Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (19)
Ba cheart imscrúduithe a dhéanamh i gcomhréir leis na Conarthaí agus go háirithe le Prótacal Uimh. 7 maidir le pribhléidí agus díolúintí an Aontais Eorpaigh, agus urraim á tabhairt, ag an am céanna, do Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh a leagtar síos i Rialachán (CEE, Euratom, CEGC) Uimh. 259/68 ón gComhairle [9] ("na Rialacháin Foirne"), agus do Reacht Fheisirí Pharlaimint na hEorpa, agus urramú iomlán á thabhairt do chearta an duine agus do shaoirsí bunúsacha, go háirithe do phrionsabal na cothroime, do chearta na ndaoine lena mbaineann a gcuid tuairimí a nochtadh maidir leis na firicí a bhaineann leo agus don phrionsabal faoinar féidir an méid a bhaintear de thátal as imscrúdú a bhunú ar na gnéithe de a mbaineann fianaise leo agus ar an mbun sin amháin.
Investigations should be conducted in accordance with the Treaties and in particular with Protocol No 7 on the privileges and immunities of the European Union, while respecting the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union laid down in Council Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 [9] ("the Staff Regulations") and the Statute for Members of the European Parliament, and with full respect for human rights and fundamental freedoms, in particular the principle of fairness, for the right of persons involved to express their views on the facts concerning them and for the principle that the conclusions of an investigation may be based solely on elements which have evidential value.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 883/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Meán Fómhair 2013 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999 ón gComhairle
I gcomhréir le Prótacal Uimh. 5 a ghabhann le hIonstraim Aontachais 2003 maidir le hidirthuras daoine de thalamh idir réigiún Kaliningrad agus codanna eile de Chónaidhm na Rúise, ba cheart go n-íocfadh an Ionstraim aon chostas breise a thabhaítear i gcur chun feidhme fhorálacha sonracha acquis an Aontais a chuimsíonn idirthuras den sórt sin, i.e. Rialachán (CE) Uimh. 693/2003 ón gComhairle(9)agus Rialachán (CE) Uimh. 694/2003 ón gComhairle(10).
In accordance with Protocol No 5 to the 2003 Act of Accession on the transit of persons by land between the region of Kaliningrad and other parts of the Russian Federation, the Instrument should bear any additional cost incurred in implementing the specific provisions of the Union acquis covering such transit, i.e. Council Regulation (EC) No 693/2003(9)and Council Regulation (EC) No 694/2003(10).
Rialachán (AE) Uimh. 515/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena mbunaítear, mar chuid den Chiste Slándála Inmheánaí, an ionstraim le haghaidh tacaíochta airgeadais do theorainneacha seachtracha agus do víosaí agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 574/2007/CE
Maidir le Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [9] a glacadh le déanaí, ar rialachán é lenar aisghaireadh Cinneadh Uimh. 280/2004/CE agus a tháinig in ionad an Chinnidh sin, níl an bunús dlí ann a chuirfeadh ar chumas an Choimisiúin na rialacha maidir le cur chun feidhme teicniúil is gá a ghlacadh don dara tréimhse gealltanais de chuid Phrótacal Kyoto i gcomhréir le téarmaí Leasú Doha, leis na cinntí ó Chomhdháil na bPáirtithe in UNFCCC ag feidhmiú mar chruinniú na bPáirtithe i bPrótacal Kyoto agus le comhaontú comhlíonta chomhpháirtigh.
The recently adopted Regulation (EU) No 525/2013 of the European Parliament and of the Council [9], which repealed and replaced Decision No 280/2004/EC, does not contain the legal basis that would enable the Commission to adopt the necessary technical implementation rules for the second commitment period of the Kyoto Protocol in accordance with the terms of the Doha Amendment, the decisions of the Conference of the Parties to the UNFCCC serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol and a joint fulfilment agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 662/2014 ó Pharlaimint na heorpa Agus ón gcomhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 i ndáil le cur chun feidhme teicniúil Phrótacal Kyoto a ghabhann le Creat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE 
Ceanglaítear leis an Airteagal sin freisin go mbunóidh Parlaimint na hEorpa, i dteannta leis na parlaimintí náisiúnta, nósanna imeachta um ghrinnscrúdú ar ghníomhaíochtaí Europol, faoi réir phointe (c) d'Airteagal 12 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE) agus Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bParlaimintí Náisiúnta san Aontas Eorpach, atá i gceangal le CAE agus le CFAE (“Prótacal Uimh. 1”), chun dlisteanacht agus cuntasacht dhaonlathach Europol a fheabhsú do shaoránaigh an Aontais.
It also requires the establishment of procedures for the scrutiny of Europol's activities by the European Parliament, together with national parliaments, subject to point (c) of Article 12 of the Treaty on European Union (TEU) and Article 9 of Protocol No 1 on the role of National Parliaments in the European Union, annexed to the TEU and to the TFEU (‘Protocol No 1’), in order to enhance the democratic legitimacy and accountability of Europol to the Union's citizens.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Maidir leis na gníomhartha a shonraítear in Airteagal 10 go hAirteagal 16 agus maidir le bearta agus cinntí a ghlactar faoin tríú fomhír d'Airteagal 9(5) agus faoi Chaibidil VI, agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, déanfaidh an Bord Maoirseoirí cinntí ar bhonn tromlaigh cháilithe a chomhaltaí a bhfuil vóta acu, mar atá sainmhínithe in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus in Airteagal 3 de Phrótacal Uimh. 36 maidir le forálacha idirthréimhseacha, lena n-áireofar ar a laghad tromlach simplí dá chomhaltaí ó údaráis inniúla Ballstát, ar Ballstáit rannpháirteacha iad, faoi mar a shainmhínítear iad i bpointe 1 d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh 1024/2013 (Ballstáit rannpháirteacha), agus tromlach simplí a chomhaltaí ó na Ballstáit nach Ballstáit rannpháirteacha iad faoi mar a shainmhínítear iad i bpointe 1 d'Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 (Ballstáit neamhrannpháirteacha).
With regard to the acts specified in Articles 10 to 16 and measures and decisions adopted under the third subparagraph of Article 9(5) and Chapter VI and by way of derogation from the first subparagraph of this paragraph, the Board of Supervisors shall take decisions on the basis of a qualified majority of its members, as defined in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in Article 3 of Protocol No 36 on transitional provisions, which shall include at least a simple majority of its members from competent authorities of Member States that are participating Member States as defined in point 1 of Article 2 of Regulation (EU) No 1024/2013 (participating Member States) and a simple majority of its members from competent authorities of Member States that are not participating Member States as defined in point 1 of Article 2 of Regulation (EU) No 1024/2013 (non-participating Member States).
Rialachán (AE) Uimh. 1022/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2013 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Baincéireachta Eorpach) a mhéid a bhaineann le cúraimí sonracha a chur ar an mBanc Ceannais Eorpach de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1024/2013 ón gComhairle
Parlaimint na hEorpa in éineacht leis na parlaimintí náisiúnta a chinnfidh eagrú agus rialacha nós imeachta GGPC i gcomhréir le hAirteagal 9 de Phrótacal Uimh. 1.
The organisation and the rules of procedure of the JPSG shall be determined together by the European Parliament and the national parliaments in accordance with Article 9 of Protocol No 1.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Maidir leis na gníomhartha a shonraítear in Airteagal 10 go hAirteagal 6 agus maidir le bearta agus cinntí a ghlactar faoin tríú fomhír d’Airteagal 9(5) agus faoi Chaibidil VI agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, déanfaidh an Bord Maoirseoirí cinntí ar bhonn tromlaigh cháilithe a chomhaltaí, de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus in Airteagal 3 den Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha.
With regard to the acts specified in Articles 10 to 16 and measures and decisions adopted under the third subparagraph of Article 9(5) and Chapter VI and by way of derogation from the first subparagraph of this paragraph, the Board of Supervisors shall take decisions on the basis of a qualified majority of its members, as defined in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in Article 3 of the Protocol (No 36) on transitional provisions.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Maidir leis na gníomhartha a shonraítear in Airteagal 10 go hAirteagal 6 agus maidir le bearta agus cinntí a ghlactar faoin tríú fomhír d’Airteagal 9(5) agus faoi Chaibidil VI agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, déanfaidh an Bord Maoirseoirí cinntí ar bhonn tromlaigh cháilithe a chomhaltaí, de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus in Airteagal 3 den Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha.
With regard to the acts specified in Articles 10 to 16 and measures and decisions adopted under the third subparagraph of Article 9(5) and Chapter VI and by way of derogation from the first subparagraph of this paragraph, the Board of Supervisors shall take decisions on the basis of a qualified majority of its members, as defined in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in Article 3 of the Protocol (No 36) on transitional provisions.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Maidir leis na gníomhartha a shonraítear in Airteagal 10 go hAirteagal 6 agus maidir le bearta agus cinntí a ghlactar faoin tríú fomhír d’Airteagal 9(5) agus faoi Chaibidil VI agus de mhaolú ar an gcéad fhomhír den mhír seo, déanfaidh an Bord Maoirseoirí cinntí ar bhonn tromlaigh cháilithe a chomhaltaí, de réir mar a shainmhínítear in Airteagal 16(4) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus in Airteagal 3 den Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha.
With regard to the acts specified in Articles 10 to 16 and measures and decisions adopted under the third subparagraph of Article 9(5) and Chapter VI and by way of derogation from the first subparagraph of this paragraph, the Board of Supervisors shall take decisions on the basis of a qualified majority of its members, as defined in Article 16(4) of the Treaty on European Union and in Article 3 of the Protocol (No 36) on transitional provisions.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
1. Déanfaidh an Coiste um Athrú Aeráide, arna bhunú le hAirteagal 9 de Chinneadh Uimh. 280/2004/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Feabhra 2004 maidir le sásra chun faireachán a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa de chuid an Chomhphobail agus maidir le Prótacal Kiótó a chur chun feidhme [14], cúnamh a thabhairt don Choimisiún.
1. The Commission shall be assisted by the Climate Change Committee established by Article 9 of Decision No 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council of 11 February 2004 concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol [14].
Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú
Tá gealltanas daingean tugtha ag na Ballstáit ina Ráiteas ar Shábháilteacht Mhuirí an 9 Deireadh Fómhair 2008 á rá go dtoileoidh siad, tráth nach déanaí ná an 1 Eanáir 2012, a bheith faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta um Dhliteanais i leith Éileamh Muirí a Theorannú, 1976, arna leasú le Prótacal 1996.
Member States have taken the firm commitment in their Statement on Maritime Safety of 9 October 2008 to express, no later than 1 January 2012, their consent to be bound by the International Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims, 1976, as amended by the Protocol of 1996.
Rialachán (CE) Uimh. 392/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 maidir le dliteanas iompróirí paisinéirí de mhuir i gcás tionóiscí
De bhun Airteagal 9 de Phrótacal (Uimh. 36) maidir le forálacha idirthréimhseacha, táthar chun éifeachtaí dlíthiúla comhsheasamh a ghlac an Chomhairle faoi Theideal V den Chonradh ar an Aontas Eorpach roimh theacht i bhfeidhm Chonradh Liospóin a chaomhnú go dtí go ndéanfar iad a aisghairm, a neamhniú nó a leasú agus na Conarthaí á gcur chun feidhme.
Pursuant to Article 9 of the Protocol (No 36) on transitional provisions, the legal effects of common positions adopted by the Council under Title V of the Treaty on European Union prior to the entry into force of the Treaty of Lisbon are to be preserved until they are repealed, annulled or amended in implementation of the Treaties.
Rialachán (AE) Uimh. 1232/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Beidh feidhm ag pointí 1, 2, 3, 5 agus 6 d’Airteagal 1 ón gcéad uair a n-athrófar cuid de na Breithiúna, ar ní é dá bhforáiltear sa chéad mhír d’Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh.
Points 1, 2, 3, 5 and 6 of Article 1 shall apply from the first occasion when the Judges are partially replaced, as provided for in the first paragraph of Article 9 of Protocol No 3 on the Statute of the Court of Justice of the European Union.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 741/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Lúnasa 2012 lena leasaítear an Prótacal ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus Iarscríbhinn I a ghabhann leis
I bhfianaise Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 36. ar fhorálacha idirthréimhseacha atá i gceangal le CAE agus le CFAE, tá éifeachtaí dlí comhaontuithe den sórt sin le caomhnú go dtí go ndéantar na comhaontuithe sin a aisghairm, a neamhní nó a leasú agus na Conarthaí á gcur chun feidhme.
In light of Article 9 of Protocol No 36 on transitional provisions, annexed to the TEU and to the TFEU, the legal effects of such agreements are to be preserved until those agreements are repealed, annulled or amended in the implementation of the Treaties.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Ba cheart nósanna imeachta den sórt sin a bheith faoi réir phointe (c) d'Airteagal 12 CAE agus faoi réir Airteagal 9 de Phrótacal Uimh. 1, lena bhforáiltear go bhfuil Parlaimint na hEorpa agus na parlaimintí náisiúnta le cinneadh a dhéanamh le chéile maidir le comhar idirpharlaiminteach éifeachtach agus rialta laistigh den Aontas a eagrú agus a chur chun cinn.
Such procedures should be subject to point (c) of Article 12 TEU and to Article 9 of Protocol No 1, providing that the European Parliament and national parliaments are together to determine the organisation and promotion of effective and regular interparliamentary cooperation within the Union.
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
D'ainneoin phointe (3) d'Airteagal 2 den Rialachán seo, leanfaidh Airteagal 9 go hAirteagal 12 d'Iarscríbhinn I a ghabhann le Prótacal Uimh. 3 d'fheidhm a bheith acu maidir leis na hachomhairc i gcoinne breitheanna Bhinse na Seirbhíse Sibhialta a bheidh tugtha os comhair na Cúirte Ginearálta amhail ar an 31 Lúnasa 2016 nó a thionscnófar tar éis an dáta sin.
Notwithstanding point (3) of Article 2 of this Regulation, Articles 9 to 12 of Annex I to Protocol No 3 shall continue to apply to the appeals against decisions of the Civil Service Tribunal of which the General Court is seised as at 31 August 2016 or which are brought after that date.
Rialachán (AE, Euratom) 2016/1192 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le dlínse ag an gcéad chéim a aistriú chuig an gCúirt Ghinearálta i ndíospóidí idir an tAontas Eorpach agus a sheirbhísigh
Sraith Conarthaí Uimh. 7 de 2004. An Prótacal chun Cosc a Chur le Gníomhartha Neamhdhleathacha in aghaidh Sábháilteachta Ardán Fosaidh atá Suite ar an Scairbh Ilchríochach. Rinneadh sa Róimh an 10 Márta, 1988. Taisceadh Ionstraim Aontachais na hÉireann le hArd-Rúnaí na hEagraíochta Muirí Idirnáisiúnta an 10 Meán Fómhair, 2004. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 9 Nollaig, 2004.
TREATY SERIES NO. 7 OF 2004. PROTOCOL FOR THE SUPPRESSION OF UNLAWFUL ACTS AGAINST THE SAFETY OF FIXED PLATFORMS LOCATED ON THE CONTINENTAL SHELF. DONE AT ROME ON 10 MARCH, 1988. IRELAND’S INSTRUMENT OF ACCESSION DEPOSITED WITH THE SECRETARY- GENERAL OF THE INTERNATIONAL MARITIME ORGANISATION ON 10 SEPTEMBER, 2004. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 9 DECEMBER, 2004.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha mar aon le dearbhú arna dhéanamh ag Éirinn ar í a dhaingniú. Arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 25 Bealtaine 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin an 18 Samhain 2002. Tháinig i bhfeidhm d’Éirinn an 18 Nollaig 2002.
TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT WITH DECLARATION MADE BY IRELAND ON RATIFICATION. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER 2002. ENTERED INTO FORCE FOR IRELAND ON 18 DECEMBER 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Sraith Conarthaí Uimh. 9 de 2002. Prótacal Roghnach a ghabhann le Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe um Chearta an Linbh maidir leis an bPáirt a bhíonn ag Leanaí i gCoinbhleacht Armtha. Arna dhéanamh i Nua_Eabhrac an 25 Bealtaine, 2000. Síníodh thar ceann na hÉireann an 7 Meán Fómhair, 2000. Tháinig i bhfeidhm go hidirnáisiunta an 12 Feabhra, 2002. Thaisc Éire an Ionstraim Dhaingniúcháin (mar aon le dearbhú) an 18 Samhain, 2002. Tháinig i bhfeidhm maidir le hÉirinn an 18 Nollaig, 2002.
TREATY SERIES NO. 9 OF 2002. OPTIONAL PROTOCOL TO THE UNITED NATIONS CONVENTION OF THE RIGHTS OF THE CHILD ON THE INVOLVEMENT OF CHILDREN IN ARMED CONFLICT. DONE AT NEW YORK ON 25 MAY, 2000. SIGNED ON BEHALF OF IRELAND ON 7 SEPTEMBER, 2000. ENTERED INTO FORCE INTERNATIONALLY ON 12 FEBRUARY, 2002. INSTRUMENT OF RATIFICATION (WITH DECLARATION) DEPOSITED BY IRELAND ON 18 NOVEMBER, 2002. ENTERED INTO FORCE WITH RESPECT TO IRELAND ON 18 DECEMBER, 2002.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie