats Directive, it could agree to the plan or project, having ascertained that the plan or project, individually or in combination with other plans or projects, would not have a significant effect on, or adversely affect the integrity of, a European Site, the Minister may make application to a court of competent jurisdiction for a restoration warrant, and the court, having investigated the matter, may give the Minister a restoration warrant, and, if it does so, it may also give an order quashing the consent referred to in subparagraph (b).
SI No_477_of_2011
(1) (a) I gcás ina ndéanfaidh an tAire, nó ina gcuirfidh sé nó sí faoi deara, imscrúdú a dhéanamh trína suitear, maidir le speicis dhúchasacha áirithe a shonraítear in Iarscríbhinn IV a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga a thabhairt isteach an athuair laistigh den Stát nó a bhunú in aon chuid shonraithe de— (i) nach mbeadh éifeacht dhochrach aige ar shláine Láithreáin Eorpaigh, (ii) nach mbeadh sé ina chúis le meath na ngnáthóg nádúrtha ná na speiceas dá dtagraítear in Airteagal 2 den Treoir um Ghnáthóga nó in Airteagal 1 den Treoir um Éin, (iii) go gcuirfeadh sé go héifeachtach leis na speicis sin a athbhunú ag stádas fabhrach caomhantais, agus (iv) go gcuirfeadh sé, sa dóigh sin, lena gcaomhnú, féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le cibé Airí eile den Rialtas, údaráis áitiúla nó comhlachtaí agus daoine aonair eile is cuí leis nó léi agus tar éis aon chúinsí iomchuí eile is cuí leis nó léi a chur i gcuntas, a údarú go ndéanfar aon cheann de na speicis dhúchasacha arna sonrú amhlaidh a thabhairt isteach an athuair nó a athbhunú.
(1) (a) Where the Minister carries out or causes to be carried out an investigation which establishes that the reintroduction within the State or the establishment in any specified part thereof, of certain native species specified in Annex IV to the Habitats Directive— (i) would not have an adverse effect on the integrity of a European Site, (ii) would not cause deterioration of the natural habitats or species referred to in Article 2 of the Habitats Directive or Article 1 of the Birds Directive, (iii) would contribute effectively to re-establishing those species at a favourable conservation status, and (iv) would thereby contribute to their conservation, the Minister may, after consultation with such other Ministers of Government, local authorities or other bodies and individuals as he or she considers appropriate and having taken into account any other relevant considerations he or she considers appropriate, may authorise the reintroduction or establishment of any of the native species so specified.
SI No_477_of_2011
Féadfaidh an duine faoi chosaint nó an duine is cúis leis an mbaol achomharc i gcoinne choigeartú an bhirt chosanta a thaisceadh.
An appeal against the adjustment of the protection measure may be lodged by the protected person or the person causing the risk.
Rialachán (AE) Uimh. 606/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le haitheantas frithpháirteach do bhearta cosanta in ábhair shibhialta
"Ar bhonn eisceachtúil agus ar iarraidh ó náisiúnach tríú tír, féadfar gan stampa um víosa dul isteach nó imeachta a chur má tá baol ann go gcruthóidh an stampa sin fadhbanna tromchúiseacha don duine sin.
"Exceptionally, at the request of a third-country national, insertion of an entry or exit stamp may be dispensed with if insertion might cause serious difficulties for that person.
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Ar bhonn eisceachtúil agus ar iarraidh ó náisiúnach tríú tír, féadfar gan stampa um víosa dul isteach nó imeachta a chur má tá baol ann go gcruthóidh an stampa sin fadhbanna tromchúiseacha don duine sin.
Exceptionally, at the request of a third-country national, insertion of an entry or exit stamp may be dispensed with if insertion might cause serious difficulties for that person.
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
Féadfar dleacht frithdhumpála a chur i bhfeidhm ar aon táirge dumpáilte a bhfuil díobháil mar thoradh ar é a scaoileadh i saorchúrsaíocht san Aontas.
An anti-dumping duty may be imposed on any dumped product whose release for free circulation in the Union causes injury.
Rialachán (AE) 2016/1036 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Tá bogearraí a beartaíodh chun faisnéis a sholáthar a úsáidtear chun cinntí a ghlacadh a bhaineann leis an diagnóis nó le críocha teiripeacha aicmithe mar aicme IIa ach amháin má tá tionchar ag cinntí den sórt sin a d'fhéadfadh an méid seo a leanas a bheith de thoradh díreach ar an tionchar sin:
Software intended to provide information which is used to take decisions with diagnosis or therapeutic purposes is classified as class IIa, except if such decisions have an impact that may cause:
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
(3) I ngach cás gurb é intinn an Aire Airgid a iarraidh fén alt so go ndéanfaí aon iarratas den tsórt san roimh-ráite d'ath-oscailt agus d'ath-éisteacht féachfa sé chuige go seirbheálfar fógra i dtaobh na hintinne sin ar an duine gurb é iarrthóir an iarratais sin é agus féadfa sé a rá sa bhfógra san cadé an chúis atá le hathéisteacht d'iarraidh agus ce'ca a cuirtear no ná cuirtear i gcoinnibh an dátáin gur fhulag an t-iarrthóir díobháil ’na mbeadh sé i dteideal cúitimh na taobh ar an ath-éisteacht, agus mara gcuirfear i gcoinnibh an dátáin sin, féadfar tairisgint de pé cúitimh (fé choiníoll ath-shuidhimh no saor uaidh) is cóir dar leis an Aire do bheith sa bhfógra roimh-ráite agus má glactar leis an dtairisgint sin no le haon tairisgint leasuithe laistigh de cheithre lá déag tar éis an fógra roimh-ráite do sheirbheáil no den tuille ama san a lomhálfaidh an t-Aire Airgid, déanfar, gan dochar d'fhorálacha fó-alt (5) agus (6) den alt so agus d'fhorálacha an Achta so a bhaineann le coiníollacha ath-shuidhimh, déanfar aithne i gcóir méide an chúitimh a luadhfar sa dtairisgint no sa dtairisgint leasuithe a glacadh mar sin.
(3) In every case in which the Minister for Finance intends to apply under this section to have any such application as aforesaid re-opened and re-heard he shall cause notice of his intention so to do to be served on the person who was the applicant in such application, and may in such notice state the grounds on which the application for a re-hearing is made and whether the fact that the applicant suffered an injury in respect of which he would be entitled to compensation on the re-hearing is or is not disputed, and if such fact is not disputed, the notice aforesaid may also contain an offer of such compensation (either subject to or free from a reinstatement condition) as the Minister shall deem proper, and in case such offer or any amended offer is accepted within fourteen days after service of the notice aforesaid or such further time as the Minister of Finance may allow, a decree shall, subject to the provisions of sub-sections (5) and (6) of this section and to the provisions of this Act relating to reinstatement conditions, be made for the amount of the compensation mentioned in the offer or amended offer so accepted.
Uimhir 15 de 1923: ACHT UM DHÍOBHÁIL DO MHAOIN (CÚITEAMH), 1923
(4) Roimh atharú no nea-mbríochaint do dhéanamh (ar aon tslí eile seachas do réir iarratais do rinneadh chuige sin fén alt so) ar chlárú aon áitreibh fén gCuid seo den Acht so, bhéarfaidh an tAire i scríbhinn, do dhílseánach chláruithe an áitreibh sin no dá ionadaí phearsanta (más ann do) no dá shocruitheoir (pe'ca aca é) agus fós do cheadúnuithe cláruithe an áitreibh sin (más ann dóibh), fógra coicíse ar a laighead go bhfuil sé chun an clárú san d'atharú no do chur ar nea-mbrí amhlaidh, agus breithneoidh sé aon aithris chúise dhéanfaidh an dílseánach cláruithe no an t-ionadaí pearsanta no an socruitheoir sin (pe'ca aca é) no aon cheadúnaí cláruithe den tsórt san sara mbeidh téarma an fhógra san istigh agus féadfa sé, más oiriúnach leis é, a chur fé ndeár go gcomórfar fiosrúchán i dtaobh an scéil.
(4) Before altering or cancelling (otherwise than in accordance with an application in that behalf made under this section) the registration of any premises under this Part of this Act, the Minister shall give at least one fortnight's notice in writing of his intention so to cancel or alter such registration to the registered proprietor of such premises or his personal representative (if any) or its liquidator (as the case may be) and also to the registered licensees (if any) of such premises and shall consider any representations made before the expiration of such notice by such registered proprietor or personal representative or liquidator (as the case may be) or by any such registered licensee and may, if he thinks fit, cause an inquiry to be held in relation to the matter.
Uimhir 10 de 1930: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (FEOIL ÚR), 1930
féadfaidh an t-údarás áitiúil a chur fé ndeár an líomatáiste sin do léiriú ar mhapa agus féadfaid rún do rith á dhearbhú gur líomatáiste feabhsúcháin an líomatáiste bheidh léirithe amhlaidh.
the local authority may cause that area to be defined on a map and may pass a resolution declaring the area so defined to be an improvement area.
Uimhir 50 de 1931: ACHT NA dTITHE (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1931
(b) ní shaorfaidh an clárú san an tAire o n-a bheith d'oblagáid air an t-áitreabh san do chur á iniúchadh ag cigire, ach amháin go bhféadfar an t-iniúchadh san do dhéanamh tar éis an chláruithe sin;
( b ) such registration shall not relieve the Minister from the obligation to cause such premises to be inspected by an inspector, save that such inspection may take place after such registration;
Uimhir 2 de 1939: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (UIBHE), 1939
(c) féadfaidh an tAire, más oiriúnach leis é, fiosrúchán do chur á dhéanamh i dtaobh an atharuithe no an chealuithe sin;
( c ) the Minister may, if he thinks fit, cause an inquiry to be held in relation to such alteration or cancellation;
Uimhir 2 de 1939: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (UIBHE), 1939
(a) féadfaidh an tAire, más ceart san dar leis, fiosrúchán do chur á dhéanamh i dtaobh na faillighe adeirtear sa ghearán san do bheith tugtha;
( a ) the Minister may, if he so thinks proper, cause an inquiry to be held in respect of the failure alleged in such complaint;
Uimhir 7 de 1940: ACHT BRIOGÁIDEACHA TÓITEÁIN, 1940
(5) Mura ndéana éinne de na páirtithe agóideacha a bheas ainmnithe i gcúis-aithris thionnscnaimh tuairim ar bith do chur, laistigh den am a bheas ceaptha chuige sin leis an gcúis-aithris sin, chun na gCoimisinéirí maidir leis na suíochanta a bheas déanta leis an gcúis-aithris sin nó más deimhin leis na Coimisinéirí, tar éis dóibh breithniú do dhéanamh ar na tuairimí go léir den tsórt san a cuireadh chucu laistigh den am san agus ar an tuarascáil ón oifigeach dá gcuid do rinne iniúchadh (más ann) mar adúradh maidir leis na tuairimí sin nó le haon chuid díobh, go bhfuil an obair a luadh sa chúis-aithris sin (fá réir pé breisithe, neamhdhéanta, agus athruithe (más ann) is dóigh leis na Coimisinéirí is gá nó is fóirstineach) lán-riachtanach chun feabhas do chur trína shiltean ar an talamh a sonnraíodh sa chúisaithris sin agus go bhfuil an t-airgead is gá chun íoctha costais na hoibre sin (fá réir na mbreisithe, na neamhdhéanta, agus na n-athruithe adúradh) curtha ar fáil, agus ná tiocfaidh aon díobháil ná damáiste substainteach d'aon pháirtí agóideach den obair sin do dhéanamh (fá réir na mbreisithe, na neamhdhéanta, agus na n-athruithe adúradh), is dleathach do na Coimisinéirí ordú (dá ngairmtear ordú siltin éigeantaigh san alt so) do dhéanamh á údarú an obair a bhéas luaite sa chúis-aithris sin do dhéanamh ag an Aire nó an chomhairle nó thar ceann an Aire nó na comhairle (pé acu é) do rinne an chúis-aithris sin.
(5) If none of the objecting parties named in an originating representation sends to the Commissioners, within the time limited in that behalf by such representation, any observation in regard to the claims made by such representation or if the Commissioners, after considering all such observations sent to them within the said time and considering the report of their officer making such (if any) inspection as aforesaid in respect of such observations or any of them are satisfied that the work mentioned in such representation (with such additions, omissions, and variations (if any) as the Commissioners may deem necessary or expedient) are essential for the improvement by drainage of the land specified in such representation, and that the money required to meet the cost of such work (with such additions, omissions, and variations as aforesaid) has been provided, and that no substantial injury or damage will be caused to any objecting party by the execution of such work (with such additions, omissions, and variations as aforesaid), it shall be lawful for the Commissioners to make an order (in this section referred to as a compulsory drainage order) authorising the execution of the work mentioned in such representation by or on behalf of the Minister or the council (as the case may be) by whom such representation was made.
Uimhir 3 de 1945: AN tACHT SILTIN AIRTÉIRIGH, 1945
“(1) Féadfaidh an Coimisiún, as a dtreoir féin, a chur faoi deara, agus ar an Aire dá iarraidh sin, cuirfidh siad faoi deara, fiosrúchán a dhéanamh—
"(1) The Commission may, on their own initiative, and shall, at the request of the Minister, cause an enquiry to be held—
Uimhir 37 de 1959: AN tACHT UM CHLEACHTAIS SRIANTA TRÁDÁLA (LEASÚ), 1959
(3) I gcás ina ngnóthófar damáistí i gcaingean shibhialta i gcoinne duine a ciontaíodh i gcion faoin alt díreach roimhe seo i leith díobháil don phearsa nó do mhaoin tríd an bhfeithicil inneallghluaiste ar maidir léi a rinneadh an cion a úsáid go faillíoch ar an ócáid a rinneadh an cion, féadfaidh an chúirt ar os a comhair a ghnóthófar na damáistí, mura n-íocfar na damáistí laistigh de cheithre lá dhéag nó cibé tréimhse is faide ná sin a chinnfidh an chúirt, a ordú an duine ar gnóthaíodh na damáistí ina choinne a ghlacadh i gcoimeád láithreach agus a phríosúnú go ceann cibé tréimhse acu seo a leanas is giorra, is é sin le rá, go ceann sé mhí ó ghabhfar an duine nó, d'eile, go dtí go n-íocfaidh sé méid na ndamáistí leis an duine a ghnóthaigh iad agus go dtaiscfidh sé sa chúirt, i modh urraíochta go n-íocfar na costais a bheidh gnóthaithe ag an duine sin sa chaingean, cibé suim (más aon suim é) a shocróidh an chúirt.
(3) Where damages are recovered in a civil action against a person who was convicted of an offence under the immediately preceding section in respect of injury to person or property caused by the negligent use on the occasion of which the offence, was committed of the mechanically propelled vehicle in relation to which the offence was committed, the court before whom the damages an recovered may if the damages are not paid within fourteen days or such longer period as the court may determine order that the person against whom the damages were recovered be forthwith taken into custody and be imprisoned for whichever of the following periods is the shorter, that is to say, until the expiration of six months from the taking into custody or until he pays the amount of the damages to the person by whom they were recovered and lodges in court, by way of security for the payment of the costs recovered by that person in the action, such sum (if any) as the court fixes.
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
(3) Aon uair a dhéanfaidh an Coimisiún moladh don Aire faoi fho-alt (1) den alt seo maidir le haon earraí ar a mbeidh dleacht shealadach íoctha agus gur deimhin leis an Aire go raibh dumpáil á déanamh ar na hearraí sin agus go raibh an dumpáil sin, nó go mbeadh sé mura mbeadh an dleacht shealadach sin, ina cúis le díobháil ábhartha a dhéanamh do thionscal sa Stát, féadfaidh an Rialtas, más oiriúnach leo, le hordú faoi fho-alt (2) den alt seo, dleacht frithdhumpála a fhorchur ar na hearraí sin de cibé méid (nach mó ná an marghan dumpála maidir leis na hearraí nó an dleacht shealadach ar na hearraí, cibé acu is lú) a shonrófar san ordú agus, ar ordú den sórt sin a dhéanamh maidir leis na hearraí, measfar gur íoc ar an dleacht frithdhumpála an oiread sin a íoc den dleacht shealadach is inmhuirir i leith na n-earraí agus is comhionann le méid na dleachta frithdhumpála is inmhuirir ar na hearraí.
(3) Whenever the Commission makes a recommendation to the Minister under subsection (1) of this section in relation to any goods on which a provisional duty has been paid and the Minister is satisfied that there has been dumping of those goods and that the dumping has caused or would, but for the provisional duty, have caused material injury to an industry in the State, the Government may, it they so think fit, by order under subsection (2) of this section impose an anti-dumping duty on those goods of such amount (not exceeding the margin of dumping in relation to the goods or the provisional duty on the goods, whichever is the lesser) as may be specified in the order and, upon the making of such an order in relation to goods, the payment of so much of the provisional duty chargeable in respect of the goods as is equal to the amount of the anti-dumping duty chargeable on the goods shall be deemed to have been a payment of the anti-dumping duty.
Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968
(2) Uair ar bith a mheasfaidh an tAire gur gá sin, féadfaidh sé a ordú go seolfar fiosrú poiblí faoi chúis tionóisce ina raibh feithicil.
(2) Whenever the Minister considers it necessary, he may direct that a public inquiry be held into the cause of an accident in which a vehicle was involved.
Uimhir 25 de 1968: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1968
—(1) I gcás inar dóigh le húdarás tithíochta gur chuir duine faoi deara, nó gur cheadaigh duine, chun forálacha an Achta seo a sheachaint, teach meath an oiread sin nach teach ináitrithe feasta é, féadfaidh an t-údarás más oiriúnach leo, d'ainneoin an riocht ina bhfuil an teach nó costas a dheisithe, fógra scríofa (dá ngairtear fógra athshuímh san Acht seo) a sheirbheáil ar úinéir an tí agus, a mhéid is féidir le réasún an duine sin a fháil amach, ar aon duine eile ag a bhfuil leas sa teach mar mhorgáistí, tionónta nó eile, á cheangal ar an úinéir cibé oibreacha is gá chun an teach a dhéanamh oiriúnach chun daoine cónaí ann a dhéanamh laistigh de thréimhse a shonrófar san fhógra agus nach giorra ná ocht lá is fiche dar tosach dáta an fhógra a sheirbheáil agus, go háirithe, sonróidh fógra athshuímh an tréimhse a fhéadfar achomharc a dhéanamh lena linn faoi alt 72 d'Acht 1966 i gcoinne an fhógra agus féadfaidh sé, más oiriúnach leis an údarás, na hoibreacha a shonrú is gá, dar leis an údarás, chun an teach a dhéanamh oiriúnach chun daoine cónaí ann agus déanfaidh an t-úinéir sin, a sheirbhísigh nó a ghníomhairí na hoibreacha is gá chun ceanglais an fhógra a chomhlíonadh agus féadfaidh siad dul isteach ar aon talamh chun na críche sin.
—(1) Where a housing authority are of opinion that a person has, for the purpose of avoiding the provisions of this Act, caused or permitted a house to deteriorate to the extent that it ceases to be a habitable house, the authority if they think fit may, notwithstanding the condition of the house or the cost of repairs, serve on the owner of the house and, in so far as it is reasonably practicable to ascertain such person, on any other person having an interest in the house whether as mortgagee, tenant or otherwise, a notice in writing (in this Act referred to as a reinstatement notice) requiring the owner to execute, within a period specified in the notice being not less than twenty eight days beginning on the date of service of the notice, such works as may be necessary to make the house fit for human habitation and in particular, a reinstatement notice shall specify the period within which an appeal may be made under section 72 of the Act of 1966 against the notice and may, if the authority think fit, specify the works which are, in the opinion of the authority, necessary to make the house fit for human habitation, and such owner, his servants or agents shall carry out the works necessary to comply with the requirements of the notice and may, for that purpose, enter on any land.
Uimhir 16 de 1969: ACHT NA dTITHE, 1969
—(1) Is féidir le duine ar bith aon duine a ghabháil gan bharántas a bhfuil, nó a bhfuil sé in amhras, agus cúis réasúnach aige leis sin, go bhfuil cion faoi alt 2 (1) á dhéanamh aige.
—(1) Any person may arrest without warrant anyone who is or whom he, with reasonable cause, suspects to be in the act of committing an offence under section 2 (1).
Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976
(4) Is féidir le comhalta den Gharda Síochána aon duine a ghabháil gan bharántas atá, nó a bhfuil sé in amhras, agus cúis réasúnach aige leis sin, go bhfuil sé ar tí cion faoi alt 2 (1) a dhéanamh.
(4) A member of the Garda Síochána may arrest without warrant anyone who is or whom he, with reasonable cause, suspects to be about to commit an offence under section 2 (1).
Uimhir 14 de 1976: AN tACHT UM AN DLÍ COIRIÚIL (DLÍNSE), 1976
(2) Beidh sé sainráite i mbarántas cuardaigh a eiseofar faoin alt seo go n-údaraíonn sé, agus oibreoidh sé chun go n-údaróidh, do chomhalta ainmnithe den Gharda Síochána, maille le cibé comhaltaí eile den Gharda Síochána is gá, dul isteach, le forneart más gá, san áitreabh atá ainmnithe sa bharántas aon tráth nó tráthanna laistigh de mhí ó dháta an bharántais a eisiúint, chun an t-áitreabh agus aon daoine a gheofar ann a chuardach, chun aon substaint nó earra a gheofar ann a scrúdú, chun aon leabhar, taifead nó doiciméad eile a gheofar ann a iniúchadh agus, má tá cúis réasúnach ann le bheith in amhras go bhfuil cion á dhéanamh, nó déanta, faoin Acht seo maidir leis an tsubstaint nó leis an earra a fuarthas san áitreabh nó gur doiciméad a luaitear i bhfo-alt (1) (b) den alt seo doiciméad a fuarthas amhlaidh nó gur taifead nó doiciméad eile é a bhfuil cúis ag an gcomhalta chun a chreidiúint gur doiciméad é a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil mar fhianaise in imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, chun an tsubstaint, an t-earra nó an doiciméad, cibé acu é, a urghabháil agus a choinneáil.
(2) A search warrant issued under this section shall be expressed and operate to authorise a named member of the Garda Síochána, accompanied by such other members of the Garda Síochána as may be necessary, at any time or times within one month of the date of issue of the warrant, to enter if need be by force the premises named in the warrant, to search the premises and any persons found therein, to examine any substance or article found therein, to inspect any book, record or other document found therein and, if there is reasonable ground for suspecting that an offence is being or has been committed under this Act in relation to a substance or article found on the premises or that a document so found is a document mentioned in subsection (1) (b) of this section or is a record or other document which the member has cause to believe to be a document which may be required as evidence in proceedings for an offence under this Act, to seize and detain the substance, article or document, as the case may be.
Uimhir 12 de 1977: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1977
[EN]
[GA] ( c ) provide such an animal with food or liquid which either may itself cause the animal injury or unnecessary suffering or contain a substance which may cause such injury or suffering,
Uimhir 13 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT AINMHITHE A CHOINNÍTEAR LE hAGHAIDH FEIRMEOIREACHTA, 1984
“(2) Beidh sé sainráite i mbarántas cuardaigh a eiseofar faoin alt seo go n-údaraíonn sé, agus oibreoidh sé chun go n-údaróidh sé, do chomhalta ainmnithe den Gharda Síochána, maille le cibé comhaltaí eile den Gharda Síochána agus le cibé daoine eile is gá, dul isteach (le forneart más gá) san áitreabh nó sa talamh eile atá ainmnithe sa bharántas aon tráth nó tráthanna laistigh de mhí ó dháta an bharántais a eisiúint, chun an t-áitreabh nó an talamh eile sin agus aon daoine a gheofar ann a chuardach, chun aon substaint, earra nó rud eile a gheofar air nó ann a scrúdú, chun aon leabhar, taifead nó doiciméad eile a gheofar air nó ann a iniúchadh agus, má tá cúis réasúnach ann le bheith in amhras go bhfuil cion á dhéanamh, nó déanta, faoin Acht seo maidir le substaint, le hearra nó le rud eile a fuarthas san áitreabh nó ar an talamh eile sin nó gur doiciméad a luaitear i bhfo-alt (1) (b) den alt seo doiciméad a fuarthas amhlaidh nó gur taifead nó doiciméad eile a bhfuil cúis réasúnach ag an gcomhalta chun a chreidiúint gur doiciméad é a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil mar fhianaise in imeachtaí mar gheall ar chion faoin Acht seo, chun an tsubstaint, an t-earra, an doiciméad nó an rud eile, de réir mar a bheidh, a urghabháil agus a choinneáil.
"(2) A search warrant issued under this section shall be expressed and operate to authorise a named member of the Garda Síochána, accompanied by such other members of the Garda Síochána and such other persons as may be necessary, at any time or times within one month of the date of issue of the warrant, to enter (if need be by force) the premises or other land named in the warrant, to search such premises or other land and any persons found therein, to examine any substance, article or other thing found thereon or therein, to inspect any book, record or other document found thereon and, if there is reasonable ground for suspecting that an offence is being or has been committed under this Act in relation to a substance, article or other thing found on such premises or other land or that a document so found is a document mentioned in subsection (1) (b) of this section or is a record or other document which the member has reasonable cause to believe to be a document which may be required as evidence in proceedings for an offence under this Act, to seize and detain the substance, article, document or other thing, as the case may be.
Uimhir 18 de 1984: AN tACHT UM MÍ-ÚSÁID DRUGAÍ, 1984
(6) Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána aon duine a bhfuil cúis réasúnach aige le drochamhras a bheith aige air go ndearna sé cion faoi fho-alt (5) a ghabháil gan bharántas.
(6) A member of the Garda Síochána may arrest without warrant any person whom he has reasonable cause to suspect of having committed an offence under subsection (5).
Uimhir 20 de 1987: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ BIA MEATACHA, 1987
—Féadfaidh comhalta den Gharda Síochána duine a ghabháil gan bharántas i gcás go mbeidh cúis réasúnach ag an gcomhalta lena chreidiúint go bhfuil cion á dhéanamh, nó déanta, ag an duine sin, faoi aon alt díobh seo a leanas—
—A member of the Garda Síochána may arrest a person without warrant where the member has reasonable cause for believing that such person is committing or has committed an offence under—
Uimhir 27 de 1987: AN tACHT IOMPAIR, 1987
(3) Beidh sé sainráite i mbarántas cuardaigh a eiseofar faoin alt seo go n-údaraíonn sé, agus oibreoidh sé chun a údarú, d'oifigeach ainmnithe Custam agus Máil maille le cibé oifigigh eile Custam agus Máil agus cibé daoine eile is gá, dul isteach (le forneart más gá) san áitreabh nó ar an talamh eile a bheidh ainmnithe nó sonraithe sa bharántas aon tráth nó tráthanna laistigh de mhí amháin ó dháta an bharántais a eisiúint, an t-áitreabh nó an talamh eile sin agus aon daoine a gheofar ann a chuardach, aon substaint, earra nó rud eile a gheofar ann a scrúdú, aon leabhar, taifead nó doiciméad eile a gheofar ann a iniúchadh agus, má tá foras réasúnach drochamhrais ann go bhfuil cion faoi na hAchtanna Custam á dhéanamh nó déanta i ndáil le substaint, earra nó rud eile a fuarthas san áitreabh nó ar an talamh sin a gcreideann an t-oifigeach ainmnithe sin le réasún gur druga rialaithe é, nó gur doiciméad a luaitear i bhfo-alt (2) (b) doiciméad a fuarthas amhlaidh, nó gur taifead nó doiciméad eile é a bhfuil cúis réasúnach ag an oifigeach ainmnithe sin chun a chreidiúint gur doiciméad é a d'fhéadfadh a bheith ag teastáil mar fhianaise in imeachtaí mar gheall ar chion faoi na hAchtanna Custam nó faoi na hAchtanna um Mí-Úsáid Drugaí, 1977 agus 1984, i ndáil le druga rialaithe, an tsubstaint, an t-earra, an doiciméad nó an rud eile (de réir mar a bheidh) a urghabháil agus a choinneáil.
(3) A search warrant issued under this section shall be expressed and operate to authorise a named officer of Customs and Excise, accompanied by such other officers of Customs and Excise and such other persons as may be necessary, at any time or times within one month of the date of issue of the warrant, to enter (if need be by force) the premises or other land named or specified in the warrant, to search such premises or other land and any persons found thereon, to examine any substance, article or other thing found thereon, to inspect any book, record or other document found thereon and, if there is reasonable ground for suspecting that an offence under the Customs Acts is being or has been committed in relation to a substance, article or other thing found on such premises or land reasonably believed by the said named officer to be a controlled drug, or that a document so found is a document mentioned in subsection (2) (b), or is a record or other document which the said named officer has reasonable cause to believe to be a document which may be required as evidence in proceedings for an offence under the Customs Acts or under the Misuse of Drugs Acts, 1977 and 1984, in relation to a controlled drug, to seize and detain the substance, article, document or other thing (as the case may be).
Uimhir 10 de 1988: AN tACHT CUSTAM AGUS MÁIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1988
(2) Má bhíonn drochamhras ar chomhalta den Gharda Síochána, agus cúis réasúnach aige leis, go bhfuil cion faoin gCuid seo déanta, féadfaidh an comhalta lena mbaineann—
(2) Where a member of the Garda Síochána suspects, with reasonable cause, that an offence under this Part has been committed, the member concerned may
Uimhir 16 de 1988: AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 1988
(d) trí “fho-alt (6), (8) nó (8A)” a chur in ionad “fho-alt (6) nó (8)” i bhfo-alt (9).
"(5) If at any time during the detention of a person pursuant to this section there are no longer reasonable grounds for believing that his detention is necessary for the proper investigation of the offence to which the detention relates, he shall, subject to subsection (6), be released from custody forthwith unless he is charged or caused to be charged with an offence and is brought before a court as soon as may be in connection with such charge or his detention is authorised apart from this Act. [GA] (6) If at any time during the detention of a person pursuant to this section a member of the Garda Síochána, with reasonable cause, suspects that person of having committed an offence to which this section applies, other than an offence to which the detention relates, and the member of the Garda Síochána then in charge of the Garda Síochána station has reasonable grounds for believing that the continued detention of that person is necessary for the proper investigation of that other offence, the person may continue to be detained in relation to the other offence as if that offence was the offence for which the person was originally detained.", [GA] ( c ) by the insertion, after subsection (8), of the following subsection: [GA]
Uimhir 4 de 1997: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1997
agus, mar thoradh air sin, go gcreidfidh an tríú duine go bhféadfadh sé nó sí teacht chun bheith ionfhabhtaithe le galar de dheasca an ghortaithe nó an ghnímh a bheidh déanta, beidh sé nó sí ciontach i gcion.
resulting in the third person believing that he or she may become infected with disease as a result of the injury or action caused shall be guilty of an offence.
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
—(1) I gcás cion faoi alt 3 , 4, 5 nó 6 a bheith déanta ag comhlacht corpraithe agus go gcruthófar go ndearnadh é le toiliú nó le cúlcheadú, nó gurb inchurtha é i leith aon fhaillí ar thaobh, aon duine is stiúrthóir, bainisteoir, rúnaí nó oifigeach eile den tsamhail chéanna de chuid an chomhlachta sin, nó duine a d'airbheartaigh a bheith ag gníomhú in aon cháil den sórt sin, beidh an duine sin chomh maith leis an gcomhlacht corpraithe ciontach i gcion agus dlífear imeachtaí a shaothrú ina choinne nó ina coinne agus é nó í a phionósú amhail is dá mbeadh sé nó sí ciontach sa chion céadluaite.
—(1) The court by or before which a person is convicted of an offence under section 3, 4, 5 or 6 may order— [GA] (a) anything seized pursuant to section 7, or [GA] (b) anything shown to the satisfaction of the court to relate to the offence, [GA] to be forfeited and either destroyed or otherwise disposed of in such manner as the court may determine. [GA] (2) A court shall not order anything to be forfeited under this section if a person claiming to be the owner of it or otherwise interested in it applies to be heard by the court, unless the opportunity has been given to him or her to show cause why the order should not be made. [GA] (3) An order under this section shall not take effect until the ordinary time for instituting an appeal against the conviction or order concerned has expired or, where such an appeal is instituted, until it or any further appeal is finally decided or abandoned or the ordinary time for instituting any further appeal has expired. [GA] Offences by bodies corporate. 9.
Uimhir 22 de 1998: AN tACHT UM GHÁINNEÁIL AR LEANAÍ AGUS PORNAGRAFAÍOCHT LEANAÍ, 1998
Más comhlacht corpraithe nó cuideachta chomhstoic, cibé acu corpraithe nó neamhchorpraithe, nó aon chomhlacht eile daoine, arna chumhachtú nó arna cumhachtú de réir dlí chun agairt nó chun bheith inagartha, ina ainm féin nó ina hainm féin, nó in ainm aon oifigigh nó aon duine eile, a bheidh in aon pháirtí i gcúis nó in ábhar, féadfaidh aon pháirtí freasúrach ordú a iarraidh á cheadú dó agarcheisteanna a sheachadadh ar aon chomhalta den chorparáid, den chuideachta nó den chomhlacht sin, nó ar aon oifigeach di nó dó, agus féadfar ordú a dhéanamh dá réir sin.
If any party to a cause or matter be a body corporate or a joint stock company, whether incorporated or not, or any other body of persons, empowered by law to sue or be sued, whether in its own name or in the name of any officer or other person, any opposite party may apply for an order allowing him to deliver interrogatories to any member or officer of such corporation, company, or body, and an order may be made accordingly.
I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna
Má dhealraíonn sé don Chúirt ceist dlí a bheith in aon chúis nó ábhar ba chaoithiúil go ndéanfaí í a bhreithniú sula dtabharfaí aon fhianaise nó sula ndéanfaí aon cheist nó saincheist fíorais a thriail, nó sula ndéanfaí aon tarchur chun eadránaí, féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh dá réir sin, agus féadfaidh sí a ordú an cheist dlí sin a tharraingt anuas chun tuairim na Cúirte a fháil uirthi, trí chás speisialta nó i cibé slí eile is fóirsteanach leis an gCúirt, agus air sin féadfar gach imeacht eile a bhféadfaidh breithniú na ceiste dlí sin a thabhairt nach mbeadh gá leis a bhacadh.
If it appear to the Court that there is in any cause or matter a question of law, which it would be convenient to have decided before any evidence is given or any question or issue of fact is tried, or before any reference is made to an arbitrator, the Court may make an order accordingly, and may direct such question of law to be raised for the opinion of the Court, either by special case or in such other manner as the Court may deem expedient, and all such further proceedings as the decision of such question of law may render unnecessary may thereupon be stayed.
I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna
Aon uair a dhéanfar iarratas roimh an triail ar urghaire nó ordú eile agus go ndealróidh sé don Chúirt, ar an iarratas sin a oscailt, nó tráth ar bith le linn an t-iarratas a éisteacht, gur ábhar é an t-ábhar a bheidh faoi chonspóid sa chúis nó san ábhar arb é an tslí is caoithiúla chun déileáil leis ná le triail luath, gan dul isteach ar dtús sa tuillteanas uile le mionnscríbhinn nó fianaise eile chun críocha an iarratais, féadfaidh an Chúirt ordú a dhéanamh le haghaidh na trialach sin dá réir sin, agus idir an dá linn féadfaidh sí cibé ordú a dhéanamh a dhlífidh an ceartas sa chás.
Whenever an application shall be made before trial for an injunction or other order, and on the opening of such application, or at any time during the hearing thereof, it shall appear to the Court that the matter in controversy in the cause or matter is one which can be most conveniently dealt with by an early trial, without first going into the whole merits on affidavit or other evidence for the purposes of the application, the Court may make an order for such trial accordingly, and in the meantime make such order as the justice of the case may require.
I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna
In aon chúis nó ábhar ina mbeifear tar éis urghaire a éileamh nó ina bhféadfaí urghaire a éileamh, féadfaidh an gearánaí, roimh an mbreithiúnas nó dá éis, urghaire a iarraidh chun an cosantóir nó an freagróir a shrianadh ón ngníomh éagórach nó ón sárú conartha a mbeidh gearán á dhéanamh faoi a athdhéanamh nó leanúint de, nó ó aon díobháil nó sárú conartha dá samhail nó dá shamhail a dhéanamh a bhainfidh leis an maoin chéanna nó leis an gceart céanna, nó a bheidh ag teacht den chonradh céanna; agus féadfaidh an Chúirt an urghaire a dheonú, ar théarmaí nó gan téarmaí, de réir mar is cóir.
In any cause or matter in which an injunction has been or might have been claimed, the plaintiff may, before or after judgment, apply for an injunction to restrain the defendant or respondent from the repetition or continuance of the wrongful act or breach of contract complained of, or from the commission of any injury or breach of contract of a like kind relating to the same property or right, or arising out of the same contract; and the Court may grant the injunction, either upon or without terms, as may be just.
I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna
Ag aon chéim d'imeachtaí i dtoirmeasc, nó de chineál quo warranto, féadfaidh an Chúirt, ar iarratas ó aon pháirtí nó ar fhoriarratas uaithi féin, éisteacht iomlánach a ordú, fara cibé ordacháin i dtaobh pléadálacha, follasaithe nó eile is cuí, agus air sin déanfar gach imeacht eile a stiúradh amhail i gcaingean arna tionscnamh le toghairm iomlánach agus féadfaidh an Chúirt cibé breithiúnas a thabhairt agus cibé ordú a dhéanamh amhail is dá mba éisteacht iarratais ar dhaingniú ordaithe choinníollaigh chun cúis a shuíomh í an triail.
At any stage in proceedings in prohibition, or in the nature of quo warranto, the Court on the application of any party or of its own motion may direct a plenary hearing with such directions as to pleadings, discovery, or otherwise as may be appropriate, and thereupon all further proceedings shall be conducted as in an action originated by plenary summons and the Court may give such judgement and make such order as if the trial were the hearing of an application to make absolute a conditional order to show cause.
I.R. Uimh. 15 de 1986: Rialacha na nUaschúirteanna
(1) I gcás ina bhfuil cúis ag an Aire chun a chreidiúint, maidir le haon ghníomhaíocht, go leithleach nó in éineacht le gníomhaíochtaí, pleananna nó tionscadail eile, gur de chineál í— (a) a bhféadfadh éifeacht shuntasach a bheith aici ar Láithreán Eorpach, (b) a bhféadfadh éifeacht dhochrach a bheith aici ar shláine Láithreáin Eorpaigh, (c) a bhféadfadh gurb í is cúis le meath ar ghnáthóga nádúrtha nó ar ghnáthóga speiceas nó díshocrú na speiceas ar ina leith a bhféadfadh an Láithreán Eorpach a bheith ainmnithe nó a ainmníodh é de bhun na Treorach um Ghnáthóga nó a aicmíodh é de bhun na Treorach um Éin, a mhéid a d’fhéadfadh sé gur dhíshocrú suntasach an díshocrú sin i ndáil le cuspóirí na Treorach um Ghnáthóga, (d) a bhféadfadh gurb í is cúis le truailliú nó meath ar ghnáthóga de réir bhrí an dara habairt d’Airteagal 4(4) den Treoir um Éin, nó (e) a bhféadfadh éifeacht dhochrach a bheith aici ar stádas caomhantais na nithe seo a leanas— (i) speicis ainmhithe arna liostú in Iarscríbhinn IV(a) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga ina raon nádúrtha de bhun Airteagal 12 den Treoir um Ghnáthóga,(ii) speicis phlandaí arna liostú in Iarscríbhinn IV(b) a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga de bhun Airteagal 13 den Treoir um Ghnáthóga, (iii) speicis de fauna agus flora fiáine arna liostú in Iarscríbhinn V a ghabhann leis an Treoir um Ghnáthóga de bhun Airteagal 14 den Treoir um Gnáthóga, (iv) éin a fhaightear go nádúrtha sa staid fhiáin, déanfaidh an tAire, le fógra, faoi réir mhír (2), de réir mar is cuí leis nó léi, a ordú nach ndéanfaidh aon duine an ghníomhaíocht a sheoladh, a chur faoi deara ná a cheadú an céanna a sheoladh ná leanúint den chéanna a sheoladh sa Láithreán Eorpach, ná i gcuid de, ná ar aon talamh sonraithe eile nó féadfaidh sé nó sí an ghníomhaíocht a shrianadh nó a rialú sa Láithreán Eorpach, nó i gcuid de, nó ar aon talamh sonraithe eile, agus beidh ráiteas i dtaobh chúiseanna an Aire chun an cinneadh a dhéanamh ag gabháil le gach fógra den sórt sin.
(1) Where the Minister has reason to believe that any activity, either individually or in combination with other activities, plans or projects, is of a type that may— (a) have a significant effect on a European Site, (b) have an adverse effect on the integrity of a European Site, (c) cause the deterioration of natural habitats or the habitats of species or the disturbance of the species for which the European Site may be or has been designated pursuant to the Habitats Directive or has been classified pursuant to the Birds Directive, insofar as such disturbance could be significant in relation to the objectives of the Habitats Directive, (d) cause pollution or deterioration of habitats within the meaning of the second sentence of Article 4(4) of the Birds Directive, or (e) have an adverse effect on the conservation status of— (i) animal species listed in Annex IV(a) to the Habitats Directive in their natural range pursuant to Article 12 of the Habitats Directive, (ii) plant species listed in Annex IV(b) to the Habitats Directive pursuant to Article 13 of the Habitats Directive, (iii) species of wild fauna and flora listed in Annex V to the Habitats Directive pursuant to Article 14 of the Habitats Directive, (iv) naturally occurring birds in the wild state, the Minister shall, by notice, subject to paragraph (2), where he or she considers appropriate, direct that the activity shall not be carried out, caused or permitted to be carried out or continue to be carried out by any person in the European Site or part thereof or at any other specified land or may restrict or regulate the activity in the European Site or part thereof or at any other specified land, and each such notice shall be accompanied by a statement of the Minister’s reasons for making the decision.
SI No_477_of_2011
(i) Féadfaidh an tAire, Coimisinéir an Gharda Síochána nó oifigeach ionaid, rud nó ainmhí a dhiúscairt, nó a chur faoi deara an céanna a dhiúscairt, is rud nó ainmhí a bheidh tugtha chun siúil agus stóráilte nó gaibhnithe faoin Rialachán seo, más rud é— (i) go mainneoidh úinéir an ainmhí nó an ruda nó duine eile a éilíonn gur féidir leis nó léi, ar chúis shonraithe, a shuí go bhfuil sé nó sí i dteideal ar shlí eile é a bheith ina sheilbh aige nó ina seilbh aici, iarratas a dhéanamh de bhun fhomhír (a) laistigh, i gcás ruda, de mhí amháin agus i gcás ainmhí, de dheich lá ón dáta ar a mbeidh fógra faoi fhomhír (a) seirbheáilte air nó uirthi, nó (ii) nach bhfuil ainm ná seoladh úinéir an ainmhí nó an ruda faighte amach tar éis fiosrú réasúnach laistigh, i gcás ruda, de mhí amháin agus i gcás ainmhí, de dheich lá ón dáta ar a mbeidh coimeád an ainmhí nó an ruda glactha nó faighte ag an Aire nó Coimisinéir an Gharda Síochána nó ag an oifigeach ionaid (iii) go mainneoidh an t-úinéir nó an duine, atá i dteideal an t-ainmhí nó an rud a bheith ina sheilbh aige nó ina seilbh aici, seilbh a ghlacadh air de bhun fhomhír (c) ag am nó amanna a cheapfaidh an tAire nó Coimisinéir an Gharda Síochána nó an t-oifigeach ionaid de réir na fomhíre sin, agus go mbeidh bearta réasúnacha glactha ag an Aire, ag Coimisinéir an Gharda Síochána nó ag an oifigeach ionaid, de réir mar a bheidh, chun a aistriú a éascú, ón áit ina bhfuil sé á choimeád, chuig úinéir nó duine den sórt sin (iv) go ndiúltóidh nó go mainneoidh an t-úinéir nó an duine atá i dteideal an t-ainmhí nó an rud a bheith ina sheilbh aige nó ina seilbh aici fomhír (k) a chomhlíonadh, nó (v) go mainneoidh an t-iarratasóir faisnéis arna hiarraidh faoi fhomhír (e)(i) a chur ar fáil laistigh de 14 lá ón iarraidh a dhéanamh.
(i) The Minister, the Garda Commissioner or delegate officer may dispose of, or cause to be disposed of, an object or animal removed and stored or impounded under this Regulation, if— (i) the owner of the animal or object or other person claiming that he or she can establish that he or she is, for a specified reason, otherwise entitled to its possession, fails to make application pursuant to subparagraph (a) within, in the case of an object, one month and in the case of an animal, ten days of the date on which a notice under subparagraph (a) was served on him or her, or (ii) the name and address of the owner of the animal or object has not been ascertained following reasonable enquiry within, in the case of an object, one month and in the case of an animal, ten days of the date on which the Minister or the Garda Commissioner or the delegate officer took or received custody of the animal or object (iii) the owner or person entitled to possession of the animal or object fails to take possession of it pursuant to subparagraph (c) at a time or times appointed by the Minister or the Garda Commissioner or the delegate officer in accordance with that subparagraph, the Minister, the Garda Commissioner or the delegate officer, as the case may be, having taken reasonable steps to facilitate its transfer, at the place where it is held, to such owner or person (iv) the owner or person entitled to possession of the animal or object refuses or fails to comply with subparagraph (k),or (v) the applicant fails to provide information requested under subparagraph (e)(i) within 14 days of the request.
SI No_477_of_2011
(d) a chur faoi deara bia nó leacht den sórt sin ina bhfuil substaint den sórt sin a sholáthar d'ainmhí den sórt sin.
(2) Where an animal to which this Act applies is found on inspection (whether the inspection is made in pursuance of the requirements of this section or otherwise) not to be in a state of well-being, the person who has for the time being the animal under his control shall forthwith take such measures as may be necessary to prevent the animal's being caused unnecessary suffering. [GA] (3) Where on an inspection of automatic or other technical equipment used in an intensive unit (whether the inspection is made in pursuance of the requirements of this section or otherwise) a defect in the equipment is discovered, the owner or the person who is for the time being in charge of the unit shall forthwith remedy, or cause to be so remedied, the defect, or, if this is impracticable, such owner or person shall forthwith take or cause to be so taken such measures as may be required to safeguard the welfare of animals kept in the unit, and in case such measures are taken, then until the defect is remedied such owner or person shall also ensure that such measures are maintained. [GA] (4) In any proceedings in which it is proved that an inspection referred to in subsection (2) or (3) of this section was carried out and that on such inspection either an animal to which this Act applies was found not to be in a state of well-being or a defect described in subsection (3) of this section was discovered, it shall be a defence for the defendant to show both that he was unaware that the inspection had been carried out and that in the circumstances of the case his being so unaware was not unreasonable. [GA]
Uimhir 13 de 1984: AN tACHT UM CHOSAINT AINMHITHE A CHOINNÍTEAR LE hAGHAIDH FEIRMEOIREACHTA, 1984
"( 4) (a) Beidh feidhm ag an mír seo maidir le limistéar a shonrófar i bhfógra a chuirfidh Coimisinéir an Gharda Síochána faoi deara a fhoilsiú i nuachtán amháin ar a laghad a léitear sa limistéar, nó maidir le bóthar poiblí a shonrófar i bhfógra a chuirfidh Coimisinéir an Gharda Síochána faoi deara a fhoilsiú i nuachtán amháin ar a laghad a léitear sa limistéar ina bhfuil an bóthar, agus beidh feidhm aici ar feadh cibé tréimhse a shonrófar san fhógra.
"(4) ( a ) This paragraph applies to an area specified in a notice caused by the Commissioner of the Garda Síochána to be published in at least one newspaper circulating in the area, or to a public road specified in a notice caused by the Commissioner of the Garda Síochána to be published in at least one newspaper circulating in the area in which the road is situated, and shall apply for such period as may be specified in the notice.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Más rud é go mbeidh ordú faoi alt 19 den Acht um Ghalair Ainmhithe, 1966 (Uimh. 6 de 1966) i bhfeidhm de thuras na huaire, á dhearbhú (maidir le bruisealóis i mbólacht) gur limistéar atá le glanadh nó limistéar saor ó ghalar limistéar agus go mbeidh sa limistéar tréad ina mbeidh de thuras na huaire ainmhí ar dóigh, nó arb amhras, le cigire arna cheapadh ag an Aire go bhfuil bruisealóis i mbólacht ar an ainmhí sin, féadfaidh an tAire ar cibé modh is cuí leis, a chur faoi deara scéala a chur go dtí cibé áititheoirí talún is cuí leis, faoin mbruisealóis i mbólacht sin a bheith ann.
Where there is for the time being in force an order under section 19 of the Diseases of Animals Act, 1966 (No. 6 of 1966), declaring (in relation to brucellosis in cattle) an area to be either a clearance area or a disease-free area and there is in the area a herd in which there is for the time being an animal which an inspector appointed by the Minister believes to be or suspects of being infected with brucellosis in cattle, the Minister may in such manner as he considers appropriate cause the existence of such brucellosis in cattle to be brought to the notice of such occupiers of land as he considers appropriate.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(1) Cuirfidh an ceann comhairimh faoi deara fógra a chur in airde in áit fheiceálach i ngach áitreabh ina mbeidh comhaltaí d'fhoireann na Comhairle fostaithe ag lorg moltaí i leith daoine a roghnú faoin Ordú seo agus luafar san fhógra an dáta is déanaí chun moltaí a ghlacadh agus an áit inar féidir foirmeacha molta a fháil.
(1) The returning officer shall cause a notice to be posted in a prominent place in each premises where members of the staff of An Chomhairle are employed inviting proposals for the selection of persons under this Order and the notice shall state the latest date for the receipt of proposals and the place where proposal forms may be obtained.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(5) Déanfaidh oifigeach údaraithe táirge díreach de phrátaí síl a iniúchadh mar bharr fáis agus mar thiúbair díobh, agus i gcás, ar iniúchadh den sórt sin a dhéanamh, go bhfaighfear amach go bhfuil an táirge galraithe nó foircthe le haon víreas nó orgánach a mheasfaidh oifigeach den sórt sin a bheith díobhálach, féadfaidh sé a cheangal ar an duine a bheidh, de thuras na huaire, i bhfeighil an táirge an táirge a dhiúscairt nó a dhíothú, nó a chur faoi deara an táirge a dhiúscairt nó a dhíothú, i cibé modh a ordóidh an t-oifigeach sin.
(5) The direct produce of imported seed potatoes shall be subject to inspection by an authorised officer both as a growing crop and as tubers therefrom, and in case on such an inspection the produce is found to be infected or infested with any virus or organism which such an officer considers to be harmful, he may require the person who for the time being is in charge of the produce to dispose of or destroy, or cause to be disposed of or destroyed, the produce in such manner as such officer shall direct.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(2) Féadfaidh oifigeach údaraithe, le linn dó cumhacht a bheith á feidhmiú aige a thugtar dó le mír (1) den Rialachán seo, a cheangal ar úinéir an áitribh, an vaigín iarnróid, na feithicle, na loinge, an árthaigh, an aerárthaigh nó an ní eile is cuí, nó ar an duine a bhfeictear don oifigeach gurb é atá ina fheighil nó ina bhun, cibé saoráidí réasúnacha agus cúnamh pearsanta a shonróidh an t-oifigeach a thabhairt, nó a chur faoi deara iad a thabhairt chun scrúdú, iniúchadh nó cuardach a dhéanamh nó sampla a thógáil faoi na Rialacháin seo, nó i ndáil leis na nithe sin.
(2) An authorised officer may in the course of exercising a power conferred on him by paragraph (1) of this Regulation require the owner, or the person who appears to the officer to be in apparent charge or control, of the relevant premises, railway wagon, vehicle, ship, vessel, aircraft or other thing to render, or cause to be rendered, for or in connection with the making of an examination, inspection or search or the taking of a sample under these Regulations, such reasonable facilities and personal assistance as the officer shall specify.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Lógó gaois.ie
gaois.ie