Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (552)
A mhéid a bhaineann leis na caidrimh idir Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh agus na críocha neamh-Eorpacha dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(b), glacfaidh an Coinbhinsiún ionad an Choinbhinsiúin ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, agus an Phrótacail ar léiriú an Choinbhinsiúin sin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus ag an bPrótacal sin ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, amhail ar dháta theacht i ngníomh an Choinbhinsiúin seo i leith na gcríoch sin de réir Airteagal 73(2).
Insofar as the relations between the Member States of the European Community and the non-European territories referred to in Article 70(1)(b) are concerned, this Convention shall replace the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as of the date of the entry into force of this Convention with respect to these territories in accordance with Article 73(2).
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA SIMPLITHE I nDÁIL LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 10 MÁRTA, 1995; DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AN AIRTEAGAIL SIN K.3 LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 27 MEÁN FÓMHAIR, 1996; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [19 Nollaig, 2001]
AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 10 MARCH 1995; TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF THE SAID ARTICLE K.3 BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 27 SEPTEMBER 1996; AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE EXTRADITION ACT, 1965; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
(b) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé, “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, nó go mbeidh éifeachtaí dochracha aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann ” gach áit a bhfuil sé (seachas i bhfo-alt (4)(a)(i)(III)), “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol nó éifeachtaí dochracha na forbartha beartaithe ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol” agus “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,
(b) by the substitution of “effects on the environment or adverse effects on the integrity of a European site as the case may be” for “effects on the environment” in every place (other than in subsection (4)(a)(i)(III)) where it occurs,
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus an Phrótacail atá i gceangal leis an gCoinbhinsiúin sin, a síníodh sa Bhruiséil ar an 27 Meán Fómhair 1968, agus fós i dtaobh léiriú an Phrótacail seo. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo.
[GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
(a) Coinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an 13 Nollaig 1957, prótacal breise a ghabhann leis an 15 Deireadh Fómhair 1975, an dara prótacal breise a ghabhann leis an 17 Márta 1978 agus Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur an 27 Eanáir 1977, fad a bhaineann leis an eiseachadadh arna leasú le Prótacal 2003 ach a dtiocfaidh sé i bhfeidhm;
(a) the European Convention on Extradition of 13 December 1957, its additional protocol of 15 October 1975, its second additional protocol of 17 March 1978, and the European Convention on the suppression of terrorism of 27 January 1977 as far as extradition is concerned as amended by the 2003 Protocol once it will enter into force;
Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)
Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.
The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Aontóidh an tAontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.
The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;
The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
na socruithe speisialta le haghaidh rannpháirtíocht ionchasach an Aontais i gcomhlachtaí rialaithe an Choinbhinsiúin Eorpaigh;
the specific arrangements for the Union's possible participation in the control bodies of the European Convention;
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Ní rachaidh an Coinbhinsiún seo chun dochair do Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, chomh maith le haon leasuithe air sin, an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, ná an Prótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus leis an bPrótacal ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, agus thairis sin, an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, a chur chun feidhme.
This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Community of the Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as well as any amendments thereof, of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as well as of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Feidhmeoidh Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh mar thaiscí an Choinbhinsiúin seo.
The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depository of this Convention.
An coinbhinsiún um imréiteach láraithe custaim, maidir le leithdháileadh na gcostas bailiúcháin náisiúnta a choinnítear agus acmhainní dílse traidisiúnta á gcur ar fáil do bhuiséad an AE (2009)
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT, 2001
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987
Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
EXTRADITION (EUROPEAN UNION CONVENTIONS) ACT, 2001
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987;
“Act of 1987” means the Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987;
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
AG MEABHRÚ DÓIBH gur dhréacht an Chomhairle an Coinbhinsiún maidir le nós imeachta simplithe eiseachadta idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh le Gníomh an 10 Márta 1995;
BEARING IN MIND that by Act of 10 March 1995 the Council drew up the Convention on simplified extradition procedure between the Member States of the European Union,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Is é Ardrúnaí Chomhairle an Aontais Eorpaigh taiscí an Choinbhinsiúin seo.
The Secretary-General of the Council of the European Union shall act as depositary of this Convention.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS ACT 2003
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
Number 20 of 2003
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
teacht i bhfeidhm Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir leis an Aontas Eorpach an 23 Eanáir 2011;
the entry into force of the UN Convention with respect to the European Union on 23 January 2011;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
an Coinbhinsiún Eorpach ar Ghnéithe Áirithe den Fhéimheacht, a síníodh in Iostanbúl an 5 Meitheamh 1990;
the European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, signed at Istanbul on 5 June 1990;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
Gníomhóidh an Chomhairle d'aon toil chomh maith ar mhaithe leis an gcomhaontú a bhaineann le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;
The Council shall also act unanimously for the agreement on accession of the Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
na socruithe speisialta le haghaidh rannpháirtíocht ionchasach an Aontais i gcomhlachtaí rialaithe an Choinbhinsiúin Eorpaigh;
the specific arrangements for the Union's possible participation in the control bodies of the European Convention;
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Comhaontaíonn an Chomhdháil gur chóir aontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint a dhéanamh ar dhóigh a chaomhnódh sainairíonna dhlí an Aontais.
The Conference agrees that the Union's accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms should be arranged in such a way as to preserve the specific features of Union law.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Aontóidh an tAontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint.
The Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Conradh ar an Aontas Eorpach (leagan comhdhlúite 2016)
AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976 [An tiontú oifigiúil]
ACP-EEC CONVENTION OF LOME (CONTRACTS OF GUARANTEE BETWEEN STATE AND EUROPEAN INVESTMENT BANK) ACT, 1976
Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976
AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987
EXTRADITION (EUROPEAN CONVENTION ON THE SUPPRESSION OF TERRORISM) ACT, 1987 ARRANGEMENT OF SECTIONS
Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987
AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987
No. 1/1987:
Uimhir 1 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (AN COINBHINSIÚN EORPACH CHUN SCEIMHLIÚ A DHÍCHUR), 1987
An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987
Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987
Uimhir 25 de 1987: AN tACHT UM EISEACHADADH (LEASÚ), 1987
An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987 .
Extradition European Convention on the Supression of Terrorism) Act, 1987.
Uimhir 16 de 1990: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1990
An tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987
Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987
Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000
ciallaíonn “Acht 1987” an tAcht um Eiseachadadh (An Coinbhinsiún Eorpach chun Sceimhliú a Dhíchur), 1987 ;
“the Act of 1987” means the Extradition (European Convention on the Suppression of Terrorism) Act, 1987;
Uimhir 11 de 2000: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (COINBHINSIÚN NA NÁISIÚN AONTAITHE IN AGHAIDH CÉASTÓIREACHTA), 2000
Ba cheart do rialacha náisiúnta den sórt sin an Chairt agus an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine a chomhlíonadh, go háirithe maidir leis an gceart chun triail chóir a fháil.
Such national procedural rules should comply with the Charter and with the ECHR, in particular with regard to the right to a fair trial.
Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta
I dteannta na bhforas dá bhforáiltear i dTeideal III, féadfar diúltú d'aithint nó d'fhorghníomhú mura bhfuil an Stát chun a ndéantar an t-iarratas faoi cheangal ag an gcoinbhinsiún maidir le hábhar áirithe agus má tá sainchónaí sa Stát sin ar an duine arb ina choinne a iarrtar aithint nó forghníomhú nó, más Ballstát den Chomhphobal Eorpach an Stát chun a ndéantar an t-iarratas agus i leith coinbhinsiún nár mhór a bheith tugtha chun críche ag an gComhphobal Eorpach, in aon cheann dá chuid Ballstát, mura bhféadfar an breithiúnas a aithint nó a fhorghníomhú faoi aon riail dlí i Stát chun a ndéantar an t-iarratas.
In addition to the grounds provided for in Title III, recognition or enforcement may be refused if the State addressed is not bound by the convention on a particular matter and the person against whom recognition or enforcement is sought is domiciled in that State, or, if the State addressed is a Member State of the European Community and in respect of conventions which would have to be concluded by the European Community, in any of its Member States, unless the judgment may otherwise be recognised or enforced under any rule of law in the State addressed.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
(a) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin nach bhfuil leigheas breithiúnach faoin dlí náisiúnta in aghaidh a bhreitheanna a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt; nó
(a) any court or tribunal of that State against whose decisions there is no judicial remedy under national law may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, or
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(b) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt.
(b) any court or tribunal of that State may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Beidh Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, infheidhme ar an bPrótacal seo, ar é a bheith le tuiscint go mbeidh dearbhú arna dhéanamh ag Ballstát de bhun Airteagal 2 den Phrótacal sin bailí freisin i leith an Phrótacail seo mura ndéanfaidh an Ballstát i dtrácht dearbhú dá mhalairt tráth an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 16(2) den Phrótacal seo a thabhairt.
The Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 29 November 1996, shall apply to this Protocol, on the understanding that a declaration made by a Member State pursuant to Article 2 of that Protocol is also valid regarding this Protocol unless the Member State concerned makes a declaration to the contrary when giving the notification provided for in Article 16 (2) of this Protocol.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Athdhaingníonn an Chairt seo, ag féachaint go cuí d'inniúlachtaí agus do chúraimí an Aontais agus do phrionsabal na coimhdeachta, na cearta a leanann go háirithe as na traidisiúin bhunreachtúla agus as na hoibleagáidí idirnáisiúnta is coiteann do na Ballstáit, as an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, as na Cairteanna Sóisialta arna nglacadh ag an Aontas agus ag Comhairle na hEorpa, agus as cásdlí Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine.
This Charter reaffirms, with due regard for the powers and tasks of the Union and for the principle of subsidiarity, the rights as they result, in particular, from the constitutional traditions and international obligations common to the Member States, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Social Charters adopted by the Union and by the Council of Europe and the case-law of the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.
Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh (2016)
Leis an gCoinbhinsiún arna tharraingt suas ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint an 26 Iúil 1995 [3], lena n-áirítear Prótacal an 27 Meán Fómhair 1996 [4], Prótacal an 29 Samhain 1996 [5] agus Prótacal an 19 Meitheamh 1997 [6] a ghabhann leis (“an Coinbhinsiún”), bunaítear rialacha íosta maidir le cionta coiriúla agus smachtbhannaí coiriúla a shainmhíniú i réimse na calaoise lena ndéantar difear do leasanna airgeadais an Aontais.
The Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the protection of the European Communities' financial interests of 26 July 1995 [3], including the Protocols thereto of 27 September 1996 [4], of 29 November 1996 [5] and of 19 June 1997 [6] (the ‘Convention’) establishes minimum rules relating to the definition of criminal offences and sanctions in the area of fraud affecting the Union's financial interests.
Treoir (AE) 2017/1371 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Iúil 2017 maidir leis an gcomhrac in aghaidh na calaoise ar leasanna airgeadais an Aontais trí bhíthin an dlí choiriúil
Gníomh ón gComhairle an 26 Bealtaine 1997 ag dréachtú, ar bhonn Airteagal K.3 (2) (c) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, an Choinbhinsiúin maidir leis an gcomhrac i gcoinne an éillithe a bhfuil oifigigh na gComhphobal Eorpach nó oifigigh Bhallstáit an Aontais Eorpaigh páirteach ann (IO C 195, 25.6.1997, lch. 1).
Council Act of 26 May 1997 drawing up, on the basis of Article K.3 (2) (c) of the Treaty on European Union, the Convention on the fight against corruption involving officials of the European Communities or officials of Member States of the European Union (OJ C 195, 25.6.1997, p. 1).
Treoir (AE) 2018/1673 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2018 maidir le sciúradh airgid a chomhrac tríd an dlí coiriúil
Chomh maith leis sin, maidir le haerárthaí tríú tír a oibrítear isteach sa chríoch, laistigh den chríoch sin agus amach aisti, ina bhfuil feidhm ag forálacha ábhartha an Chonartha ar an Aontais Eorpaigh (CAE) agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (“na Conarthaí”); ba cheart dóibh a bheith faoi réir maoirseacht iomchuí ar leibhéal an Aontais laistigh de na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.
In addition, third-country aircraft that are operated into, within or out of the territory where the relevant provisions of the Treaty on European Union (‘TEU’) and the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) (the ‘Treaties’) apply should be subject to appropriate oversight at Union level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the ‘Chicago Convention’), to which all Member States are parties.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Chun a fhíorú an bhfuil na sonraí a chuirtear isteach chun deimhniú oiriúnachta a fháil ag comhlíonadh mhonagraif Pharmacopoeia Eorpach, féadfaidh an comhlacht um chaighdeánú le haghaidh ainmníochtaí agus noirm cháilíochta, de réir bhrí an Choinbhinsiúin ar fhorbairt Pharmacopoeia Eorpach arna glacadh le Cinneadh 94/358/CE (an Stiúrthóireacht Eorpach um Cháilíocht Leigheasra agus Cúraim Sláinte (“EDQM”)), féadfaidh sé iarraidh ar an gCoimisiún nó ar an nGníomhaireacht cigireacht arna déanamh ag údarás inniúil a iarraidh i gcás ina bhfuil an t-ábhar tosaigh lena mbaineann faoi réir monagraf de chuid Pharmacopoeia Eorpach.
In order to verify whether the data submitted for obtaining a certificate of suitability complies with the monographs of the European Pharmacopoeia, the standardisation body for nomenclatures and quality norms within the meaning of the Convention on the elaboration of a European Pharmacopoeia accepted by Council Decision 94/358/EC (European Directorate for the Quality of Medicines and Healthcare (‘EDQM’)) may ask the Commission or the Agency to request an inspection by a competent authority when the starting material concerned is subject to a European Pharmacopoeia monograph.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
(10) Leis an Rialachán seo, i gcomhréir le hAirteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, urramaítear na cearta bunúsacha agus na prionsabail a aithnítear le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus a léirítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, i gcomhréir le hAirteagal 6 den Chonradh ar an Aontas Eorpach.
(10) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and reflected in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, in accordance with Article 6 of the Treaty on European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 493/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 377/2004 ón gComhairle maidir le líonra oifigeach idirchaidrimh inimirce a chruthú
Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear ‘an Coinbhinsiún Eorpach’ anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:
The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the ‘European Convention’) provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Gan dochar do dhlínse Oifig na bPaitinní Eorpacha faoin gCoinbhinsiún chun paitinní Eorpacha a dheonú a síníodh in München an 5 Deireadh Fómhair 1973, beidh dlínse eisiatach ag cúirteanna gach Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo, gan aird a thabhairt ar shainchónaí, in imeachtaí a bhaineann le clárú nó bailíocht aon phaitinne Eorpaí a deonaíodh le haghaidh an Stáit sin cuma an ndúisítear an cheist trí chaingean nó mar chosaint;
Without prejudice to the jurisdiction of the European Patent Office under the Convention on the grant of European patents, signed at Munich on 5 October 1973, the courts of each State bound by this Convention shall have exclusive jurisdiction, regardless of domicile, in proceedings concerned with the registration or validity of any European patent granted for that State irrespective of whether the issue is raised by way of an action or as a defence;
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
(3) (a) San fho-alt seo, ciallaíonn “nós imeachta comhchoiteann maidir le hearraí faoi bhealach” an nós imeachta a cheadaigh Comhairle na gComhphobal Eorpach le Cinneadh Uimh. 87/415/CEE an 15 Meitheamh, 1987 ón gComhairle, lena gceadaítear an Coinbhinsiún arna dhéanamh in Interlaken an 20ú lá de Bhealtaine, 1987 idir an Comhphobal Eorpach, Poblacht na hOstaire, Poblacht na Fionlainne, Poblacht na hÍoslainne, Ríocht na hIorua, Ríocht na Sualainne, agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le nós imeachta comhchoiteann maidir le hearraí faoi bhealach, a bhfuil an téacs de ag gabháil leis an gCinneadh sin ón gComhairle.
(3) (a) In this subsection “common transit procedure” means the procedure approved by the Council of the European Communities by Council Decision No. 87/415/EEC of 15 June 19874, approving the Convention done at Interlaken on the 20th day of May, 1987, between the European Community, the Republic of Austria, the Republic of Finland, the Republic of Iceland, the Kingdom of Norway, the Kingdom of Sweden, and the Swiss Confederation on a common transit procedure, the text of which is attached to that Council Decision.
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
ciallaíonn “an Chéad Phrótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1996;
“First Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 27 September 1996;
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
ciallaíonn “an Prótacal maidir le Léiriú” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996; agus
“Protocol on Interpretation” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996; and
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
ciallaíonn “an Dara Prótacal” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 19 Meitheamh 1997.
“Second Protocol” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, to the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 19 June 1997.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin agus a dréachtaíodh ar an 27 Meán Fómhair 1996(1), dá ngairtear “an chéad Phrótacal” anseo feasta.
The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction, pursuant to the conditions laid down in this Protocol, to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the Protocol to that Convention drawn up on 27 September 1996(1), hereinafter referred to as ‘the first Protocol’.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
AG TABHAIRT DÁ nAIRE DÓIBH go bhfuil an comhar idir na Ballstáit folaithe cheana i gCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995 maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint ach gur gá, gan dochar d’oibleagáidí faoin dlí Comhphobail, a fhoráil go hiomchuí freisin do chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún d’fhonn gníomhaíocht éifeachtúil a áirithiú i gcoinne na calaoise, an éillithe ghníomhaigh agus neamhghníomhaigh agus sciúradh airgid gaolmhar a dhéanann díobháil, nó ar dóigh dóibh díobháil a dhéanamh, do leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach, lena n-áirítear malartú faisnéise idir na Ballstáit agus an Coimisiún;
NOTING that cooperation between Member States is already covered by the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests of 26 July 1995, but that there is a need, without prejudice to obligations under Community law, for appropriate provision also to be made for cooperation between Member States and the Commission to ensure effective action against fraud, active and passive corruption and related money laundering damaging or likely to damage the European Communities’ financial interests, including exchange of information between the Member States and the Commission;
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
174.—(1) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i leith iarratas ar fhorbairt ar gá ráiteas tionchair timpeallachta a chur isteach ina leith, i gcás inarb eol don údarás pleanála, nó don Bhord ar achomharc, gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt ar an gcomhshaol i mBallstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó i stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann nó i gcás ina measann an Stát eile lena mbaineann gur dóigh go mbeadh éifeachtaí den sórt sin ag an bhforbairt.
174.—(1) (a) The Minister may make regulations in respect of applications for development which require the submission of an environmental impact statement, where the planning authority, or the Board on appeal, is aware that the development is likely to have significant effects on the environment in another Member State of the European Communities or a state which is a party to the Transboundary Convention or where the other State concerned considers that the development would be likely to have such effects.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
an Chomhdháil Ardleibhéil maidir le Dúshláin Nua na Straitéise Eorpaí um Míchumas 2010-2020 a eagraíodh an 19- 20 Aibreán 2011 i mBúdaipeist agus lenar díríodh ar an nasc atá idir an Straitéis Eorpach um Míchumas agus an Straitéis Eoraip 2020 i réimsí na dífhostaíochta, an oideachais agus i réimse chomhrac na bochtaineachta agus lenar díríodh ar na straitéisí chun Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme.
the High Level Conference on the New Challenges in the European Disability Strategy 2010-2020 organised on 19- 20 April 2011 in Budapest, which focused on the link between the European Disability Strategy and the Europe 2020 Strategy in the areas of employment, education and combating poverty and on the strategies for implementing the UN Convention.
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
Leis an gCoinbhinsiún um Paitinní Eorpacha a Dheonú an 5 Deireadh Fómhair 1973, mar a athbhreithníodh an 17 Nollaig 1991 agus an 29 Samhain 2000 ("CPE" anseo feasta), bunaíodh Eagraíocht Eorpach na bPaitinní agus cuireadh an cúram uirthi paitinní Eorpacha a dheonú.
The Convention on the Grant of European Patents of 5 October 1973, as revised on 17 December 1991 and on 29 November 2000 (hereinafter "EPC"), established the European Patent Organisation and entrusted it with the task of granting European patents.
Rialachán (AE) Uimh. 1257/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2012 lena gcuirtear comhar feabhsaithe chun feidhme sa réimse a bhaineann le cosaint aonadach phaitinne a chruthú
Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh
European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention
2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh
Sa bhliain 1983, cuireadh Prótacal Uimh. 6, lena gcuirtear toirmeasc ar phionós an bháis, leis an Aontas don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear 'an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine' anseo feasta).
In 1983, the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter the European Convention on Human Rights) was supplemented by Protocol No 6 prohibiting the death penalty.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasófar Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a dfhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionóis eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach /* COM/2014/01 final - 2014/0005 (COD) */
Forálfar sa chomhaontú a bhaineann leis an Aontas aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (dá ngairtear "an Coinbhinsiún Eorpach" anseo feasta) dá bhforáiltear in Airteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go ndéanfar sainairíonna an Aontais agus dhlí an Aontais a chaomhnú, go háirithe maidir leis:
The agreement relating to the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (hereinafter referred to as the "European Convention") provided for in Article 6(2) of the Treaty on European Union shall make provision for preserving the specific characteristics of the Union and Union law, in particular with regard to:
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Ba cheart rialacha soiléire a bhunú maidir le rogha an mhodha a bheidh le húsáid i gcás ina bhfuil níos mó ná rogha amháin ó fhoinsí éagsúla, amhail ISO, an Eagraíocht Eorpach agus Meánmhara um Chosaint Plandaí (EPPO), an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Cosaint Plandaí (IPPC), an Eagraíocht Dhomhanda um Shláinte Ainmhithe(OIC), an tAontas Eorpach agus saotharlanna tagartha náisiúnta, nó dlí náisiúnta.
Clear rules should be established for the choice of the method to be used where more than one is available from different sources, such as ISO, the European and Mediterranean Plant Protection Organization (EPPO), the International Plant Protection Convention (IPPC), the World Organization for Animal Health (OIE), European Union and national reference laboratories, or national law.
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
á bhreithniú dóibh go bhfuil, faoi théarmaí Airteagal 59 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chaomhnú, a síníodh sa Róimh an 4 Samhain, 1950 (dá ngairtear “an Coinbhinsiún” anseo feasta), comhaltaí na Cúirte Eorpaí um Chearta an Duine (dá ngairtear “an Chúirt” anseo feasta) i dteideal, le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, na bpribhléidí agus na ndíolúintí dá bhforáiltear in Airteagal 40 de Reacht Chomhairle na hEorpa agus sna Comhaontuithe a rinneadh faoi;
Considering that, under the terms of Article 59 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, signed at Rome on 4th November, 1950 (hereinafter referred to as "the Convention") the members of the European Court of Human Rights (hereinafter referred to as "the Court") are entitled, during the discharge of their functions, to the privileges and immunities provided for in Article 40 of the Statute of the Council of Europe and in the Agreements made thereunder;
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
tá le “dópáil sa spórt” an bhrí chéanna atá leis sa Choinbhinsiún Frith-Dhópála a osclaíodh lena shíniú i Strasbourg an 16ú lá de Shamhain, 1989, a tháinig i bhfeidhm an 1ú lá de Mhárta, 1990, agus a shínigh an Stát an 25ú lá de Mheitheamh, 1992 (Sraith Chonarthaí Eorpacha Uimh.135);
“doping in sport” has the same meaning as in the Anti-doping Convention which was opened for signature at Strasbourg on the 16th day of November, 1989, entered into force on the 1st day of March, 1990, and was signed by the State on the 25th day of June, 1992 (European Treaty Series No. 135);
Uimhir 6 de 1999: AN tACHT UM CHOMHAIRLE SPÓIRT NA hÉIREANN, 1999
I gcomhréir le hAirteagal 3 den Chomhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge maidir leis na critéir agus na sásraí lena gcinntear an Stát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarraidh ar thearmann arna taisceadh sa Danmhairg nó in aon Bhallstát eile den Aontas Eorpach agus arna taisceadh in “Eurodac” chun comparáid a dhéanamh idir méarloirg chun Coinbhinsiún Bhaile Átha Cliath a chur i bhfeidhm go héifeachtach, tá an Danmhairg le fógra a thabhairt don Choimisiún á rá an ndéanfaidh sí inneachar an Rialacháin seo a chur chun feidhme, a mhéid a bhaineann sé le Eurodac agus le DubliNet.
In accordance with Article 3 of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on the criteria and mechanisms for establishing the State responsible for examining a request for asylum lodged in Denmark or any other Member State of the European Union and ‘Eurodac’ for the comparison of fingerprints for the effective application of the Dublin Convention, Denmark is to notify the Commission whether it will implement the contents of this Regulation, insofar as it relates to Eurodac and DubliNet.
Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Dá bhrí sin, níor cheart difear a dhéanamh leis an Rialachán seo do chumas na mBallstát idircheapadh dleathach a dhéanamh ar chumarsáid leictreonach nó bearta eile a ghlacadh, más gá agus má tá siad comhréireach, chun na leasanna poiblí a luadh thuas a chosaint, i gcomhréir le Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a chosaint, arna léiriú ag Cúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh agus an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine.
Therefore, this Regulation should not affect the ability of Member States to carry out lawful interception of electronic communications or take other measures, if necessary and proportionate to safeguard the public interests mentioned above, in accordance with the Charter of Fundamental Rights of the European Union and the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as interpreted by the Court of Justice of the European Union and of the European Court of Human Rights.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le meas ar an saol príobháideach agus cosaint sonraí pearsanta i gcumarsáid leictreonach agus lena n-aisghairtear Treoir 2002/58/CE (Rialachán maidir le Príobháideachas agus Cumarsáid Leictreonach)
DE BHRÍ go n-urramaíonn an Comhaontú seo saoirsí bunúsacha, go háirithe an Coinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha.
CONSIDERING that this Agreement respects fundamental rights and in particular the European Convention on Human Rights and Fundamental Freedoms.
Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)
comhaontú maidir le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;
agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
A BHAINEANN LE HAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT
RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Prótacal a bhaineann le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach maidir leis an Aontas a aontú don Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint
Protocol relating to Article 6(2) of the Treaty on European Union on the accession of the Union to the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag an gComhphobal Eorpach, ag an Danmhairg, agus ag Stáit ar Comhaltaí iad, tráth na hoscailte lena shíniú, de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa.
The Convention shall be open for signature by the European Community, Denmark, and States which, at the time of the opening for signature, are Members of the European Free Trade Association.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Is é aidhm an Choinbhinsiúin seo cur i bhfeidhm an Choinbhinsiúin Eorpaigh um Eiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a éascú trína chuid forálacha a fhorlíonadh.
The aim of this Convention is to facilitate the application, between the Member States of the European Union, of the European Convention on Extradition, by supplementing its provisions.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Beidh comhúdarás ag téacs an Choinbhinsiúin i dteanga an Stáit aontaigh, arna tharraingt suas ag Ardrúnaíocht Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus arna fhormheas ag na Ballstáit uile, leis na téacsanna barántúla eile.
The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by the General Secretariat of the Council of the European Union and approved by all the Member States, shall be equally authentic with the other authentic texts.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
TÁ NA hARDPHÁIRTITHE CONARTHACHA sa Choinbhinsiún seo, Ballstáit an Aontais Eorpaigh, AG TAGAIRT DÓIBH do Ghníomh ón gComhairle an Aontais Eorpaigh an 27 Meán Fómhair 1996,
THE HIGH CONTRACTING PARTIES to this Convention, Member States of the European Union,
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Ní fhéadfar eiseachadadh a dhiúltú ar an bhforas gur náisiúnach de chuid an Bhallstáit iarrtha de réir bhrí Airteagal 6 den Choinbhinsiún Eorpach um Eiseachadadh an duine a éilítear.
Extradition may not be refused on the ground that the person claimed is a national of the requested Member State within the meaning of Article 6 of the European Convention on Extradition.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Is téacs údarásach téacs an Choinbhinsiúin seo i dteanga an Stáit aontaigh, arna dhréachtú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh.
The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
Is téacs údarásach téacs an Choinbhinsiúin seo i dteanga an Stáit aontaigh, arna dhréachtú ag Comhairle an Aontais Eorpaigh.
The text of this Convention in the language of the acceding State, drawn up by the Council of the European Union, shall be authentic.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(a) ciallaíonn “an CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1);
(a) ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1);
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(c) na cearta agus na saoirsí a thugtar nó a ráthaítear do dhaoine le forálacha an Choinbhinsiúin de réir bhrí an Achta fán gCoinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine 2003;”.
(c) the rights, liberties and freedoms conferred on, or guaranteed to, persons by the Convention provisions within the meaning of the European Convention on Human Rights Act 2003;’’.
AN tACHT FÁN gCOINBHINSIÚN EORPACH UM CHEARTA AN DUINE 2003
comhaontú maidir le haontachas an Aontais leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint;
agreement on Union accession to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms;
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
A BHAINEANN LE hAIRTEAGAL 6(2) DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH MAIDIR LEIS AN AONTAS A AONTÚ DON CHOINBHINSIÚN EORPACH CHUN CEARTA AN DUINE AGUS SAOIRSÍ BUNÚSACHA A CHOSAINT
RELATING TO ARTICLE 6(2) OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION ON THE ACCESSION OF THE UNION TO THE EUROPEAN CONVENTION ON THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS AND FUNDAMENTAL FREEDOMS
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
In 2015, ghlac An Chomhairle Eorpach, i ndáil leis an méid sin, an Prótacal Breise a ghabhann le Coinbhinsiún Chomhairle na hEorpa um Sceimhlitheoireacht a Chosc.
The Council of Europe has, in this respect, adopted in 2015 the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism.
Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle
ciallaíonn “an Coimisiún” an Coimisiún Eorpach um Chearta an Duine a bunaíodh faoi Airteagal 19 den Choinbhinsiún;
"the Commission" means the European Commission of Human Rights established under Article 19 of the Convention;
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
ciallaíonn “An Chúirt” an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine a bunaíodh faoi Airteagal 19 den Choinbhinsiún;
"the Court" means the European Court of Human Rights established under Article 19 of the Convention;
Uimhir 8 de 1967: AN tACHT UM CHAIDREAMH AGUS DÍOLÚINE TAIDHLEOIREACHTA, 1967
Comhlachtaí chun Dearbhú Uile-Choiteann Cearta an Duine a shaothrú agus an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint a fheidhmiú.
Bodies for the promotions of Universal Declaration of Human Rights and the implementation of European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Uimhir 19 de 1973: An tACHT AIRGEADAIS, 1973
—Féadfar an tAcht um Choinbhinsiún ACC-CEE i Lomé (Conarthaí Ráthaíochta idir an Stát agus an Banc Eorpach Infheistíochta), 1976 , a ghairm den Acht seo.
—This Act may be cited as the ACP-EEC Convention of Lomé (Contracts of Guarantee between State and European Investment Bank) Act, 1976.
Uimhir 1 de 1976: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚN ACC-CEE I LOME (CONARTHAÍ RÁTHAÍOCHTA IDIR AN STÁT AGUS AN BANC EORPACH INFHEISTÍOCHTA), 1976
ciallaíonn “Prótacal 1971” an Prótacal maidir le léiriú Choinbhinsiún 1968 ag an gCúirt Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3ú lá de Mheitheamh, 1971.
"the 1971 Protocol" means the Protocol on the interpretation of the 1968 Convention by the European Court, signed at Luxembourg on the 3rd day of June, 1971.
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
ciallaíonn “Prótacal 1971” an Prótacal maidir le léiriú Choinbhinsiún 1968 ag an gCúirt Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3ú lá de Mheitheamh, 1971;
"the 1971 Protocol" means the Protocol on the interpretation of the 1968 Convention by the European Court, signed at Luxembourg on the 3rd day of June, 1971;
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú na Poblachta Heilléanaí do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Ríocht na Spáinne agus Phoblacht na Portaingéile do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, arna n-oiriúnú le Coinbhinsiún 1978 agus Coinbhinsiún 1982. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Phoblacht na hOstaire, Phoblacht na Fionlainne agus Ríocht na Sualainne do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo, mar atá arna n-oiriúnú le Coinbhinsiúin 1978, 1982 agus 1989.
—in Portugal:
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Leagtar an ceart sin síos in Airteagal 8 den Chairt, in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus in Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.
This right is established by Article 8 of the Charter and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and in Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226
Leagtar an ceart sin síos in Airteagal 8 den Chairt, in Airteagal 16 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus in Airteagal 8 den Choinbhinsiún Eorpach um Chearta an Duine.
This right is established by Article 8 of the Charter and Article 16 of the Treaty on the Functioning of the European Union, and in Article 8 of the European Convention on Human Rights.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)
De Bhrí go bhfuil sé riachtanach mar gheall air sin na pribhléidí agus na díolúintí a shonrú is féidir le daoine a éileamh a bheidh páirteach in obair a bhainfidh le feidhmiú an Choinbhinsiúin agus leis na socruithe is infheidhme i leith teachtaireachtaí oifigiúla i ndáil leis an obair sin gan dochar d'fhorálacha an phrótacail ar phribhléidí agus díolúintí na gComhphobal Eorpach a síníodh sa Bhruiséil an 8 Aibreán, 1965;
Whereas it is therefore necessary to specify the privileges and immunities which may be claimed by persons participating in work relating to the application of the Convention and to the arrangements applicable to official communications connected with such work, without prejudice to the provisions of the Protocol on the privileges and immunities of the European Communities, signed at Brussels on 8 April 1965;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Beidh feidhm ag an mír sin roimhe seo chomh maith i leith comhaltaí de Thionól Comhairleach an Choinbhinsiúin, i leith na n-eadránaithe a cheapfar faoin gCoinbhinsiún i leith comhaltaí chomhlachtaí comhairleacha na n-earnálacha geilleagracha agus sóisialacha a chuirfear ar bun, i leith oifigigh agus fostaithe na n-institiúidí sin, agus chomh maith leis sin, i leith comhaltaí gníomhaireachtaí an Bhainc Eorpaigh Infheistíochta agus a fhoireann, agus freisin i leith fhoireann an Airmheáin Forbartha Tionscail agus an Airmheáin Theicniúil um Chomhar Talmhaíochta agus Tuaithe.
The preceding paragraph shall also apply to members of the Consultative Assembly of the Convention, to the arbitrators who may be appointed under the Convention, to members of the consultative bodies of the economic and social sectors which may be set up to the officials and employees of these institutions, and also to the members of the agencies of the European Investment Bank and its staff, and also to the staff of the Centre for Industrial Development and the Technical Centre for Agricultural and Rural Co-operation.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
"(e) i gcás ina ndéanfar iarratas ar phaitinn freisin faoi fhorálacha Choinbhinsiún na Paitinne Eorpaí, a rinneadh i Muenchen an 5ú lá de Dheireadh Fómhair, 1973, a cóip den iarratas foilsithe ar an bpaitinn Eorpach agus an Tuarascáil Cuardaigh Eorpach gaolmhar nó cóip den tsonraíocht fhoilsithe den phaitinn Eorpach a deonaíodh, i leith an aireagáin sin nó
" ( e ) where an application for a patent is also made under the provisions of the European Patent Convention, done at Munich, on the 5th day of October, 1973, a copy of the published European patent application and the related European Search Report or a copy of the published specification of the granted European patent, in respect of the said invention; or
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
*Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968 (Airteagal 47.1)*An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988 (Airteagal 47.1)
*The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968 (Article 47.1)*The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988 (Article 47.1)
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
1. Gabhann na Páirtithe Conarthacha ar láimh feabhas a chur, i gcomhréir le forálacha an Chomhaontaithe seo, ar thabhairt suas chun críche ionchúisimh nó forghníomhú pianbhreithe, idir na Ballstáit, de pháirt amháin, agus Ríocht na hIorua agus Poblacht na hÍoslainne, den pháirt eile, trí théarmaí Choinbhinsiúin an 27 Meán Fómhair 1996 a bhaineann leis an eiseachadadh idir Bhallstáit an Aontais Eorpaigh a chur san áireamh mar chaighdeáin íosta.
1. The Contracting Parties undertake to improve, in accordance with the provisions of this Agreement, the surrender for the purpose of prosecution or execution of sentence between, on the one hand, the Member States and, on the other hand, the Kingdom of Norway and the Republic of Iceland, by taking account of, as minimum standards, the terms of the Convention of 27 September 1996 relating to extradition between the Member States of the European Union.
Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)
(4) Mhodhnaigh Cinneadh 1999/352/CE, CECG, Euratom ón gCoimisiún an 28 Aibreán 1999 lena mbunaítear an Oifig Eorpach Frithchalaoise (OLAF) [4] agus an Coinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise chun críocha custaim [5], a tarraingíodh suas le Gníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [6], an creat ginearálta don chomhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún maidir le cionta faoi reachtaíocht an Chomhphobail a chosc, a imscrúdú agus a ionchúiseamh.
(4) Commission Decision 1999/352/EC, ECSC, Euratom of 28 April 1999 establishing the European Anti-Fraud Office (OLAF) [4] and the Convention on the use of information technology for customs purposes [5], drawn up by Council Act of 26 July 1995 [6], modified the general framework for cooperation between the Member States and the Commission as regards preventing, investigating and prosecuting offences under Community legislation.
Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
(e) caiteachas a bhaineann le húsáid an CEC dá bhforáiltear in ionstraimí a glacadh faoi Airteagal 29 agus faoi Airteagal 30 den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus go háirithe sa Choinbhinsiún maidir le húsáid theicneolaíocht na faisnéise in ábhair chustaim a bunaíodh leis an nGníomh ón gComhairle an 26 Iúil 1995 [], a mhéid a fhoráiltear leis na hionstraimí sin go n-íocfar an caiteachas sin as buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh.
(e) expenditure relating to use of the CIS provided for in instruments adopted under Articles 29 and 30 of the Treaty on European Union and in particular in the Convention on the use of information technology in customs matters drawn up by the Council Act of 26 July 1995 [], in so far as those instruments provide that that expenditure shall be borne by the general budget of the European Union.
Rialachán (CE) Uimh. 766/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Iúil 2008 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
(11) Leis an Rialachán seo, urramaítear na cearta bunúsacha agus comhlíontar na prionsabail a aithnítear le hAirteagal 6(2) den Chonradh ar an Aontas Eorpach agus a léirítear sa Choinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint agus sa Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh chomh maith.
(11) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised by Article 6(2) of the Treaty on European Union and reflected in the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as in the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Rialachán (CE) Uimh. 81/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 maidir le húsáid an Chórais Faisnéise Víosaí (VIS) de réir Chód Teorainneacha Schengen
(4) Sa Chomhaontú Eorpach um Inimirce agus um Thearmann, a glacadh i mí Mheán Fómhair 2008, mheabhraigh an Chomhairle Eorpach go sollúnta go bhfuil sé de cheart ag aon eachtrannach atá faoi ghéarleanúint cúnamh agus cosaint a fháil ar chríoch an Aontais Eorpaigh i gcur i bhfeidhm Choinbhinsiún na Ginéive an 28 Iúil 1951 i dtaobh Stádas Dídeanaithe arna leasú le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 agus le conarthaí ábhartha eile.
(4) In the European Pact on Immigration and Asylum, adopted in September 2008, the European Council solemnly reiterated that any persecuted foreigner is entitled to obtain aid and protection on the territory of the European Union in application of the Geneva Convention of 28 July 1951 relating to the Status of Refugees, as amended by the New York Protocol of 31 January 1967, and other relevant treaties.
Rialachán (AE) Uimh. 439/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Bealtaine 2010 lena mbunaítear Oifig Eorpach Tacaíochta do Chúrsaí Tearmainn
‘DE BHRÍ, de bhun Airteagal 6(3) den Chonradh ar an Aontas Eorpach, go bhfuil na cearta bunúsacha mar atá siad ráthaithe leis an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint ina gcuid de dhlí an Aontais mar phrionsabail ghinearálta,’;
‘WHEREAS pursuant to Article 6(3) of the Treaty on European Union, fundamental rights, as guaranteed by the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, constitute part of the Union's law as general principles;’;
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Tiocfaidh an Coinbhinsiún seo i ngníomh ar an gcéad lá den séú mí tar éis an dáta a dtaisceann an Comhphobal Eorpach agus Comhalta de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa a n-ionstraimí daingniúcháin.
The Convention shall enter into force on the first day of the sixth month following the date on which the European Community and a Member of the European Free Trade Association deposit their instruments of ratification.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Déanfaidh Cláraitheoir Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach teaglaim cásanna a roghnú is díol spéise ar leith i dtaca le ceartfheidhmiú an Choinbhinsiúin agus déanfaidh an cláraitheoir an cásdlí a roghnófar a chur i láthair ag an gcruinniú saineolaithe de réir Airteagal 5 den Phrótacal seo.
A selection of cases of particular interest for the proper functioning of the Convention will be made by the Registrar of the Court of Justice of the European Communities, who shall present the selected case law at the meeting of experts in accordance with Article 5 of this Protocol.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Is gá breis leasuithe a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear "Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto" anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE ón gComhairle an 17 Márta 2003 [4].
Further amendments to the Code are necessary as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Community and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003 and 2005 Acts of Accession, as well as the Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (hereinafter referred to as the revised Kyoto Convention), the accession of the Community to which was approved by Council Decision 2003/231/EC [4].
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
Lógó gaois.ie
gaois.ie