Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (78)
Le Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa an Chomhphobail agus le Prótacal Kyoto [4] a chur chun feidhme bunaíodh creat chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa, chun measúnú a dhéanamh ar an dul chun cinn i dtreo gealltanas i ndáil leis na hastaíochtaí sin a bhaint amach agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe a chur chun feidhme faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCC) [5] agus Prótacal Kyoto [6] san Aontas.
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [4] established a framework for monitoring anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and greenhouse gas removals by sinks, evaluating progress towards meeting commitments in respect of those emissions and implementing monitoring and reporting requirements under the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) [5] and the Kyoto Protocol [6] in the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás ina bhfuil Ballstát faoi mhíbhuntáiste thromchúiseach i ngeall ar chás sonrach agus eisceachtúil, lena n-áirítear neamhréireachtaí cuntasaíochta chun cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais a thabhairt ar aon dul leis na rialacha a comhaontaíodh faoi Phrótacal Kyoto, gan dochar do chomhlíonadh oibleagáidí an Bhallstáit faoi Chinneadh Uimh. 406/2009/CE, ba cheart don Choimisiún bearta a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an gcás sin, trí mheán laghdú astaíochtaí deimhnithe (CERanna), aonaid laghdaithe astaíochtaí (ERUanna) nó aonaid den mhéid sannta (AAUanna) atá i gclárlann an Aontais a aistriú go clárlann an Bhallstáit sin, faoi réir aonaid a bheith ar fáil chuige sin ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.
Where a Member State is seriously disadvantaged by a specific and exceptional situation, including accounting inconsistencies in matching the implementation of Union legislation with the rules agreed under the Kyoto Protocol, without prejudice to the fulfilment of the Member State’s obligations under Decision No 406/2009/EC, the Commission should, subject to the availability of units at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, adopt measures to address that situation, by means of a transfer of certified emission reductions (CERs), emission reduction units (ERUs) or assigned amount units (AAUs) held in the Union registry to the registry of that Member State.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Chun riachtanais tuairiscithe chomhchuibhithe a bhunú le faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus ar fhaisnéis eile atá ábhartha do bheartas athraithe aeráide, ba cheart an chumhacht chun glacadh le gníomhartha de réir Airteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an Coimisiún chun Iarscríbhinn I agus Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo a leasú, i gcomhréir leis na cinntí a glacadh faoi chuimsiú an UNFCCC agus Phrótacal Kyoto athruithe PTDanna a chur i gcuntas agus leis na treoirlínte comhaontaithe idirnáisiúnta riachtanais nithiúla i ndáil le córas fardail an Aontais a shocrú, agus clárlann Aontais a chur ar bun.
In order to establish harmonised reporting requirements to monitor greenhouse gas emissions and other information relevant to climate change policy, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in order to amend Annex I and Annex III to this Regulation in accordance with decisions taken within the framework of the UNFCCC and the Kyoto Protocol; take account of changes in the GWPs and internationally agreed inventory guidelines;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Glacfaidh an Coimisiún gníomh cur chun feidhme chun rialacha a leagan amach maidir le struchtúr, formáid agus nós imeachta faoina dtíolacfar faisnéis a bhaineann le córais fardail náisiúnta agus le ceanglais maidir le córais fardail náisiúnta a bhunú, a oibriú agus a fheidhmiú i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.
The Commission shall adopt implementing acts to set out rules on the structure, format and submission process of the information relating to national inventory systems and to requirements on the establishment, operation and functioning of national inventory systems in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
chun substaintí a chur le nó a bhaint de liosta na ngás ceaptha teasa in Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, nó táscairí a chur le nó a bhaint d’Iarscríbhinn III a ghabhann leis an Rialachán seo i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh;
add or delete substances to or from the list of greenhouse gases in Annex I to this Regulation or add, delete or amend indicators in Annex III to this Regulation in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart don Choimisiún, le linn dó gníomhartha tarmligthe a ullmhú agus a tharraingt suas, a áirithiú go ndéanfar doiciméid ábhartha a chur chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle ar bhealach comhuaineach, tráthúil agus iomchuí, agus ba cheart dó a áirithiú freisin go bhfuil na gníomhartha sin comhsheasmhach le ceanglais chuntasaíochta arna gcomhaontú go hidirnáisiúnta, le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh arna thabhairt i gcrích idir an tAontas, a Bhallstáit agus tríú tíortha faoi Airteagal 3 agus Airteagal 4 de Phrótacal Kyoto, agus le reachtaíocht ábhartha an Aontais.
The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure a simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and to the Council, as well as their consistency with internationally agreed accounting requirements, a joint fulfilment agreement concluded between the Union, its Member States and third countries under Articles 3 and 4 of the Kyoto Protocol, and relevant Union legislation.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
D’fhonn rialacha comhtháite a bhunú chun cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach chomhlíonadh comhpháirteach ghealltanais an Aontais, a Bhallstát agus na hÍoslainne a chumasú don dara tréimhse gealltanais, agus lena áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú EU ETS agus le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE, ba cheart an chumhacht a thabhairt don Choimisiún gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ón dáta ar thug an tAontas Leasú Doha i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.
In order to establish coherent rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of the joint fulfilment of the commitments of the Union, its Member States and Iceland for the second commitment period, and to ensure its alignment with the operation of the EU ETS and Decision No 406/2009/EC, the power to adopt delegated acts in accordance with Article 290 of the Treaty on the Functioning of the European Union should be delegated to the Commission, from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
D’fhonn an Treoir seo a chur chun feidhme, glacfaidh an Coimisiún Rialachán maidir le córas caighdeánaithe agus daingnithe clárlann atá i bhfoirm bunachar sonraí leictreonacha caighdeánaithe ina bhfuil eilimintí sonraí coiteanna chun eisiúint, sealbhú, aistriú agus cur ar ceal lamháltas a rianú, chun foráil a dhéanamh maidir le rochtain phoiblí agus rúndacht mar is iomchuí agus chun a áirithiú nach ndéantar aon aistrithe atá ar neamhréir leis na hoibleagáidí a éiríonn as Prótacal Kyoto.
In order to implement this Directive, the Commission shall adopt a Regulation for a standardised and secured system of registries in the form of standardised electronic databases containing common data elements to track the issue, holding, transfer and cancellation of allowances, to provide for public access and confidentiality as appropriate and to ensure that there are no transfers which are incompatible with the obligations resulting from the Kyoto Protocol.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
ciallaíonn "laghdú sealadach astaíochtaí deimhnithe" nó "tCER" aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh an dara tréimhse gealltanais;
"temporary certified emission reduction" or "tCER" means a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol and requirements thereunder, as well as the relevant provisions in the Annex to Decision 13/CMP.1, or in other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies, that is to say credits given for emission removals which are certified for an afforestation or reforestation clean development mechanism (CDM) project, to be replaced upon expiry at end of the second commitment period;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn "laghdú fadtéarmach astaíochtaí deimhnithe" nó "lCER" aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1, nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, is é sin le rá creidmheasanna a thugtar i leith aistrithe astaíochtaí fadtéarmacha a dheimhnítear i gcás tionscadal shásra ghlan forbartha (CDM) foraoisithe agus athfhoraoisithe, a athrófar tráth a rachaidh siad in éag ag deireadh na tréimhse creidmheasa nó i gcás ina dtarlaíonn cúlú stórála nó i gcás nach gcuirtear isteach tuairisciú deimhniúcháin;
"long-term certified emission reduction" or "lCER" means a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol and requirements thereunder, as well as the relevant provisions in the Annex to Decision 13/CMP.1, or in other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies, that is to say credits given for long-term emission removals which are certified for an afforestation or reforestation CDM project, to be replaced upon expiry at end of the project’s crediting period or in event of storage reversal or non-submission of a certification report;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I bPrótacal Kyoto, ceanglaítear ar Pháirtithe a tháinig ar comhaontú a ngealltanais a chomhlíonadh faoi Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto an leibhéal astaíochta faoi seach a leithdháiltear dóibh a leagan amach go comhpháirteach sa chomhaontú sin.
The Kyoto Protocol requires Parties that have reached an agreement to fulfil their commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol jointly to set out in that agreement the respective emission level allocated to each of them.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
AAUanna, CERanna agus ERUanna a choinnítear ina gclárlanna faoi seach a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann, agus cúltaisce bharrachais réamhthréimhse a bhunú agus na AAUanna a choinnítear iontu a bhainistiú;
carry over AAUs, CERs and ERUs held in their respective registries from the first to the second commitment period of the Kyoto Protocol, and establish a previous period surplus reserve and manage AAUs held therein,
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
I gcás ina bhfuil an-mhíbhuntáiste ann do Bhallstát i ngeall ar chás sonrach agus eisceachtúil, lena n-áirítear neamhréireachtaí cuntasaíochta chun cur chun feidhme reachtaíocht an Aontais a thabhairt ar aon dul leis na rialacha a comhaontaíodh faoi Phrótacal Kyoto, féadfaidh an Coimisiún bearta a ghlacadh chun aghaidh a thabhairt ar an gcás sin, ach aonaid a bheith ar fáil chuige sin ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.
Where a Member State is seriously disadvantaged by a specific and exceptional situation, including accounting inconsistencies in matching the implementation of Union legislation with the rules agreed under the Kyoto Protocol, the Commission may, subject to the availability of units at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, adopt measures to address that situation.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Chun cuntais chruinne ar astaíochtaí agus aistrithe a chinneadh i gcomhréir le Treoirlínte IPCC 2006 d’Fhardail Náisiúnta Gás Ceaptha Teasa (“Treoirlínte IPCC”), ba cheart na luachanna arna dtuairisciú go bliantúil agus an tiontú idir catagóirí úsáide talún faoi Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle a úsáid le haghaidh catagóirí úsáide talún, chun sruthlíniú a dhéanamh dá réir sin ar an gcur chuige a úsáidtear faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus ar an gcur chuige a úsáidtear faoi Phrótacal Kyoto.
In order to obtain accurate accounts of emissions and removals in accordance with the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories (‘IPCC Guidelines’), the annually reported values under Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council for land use categories and the conversion between land use categories should be utilised, thereby streamlining the approaches used under the UNFCCC and the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tabharfar an chumhacht don Choimisiún na gníomhartha cur chun feidhme sin a ghlacadh ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha a ghabhann le Prótacal Kyoto i gcrích.
The power to adopt those implementing acts shall be conferred on the Commission from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Chun forbairtí úrnua agus todhchaí ar leibhéal idirnáisiúnta a bhaineann leis an UNFCCC agus Prótacal Kyoto a chur san áireamh, agus riachtanais faireacháin agus thuairiscithe nua dá bhforáiltear i ndlí an Aontais a chur chun feidhme, ba cheart Cinneadh Uimh. 280/2004/CE sin a ionadú.
In order to take into account recent and future developments at international level relating to the UNFCCC and the Kyoto Protocol, and in order to implement new monitoring and reporting requirements provided for in Union law, Decision No 280/2004/EC should be replaced.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
tuairisciú agus fíorú faisnéise a bhaineann le gealltanais an Aontais agus na mBallstát de bhun UNFCCC agus de bhun Phrótacal Kyoto agus de bhun chinntí arna nglacadh fúthu agus meastóireacht a dhéanamh ar dhul chun cinn a bhaineann leis na gealltanais sin a chomhlíonadh;
reporting and verifying information relating to commitments of the Union and its Member States pursuant to the UNFCCC, to the Kyoto Protocol and to decisions adopted thereunder and evaluating progress towards meeting those commitments;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I bPrótacal Kyoto, ceanglaítear ar na Páirtithe i gcomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh fógra a thabhairt do Rúnaíocht an UNFCCC maidir le téarmaí an chomhaontaithe sin an dáta a ndéanfar a n-ionstraimí glactha a thaisceadh.
The Kyoto Protocol requires the Parties to a joint fulfilment agreement to notify the UNFCCC Secretariat of the terms of that agreement on the date of deposit of their instruments of acceptance.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Mar gheall ar thabhairt i gcrích Leasú Doha, ar chur chun feidhme cinntí tionlacan ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto agus ar chomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, ceanglófar go mbunófar rialacha le cur chun feidhme teicniúil an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto san Aontas a áirithiú, lena n-áirítear an t-aistriú ón gcéad tréimhse gealltanais go dtí an dara ceann, le hoibríocht éifeachtach comhaontaithe chomhlíonta chomhpháirtigh a chumasú, agus chun a áirithiú go bhfuil sé ailínithe le hoibriú Chóras an Aontais maidir le Trádáil Astaíochtaí (“EU ETS”) a bunaíodh le Treoir 2003/87/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [3] agus le Cinneadh 406/2009/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [4].
The conclusion of the Doha Amendment, the implementation of accompanying decisions of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and a joint fulfilment agreement will require the establishment of rules to ensure the technical implementation of the second commitment period of the Kyoto Protocol in the Union, including the transition from the first to the second commitment period, to enable the effective operation of a joint fulfilment agreement, and to ensure its alignment with the operation of the Union’s Emissions Trading System (the ‘EU ETS’) established by Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council [3] and Decision 406/2009/EC of the European Parliament and of the Council [4].
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Maidir le Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9] a glacadh le déanaí, ar rialachán é lenar aisghaireadh Cinneadh Uimh. 280/2004/CE agus a tháinig in ionad an Chinnidh sin, níl an bunús dlí ann a chuirfeadh ar chumas an Choimisiúin na rialacha maidir le cur chun feidhme teicniúil is gá a ghlacadh don dara tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto i gcomhréir le téarmaí Leasú Doha, leis na cinntí ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh.
The recently adopted Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council [9], which repealed and replaced Decision No 280/2004/EC, does not contain the legal basis that would enable the Commission to adopt the necessary technical implementation rules for the second commitment period of the Kyoto Protocol in accordance with the terms of the Doha Amendment, the decisions of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and a joint fulfilment agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
cuntais sealúchais pháirtí a chur ar bun agus a bhainistiú, lena n-áirítear cuntas taisce, agus méid AAUanna a eisiúint a chomhfhreagraíonn dá méideanna sannta faoi seach don dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig na cuntais sealúchais pháirtí sin;
set up and manage party holding accounts, including a deposit account, and issue an amount of AAUs corresponding to their respective assigned amounts for the second commitment period of the Kyoto Protocol into those party holding accounts,
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Déanfaidh an tAontas agus na Ballstáit araon, ag deireadh an dara tréimhse gealltanais faoi Phrótacal Kyoto, agus i gcomhréir le Cinneadh 1/CMP.8 nó le cinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto, agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna nó lCERanna a bheidh coibhéiseach leis na hastaíochtaí gás ceaptha teasa ó fhoinsí agus aistrithe linnte a chlúdaítear leis na méideanna atá sannta dóibh faoi seach, a tharraingt as a gclárlanna faoi seach.”.
The Union and the Member States shall each, at the end of the second commitment period under the Kyoto Protocol, and in accordance with Decision 1/CMP.8 or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies and a joint fulfilment agreement, retire from their respective registries AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs or lCERs equivalent to the greenhouse gas emissions from sources and removals by sinks covered by their respective assigned amounts.’;
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Déanfar an chumhacht chun gníomhartha tarmligthe a ghlacadh dá dtagraítear in Airteagal 10(5) agus (6) a thabhairt don Choimisiún ón dáta a dtabharfaidh an tAontas Leasú Doha ar Phrótacal Kyoto i gcrích go dtí deireadh na tréimhse breise le gealltanais a chomhlíonadh faoin dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.”.
The power to adopt delegated acts referred to in Article 10(5) and (6) shall be conferred on the Commission from the date of conclusion by the Union of the Doha Amendment to the Kyoto Protocol to the end of the additional period for fulfilling commitments under the second commitment period of the Kyoto Protocol.’;
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
- cur chun feidhme cheanglais an AE faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a áirithiú, agus straitéis agus clár cur chun feidhme a fhorbairt don tréimhse i ndiaidh 2012;
- ensuring the implementation of EU commitments under the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and developing a post-2012 strategy and implementation programme,
Rialachán (CE) Uimh. 614/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Bealtaine 2007 maidir leis an Ionstraim Airgeadais don Chomhshaol (LIFE+)
Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1998)
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit na treoirlínte maidir le córais náisiúnta a leagtar amach san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 19/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto ("Cinneadh 19/CMP.1") a chur i bhfeidhm agus an méid sin á dhéanamh acu.
In doing so, the Union and the Member States should apply the guidelines for national systems set out in the Annex to Decision 19/CMP.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (Decision 19/CMP.1).
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
faisnéis maidir le húsáid a bhaint as cur chun feidhme comhpháirteach, as SGF agus as trádáil idirnáisiúnta astaíochtaí, de bhun Airteagail 6, 12 agus 17 de Phrótacal Kyoto, nó aon sásra solúbtha ar bith eile dá bhforáiltear in ionstraimí eile arna nglacadh ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC nó ag Comhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, ar mhaithe lena ngealltanas maidir le srianadh nó laghdú cainníochtaithe astaíochtaí a chomhlíonadh de bhun Airteagal 2 de Chinneadh 2002/358/CE agus Phrótacal Kyoto nó aon ghealltanais a bheidh ann amach anseo faoi UNFCCC nó Phrótacal Kyoto, don bhliain X-2;
information on the use of joint implementation, of the CDM and of international emissions trading, pursuant to Articles 6, 12 and 17 of the Kyoto Protocol, or any other flexible mechanism provided for in other instruments adopted by the Conference of the Parties to the UNFCCC or the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, to meet their quantified emission limitation or reduction commitments pursuant to Article 2 of Decision 2002/358/EC and the Kyoto Protocol or any future commitments under the UNFCCC or the Kyoto Protocol, for the year X-2;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
chun athruithe ar PTDanna agus treoracha comhaontaithe idirnáisiúnta a chur san áireamh i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC, Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.
take account of changes in the GWPs and internationally agreed inventory guidelines in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit fardail ghás ceaptha teasa de bhun mhír 1 i gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.
The Commission shall adopt implementing acts to set out the structure, format and process for the Member States’ submission of greenhouse gas inventories pursuant to paragraph 1 in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déanfaidh Ballstáit, i ndiaidh athbhreithniú a dhéanamh ar a bhfardail náisiúnta faoi Phrótacal Kyoto do gach bliain den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, lena n-áirítear réiteach ceisteanna cur chun feidhme ar bith, AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, lCERanna agus tCERanna cothrom lena n-astaíochtaí glana don bhliain sin a scor ón gclárlann.
Member States shall, following the completion of the review of their national inventories under the Kyoto Protocol for each year of the first commitment period under the Kyoto Protocol, including the resolution of any implementation issues, retire from the registry AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs and lCERs equivalent to their net emissions during that year.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme chun struchtúr, formáid agus nós imeachta a leagan amach faoina dtíolacfaidh Ballstáit faisnéis maidir le córais, bearta agus réamh-mheastacháin náisiúnta agus an Aontais de bhun mhír 1 agus mhír 2 den Airteagal seo, d’Airteagal 13 agus d’Airteagal 14(1) agus i gcomhréir le cinntí ábhartha arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh.
The Commission shall adopt implementing acts on the structure, format and submission process of information on national and Union systems for policies and measures and projections pursuant to paragraphs 1 and 2 of this Article, Article 13 and Article 14(1), and in accordance with relevant decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tuairisciú ar an tréimhse bhreise chun gealltanais faoi Phrótacal Kyoto a chomhlíonadh
Report on the additional period for fulfilling commitments under the Kyoto Protocol
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
An 8 Nollaig 2012, ag a hochtú seisiún, rinne Comhdháil na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (UNFCCC), ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto, Leasú Doha a ghlacadh, leasú lenar bunaíodh dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto, ar cuireadh tús léi an 1 Eanáir 2013 agus a rachaidh in éag an 31 Nollaig 2020 (“Leasú Doha”).
On 8 December 2012, at its eighth session, the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol, adopted the Doha Amendment, establishing a second commitment period of the Kyoto Protocol, starting on 1 January 2013 and ending on 31 December 2020 (the ‘Doha Amendment’).
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto foráiltear don fhéidearthacht atá ag na Páirtithe a ngealltanais a chomhlíonadh go comhpháirteach faoi Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto.
Article 4 of the Kyoto Protocol provides for the possibility for Parties to fulfil their commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol jointly.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Le linn na chéad tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto, rinneadh na ceanglais a aontaíodh go hidirnáisiúnta maidir le cuntasaíocht agus bainistíocht astaíochtaí agus aonad agus comhlíonadh comhpháirteach an Aontais agus a Bhallstát a chur chun feidhme de bhun Chinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5], Rialachán (CE) Uimh. 2216/2004 ón gCoimisiún [6] agus Rialachán (AE) Uimh. 920/2010 ón gCoimisiún [7].
During the first commitment period of the Kyoto Protocol, the internationally agreed requirements for the accounting and management of emissions and units and the joint fulfilment by the Union and its Member States were implemented pursuant to Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council [5], Commission Regulation (EC) No 2216/2004 [6] and Commission Regulation (EU) No 920/2010 [7].
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Sna gníomhartha tarmligthe a bheidh le glacadh i gcomhréir leis an Rialachán seo, ba cheart don Choimisiún foráil a dhéanamh do phróiseas imréitigh ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto ina leanfaidh aistriú líon comhfhreagrach AAUanna glan-aistrithe ar bith leithdháiltí astaíochtaí bliantúla i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE agus glan-aistrithe ar bith liúntais le tríú tíortha atá rannpháirteach in EU ETS nach bhfuil rannpháirteach i gcomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh leis an Aontas agus a Bhallstáit.
In the delegated acts to be adopted in accordance with this Regulation, the Commission should provide for a clearing process at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol, whereby any net transfers of annual emission allocations in accordance with Decision No 406/2009/EC, and any net transfers of allowances with third countries participating in the EU ETS which are not part of a joint fulfilment agreement with the Union and its Member States, are followed by a transfer of a corresponding number of AAUs.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Ba cheart a áirithiú go gcomhlíonfar na teorainneacha a bunaíodh le cinntí ábhartha de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann.
Compliance with the limits established by the relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies on the carry-over of ERUs and CERs from the first to the second commitment period should be ensured.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
ciallaíonn ‘comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh’ téarmaí comhaontaithe, i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto, idir an tAontas, a Bhallstáit agus tríú tíortha a ngealltanais faoi Airteagal 3 de Phrótacal Kyoto, don dara tréimhse gealltanais, a chomhlíonadh go comhpháirteach;”.
“joint fulfilment agreement” means the terms of an agreement, in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol, between the Union, its Member States and any third country to fulfil their commitments under Article 3 of the Kyoto Protocol, for the second commitment period, jointly;’;
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
“Déanfaidh an tAontas agus gach ceann de na Ballstáit, ina gclárlanna faoi seach, cuntas a chur ar bun de bhun na chéad fhomhíre le haghaidh a méideanna sannta faoi seach sa dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto agus na hidirbhearta dá dtagraítear sa chéad fhomhír a chur i gcrích, i gcomhréir le Cinneadh 1/CMP.8 nó le cinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh.
‘The Union and the Member States shall each, in their respective registries set up pursuant to the first subparagraph, account for their respective assigned amounts in the second commitment period of the Kyoto Protocol and perform the transactions referred to in the first subparagraph, in accordance with Decision 1/CMP.8 or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies and with a joint fulfilment agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
go ndéanfar na haistrithe sin atá riachtanach chun ailíniú a dhéanamh ar chur i bhfeidhm na dteorainneacha a bunaíodh le cinntí de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann le hAirteagal 11a de Threoir 2003/87/CE;
those transactions which are necessary to align the application of the limits established by decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies on the carry-over of ERUs and CERs from the first to the second commitment period of the Kyoto Protocol with the implementation of Article 11a of Directive 2003/87/EC are performed;
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide (1998)
Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (1998)
Rialachán (AE) Uimh 1384/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Nollaig 2014 maidir le cóir tharaife d'earraí de thionscnamh Eacuadór
In éagmais an athbhreithnithe idirnáisiúnta faoi UNFCCC nó faoi Phrótacal Kyoto, ba cheart nós imeachta um athbhreithniú a bhunú chun trédhearcacht a áirithiú agus chun cáilíocht na cuntasaíochta i gcatagóir na talún foraoiseachta bainistithe a fheabhsú.
In the absence of the international review under the UNFCCC or the Kyoto Protocol, a review procedure should be established to ensure transparency and improve the quality of accounting in the category of managed forest land.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Chun a áirithiú, áfach, go leanfar de Chinneadh Uimh. 406/2009/CE a chur chun feidhme faoi Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus go leanfaidh gnéithe áirithe a bhaineann le cur chun feidhme Phrótacal Kyoto de bheith cumhdaithe sa dlí, is gá go leanfaidh forálacha áirithe de bheith infheidhme i ndiaidh an dáta sin.
However, in order to ensure that the implementation of Decision No 406/2009/EC continues under Regulation (EU) No 525/2013 and that certain aspects linked to the implementation of the Kyoto Protocol remain enshrined in law, it is necessary that certain provisions remain applicable after that date.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/231/CE maidir le haontachas an Aontais Eorpaigh leis an bPrótacal Leasaitheach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custaim a shimpliú agus a chomhchuibhiú (Coinbhinsiún Kyoto) mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 209.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION AMENDING DECISION 2003/231/EC CONCERNING THE ACCESSION OF THE EUROPEAN COMMUNITY TO THE PROTOCOL OF AMENDMENT TO THE INTERNATIONAL CONVENTION ON THE SIMPLIFICATION AND HARMONISATION OF CUSTOMS PROCEDURES (KYOTO CONVENTION) TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 209.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Chinnidh ón gComhairle lena mbunaítear an seasamh a bheidh le glacadh thar ceann an Chomhphobail Eorpaigh maidir le togra chun Prótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide a leasú, mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ESTABLISHING THE POSITION TO BE ADOPTED ON BEHALF OF THE EUROPEAN COMMUNITY WITH REGARD TO A PROPOSAL FOR AMENDMENT OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
(4) Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.
(4) Many ODS are greenhouse gases but are not controlled under the United Nations Framework Convention for Climate Change and its Kyoto Protocol on the assumption that the Protocol will phase out ODS.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
Is gáis cheaptha teasa iad cuid mhór ODSanna ach ní rialaítear iad faoi Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide ná faoi Phrótacal Kyoto a ghabhann leis ar an mbonn go gcuirfear deireadh le ODSanna de réir a chéile faoin bPrótacal.
Many ODS are greenhouse gases but are not controlled under the United Nations Framework Convention for Climate Change and its Kyoto Protocol on the assumption that the Protocol will phase out ODS.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
Ceanglaítear le hAirteagal 5(1) de Phrótacal Kyoto go mbunódh agus go gcoimeádfadh an tAontas agus na Ballstáit córas náisiúnta chun meastachán a dhéanamh ar astaíochtaí antrapaigineacha ag foinsí agus aistriú linnte na ngás ceaptha teasa go léir nach bhfuil rialaithe ag Prótacal Montréal agus é mar aidhm forfheidhmiú fhorálacha eile de chuid Prótacail Kyoto a áirithiú.
Article 5(1) of the Kyoto Protocol requires the Union and the Member States to establish and maintain a national system for estimating anthropogenic emissions by sources and removals by sinks of all greenhouse gases not controlled by the Montreal Protocol, with a view to ensuring the implementation of other provisions of the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart don Choimisiún cur chun feidhme na riachtanas faireacháin agus tuairiscithe faoin Rialachán seo mar aon le forbairtí amach anseo faoin UNFCCC agus faoi Phrótacal Kyoto a leanúint d’fhonn chomhsheasmhacht a áirithiú.
The Commission should follow the implementation of monitoring and reporting requirements under this Regulation and future developments under the UNFCCC and the Kyoto Protocol to ensure consistency.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Maidir leis an mbliain deiridh den chéad tréimhse ghealltanais faoi Phrótacal Kyoto, scoirfidh Ballstáit aonaid ón gclárlann roimh dheireadh na tréimhse bhreise chun gealltanais a leagtar amach i gCinneadh 11/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC a chomhlíonadh ag freastal mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto.
In respect of the last year of the first commitment period under the Kyoto Protocol, Member States shall retire units from the registry prior to the end of the additional period for fulfilling commitments set out in Decision 11/CMP.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcomhréir leis na cinntí arna nglacadh ag comhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto nó na gcomhaontuithe a eascraíonn astu nó a thagann ina ndiaidh, áireofar san fhaisnéis maidir le tacaíocht faisnéis maidir le tacaíocht don mhaolú, oiriúnú, tógáil acmhainne agus aistriú teicneolaíochta agus, más féidir, faisnéis faoi na hacmhainní airgeadais agus an bhfuil siad nua nó nach bhfuil.
In accordance with decisions adopted by the bodies of the UNFCCC or the Kyoto Protocol or of agreements deriving from them or succeeding them, information on support provided shall include information on support for mitigation, adaptation, capacity-building and technology transfer and, if possible, information as to whether financial resources are new and additional.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de chuid an Chomhphobail agus maidir le Prótacal Kyoto a chur chun feidhme (IO L 49, 19.2.2004, lch. 1).
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol (OJ L 49, 19.2.2004, p. 1).
RIALACHÁN (AE) Uimh. 333/2014 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 11 Márta 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 maidir le rialacha mionsonraithe a shainiú chun sprioc 2020 a bhaint amach i ndáil le hastaíochtaí CO2 ó ghluaisteáin nua phaisinéirí a laghdú
Chun comhleanúnachas a áirithiú le ceanglais faireacháin agus thuairiscithe faoin UNFCCC agus le Cinneadh 4/CMP.7 ó Chomhdháil na bPáirtithe atá ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe do Phrótacal Kyoto, Chomhdháil UNFCC, arna ghlacadh ag seachtú Comhdháil Pháirtithe Chomhdháil UNFCC ag teacht le cheile dóibh in Durban an 11 Nollaig 2011 ba cheart poitéinseal téimh dhomhagusa a ríomh i dtéarmaí an phoitéinsil téimh dhomhagusa 100 bliain i dtaca le cileagram amháin gáis i gcoibhneas chileagram amháin CO2.
To ensure coherence with monitoring and reporting requirements under the UNFCCC and with Decision 4/CMP.7 of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol to the UNFCCC, adopted by the seventh Conference of the Parties of the UNFCCC meeting in Durban on 11 December 2011, global warming potentials should be calculated in terms of the 100-year global warming potential of one kilogram of a gas relative to one kilogram of CO2.
Rialachán (AE) Uimh. 517/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le gáis cheaptha teasa fhluairínithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 842/2006 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tráth a glacadh Leasú Doha, chuir an tAontas agus a Bhallstáit, mar aon leis an gCróit agus an Íoslainn, in iúl go bhfuil an teorannú astaíochta cainníochtaithe agus na gealltanais laghdaithe astaíochtaí don Aontas, dá chuid Ballstát, don Chróit agus don Íoslainn don dara tréimhse gealltanais faoi Phrótacal Kyoto bunaithe ar an tuiscint go gcomhlíonfar iad seo go comhpháirteach i gcomhréir le hAirteagal 4 de Phrótacal Kyoto.
At the time of adoption of the Doha Amendment, the Union and its Member States, together with Croatia and Iceland, stated that the quantified emission limitation and reduction commitments for the Union, its Member States, Croatia and Iceland for the second commitment period under the Kyoto Protocol are based on the understanding that these will be fulfilled jointly in accordance with Article 4 of the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
ciallaíonn ‘cúltaisce tréimhse gealltanais’ nó ‘CPR’ an cúltaisce a bunaíodh de bhun na hIarscríbhinne a ghabhann le Cinneadh 11/CMP.1 nó chinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto;
“commitment period reserve” or “CPR” means the reserve established pursuant to the Annex to Decision 11/CMP.1 or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies;
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Tabharfar de chumhacht don Choimisiún freisin gníomhartha tarmligthe a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 25 d’fhonn éifeacht a thabhairt, trí bhíthin chlárlanna an Aontais agus na mBallstát, do chur chun feidhme riachtanach teicniúil Phrótacal Kyoto de bhun Chinneadh 1/CMP.8 nó chinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto agus chomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, i gcomhréir le mír 1.
The Commission shall also be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 25 in order to give effect, by means of the registries of the Union and of the Member States, to the necessary technical implementation of the Kyoto Protocol pursuant to Decision 1/CMP.8 or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies and a joint fulfilment agreement, in accordance with paragraph 1.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
beidh na haistrithe sin gan dochar do chumas na mBallstát ERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais chuig an dara ceann chun críocha eile, ar choinníoll nach sáraítear na teorainneacha maidir le hERUanna agus CERanna a thabhairt anonn ón gcéad tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto chuig an dara ceann.
such transactions shall be without prejudice to the ability of Member States to carry over further ERUs and CERs from the first to the second commitment period for other purposes, provided that the limits for the carry-over of ERUs and CERs from the first to the second commitment period of the Kyoto Protocol are not exceeded.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Cinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar gháis cheaptha teasa Comhphobail agus chun Prótacal Kyoto a chur chun feidhme (IO L 49, 19.2.2004, lch. 1).
Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol (OJ L 49, 19.2.2004, p. 1).
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
ciallaíonn "aonad laghdaithe astaíochtaí" nó "ERU" aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san Iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;
"emission reduction unit" or "ERU" means a unit issued pursuant to the relevant provisions in the Annex to Decision 13/CMP.1 or in other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déanfaidh an Coimisiún athbhreithniú rialta ar chomhréireacht na bhforálacha faireacháin agus tuairiscithe faoin Rialachán seo le cinntí todhchaí a bhaineann le UNFCCC agus Prótacal Kyoto nó reachtaíocht eile an Aontais.
The Commission shall regularly review the conformity of the monitoring and reporting provisions under this Regulation with future decisions relating to the UNFCCC and the Kyoto Protocol or other Union legislation.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Miondealú sonrach ar chomhlíonadh Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide
Specific breakdown on compliance with the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Rialachán (CE) Uimh. 295/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le staidreamh struchtúrach gnó (athmhúnlú) Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tháinig Comhaontú Pháras i bhfeidhm an 4 Samhain 2016 in ionad an chur chuige a glacadh faoi Phrótacal Kyoto in 1997 ach nach leanfar de i ndiaidh 2020.
The Paris Agreement entered into force on 4 November 2016 and replaces the approach taken under the 1997 Kyoto Protocol which will not be continued beyond 2020.
Rialachán (AE) 2018/842 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le laghduithe bliantúla ceangailteacha ar astaíochtaí gás ceaptha teasa ag na Ballstáit ó 2021 go 2030 lena rannchuidítear leis an ngníomhú ar son na haeráide agus chun gealltanais a tugadh faoi Chomhaontú Pháras a chomhlíonadh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Cé go n-áirítear astaíochtaí agus aistriú na ngás ceaptha teasa a bhaineann le húsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht (LULUCF) i sprioc laghdaithe astaíochtaí an Aontais faoi Phrótacal Kyoto, ní cuid den sprioc 20 % iad do 2020 faoin bpacáiste Aeráide agus Fuinnimh.
Whilst emissions and removals of greenhouse gases relating to land use, land-use change and forestry (LULUCF) count towards the Union’s emissions reduction target under the Kyoto Protocol, they are not part of the 20 % target for 2020 under the Climate and Energy package.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn "aonad den mhéid sannta" nó "AAU" aonad eisithe de bhun na bhforálacha ábhartha san iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 de Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto ("Cinneadh 13/CMP.1") nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;
"assigned amount unit" or "AAU" means a unit issued pursuant to the relevant provisions in the Annex to Decision 13/CMP.1 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (Decision 13/CMP.1) or in other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn "laghdú astaíochtaí deimhnithe" nó "CER" aonad eisithe de bhun Airteagal 12 de Phrótacal Kyoto agus na ceanglais faoi, mar aon leis na forálacha ábhartha san iarscríbhinn a ghabhann le Cinneadh 13/CMP.1 nó i gcinntí ábhartha eile chomhlachtaí UNFCCC nó Phrótacal Kyoto;
"certified emission reduction" or "CER" means a unit issued pursuant to Article 12 of the Kyoto Protocol and requirements thereunder, as well as the relevant provisions in the Annex to Decision 13/CMP.1 or in other relevant decisions of UNFCCC or Kyoto Protocol bodies;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
a n-astaíochtaí antrapaigineacha gás ceaptha teasa ag foinsí agus aistrithe CO2 trí aistrithe de thoradh ghníomhaíochtaí LULUCF de bhun Chinneadh Uimh. 529/2013/AE agus Phrótacal Kyoto agus faisnéis ar chuntasaíocht na n-astaíochtaí gás ceaptha teasa agus aistrithe ó ghníomhaíochtaí LULUCF, i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 529/2013/AE agus le hAirteagal 3(3) agus (4), de Phrótacal Kyoto, agus cinntí ábhartha fúthu, do na blianta idir 2008 nó blianta eile is infheidhme agus X-2.
their anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals of CO2 by sinks resulting from LULUCF activities pursuant to Decision No 529/2013/EU and the Kyoto Protocol and information on the accounting of these greenhouse gas emissions and removals from LULUCF activities, in accordance with Decision No 529/2013/EU and with Article 3(3) and (4) of the Kyoto Protocol, and relevant decisions thereunder, for the years between 2008 or other applicable years and the year X-2.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
faisnéis faoin nglacadh atá le gníomhaíocht an Bhallstáit mar ghné shuntasach de na hiarrachtaí arna gcur i gcrích ar an leibhéal náisiúnta mar aon leis an tionchar forlíontach a bheidh ag úsáid réamh-mheasta an chur chun feidhme chomhpháirtigh, SGF agus trádáil idirnáisiúnta astaíochtaí ar ghníomhaíocht intíre de réir fhorálacha ábhartha Phrótacal Kyoto agus na cinntí arna nglacadh fúthu.
information on the extent to which the Member State’s action constitutes a significant element of the efforts undertaken at national level as well as the extent to which the projected use of joint implementation, of the CDM and of international emissions trading is supplemental to domestic action in accordance with the relevant provisions of the Kyoto Protocol and the decisions adopted thereunder.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
nósanna imeachta athbhreithnithe agus comhlíonta faoi UNFCCC agus faoi Phrótacal Kyoto de réir aon chinneadh infheidhme faoi UNFCCC nó faoi Phrótacal Kyoto mar aon le nós imeachta an Aontais athbhreithniú a dhéanamh ar fhardail ghás ceaptha teasa na mBallstát dá dtagraítear in Airteagal 19 den Rialachán seo;
review and compliance procedures under the UNFCCC and the Kyoto Protocol in accordance with any applicable decision under the UNFCCC or the Kyoto Protocol as well as the Union’s procedure to review Member States greenhouse gas inventories referred to in Article 19 of this Regulation;
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
tuairisciú i ndáil le scor AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna, agus lCERanna, i ndiaidh na tréimhse breise dá dtagraítear i mír 14 de Chinneadh 13/CMP.1 chun gealltanais a chomhlíonadh de bhun Airteagal 3, mír 1, de Phrótacal Kyoto.
reporting in relation to the retirement of AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs and lCERs, after the additional period referred to in paragraph 14 of Decision 13/CMP.1 for fulfilling commitments pursuant to Article 3(1) of the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).
Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).
Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le sásra chun faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa agus chun faisnéis eile atá ábhartha don athrú aeráide a thuairisciú ar an leibhéal náisiúnta agus ar leibhéal an Aontais agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 280/2004/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide
amending Regulation (EU) No 525/2013 as regards the technical implementation of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Leasaítear le Cinneadh 1/CMP.8 ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (“Cinneadh 1/CMP.8”) na rialacha maidir le hincháilitheacht a shuí i ndáil le bheith rannpháirteach sna sásraí solúbtha le linn an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto.
Decision 1/CMP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (‘Decision 1/CMP.8’) amends the rules for the establishment of eligibility to participate in the flexible mechanisms during the second commitment period of the Kyoto Protocol.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
ciallaíonn ‘cúltaisce bharrachais réamhthréimhse’ nó ‘PPSR’ an cuntas a bunaíodh de bhun Chinneadh 1/CMP.8 ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto (‘Cinneadh 1/CMP.8’) nó chinntí ábhartha eile de chuid UNFCCC nó de chuid chomhlachtaí Phrótacal Kyoto;
“previous period surplus reserve” or “PPSR” means the account established pursuant to Decision 1/CMP.8 of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (“Decision 1/CMP.8”) or other relevant decisions of the UNFCCC or Kyoto Protocol bodies;
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
bheith cuntasach as eisiúint, sealúchas, aistriú, sealbhú, cealú, scor, athsholáthar nó athrú ar an dáta éaga AAUanna, RMUanna, ERUanna, CERanna, tCERanna agus lCERanna a choinnítear ina gclárlanna faoi seach, de réir mar is iomchuí, don dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto;
account for the issue, holding, transfer, acquisition, cancellation, retirement, replacement or change of expiry date of AAUs, RMUs, ERUs, CERs, tCERs and lCERs, as relevant, held in their respective registries for the second commitment period of the Kyoto Protocol,
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
glan-aistrithe ar bith leithdháiltí astaíochtaí bliantúla i gcomhréir le Cinneadh Uimh. 406/2009/CE agus glan-aistrithe ar bith liúntas le tríú tíortha atá rannpháirteach sa scéim maidir le trádáil astaíochtaí gáis cheaptha teasa san Aontas a bunaíodh le Treoir 2003/87/CE nach bhfuil rannpháirteach i gcomhaontú comhlíonta chomhpháirtigh, leanfaidh aistriú líon comhfhreagrach AAUanna iad trí phróiseas imréitigh ag deireadh an dara tréimhse gealltanais de Phrótacal Kyoto;
any net transfers of annual emission allocations in accordance with Decision No 406/2009/EC and any net transfers of allowances with third countries participating in the scheme established for greenhouse gas emissions trading within the Union by Directive 2003/87/EC which are not parties to a joint fulfilment agreement, are followed by a transfer of a corresponding number of AAUs through a clearing process at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol,
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Cinneadh 2002/358/CE an 25 Aibreán 2002 ón gComhairle maidir le formheas, thar ceann an Aontais Eorpaigh, Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus an comhlíonadh comhpháirteach faoi sin (IO L 130, 15.5.2002, lch. 1.).
Council Decision 2002/358/EC of 25 April 2002 concerning the approval, on behalf of the European Community, of the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change and the joint fulfilment of commitments thereunder (OJ L 130, 15.5.2002, p. 1).
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Rún maidir le hathrú aeráide le linn ullmhú do phrótacal Kyoto a chur chun feidhme.
RESOLUTION ON CLIMATIC CHANGE PREPARING FOR IMPLEMENTATION OF THE KYOTO PROTOCOL.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Go gceadaíonn Dáil Éireann téarmaí Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Athrú Aeráide, ar leagadh cóipeanna de faoi bhráid Dháil Éireann an 27 Feabhra, 2002.
THAT DÁIL ÉIREANN APPROVES THE TERMS OF THE KYOTO PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE DÁIL ÉIREANN ON 27TH FEBRUARY, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie