Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (66)
(c) an tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde,
(c) the National Authority for Occupational Safety and Health, and
Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998
Áirítear anseo cosaint maidir le sláinte agus sábháilteacht cheirde, cosaint shóisialta, agus cearta atá nasctha leis an gconradh fostaíochta.
This includes occupational health and safety protection, social protection, and rights connected to the employment contract.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
(3) Le Rún an 3 Meitheamh 2002 ón gComhairle maidir le straitéis nua Chomhphobail ar an tsláinte agus ar an tsábháilteacht ag an obair (2002-2006) [5] iarradh ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit dlús a chur leis an obair a bhí idir lámha acu maidir le comhchuibhiú staidrimh ar thionóiscí ag an obair agus maidir le galair cheirde, ionas go mbeadh sonraí inchomparáide ar fáil chun measúnú oibiachtúil a dhéanamh ar iarmhairt agus éifeachtacht na mbeart a rinneadh faoi straitéis nua an Chomhphobail, agus cuireadh béim, i roinn ar leith, ar an ngá atá leis an méadú ar an gcoibhneas ban sa mhargadh saothair a chur san áireamh agus freagairt dá riachtanais shainiúla i ndáil le beartais ar an tsláinte agus an tsábháilteacht ag an obair.
(3) Council Resolution of 3 June 2002 on a new Community strategy on health and safety at work (2002-2006) [5] called on the Commission and the Member States to step up work in hand on harmonisation of statistics on accidents at work and occupational illnesses, so as to have available comparable data from which to make an objective assessment of the impact and effectiveness of the measures taken under the new Community strategy, as well as emphasised, in a specific section, the need to take into account the increase in the proportion of women on the labour market and to respond to their specific needs in relation to policies on health and safety at work.
Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair
(d) ciallóidh "an tsláinte agus an tsábháilteacht ag an obair" na heilimintí uile a bhaineann leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht, agus le cosaint ar shláinte agus ar shábháilteacht oibrithe ag an obair ina ngníomhaíochtaí reatha nó san gníomhaíochtaí a rinne siad san am a chuaigh thart; go háirithe tionóiscí ag an obair, galair cheirde agus fadhbanna eile sláinte agus tinnis eile a bhaineann leis an obair;
(d) "health and safety at work" shall mean all elements related to the prevention and protection of the health and safety of workers at work in their current or past activities, in particular accidents at work, occupational diseases and other work-related health problems and illnesses;
Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair
Ar bhonn na dtuarascálacha cur chun feidhme a chuireann na Ballstáit isteach gach 5 bliana de bhun Airteagal 17a de Threoir 89/391/CEE ón gComhairle [4], tá an Coimisiún le meastóireacht a dhéanamh ar chur chun feidhme an chreata dhlíthiúil maidir le sábháilteacht agus sláinte cheirde, lena n-áirítear Treoir 2004/37/CE, agus, i gcás inar gá, cuirfidh sé na hinstitiúidí ábhartha agus an Coiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (ACSH) ar an eolas faoi thionscnaimh chun oibriú an chreata sin a fheabhsú, lena n-áirítear, i gcás inar gá, tograí iomchuí reachtacha.
On the basis of the implementation reports submitted by Member States every five years pursuant to Article 17a of Council Directive 89/391/EEC [4], the Commission is to evaluate the implementation of the occupational safety and health legal framework, including Directive 2004/37/EC, and, where necessary, to inform the relevant institutions and the Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH) of initiatives to improve the operation of that framework, including, where necessary, appropriate legislative proposals.
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ina theannta sin, sa Rún a rith an Chomhairle an 25 Meitheamh 2007 maidir le straitéis nua Chomhphobail ar an tsláinte agus ar an tsábháilteacht ag an obair (2007-2012) [6] d'iarr sí ar an gCoimisiún comhoibriú leis na húdaráis reachtacha chun córas iomchuí staidrimh Eorpaigh i réimse na sabháilteachta ceirde agus na sláinte ceirde a bhunú, córas lena gcuirfí san áireamh na córais náisiúnta éagsúla agus lena seachnófaí ualaí breise rialacháin a fhorchur.
In addition, in its Resolution of 25 June 2007 on a new Community strategy on health and safety at work (2007-2012) [6] the Council called on the Commission to cooperate with the legislative authorities in establishing an appropriate European statistical system in the area of occupational safety and health, which takes account of the different national systems and avoids imposing additional administrative burdens.
Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le staidreamh Comhphobail i dtaca leis an tsláinte phoiblí agus i dtaca leis an tsláinte agus leis an tsábháilteacht ag an obair
Ba cheart é a bheith mar aidhm ag na bearta cúnaimh airgeadais atá le glacadh faoi chuimsiú chlár BAM feabhas a chur ar na caighdeáin mhaireachtála agus na dálaí maireachtála atá ag daoine i dtíortha ina bhfástar bananaí agus ag daoine i slabhraí luacha bananaí, go háirithe feirmeoirí beaga agus aonáin bheaga, mar aon le comhlíonadh caighdeán sláinte agus sábháilteachta ceirde agus comhlíonadh caighdeán sláinte agus sábháilteachta saothair a áirithiú, mar aon le comhlíonadh caighdeán comhshaoil, go háirithe na caighdeáin sin a bhaineann le húsáid lotnaidicídí agus le teacht faoi lé lotnaidicídí.
The financial assistance measures to be adopted under the BAM programme should aim at improving the living standards and living conditions of people in banana-growing areas and in banana value chains, specifically small farmers and small entities, as well as ensuring compliance with labour and occupational health and safety standards, and environmental standards, notably those regarding the use of and exposure to pesticides.
Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt
na bealaí ina ndéanfar dul chun cinn a bhaint amach agus a ndéanfar faireachán ar an dul chun cinn maidir le comhlíonadh chroíchaighdeáin saothair EIS arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta agus comhlíonadh coinbhinsiún iomchuí sláinte agus sábháilteachta chomh maith le comhlíonadh croíchaighdeán ábhartha comhshaoil arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta.
the ways in which progress will be achieved and monitored in meeting internationally agreed ILO core labour standards and appropriate occupational safety and health conventions as well as relevant internationally agreed core environmental standards.
Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt
Chun ardleibhéal sábháilteachta feidhmiúla, ardleibhéal sábháilteachta ag an obair agus ardleibhéal cosanta comhshaoil a áirithiú, ba cheart comhchuibhiú a dhéanamh ar na ceanglais theicniúla agus ar na caighdeáin chomhshaoil is infheidhme maidir le feithiclí, le córais, le comhpháirteanna agus le haonaid theicniúla ar leithligh, faoi mar a bhaineann na nithe sin le cineálcheadú.
In order to ensure a high level of functional safety, occupational safety and environmental protection, the technical requirements and environmental standards applicable to vehicles, systems, components and separate technical units with regard to type-approval should be harmonised.
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Beidh na ceanglais theicniúla mhionsonraithe sin de chineál a mhéadóidh an leibhéal sábháilteachta ag an obair dá bhforáiltear leis na Treoracha dá dtagraítear in Airteagal 76(1) agus in Airteagal 77, nó ar a laghad a choimeádfaidh an leibhéal sin, agus eirgeanamaíocht (lena n-áirítear cosaint ar mhí-úsáid intuartha, inúsáidteacht córas rialaithe, inrochtaineacht na rialaitheoirí chun gníomhachtúchán neamhthoiliúil a sheachaint, oiriúnú chomhéadan an duine/na feithicle do shaintréithe intuartha an tiománaí, do chreathanna agus d’idirghabháil an oibreora), cobhsaíocht agus sábháilteacht dóiteáin á gcur san áireamh.
Those detailed technical requirements shall be such as to increase or at least maintain the level of occupational safety provided for by the Directives referred to in Article 76(1) and Article 77, taking into account ergonomics (including protection against foreseeable misuse, usability of control systems, accessibility of controls to avoid their unintentional activation, adaptation of the person/vehicle interface to the foreseeable characteristics of the driver, vibrations and operator intervention), stability and fire safety.
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chun a áirithiú gur ann d’ardleibhéal sábháilteachta feidhmiúla feithiclí, d’ardleibhéal sábháilteachta san ionad oibre agus d’ardleibhéal cosanta comhshaoil, ba cheart comhchuibhiú i dtaca le cineálcheadú a dhéanamh ar na ceanglais theicniúla agus ar na caighdeáin chomhshaoil is infheidhme maidir le feithiclí, le córais, le comhpháirteanna agus le haonaid theicniúla ar leithligh.
In order to ensure a high level of vehicle functional safety, occupational safety and environmental protection, the technical requirements and environmental standards applicable to vehicles, systems, components and separate technical units with regard to type-approval should be harmonised.
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
déanann sí taifid a choinneáil ar theagmhais, ar óspairtí, ar ghalair cheirde agus ar éifeachtaí ainsealacha, agus arna iarraidh sin do na húdaráis inniúla, tuairisc a thabhairt ar aon teagmhais, aon óspairtí, aon ghalair cheirde nó aon éifeachtaí ainsealacha a chuirfeadh sábháilteacht oibrithe, sláinte an duine nó an comhshaol i mbaol, nó a d’fhéadfadh iad a chur i mbaol;
it establishes records on incidents, accidents, occupational diseases and chronic effects and, if requested by its competent authorities, reports any incidents, accidents, occupational diseases or chronic effects causing, or with the potential for causing, risks to workers’ safety, human health and the environment;
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Samhain 2013 maidir le hathchúrsáil long agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1013/2006 agus Treoir 2009/16/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
coinníollacha oibre a fheabhsú agus sábháilteacht gairme a chur chun cinn;
the improvement of working conditions and the promotion of occupational safety;
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Cuimsítear leis sin, i gcás inarb iomchuí, tástáil sábháilteachta teicniúla agus bitheolaíocha agus meastóireacht réamhchliniciúil, mar aon le forálacha i réimse na sábháilteachta agus an choisc tionóiscí, agus an úrscothacht á cur san áireamh;
This includes, where appropriate, technical and biological safety testing and pre-clinical evaluation, as well as provisions in the field of occupational safety and accident prevention, taking into consideration the state of the art;
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 14.
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
[An tiontú oifigiúil] ACHT DO DHÉANAMH SOCRÚ BREISE CHUN SÁBHÁIL-TEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS DAOINE AG AN OBAIR A ÁIRITHIÚ, CHUN DAOINE EILE A CHOSAINT AR PHRIACAIL DON tSÁBHÁILTEACHT NÓ DON tSLÁINTE I dTACA LE GNÍOMHAÍOCHTAÍ DAOINE AG AN OBAIR, CHUN ÚDARÁS NÁISIÚNTA UM SHÁBHÁIL-TEACHT AGUS SLÁINTE CEIRDE A BHUNÚ, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN ACHTACHÁIN ÁIRITHE A AISGHAIRM, DO DHÉANAMH SOCRÚ CHUN RIALÁIL BHREISE A DHÉANAMH AR SHUBSTAINTÍ CONTÚIRT-EACHA A MHÉID A D'FHEARFADH SIAD AR DHAOINE NÓ AR MHAOIN AGUS LE hAGHAIDH NITHE A BHAIN-EANN LEIS NA NITHE RÉAMHRÁITE.
AN ACT TO MAKE FURTHER PROVISION FOR SECURING THE SAFETY, HEALTH AND WELFARE OF PERSONS AT WORK, FOR PROTECTING OTHERS AGAINST RISKS TO SAFETY OR HEALTH IN CONNECTION WITH THE ACTIVITIES OF PERSONS AT WORK, FOR THE ESTABLISHMENT OF A NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH, TO PROVIDE FOR THE REPEAL OF CERTAIN ENACTMENTS, TO PROVIDE FOR THE FURTHER REGULATION OF DANGEROUS SUBSTANCES IN SO FAR AS THEY MAY AFFECT PERSONS OR PROPERTY AND FOR MATTERS CONNECTED WITH THE AFORESAID.
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
ciallaíonn “an tÚdarás” an tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde a bhunaítear le halt 15;
"the Authority" means the National Authority for Occupational Safety and Health established by section 15;
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
Ar Aghaidh (CUID III An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde)
Next (PART III NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH)
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
CUID III An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde
PART III NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
Lch. Roimhe Seo (CUID III An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde)
Previous (PART III NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH)
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde
[GA] NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
(I) don Údarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde nó do dhuine a bheidh údaraithe ag an Údarás sin chun críocha na míre seo, agus
(I) the National Authority for Occupational Safety and Health or a person authorised by that Authority for the purposes of this paragraph, and
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
(c) an tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde,
(c) the National Authority for Occupational Safety and Health,
Uimhir 43 de 1998: AN tACHT UM IOMPAR EARRAÍ CONTÚIRTEACHA DE BHÓTHAR, 1998
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde
National Authority for Occupational Safety and Health
Uimhir 32 de 2003: ACHT NA dTEANGACHA OIFIGIÚLA 2003
Thairis sin, ina Theachtaireacht an 10 Eanáir 2017 dar teideal “Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy” (Obair níos Sábháilte agus níos Folláine do Chách — Nuachóiriú ar Reachtaíocht agus ar Bheartas an Aontais maidir le Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde), dúirt an Coimisiún go bhfuil leasuithe breise le bheith ann ar Threoir 2004/37/CE.
Moreover, the Commission stated in its Communication of 10 January 2017, ‘Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy’, that there are to be further amendments to Directive 2004/37/EC.
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ba cheart sonraí maidir le rioscaí iarmharacha do shláinte na n-oibrithe agus na tuairimí a fuarthas ón gCoiste Eolaíoch um Theorainneacha Nochta Ceirde (SCOEL) agus ón gCoiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (ACSH) a bheith san áireamh ar an bhfaisnéis sin, más féidir.
That information should, if possible, include data on residual risks to the health of the workers and opinions of the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) and of the Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH).
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Comhlacht trípháirteach a thugann cúnamh don Choimisiún maidir le hullmhú, le cur chun feidhme agus le meastóireacht na ngníomhaíochtaí i réimse na sláinte agus na sábháilteachta ag an obair is ea ACSH.
The ACSH is a tripartite body that assists the Commission in the preparation, implementation and evaluation of activities in the field of occupational health and safety.
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Thairis sin, ina theachtaireacht an 10 Eanáir 2017 dar teideal “Obair níos Sábháilte agus níos Folláine do Chách — Nuachóiriú ar Reachtaíocht agus ar Bheartas an Aontais maidir le Sábháilteacht agus Sláinte Cheirde” (Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy), chuir an Coimisiún in iúl gur cheart leasuithe breise a dhéanamh ar Threoir 2004/37/CE.
Moreover, the Commission stated in its Communication of 10 January 2017 entitled ‘Safer and Healthier Work for All — Modernisation of the EU Occupational Safety and Health Legislation and Policy’ that there should be further amendments to Directive 2004/37/EC.
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
San am céanna, tá forbairtí i réimse na sábháilteachta agus na sláinte ceirde agus tá forbairtí teicneolaíochta ann.
At the same time, there have been developments in the area of occupational safety and health and technological developments.
Rialachán (AE) 2019/126 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2062/94 ón gComhairle
–Tá teorainnluachanna mar chuid thábhachtach den Treoir agus den chur chuige níos leithne maidir le sábháilteacht agus sláinte cheirde chun priacail cheimiceacha a bhainistiú.
–Limit values are an important part of the Directive and of the wider occupational safety and health approach to managing chemical risks.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Thairis sin, tá seirbhísí an Choimisiúin lena mbaineann ag comhoibriú le páirtithe leasmhara ina réimsí beartais agus teicniúla ábhartha maidir leis an ngaol idir REACH agus treoracha a bhaineann le ceimiceáin sláinte agus sábháilteachta ceirde, agus déanfaidh siad forbairt ar threoir ina leith seo.
Furthermore, the concerned Commission services are collaborating with stakeholders in their relevant policy and technical fields with regard to the relationship between REACH and occupational health and safety chemicals directives and will develop guidance on this.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Ba cheart más féidir, sonraí maidir le rioscaí iarmharacha do shláinte oibrithe, moltaí ón gCoiste Eolaíoch um Theorainneacha Nochta Ceirde (SCOEL) agus tuairimí RAC agus tuairimí ón gCoiste Comhairleach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (ACSH) agus monagraif IARC a chuimsiú san fhaisnéis sin.
That information should, if possible, include data on residual risks to the health of workers, recommendations of the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) and opinions of the RAC, as well as opinions of the Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH) and monographs of the IARC.
Treoir (AE) 2019/983 Ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Chun cosaint leordhóthanach a ghnóthú d’oibrithe ar rioscaí dá sláinte agus sábháilteacht agus chun comhchuibhiú agus caighdeánú teicniúil, an dul chun cinn teicniúil, athruithe ar chaighdeáin nó sonraíochtaí idirnáisiúnta, agus fionnachtana nua maidir le hoibreáin cheimiceacha a chur san áireamh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le leasuithe de chineál teicniúil amháin a dhéanamh ar na hIarscríbhinní a ghabhann le Treoir 98/24/CE, agus an Treoir sin a fhorlíonadh trí theorainnluachanna táscacha nochta ceirde a bhunú nó a athbhreithniú.
In order to achieve adequate protection of workers from risks to their health and safety and to take account of technical harmonisation and standardisation, technical progress, changes in international standards or specifications and new findings concerning chemical agents, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission to make strictly technical amendments to the Annexes to Directive 98/24/EC, and to supplement that Directive by establishing or revising indicative occupational exposure limit values.
Rialachán (AE) 2019/1243 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 lena ndéantar roinnt gníomhartha dlí lena ndéantar foráil maidir le húsáid an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú a oiriúnú d’Airteagail 290 agus 291 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Áirítear leo seo sonraí maidir le galair cheirde a d’fhéadfadh Eurostat a bhailiú má tá torthaí dearfacha ar an staidéar féidearthachta leanúnach, agus chomh maith leis sin ar fhadhbanna eile sláinte agus ar thinnis a bhaineann leis an obair, i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 1338/2008, sonraí a thíolacfaidh Ballstáit sna tuarascálacha náisiúnta maidir le acquis sláinte agus sábháilteachta ceirde a chur chun feidhme, a thíolactar i gcomhréir le hAirteagal 17(a) de Threoir 89/391/CEE agus sonraí a chuireann fostóirí in iúl do na húdaráis náisiúnta inniúla ar chásanna ailse a shainaithnítear i gcomhréir leis an dlí agus/ nó leis an gcleachtas náisiúnta atá mar thoradh ar nochtadh ceirde do charcanaigin nó do shó-ghineach i gcomhréir le hAirteagal 14(8) de Threoir 2004/37/CE, agus a bhfuil teacht ag an gCoimisiún orthu i gcomhréir le hAirteagal 18 de Threoir 2004/37/CE.
These include data that could be collected by Eurostat on occupational diseases if the results of the on-going feasibility study are positive, as well as on other work-related health problems and illnesses in accordance with Regulation (EC) No 1338/2008, data submitted by Member States in the national reports on the implementation of EU occupational health and safety acquis, submitted in accordance with Article 17(a) of Directive 89/391/EEC and data notified by employers to the competent national authorities on cases of cancer identified in accordance with national law and/or practice as resulting from occupational exposure to a carcinogen or mutagen in accordance with Article 14(8) of Directive 2004/37/EC, and which may be accessed by the Commission in accordance with Article 18 of Directive 2004/37/EC.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Maidir le ceanglais shubstainteacha, níor cheart, dá bhrí sin, nach ndéanfaí leis an Rialachán seo ach forálacha bunúsacha maidir le sábháilteacht fheidhmiúil, le sábháilteacht cheirde agus le feidhmíocht chomhshaoil a leagan síos agus ba cheart go ndéanfaí an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun na sonraíochtaí teicniúla a leagan síos i ngníomhartha tarmligthe.
With regard to substantive requirements, this Regulation should therefore lay down only fundamental provisions on functional safety, occupational safety and environmental performance and delegate to the Commission the power to lay down the technical specifications in delegated acts.
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déanfar a áirithiú leis na ceanglais mhalartacha dá dtagraítear i mír 1 leibhéal feidhmeach sábháilteachta ar bhóithre agus leibhéal cosanta comhshaoil agus leibhéal sábháilteachta ag an obair atá coibhéiseach, a mhéid is féidir, leis an leibhéal dá bhforáiltear leis an ngníomhartha ábhartha atá liostaithe in Iarscríbhinn I.
The alternative requirements referred to in paragraph 1 shall ensure a level of functional safety and environmental protection and occupational safety which is equivalent to the greatest extent practicable to the level provided for by the relevant acts listed in Annex I.
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ciallaíonn "ceanglais mhalartacha" forálacha riaracháin agus ceanglais theicniúla a bhfuil sé d’aidhm leo a áirithiú gur ann do leibhéal sábháilteachta feidhmiúla, leibhéal cosanta comhshaoil agus leibhéal sábháilteachta ceirde atá coibhéiseach a mhéid is féidir go praiticiúil leis an leibhéal dá bhforáiltear i gceann amháin nó níos mó de na gníomhartha tarmligthe a liostaítear in Iarscríbhinn II.
"Alternative requirements" means administrative provisions and technical requirements which aim to ensure a level of functional safety, environmental protection and occupational safety which is equivalent to the greatest extent practicable to the level provided for by one or more of the delegated acts listed in Annex II.
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
—(1) Ar an lá bunaithe beidh comhlacht arna bhunú ar a dtabharfar an tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde, sa Ghaeilge, agus The National Authority for Occupational Safety and Health, sa Bhéarla (agus gairtear “an tÚdarás” den chomhlacht sin san Acht seo) chun na feidhmeanna a shanntar dó leis an Acht seo a chomhlíonadh.
—(1) On the establishment day there shall stand established a body to be known in the Irish language as An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde and in the English language as the National Authority for Occupational Safety and Health (which body is referred to in this Act as "the Authority") to perform the functions assigned to it by this Act.
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
(c) Féadfaidh an tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde, an Bord Fuinnimh Núicléigh, an t-údarás dóiteáin ar ina limistéar feidhmiúcháin a rinneadh an cion nó comhalta den Gharda Síochána cion achomair faoin bhfo-alt seo a thionscnamh agus a thabhairt ar aghaidh.
( c ) A summary offence under this subsection may be brought and prosecuted by the National Authority for Occupational Safety and Health, the Nuclear Energy Board, the fire authority in whose functional area the offence was committed or a member of the Garda Síochána.
Uimhir 13 de 1990: AN tACHT UM IOMPAR IDIRNÁISIÚNTA EARRAÍ DE BHÓTHAR, 1990
ciallaíonn “ceanglais mhalartacha” forálacha riaracháin agus ceanglais theicniúla a bhfuil sé d'aidhm leo a áirithiú gurb ann do leibhéal sábháilteachta feidhmiúla, leibhéal cosanta don chomhshaol agus leibhéal sábháilteachta ceirde atá coibhéiseach a mhéid is féidir go praiticiúil leis an leibhéal dá bhforáiltear i gceann amháin nó níos mó de na gníomhartha rialála atá liostaithe in Iarscríbhinn II;
‘alternative requirements’ means administrative provisions and technical requirements that aim to ensure a level of functional safety, environmental protection and occupational safety that to the greatest extent practicable is equivalent to the level provided for by one or more of the regulatory acts listed in Annex II;
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Mar an chéad chéim, d'eisigh an Coimisiún comhairle i ndáil leis na rioscaí sláinte agus sábháilteachta ag an obair a laghdú in earnáil an chúraim sláinte, lena n-áirítear maidir leis an riosca a bhaineann leis an nochtadh do dhrugaí cíteastatacha nó cíteatocsaineacha, i dtreoir thiomnaithe i ndáil leis an gcosc agus leis an dea-chleachtas.
As a first step, the Commission has issued guidance to reduce occupational health and safety risks in the healthcare sector, including on the risk related to the exposure to cytostatic or cytotoxic drugs, in a dedicated guide to prevention and good practice.
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
(44)ciallaíonn 'ceanglais mhalartacha' forálacha riaracháin agus ceanglais theicniúla a bhfuil sé d’aidhm leo a áirithiú gurb ann do leibhéal sábháilteachta feidhmiúla, leibhéal cosanta comhshaoil agus leibhéal sábháilteachta ceirde atá coibhéiseach a mhéid is féidir go praiticiúil leis an leibhéal dá bhforáiltear i gceann amháin nó níos mó de na gníomhartha rialála atá liostaithe in Iarscríbhinn IV;
(44)‘alternative requirements’ means administrative provisions and technical requirements that aim to ensure a level of functional safety, environmental protection and occupational safety that to the greatest extent practicable is equivalent to the level provided for by one or more of the regulatory acts listed in Annex IV;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar mhótarfheithlicí agus a leantóirí, agus ar chórais, comhpháirteanna agus aonaid theicniúla ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin
Tá seirbhísí an Choimisiúin, na Ballstáit, agus na comhpháirtithe sóisialta tar éis a dtuairim a léiriú gurb iad treoracha sláinte agus sábháilteachta ceirde, an creat reachtach AE iomchuí chun íoscheanglais a bhunú i bhfoirm teorainnluachanna do nochtadh ceirde chun oibrithe a chosaint.
The Commission services, Member States, and the social partners have all expressed their view that occupational health and safety directives are the appropriate EU legislative framework to establish minimum requirements in the form of occupational exposure limit values for the protection of workers.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Is dea-shampla an feachtas 2018-go-2019 dar teideal “Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances” (“An Láthair Shláintiúil Oibre: Bainistigh Substaintí Contúirteacha”) den chaoi a bhféadfaidh an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht agus Sláinte ag an Obair (EU-OSHA) tacú le cur chun feidhme na reachtaíochta maidir le sábháilteacht agus sláinte cheirde ar leibhéal an Aontais.
The 2018-to-2019 campaign ‘Healthy Workplaces Manage Dangerous Substances’ is a good example of how the European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA) can support the implementation of occupational safety and health legislation at Union level.
Treoir (AE) 2019/983 Ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Tráth nach déanaí ná an 30 Meitheamh 2020, déanfaidh an Coimisiún, agus na forbairtí is déanaí san eolas eolaíoch á gcur san áireamh aige, agus tar éis dó dul i mbun comhairliúcháin iomchuí le cleachtóirí sláinte agus gairmithe sláinte, measúnú ar an rogha leasú a dhéanamh ar an Treoir chun drugaí guaiseacha a chur san áireamh, lena n-áirítear drugaí cíteatocsaineacha, nó cibé acu a mholfaidh nó nach molfaidh sé ionstraim níos iomchuí chun sábháilteacht cheirde oibrithe ó nochtadh do dhrugaí den sórt sin a áirithiú.
No later than 30 June 2020, the Commission shall, taking into account the latest developments in scientific knowledge, and after appropriate consultation with relevant stakeholders, in particular health practitioners and health professionals, assess the option of amending this Directive in order to include hazardous drugs, including cytotoxic drugs, or to propose a more appropriate instrument for the purpose of ensuring the occupational safety of workers exposed to such drugs.
Treoir (AE) 2019/983 Ó Pharlaimint na hEorpa Agus ón gComhairle an 5 Meitheamh 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Go háirithe, i réimse na sábháilteachta agus na sláinte gairme, ceanglaítear ar Bhallstáit le hAirteagal 11 de Threoir 89/391/CEE ón gComhairle cheana féin a áirithiú nach gcuirfear oibrithe nó ionadaithe oibrithe faoi mhíbhuntáiste mar gheall ar iarrataí nó moltaí a dhéanann siad d’fhostóirí bearta iomchuí a ghlacadh chun guaiseacha a mhaolú d’oibrithe agus/nó chun foinsí contúirte a bhaint.
In particular, in the area of occupational safety and health, Article 11 of Council Directive 89/391/EEC already requires Member States to ensure that workers or workers' representatives are not placed at a disadvantage because of requests or proposals they make to employers to take appropriate measures to mitigate hazards for workers and/or to remove sources of danger.
Treoir (AE) 2019/1937 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2019 maidir le cosaint daoine a thuairiscíonn sáruithe ar dhlí an Aontais
Ba cheart a áireamh sa Rialachán seo ceanglais maidir le saintréithe deartha, sábháilteachta agus feidhmíochta na bhfeistí a fhorbraítear sa dóigh go gcuirfear cosc le díobhálacha ceirde, lena n-áirítear cosaint ón radaíocht.
This Regulation should include requirements for devices' design, safety and performance characteristics which are developed in such a way as to prevent occupational injuries, including protection from radiation.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Ba cheart a áireamh sa Rialachán seo ceanglais le haghaidh saintréithe sábháilteachta agus feidhmíochta feistí a bheidh forbartha sa chaoi is go ndéanfar díobhálacha ceirde a chosc, lena n-áirítear cosaint ón radaíocht.
This Regulation should include requirements for devices' safety and performance characteristics which are developed in such a way as to prevent occupational injuries, including protection from radiation.
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
An tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta. Cód Cleachtais maidir le Díobháil agus maidir le hEasláinte Ceirde i gCúrsaí Talmhaíochta a Chosc.
HEALTH AND SAFETY AUTHORITY. CODE OF PRACTICE FOR PREVENTING INJURY AND OCCUPATIONAL ILL HEALTH IN AGRICULTURE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Scéim Pinsean Ranníocach do Chéilí agus Leanaí an Údaráis Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde, 2002.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH SPOUSES’ AND CHILDREN’S CONTRIBUTORY PENSION SCHEME, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Cuireadh meastóireacht neamhspleách ex post ar an Treoir (mar chuid den acquis foriomlán maidir le sláinte agus sábháilteacht cheirde) i gcrích le déanaí.
An independent ex-post evaluation of the Directive (as part of the overall occupational health and safety acquis) has recently been concluded.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Tacaíonn obair SCOEL go díreach le gníomhaíocht rialála AE sa réimse a bhaineann le sábháilteacht agus sláinte cheirde.
The work of SCOEL directly supports EU regulatory activity in the field of occupational safety and health.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Chun a áirithiú go mbainfear ardleibhéal sábháilteachta feidhmiúla amach, cumhachtófar don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 71 maidir leis na ceanglais theicniúla mhionsonraithe le haghaidh na n-ábhar a liostaítear i mír 2 den Airteagal seo, leana n-áirítear nósanna imeachta tástála agus luachanna teorann, i gcás inarb infheidhme.
In order to ensure that a high level of occupational safety is attained, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 71 concerning the detailed technical requirements for the subjects listed in paragraph 2 of this Article, including test procedures and limit values, where applicable.
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
tá sábháilteacht theicniúil na feiste maidir lena húsáid cruthaithe, agus aird á tabhairt ar an úrscothacht mar aon leis na forálacha i réimse na sábháilteachta ag an obair agus tionóiscí a chosc;
the technical safety of the device with regard to its use has been proven, taking into consideration the state of the art as well as provisions in the field of occupational safety and accident prevention;
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
(3) Breithneoidh an tÚdarás aon tograí chun athrú reachtaíochta a dhéanamh a bhaineann le sábháilteacht nó sláinte ceirde agus le nithe gaolmhara a tharchuirfear chuige ag an Aire nó ag aon Aire eile den Rialtas atá freagrach as aon fhoráil de na forálacha reachtúla ábhartha nó de na forálacha reachtúla comhbhainteacha, de réir mar a bheidh.
(3) The Authority shall consider any proposals for legislative change concerning occupational safety or health and related matters referred to it by the Minister or any other Minister of the Government responsible for any of the relevant statutory provisions or any of the associated statutory provisions as the case may be.
Uimhir 7 de 1989: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 1989
Scéim Aoisliúntais Foirne an Údaráis Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde, 1998.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH STAFF SUPERANNUATION SCHEME, 1998.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde
National Authority for Occupational Safety and Health
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Tuarascáil Bhliantúil, 1999.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. ANNUAL REPORT, 1999.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Tuarascáil Bhliantúil, 2001.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. ANNUAL REPORT, 2001.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Cuntais Iniúchta, 1995.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. AUDITED ACCOUNTS, 1995.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Ráitis Airgeadais, 1999.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. FINANCIAL STATEMENTS, 1999.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Ráitis Airgeadais, 2000.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. FINANCIAL STATEMENTS, 2000.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Ráitis Airgeadais, 2001.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. FINANCIAL STATEMENTS, 2001.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Ráitis Airgeadais, 2002.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. FINANCIAL STATEMENTS, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An tÚdarás Náisiúnta um Shábháilteacht agus Sláinte Ceirde. Ráitis Airgeadais, 2004.
NATIONAL AUTHORITY FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH. FINANCIAL STATEMENTS, 2004.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie