Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (56)
AN tORDÚ UM AN ACHT EADRÁNA, 1980 (COINBHINSIÚN NUA-EABHRAC), 1981.
ARBITRATION ACT, 1980 (NEW YORK CONVENTION) ORDER, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An tOrdú um an Acht Eadrána, 1980 (Coinbhinsiún Nua-Eabhrac), 1981, is teideal don Ordú seo.
This Order may be cited as the Arbitration Act, 1980 (New York Convention) Order, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
FAOI CHOINBHINSIÚN NUA-EABHRAC AR GHNÓTHÚ COTHABHÁLA AR AN gCOIGRÍOCH
THE NEW YORK CONVENTION ON THE RECOVERY ABROAD OF MAINTENANCE
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
FAOI CHOINBHINSIÚN NUA-EABHRAC AR GHNÓTHÚ COTHABHÁLA AR AN gCOIGRÍOCH.
THE NEW YORK CONVENTION ON THE RECOVERY ABROAD OF MAINTENANCE.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ciallaíonn "Coinbhinsiún Nua-Eabhrac" an Coinbhinsiún ar ghnóthú cothabhála ar an gcoigríoch arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 20ú lá de Mheitheamh, 1956;
"the New York Convention" means the Convention on the recovery abroad of maintenance done at New York on the 20th day of June, 1956;
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(a) aon státispáirtí conarthach i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac, nó
( a ) any state which is a contracting party to the New York Convention, or
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
COINBHINSIÚN NUA-EABHRAC
— THE NEW YORK CONVENTION
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
COINBHINSIÚN (BREITHIÚNAIS) NA gCOMHPHOBAL EORPACH, COINBHINSIÚN LUGANO, COINBHINSIÚN NA RÓIMHE NÓ COINBHINSIÚN NUA-EABHRAC
E C JUDGMENTS CONVENTION, LUGANO CONVENTION, ROME CONVENTION OR NEW YORK CONVENTION
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Coinbhinsiún Nua-Eabhrac, Coinbhinsiún na Ginéive agus Prótacal na Ginéive.
New York Convention, Geneva Convention and Geneva Protocol.
AN tACHT EADRÁNA 2010
(a) Coinbhinsiún Nua-Eabhrac,
(a) the New York Convention,
AN tACHT EADRÁNA 2010
Ní dhéanfaidh an Rialachán seo difear do chur i bhfeidhm Choinbhinsiún Nua Eabhrac 1958.
This Regulation shall not affect the application of the 1958 New York Convention.
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
Ar Aghaidh (CUID III Dámhachtaintí Choinbhinsiún Nua-Eabhrac a Fhorghníomhú)
Next (PART III ENFORCEMENT OF NEW YORK CONVENTION AWARDS) No. 7/1980:
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
CUID III Dámhachtaintí Choinbhinsiún Nua-Eabhrac a Fhorghníomhú
PART III ENFORCEMENT OF NEW YORK CONVENTION AWARDS
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
Lch. Roimhe Seo (CUID III Dámhachtaintí Choinbhinsiún Nua-Eabhrac a Fhorghníomhú)
Previous (PART III ENFORCEMENT OF NEW YORK CONVENTION AWARDS)
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
ciallaíonn "Coinbhinsiún Nua-Eabhrac" an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh 1958, a bhfuil an téacs de leagtha amach i Sceideal 2;
"New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, the text of which is set out in Schedule 2;
AN tACHT EADRÁNA 2010
Ba cheart go mbeadh sé sin gan dochar d’inniúlacht chúirteanna na mBallstát breith a thabhairt maidir le haithint agus forghníomhú dámhachtainí eadrána i gcomhréir leis an gCoinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, arna dhéanamh i Nua Eabhrac an 10 Meitheamh 1958 ("Coinbhinsiún Nua Eabhrac 1958"), ar coinbhinsiún é a bhfuil tosaíocht aige ar an Rialachán seo.
This should be without prejudice to the competence of the courts of the Member States to decide on the recognition and enforcement of arbitral awards in accordance with the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958 ("the 1958 New York Convention"), which takes precedence over this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 1215/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 maidir le dlínse agus le haithint agus forghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála
ciallaíonn “Coinbhinsiún Nua-Eabhrac” an Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10ú lá de Mheitheamh, 1958, arb é an Coinbhinsiún é atá leagtha amach sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo.
"the New York Convention" means the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York on the 10th day of June, 1958, which Convention is set out in the First Schedule to this Act.
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
Is páirtí i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac gach stát a shonraítear sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo.
Each state specified in the Schedule to this Order is a party to the New York Convention.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a)gníomhaireacht tarchuir nó ghlactha i stát is páirtí conarthach i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac, nó
( a ) a transmitting or receiving agency in a state which is a contracting party to the New York Convention, or
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(a) aon chinneadh cúirte ar iarratas ar bhac, de bhun Airteagal 8(1) den Dlí Eiseamláireach nó Airteagal II(3) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac,
(a) any court determination of a stay application, pursuant to Article 8(1) of the Model Law or Article II(3) of the New York Convention,
AN tACHT EADRÁNA 2010
(c) aon chinneadh ón Ard-Chúirt i ndáil le hiarratas chun dámhachtain eadrána de bhun Choinbhinsiún na Ginéive, Choinbhinsiún Nua-Eabhrac nó Choinbhinsiún Washington a aithint nó a fhorghníomhú.
(c) any determination by the High Court in relation to an application to recognise or enforce an arbitral award pursuant to the Geneva Convention, New York Convention or Washington Convention.
AN tACHT EADRÁNA 2010
(3) Ní fhorléireofar aon ní san alt seo mar ní a dhéanann difear do dhámhachtain a aithint nó a fhorghníomhú faoi Choinbhinsiún na Ginéive, faoi Choinbhinsiún Nua-Eabhrac nó faoi Choinbhinsiún Washington.
(3) Nothing in this section shall be construed as affecting the recognition or enforcement of an award under the Geneva Convention, the New York Convention or the Washington Convention.
AN tACHT EADRÁNA 2010
(3) Faoi réir an Achta seo, forléireofar Airteagal II(3) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir Airteagal 8 den Dlí Eiseamláireach.
(3) Subject to this Act, Article II(3) of the New York Convention shall be construed in accordance with Article 8 of the Model Law.
AN tACHT EADRÁNA 2010
Is é is éifeacht don Ordú seo foráil a dhéanamh maidir le Dámhachtain Eadrána a dhéanfar i gcríoch Stáit eile is páirtí sa Choinbhinsiún maidir le Dámhachtainí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh, 1958, a aithint agus a fhorghníomhú in Éirinn de réir forálacha an Choinbhinsiúin sin.
The effect of this Order is to provide for recognition and enforcement in Ireland of an arbitral award made in the territory of another State party to the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York on 10 June 1958, in accordance with the provisions of that Convention.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Leis an Ordú seo cuirtear Cuid III den Acht Eadrána, 1980 i bhfeidhm le héifeacht ón 10 Lúnasa, 1981. Baineann na forálacha den Chuid sin den Acht le dámhachtainí a fhorghníomhú faoin gCoinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a Fhorghníomhú a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Meitheamh, 1958.
This Order brings into affect Part III of the Arbitration Act, 1980 with effect from the 10th of August 1981. The provisions of this Part of the Act deal with the enforcement of awards under the Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards done at New York on 10th June, 1958.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
ciallaíonn "an tÚdarás Lárnach" Údarás Lárnach arna cheapadh le hordú ón Aire Comhionannais agus Athchóirithe Dlí faoi fho-alt (1) (a) d'alt 4 d'Acht 1994 chun na feidhmeanna a chomhall a cheanglaítear air faoi Acht 1994 nó a cheanglaítear ar Údarás Lárnach faoi Choinbhinsiún na Róimhe nó ar ghníomhaireacht tarchuir nó ar ghníomhaireacht ghlactha faoi Choinbhinsiún Nua-Eabhrac; mar a fhoráiltear le mír(b) den fho-alt sin, áfach, go dtí go gceapfar Údarás Lárnach, déanfaidh an tAire sin a fheidhmeanna a chomhall agus déanfar tagairtí san Ordú seo don Údarás Lárnach a fhorléiriú dá réir sin mar thagairt don Aire;
"the Central Authority" means a Central Authority appointed by order of the Minister for Equality and Law Reform under subsection (1) (a) of section 4 of the Act of 1994 to discharge the functions required of it under the Act of 1994 or required of a Central Authority under the Rome Convention or of a transmitting agency or receiving agency under the New York Convention, however as provided by paragraph (b) of that subsection, pending the appointment of a Central Authority the said Minister shall discharge its functions and references in this Order to the Central Authority shall be construed accordingly as reference to the Minister;
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(4) Sa Chomhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann, a glacadh i mí Mheán Fómhair 2008, mheabhraigh an Chomhairle Eorpach go sollúnta go bhfuil sé de cheart ag aon eachtrannach atá faoi ghéarleanúint cúnamh agus cosaint a fháil ar chríoch an Aontais Eorpaigh i gcur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe arna leasú le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 agus le conarthaí ábhartha eile.
(4) In the European Pact on Immigration and Asylum, adopted in September 2008, the European Council solemnly reiterated that any persecuted foreigner is entitled to obtain aid and protection on the territory of the European Union in application of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and other relevant treaties.
Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN AR SHÁBHÁILTEACHT PHEARSANRA NA NÁISIÚN AONTAITHE AGUS PEARSANRA GHAOLMHAIR ARNA DHÉANAMH I NUA-EABHRAC AN 9ú LÁ DE NOLLAIG, 1994, AGUS CHUN NA CRÍCHE SIN DO LEASÚ ACHTACHÁN ÁIRITHE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA. [28 Meitheamh, 2000]
AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL DONE AT NEW YORK ON THE 9TH DAY OF DECEMBER, 1994, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS. [28th June, 2000] BE IT ENACTED BY THE OIREACHTAS AS FOLLOWS:
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000
ciallaíonn "an Coinbhinsiún" an Coinbhinsiún ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9ú lá de Nollaig, 1994, a bhfuil an téacs de, sa Bhéarla, leagtha amach mar áis tagartha sa Chéad Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;
"the Convention" means the Convention on the Safety of United Nations and Associated Personnel done at New York on the 9th day of December, 1994, the text of which, in the English language, is, for convenience of reference, set out in the First Schedule to the Act;
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SÁBHÁILTEACHT OIBRITHE NA NÁISIÚN AONTAITHE), 2000
(2) Faoi réir an Achta seo, léireofar Airteagal II(2) agus Airteagal VII(1) de Choinbhinsiún Nua-Eabhrac de réir an mholta lenar ghlac Coimisiún na Náisiún Aontaithe ar an Dlí Trádála Idirnáisiúnta an 7 Iúil 2006 ag a naoú seisiún is tríocha maidir le léiriú na nAirteagal sin.
(2) Subject to this Act, Article II(2) and Article VII(1) of the New York Convention shall be interpreted in accordance with the recommendation adopted by the United Nations Commission on International Trade Law on 7 July 2006 at its thirty-ninth session concerning the interpretation of those Articles.
AN tACHT EADRÁNA 2010
(4) Féadfaidh an tAire Gnóthaí Eachtracha, le hordú, a dhearbhú gur páirtí i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac aon stát a shonraítear san ordú agus, fad a bheidh an t-ordú sin i bhfeidhm, is fianaise an tordú gur páirtí sa Choinbhinsiún an stát sin.
(4) The Minister for Foreign Affairs may by order declare that any state specified in the order is a party to the New York Convention and, while such order is in force, the order shall be evidence that such state is a party to the Convention.
AN tACHT EADRÁNA 2010
D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ag a cruinniú speisialta in Tampere an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999, oibriú i dtreo CEAS a bhunú, bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán agus uileghabhálach Choinbhinsiún na Ginéive Maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 (dá ngairtear "Coinbhinsiún na Ginéive" anseo feasta), á áirithiú ar an dóigh sin nach seoltar aon duine ar ais chuig géarleanúint, i.e. ag cloí le prionsabal an non-refoulement.
The European Council, at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, agreed to work towards establishing the CEAS, based on the full and inclusive application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 ("the Geneva Convention"), thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e. maintaining the principle of non-refoulement.
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
Go háirithe, déanfaidh gníomhaíochtaí forálacha na Cairte um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, dlí cosanta sonraí an Aontais, an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), prionsabal na córa cothroime a chur ar náisiúnaigh tríú tíre, an ceart chun tearmainn agus ar chosaint idirnáisiúnta, prionsabal an non-refoulement agus oibleagáidí idirnáisiúnta an Aontais agus na mBallstát a eascraíonn as ionstraimí idirnáisiúnta lenar sínithe iad amhail Coinbhinsiún na Ginéive maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967, a chomhlíonadh.
In particular, actions shall comply with the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, Union data protection law, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (ECHR), the principle of fair treatment of third-country nationals, the right to asylum and international protection, the principle of non-refoulement and the international obligations of the Union and Member States arising from international instruments to which they are signatory such as the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.
Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE
Laissez-passez na Náisiún Aontaithe arna eisiúint chuig foireann na Náisiún Aontaithe agus chuig foghníomhaireachtaí faoin gCoinbhinsiún maidir le Pribhléidí agus Díolúintí Gníomhaireachtaí Speisialaithe arna nglacadh ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe an 21 Samhain 1947 i Nua Eabhrac.
United Nations laissez-passer issued to staff of the United Nations and subordinate agencies under the Convention on Privileges and Immunities of Specialised Agencies adopted by the United Nations General Assembly on 21 November 1947 in New York,
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
go dtí 31 Deireadh Fómhair 1961 ag Aireacht Chónaidhme Gnóthaí Coigríche na hOstaire agus ina dhiaidh sin, go dtí 31 Márta 1962, i gCeanncheathrú na Náisiún Aontaithe i Nua Eabhrac.
The present Convention shall be open for signature by all States Members of the United Nations or of any of the specialised agencies or Parties to the Statute of the International Court of Justice, and by any other State invited by the General Assembly of the United Nations to become a Party to the Convention, as follows until 31 October 1961 at the Federal Ministry for Foreign Affairs of Austria and subsequently, until 31 March 1962, at the United Nations Headers in New York. [GA]
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
ACHT DÁ CHUMASÚ ÉIFEACHT A THABHAIRT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÁMHACHTAINTÍ EAD-RÁNA COIGRÍCHE A AITHINT AGUS A FHOR-GHNÍOMHÚ A RINNEADH I NUA-EABHRAC AN 10ú LÁ DE MHEITHEAMH, 1958, AGUS D'FHORÁLACHA ÁIR-ITHE DEN CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE DÍOSPÓIDÍ INFHEISTÍOCHTA IDIR STÁIT AGUS NÁISIÚNAIGH STÁT EILE A SHOCRÚ A OSCLAÍODH LENA SHÍNIÚ I WASHINGTON AN 18ú LÁ DE MHÁRTA, 1965, AGUS DO LEASÚ AN ACHTA EADRÁNA, 1954 , AR SHLITE EILE.
AN ACT TO ENABLE EFFECT TO BE GIVEN TO THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON THE 10TH DAY OF JUNE, 1958, AND TO CERTAIN PROVISIONS OF THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON THE 18TH DAY OF MARCH, 1965, AND OTHERWISE TO AMEND THE ARBITRATION ACT, 1954 .
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
ciallaíonn “dámhachtain” dámhachtain (seachas dámhachtain de réir bhrí Chuid IV den Acht seo) a dhéanfar de bhun comhaontaithe eadrána i gcríoch stáit, seachas an Stát, is páirtí i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac;
"award" means an award (other than an award within the meaning of Part IV of this Act) made in pursuance of an arbitration agreement in the territory of a state, other than the State, which is a party to the New York Convention;
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
(2) Féadfaidh an tAire Gnóthaí Eachtracha a dhearbhú le hordú gur páirtí i gCoinbhinsiún Nua-Eabhrac aon stát a bheidh sonraithe san ordú agus, fad a bheidh an t-ordú sin i bhfeidhm, is fianaise an t-ordú gur páirtí sa Choinbhinsiún sin an stát sin.
(2) The Minister for Foreign Affairs may by order declare that any state specified in the order is a party to the New York Convention and, while such order is in force, the order shall be evidence that such state is a party to that Convention.
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
Tá an Rialachán seo gan dochar do na hoibleagáidí a eascraíonn as Coinbhinsiún na Ginéive a bhaineann le stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967,
This Regulation is without prejudice to the obligations deriving from the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967,
Rialachán (AE) 2017/2226 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2017 lena mbunaítear Córas Dul Isteach/Imeachta (EES) chun sonraí faoi dhul isteach agus imeacht agus sonraí faoi dhiúltú cead isteach náisiúnach tríú tír a chlárú agus iad ag trasnú theorainneacha seachtracha na mBallstát agus lena gcinntear na coinníollacha ar a dtabharfar rochtain ar EES chun críocha fhorghníomhú an dlí, agus lena leasaítear an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 agus Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Beidh cur chun feidhme an Rialacháin seo gan dochar do na hoibleagáidí a eascraíonn as Coinbhinsiún na Ginéive a bhaineann le stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967.
The application of this Regulation is without prejudice to the obligations deriving from the Geneva Convention relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967.
Rialachán (AE) 2018/1860 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Samhain 2018 maidir le húsáid Córas Faisnéise Schengen chun náisiúnaigh tríú tír atá ag fanacht go neamhdhleathach a fhilleadh
ACHT D’ÉASCÚ TUILLEADH AGUS AR SHLÍ NÍOS FEARR RÉITEACH DÍOSPÓIDÍ TRÍ EADRÁIN; DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DO DHLÍ
AN ACT TO FURTHER AND BETTER FACILITATE RESOLUTION OF DISPUTES BY ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE UNCITRAL MODEL LAW ON INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION (AS AMENDED BY THE UNITED NATIONS COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW ON 7 JULY 2006) IN RESPECT OF BOTH INTERNATIONAL ARBITRATION AND OTHER ARBITRATION; TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE PROTOCOL ON ARBITRATION CLAUSES OPENED AT GENEVA ON THE 24TH DAY OF SEPTEMBER 1923, THE CONVENTION ON THE EXECUTION OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT GENEVA ON THE 26TH DAY OF SEPTEMBER 1927, THE CONVENTION ON THE RECOGNITION AND ENFORCEMENT OF FOREIGN ARBITRAL AWARDS DONE AT NEW YORK ON 10 JUNE 1958 AND TO THE CONVENTION ON THE SETTLEMENT OF INVESTMENT DISPUTES BETWEEN STATES AND NATIONALS OF OTHER STATES OPENED FOR SIGNATURE IN WASHINGTON ON 18 MARCH 1965; TO REPEAL THE ARBITRATION ACTS 1954 TO 1998; AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
AN tACHT EADRÁNA 2010
an tOrdú um an Acht Eadrána, 1980 (Coinbhinsiún Nua-Eabhrac), 1981
Arbitration Act, 1980 (New York Convention) Order, 1981.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tOrdú um an Acht Eadrána, 1980 (Coinbhinsiún Nua-Eabhrac), 2000 (I.R. Uimh. 41 de 2000).
ARBITRATION ACT, 1980 (NEW YORK CONVENTION) ORDER, 2000 (S.I. NO. 41 OF 2000).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Coinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Cóireála nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Nollaig, 1984.
CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT, DONE AT NEW YORK ON 10 DECEMBER, 1984.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Coinbhinsiún maidir le Dámhachtaintí Eadrána Coigríche a Aithint agus a FHorghníomhú
Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards [done at New York on 10 June 1958]
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Bille um Cheartas Coiriúil (Sábháilteacht Oibrithe na Náisiún Aontaithe), 1999 do thabhairt éifeacht do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar shábháilteacht phearsanra na Náisiún Aontaithe agus pearsanra ghaolmhair arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9ú lá de Nollaig, 1994, agus chun na críche sin do leasú achtachán áirithe agus do dhéanamh socrú i dtaobh nithe gaolmhara.
CRIMINAL JUSTICE (SAFETY OF UNITED NATIONS WORKERS) BILL, 1999 TO GIVE EFFECT TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE SAFTEY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL DONE AT NEW YORK ON THE 9TH DAY OF DECEMBER, 1994, AND FOR THAT PURPOSE TO AMEND CERTAIN ENACTMENTS AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Coinbhinsiún Nua-Eabhrac
New York Convention
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Bille um Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus um Pionósú Ciontóirí, 1999 do thabhairt feidhm dlí do Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Shábháilteacht Phearsanra na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra Ghaolmhair, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9 Nollaig, 1994, do dhéanamh socrú maidir le pionósú cionta in aghaidh pearsanra, agus i dtaobh nithe gaolmhara.
SAFETY OF UNITED NATIONS PERSONNEL AND PUNISHMENT OF OFFENDERS BILL, 1999 TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL, DONE AT NEW YORK ON 9 DECEMBER, 1994, TO PROVIDE FOR THE PUNISHMENT OF OFFENCES AGAINST PERSONNEL, AND RELATED MATTERS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí an Choinbhinsiúin in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Cóireála nó Pionóis eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach, a rinneadh i Nua-Eabhrac an 10 Nollaig, 1984, agus ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 21 Márta, 2002.
THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT, DONE AT NEW YORK ON 10TH DECEMBER, 1984, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 21ST MARCH, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Go gceadaíonn Dáil Éireann, de bhun Airteagal 29.5.2 de Bhunreacht na hÉireann, téarmaí an Chomhaontaithe ar fhorálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig, 1982, i ndáil le caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur i ngníomh, arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 4 Lúnasa, 1995, agus ar leagadh an téacs de faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Meán Fómhair, 2002.
THAT DÁIL ÉIREANN, PUSUANT TO ARTICLE 29.5.2 OF BUNREACHT NA HÉIREANN, APPROVES THE TERMS OF THE AGREEMENT ON THE IMPLEMENTATION OF THE PROVISIONS OF THE UNITED NATIONS CONVENTION ON THE LAW OF THE SEA OF 10TH DECEMBER, 1982, RELATING TO THE CONSERVATION AND MANAGEMENT OF STRADDLING FISH STOCKS AND HIGHLY MIGRATORY FISH STOCKS, DONE AT NEW YORK ON 4TH AUGUST, 1995, THE TEXT OF WHICH WAS LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 27TH SEPTEMBER, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí Uimh. 10 de 2002. Coinbhinsiún maidir le Sábháilteacht Pearsanra de chuid na Náisiún Aontaithe agus Pearsanra chomhlachaithe. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 9 Nollaig 1994. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 15 Eanáir 1999. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 1 Aibreán 2002. Tháinig i bhfeidhm d’Éirinn an 27 Aibreán 2002.
TREATY SERIES NO. 10 OF 2002. CONVENTION ON THE SAFETY OF UNITED NATIONS AND ASSOCIATED PERSONNEL. DONE AT NEW YORK 9 DECEMBER 1994. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 15 JANUARY 1999. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 1 APRIL 2002. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 27 APRIL 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí Uimh. 12 de 2002. Leasú ar Airteagal 43(2) den Choinbhinsiún um Chearta an Linbh. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac 12 Nollaig 1995. Tháinig i bhFeidhm go hIdirnáisiunta an 18 Nollaig 2002. Tháinig i bhFeidhm d'Éirinn an 18 Samhain 2002.
TREATY SERIES NO. 12 OF 2002. AMENDMENT TO ARTICLE 43(2) OF THE CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD. DONE AT NEW YORK 12 DECEMBER 1995. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY 18 NOVEMBER 2002. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND 18 NOVEMBER 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí Uimh. 7 de 2002. An Coinbhinsiún in aghaidh Céastóireachta agus in aghaidh Cóireála nó Pionóis Eile atá Cruálach, Mídhaonna nó Táireach maille le dearbhú arna dhéanamh ag Éirinn ar é a Dhaingniú. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 10 Nollaig 1984. Arna shíniú ag Éirinn an 28 Meán Fómhair 1992. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 11 Aibreán 2002. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiúnta an 26 Meitheamh, 1987. Tháinig i bhfeidhm d'Éirinn an 11 Bealtaine 2002.
TREATY SERIES NO. 7 OF 2002. CONVENTION AGAINST TORTURE AND OTHER CRUEL, INHUMAN OR DEGRADING TREATMENT OR PUNISHMENT WITH DECLARATION MADE BY IRELAND ON RATIFICATION. DONE AT NEW YORK ON 10 DECEMBER 1984. SIGNED BY IRELAND ON 28 SEPTEMBER 1992. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 11 APRIL 2002. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 26 JUNE 1987. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 11 MAY 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha mar aon le dearbhú arna dhéanamh ag Éirinn ar í a dhaingniú. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 25 Bealtaine 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 18 Samhain 2002. Tháinig i bhfeidhm d’Éirinn an 18 Nollaig 2002.
TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT WITH DECLARATION MADE BY IRELAND ON RATIFICATION. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER 2002. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 18 DECEMBER 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí, 1/19783 an Coinbhinsiún ar CHosc agus Pionósú CHoir an CHinedhíothaithe. Arna DHéanamh i nua Eabhrac, 9 Nollaig, 1948
Treaty Series, 1/1978. Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide. done at New York, 9 December, 1948
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha. Arna dhéanamh i Nua_Eabhrac an 25 Bealtaine, 2000. Síníodh thar ceann na hÉireann an 7 Meán Fómhair, 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra, 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin (mar aon le dearbhú) an 18 Samhain, 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 18 Nollaig, 2002.
TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY, 2000. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 7 SEPTEMBER, 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY, 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION (WITH DECLARATION) DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER, 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 18 DECEMBER, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie