Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (2244)
Ní rachaidh an Coinbhinsiún seo chun dochair do Bhallstáit an Chomhphobail Eorpaigh Rialachán (CE) Uimh. 44/2001 ón gComhairle ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, chomh maith le haon leasuithe air sin, an Coinbhinsiún ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, ná an Prótacal ar léiriú an Choinbhinsiúin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus leis an bPrótacal ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, agus thairis sin, an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Ríocht na Danmhairge ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 19 Deireadh Fómhair 2005, a chur chun feidhme.
This Convention shall not prejudice the application by the Member States of the European Community of the Council Regulation (EC) No 44/2001 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, as well as any amendments thereof, of the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as well as of the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, signed at Brussels on 19 October 2005.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
(b) trí “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheadh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheadh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé, “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann, nó go mbeidh éifeachtaí dochracha aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh,” a chur in ionad “éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt bheartaithe ar chomhshaol Ballstáit de na Comhphobail Eorpacha nó stáit is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann ” gach áit a bhfuil sé (seachas i bhfo-alt (4)(a)(i)(III)), “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol nó éifeachtaí dochracha na forbartha beartaithe ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “éifeachtaí na forbartha beartaithe ar an gcomhshaol” agus “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol nó na héifeachtaí dochracha is dóigh a bheidh aici ar shláine láithreáin Eorpaigh, de réir mar a bheidh” a chur in ionad “na héifeachtaí is dóigh a bheidh ag an bhforbairt bheartaithe ar an gcomhshaol” gach áit a bhfuil sé,
(b) by the substitution of “effects on the environment or adverse effects on the integrity of a European site as the case may be” for “effects on the environment” in every place (other than in subsection (4)(a)(i)(III)) where it occurs,
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
(b) go ndearnadh an doiciméad nó an fógra a sheachadadh iarbhír ar an gcosantóir nó ar áit chónaithe an chosantóra ar mhodh eile dá bhforáiltear leis an gCoinbhinsiún sin,
( b ) the document or notice was actually delivered to the defendant or to the defendant's residence by another method provided for by that Convention,
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Dearbhaítear leis an Ordú seo go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid I den Sceideal a ghabhann leis an Ordú seo leis an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta chun Truailliú na Farraige le hala a Chosc, 1954, go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid II den Sceideal leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo in Aibreán, 1962, go bhfuil glactha ag na tíortha atá sonraithe i gCuid III den Sceideal leis na leasuithe ar an gCoinbhinsiún sin ar glacadh leo i nDeireadh Fómhair, 1969 agus go bhfuil na críocha atá sonraithe i gCuid IV den Sceideal faoi réim an Choinbhinsiúin.
This Order declares that the International Convention for the Prevention of Pollution of the Sea by Oil, 1954 has been accepted by the countries specified in Part I of the Schedule to the Order, that the countries specified in Part II of the Schedule have accepted the amendments to that Convention which were adopted in April, 1962, that the countries specified in Part III of the Schedule have accepted the amendments to that Convention which were adopted in October, 1969 and that the Convention extends to the territories specified in Part IV of the Schedule.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ach, in imeachtaí arb é is cuspóir dóibh tionóntachtaí maoine dochorraithe arna gcur i gcrích le haghaidh úsáide príobháidí sealadaí go ceann tréimhse nach faide ná sé mhí as a chéile, beidh dlínse freisin ag cúirteanna an Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ina bhfuil sainchónaí ar an gcosantóir, ar an gcoinníoll gur duine nádúrtha é an tionónta agus go bhfuil sainchónaí ar an tiarna talún agus ar an tionónta sa Stát céanna atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo;
However, in proceedings which have as their object tenancies of immovable property concluded for temporary private use for a maximum period of six consecutive months, the courts of the State bound by this Convention in which the defendant is domiciled shall also have jurisdiction, provided that the tenant is a natural person and that the landlord and the tenant are domiciled in the same State bound by this Convention;
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
A mhéid a bhaineann leis na caidrimh idir Ballstáit an Chomhphobail Eorpaigh agus na críocha neamh-Eorpacha dá dtagraítear in Airteagal 70(1)(b), glacfaidh an Coinbhinsiún ionad an Choinbhinsiúin ar Dhlínse agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas in Ábhair Shibhialta agus Tráchtála, a síníodh sa Bhruiséil an 27 Meán Fómhair 1968, agus an Phrótacail ar léiriú an Choinbhinsiúin sin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, a síníodh i Lucsamburg an 3 Meitheamh 1971, arna leasú ag na Coinbhinsiúin Aontachais leis an gCoinbhinsiún sin agus ag an bPrótacal sin ag na Stáit a aontaíonn do na Comhphobail Eorpacha, amhail ar dháta theacht i ngníomh an Choinbhinsiúin seo i leith na gcríoch sin de réir Airteagal 73(2).
Insofar as the relations between the Member States of the European Community and the non-European territories referred to in Article 70(1)(b) are concerned, this Convention shall replace the Convention on Jurisdiction and the Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters, signed at Brussels on 27 September 1968, and of the Protocol on interpretation of that Convention by the Court of Justice of the European Communities, signed at Luxembourg on 3 June 1971, as amended by the Conventions of Accession to the said Convention and the said Protocol by the States acceding to the European Communities, as of the date of the entry into force of this Convention with respect to these territories in accordance with Article 73(2).
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Prótacal is Prótacal 2, maidir le léiriú comhionann ar an gCoinbhinsiún seo agus ar an mBuanchoiste,
a Protocol 2, on the uniform interpretation of this Convention and on the Standing Committee,
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
(b) Féadfar cóip den Choinbhinsiún nó de Rialacháin an Choinbhinsiúin, nó de Chaighdeáin Chód an Choinbhinsiúin, a airbheartóidh a bheith foilsithe ag an Eagraíocht Oibreachais Idirnáisiúnta, a thabhairt ar aird i ngach cúirt agus i ngach imeacht dlí agus is fianaise í, mura suífear a mhalairt, ar an gCoinbhinsiún, ar Rialacháin an Choinbhinsiúinar Chód an Choinbhinsiúin, de réir mar a bheidh.
(b) A copy of the Convention or the Regulations, or the Standards of the Code, of the Convention purporting to be published by the International Labour Organisation may be produced in every court and in all legal proceedings and is evidence, unless the contrary is shown, of the Convention, the Regulations, or Code of the Convention, as the case may be.
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ísiltír ar Dhlínse Críche, ar Fhéimheacht, agus ar Bhailíocht agus Forghníomhú Breithiúnas, Dámhachtaintí Eadrána agus Ionstraimí Barántúla, a síníodh sa Bhruiséil an 28 Márta 1925;
the Convention between Belgium and the Netherlands on Territorial Jurisdiction, Bankruptcy and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Brussels on 28 March 1925;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
an Coinbhinsiún idir an Fhrainc agus an Ostair ar Dhlínse, ar Aithint agus ar Fhorghníomhú Breithiúnas i bhFéimheacht, a síníodh i Vín an 27 Feabhra 1979;
the Convention between France and Austria on Jurisdiction, Recognition and Enforcement of Judgments on Bankruptcy, signed at Vienna on 27 February 1979;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
an Coinbhinsiún idir an Ghearmáin agus an Ostair ar Fhéimheacht, ar Fhoirceannadh, ar Shocruithe, ar Chomhdhéanamh agus ar Fhionraí Íocaíochtaí, a síníodh sa Róimh an 12 Iúil 1977;
the Convention between Italy and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements and Compositions, signed at Rome on 12 July 1977;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
(3) Tabharfaidh an Coimisiún aird ar aon chomhaontuithe nó coinbhinsiúin idirnáisiúnta ar páirtí iontu an Stát.
(3) The Commission shall have regard to any international agreements or conventions to which the State is a party.
Uimhir 11 de 1968: AN tACHT d'FHORCHUR DLEACHTANNA (DUMPÁIL AGUS FÓIRDHEONTAIS), 1968
ciallaíonn “an Coinbhinsiúnan Coinbhinsiún idir Rialtas na hÉireann agus Rialtas na Ríochta Aontaithe chun cánachas dúbailte a sheachaint agus chun cosc a chur le himghabháil fioscach maidir le cánacha ar ioncam agus ar ghnóchain chaipitiúla, agus an Prótacal do leasú an Choinbhinsiúin, a bhfuil an dá cheann díobh leagtha amach sa Sceideal a ghabhann leis an Ordú um Fhaoiseamh ó Chánachas Dúbailte (Cánacha ar Ioncam agus ar Ghnóchain Chaipitiúla) (An Ríocht Aontaithe), 1976 (I.R.
"the Convention" means the Convention between the Government of Ireland and the Government of the United Kingdom for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and capital gains, and the Protocol amending the Convention, both of which are set out in the Schedule to the Double Taxation Relief (Taxes on Income and Capital Gains) (United Kingdom) Order, 1976 ( S.I.
Uimhir 18 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS, 1977
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ísiltír ar dhlínse, ar fhéimheacht, agus ar bhailíocht agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla, a síníodh sa Bhruiséil an 28 Márta 1925;
— the Convention between Belgium and the Netherlands on jurisdiction, bankruptcy, and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Brussels on 28 March 1925;
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
“ciallaíonn ‘an Coinbhinsiún ar Dhliteanas’ an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta ar Dhliteanas Sibhialta i leith Damáiste ó Ola-Thruailliú, 1969, agus folaíonn sé aon Choinbhinsiún nó Prótacal a dhaingnigh an Stát, ar ghlac an Stát leis, a cheadaigh an Stát nó ar aontaigh an Stát dó roimh an Acht um Ola-Thruailliú na Farraige (Dliteanas Sibhialta agus Cúiteamh) (Leasú), 1998 , a rith agus lena leasaítear nó lena leathnaítear an Coinbhinsiún sin;”,
"'the Liability Convention' means the International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1969, and includes any Convention or Protocol ratified, accepted, approved or acceded to by the State, before the passing of the Oil Pollution of the Sea (Civil Liability and Compensation) (Amendment) Act, 1998 , amending or extending that Convention;",
Uimhir 13 de 1998: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH) (LEASÚ), 1998
ACHT DO CHOMHDHLÚTHÚ NA nACHTANNA UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1988 AGUS 1993, DO THABHAIRT FEIDHM DLÍ DON CHOINBHINSIÚN A SÍNÍODH SA BHRUISÉIL AN 29ú LÁ DE SHAMHAIN, 1996, AR AONTACHAS PHOBLACHT NA hOSTAIRE, PHOBLACHT NA FIONLAINNE AGUS RÍOCHT NA SUALAINNE LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR DHLÍNSE AGUS AR FHORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS IN ÁBHAIR SHIBHIALTA AGUS THRÁCHTÁLA AGUS LEIS AN bPRÓTACAL MAIDIR LENA LÉIRIÚ AG CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCOMHPHOBAL EORPACH AGUS NA COIGEARTUITHE A RINNEADH ORTHU LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA DANMHAIRGE, NA hÉIREANN AGUS RÍOCHT AONTAITHE NA BREATAINE MÓIRE AGUS THUAISCEART ÉIREANN, LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS NA POBLACHTA HEILLÉANAÍ AGUS LEIS AN gCOINBHINSIÚN AR AONTACHAS RÍOCHT NA SPÁINNE AGUS PHOBLACHT NA PORTAINGÉILE AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE GAOLMHARA.
AN ACT TO CONSOLIDATE THE JURISDICTION OF COURTS AND ENFORCEMENT OF JUDGMENTS ACTS, 1988 AND 1993, TO GIVE THE FORCE OF LAW TO THE CONVENTION SIGNED AT BRUSSELS ON THE 29TH DAY OF NOVEMBER, 1996 ON THE ACCESSION OF THE REPUBLIC OF AUSTRIA, THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE KINGDOM OF SWEDEN TO THE CONVENTION ON JURISDICTION AND THE ENFORCEMENT OF JUDGMENTS IN CIVIL AND COMMERCIAL MATTERS AND TO THE PROTOCOL ON ITS INTERPRETATION BY THE COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES WITH THE ADJUSTMENTS MADE TO THEM BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF DENMARK, OF IRELAND AND OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND, BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE HELLENIC REPUBLIC AND BY THE CONVENTION ON THE ACCESSION OF THE KINGDOM OF SPAIN AND THE PORTUGUESE REPUBLIC AND TO PROVIDE FOR RELATED MATTERS.
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála agus an Phrótacail atá i gceangal leis an gCoinbhinsiúin sin, a síníodh sa Bhruiséil ar an 27 Meán Fómhair 1968, agus fós i dtaobh léiriú an Phrótacail seo. Beidh dlínse freisin ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach chun rialú a thabhairt i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin ar aontú Ríocht na Danmhairge, na hÉireann agus Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann do Choinbhinsiún an 27 Meán Fómhair 1968 agus don Phrótacal seo.
[GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
(2) Más rud é, laistigh de shé mhí ar a laghad roimh dheireadh na tréimhse trí mblian sin, nach mbeidh ceachtar de na Páirtithe Conarthacha tar éis fógra i scríbhínn, a thabhairt, trí mheáin taidhleoireachta go bhfuil ar intinn aige an Coinbhinsiún seo d'fhorceannadh, fanfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm tar éis na tréimhse trí mblian sin go dtí go mbeidh ceachtar de na Páirtithe Conarthacha tar éis fógra i scríbhinn a thabhairt go bhfuil sin ar intinn aige, agus sa chás sin ní bheidh éifeacht ag an gCoinbhinsiún seo maidir le heastáit daoine a gheobhas bás ar an dáta (nach luaithe ná an seascadú lá tar éis dáta an fhógra sin) a sonrófar sa bhfógra sin nó i ndiaidh an dáta sin, nó, mura sonraítear aon dáta, ar an seascadú lá nó i ndiaidh an seascadú lae tar éis an fhógra sin.
(2) If not less than six months before the expiration of such period of three years, neither of the Contracting Parties shall have given to the other Contracting Party, through diplomatic channels, written notice of its intention to terminate the present Convention, the Convention shall remain in force after such period of three years until either of the Contracting Parties shall have given written notice of such intention, in which event the present Convention shall not be effective as to the estates of persons dying on or after the date (not being earlier than the sixtieth day after the date of such notice) specified in such notice, or, if no date is specified, on or after the sixtieth day after the date of such notice.
Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950
Is gá breis leasuithe a dhéanamh ar an gCód de bharr na n-athruithe tábhachtacha dlíthiúla a tharla le blianta beaga anuas, ar leibhéal an Chomhphobail agus ar an leibhéal idirnáisiúnta araon, ar nós dul in éag an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Ghual agus Cruach agus teacht i bhfeidhm Ionstraim Aontachais 2003 agus Ionstraim Aontachais 2005, mar aon leis an Leasú ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le nósanna imeachta custam a shimpliú agus a chomhchuibhiú (dá ngairfear "Coinbhinsiún athbhreithnithe Kyoto" anseo feasta), a ndearnadh aontachas an Aontais leis a fhormheas le Cinneadh 2003/231/CE ón gComhairle an 17 Márta 2003 [4].
Further amendments to the Code are necessary as a consequence of the important legal changes which have occurred in recent years, at both Community and international level, such as the expiry of the Treaty establishing the European Coal and Steel Community and the entry into force of the 2003 and 2005 Acts of Accession, as well as the Amendment to the International Convention on the simplification and harmonisation of customs procedures (hereinafter referred to as the revised Kyoto Convention), the accession of the Community to which was approved by Council Decision 2003/231/EC [4].
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
(a) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin nach bhfuil leigheas breithiúnach faoin dlí náisiúnta in aghaidh a bhreitheanna a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt; nó
(a) any court or tribunal of that State against whose decisions there is no judicial remedy under national law may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, or
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(b) go bhféadfaidh aon cheann de chúirteanna nó binsí an Bhallstáit sin a iarraidh ar Chúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach réamhrialú a thabhairt ar cheist a ardaítear i gcás atá ar feitheamh os a chomhair agus a bhaineann le léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an gcéad Phrótacal a ghabhann leis má mheasann an chúirt nó an binse sin gur gá breith a thabhairt ar an gceist ionas go bhféadfaidh sé breithiúnas a thabhairt.
(b) any court or tribunal of that State may request the Court of Justice of the European Communities to give a preliminary ruling on a question raised in a case pending before it and concerning the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the first Protocol thereto if that court or tribunal considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Beidh Prótacal an 29 Samhain 1996, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, infheidhme ar an bPrótacal seo, ar é a bheith le tuiscint go mbeidh dearbhú arna dhéanamh ag Ballstát de bhun Airteagal 2 den Phrótacal sin bailí freisin i leith an Phrótacail seo mura ndéanfaidh an Ballstát i dtrácht dearbhú dá mhalairt tráth an fhógra dá bhforáiltear in Airteagal 16(2) den Phrótacal seo a thabhairt.
The Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests, of 29 November 1996, shall apply to this Protocol, on the understanding that a declaration made by a Member State pursuant to Article 2 of that Protocol is also valid regarding this Protocol unless the Member State concerned makes a declaration to the contrary when giving the notification provided for in Article 16 (2) of this Protocol.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(b) aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht de chuid Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa díospóid ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána agus aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht an Stáit Chonarthaigh ba pháirtí sa díospóid ar an dáta sin agus ar thoiligh na páirtithe, mar gheall ar rialú coigríche, an phearsa sin a áireamh mar náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.
(b) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.
AN tACHT EADRÁNA 2010
(2) D'ainneoin forálacha fho-alt (1) den alt seo, féadfaidh duine paitinn a iarraidh más duine é a rinne iarratas i dtír choinbhinsiúin ar chosaint don aireagán lena mbaineann an t-iarratas ar an bpaitinn nó duine ar shann an duine sin dó an ceart chun an t-iarratas ar an bpaitinn a dhéanamh.
(2) Notwithstanding the provisions of subsection (1) of this section, application for a patent may be made by a person who has applied in a convention country for protection for the invention to which the application for the patent relates or by a person to whom such person has assigned the right to make the application for the patent.
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
(b) aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht de chuid Stáit Chonarthaigh seachas an Stát ba pháirtí sa díospóid ar an dáta ar ar thoiligh na páirtithe an díospóid sin a chur chun comhréitigh nó chun eadrána agus aon phearsa dhlítheanach ag a raibh náisiúntacht an Stáit Chonarthaigh ba pháirtí sa díospóid ar an dáta sin agus ar thoiligh na páirtithe, mar gheall ar rialú coigríche, an phearsa sin a áireamh mar náisiúnach de chuid Stáit Chonarthaigh eile chun críocha an Choinbhinsiúin seo.
( b ) any juridical person which had the nationality of a Contracting State other than the State party to the dispute on the date on which the parties consented to submit such dispute to conciliation or arbitration and any juridical person which had the nationality of the Contracting State party to the dispute on that date and which, because of foreign control, the parties have agreed should be treated as a national of another Contracting State for the purposes of this Convention.
Uimhir 7 de 1980: AN tACHT EADRÁNA, 1980
I dtaca le hoibríochtaí um maoiniú de chuid BEI a thacaíonn leis na cuspóirí ginearálta a leagtar amach i bpointe (c) de mhír 1, tabharfaidh siad tacaíocht do thionscadail infheistíochta a bhaineann le maolú ar an athrú aeráide agus oiriúnú don athrú sin ar tionscadail iad a rannchuidíonn le cuspóirí foriomlána Chreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide agus Chomhaontú Pháras a glacadh faoin gCoinbhinsiún céanna sin, go háirithe trí astaíochtaí gás ceaptha teasa a laghdú agus an lorg carbóin a laghdú i réimsí an fhuinnimh in-athnuaite, na héifeachtúlachta fuinnimh agus an iompair inbhuanaithe, nó tríd an athléimneacht a mhéadú do na drochthionchair a bhíonn ag an athrú aeráide ar thíortha, ar earnálacha agus ar phobail ar leochaileach a gcás.
EIB financing operations supporting the general objectives set out in point (c) of paragraph 1 shall support investment projects in climate-change mitigation and adaptation that contribute to the overall objectives of the United Nations Framework Convention on Climate Change and of the Paris Agreement adopted under that Convention, in particular by avoiding or reducing greenhouse-gas emissions and reducing the carbon footprint in the areas of renewable energy, energy efficiency and sustainable transport, or by increasing resilience to the adverse impacts of climate change on vulnerable countries, sectors and communities.
Cinneadh (AE) 2018/412 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2018 lena leasaítear Cinneadh Uimh. 466/2014/AE lena dtugtar ráthaíocht ó AE don Bhanc Eorpach Infheistíochta in aghaidh caillteanas de thoradh oibríochtaí um maoiniú a thacaíonn le tionscadail infheistíochta lasmuigh den Aontas
Chomh maith leis sin, maidir le haerárthaí tríú tír a oibrítear isteach sa chríoch, laistigh den chríoch sin agus amach aisti, ina bhfuil feidhm ag forálacha ábhartha an Chonartha ar an Aontais Eorpaigh (CAE) agus an Chonartha ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (CFAE) (“na Conarthaí”); ba cheart dóibh a bheith faoi réir maoirseacht iomchuí ar leibhéal an Aontais laistigh de na teorainneacha a socraíodh leis an gCoinbhinsiún um Eitlíocht Shibhialta, a síníodh in Chicago an 7 Nollaig 1944 (“Coinbhinsiún Chicago”) agus ar páirtithe na Ballstáit uile ann.
In addition, third-country aircraft that are operated into, within or out of the territory where the relevant provisions of the Treaty on European Union (‘TEU’) and the Treaty on the Functioning of the European Union (‘TFEU’) (the ‘Treaties’) apply should be subject to appropriate oversight at Union level within the limits set by the Convention on International Civil Aviation, signed in Chicago on 7 December 1944 (the ‘Chicago Convention’), to which all Member States are parties.
Rialachán (AE) 2018/1139 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2018 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse na heitlíochta sibhialta agus lena mbunaítear Gníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta na hEorpa, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2111/2005, Rialachán (CE) Uimh. 1008/2008, Rialachán (AE) Uimh. 996/2010, Rialachán (AE) Uimh. 376/2014 agus Treoir 2014/30/AE agus Treoir 2014/53/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 216/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CEE) Uimh. 3922/91 ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
*Coinbhinsiún na gComhphobal Eorpach ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear an Prótacal atá i gceangal leis an gCoinbhinsiún sin), a síníodh sa Bhruiséil an 27ú lá de Mheán Fómhair, 1968 (Airteagal 47.1)*An Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus thráchtála (lena n-áirítear Prótacal 1), a síníodh i Lugano an 16ú lá de Mheán Fómhair, 1988 (Airteagal 47.1)
*The Convention of the European Communities on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and the Protocol annexed thereto) signed at Brussels on the 27th day of September, 1968 (Article 47.1)*The Convention on jurisdiction and the enforcement of judgments in civil and commercial matters (and Protocol 1) signed at Lugano on the 16th day of September, 1988 (Article 47.1)
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(23) Tá forlámhas ag an Rialachán seo, i gcaidreamh idir na Ballstáit ar páirtithe iad ann, ar na forálacha atá sna comhaontuithe déthaobhacha nó iltaobhacha nó i socruithe a bhfuil an raon feidhme céanna acu, a thug na Ballstáit i gcrích, agus go háirithe ar an bPrótacal atá i gceangal le Coinbhinsiún na Bruiséile an 27 Meán Fómhair 1968 [8] agus ar Choinbhinsiún na Háige an 15 Samhain 1965 [9].
(23) This Regulation prevails over the provisions contained in bilateral or multilateral agreements or arrangements having the same scope, concluded by the Member States, and in particular the Protocol annexed to the Brussels Convention of 27 September 1968 [8] and the Hague Convention of 15 November 1965 [9] in relations between the Member States party thereto.
Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle
Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.
Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002
Ní féidir urrús, banna ná taisce, de chineál ar bith, a éileamh ar pháirtí a iarrfaidh forghníomhú i Stát amháin atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar bhreithiúnas a tugadh i Stát eile atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an bhforas gur náisiúnach eachtrach é ná ar an bhforas nach bhfuil sainchónaí ná gnáthchónaí air sa Stát a n-iarrtar an forghníomhú ann.
No security, bond or deposit, however described, shall be required of a party who in one State bound by this Convention, applies for enforcement of a judgment given in another State bound by this Convention on the ground that he is a foreign national or that he is not domiciled or resident in the State in which enforcement is sought.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Maidir le beartas víosa, tá bunú "corpais chomhchoitinn" reachtaíochta, go háirithe trí chomhdhlúthú agus trí fhorbairt an acquis (forálacha ábhartha an Choinbhinsiúin chun Comhaontú Schengen an 14 Meitheamh 1985 a chur chun feidhme [2] agus na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha [3] ar cheann de na heilimintí bunúsacha a bhaineann le "tuilleadh forbartha a dhéanamh ar an gcomhbheartas víosa mar chuid de chóras ilsraitheach a mbeadh sé de chuspóir aige taisteal dlisteanach a éascú agus dul i ngleic leis an inimirce mhídhleathach trí bhreis comhchuibhithe a dhéanamh ar reachtaíocht náisiúnta agus ar chleachtais láimhseála i misin chonsalacha áitiúla", faoi mar a shainmhínítear é i gClár na Háige:
As regards visa policy, the establishment of a "common corpus" of legislation, particularly via the consolidation and development of the acquis (the relevant provisions of the Convention implementing the Schengen Agreement of 14 June 1985 [2] and the Common Consular Instructions [3], is one of the fundamental components of "further development of the common visa policy as part of a multi-layer system aimed at facilitating legitimate travel and tackling illegal immigration through further harmonisation of national legislation and handling practices at local consular missions", as defined in the Hague Programme:
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
Beidh dlínse ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach, faoi na coinníollacha atá leagtha síos sa Phrótacal seo, chun réamhrialuithe a thabhairt ar léiriú ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint agus ar an bPrótacal a ghabhann leis an gCoinbhinsiún sin agus a dréachtaíodh ar an 27 Meán Fómhair 1996(1), dá ngairtear “an chéad Phrótacal” anseo feasta.
The Court of Justice of the European Communities shall have jurisdiction, pursuant to the conditions laid down in this Protocol, to give preliminary rulings on the interpretation of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests and the Protocol to that Convention drawn up on 27 September 1996(1), hereinafter referred to as ‘the first Protocol’.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
174.—(1) (a) Féadfaidh an tAire rialacháin a dhéanamh i leith iarratas ar fhorbairt ar gá ráiteas tionchair timpeallachta a chur isteach ina leith, i gcás inarb eol don údarás pleanála, nó don Bhord ar achomharc, gur dóigh go mbeidh éifeachtaí suntasacha ag an bhforbairt ar an gcomhshaol i mBallstát eile de na Comhphobail Eorpacha nó i stát is páirtí sa Choinbhinsiún Trasteorann nó i gcás ina measann an Stát eile lena mbaineann gur dóigh go mbeadh éifeachtaí den sórt sin ag an bhforbairt.
174.—(1) (a) The Minister may make regulations in respect of applications for development which require the submission of an environmental impact statement, where the planning authority, or the Board on appeal, is aware that the development is likely to have significant effects on the environment in another Member State of the European Communities or a state which is a party to the Transboundary Convention or where the other State concerned considers that the development would be likely to have such effects.
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT, 2000
Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh
European Council Decision of 11 May 2012 on the examination by a conference of representatives of the governments of the Member States of the amendment to the Treaties proposed by the Irish Government in the form of a Protocol on the concerns of the Irish people on the Treaty of Lisbon, to be annexed to the Treaty on European Union and to the Treaty on the Functioning of the European Union, and not to convene a Convention
2013/106/AE: Cinneadh ón gComhairle Eorpach an 11 Bealtaine 2012 maidir le comhdháil d’ionadaithe rialtais na mBallstát do dhéanamh scrúdú ar an leasú ar na Conarthaí arna mholadh ag Rialtas na hÉireann i bhfoirm Prótacail maidir leis an imní atá ar mhuintir na hÉireann faoi Chonradh Liospóin, a chuirfear i gceangal leis an gConradh ar an Aontas Eorpach agus leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus gan Coinbhinsiún a chomóradh
Trí shonraí pearsanta a phróiseáil chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 111/2005, arna leasú leis an Rialachán seo, agus chun críocha aon ghníomhartha tarmligthe agus aon ghníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go n-urramófaí an ceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a ráthaítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, mar aon leis an gceart chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 faoi seach de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.
The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 111/2005, as amended by this Regulation, and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should respect the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms as well as the right to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 1259/2013 ó Pharlaimint na hEORPA agus ón gCOMHAIRLE an 20 Samhain 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 111/2005 ón gComhairle lena leagtar síos rialacha chun faireachán a dhéanamh ar an trádáil i réamhtheachtaithe drugaí idir an Comhphobal agus tríú tíortha
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Ostair ar Fhoirceannadh, ar Shocruithe, ar Chomhdhéanamh agus ar Fhionraí Íocaíochtaí (leis an bPrótacal Breise an 13 Meitheamh 1973), a síníodh sa Bhruiséil an 16 Iúil 1969;
the Convention between Belgium and Austria on Bankruptcy, Winding-up, Arrangements, Compositions and Suspension of Payments (with Additional Protocol of 13 June 1973), signed at Brussels on 16 July 1969;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
Le próiseáil arna déanamh ar shonraí pearsanta chun críocha Rialachán (CE) Uimh. 515/97 agus le haon ghníomhartha tarmligthe agus gníomhartha cur chun feidhme arna nglacadh dá bhun, ba cheart go gcloífí leis an gceart bunúsach chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh a aithnítear le hAirteagal 8 den Choinbhinsiún chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint (CECD), mar aon leis na cearta chun measa ar an saol príobháideach agus ar shaol an teaghlaigh agus an ceart um chosaint sonraí pearsanta a aithnítear, faoi seach, le hAirteagal 7 agus le hAirteagal 8 de Chairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh.
The processing of personal data for the purposes of Regulation (EC) No 515/97 and any delegated and implementing acts adopted pursuant thereto should observe the fundamental right to respect for private and family life recognised by Article 8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as well as the rights to respect for private and family life, and the right to the protection of personal data, recognised, respectively, by Articles 7 and 8 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union.
Rialachán (AE) 2015/1525 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meán Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 515/97 ón gComhairle maidir le cúnamh frithpháirteach idir údaráis riaracháin na mBallstát agus maidir le comhar idir na Ballstáit agus an Coimisiún chun a áirithiú go gcuirfear an dlí ar ábhair chustaim agus ar ábhair thalmhaíochta i bhfeidhm i gceart
Cuireann Poblacht na Seice i bhfios go daingean, lena chois sin, nach bhféadfar rud ar bith atá sa Chairt a léiriú ar bhealach a chuirfeadh srian ar chearta an duine ná ar shaoirsí bunúsacha ná a dhéanfadh dochar dóibh, mar a aithnítear ina raon feidhme faoi seach iad le dlí an Aontais agus le comhaontuithe idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas nó na Ballstáit uile ina bpáirtithe iontu, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, agus le Bunreachtanna na mBallstát.
The Czech Republic further stresses that nothing in the Charter may be interpreted as restricting or adversely affecting human rights and fundamental freedoms as recognised, in their respective field of application, by Union law and by international agreements to which the Union or all the Member States are party, including the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, and by the Member States' Constitutions.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Ba cheart, dá bhrí sin, aird a thabhairt ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar Iascaireacht agus ar Chaomhnú Acmhainní Beo na Mórmhara, a síníodh sa Ghinéiv an 29 Aibreán 1958, ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Tonnáiste Long a Thomhas, a síníodh i Londain an 23 Meitheamh 1969 (“Coinbhinsiún 1969”), agus ar an gCoinbhinsiún Idirnáisiúnta maidir le Sábháilteacht Soithí Iascaireachta, a síníodh in Torremolinos an 2 Aibreán 1977.
Therefore, account should be taken of the United Nations Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas, signed in Geneva on 29 April 1958, the International Convention on Tonnage Measurement of Ships, signed in London on 23 June 1969 (the ‘1969 Convention’) and the International Convention for the Safety of Fishing Vessels, signed in Torremolinos on 2 April 1977.
Rialachán (AE) 2017/1130 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 lena sainmhínítear saintréithe soithí iascaireachta
Déanfar conbhuanna d'fheithiclí nó otharthraenacha ar talamh. nó soithí a cuireadh ar fáil go speisialta ar muir, a mbeidh sibhialtaigh chréachtaithe agus bhreoite, daoine easlána agus mná i dtinneas clainne, a n-iompar acu, a urramú agus a choimirciú ar an gcuma chéanna leis na hoispidéil dá bhforáiltear in Airteagal 18, agus, le toiliú an Stáit beidh siad le haithint tríd an bhfeathal ar leith a thaispeáint a bhfuil foráil ina leith in Airteagal 38 de Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Feabhsú Staid an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite i bhFórsaí Armtha ar an Machaire den 12 Lúnasa, 1949.
Convoys of vehicles or hospital trains on land or specially provided vessels on sea, conveying wounded and sick civilians, the infirm and maternity cases shall be respected and protected in the same manner as the hospitals provided for in Article 18, and shall be marked, with the consent of the State, by the display of the distinctive emblem provided for in Article 38 of the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field of August 12, 1949. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
(4) I gcás ina gcomhdófar an tsonraíocht iomlán de bhun iarratais choinbhinsiúin, agus go mbeidh an t-éileamh bunaithe go cothrom ar an ábhar a bheidh nochta san iarratas ar chosaint i dtír choinbhinsiúin, nó, má tá an t-iarratas coinbhinsiúin bunaithe ar níos mó ná aon iarratas amháin den sórt sin ar chosaint, i gceann de na hiarratais sin, is é is dáta tosaíochta don éileamh sin dáta an iarratais iomchuí ar chosaint.
(4) Where the complete specification is filed in pursuance of a convention application and the claim is fairly based on the matter disclosed in the application for protection in a convention country or, where the convention application is founded upon more than one such application for protection, in one of those applications, the priority date of that claim shall be the date of the relevant application for protection.
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
(2) I gcás ina gcomhdófar sonraíocht iomlán de bhun iarratais choinbhinsiúin, ansin, d'ainneoin aon ní san Acht seo, ní dhiúltóidh an Ceannasaí an phaitinn a dheonú, agus ní chúlghairfear an phaitinn ná ní chuirfear ó bhail í de bhíthin amháin go ndearnadh aon ábhar a nochtadh in aon iarratas ar chosaint i dtír choinbhinsiúin agus ar a mbeidh an t-iarratas coinbhinsiúin bunaithe, a úsáid nó a fhoilsiú tráth ar bith i ndiaidh dáta an iarratais sin ar chosaint.
(2) Where a complete specification is filed in pursuance of a convention application, then, notwithstanding anything in this Act, the Controller shall not refuse to grant the patent, and the patent shall not be revoked or invalidated by reason only that any matter disclosed in any application for protection in a convention country upon which the convention application is founded was used or published at any time after the date of that application for protection.
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
Nuair a dhéanfar ceist i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin nó ionstraime eile dá luaitear in Airteagal 1 a tharraingt anuas i gcás a bheidh ar feitheamh os comhair cúirte dá luaitear in Airteagal 2.1, iarrfaidh an chúirt sin ar an gCúirt Bhreithiúnais, má mheasann sí gur gá cinneadh ar an gceist ionas go bhféadfaidh sí breithiúnas a thabhairt, rialú a thabhairt ar an gceist sin.
Where a question of interpretation of the Convention or of one of the other instruments referred to in Article 1 is raised in a case pending before one of the courts listed in Article 2. 1, that court shall, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court of Justice to give a ruling thereon.
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
Nuair a dhéanfar ceist i dtaobh léiriú an Choinbhinsiúin nó ionstraime eile a luaitear in Airteagal 1 a tharraingt anuas i gcás a bheidh ar feitheamh os comhair cúirte dá dtagraítear in Airteagal 2(1), iarrfaidh an chúirt sin ar an gCúirt Bhreithiúnais, má mheasann sí gur gá breith ar an gceist ionas go bhféadfaidh sí breithiúnas a thabhairt, rialú a thabhairt ar an gceist sin.
Where a question of interpretation of the Convention or of one of the other instruments referred to in Article 1 is raised in a case pending before one of the courts listed in Article 2.1, that court shall, if it considers that a decision on the question is necessary to enable it to give judgment, request the Court of Justice to give a ruling thereon. [GA]
Uimhir 52 de 1998: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS, 1998
Ó tharla nach féidir cuspóirí an Rialacháin seo, eadhon an eitlíocht shibhialta a chosaint ar ghníomhartha cur isteach neamhdhleathaigh agus bonn a leagan síos le go mbeifear in ann léirmhíniú comhchoiteann a dhéanamh ar Iarscríbhinn 17 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago um Eitlíocht Shibhialta Idirnáisiúnta, a ghnóthú go leordhóthanach ar leibhéal na mBallstát agus gur fearr, de bharr fhairsinge agus iarmhairtí an Rialacháin seo, is féidir iad a ghnóthú ar leibhéal an Chomhphobail, féadfaidh an Comhphobal bearta a ghlacadh, i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 den Chonradh.
Since the objectives of this Regulation, namely to safeguard civil aviation against acts of unlawful interference and to provide a basis for a common interpretation of Annex 17 to the Chicago Convention on International Civil Aviation, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore, by reason of the scale and effects of this Regulation, be better achieved at Community level, the Community may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.
Rialachán (CE) Uimh. 300/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2008 maidir le rialacha comhchoiteanna i réimse slándála na heitlíochta sibhialta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2320/2002 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Go háirithe, ba cheart atreisiú a dhéanamh ar an méid a rannchuidíonn oibríochtaí a dtacaítear leo le CEIS chun spriocanna uaillmhianacha an Aontais, a leagadh amach ag an 21ú Comhdháil de chuid na bPáirtithe i gCreat-Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe ar an Athrú Aeráide (COP21), a bhaint amach, agus ba cheart atreisiú dhéanamh ar thiomantas an Aontais chun laghdú de 80 go 95 % a dhéanamh ar astaíochtaí gás ceaptha teasa.
In particular, the contribution of operations supported by the EFSI to achieving the ambitious Union targets set at the 21st Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP21) and the Union commitment to reduce greenhouse gas emissions by 80 to 95 % should be reinforced.
Rialachán (AE) 2017/2396 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1316/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 2015/1017 i ndáil le síneadh a chur le ré an Chiste Eorpaigh le haghaidh Infheistíochtaí Straitéiseacha chomh maith le feabhsuithe teicniúla ar an gCiste sin agus ar an Mol Comhairleach Eorpach maidir le hInfheistíocht a thabhairt isteach
(c) I gcás ina mbeidh an duine atá le seirbheáil i Stát eile is páirtí i gCoinbhinsiún na Háige dar dáta 15 Samhain 1965 ar Sheirbheáil Doiciméad Dlíthiúil agus Seachdhlíthiúil in Ábhair Shibhialta nó Tráchtála ar an gCoigríoch, déanfar an tseirbheáil de réir fhorálacha an Choinbhinsiúin sin (a bhféadfaidh seirbheáil leis an bpost faoi mhír(a) den alt seo a bheith san áireamh iontu, ar choinníoll nach mbeidh agóid déanta ag an Stát cinn scríbe i gcoinne na seirbheála sin faoi Airteagal 10 (a) de Choinbhinsiún na Háige.
( c ) In a case where the person to be served is in another State which is a party to The Hague Convention of 15th November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters, service shall be effected in accordance with the provisions of that Convention (which may include service by post under paragraph (a) hereof provided the State of destination has not made an objection to such service under Article 10 (a) of The Hague Convention.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
ciallaíonn "Coinbhinsiún Nua-Eabhrac" an Coinbhinsiún ar ghnóthú cothabhála ar an gcoigríoch arna dhéanamh i Nua-Eabhrac an 20ú lá de Mheitheamh, 1956;
"the New York Convention" means the Convention on the recovery abroad of maintenance done at New York on the 20th day of June, 1956;
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
3. I gcás coimhlinte idir barántas gabhála agus iarraidh ar eiseachadadh arna tíolacadh ag tríú Stát, is é údarás inniúil an Stáit fhorghníomhaithigh a ghlacfaidh an bhreith faoi cé acu an ag an mbarántas gabhála nó ag an iarraidh ar eiseachadadh atá tosaíocht, agus aird chuí aige ar na himthosca uile, go háirithe na himthosca dá dtagraítear i mír 1 agus na himthosca atá luaite sa choinbhinsiún is infheidhme.
3. In the event of a conflict between an arrest warrant and a request for extradition presented by a third State, the decision as to whether the arrest warrant or the extradition request takes precedence shall be taken by the competent authority of the executing State with due consideration of all the circumstances, in particular those referred to in paragraph 1 and those mentioned in the applicable convention.
Comhaontú idir an tAontas Eorpach agus Poblacht na hIoslainne agus Ríocht na hIorua maidir leis an nós imeachta um thabhairt suas idir Ballstáit an Aontais Eorpaigh agus an Íoslainn agus an Iorua (2006)
Tá príomhábhar an Rialacháin sin bunaithe ar an gCoinbhinsiún.
The main content of that Regulation is based on the Convention.
Rialachán (CE) Uimh. 1393/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Samhain 2007 maidir le doiciméid bhreithiúnacha agus doiciméid sheachbhreithiúnacha in ábhair shibhialta nó in ábhair tráchtála a sheirbheáil sna Ballstáit ("doiciméid a sheirbheáil"), agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1348/2000 ón gComhairle
Ba cheart, go háirithe, Iarscríbhinn 13 a ghabhann le Coinbhinsiún Chicago, mar aon leis na leasuithe iardain a rinneadh ar an Iarscríbhinn sin, a chur san áireamh, ar Iarscríbhinn í agus ar leasuithe iad lena leagtar síos na caighdeáin idirnáisiúnta agus na cleachtais mholta maidir le himscrúdú tionóiscí agus teagmhas aerárthaí, chomh maith le tuiscint na dtéarmaí Stát an Chláraithe, Stát an Oibreora, Stát an Deartha, Stát na Monaraíochta agus an Stát an Tarlaithe a úsáidtear ann.
Particular account should be taken of Annex 13 to the Chicago Convention and of its subsequent amendments, which lay down international standards and recommended practices for aircraft accident and incident investigation, as well as the understanding of the terms of State of Registry, State of the Operator, State of Design, State of Manufacture and State of Occurrence used therein.
Rialachán (AE) Uimh. 996/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le tionóiscí agus teagmhais eitlíochta sibhialta a imscrúdú agus a chosc agus lena n-aisghairtear Treoir 94/56/CE
2. An Ballstát a fuair amharc ar shoitheach Páirtí neamhChonarthaigh, féachfaidh sé leis an soitheach sin a chur ar an eolas gan mhoill go bhfuarthas amharc air nó gur sainaithníodh é ar bhealach eile agus é ag gabháil do ghníomhaíochtaí iascaireachta i Limistéar an Choinbhinsiúin agus, mura rud é gur dheonaigh an NEAFC stádas Páirtí neamhChonarthaigh chomhoibríoch do Stát brataí an tsoithigh sin, déantar a thoimhdiú dá bharr sin go bhfuil sé ag baint ó na bearta caomhnaithe agus bainistithe.
2. The Member State which sighted the non-Contracting Party vessel shall attempt to inform that vessel without delay that it has been sighted or otherwise identified as engaging in fishing activities in the Convention Area and is consequently presumed, unless its flag state has been accorded the status of cooperating non-Contracting Party by NEAFC, to be undermining the NEAFC conservation and management measures.
Rialachán (AE) Uimh. 1236/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Nollaig 2010 lena leagtar síos scéim um rialú agus um fhorfheidhmiú is infheidhme sa limistéar atá cumhdaithe leis an gCoinbhinsiún um chomhar iltaobhach sa todhchaí in iascaigh an Atlantaigh Thoir Thuaidh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2791/1999 ón gComhairle
Má mhainníonn an páirtí ar a n-iarrtar forghníomhú láithriú os comhair na cúirte achomhairc in imeachtaí a bhaineann le hachomharc arna thionscnamh ag an iarratasóir, beidh feidhm ag Airteagal 26(2) go (4) fiú i gcás nach bhfuil sainchónaí ar an bpáirtí ar a n-iarrtar an forghníomhú in aon cheann de na Stáit atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo.
If the party against whom enforcement is sought fails to appear before the appellate court in proceedings concerning an appeal brought by the applicant, Article 26(2) to (4) shall apply even where the party against whom enforcement is sought is not domiciled in any of the States bound by this Convention.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Chun a chinneadh an bhfuil sainchónaí ar pháirtí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar tugadh ábhar os comhair a chúirteanna, cuirfidh an chúirt a dlí inmheánach chun feidhme.
In order to determine whether a party is domiciled in the State bound by this Convention whose courts are seised of a matter, the court shall apply its internal law.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Mura bhfuil sainchónaí ar pháirtí sa Stát ar tugadh an t-ábhar os comhair a chúirteanna, déanfaidh an chúirt, chun a chinneadh an bhfuil sainchónaí i Stát atá faoi cheangal ag an gCoinbhinsiún seo ar an bpáirtí, dlí an Stáit sin a chur chun feidhme.
If a party is not domiciled in the State whose courts are seised of the matter, then, in order to determine whether the party is domiciled in another State bound by this Convention, the court shall apply the law of that State.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Beidh an Coinbhinsiún seo ar oscailt lena shíniú ag an gComhphobal Eorpach, ag an Danmhairg, agus ag Stáit ar Comhaltaí iad, tráth na hoscailte lena shíniú, de Chomhlachas Saorthrádála na hEorpa.
The Convention shall be open for signature by the European Community, Denmark, and States which, at the time of the opening for signature, are Members of the European Free Trade Association.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
maidir le léiriú comhionann ar an gcoinbhinsiún agus maidir leis an mbuanchoiste
on the uniform interpretation of the Convention and on the Standing Committee
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
an Coinbhinsiún idir an Danmhairg, an Fhionlainn, an Íoslainn, an Iorua agus an tSualainn ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas, a síníodh i gCóbanhávan an 16 Márta 1932,
the Convention between Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden on the recognition and enforcement of judgments, signed at Copenhagen on 16 March 1932,
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
an Coinbhinsiún idir Cónaidhm na hEilvéise agus an Iodáil ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas, a síníodh sa Róimh an 3 Eanáir 1933,
the Convention between the Swiss Confederation and Italy on the recognition and enforcement of judgments, signed at Rome on 3 January 1933,
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
an Coinbhinsiún idir an tSualainn agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i Stócólm an 15 Eanáir 1936,
the Convention between Sweden and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments and arbitral awards signed at Stockholm on 15 January 1936,
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
an Coinbhinsiún idir Cónaidhm na hEilvéise agus an Bheilg ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas agus dámhachtainí eadrána, a síníodh i mBeirn an 29 Aibreán 1959,
the Convention between the Swiss Confederation and Belgium on the recognition and enforcement of judgments and arbitration awards, signed at Berne on 29 April 1959,
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
an Coinbhinsiún idir an Ostair agus Cónaidhm na hEilvéise ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas, a síníodh i mBeirn an 16 Nollaig 1960,
the Convention between Austria and the Swiss Confederation on the recognition and enforcement of judgments, signed at Berne on 16 December 1960,
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
an Coinbhinsiún idir an Iorua agus an Ostair ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta, a síníodh i Vín an 21 Bealtaine 1984.
the Convention between Norway and Austria on the recognition and enforcement of judgments in civil matters, signed at Vienna on 21 May 1984.
Coinbhinsiún ar dhlínse agus ar aithint agus ar fhorghníomhú breithiúnas in ábhair shibhialta agus tráchtála (2007)
Athbhreithneoidh an Coimisiún an liosta ceimiceán in Iarscríbhinn I uair sa bhliain ar a laghad, ar bhonn forbairtí i ndlí an Chomhphobail agus faoin gCoinbhinsiún.
The list of chemicals in Annex I shall be reviewed by the Commission at least every year, on the basis of developments in Community law and under the Convention.
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
(3) Féadfaidh an tAire, tar éis dul i gcomhairle le haon Aire eile den Rialtas ar dóigh leis an Aire go mbaineann sé leis nó léi, rialacháin a dhéanamh chun gealltanais an Stáit faoin gCoinbhinsiún a chomhlíonadh de réir théarmaí an Choinbhinsiúin agus chun lánfheidhm a thabhairt do Rialacháin an Choinbhinsiúin, agus do Chaighdeáin Chód an Choinbhinsiúin, i leith long (de réir bhrí Airteagal II(1)(i) den Choinbhinsiún) ar longa Éireannacha iad, agus i leith farraigeoirí a bheidh ag seoladh ar na longa sin.
(3) The Minister may, following consultation with any other Minister of the Government who in the opinion of the Minister is concerned, make regulations to fulfil the State’s commitments under the Convention in accordance with its terms and to give full force to the Regulations, and the Standards of the Code, of the Convention with respect to ships (within the meaning of Article II(1)(i) of the Convention) which are Irish ships and seafarers sailing on those ships.
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
ACHT DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE NÓSANNA IMEACHTA SIMPLITHE I nDÁIL LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AIRTEAGAL K.3 DEN CHONRADH AR AN AONTAS EORPACH LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 10 MÁRTA, 1995; DO THABHAIRT ÉIFEACHT DON CHOINBHINSIÚN MAIDIR LE hEISEACHADADH IDIR BALLSTÁIT AN AONTAIS EORPAIGH ARNA THARRAINGT SUAS AR BHONN AN AIRTEAGAIL SIN K.3 LE GNÍOMH NA COMHAIRLE A RINNEADH SA BHRUISÉIL AN 27 MEÁN FÓMHAIR, 1996; AGUS CHUN NA gCRÍOCH SIN AGUS CHUN CRÍOCHA EILE DO LEASÚ AN ACHTA UM EISEACHADADH, 1965; AGUS DO DHÉANAMH SOCRÚ I dTAOBH NITHE A BHAINEANN LEIS AN MÉID SIN. [19 Nollaig, 2001]
AN ACT TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION ON SIMPLIFIED EXTRADITION PROCEDURES BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF ARTICLE K.3 OF THE TREATY ON EUROPEAN UNION BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 10 MARCH 1995; TO GIVE EFFECT TO THE CONVENTION RELATING TO EXTRADITION BETWEEN THE MEMBER STATES OF THE EUROPEAN UNION DRAWN UP ON THE BASIS OF THE SAID ARTICLE K.3 BY COUNCIL ACT DONE AT BRUSSELS ON 27 SEPTEMBER 1996; AND FOR THOSE AND OTHER PURPOSES TO AMEND THE EXTRADITION ACT, 1965; AND TO PROVIDE FOR MATTERS CONNECTED THEREWITH.
AN tACHT UM EISEACHADADH (COINBHINSIÚIN AN AONTAIS EORPAIGH), 2001
ciallaíonn “an Prótacal maidir le Léiriú” an Prótacal arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le léiriú, trí réamhrialú, ag Cúirt Bhreithiúnais na gComhphobal Eorpach ar an gCoinbhinsiún maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint, a rinneadh sa Bhruiséil an 29 Samhain 1996; agus
“Protocol on Interpretation” means the Protocol drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, on the interpretation, by way of preliminary rulings, by the Court of Justice of the European Communities of the Convention on the protection of the European Communities’ financial interests done at Brussels on 29 November 1996; and
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Mura mbeidh an Coinbhinsiún tagtha i bhfeidhm ar an dáta sin áfach, tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm ar an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm.
If, however, the Convention has not entered into force on that date, this Protocol shall enter into force on the date on which the Convention enters into force.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
(a) ciallaíonn “an CoinbhinsiúnCoinbhinsiún an 26 Iúil 1995, arna dhréachtú ar bhonn Airteagal K.3 den Chonradh ar an Aontas Eorpach, maidir le leasanna airgeadais na gComhphobal Eorpach a chosaint(1);
(a) ‘Convention’ shall mean the Convention drawn up on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union on the protection of the European Communities’ financial interests, of 26 July 1995(1);
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
Mura mbeidh an Coinbhinsiún tagtha i bhfeidhm ar an dáta sin áfach, tiocfaidh an Prótacal seo i bhfeidhm ar an dáta a thiocfaidh an Coinbhinsiún i bhfeidhm.
If, however, the Convention has not entered into force on that date, this Protocol shall enter into force on the date on which the Convention enters into force.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (CIONTA GADAÍOCHTA AGUS CALAOISE), 2001
na trí chruinniú neamhfhoirmiúla a bhí ag na hAirí atá freagrach as beartais mhíchumais, a tionóladh faoi Uachtaránacht na Gearmáine an 11 Meitheamh 2007, faoi Uachtaránacht na Slóivéine an 22 Bealtaine 2008 agus faoi Uachtaránacht na Spáinne an 19 Bealtaine 2010, inar dhírigh na hAirí ar Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe a chur chun feidhme agus ar an gCoinbhinsiún a áireamh i measc thosaíochtaí an Phlean Gníomhaíochta Eorpaigh um Míchumas agus inar aithin siad freisin a thábhachtaí atá an comhar idir na Ballstáit agus an tAontas Eorpach d'fhonn an cur chuige atá bunaithe ar chearta an duine i leith míchumais a neartú;
the three informal meetings of Ministers responsible for disability policies, held under the German Presidency on 11 June 2007, under the Slovenian Presidency on 22 May 2008 and under the Spanish Presidency on 19 May 2010, where the Ministers focused on the implementation of the UN Convention and on its inclusion among the priorities of the European Disability Action Plan and where they recognised the importance of cooperation between the Member States and the European Union with a view to strengthening the human-rights-based approach to disability;
Conclúidí ón gComhairle maidir le tacú leis an Straitéis Eorpach um Míchumas 2010-2020 a chur chun feidhme
An Coinbhinsiún ar Chosc agus Pionósú Choir an Chinedhíothaithe (1948)
Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (1948)
Rialachán (AE) Uimh. 978/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 lena gcuirtear i bhfeidhm scéim um fhabhair tharaife ghinearálaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 732/2008 ón gComhairle
Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás, an "máistir" anseo feasta), liosta den chriú agus d'aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:
The master, the ship's agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases hereinafter referred to as "the master"), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:
Rialachán (AE) Uimh. 610/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 562/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar teorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen), an Coinbhinsiún lena ndéantar Comhaontú Schengen a chur chun feidhme, Rialachán (CE) Uimh. 1683/95 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 539/2001 ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 767/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Trí chur chun feidhme ceart agus comhordaithe a dhéanamh ar Threoir 2011/92/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag tionscadail áirithe phoiblí agus phríobháideacha ar an gcomhshaol [15]; ar Threoir 2001/42/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Meitheamh 2001 maidir le measúnú ar na héifeachtaí atá ag pleananna agus cláir áirithe ar an gcomhshaol [16], i gcás inarb infheidhme, ar Choinbhinsiún maidir le rochtain ar fhaisnéis, rannpháirtíocht an phobail i ndéanamh cinntí agus rochtain ar dhlí agus ar cheart maidir le cúrsaí comhshaoil, arna shíniú in Aarhus an 25 Meitheamh 1998 [17] ("Coinbhinsiún Aarhus") agus Coinbhinsiún Espoo maidir le measúnacht tionchair timpeallachta i gcomhthéacs trasteorann ("Coinbhinsiún Espoo"), ba cheart go n-áiritheofaí comhchuibhiú na bpríomhphrionsabal maidir le measúnú ar éifeachtaí comhshaoil, lena n-áirítear i gcomhthéacs trasteorann.
The correct and coordinated implementation of Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment [15], of Directive 2001/42/EC of the European Parliament and of the Council of 27 June 2001 on the assessment of the effects of certain plans and programmes on the environment [16], where applicable, of the Convention on access to information, public participation in decision-making and access to justice in environmental matters, signed in Aarhus on 25 June 1998 [17] (the "Aarhus Convention"), and of the Espoo Convention on environmental impact assessment in a transboundary context (the "Espoo Convention") should ensure the harmonisation of the main principles for the assessment of environmental effects, including in a cross-border context.
Rialachán (AE) Uimh. 347/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le treoirlínte le haghaidh bonneagair thras-Eorpaigh fuinnimh agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1364/2006/CE agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 713/2009, Rialachán (CE) Uimh. 714/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
D’aontaigh an Chomhairle Eorpach, ag a cruinniú speisialta in Tampere an 15 agus an 16 Deireadh Fómhair 1999, oibriú i dtreo CEAS a bhunú, bunaithe ar chur i bhfeidhm iomlán agus uileghabhálach Choinbhinsiún na Ginéive Maidir le Stádas Dídeanaithe an 28 Iúil 1951, arna fhorlíonadh le Prótacal Nua-Eabhrac an 31 Eanáir 1967 (dá ngairtear "Coinbhinsiún na Ginéive" anseo feasta), á áirithiú ar an dóigh sin nach seoltar aon duine ar ais chuig géarleanúint, i.e. ag cloí le prionsabal an non-refoulement.
The European Council, at its special meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, agreed to work towards establishing the CEAS, based on the full and inclusive application of the Geneva Convention Relating to the Status of Refugees of 28 July 1951, as supplemented by the New York Protocol of 31 January 1967 ("the Geneva Convention"), thus ensuring that nobody is sent back to persecution, i.e. maintaining the principle of non-refoulement.
Rialachán (AE) Uimh. 604/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 lena mbunaítear na critéir agus na sásraí lena gcinntear cé acu Ballstát atá freagrach as scrúdú a dhéanamh ar iarratas ar chosaint idirnáisiúnta arna thaisceadh i gceann de na Ballstáit ag náisiúnach tríú tír nó ag duine gan stát
Ós rud é nach féidir leis na Ballstáit cuspóir an Rialacháin seo a ghnóthú go leordhóthanach, eadhon rannchuidiú le forbairt bhreise a dhéanamh ar limistéar ina ndéantar comhionannas agus cearta daoine, mar a chumhdaítear iad in CAE, in CFAE agus sa Chairt agus i gcoinbhinsiúin idirnáisiúnta ar chearta an duine a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, a chur chun cinn agus a chosaint agus a chur chun feidhme go héifeachtúil, ach, de bharr a fhairsinge agus a éifeachtaí, gur féidir iad a ghnóthú níos fearr ar leibhéal an Aontais, féadfaidh an tAontas bearta a ghlacadh i gcomhréir le prionsabal na coimhdeachta a leagtar amach in Airteagal 5 CAE.
Since the objective of this Regulation, namely to contribute to the further development of an area where equality and the rights of persons, as enshrined in the TEU, the TFEU and the Charter and in international human rights conventions to which the Union has acceded, are promoted, protected and effectively implemented, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather, by reason of its scale and effects, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is é cuspóir ginearálta an Chláir rannchuidiú, i gcomhréir le hAirteagal 4, tuilleadh forbartha a dhéanamh ar limistéar, ina mbeidh an comhionannas agus cearta an duine, mar a chumhdaítear iad sa Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, sa Chairt agus sna coinbhinsiúin idirnáisiúnta um chearta an duine a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh, á gcur chun cinn, á gcosaint agus á gcur chun feidhme ar bhealach éifeachtach.
The general objective of the Programme shall be to contribute, in accordance with Article 4, to the further development of an area where equality and the rights of persons as enshrined in the TEU, in the TFEU, in the Charter and in the international human rights conventions to which the Union has acceded, are promoted, protected and effectively implemented.
Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
feabhas a chur ar an eolas agus an tuiscint ar na hábhair a d'fhéadfadh a bheith ina mbacainní ar fheidhmiú na gceart agus na bprionsabal atá ráthaithe le CAE, le CFAE, leis an gCairt, le coinbhinsiúin idirnáisiúnta a bhfuil an tAontas tar éis aontú dóibh agus le dlí tánaisteach an Aontais
improving knowledge and understanding of potential obstacles to the exercise of rights and principles guaranteed by the TEU, the TFEU, the Charter, international conventions to which the Union has acceded, and secondary Union legislation.
Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Fhrainc ar Dhlínse agus ar Bhailíocht agus Forghníomhú Breithiúnas, Dámhachtaintí Eadrána agus Ionstraimí Barántúla, a síníodh i bPáras an 8 Iúil 1899;
the Convention between Belgium and France on Jurisdiction and the Validity and Enforcement of Judgments, Arbitration Awards and Authentic Instruments, signed at Paris on 8 July 1899;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
an Coinbhinsiún Eorpach ar Ghnéithe Áirithe den Fhéimheacht, a síníodh in Iostanbúl an 5 Meitheamh 1990;
the European Convention on Certain International Aspects of Bankruptcy, signed at Istanbul on 5 June 1990;
Rialachán (AE) 2015/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Bealtaine 2015 maidir le himeachtaí dócmhainneachta 
Déanfaidh an máistir, gníomhaire na loinge nó duine éigin eile arna údarú go cuí ag an máistir nó a fhíordheimhneofar ar bhealach a bheidh inghlactha don údarás poiblí lena mbaineann (dá ngairfear, sa dá chás an “máistir” anseo feasta), liosta den chriú agus d’aon phaisinéirí a bheidh ann a tharraingt suas, ar liosta é ar a mbeidh an fhaisnéis a bheidh de dhíth i bhfoirm 5 (liosta an chriú) agus i bhfoirm 6 (liosta na bpaisinéirí) den Choinbhinsiún maidir le Muirthrácht Idirnáisiúnta a Éascú (Coinbhinsiún FAL) agus, i gcás inarb infheidhme, uimhir an víosa nó an cheada chónaithe:
The master, the ship’s agent or some other person duly authorised by the master or authenticated in a manner acceptable to the public authority concerned (in both cases ‘the master’), shall draw up a list of the crew and any passengers containing the information required in the forms 5 (crew list) and 6 (passenger list) of the Convention on Facilitation of International Maritime Traffic (FAL Convention) as well as, where applicable, the visa or residence permit numbers:
Rialachán (AE) 2016/399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le Cód an Aontais maidir leis na rialacha lena rialaítear gluaiseacht daoine thar theorainneacha (Cód Teorainneacha Schengen)
De mhaolú ón Rialachán seo, is féidir innill a bhfuil cineálcheadú AE faighte acu cheana féin de bhun na reachtaíochta ábhartha is infheidhme ar an 5 Deireadh Fómhair 2016, nó a chomhlíonann na ceanglais arna leagan amach ag an gCoimisiún Lárnach um Loingseoireacht na Réine (CCNR) agus arna leagan amach mar CCNR Céim II, i gcreat an Choinbhinsiúin Athbhreithnithe um Loingseoireacht na Réine, is féidir leanúint dá gcur ar an margadh go dtí na dátaí chun innill a chur ar an margadh a leagtar amach in Iarscríbhinn III.
By way of derogation from this Regulation, engines which have received an EU type-approval pursuant to the relevant legislation applicable on 5 October 2016, or which meet the requirements set out by the Central Commission for the Navigation of the Rhine (CCNR) and adopted as CCNR Stage II, in the framework of the Revised Convention for Rhine Navigation, may continue to be placed on the market until the dates for the placing on the market of engines set out in Annex III.
Rialachán (AE) 2016/1628 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le ceanglais a bhaineann le teorainneacha astaíochtaí le haghaidh truailleáin ghásacha agus cháithníneacha agus cineálcheadú i dtaca le hinnill dócháin inmheánaigh le haghaidh innealra soghluaiste nach innealra bóthair é, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 agus Rialachán (AE) Uimh. 167/2013, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 97/68/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Caithfear an Treoir seo a chur chun feidhme i gcomhréir leis na cearta agus na prionsabail sin agus aird á tabhairt freisin ar an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint, an Cúnant Idirnáisiúnta ar Chearta Sibhialta agus Polaitiúla, agus ar oibleagáidí eile maidir le cearta an duine faoin dlí idirnáisiúnta.
This Directive has to be implemented in accordance with those rights and principles taking also into account the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the International Covenant on Civil and Political Rights, and other human rights obligations under international law.
Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle
rúnaíocht Phrótacal Cartagena ar an mBithshábháilteacht a ghabhann leis an gCoinbhinsiún maidir leis an mBithéagsúlacht;
the secretariat of the Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Biodiversity;
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
trádmharcanna atá, ar dháta an iarratais ar chlárú an trádmhairc de chuid AE, nó, nuair is iomchuí, na tosaíochta atá á héileamh i leith an iarratais ar chlárú an trádmhairc de chuid AE, seanaitheanta i mBallstát, sa chiall ina n-úsáidtear an focal “seanaitheanta” in Airteagal 6bis de Choinbhinsiún Pháras.
trade marks which, on the date of application for registration of the EU trade mark, or, where appropriate, of the priority claimed in respect of the application for registration of the EU trade mark, are well known in a Member State, in the sense in which the words ‘well known’ are used in Article 6bis of the Paris Convention.
Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
(2) Chun an ráta sin a chinneadh, déanfar an cháin is iníoctha ag aon phearsa d'aon bhliain a ríomh gan aird ar aon fhaoíseamh i leith préimheanna árachais saoil agus gan aon laghdú ar an gcéanna i leith aon chreidmheasa a lamháladh nó atá le lamháil faoin gCoinbhinsiún, ach measfar í a bheith arna laghdú méid aon chánach atá an phearsa áirithe i dteideal, ar shlí seachas faoi Riail 20 de na Rialacha Ginearálta, a mhuirearú i gcoinne aon phearsan eile, agus measfar ioncam iomlán aon phearsan a bheith arna laghdú méid aon ioncaim a bhfuil an phearsa sin i dteideal cáin ioncaim a mhuirearú air mar adúradh.
(2) For the purpose of determining the said rate, the tax payable by any person for any year shall be computed without regard to any relief in respect of life assurance premiums and without any reduction thereof for any credit allowed or to be allowed under the Convention but shall be deemed to be reduced by any tax which, otherwise than under Rule 20 of the General Rules, the person in question is entitled to charge against any other person, and the total income of any person shall be deemed to be reduced by the amount of any income the income tax upon which that person is entitled to charge as aforesaid.
Uimhir 18 de 1950: AN tACHT AIRGEADAIS, 1950
ciallaíonn “an chumhacht choimirceach” maidir le príosúnach cogaidh coimircithe nó le himtheorannaí coimircithe, an chumhacht nó an eagraíocht atá, ar mhaithe leis an gcumhacht dár náisiúnach é, nó ar comhalta dá fórsaí é, nó ar chomhalta díobh é aon tráth iomchuí, ag comhlíonadh na ndualgas a shanntar do chumhachtai coimirceacha faoin gCoinbhinsiún atá leagtha amach sa Tríú Sceideal nó, de réir mar a bheidh, sa Cheathrú Sceideal a ghabhann leis an Acht seo;
"the protecting power", in relation to a protected prisoner of war or a protected internee, means the power or organisation which is carrying out, in the interests of the power of which he is a national, or of whose forces he is, or was at any material time, a member, the duties assigned to protecting powers under the Convention set out in the Third, or, as the case may be, the Fourth Schedule to this Act;
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Tá na daoine a bhfuil a síniú anseo thíos, Lánchumhachtaigh ó na Rialtais a raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil Taidhleoireachta a tionóladh sa Ghinéive ón 21 Aibreán go dtí an 12 Lúnasa, 1949, chun athbhreithniú a dhéanamh ar Choinbhinsiún na Ginéive le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire den 27 Iúil, 1929, tar éis comhaontú mar a leanas:
The undersigned Plenipotentiaries of the Governments represented at the Diplomatic Conference held at Geneva from April 21 to August 12, 1949, for the purpose of revising the Geneva Convention for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field of July 27, 1929, have agreed as follows: [GA] CHAPTER I
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Toirmisctear bearta díoltais a imirt ar an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste agus ar an bpearsanra, na hárthaí nó an trealamh a choimircítear leis an gCoinbhinsiún.
Reprisals against the wounded, sick and shipwrecked persons, the personnel, the vessels or the equipment protected by the Convention are prohibited. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
agus, fairis sin, ag Cumhachtaí nach raibh ionadaithe uathu ag an gComhdháil sin ach atá ina bPáirtithe in Xú Coinbhinsiún an Háig den 18 Deireadh Fómhair, 1907, chun Prionsabhail Choinbhinsiún na Ginéive de 1906 a Oiriúnú don Chogaíocht ar Muir, nó i gCoinbhinsiúin na Ginéive de 1864, 1906 nó 1929 le haghaidh Fóirithint ar an Lucht Créachtaithe agus an Lucht Breoite in Airm ar an Machaire.
furthermore, by Powers not represented at that Conference, but which are parties to the Xth Hague Convention of October 18, 1907, for the Adaptation to Maritime Warfare of the Principles of the Geneva Convention of 1906, or to the Geneva Conventions of 1864, 1906 or 1929 for the Relief of the Wounded and Sick in Armies in the Field. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
—Aerárthaí a bheidh ag oibriú in aerspás os cionn an Stáit a mbeidh, de bhun an Choinbhinsiúin, seirbhísí aerthráchta curtha ar fáil ann ag an Eagraíocht agus aerárthaí a cláraíodh sa Stát agus a bheidh ag oibriú in aon aerspás a mbeidh seirbhísí aerthráchta curtha ar fáil ann ag an Eagraíocht déanfaidh siad de réir údaráis chun dul ar aghaidh a eiseofar ag an Eagraíocht nó thar a ceann agus de réir na gcoinníollacha (más ann) a shonrófar sna húdaráis.
—Aircraft operating in airspace over the State in which, pursuant to the Convention, air traffic services are provided by the Organisation and aircraft registered in the State operating in any airspace in which air traffic services are provided by the Organisation shall comply with authorisations to proceed issued by or on behalf of the Organisation and with the conditions (if any) specified in the authorisations.
Uimhir 15 de 1963: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA (EUROCONTROL), 1963
(4) Sonróidh iarratas coinbhinsiúin an dáta a rinneadh, agus an tír choinbhinsiúin ina ndearnadh, an t-iarratas ar chosaint don aireagán lena mbaineann an t-iarratas coinbhinsiúin, nó an chéad iarratas ar chosaint, agus déarfaidh sé nach ndearna an t-iarratasóir, ná aon duine óna ngabhann sé teideal, aon iarratas ar chosaint i dtír choinbhinsiúin i leith an aireagáin sin roimh an dáta sin.
(4) A convention application shall specify the date on which and the convention country in which the application for protection for the invention to which the convention application relates, or the first application for protection was made, and shall state that no application for protection has been made in a convention country in respect of that invention before that date by the applicant or any person from whom he derives title.
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
(4) Má bhíonn sonraíocht a airbheartaíonn a bheith ina sonraíocht iomlán ag gabháil le hiarratas ar phaitinn (nach iarratas coinbhinsiúin), féadfaidh an Ceannasaí, má iarrann an t-iarratasóir é tráth ar bith sula nglacfar leis an tsonraíocht, a ordú go ndéileálfar léi chun críocha an Achta seo mar shonraíocht shealadach, agus dul ar aghaidh leis an iarratas dá réir sin.
(4) Where an application for a patent (not being a convention application) is accompanied by a specification purporting to be a complete specification, the Controller may, if the applicant so requests at any time before the acceptance of the specification, direct that it shall be treated for the purposes of this Act as a provisional specification, and proceed with the application accordingly.
Uimhir 12 de 1964: ACHT NA bPAITINNÍ, 1964
—(1) I gcás ina mbeidh, de bhua an Choinbhinsiúin Idirnáisiúnta um Shábháilteacht Anama ar Múir a síníodh i Londain an 17ú lá de Mheitheamh, 1960, ualachlínte foroinne marcáilte ar ghaltán paisinéirí lena mbaineann an tAcht seo, is long chláraithe, agus gurb ísle an líne is ísle acu sin ná an líne arbh í, ar leith ón bhfo-alt seo, an ualachlíne iomchuí í chun críocha alt 5 den Acht seo, beidh éifeacht ag an alt sin 5 ionann is dá mba í an ualachlíne fhoroinne sin an ualachlíne iomchuí chun críocha an ailt sin.
—(1) Where in pursuance of the International Convention for the Safety of Life at Sea signed in London on the 17th day of June, 1960, a passenger steamer to which this Act applies, being a registered ship, is marked with subdivision load lines, and the lowest of those lines is lower than the line which, apart from this subsection, would be the appropriate load line for the purposes of section 5 of this Act, the said section 5 shall have effect as if that subdivision load line were the appropriate load line for the purposes of that section.
Uimhir 17 de 1968: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (UALACHLÍNTE), 1968
—(1) I gcás aon substaint lena mbaineann an tAcht seo a bheith ar bord loinge de bhun forálacha an Merchant Shipping Act, 1894, nó an Achta Loingis Cheannaíochta (Coinbhinsiún Sábháltachta), 1952 , ní bheidh feidhm maidir leis an tsubstaint sin ag aon ní san Acht seo ná i rialacháin faoin Acht seo (seachas forálacha maidir le hallmhairiú), ach amháin gur de réir cibé forálacha a fhorordófar a bheidh iompar agus coimeád na substainte, ar bord loinge nó in áit eile, fad a bheidh an long ar cuan.
—(1) Where any substance to which this Act applies is on board ship in pursuance at the provisions at the Merchant Shipping Act, 1894, or the Merchant Shipping (Safety Convention) Act, 1952 , nothing in this Act or regulations thereunder (other than provisions relating to importation) shall apply thereto, except that the conveyance and keeping of the substance, on board ship or elsewhere, while the ship is in harbour shall be in accordance with such provisions as may be prescribed.
Uimhir 10 de 1972: AN tACHT UM SHUBSTAINTÍ CONTÚIRTEACHA, 1972
Ní bhreithneofar ceannasaí an aerárthaigh, aon chomhalta eile den fhoireann, aon phaisinéir, úinéir nó oibritheoir an aerárthaigh ná an duine a ndearnadh an eitilt thar a cheann, freagrach i leith aon bhearta a rinneadh de réir an Choinbhinsiúin seo in aon imeacht i ngeall ar an gcóir a cuireadh ar an duine ar feidhmíodh na bearta sin ina choinne.
For actions taken in accordance with this Convention, neither the aircraft commander, any other member of the crew, any passenger, the owner or operator of the aircraft, nor the person on whose behalf the flight was performed shall be held responsible in any proceeding on account of the treatment undergone by the person against whom the actions were taken. [GA] CHAPTER IV
Uimhir 29 de 1973: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1973
—(1) Chun go bhféadfar éifeacht a thabhairt d'aon choinbhinsiún nó comhaontú idirnáisiúnta do chosaint cineálacha plandaí agus cearta póraitheoirí plandaí ar páirtí ann an Stát, féadfaidh an Rialtas le hordú a dhearbhú gur tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo tír choigríche nó tíortha coigríche, arb amhlaidh don tír choigríche sin, nó do gach ceann de na tíortha coigríche sin, gur tír í ar páirtí sa choinbhinsiún nó sa chomhaontú a rialtas nó aon cheann dá ranna stáit, agus fad a fhanfaidh an t-ordú i bhfeidhm is tír choinbhinsiúin chun críocha an Achta seo aon tír choigríche ar tír í a bheidh sonraithe sa dearbhú a bheidh tugtha san ordú sin.
—(1) For the purposes of enabling any international convention or agreement for the protection of plant varieties and plant breeders' rights to which the State is a party to be carried into effect, the Government may by order declare one or more foreign countries, which foreign country, or each of which foreign countries, shall be one whose government or any of whose departments of state is a party to the convention or agreement, to be a convention country for the purposes of this Act, and for so long as the order remains in force any foreign country which is one specified in the declaration contained therein shall be a convention country for the purposes of this Act.
Uimhir 24 de 1980: AN tACHT UM CHINEÁLACHA PLANDAÍ (CEARTA DÍLSEÁNAIGH), 1980
an Coinbhinsiún idir an Bheilg agus an Fhrainc ar dhlínse agus ar bhailíocht agus forghníomhú breithiúnas, dámhachtaintí eadrána agus ionstraimí barántúla, a síníodh i bPáras an 8 Iúil 1899;
— the Convention between Belgium and France on jurisdiction and the validity and enforcement of judgments, arbitration awards and authentic instruments, signed at Paris on 8 July 1899;
Uimhir 3 de 1988: AN tACHT UM DHLÍNSE CÚIRTEANNA AGUS FORGHNÍOMHÚ BREITHIÚNAS (NA COMHPHOBAIL EORPACHA), 1988
ciallaíonn “Tír Choinbhinsiúin”, a mhéid a éileoidh an comhthéacs, stát (seachas an Stát) ar dearbhaíodh le hordú faoi alt 4 gur ghlac sé leis an gCoinbhinsiún ar Dhliteanas nó leis an gCoinbhinsiún ar an gCiste nó le haon Choinbhinsiún nó Prótacal ag leasú nó ag leathnú na gCoinbhinsiún sin agus nár dearbhaíodh dá éis sin ceachtar de na Coinbhinsiúin sin a bheith séanta aige;
"Convention Country" means, as the context may require, a state (other than the State) which has been declared by order under section 4 to have accepted the Liability Convention or the Fund Convention or any Convention or Protocol amending or extending those Conventions and which has not been subsequently declared to have denounced either of those Conventions;
Uimhir 11 de 1988: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (DLITEANAS SIBHIALTA AGUS CÚITEAMH), 1988
Lógó gaois.ie
gaois.ie