Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (96)
agus a bheidh i bhfeidhm díreach roimh dháta rite an Achta seo, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a dhéanfar idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia le linn feidhm a aistrítear amhlaidh a chomhlíonadh agus duine eile agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus tugtha chun críche go hiomlán díreach roimh an dáta rite sin, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta rite sin agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is, sa mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, dá gcuirfí ainm an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil sa chéanna in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, agus beidh an t-urrús sin, an conradh sin nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.
and in force immediately before the passing of this Act, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before such passing, shall continue in force on and after such passing and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Community and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Community and Local Government.
AN tACHT UM IMEALL TRÁ (LEASÚ), 2011
agus atá i bhfeidhm díreach roimh an dáta thosach feidhme, agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn a rinneadh idir an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia i gcomhlíonadh feidhme a aistrítear amhlaidh agus duine eile agus atá i bhfeidhm ach nach bhfuil forghníomhaithe agus críochnaithe go hiomlán díreach roimh an dáta thosach feidhme, leanfaidh sé nó sí de bheith i bhfeidhm ar an dáta thosach feidhme agus dá éis agus forléireofar é nó í agus beidh éifeacht leis nó léi amhail is dá ndéanfaí, a mhéid a aistrítear na feidhmeanna amhlaidh, ainm an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil a chur in ionad ainm an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia ann nó inti agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin infhorfheidhmithe sa mhéid sin ag an Aire Comhshaoil, Oidhreachta agus Rialtais Áitiúil nó ina choinne nó ina coinne.
and in force immediately before the commencement date, and every contract or agreement in writing made between the Minister for Agriculture, Fisheries and Food in the performance of a function so transferred and another person and in force but not fully executed and completed immediately before the commencement date, shall continue in force on and after the commencement date and shall be construed and have effect as if, to the extent that the functions are so transferred, the name of the Minister for the Environment, Heritage and Local Government were substituted therein for that of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food and such security, contract or agreement shall be enforceable to that extent by or against the Minister for the Environment, Heritage and Local Government.
AN tACHT UM IMEALL TRÁ AGUS UM DHUMPÁIL AR FARRAIGE (LEASÚ) 2009
i leith maoin agus feidhmeanna a aistríodh chun an Údaráis faoin Acht seo chun duine eile, nó a rinne nó a thug aon duine don Fhoras nó do choiste talmhaíochta nó don Aire i leith na maoine agus na bhfeidhmeanna sin, agus a bhí i bhfeidhm díreach roimh thosach feidhme alt 53 agus gach conradh nó comhaontú i scríbhinn idir an Foras, coiste talmhaíochtaan tAire i leith na maoine nó na bhfeidhmeanna sin agus duine eile agus nach raibh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán roimh an tosach feidhme sin, leanfaidh sé, d'ainneoin an aistrithe maoine a dhéantar leis an Acht seo, de bheith i bhfeidhm tar éis an tosach feidhme sin, agus forléireofar é agus beidh éifeacht leis ionann is dá gcuirfí ainm an Údaráis ann in ionad ainm an Fhorais nó an choiste talmhaíochtaan Aire, cibé acu é, agus beidh an t-urrús, an conradh nó an comhaontú sin inchurtha i bhfeidhm dá réir sin ag an Údarás nó ina aghaidh.
in respect of properties and functions transferred to the Authority under this Act to another person, or by any person to the Institute or to a committee of agriculture or the Minister in respect of such properties and functions, and in force immediately before the commencement of section 53 and every contract or agreement in writing between the Institute, a committee of agriculture or the Minister in respect of such properties or functions and another person and not fully executed and completed before such commencement shall, notwithstanding the transfer of property effected by this Act, continue in force after such commencement and shall be construed and have effect as if the name of the Authority were substituted therein for, as the case may be, the name of the Institute or a committee of agriculture or the Minister, and such security, contract or agreement shall be enforceable accordingly by or against the Authority.
Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977
Chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm, an margadh i dtáirgí talmhaíochta a anailísiú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, trédhearcacht sa mhargadh a áirithiú, dea-fheidhmiú bhearta an Chomhbheartais Talmhaíochta a áirithiú, dea-fheidhmiú bhearta seiceála, rialaitheacha, faireacháin, meastóireachta agus iniúchta an Chombheartais Talmhaíochta a áirithiú, agus a gcomhlíonann na ceanglais a leagtar síos i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE a chomhlíonadh, lena n-áirítear ceanglais faoi na comhaontuithe sin maidir le fógra a thabhairt, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear i mír 2, na bearta riachtanacha a ghlacadh maidir leis an gcumarsáid atá le déanamh ag gnóthais, Ballstáit, agus tríú tíortha.
For the purposes of applying this Regulation, monitoring, analysing and managing the market in agricultural products, ensuring market transparency, the proper functioning of CAP measures, checking, controlling, monitoring, evaluating and auditing CAP measures, and complying with the requirements laid down in international agreements concluded in accordance with the TFEU, including notification requirements under those agreements, the Commission may, in accordance with the procedure referred to in paragraph 2, adopt the necessary measures regarding communications to be made by undertakings, Member States and third countries.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm, an margadh i dtáirgí talmhaíochta a anailísiú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, trédhearcacht sa mhargadh a áirithiú, dea-fheidhmiú bhearta an Chomhbheartais Talmhaíochta a áirithiú, dea-fheidhmiú bhearta seiceála, rialaitheacha, faireacháin, meastóireachta agus iniúchta an Chombheartais Talmhaíochta a áirithiú, agus a gcomhlíonann na ceanglais a leagtar síos i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích i gcomhréir le CFAE a chomhlíonadh, lena n-áirítear ceanglais faoi na comhaontuithe sin maidir le fógra a thabhairt, féadfaidh an Coimisiún, i gcomhréir leis an nós imeachta dá dtagraítear i mír 2, na bearta riachtanacha a ghlacadh maidir leis an gcumarsáid atá le déanamh ag gnóthais, Ballstáit, agus tríú tíortha.
For the purposes of applying this Regulation, monitoring, analysing and managing the market in agricultural products, ensuring market transparency, the proper functioning of CAP measures, checking, controlling, monitoring, evaluating and auditing CAP measures, and complying with the requirements laid down in international agreements concluded in accordance with the TFEU, including notification requirements under those agreements, the Commission may, in accordance with the procedure referred to in paragraph 2, adopt the necessary measures regarding communications to be made by undertakings, Member States and third countries.
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
D’fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú i gcur chun feidhme an Rialacháin seo maidir le hallmhairí, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i dtaca le, bearta lena leagtar síos cainníochtaí socraithe de tháirgí talmhaíochta a mheastar a úsáideadh chun na táirgí talmhaíochta próiseáilte a mhonarú chun na dleachtanna allmhairiúcháin is infheidhme i dtrádáil tosaíochta a laghdú nó a chéimniú amach agus na ceanglais dhoiciméadacha iomchuí a shuíomh, na cuótaí taraife bliantúla agus an modh riaracháin a úsáidfear chun táirgí talmhaíochta próiseáilte agus táirgí talmhaíochta áirithe a allmhairiú i gcomhréir le gealltanais idirnáisiúnta an Aontais, nósanna imeachta chun forálacha sonracha a leagtar síos i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a chur i bhfeidhm nó gníomh lena nglactar réimeas allmhairithe nó onnmhairithe go háirithe maidir leis na ráthaíochtaí a chlúdaíonn cineál, foinse agus tionscnamh an táirge, mar aithe antas ar an doiciméad a úsáidtear chun na ráthaíochtaí sin a fhíorú, maidir le doiciméad a thíolacadh a d’eisigh an tír onnmhairiúcháin agus maidir le ceann scríbe agus úsáid na dtáirgí, bearta ag leagan síos tréimhse bailíochta ceadúnas allmhairiúcháin, nós imeachta maidir le urrús a thaisceadh agus méid an urrúis sin, úsáid na gceadúnas allmhairiúcháin sin agus i gcás inar gá na bearta sonracha i ndáil leis na coinníollacha faoina bhfuil iarratais ar allmhairiú le cur isteach, go háirithe, agus a bhfuil údaruithe le deonú ina gcomhair laistigh den chuóta taraife agus na ceanglais dhoiciméadacha iomchuí.
In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation as regards imports, implementing powers should also be conferred on the Commission in respect of measures laying down fixed quantities of agricultural products considered to have been used in the manufacturing of the processed agricultural products for the purposes of the reduction or phasing out of import duties applicable in preferential trade and establishing the appropriate documentary requirements, the annual tariff quotas and the method of administration to be used for the import of processed agricultural products and certain agricultural products in accordance with the Union’s international commitments, procedures for the application of specific provisions laid down in international agreements or acts adopting the import or export regime in particular on the guarantees covering the nature, provenance and origin of the product, recognition of the document used for verifying these guarantees, the presentation of a document issued by the exporting country and on the destination and use of the products, measures laying down the period of validity of import licences, the procedure for lodging a security and its amount, the use of those import licences and, where necessary, the specific measures relating to, in particular, the conditions under which applications for import are to be submitted and authorisation granted within the tariff quota and the appropriate documentary requirements.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Rinneadh Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle [2] a ghlacadh chun an chomhchuid sheasta laghdaithe de na dleachtanna allmhairiúcháin a chinneadh i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte de thionscnamh na Tuirce agus arna n-allmhairiú faoi chuimsiú an Phrótacail Bhreise a ghabhann leis an gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc, a síníodh an 23 Samhain 1970.
Regulation (EEC) No 429/73 of the Council [2] was adopted in order to determine the reduced fixed component of the import duties for processed agricultural products originating in Turkey and imported in the framework of the Additional Protocol to the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey, signed on 23 November 1970.
Rialachán (AE) Uimh. 1228/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 429/73 ón gComhairle lena ndéantar forálacha speisialta maidir le hearraí áirithe a allmhairiú isteach sa Chomhphobal, ar earraí iad a thagann faoi réim Rialachán (CEE) Uimh. 1059/69 agus ar earraí de thionscnamh na Tuirce iad
Is páirtí conarthach é an tAontas in UNCLOS [6] de bhun Chinneadh 98/414/CE ón gComhairle [7], Chomhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le Forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le bainistiú stoc éisc traslimistéir agus stoc éisc mór-imirceach a chur chun feidhme an 4 Nollaig 1995 [8] (Comhaontú NA maidir le Stoic Éisc) agus de bhun Chinneadh 96/428/CE ón gComhairle [9], an Comhaontaithe chun comhlíonadh beart caomhnaithe idirnáisiúnta agus beart bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993, ar comhaontú de chuid Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe é [10].
The Union is a contracting party to UNCLOS [6] and, pursuant to Council Decision 98/414/EC [7], to the United Nations Agreement on the implementation of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the conservation and management of straddling fish stocks and highly migratory fish stocks of 4 December 1995 [8] (UN Fish Stocks Agreement) and, pursuant to Council Decision 96/428/EC [9], to the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [10].
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Ba cheart cistí a aistriú ón gCúltaisce le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta faoi na coinníollacha agus an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 24 de Rialachán (AE) Uimhir 1306/2013 agus mír 22 den 17 Nollaig 2013 Chomhaontú Idirinstitiúideach de idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistiú fónta airgeadais [13],agus ba cheart a shoiléiriú gurb é an Rialachán seo an bunghníomh is infheidhme.
Funds should be transferred from the Reserve for crises in the agricultural sector under the conditions and procedure referred to in Article 24 of Regulation (EU) No 1306/2013 and paragraph 22 of the Interinstitutional 17 December 2013 Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, cooperation in budgetary matters and on sound financial management [13], and it should be clarified that this Regulation is the applicable basic act.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Cistí arna n-aistriú ón gCúltaisce le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta faoi na coinníollacha agus an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus i mír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais, cuirfear ar fáil iad i gcomhar na mbeart a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo i gcás na bliana nó na mblianta a bhfuil an tacaíocht bhreise ag teastáil ina leith.
Funds transferred from the Reserve for crises in the agricultural sector under the conditions and procedure referred to in Article 25 of Regulation (EU) No 1306/2013 and paragraph 22 of the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, cooperation in budgetary matters and on sound financial management shall be made available for the measures to which this Regulation applies for the year or years for which the additional support is required and which are implemented in circumstances that go beyond normal market developments.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
(3) Má bheartaíonn an tAire Talmhaíochta léas ar feadh aon téarma is sia ná cúig bliana do thabhairt faoi fho-alt (1) den alt so, leagfaidh sé faoi bhráid gach Tighe den Oireachtas ráiteas ina mbeidh sonnraí i dtaobh an tailimh a beartaítear a áireamh sa léas, ainm an té atá le bheith ina léasaí, an fhíneáil nó an réamhíocaíocht eile (más ann) agus an cíos (más ann) a beartaítear a éileamh agus na cumhnanta, na coinníollacha agus na comhaontuithe a beartaítear a chur sa léas.
(3) Where the Minister for Agriculture proposes to make under subsection (1) of this section a lease for any term exceeding five years, he shall lay before each House of the Oireachtas a statement showing particulars of the land proposed to be included in the lease, the name of the proposed lessee, the fine or other preliminary payment (if any) and the rent (if any) proposed to be charged and the covenants, conditions and agreements proposed to be inserted in the lease.
Uimhir 31 de 1945: AN tACHT GROIGHE NÁISIÚNTA, 1945
—Údaraítear leis seo don Aire an ceart a ligean de, a fuair sé faoi chomhaontú a rinneadh, faoi alt 2 d'Acht 1936, an 3ú lá de Mheitheamh, 1938, idir an tAire ar an gcéad taobh, an tAire Talmhaíochta ar an dara taobh, an tAire Airgeadais ar an tríú taobh, agus an Galway Bay Steamboat Company, Limited, ar an gceathrú taobh, chun an galtán “Dun Aengus” a aistriú chun an Aire.
—The Minister is hereby authorised to waive the right, acquired by him under an agreement made, under section 2 of the Act of 1936, on the 3rd day of June, 1938, between the Minister of the first part, the Minister for Agriculture of the second part, the Minister for Finance of the third part, and the Galway Bay Steamboat Company, Limited, of the fourth part, to have the steamship "Dun Aengus " transferred to the Minister.
Uimhir 5 de 1946: ACHT IOMPAIR OILEÁN ÁRANN, 1946
(6) Déanfar an lá sa tseachtain (seachas an Domhnach) ar a lamhálfar an leath-lá saoire faoi fho-alt (1) den alt seo a shocrú trí chomhaontú idir an fostóir talmhaíochta agus an t-oibrí in aghaidh gach tréimhse trí mhí, ach, cheal comhaontuithe den tsórt sin, féadfaidh an fostóir an lá den tseachtain a mbeidh an leath-lá saoire le tógaint air a shocrú roimh ré i leith tréimhse trí mhí.
(6) The day in the week (other than Sunday) on which the half-holiday is allowed under subsection (1) of this section shall be fixed by agreement between the agricultural employer and the worker for each period of three months, but in the absence of any such agreement it shall be open to the employer to fix in advance in respect of a period of three months the week day on which the half-holiday is to be taken.
Uimhir 13 de 1951: AN tACHT UM OIBRITHE TALMHAÍOCHTA (LEATH-LAETHANTA SAOIRE SEACHTAINIÚLA), 1951
comhaontú foriomlán an Choimisiúin ar an togra “Omnibus”, lena n-áirítear na leasuithe arna gcomhaontú ag an bParlaimint agus ag an gComhairle, gan dochar d'aon tograí a mholfaidh an Coimisiún sa todhchaí sna réimsí sin i gcomhthéacs athchóiriú ar an gcomhbheartas talmhaíochta don tréimhse tar éis 2020 agus aon tionscnaimh eile atá ceaptha go sonrach chun aghaidh a thabhairt ar chuid de na saincheisteanna dá dtagraítear sa téacs atá comhaontaithe anois ag Parlaimint na hEorpa agus ag an gComhairle.
The Commission's overall agreement on the ‘Omnibus’ proposal, including the amendments agreed by Parliament and Council, is without prejudice to any future proposals the Commission may make in these areas in the context of the reform of the common agricultural policy for the post-2020 period and other initiatives which are specifically meant to address some of the issues touched upon by the text now agreed by the European Parliament and the Council.
Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí
Cistí arna n-aistriú ón gCúltaisce le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta faoi na coinníollacha agus an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 25 de Rialachán (AE) Uimh. 1306/2013 agus i mír 22 den Chomhaontú Idirinstitiúideach idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistíocht fhónta airgeadais, cuirfear ar fáil iad i gcomhar na mbeart a bhfuil feidhm ag an Rialachán seo maidir leo i gcás na bliana nó na mblianta a bhfuil an tacaíocht bhreise ag teastáil ina leith.
Funds transferred from the Reserve for crises in the agricultural sector under the conditions and procedure referred to in Article 25 of Regulation (EU) No 1306/2013 and paragraph 22 of the Interinstitutional Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, cooperation in budgetary matters and on sound financial management shall be made available for the measures to which this Regulation applies for the year or years for which the additional support is required and which are implemented in circumstances that go beyond normal market developments.
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
Ba cheart cistí a aistriú ón gCúltaisce le haghaidh géarchéimeanna san earnáil talmhaíochta faoi na coinníollacha agus an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 24 de Rialachán (AE) Uimhir 1306/2013 agus mír 22 den 17 Nollaig 2013 Chomhaontú Idirinstitiúideach de idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, maidir le comhar in ábhair bhuiséadacha agus maidir le bainistiú fónta airgeadais ,agus ba cheart a shoiléiriú gurb é an Rialachán seo an bunghníomh is infheidhme.
Funds should be transferred from the Reserve for crises in the agricultural sector under the conditions and procedure referred to in Article 24 of Regulation (EU) No 1306/2013 and paragraph 22 of the Interinstitutional 17 December 2013 Agreement between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline, cooperation in budgetary matters and on sound financial management, and it should be clarified that this Regulation is the applicable basic act.
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
Ba cheart go mbeifí in ann a cheangal ar ghnóthais, ar Bhallstáit /nó ar thríú tíortha teachtaireachtaí a chur isteach chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm, an margadh i dtáirgí talmhaíochta a anailisiú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, trédhearcacht sa mhargadh a áirithiú, agus dea-fheidhmiú bhearta an CBT a áirithiú, dea-fheidhmiú bhearta seiceála, rialaitheacha, faireacháin, meastóireachta agus iniúchta an CBT a áirithiú, agus na ceanglais a leagtar síos sna comhaontuithe idirnáisiúnta a chomhlíonadh, lena n-áirítear ceanglais faoi na comhaontuithe sin maidir le fógra a thabhairt.
It should be possible to require undertakings, Member States or third countries to submit communications for the purposes of applying this Regulation, monitoring, analysing and managing the market in agricultural products, ensuring market transparency and the proper functioning of CAP measures, checking, controlling, monitoring, evaluating and auditing CAP measures, and complying with the requirements laid down in international agreements, including notification requirements under those agreements.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Sa chás sin, cinnfear na méideanna is iníoctha ar onnmhairí an tír n an réigiún lena mbaineann, go comhpháirteach agus ar an mbonn céanna leis an gcomhpháirt talmhaíochta den dleacht allmhairiúcháin faoi na coinníollacha a leagtar síos sa chomhaontú.
In that case, the amounts payable on exports to the country or region concerned shall be determined jointly and on the same basis as the agricultural component of the import duty under the conditions laid down in the agreement.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Níl feidhm ag an Rialachán seo maidir le gníomhaíochtaí de chuid Ballstáit, de chuid an Choimisiúin ná de chuid aon chomhlachta eile atá ainmnithe go hoifigiúil, nó aon duine ag gníomhú ar a shon, a dhéanfar agus iad ag saothrú Chomhbheartas Talmhaíochta an Aontais nó iad ag saothrú Chomhbheartas Iascaigh an Aontais i gcomhréir leis na gníomhartha a ghlactar nó leis na comhaontuithe idirnáisiúnta a thugtar i gcrích faoi CFAE.
This Regulation does not apply to the activities of a Member State, the Commission or any other officially designated body, or of any person acting on their behalf, that are undertaken in pursuit of the Union’s Common Agricultural Policy or of the Union’s Common Fisheries Policy in accordance with acts adopted or with international agreements concluded under the TFEU.
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Treoir (AE) 2017/159 ón gComhairle an 19 Nollaig 2016 lena gcuirtear chun feidhme an Comhaontú i dtaca le cur chun feidhme Choinbhinsiún 2007 na hEagraíochta Idirnáisiúnta Saothair maidir le hObair san Iascaireacht, a tugadh i gcrích an 21 Bealtaine 2012 idir an Coiste Ginearálta um Chomhar Talmhaíochta san Aontas Eorpach (Cogeca), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Comhlachas Eagraíochtaí Náisiúnta na bhFiontar Iascaireachta san Aontas Eorpach (Europêche) (IO L 25, 31.1.2017, lch. 12).
Council Directive (EU) 2017/159 of 19 December 2016 implementing the Agreement concerning the implementation of the Work in Fishing Convention, 2007 of the International Labour Organisation, concluded on 21 May 2012 between the General Confederation of Agricultural Cooperatives in the European Union (Cogeca), the European Transport Workers’ Federation (ETF) and the Association of National Organisations of Fishing Enterprises in the European Union (Europêche) (OJ L 25, 31.1.2017, p. 12).
Treoir (AE) 2019/1152 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2019 maidir le dálaí oibre trédhearcacha agus intuartha san Aontas Eorpach
Ba cheart go mbeifí in ann a cheangal ar ghnóthais, ar Bhallstáit /nó ar thríú tíortha teachtaireachtaí a chur isteach chun an Rialachán seo a chur i bhfeidhm, an margadh i dtáirgí talmhaíochta a anailisiú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, trédhearcacht sa mhargadh a áirithiú, agus dea-fheidhmiú bhearta an CBT a áirithiú, dea-fheidhmiú bhearta seiceála, rialaitheacha, faireacháin, meastóireachta agus iniúchta an CBT a áirithiú, agus na ceanglais a leagtar síos sna comhaontuithe idirnáisiúnta a chomhlíonadh, lena n-áirítear ceanglais faoi na comhaontuithe sin maidir le fógra a thabhairt.
It should be possible to require undertakings, Member States or third countries to submit communications for the purposes of applying this Regulation, monitoring, analysing and managing the market in agricultural products, ensuring market transparency and the proper functioning of CAP measures, checking, controlling, monitoring, evaluating and auditing CAP measures, and complying with the requirements laid down in international agreements, including notification requirements under those agreements.
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
Lena áirithiú go mbeidh an tAontas in ann a oibleagáidí idirnáisiúnta a urramú maidir le tacaíocht intíre a leagtar amach i gComhaontú na hEagraíochta Domhanda Trádála ar Thalmhaíocht agus go háirithe go leanfar d'fhógra a thabhairt maidir leis an an tacaíocht bhunúsach ioncaim i dtaobh na hinbhuanaitheachta agus cineálacha idirghabhála gaolmhara a bheith ina dtacaíocht "Bosca Ghlais", nach bhfuil aon éifeacht a shaobhann trádáil aici, nó éifeacht aníseal ar a laghad, ba cheart foráil a dhéanamh le sainmhíniú creata ar "ghníomhaíocht talmhaíochta" maidir le táirgí talmhaíochta a tháirgeadh nó an limistéar talmhaíochta a chothabháil.
In order to ensure that the Union can respect its international obligations on domestic support as set out in the WTO Agreement on Agriculture, and in particular that the basic income support for sustainability and related types of interventions continue to be notified as ‘Green Box’ support which has no, or at most minimal, trade-distorting effects or effects on production, the framework definition for ‘agricultural activity’ should provide for both the production of agricultural products or the maintenance of the agricultural area.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear rialacha maidir le tacaíocht do phleananna straitéiseacha a bheidh le tarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha faoi CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT) agus ag an gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT) agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Tá éifeachtaí Rialachán (CE) Uimh. 1722/1999 ón gComhairle an 29 Iúil 1999 maidir le bran, meánaigh agus iarmharaigh eile ó rilleadh, ó mhuilleoireacht nó ó oibriú eile ar ghránaigh áirithe de thionscnamh na hAilgéire, Mharacó agus na hÉigipte a allmhairiú agus cruithneacht chrua de thionscnamh Mharacó a allmhairiú [7] ídithe ós rud é go raibh sé i gceist gur ionstraim eatramhach a bheadh ann don tréimhse roimh theacht i bhfeidhm an Chomhaontaithe Comhlachais leis an Ailgéir, a síníodh an 22 Aibreán 2002 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Meán Fómhair 2005, an Chomhaontaithe Comhlachais le Maracó, a síníodh an 26 Feabhra 1996 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Márta 2000 agus a ndearnadh na hiarscríbhinní talmhaíochta a ghabhann leis a mhodhnú le comhaontuithe a tháinig i bhfeidhm sa bhliain 2003 agus sa bhliain 2005, agus an Chomhaontaithe Comhlachais leis an Éigipt, a síníodh an 28 Deireadh Fómhair 2009 agus a tháinig i bhfeidhm an 1 Meitheamh 2010.
Council Regulation (EC) No 1722/1999 of 29 July 1999 on the import of bran, sharps and other residues of the sifting, milling or other working of certain cereals originating in Algeria, Morocco and Egypt and the import of durum wheat originating in Morocco [7] has exhausted its effects since it was meant as an interim instrument for the period prior to the entry into force of the Association Agreement signed with Algeria on 22 April 2002 which entered into force on 1 September 2005, the Association Agreement signed with Morocco on 26 February 1996 which entered into force on 1 March 2000 and whose agricultural annexes were modified by agreements which entered into force in 2003 and 2005, and the Association Agreement signed with Egypt on 28 October 2009 which entered into force on 1 June 2010.
Rialachán (AE) Uimh. 1230/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le haisghairm gníomhartha áirithe ón gComhairle atá imithe i seandacht i réimse an chomhbheartais tráchtála
—Aon uair a déanfar iarratas go cuibhe chun an Bhuird ag lorg cúitimh de bhíthin an Bord do dhéanamh foirceannta, srianta nó cur isteach eile (buan nó sealadach) fán Acht so ar iascach nó ar cheart iascaireachta nó ag lorg cúitimh i ndíobháil d'iascach agus a chinnfeas an Bord, tar éis dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta, go mb'oiriúnú, ar chúiseanna eacnamaíochta nó eile, an t-iascach nó an ceart iascaireachta lena mbainfidh an t-iarratas san do thógaint, tógfaidh an Bord trí chomhaontú nó, cheal comhaontuithe, go héigeanta an t-iascach nó an ceart iascaireachta san agus pé talamh, ceada slí, agus cearta eile is dóigh leis an mBord do bheith ag gabháil leis an iascach nó an ceart iascaireachta san nó do bheith riachtanach chun a úsáite.
—Whenever application is duly made to the Board either for compensation on account of the termination, restriction, or other interference (whether permanent or temporary) by the Board under this Act of or with a fishery or fishing right or for compensation for injury to a fishery and the Board, after consultation with the Minister for Agriculture, determines that for economic or other reasons it would be more expedient to acquire the fishery or fishing right to which such application relates, the Board shall acquire by agreement or, in default of agreement, compulsorily such fishery or fishing right and such land, way-leaves, and other rights as are, in the opinion of the Board, ancillary to or necessary for the enjoyment of such fishery or fishing right.
Uimhir 12 de 1945: AN tACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1945
—(1) Faoi réir rialachán a déanfar faoin alt seo, féadfaidh údarás tithe talamh a thógaint trí chomhaontú le toiliú an Aire nó go héigeantach agus féadfaid tithe a chur ar fáil, ar an talamh sin nó ar aon talamh a bheas tógtha acu, chun a ndíolta nó chun a ligean le daoine, pé acu lucht oibre nó sclábhaithe talmhaíochta na daoine sin nó nach ea, nó féadfaid an talamh sin, nó aon chuid de, a dhíol nó a léasú le pearsain agus le cumainn fóntais phoiblí chun go ndéanfaidh, agus ar choinníoll go ndéanfaidh, na pearsain agus na cumainn sin pé méid tithe a thógáil agus a chothabháil, ar an talamh sin, a chinnfeas an t-údarás tithe agus sin do réir pleananna a bheas ceadaithe ag an údarás sin.
—(1) Subject to regulations made under this section, a housing authority may acquire land either by agreement with the consent of the Minister or compulsorily and may provide thereon or on any land acquired by them houses for sale or letting to persons irrespective of whether they are or are not members of the working classes or agricultural labourers, or sell or lease such land or any part of it to persons and public utility societies for the purpose and on the condition that such persons and societies shall erect and maintain thereon such number of houses as may be fixed by the housing authority and in accordance with plans approved by such authority.
Uimhir 25 de 1950: ACHT NA dTITHE (LEASÚ), 1950
—(1) Gach banna, ráthaíocht nó urrús eile de chineál leanúnach a rinne nó a thug an Foras, Comhairle an Fhorais, an Chomhairle, an Bord nó coiste talmhaíochta nó a rinneadh nó a tugadh thar a gceann d'aon duine, nó a thug aon duine don Fhoras, do Chomhairle an Fhorais, don Chomhairle, don Bhord nó do choiste talmhaíochta agus ar ghlac siad sin leo nó ar glacadh leo thar a gceann agus gach conradh nó comhaontú a rinneadh idir an Foras, Comhairle an Fhorais, an Chomhairle, an Bord nó coiste talmhaíochta agus aon duine eile agus a bheidh i bhfeidhm ach nach mbeidh forghníomhaithe agus comhlánaithe go hiomlán díreach roimh an lá bunaithe, leanfaidh siad i bhfeidhm an lá sin nó dá éis agus forléireofar iad agus beidh éifeacht leo ionann is dá gcuirfí ainm Theagaisc iontu in ionad ainm an Fhorais, Chomhairle an Fhorais, na Comhairle, nó an Bhoird, de réir mar a bheidh, agus ionann is dá gcuirfí ainm an Aire iontu in ionad ainm an choiste talmhaíochta.
—(1) Every bond, guarantee or other security of a continuing nature made or given by or on behalf of the Institute, the Council, An Chomhairle, the Board or a committee of agriculture to any person or given by any person to and accepted by or on behalf of the Institute, the Council, An Choinhairle, the Board or a committee of agriculture and every contract or agreement made between the Institute, the Council, An Choinhairle, the Board or a committee of agriculture and any other person and in force but not fully executed and completed immediately before the establishment day shall continue in force on or after that day and shall be construed and have effect as if the name of Teagasc was substituted therein for that of the Institute, the Council, An Chomhairle or the Board, as the case may be, and the name of the Minister was substituted therein for that of the committee of agriculture.
Uimhir 18 de 1988: AN tACHT TALMHAÍOCHTA (TAIGHDE, OILIÚINT AGUS COMHAIRLE), 1988
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle ar dhearcadh an Chomhphobail laistigh de Chomhairle Comhair an AE-an Afraic Theas ar leasú Iarscríbhinní IV agus VI a ghabhann leis an gComhaontú maidir le Trádáil, Forbairt agus Comhar idir an Comhphobal Eorpach agus a chuid Ballstát, de pháirt, agus Poblacht na hAfraice Theas, den pháirt eile (CTFC), i dtaca le táirgí talmhaíochta áirithe mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 444.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON A COMMUNITY POSITION WITHIN THE EU-SOUTH AFRICA COOPERATION COUNCIL ON THE AMENDMENT OF ANNEXES IV AND VI TO THE AGREEMENT ON TRADE, DEVELOPMENT AND COOPERATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, OF THE OTHER PART (TDCA), REGARDING CERTAIN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 444.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir leis an seasamh i ndáil le Cinneadh Uimh. 1/2015 a bheidh le glacadh thar ceann an Aontais Eorpaigh ag an gComhchoiste Tréidliachta, arna bhunú leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta, i ndáil le Foscríbhinní 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 agus 11 d’Iarscríbhinn 11 a ghabhann leis an gComhaontú a leasú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 217.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION ON DECISION NO. 1/2015 TO BE TAKEN ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION BY THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS REGARDING THE AMENDMENT OF APPENDICES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 AND 11 OF ANNEX 11 TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 217.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Eastóin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Eastóin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 59.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND ESTONIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND ESTONIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 59.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Laitvia, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Laitvia mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 56.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND LATVIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND LATVIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 56.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an Liotuáin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 2 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an Liotuáin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 63.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND LITHUANIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 2 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND LITHUANIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 63.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt, agus an tSlóivéin, den pháirt eile, maidir le feabhsú na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte dá bhforáiltear i bPrótacal 3 den Chomhaontú Eorpa idir an Comhphobal Eorpach agus an tSlóivéin mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND SLOVENIA, OF THE OTHER PART, CONCERNING THE IMPROVEMENT OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS PROVIDED FOR IN PROTOCOL 3 OF THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND SLOVENIA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 34.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Treoir ón gComhairle lena gcuirtear i ngníomh an Comhaontú arna chríochnú idir an Chónaidhm Ghinearálta Comharchumann Talmhaíochta san Aontas Eorpach (COGECA), Cónaidhm Oibrithe Iompair na hEorpa (ETF) agus Cumann na nEagraíochtaí Náisiúnta um Fhiontair Iascaireachta (EUROPÊCHE) an 21 Bealtaine 2012 arna leasú an 8 Bealtaine 2013 maidir leis an gCoinbhinsiún um Obair san Iascaireacht, 2007 de chuid na hEagraíochta Oibreachais Idirnáisiúnta a chur i ngníomh mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2016) 235.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DIRECTIVE IMPLEMENTING THE AGREEMENT CONCLUDED BETWEEN THE GENERAL CONFEDERATION OF AGRICULTURAL COOPERATIVES IN THE EUROPEAN UNION (COGECA), THE EUROPEAN TRANSPORT WORKERS’ FEDERATION (ETF) AND THE ASSOCIATION OF NATIONAL ORGANISATIONS OF FISHING ENTERPRISES (EUROPÊCHE) OF 21 MAY 2012 AS AMENDED ON 8 MAY 2013 CONCERNING THE IMPLEMENTATION OF THE WORK IN FISHING CONVENTION, 2007 OF THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2016) 235.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
(a) faoi réir chomhaontú an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia, ar iascach nó ceart iascaireachta é a fuair an tAire sin nó a dílsíodh dó nó di faoi na hAchtanna Foraoiseachta 1919 agus 1928, nó faoi na hAchtanna Foraoiseachta 1946 go 1988, nó a dílsíodh amhlaidh de bhua an Ordaithe Foraoiseachta (Seirbhísí Poiblí d’Athroinnt) 1933 (R. & O.R.
(a) subject to the agreement of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, acquired by or vested in that Minister under the Forestry Acts 1919 and 1928, or the Forestry Acts 1946 to 1988, or so vested by virtue of the Forestry (Re-distribution of Public Services) Order 1933 (S.R. & O.,
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
Cuótaí taraife ar allmhairí táirgí talmhaíochta scaoilfear le haghaidh saorchúrsaíochta san Aontas (nó i gcuid de), nó cuótaí taraife ar allmhairí táirgí talmhaíochta de chuid an Aontais isteach i dtríú tíortha a bheidh le riar ina n-iomláine nó i bpáirt ag an Aontas, ar cuótaí taraife iad a bheidh ina dtoradh ar chomhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích i gcomhréir le CFAE nó as aon ghníomh eile arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43(2) nó le hAirteagal 207 CFAE, déanfaidh an Coimisiún iad a oscailt agus/nó a riar trí bhíthin gníomhartha tarmligthe de bhun Airteagal 186 agus trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 187 agus Airteagal 188 den Rialachán seo.
Tariff quotas for the import of agricultural products for release into free circulation in the Union or a part thereof, or tariff quotas for imports of Union agricultural products into third countries, which are to be partly or fully administered by the Union, resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU or any other act adopted in accordance with Article 43(2) or Article 207 TFEU, shall be opened and/or administered by the Commission by means of delegated acts pursuant to Article 186 of this Regulation and implementing acts pursuant to Articles 187 and 188 of this Regulation.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
I gcás ina bhforáiltear i gcomhaontú idirnáisiúnta, arna thabhairt i gcrích nó arna chur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, maidir le laghdú nó céimniú amach na gcomhpháirteanna talmhaíochta i ndáil leis na táirgí a liostaítear i dTábla 2 d’Iarscríbhinn I a ghabhann leis an Rialachán seo, cuirfear comhpháirt talmhaíochta nach comhpháirt ad valorem talmhaíocht í in ionad na dleachta arb í an comhpháirt talmhaíochta í agus ar cuid den dleacht ad valorem í.
Where an international agreement concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU provides for a reduction or phasing out of the agricultural components with regard to the products listed in Table 2 of Annex I to this Regulation, the duty consisting of the agricultural component, which is part of the ad valorem duty, shall be replaced by a non-ad valorem agricultural component.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
De bhun Airteagal 43 CFAE agus maidir le comhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích faoi CFAE a chur chun feidhme, tá an Coimisiún, na Ballstáit agus na comhlachtaí eile atá ainmnithe go hoifigiúil inter alia freagrach as an Comhbheartas Talmhaíochta (CBT) agus an Comhbheartas Iascaigh (CBI) a shaothrú.
Pursuant to Article 43 TFEU and to the implementation of international agreements concluded under the TFEU, the Commission, Member States and other officially designated bodies are, inter alia, responsible for pursuing the Common Agricultural Policy (CAP) and the Common Fisheries Policy (CFP).
Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 maidir le drochúsáid mhargaidh (an rialachán maidir le drochúsáid mhargaidh) agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/6/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Treoracha 2003/124/CE, 2003/125/CE agus 2004/72/CE ón gCoimisiún Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Bearta mar sin a bhí mar bhonn le comhaontuithe idirnáisiúnta agus coinbhinsiúin idirnáisiúnta, lena n-áirítear an Coinbhinsiún Idirnáisiúnta Cosanta Plandaí (IPPC) an 6 Nollaig 1951 a tugadh i gcrích ag Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) agus a théacs nua athbhreithnithe, téacs a d'fhaomh Comhdháil EBT i Samhain 1997 ag an 29ú seisiún dá cuid.
They have formed the subject of international agreements and international conventions, including the International Plant Protection Convention (IPPC) of 6 December 1951 concluded at the United Nations Food and Agricultural Organisation (FAO) and its new, revised text approved by the FAO Conference in November 1997 at its 29th session.
Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle
—Is chun críche choláiste thalmhaíochta tuaithe agus chun na críche sin amháin a úsáidfear an tEastát agus leathnaítear leis seo an chríoch sin chun go mbeidh ar áireamh uirthi taighde talmhaíochta a stiúradh, agus ní úsáidfear an tEastát chun críche ar bith eile, agus forléireofar dá réir sin Acht 1945, Comhaontú 1944 agus Tíolacas 1944.
—The Estate shall be used exclusively for the purpose of a lay agricultural college, which purpose is hereby extended so as to include the conduct of agricultural research, and for no other purpose whatever, and the Act of 1945, the Agreement of 1944 and the Conveyance of 1944 shall be construed accordingly.
Uimhir 30 de 1959: ACHT CHOLÁISTE TALMHAÍOCHTA CHAISLEÁN BHAILE SHEONACH (LEASÚ), 1959
“(3) (a) I gcás a ndéanfaidh feirmeoir cothrom-ráta, faoi chomhaontú a rinneadh roimh thosach feidhme alt 12A, toradh talmhaíochta nó seirbhís talmhaíochta a sholáthar tar éis an tosach feidhme sin d'aon duine, déanfar, cheal comhaontú dá mhalairt, an chomaoin dá bhforáiltear faoin gcomhaontú a mhéadú méid is ionann agus an breisiú cothromráta is iomchuí don chomaoin sin.
"(3) ( a ) Where, under an agreement made before the commencement of section 12A, a flat-rate farmer supplies agricultural produce or an agricultural service after such commencement to any person, the consideration provided for under the agreement shall, in the absence of agreement to the contrary, be increased by an amount equal to the flat-rate addition appropriate to the said consideration.
Uimhir 34 de 1978: AN tACHT CÁNACH BREISLUACHA (LEASÚ), 1978
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail, tar éis mhéadú an Aontais Eorpaigh, ar na hoiriúnuithe ar Iarscríbhinní 1 agus 2 a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE COMMUNITY POSITION ON THE ADAPTATIONS, FOLLOWING THE ENLARGEMENT OF THE EUROPEAN UNION, OF ANNEXES 1 AND 2 TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le seasamh an Chomhphobail i ndáil le Cinneadh Uimh. 2/2004 ón gComhchoiste Tréidliachta arna bhunú leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta maidir le leasú ar Fhoscríbhinní 1, 2, 3, 4, 5, 6, agus 11 d’Iarscríbhinn 11 a ghabhann leis an gComhaontú mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 714.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY POSITION ON DECISION NO. 2/2004 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS REGARDING THE AMENDMENT OF APPENDICES 1, 2, 3, 4, 5, 6 AND 11 OF ANNEX 11 TO THE AGREEMENT TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 714.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le dearcadh an Chomhphobail ar an leasú ar Fhoscríbhinn 5 le hIarscríbhinn 11 a ghabhann leis an gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 125.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE COMMUNITY POSITION ON THE AMENDMENT OF APPENDIX 5 TO ANNEX 11 TO THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 125.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú Eorpa idir na Comhphobail Eorpacha agus an Bhulgáir maidir leis na feabhsuithe ar na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. Com (2005) 92.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE EUROPE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND BULGARIA CONCERNING THE IMPROVEMENTS OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 92.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le síniú, thar ceann an Aontais Eorpaigh, an Chomhaontaithe ar mhodh malartú litreachaidir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir le léirithe geografacha agus ainmníochtaí tionscnaimh do tháirgí talmhaíochta, do tháirgí talmhaíochta próiseáilte, d’éisc agus do tháirgí iascaigh a chosaint agus lena leasaítear an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 448.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE SIGNATURE, ON BEHALF OF THE EUROPEAN UNION, OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN FOR AGRICULTURAL PRODUCTS, PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS, FISH AND FISHERY PRODUCTS AND AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF MOROCCO, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 448.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Faoin gComhaontú lena mbunaítear Comhlachas idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus an Tuirc [5] (“an Comhaontú”) deonaíodh lamháltais don tír sin i leith táirgí talmhaíochta áirithe.
Under the Agreement establishing an Association between the European Economic Community and Turkey [5] (‘the Agreement’) concessions were granted to that country in respect of certain agricultural products.
Rialachán (AE) 2015/756 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 lena gcuirtear lamháltais áirithe ar fionraí maidir le hallmhairiú táirgí talmhaíochta de thionscnamh na Tuirce isteach san Aontas
Cuótaí taraife ar allmhairí táirgí talmhaíochta a scaoilfear le haghaidh saorchúrsaíochta san Aontas nó i gcuid de, nó cuótaí taraife ar allmhairí táirgí talmhaíochta de chuid an Aontais isteach i dtríú tíortha a bheidh le riar ina n-iomláine nó i bpáirt ag an Aontas, ar cuótaí taraife iad a bheidh ina dtoradh ar chomhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích i gcomhréir le CFAE nó as aon ghníomh eile arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43(2) nó le hAirteagal 207 CFAE, déanfaidh an Coimisiún iad a oscailt agus/nó a riar trí bhíthin gníomhartha tarmligthe de bhun Airteagal 186 den Rialachán seo agus trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 187 den Rialachán seo.”;
Tariff quotas for the import of agricultural products for release into free circulation in the Union or a part thereof, or tariff quotas for imports of Union agricultural products into third countries, which are to be partly or fully administered by the Union, resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU or any other act adopted in accordance with Article 43(2) or Article 207 TFEU, shall be opened and/or administered by the Commission by means of delegated acts pursuant to Article 186 of this Regulation and implementing acts pursuant to Article 187 of this Regulation.’;
Rialachán (AE) 2017/2393 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1305/2013 maidir le tacaíocht d'fhorbairt tuaithe ón gCiste Eorpach Talmhaíochta um Fhorbairt Tuaithe (CETFT), (AE) Uimh. 1306/2013 maidir leis an gcomhbheartas talmhaíochta a mhaoiniú, a bhainistiú agus faireachán a dhéanamh air, (AE) Uimh. 1307/2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta, (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus (AE) Uimh. 652/2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí
Ghlac an tAontas le Comhaontú chun comhlíonadh beart caomhnaithe agus bainistíochta idirnáisiúnta ag soithí iascaireachta ar an mórmhuir a chur chun cinn an 24 Samhain 1993 ó Eagraíocht Bhia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe [6].
The Union has accepted the Agreement to promote compliance with international conservation and management measures by fishing vessels on the high seas of 24 November 1993 of the Food and Agriculture Organisation of the United Nations [6].
Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle
Chun cáilíocht, inrianaitheacht agus comhlíonadh an Rialacháin seo agus chun forbairtí teicniúla a áirithiú, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha áirithe a ghlacadh a tharmligean chuig an gCoimisiún i dtaca le maoluithe áirithe, úsáid a bhaint as ábhar atáirgthe plandaí atá á dtiontú nó ábhar neamhorgánach atáirgthe plandaí, comhaontuithe idir oibreoirígabháltais talmhaíochta, bearta breise bainistithe lotnaidí agus fiailí, agus tuilleadh rialacha mionsonraithe agus cleachtais saothraithe do phlandaí sonracha agus do tháirgeadh plandaí.
In order to ensure quality, traceability, compliance with this Regulation and adaptation to technical developments, the power to adopt certain acts should be delegated to the Commission in respect of certain derogations, the use of in-conversion or non-organic plant reproductive material, agreements between operators of agricultural holdings, further pest and weed management measures, and further detailed rules and cultivation practices for specific plants and plant production.
Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
D'fhonn cosaint níos fearr a chur ar fáil d'fheirmeoirí agus dá gcuid leachtachta, níor cheart go mbeadh ar sholáthróirí táirgí eile talmhaíochta agus bia fanacht níos mó ná 60 lá tar éis an tseachadta lena bheith íoctha, ná 60 lá tar éis dheireadh tréimhse seachadta arna comhaontú i gcás táirgí a sheachadtar ar bhonn rialta, ná 60 lá tar éis an dáta a bhunaítear an méid is iníoctha.
In order to provide increased protection to farmers and their liquidity, suppliers of other agricultural and food products should not have to wait for payment longer than 60 days after delivery, 60 days after the end of an agreed delivery period where products are delivered on a regular basis, or 60 days after the date on which the amount payable is set.
Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia
Chun go measfaí gur cothrom iad na ranníocaíochtaí ó sholáthróir leis na costais a bhaineann le cur chun cinn, le margaíocht nó le fógairt na dtáirgí talmhaíochta agus bia, lena n-áirítear taispeántais chur chun cinn i siopaí agus feachtais dhíolacháin, ba cheart go gcomhaontaítear iad i dtéarmaí soiléire gan débhrí tráth a chuirtear an comhaontú soláthair i gcrích nó i gcomhaontú ina dhiaidh sin idir an ceannaitheoir agus an soláthróir.
For contributions by a supplier to the costs of the promotion, marketing or advertising of agricultural and food products, including promotional displays in stores and sales campaigns, to be considered fair, they should be agreed in clear and unambiguous terms at the conclusion of the supply agreement or in a subsequent agreement between the buyer and the supplier.
Treoir (AE) 2019/633 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le cleachtais éagóracha trádála sa chaidreamh gnólacht le gnólacht i slabhra an tsoláthair talmhaíochta agus bia
Cuótaí taraife ar allmhairí táirgí talmhaíochta scaoilfear le haghaidh saorchúrsaíochta san Aontas (nó i gcuid de), nó cuótaí taraife ar allmhairí táirgí talmhaíochta de chuid an Aontais isteach i dtríú tíortha a bheidh le riar ina n-iomláine nó i bpáirt ag an Aontas, ar cuótaí taraife iad a bheidh ina dtoradh ar chomhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích i gcomhréir le CFAE nó as aon ghníomh eile arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43(2) nó le hAirteagal 207 CFAE, déanfaidh an Coimisiún iad a oscailt agus/nó a riar trí bhíthin gníomhartha tarmligthe de bhun Airteagal 186 agus trí bhíthin gníomhartha cur chun feidhme de bhun Airteagal 187 agus Airteagal 188 den Rialachán seo.
Tariff quotas for the import of agricultural products for release into free circulation in the Union or a part thereof, or tariff quotas for imports of Union agricultural products into third countries, which are to be partly or fully administered by the Union, resulting from international agreements concluded in accordance with the TFEU or any other act adopted in accordance with Article 43(2) or Article 207 TFEU, shall be opened and/or administered by the Commission by means of delegated acts pursuant to Article 186 of this Regulation and implementing acts pursuant to Articles 187 and 188 of this Regulation.
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
(2) Féadfaidh an tAire, tar éis dó nó di comhaontú a fháil ón gCoimisiún, ainmniú a dhéanfar faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm— (a) tar éis dó nó di fógra a thabhairt dóibh seo a leanas— (i) an tAire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, (ii) an tAire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia (iii) an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, (iv) an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, (v) Coimisinéirí na nOibreacha Poiblí in Éirinn, (vi) An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil, (vii)gach údarás pleanála ar ina limistéar feidhme atá an talamh a shonrófar i láithreán dá dtagraítear i mír (1) nó aon chuid den talamh sin, suite nó atá le hais na talún sin, (viii) An Bord Pleanála, (ix) An tÚdarás um Bóithre Náisiúnta, (x) Iascach Intíre Éireann, (xi) aon údarás poiblí atá freagrach as bonneagar náisiúnta nó réigiúnach fuinnimh, uisce, iarnróid nó teileachumarsáide a sholáthar, agus (xii) aon duine nó eagraíocht eile a mheasfaidh an tAire gur chóir fógra a thabhairt dó nó di, agus féadfaidh an tAire, de réir mar is cuí, dul i gcomhairle leo go léir nó le haon duine nó aon cheann díobh, (b) tar éis fógra a thabhairt do gach úinéir agus do gach áititheoir d’aon talamh agus d’aon sealbhóir ceadúnais cuardaigh nó ceadúnais taiscéalaíochta bhailí arna eisiúint go cuí faoi aon achtachán a bhaineann le haon talamh, tar éis ainmniú arna dhéanamh faoin Rialachán seo a leasú nó a chúlghairm go hiomlán nó go páirteach, is talamh a dhéanfar é a chur ar áireamh as an nua i limistéar caomhantais speisialta ainmnithe nó a eisiamh as an nua ó limistéar caomhantais speisialta ainmnithe, agus áireofar san fhógra sin arna eisiúint ag an Aire faoin mír seo, i ndáil le gach láithreán— (i) ráiteas ar na forais chun an leasú nó an chúlghairm a dhéanamh agus go sonrach na forais ar a bhfuil sé beartaithe an talamh a ndéanfar difear dó a chur ar áireamh sna láithreáin nó a eisiamh ó na láithreáin, (ii) aon Fhógra den Ordachán ón Aire a bhaineann le gníomhaíochtaí ar gá toiliú ina leith faoi Rialacháin 28(1) nó 29(1) a bhainfidh leis na tailte a bheidh le cur ar áireamh as an nua sa láithreán sin, agus (iii) mionsonraí i dtaobh na nósanna imeachta trína bhféadfaidh duine agóid a dhéanamh i ndáil leis an leasú nó leis an gcúlghairm, agus (c) tar éis dó nó di dul i gcomhairle leis an bpobal i gcás go mbeartaítear ainmniú Láithreáin Eorpaigh a chúlghairm.
(2) The Minister, having obtained the agreement of the Commission, may amend or revoke a designation made under this Regulation— (a) having notified— (i) the Minister for the Environment, Community and Local Government, (ii) the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, (iii) the Minister for Communications, Energy and Natural Resources, (iv) the Minister for Transport, Tourism and Sport, (v) the Commissioners of Public Works in Ireland, (vi) Environmental Protection Agency, (vii) every planning authority within whose functional area the land specified in a site referred to in paragraph (1) or any part of that land is situated or which adjoins that land, (viii) An Bord Pleanála, (ix) National Roads Authority, (x) Inland Fisheries Ireland,(xi) any public authority with responsibility for the provision of national or regional infrastructure for energy, water, rail or telecommunications, and (xii) any other person or organisation that the Minister considers should be notified, and the Minister may, where appropriate, consult with all or any of them, (b) having notified every owner and occupier of any land and any holder of a valid prospecting licence or exploration licence duly issued under any enactment which relates to any land that, following the amendment or revocation in whole or in part of a designation made under this Regulation, would be newly either included in or excluded from a designated special area of conservation, and the said notification issued by the Minister under this paragraph shall include, in respect of each site— (i) a statement of the grounds for the amendment or revocation and specifically the grounds for the proposed inclusion or exclusion of the affected land from the sites, (ii) any Notice of the Ministerial Direction relating to activities requiring consent under Regulations 28(1) or 29(1) that will apply to the lands to be newly included in that site, and (iii) details of the procedures by which a person may object in respect of the amendment or revocation, and (c) having consulted with the public if it is proposed to revoke the designation of a European Site.
SI No_477_of_2011
Chun coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú maidir leis an Rialachán seo a chur chun feidhme, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún maidir leis an méid seo a leanas: na rialacha i dtaca le húsáid táirgí nua milsithe; an fhaisnéis atá le soláthar ag na Ballstáit i ndáil leis na comhlachtaí a cheapfar chun maoirseacht a dhéanamh ar na próisis aosaithe; an tír thionscnaimh nó an bhunáitíocht a léiriú i dtuairisc, i gcur i láthair nó i lipéadú deochanna biotáilleacha; siombail an Aontais a úsáid le haghaidh tásca geografacha faoi chosaint; na rialacha teicniúla mionsonraithe i dtaca le modhanna tagartha an Aontais le haghaidh anailís ar alcól eitile, ar dhriogáití de thionscnamh talmhaíochta agus ar dheochanna biotáilleacha; idirthréimhse a dheonú le haghaidh úsáid na dtásc geografach agus síntí ar thréimhsí den sórt sin, diúltuithe d'iarratais i gcás nach gcomhlíontar na coinníollacha don chlárú cheana sula ndéantar foilsiú le haghaidh freasúra; cláruithe de thásca geografacha, nó diúltuithe dóibh, arna bhfoilsiú le haghaidh freasúra i gcás inar tíolacadh freasúra agus nár thángthas ar chomhaontú; ceaduithe nó diúltuithe do leasuithe de chuid an Aontais ar shonraíocht táirge; ceaduithe nó diúltuithe d'iarrataí ar chur ar ceal chlárú an táisc gheografaigh; foirm na sonraíochta táirge agus na bearta a bhaineann leis an bhfaisnéis atá le soláthar sa tsonraíocht táirge i ndáil leis an nasc idir an limistéar geografach agus an táirge deiridh; na nósanna imeachta maidir le hiarratais, le freasúraí, le hiarratais ar leasuithe agus cumarsáid a bhaineann le leasuithe agus leis an bpróiseas cealaithe i ndáil le tásca geografacha, agus foirm agus cur i láthair na nithe sin; na seiceálacha agus na fíoruithe atá le déanamh ag na Ballstáit; agus an fhaisnéis riachtanach atá le malartú le haghaidh chur i bhfeidhm an Rialacháin seo.
In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission regarding: the rules on the use of new sweetening products; the information to be provided by Member States with regard to the bodies appointed to supervise ageing processes; the indication of the country of origin or place of provenance in the description, presentation or labelling of spirit drinks; the use of the Union symbol for protected geographical indications; detailed technical rules on the Union reference methods for the analysis of ethyl alcohol, distillates of agricultural origin and spirit drinks; granting a transitional period for the use of geographical indications and extensions of such periods; rejections of applications where the conditions for registration are not already fulfilled before the publication for opposition; registrations or rejections of geographical indications published for opposition where an opposition has been submitted and no agreement has been reached; approvals or rejections of Union amendments to a product specification; approvals or rejections of requests for cancellation of the registration of a geographical indication; the form of the product specification and measures concerning the information to be provided in the product specification with regard to the link between the geographical area and the final product; the procedures for, form and presentation of applications, of oppositions, of applications for amendments and communications concerning amendments, and of the cancellation process with regard to geographical indications; the checks and verifications to be carried out by the Member States; as well as the necessary information to be exchanged for the application of this Regulation.
Rialachán (AE) 2019/787 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2019 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair agus lipéadú deochanna biotáilleacha, úsáid ainmneacha deochanna biotáilleacha i gcur i láthair agus lipéadú earraí bia eile, agus cosaint tásc geografach le haghaidh deochanna biotáilleacha, úsáid alcól eitile agus driogáití de thionscnamh talmhaíochta i ndeochanna alcólacha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 110/2008
IO C , , lch.. (7) IO C , , lch.. (8) Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena naisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001 agus (CE) Uimh. 1234/2007) ón gComhairle (IO L 347, 20.12.2013, lch. 671) (9) Rialachán.../... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an... lena mbunaítear rialacha i dtaca le tacaíocht do phleananna straitéiseacha arna dtarraingt suas ag na Ballstáit faoin gComhbheartas Talmhaíochta (Pleananna Straitéiseacha CBT) agus arna maoiniú ag an gCiste Eorpach um Fhorbairt Talmhaíochta (CEFT) agus ag an gCiste Eorpach um Ráthaíocht Talmhaíochta (CERT), agus lena naisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle (IO L...,...,, lch…) (10) Babhta Uragua den Chaibidlíocht Iltaobhach Trádála (1986–1994) – Iarscríbhinn 1 – Iarscríbhinn 1C – Comhaontú maidir le Gnéithe de Chearta Maoine Intleachtúla a bhaineann le Trádáil (an Eagraíocht Dhomhanda Trádála) (IO L 336, 23.12.1994, lch. 214).
OJ C , , p.. (9) OJ C , , p.. (10) Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 establishing a common organisation of the markets in agricultural products and repealing Council Regulations (EEC) No 922/72, (EEC) No 234/79, (EC) No 1037/2001 and (EC) No 1234/2007 (OJ L 347, 20.12.2013, p. 671). Regulation (EU)…/… of the European Parliament and of the Council of …. establishing rules on support for strategic plans to be drawn up by Member States under the Common agricultural policy (CAP Strategic Plans) and financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and by the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) and repealing Regulation (EU) No 1305/2013 of the European Parliament and of the Council and Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council (OJ L …,…, p…). Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations (1986- 1994) - Annex 1 - Annex 1C - Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (WTO) (OJ L 336, 23.12.1994, p. 214).
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1308/2013 lena mbunaítear comheagrú na margaí i dtáirgí talmhaíochta, (AE) Uimh. 1151/2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí, (AE) Uimh. 251/2014 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha i ndáil le táirgí fíona cumhraithe, (AE) Uimh. 228/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas, agus (AE) Uimh. 229/2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht i bhfabhar na n-oileán beag Aeigéach
Chun na comhaontuithe idirnáisiúnta a chur chun feidhme lena bhforáiltear maidir le laghdú nó céimniú amach dleachtanna allmhairiúcháin ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte ar bhonn táirgí talmhaíochta sonracha a úsáideadh nó a mheastar a úsáideadh chun na táirgí talmhaíochta próiseáilte a mhonarú, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE i ndáil le bunú liosta de na táirgí talmhaíochta sonracha sin a mheastar a úsáideadh i monarú táirgí talmhaíochta próiseáilte, bunú na gcainníochtaí coibhéiseacha agus na rialacha i gcomhair tiontú táirgí talmhaíochta eile chun cainníochtaí coibhéiseacha de na táirgí sonracha talmhaíochta a mheastar a úsáideadh, na heilimintí is gá chun an chomhpháirt talmhaíochta laghdaithe agus na dleachtanna breise laghdaithe a ríomh na méideanna diomaibhseacha a socrófar ina gcomhar na comhpháirteanna talmhaíochta laghdaithe agus na dleachtanna bre ise ar shiúcra agus ar phlúr ag nialas ina gcás.
In order to implement the international agreements providing for the reduction or phasing out of import duties on processed agricultural products on the basis of specific agricultural products used or considered to have been used in the manufacturing of the processed agricultural products, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of the establishment of a list of those agricultural products which are to be considered to have been used in the manufacture of the processed agricultural products, the establishment of the equivalent quantities and the rules for the conversion of other agricultural products to equivalent quantities of the specific agricultural products considered to have been used, the elements necessary for the calculation of the reduced agricultural component and the reduced additional duties and the methods of that calculation, and the negligible amounts for which the reduced agricultural components and the additional duties on sugar and flour are to be fixed at zero.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
na rialacha nós imeachta, agus na critéir theicniúla a bhfuil gá leo chun bearta eile a chur i bhfeidhm maidir le honnmhairiú, bearta maidir leis an dleacht is infheidhme a shocrú i gcás fritháireamh díreach i dtrádáil tosaíochta agus na méideanna gaolmhara is iníoctha ar onnmhairí go dtí an tír nó an réigiún lena mbaineann, bearta lena n-áirithítear i gcás táirgí talmhaíochta próiseáilte atá dearbhaithe le haghaidh a n-onnmhairithe faoi chomhaontú trádála tosaíochta gurb amhlaidh nach n-onnmhairítear faoi chomhaontú tosaíochta trádála nó vice versa, bearta maidir leis na modhanna chun anailís cháilíochtúil agus chainníochtúil a dhéanamh ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte agus earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I, na forálacha teicniúla is gá chun a n-aitheantais agus na nósanna imeachta chun críche na n-aicmithe san Ainmníocht Chomhcheangailte.
necessary procedural rules and technical criteria for the application of other measures with regard of exports, measures on fixing the applicable duty in case of direct offsetting in preferential trade and the related amounts payable on exports to the country or region concerned, measures ensuring that processed agricultural products declared for export under a preferential trade agreement are not in fact exported under a non-preferential agreement or vice versa, measures concerning the methods of qualitative and quantitative analysis of processed agricultural products and non-Annex I goods, the technical provisions necessary for their identification and the procedures for the purpose of their classification in the Combined Nomenclature.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle i ndáil le críochnú Comhaontaithe breise idir an Comhphobal Eorpach, Cónaidhm na hEilvéise agus Prionsacht Lichtinstéin lena leathnaítear chun Prionsacht Lichtinstéin an Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2007) 68.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE CONCLUSION OF AN ADDITIONAL AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY, THE SWISS CONFEDERATION AND THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN EXTENDING TO THE PRINCIPALITY OF LIECHTENSTEIN THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2007) 68.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le síniú an Chomhaontaithe idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise lena leasaítear an Comhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Cónaidhm na hEilvéise den 22 Iúil 1972 maidir leis na forálacha is infheidhme i leith táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 601
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION CONCERNING THE SIGNATURE OF THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION AMENDING THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION OF 22 JULY 1972 AS REGARDS THE PROVISIONS APPLICABLE TO PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 601.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinneadh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithear mhodh malartú litreachaidir an tAontas Eorpach agus Ríocht Mharacó maidir le léirithe geografacha agus ainmníochtaí tionscnaimh do tháirgí talmhaíochta, do tháirgí talmhaíochta próiseáilte, d’éisc agus do tháirgí iascaigh a chosaint agus lena leasaítear an Comhaontú Eora-Mheánmhara lena mbunaítear comhlachas idir na Comhphobail Eorpacha agus a gcuid Ballstát, de pháirt, agus Ríocht Mharacó, den pháirt eile mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2015) 466.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN UNION AND THE KINGDOM OF MOROCCO CONCERNING PROTECTION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN FOR AGRICULTURAL PRODUCTS, PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS, FISH AND FISHERY PRODUCTS AND AMENDING THE EURO-MEDITERRANEAN AGREEMENT ESTABLISHING AN ASSOCIATION BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITIES AND THEIR MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE KINGDOM OF MOROCCO, OF THE OTHER PART TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2015) 446.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal i ndáil le Cinneadh Uimh. 1/2005 ón gComhchoiste Tréidliachta arna bhunú faoin gComhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le trádáil i dtáirgí talmhaíochta lena leasaítear Foscríbhinn 6 d’Iarscríbhinn 11 mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2005) 452.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE ADOPTED BY THE COMMUNITY ON DECISION NO. 1/2005 OF THE JOINT VETERINARY COMMITTEE SET UP UNDER THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS AMENDING APPENDIX 6 TO ANNEX 11 TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2005) 452.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir leis an seasamh a bheidh le glacadh ag an gComhphobal sa Chomhairle Chomhlachais arna bunú leis an gComhaontú idir Comhphobal Eacnamaíochta na hEorpa agus Málta a bhaineann leis na feabhsuithe ar na socruithe trádála le haghaidh táirgí talmhaíochta próiseáilte mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2004) 84.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION ON THE POSITION TO BE TAKEN BY THE COMMUNITY IN THE ASSOCIATION COUNCIL ESTABLISHED BY THE AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY AND MALTA CONCERNING THE IMPROVEMENTS OF THE TRADE ARRANGEMENTS FOR PROCESSED AGRICULTURAL PRODUCTS TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2004) 84.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Togra le haghaidh Cinnidh ón gComhairle maidir le críochnú an Chomhaontaithe ar mhodh Malartú Litreacha idir an Comhphobal Eorpach agus Poblacht na hÍoslainne i leith roghanna trádála i dtáirgí talmhaíochta faoina ndeachthas ar bhonn Airteagal 19 den Chomhaontú ar an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch mar aon le nóta faisnéise míniúcháin. COM (2006) 580.
PROPOSAL FOR A COUNCIL DECISION RELATING TO THE CONCLUSION OF THE AGREEMENT IN THE FORM OF AN EXCHANGE OF LETTERS BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE REPUBLIC OF ICELAND CONCERNING TRADE PREFERENCES IN AGRICULTURAL PRODUCTS UNDERTAKEN ON THE BASIS OF ARTICLE 19 OF THE AGREEMENT ON THE EUROPEAN ECONOMIC AREA TOGETHER WITH EXPLANATORY INFORMATION NOTE. COM (2006) 580.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar sios bearta chun na ceanglais atá leagtha síos i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh[…] i gcrích i gcomhréir leis […]an gConradh a chomhlíonadh, [nó in aon ghníomh ábhartha eile] arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43(2) nó le hAirteagal 207 CFAE, nó faoin gComhtharaif Chustaim maidir le dleachtanna allmhairiúcháin i leith táirgí talmhaíochta.
The Commission shall adopt implementing acts laying down measures to comply with requirements laid down in international agreements which have been concluded in accordance with the TFEU or in any other relevant act adopted in accordance with Article 43(2) or Article 207 TFEU or the Common Customs Tariff as regards the calculation of import duties for agricultural products.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Faoi chomhaontuithe idirnáisiúnta áirithe déantar laghdú nó céimniú amach ar dhleachtanna allmhairiúcháin ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte a dheonú i ndáil le comhpháirteanna talmhaíochta, leis na dleachtanna breise ar shiúcra agus ar phlúr agus an dleacht ad valorem faoi chuimsiú bheartas tráchtála an Aontais.
Under certain international agreements, the reduction or the phasing out of import duties for processed agricultural products is granted in respect of the agricultural component, the additional duties on sugar and flour and the ad valorem duty, within the framework of the commercial policy of the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
I gcás ina nglacfar, de bhun Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013, bearta maidir le honnmhairiú táirge talmhaíochta agus inar dócha go gcuirfí isteach ar bhaint amach cuspóirí na mbeart sin dá n-onnmhaireofaí earraí nach bhfuil in Iarscríbhinn I ach a bhfuil méid mór den táirge talmhaíochta sin iontu, ba cheart an chumhacht a tharmligean chuig an gCoimisiún chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE i leith foráil a dhéanamh chun bearta coibhéiseacha a dhéanamh maidir le honnmhairiú na n-earraí sin nach bhfuil in Iarscríbhinn I agus aon oibleagáidí a chomhlíonadh a thig ó chomhaontuithe idirnáisiúnta.
Where pursuant to Regulation (EU) No 1308/2013 measures with regard to the export of an agricultural product are adopted and the export of non-Annex I goods with a high content of the agricultural product is likely to hinder the achievement of the objectives of those measures, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of providing for equivalent measures to be taken with regard to exports of those non-Annex I goods, while complying with any obligations resulting from international agreements.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Tá feidhm ag an Rialachán seo freisin maidir le hallmhairiú táirgí talmhaíochta a bheidh cumhdaithe le comhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích nó arna chur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE agus lena bhforáiltear d’asamhlú na dtáirgí sin le táirgí talmhaíochta próiseáilte atá faoi réir trádála tosaíochta.
This Regulation also applies to imports of agricultural products covered by an international agreement concluded, or provisionally applied, by the Union in accordance with the TFEU and which provides for the assimilation of those products to processed agricultural products subject to preferential trade.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Déanfaidh an Coimisiún, i gcás inarb iomchuí, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh ina mbeidh bearta chun na comhaontuithe idirnáisiúnta a chur chun feidhme, ar comhaontuithe iad a thug an tAontas i gcrích nó a chuir sé i bhfeidhm go sealadach i gcomhréir le CFAE maidir le ríomh na ndleachtanna allmhairiúcháin ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte atá faoi réir laghdú i gcomhréir le hAirteagal 10(1) agus (2) den Rialachán seo.
The Commission shall, where appropriate, adopt implementing acts, containing measures to implement international agreements concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU concerning the calculation of import duties for processed agricultural products which are subject to reduction in accordance with Article 10(1) and (2) of this Regulation.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Cuótaí taraife maidir le hallmhairiú táirgí talmhaíochta próiseáilte agus na táirgí talmhaíochta dá dtagraítear sa dara mír d’Airteagal 1, chomh maith lena scaoileadh isteach i saorchúrsaíocht san Aontas, a thig ó chomhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích agus arna gcur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, déanfaidh an Coimisiún iad a oscailt agus a bhainistiú i gcomhréir le hAirteagal 15 agus le hAirteagal 16.
Tariff quotas for the import of processed agricultural products and of agricultural products referred to in the second paragraph of Article 1, for their release into free circulation in the Union, resulting from international agreements concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU shall be opened and managed by the Commission in accordance with Articles 15 and 16.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Ach amháin má fhoráiltear a mhalairt in aon ghnímh dlí eile ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus in aon ghnímh dlí eile ón gComhairle, déanfaidh an Coimisiún, faoi réir mhír 3 den Airteagal seo, gníomhartha cur chun feidhme a ghlacadh lena ndéanfar bearta cosanta i gcoinne allmhairiú táirgí talmhaíochta próiseáilte isteach san Aontas, ar bearta iad dá bhforáiltear i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh i gcrích nó a cuireadh i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE.
Save as otherwise provided for in any other legal act of the European Parliament and the Council and any other legal act of the Council, the Commission shall, subject to paragraph 3 of this Article, adopt implementing acts containing safeguard measures against imports of processed agricultural products into the Union provided for in international agreements concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
I gcás ina ndéanfar foráil chuige sin le comhaontú idirnáisiúnta arna thabhairt i gcrích nó arna chur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE, féadfar méid a bhunófar ar bhonn na difríochta idir praghsanna talmhaíochta san Aontas agus praghsanna sa tír nó sa réigiún lena mbaineann an comhaontú, nó méid lena ndéanfar praghas a bunaíodh go comhpháirteach don tír nó don réigiún lena mbaineann a fhritháireamh, a chur in ionad na dleachta is infheidhme ar allmhairiú táirgí talmhaíochta.
Where an international agreement concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU so provides, the duty applicable on importation of agricultural products may be replaced by an amount established on the basis of the difference between agricultural prices in the Union and those in the country or the region concerned, or by an amount offsetting a jointly established price for the country or the region concerned.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
D'ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus in Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart cosanta a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, arna iarraidh sin ag Ballstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, más infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 24 den Chomhaontú Eatramhach, agus in Airteagal 39 den CCC ina dhiaidh sin.
Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a safeguard measure as provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 24 of the Interim Agreement, and thereafter Article 39 of the SAA.
Rialachán (AE) 2015/940 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir na Comhphobail Eorpacha agus a mBallstáit, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú agus chun an Comhaontú Eatramhach ar thrádáil agus ar ábhair a bhaineann le trádáil idir an Comhphobal Eorpach, de pháirt amháin, agus an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, den pháirt eile, a fheidhmiú 
Ba cheart go bhforálfaí leis an Rialachán seo don fhéidearthacht go bhféadfaí na dleachtanna custaim fabhracha a chur ar fionraí ar feadh uastréimhse sé mhí nuair a shroicheann allmhairiú táirgí talmhaíochta áirithe agus táirgí talmhaíochta próiseáilte áirithe na méideanna allmhairí bliantúla atá sainithe in Iarscríbhinn II-C a ghabhann leis an gComhaontú.
This Regulation should provide for the possibility to suspend the preferential duties for a maximum period of six months when the imports of certain agricultural products and processed agricultural products reach the annual import volumes defined in Annex II-C to the Agreement.
Rialachán (AE) 2016/401 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 lena gcuirtear chun feidhme an sásra frith-imchéimniúcháin dá bhforáiltear sa Chomhaontú Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach agus a gcuid Ballstát, de pháirt amháin, agus an tSeoirsia, den pháirt eile, a chur ar fionraí go sealadach
D’ainneoin na nósanna imeachta dá bhforáiltear in Airteagal 5 agus Airteagal 6 den Rialachán seo, i gcás inar gá don Aontas beart a dhéanamh dá bhforáiltear in Airteagal 34 nó 43 den Chomhaontú, maidir le táirgí talmhaíochta agus iascaigh, déanfaidh an Coimisiún, ar iarraidh ó Bhallstát nó ar a thionscnamh féin, na bearta is gá a chinneadh tar éis dó, i gcás inarb infheidhme, dul ar iontaoibh an nós imeachta atreorúcháin dá bhforáiltear in Airteagal 43 den Chomhaontú.
Notwithstanding the procedures provided for in Articles 5 and 6 of this Regulation, where the Union needs to take a measure as provided for in Article 34 or 43 of the Agreement, concerning agricultural and fishery products, the Commission shall, at the request of a Member State or on its own initiative, decide upon the necessary measures after, where applicable, having had recourse to the referral procedure provided for in Article 43 of the Agreement.
Rialachán (AE) 2017/355 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 maidir le nósanna imeachta áirithe chun an Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais idir an tAontas Eorpach agus an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach, de pháirt amháin, agus an Chosaiv * den pháirt eile, a chur i bhfeidhm
(2) D'ainneoin na díolúine a bheirtear le fo-alt (1) den alt seo, nuair a bheas údarás áitiúil ag déanamh oibreacha de bhun an Achta seo, nó de bhun orduithe nó comhaontuithe arna dhéanamh faoi, glacfaid pé forchúraim agus déanfaid pé socruithe chun iascach a chaomhaint a chomhairleos an tAire Talmhaíochta dóibh go ginearálta nó i gcásanna áirithe.
(2) Notwithstanding the exemption conferred by subsection (1) of this section, a local authority shall, when executing works pursuant to this Act or an order or agreement made thereunder, take such precautions and make such provisions for the protection of fisheries as the Minister for Agriculture either generally or in particular cases may advise.
Uimhir 17 de 1949: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚLA (OIBREACHA), 1949
(2) Ní dhéanfar comhaontú faoin alt seo gan dul i gcomhairle leis an Aire Talmhaíochta agus Iascaigh, leis na Coimisinéirí agus le haon údarás pleanála ar ina limistéar atá an talamh iomchuí nó aon chuid de.
(2) An agreement under this section shall be entered into only after consultation with the Minister for Agriculture and Fisheries, the Commissioners and any planning authority in whose area the relevant land or any part thereof is situate.
Uimhir 39 de 1976: AN tACHT UM FHIADHÚLRA, 1976
I bhfianaise na n-éifeachtaí a d’fhéadfadh caibidlíocht comhaontuithe trádála a dhéanfar amach anseo agus modhnuithe ar an gcomhbheartas talmhaíochta a bheith ar na réigiúin is forimeallaí, ba cheart aird ar leith a thabhairt ar shainiúlachtaí na réigiún sin i gcomhthéacs na n-anailísí, na staidéar agus na measúnachtaí a dhéantar i ndáil leis an gcaibidlíocht agus leis na modhnuithe sin.
Given the potential effects that negotiation of future trade agreements and modifications to the common agricultural policy may have on the outermost regions, specific regard should be given to the special characteristics of these regions in the context of the analyses, studies and assessments carried out in relation to these negotiations and modifications.
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle
Cuirfidh an Coimisiún caibidil shonrach san áireamh sna hanailísí, sa staidéar agus sna measúnuithe a dhéanann sé i gcomhthéacs comhaontuithe trádála agus an chomhbheartais talmhaíochta le haghaidh aon ábhair ina bhfuil leas ar leith ag na réigiúin is forimeallaí.
The Commission shall include a specific chapter in the analyses, studies and assessments it carries out in the context of trade agreements and the common agricultural policy for any topic in which the outermost regions have a particular interest.
Rialachán (AE) Uimh. 228/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Márta 2013 lena leagtar síos bearta sonracha don talmhaíocht sna réigiúin is forimeallaí den Aontas agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 247/2006 ón gComhairle
Go háirithe, ní bheidh feidhm ag Airteagal 101(1) den Chonradh maidir le comhaontuithe, cinntí agus cleachtais feirmeoirí, comhlachas feirmeoirí, nó comhlachas na gcomhlachas sin ar Cuid de Bhallstát aonair iad, a bhaineann le táirgeadh nó díol táirgí talmhaíochta nó úsáid comháiseanna chun táirgí talmhaíochta a stóráil, a chóireáil nó a phróiseáil, agus nach leagann síos oibleagáid ar bith praghsanna comhionanna a ghearradh, mura measann an Coimisiún go n-eisiatar iomaíocht ar an mbealach sin nó go bhfuil cuspóirí Airteagal 39 den Chonradh i gcontúirt.
In particular, Article 101(1) of the Treaty shall not apply to agreements, decisions and practices of farmers, farmers' associations, or associations of such associations belonging to a single Member State which concern the production or sale of agricultural products or the use of joint facilities for the storage, treatment or processing of agricultural products, and under which there is no obligation to charge identical prices, unless the Commission finds that competition is thereby excluded or that the objectives of Article 39 of the Treaty are jeopardised.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)
Glacfaidh an Coimisiún gníomhartha cur chun feidhme lena leagfar sios bearta chun na ceanglais atá leagtha síos i gcomhaontuithe idirnáisiúnta a tugadh[…] i gcrích i gcomhréir leis […]an gConradh a chomhlíonadh, [nó in aon ghníomh ábhartha eile] arna ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 43(2) nó le hAirteagal 207 CFAE, nó faoin gComhtharaif Chustaim maidir le dleachtanna allmhairiúcháin i leith táirgí talmhaíochta.
The Commission shall adopt implementing acts laying down measures to comply with requirements laid down in international agreements which have been concluded in accordance with the TFEU or in any other relevant act adopted in accordance with Article 43(2) or Article 207 TFEU or the Common Customs Tariff as regards the calculation of import duties for agricultural products.
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
An Comhaontú lena mbunaítear an Ciste Idirnáisiúnta d'Fhorbairt Talmhaíochta.
AGREEMENT ESTABLISHING THE INTERNATIONAL FUND FOR AGRICULTURAL DEVELOPMENT.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
comhaontuithe, cinntí agus cleachtais chomhbheartaithe a fhéadfaidh saobhadh iomaíochta a chruthú nach bhfuil fíor-riachtanach chun cuspóirí an chomhbheartais talmhaíochta arna saothrú le gníomhaíocht na heagraíochta idirchraoibhe a bhaint amach;
agreements, decisions and concerted practices which may create distortions of competition which are not essential to achieving the objectives of the common agricultural policy pursued by the interbranch organisation activity;
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)
D’fhonn coinníollacha aonfhoirmeacha a áirithiú i gcur chun feidhme an Rialacháin seo maidir le hallmhairí agus deimhnithe próiseála isteach, ba cheart cumhachtaí cur chun feidhme a thabhairt don Choimisiún i dtaca le forálacha chun an próiseas a bhainistiú lena ráthú nach sáraítear na cainníochtaí atá ar fáil laistigh de na cuótaí taraife, agus bearta maidir le cainníochtaí nár úsáideadh den chuóta taraife a ath-leithdháileadh, bearta cosanta a ghlacadh i gcoinne allmhairiú isteach san Aontas i gcomhréir le Rialachán (CE) Uimh. 260/2009 ón gComhairle(16)agus Rialachán (CE) Uimh. 625/2009 ón gComhairle(17)nó bearta cosanta dá bhforáiltear i gcomhaontuithe idirnáisiúnta, bearta maidir le cainníocht na dtáirgí talmhaíochta a bhféadfar deimhnithe próiseála isteach a eisiúint ina dtaobh, bearta maidir le cur chun feidhme chóras na ndeimhnithe próiseála isteach i dtaca leis na doiciméid agus na nósanna imeachta is gá chun iarratais a thaisceadh agus deimhnith e próiseála isteach a eisiúint, bearta maidir le bainistiú na ndeimhnithe próiseála isteach ag na Ballstáit agus na nósanna imeachta a bhaineann le cúnamh riaracháin idir na Ballstáit, bearta lena gcuirtear teorainn leis na cainníochtaí ar féidir deimhnithe próiseála isteach a úsáid ina dtaobh, lena ndiúltaítear cainníochtaí ar cuireadh iarratas isteach ina dtaobh i dtaca leis na deimhnithe sin agus lena gcuirtear ar fionraí taisceadh iarratas ar dheimhnithe próiseála isteach i gcásanna ina gcuirtear iarratais isteach ar chainníochtaí móra, agus bearta lena gcuirtear ar fionraí úsáid próiseála nó socruithe próiseála isteach i gcás ubh-albaimine agus lachtalbaimine.
In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation as regards imports and inward processing arrangements, implementing powers should also be conferred on the Commission in respect of measures to manage the process guaranteeing that the quantities available within the tariff quotas are not exceeded, and measures to reallocate unused quantities of the tariff quota, safeguard measures against imports into the Union in accordance with Council Regulations (EC) No 260/2009(16)and (EC) No 625/2009(17)or safeguard measures provided for in international agreements, measures concerning the quantity of agricultural products for which inward processing certificates may be issued, measures on the implementation of the inward processing certificate system as regards required documents and procedures for lodging applications and issuing inwa rd processing certificates, measures on the management of the inward processing certificates by the Member States, the procedures relating to administrative assistance between the Member States, measures limiting the quantities for which inward processing certificates may be issued, rejecting quantities applied for in respect of those certificates and suspending the lodging of applications for inward processing certificates where large quantities are applied for, and measures suspending the use of processing or inward processing arrangements for ovalbumin and lactalbumin.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
(9) Ní údarófar le haon ní san alt seo d’IIÉ aon talamh atá faoi réir blianachta talamhcheannaigh ná aon cheart thar thalamh den sórt sin nó ann nó faoi nó ina leith a fháil (go héigeantach nó trí chomhaontú) gan toiliú an Aire Talmhaíochta, Iascaigh agus Bia.
(9) Nothing in this section shall authorise IFI to acquire (either compulsorily or by agreement) save with the consent of the Minister for Agriculture, Fisheries and Food, any land which is subject to a land purchase annuity or any right over, in, under or in respect of such land.
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
ciallaíonn “comhaontú bainistíochta” comhaontú arna dhéanamh ag an Aire nó ag Aire eile den Rialtas le húdarás poiblí nó le húdaráis phoiblí nó le haon duine eile nó daoine eile chun críocha na Treorach um Ghnáthóga nó na Treorach um Éin agus féadfaidh comhaontú arna dhéanamh faoi alt 18 den Phríomh-Acht nó faoi scéim talmhaíochta comhshaoil a bheith ar áireamh ann, ach gan a bheith teoranta dó;
“management agreement” means an agreement entered into by the Minister or another Minister of Government with a public authority or authorities or any other person or persons for the purposes of the Habitats Directive or the Birds Directive and may include, but is not limited to, an agreement entered into under section 18 of the Principal Act or an agri-environmental scheme;
SI No_477_of_2011
Dá bhrí sin, ba cheart foráil a dhéanamh go mbeidh feidhm ag na rialacha maidir le hiomaíocht a bhaineann leis na comhaontuithe, na cinntí agus na cleachtais dá dtagraítear in Airteagal 101 CAE, agus le mí-úsáid ceannasachta maidir le táirgeadh agus trádáil táirgí talmhaíochta, fad is nach gcuireann cur i bhfeidhm na rialacha sin baint amach chuspóirí an CBT i gcontúirt.
It should be provided that the rules on competition relating to the agreements, decisions and practices referred to in Article 101 TFEU and to abuse of a dominant position apply to the production of, and the trade in, agricultural products, provided that their application does not jeopardise the attainment of the objectives of the CAP.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Ba cheart foráil a dhéanamh, dá bhrí sin, maidir leis na rialacha ginearálta is infheidhme ar tháirgí talmhaíochta próiseáilte nach liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le CFAE a shíneadh chuig táirgí talmhaíochta áirithe a liostaítear san Iarscríbhinn sin má fhoráiltear i gcomhaontú idirnáisiúnta maidir le asamhlú an dá chineál táirge sin.
Provision should therefore be made for extending the general rules applicable to processed agricultural products not listed in Annex I to the TFEU to certain agricultural products listed in that Annex where an international agreement provides for the assimilation of those two types of products.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
na hoiriúnuithe ar Iarscríbhinn I go hIarscríbhinn V lena n-áirítear táirgí talmhaíochta próiseáilte agus earraí nach bhfuil liostaithe in Iarscríbhinn I a scriosadh agus táirgí talmhaíochta próiseáilte nua agus earraí nach bhfuil liostaithe in Iarscríbhinn I a chur san áireamh, do chomhaontuithe idirnáisiúnta arna dtabhairt i gcrích nó arna gcur i bhfeidhm go sealadach ag an Aontas i gcomhréir le CFAE;
the adaptations of Annexes I to V including deletion of processed agricultural products and non-Annex I goods and inclusion of new processed agricultural products and non-Annex I goods, to international agreements concluded or provisionally applied by the Union in accordance with the TFEU;
Rialachán (AE) Uimh. 510/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leagtar síos na socruithe trádála is infheidhme maidir le hearraí áirithe ar toradh ar phróiseáil táirgí talmhaíochta iad agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1216/2009 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 614/2009 ón gComhairle
Cé is moite de bheachaireacht, beidh toirmeasc ar tháirgeadh beostoic gan ghabháltas i gcás nach ndéanann an feirmeoir a bhfuil rún aige beostoc orgánach a tháirgeadh bainistíocht ar thalamh talmhaíochta agus nach bhfuil comhaontú comhair scríofa le feirmeoir eile aige i ndáil le haonaid táirgthe orgánacha nó aonaid táirgthe atá á dtiontú a úsáid don bheostoc sin.
Except in the case of beekeeping, landless livestock production, where the farmer intending to produce organic livestock does not manage agricultural land and has not established a written cooperation agreement with a farmer as regards the use of organic production units or in-conversion production units for that livestock, shall be prohibited.
Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
Ba cheart na rialacha maidir le hiomaíocht a bhaineann leis na comhaontuithe, cinntí agus cleachtais dá dtagraítear in Airteagal 101 den Chonradh, agus le mí-úsáid ceannasachta a chur i bhfeidhm maidir le táirgeadh agus trádáil táirgí talmhaíochta, fad is nach gcuireann a gcur i bhfeidhm bac ar fheidhmiú eagraíochtaí náisiúnta na margaí talmhaíochta agus nach gcuireann siad baint amach chuspóirí an CBT i gcontúirt.
The rules on competition relating to the agreements, decisions and practices referred to in Article 101 of the Treaty and to the abuse of dominant positions should be applied to the production of, and trade in, agricultural products, in so far as their application does not impede the functioning of national organisations of agricultural markets or jeopardise the attainment of the objectives of the CAP.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear comheagraíocht na margaí talmhaíochta agus maidir le forálacha sonracha i gcomhair táirgí áirithe talmhaíochta (Rialachán maidir le CEM Aonair)
Dá bhrí sin, ba cheart foráil a dhéanamh go mbeidh feidhm ag na rialacha maidir le hiomaíocht a bhaineann leis na comhaontuithe, na cinntí agus na cleachtais dá dtagraítear in Airteagal 101 CAE, agus le mí-úsáid ceannasachta maidir le táirgeadh agus trádáil táirgí talmhaíochta, fad is nach gcuireann cur i bhfeidhm na rialacha sin baint amach chuspóirí an CBT i gcontúirt.
It should be provided that the rules on competition relating to the agreements, decisions and practices referred to in Article 101 TFEU and to abuse of a dominant position apply to the production of, and the trade in, agricultural products, provided that their application does not jeopardise the attainment of the objectives of the CAP.
NoDG-2013-02013R1308_EN-GA-DWN
Beidh toirmeasc ar thairgeadh beostoic gan ghabháltas i gcás nach ndéanann an feirmeoir atá i mbun beostoc a tháirgeadh bainistíocht ar thalamh talmhaíochta agus nach bhfuil comhaontú comhair scríofa le feirmeoir eile aige.
Where the farmer producing livestock does not manage agricultural land and has not established a written cooperation agreement with another farmer, landless livestock production shall be prohibited.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha, lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. XXX/XXX ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [an Rialachán maidir le rialuithe oifigiúla] agus lena n_x001e_aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
Comhaontú idir an Comhphobal Eorpach agus Cónaidhm na hEilvéise maidir le Trádáil i dTáirgí Talmhaíochta.
AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN COMMUNITY AND THE SWISS CONFEDERATION ON TRADE IN AGRICULTURAL PRODUCTS. LAID BY FOREIGN AFFAIRS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Dara Comhaontú Athbhreithnithe idir Aire Talmhaíochta agus Iascaigh...agus Aire Talmhaíochta, Iascaigh... agus Aire Talmhaíochta, iascaigh agus Bia na Ríochta Aontaithe chun SIúcra a Cheannach agus a Dhíol, 30/5/67
Second Revisional Agreement between the Minister for Agriculture and Fisheries...and the Minister of Agriculture, Fisheries and Food for the United Kingdom for the purchase and sale of Sugar, 30 June, 67
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Ráitis maidir leis an gComhaontú ag Comhairle na nAirí Talmhaíochta faoin gCor i dtaobh BSE.
STATEMENTS ON THE AGREEMENT AT THE COUNCIL OF AGRICULTURE MINISTERS ON THE BSE SITUATION.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Dul Chun Cinn a Chothú. Comhaontú Comhpháirtíochta Sóisialaí 2003-2005. An Cúigiú Tuarascáil faoi Dhul Chun Cinn-Téacs Talmhaíochta Athbhreithnithe.
SUSTAINING PROGRESS. SOCIAL PARTNERSHIP AGREEMENT 2003-2005. FIFTH PROGRESS REPORT-REVISED AGRICULTURE TEXT.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie