Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (34)
Ag ár gcruinniú amárach, buailfimid le hionadaithe ó Pobail Teorann in éadan an Bhreatimeachta, Gnóthais Bheaga agus Mheánmhéide na hÉireann agus Cónaidhm Thionscail na Breataine, Tuaisceart Éireann chun a dtuairimí a fháil ar thionchar an Bhreatimeachta ar phobail agus ar ghnóthaí i réigiún na teorann.
AT OUR MEETING TOMORROW, WE WILL MEET WITH REPRESENTATIVES FROM BORDER COMMUNITIES AGAINST BREXIT, THE IRISH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES’ ASSOCIATION AND CBI NORTHERN IRELAND TO GET THEIR PERSPECTIVES ON THE IMPACT OF BREXIT ON COMMUNITIES AND BUSINESS IN THE BORDER AREA.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Peadar Tóibín: Beidh an Coiste ag díriú arís ar thionchar an Bhreatimeachta ar phobail na teorann agus ar a dteastaíonn a dhéanamh chun comhar pobail, sóisialta agus eacnamaíoch a chothú i bhfianaise an Bhreatimeachta.
CATHAOIRLEACH OF THE COMMITTEE PEADAR TÓIBÍN SAID: THE COMMITTEE WILL CONTINUE ITS FOCUS ON THE IMPACT OF BREXIT ON BORDER COMMUNITIES AND WHAT NEEDS TO BE DONE TO FOSTER COMMUNITY, SOCIAL AND ECONOMIC CO-OPERATION IN LIGHT OF BREXIT.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Cromfaidh an Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta athuair ar éisteachtaí maidir leis an mBreatimeacht agus le pobail na teorann 9 Bealtaine 2017 Cromfaidh an Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta athuair ar éisteachtaí maidir leis an tionchar a d’fhéadfadh a bheith ag an mBreatimeacht ar an bhforbairt phobail, shóisialta agus eacnamaíoch agus ar an gcomhar i gcontaetha na teorann sa todhchaí amárach, Dé Céadaoin, an 10 Bealtaine 2017.
COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL & GAELTACHT AFFAIRS RESUMES HEARINGS ON BREXIT AND BORDER COMMUNITIES 9 MAY 2017 THE COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL & GAELTACHT AFFAIRS WILL RESUME ITS HEARINGS ON THE POTENTIAL IMPACT OF BREXIT ON THE FUTURE OF COMMUNITY, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION IN BORDER COUNTIES TOMORROW, WEDNESDAY, 10 MAY 2017.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—Aire aonair Brexit a bhunú ag leibhéal Comh-Aireachta ar a mbeidh an cúram freagra uile-Rialtais ar dhúshlán Brexit a stiúradh;
—TO ESTABLISH A SINGLE MINISTER FOR BREXIT AT CABINET LEVEL TASKED WITH LEADING A WHOLE-OF-GOVERNMENT RESPONSE TO THE CHALLENGE OF BREXIT;
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—go ndéanfadh crua-Brexit sláine agus stádas institúideach, bunreachtúil agus dlíthiúil Chomhaontú Aoine an Chéasta a lagú; agus
—A HARD BREXIT WOULD UNDERMINE THE INSTITUTIONAL, CONSTITUTIONAL, AND LEGAL INTEGRITY AND STATUS OF THE GFA; AND
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—gur beag an cúnamh dó stádas speisialta lasmuigh d’AE a bheith ag Tuaisceart Éireann agus aghaidh á thabhairt aige ar na dúshláin mhóra pholaitiúla, shóisialta agus eacnamaíocha a éireoidh as Brexit; a mheasúnú:
—A SPECIAL STATUS RELATIONSHIP FOR NORTHERN IRELAND OUTSIDE OF THE EU WOULD DO LITTLE TO DEAL WITH THE MASSIVE POLITICAL, SOCIAL AND ECONOMIC CHALLENGES THROWN UP BY BREXIT; CONCLUDES THAT:
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Ag an gcruinniú amárach, beimid ag plé le hionadaithe ó Comhar Éireann, ón Lárionad um Staidéar Trasteorann agus ó Idir-Thrádáil Éireann chun a dtuairimí a fháil ar thionchar an Bhreatimeachta agus ar conas is fearr dul i ngleic leis na fadhbanna áirithe atá ann do phobail agus gnóthaí i réigiún na teorann.
AT OUR MEETING TOMORROW, WE WILL HEAR FROM REPRESENTATIVES OF CO-OPERATION IRELAND, THE CENTRE FOR CROSS BORDER STUDIES AND INTERTRADE IRELAND TO GET THEIR PERSPECTIVES ON THE IMPACT OF BREXIT AND HOW BEST THE PARTICULAR ISSUES FACING COMMUNITIES AND BUSINESSES IN THE BORDER REGION CAN BE ADDRESSED.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Brexit agus an gá le hainmniú speisialta do Thuaisceart Éireann.
BREXIT AND THE NEED FOR A SPECIAL DESIGNATION FOR NORTHERN IRELAND.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Peadar Tóibín: Tá an Breatimeacht ar cheann de na príomhdhúshláin atá ann d’Éirinn, ach d’fhéadfadh gur mó an tionchar a bheidh aige ar chontaetha na teorann ná ar an gcuid eile den tír.
CATHAOIRLEACH OF THE COMMITTEE PEADAR TÓIBÍN SAID: BREXIT IS ONE OF THE MAJOR ISSUES FACING IRELAND, BUT COULD HAVE A POTENTIALLY GREATER IMPACT ON BORDER COUNTIES.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Peadar Tóibín: Leanfaidh an Comhchoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta amárach lena shraith cruinnithe chun plé a dhéanamh ar a bhfuil i ndán don fhorbairt phobail, shóisialta agus eacnamaíoch agus don chomhar i gcontaetha na teorann i bhfianaise an Bhreatimeachta.
CATHAOIRLEACH OF THE COMMITTEE PEADAR TÓIBÍN SAID: TOMORROW, THE JOINT COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL AND GAELTACHT AFFAIRS WILL CONTINUE ITS SERIES OF MEETINGS TO DISCUSS THE FUTURE OF COMMUNITY, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION IN BORDER COUNTIES IN LIGHT OF BREXIT.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Dúirt Cathaoirleach an Choiste, Peadar Tóibín: Amárach, tionólfaidh an Comhchoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta an chéad cheann de thrí chruinniú a bheidh aige chun an fhorbairt phobail, shóisialta agus eacnamaíoch agus an comhar i gcontaetha na teorann sa todhchaí i bhfianaise Brexit a phlé.
CATHAOIRLEACH OF THE COMMITTEE PEADAR TÓIBÍN SAID: TOMORROW, THE JOINT COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL AND GAELTACHT AFFAIRS WILL HOLD THE FIRST OF THREE MEETINGS TO DISCUSS THE FUTURE OF COMMUNITY, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION IN BORDER COUNTIES IN LIGHT OF BREXIT.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—soiléiriú a thabhairt ar an tionchar a bheidh ag Brexit ar an margadh árachais mótair in Éirinn, lena n-áirítear an tsaincheist maidir leis an Ríocht Aontaithe agus Giobráltar do bhaint leas as ‘pascheadú’.
—CLARIFY THE IMPACT BREXIT WILL HAVE ON THE MOTOR INSURANCE MARKET IN IRELAND, INCLUDING THE ISSUE OF ‘PASSPORTING’ IN FROM THE UK AND GIBRALTAR.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Éisteachtaí maidir leis an mBreatimeacht agus le pobail na teorann ag dul ar aghaidh sa Choiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta5 Aibreán 2017 Beidh an fhorbairt phobail, shóisialta agus eacnamaíoch agus an comhar i gcontaetha na teorann sa todhchaí ar chlár chruinniú an Choiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta amárach, Déardaoin, an 6 Aibreán 2017.
COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL & GAELTACHT AFFAIRS CONTINUES HEARINGS ON BREXIT AND BORDER COMMUNITIES 5 APRIL 2017 THE FUTURE OF COMMUNITY, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION IN BORDER COUNTIES WILL BE ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL & GAELTACHT AFFAIRS TOMORROW, THURSDAY, 6 APRIL 2017.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
DRÉACHT-ORDUITHE TAGARTHA DO CHOISTE BREXIT AN TSEANAIDD’AINNEOIN AON NÍ SNA BUAN-ORDUITHE—(1)
DRAFT ORDERS OF REFERENCE FOR SEANAD BREXIT COMMITTEE THAT , notwithstanding anything in Standing Orders -(1)
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Breatimeacht agus pobail na teorann faoi chaibidil ag an gCoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltacht an 28 Márta 2017 Beidh an fhorbairt phobail, shóisialta agus eacnamaíoch agus an comhar i gcontaetha na teorann sa todhchaí ar chlár chruinniú an Choiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta amárach, Dé Céadaoin, an 29 Márta 2017.
HOUSES OF THE OIREACHTAS MEDIA RELEASE COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL & GAELTACHT AFFAIRS TO DISCUSS BREXIT AND BORDER COMMUNITIES 28 MARCH 2017 THE FUTURE OF COMMUNITY, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION IN BORDER COUNTIES WILL BE ON THE AGENDA OF THE COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL & GAELTACHT AFFAIRS TOMORROW, WEDNESDAY, 29 MARCH 2017.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Coiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta chun díriú ar thionchar Brexit ar phobail na teorann
HOUSES OF THE OIREACHTAS MEDIA RELEASE COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL & GAELTACHT AFFAIRS TO FOCUS ON IMPACT OF BREXIT ON BORDER COMMUNITIES
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—ábhair imní a chur in iúl ag leibhéal AE maidir le ‘siopadóireacht rialála’ ag gnólachtaí seirbhísí airgeadais atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe (RA) agus iad ag iarraidh rochtain ar an Aontas Eorpach a chaomhnú i ndiaidh Brexit;
—RAISE CONCERNS AT EU LEVEL ABOUT ‘REGULATORY SHOPPING’ BY UNITED KINGDOM (UK) BASED FINANCIAL SERVICES FIRMS SEEKING TO PRESERVE ACCESS TO THE EU FOLLOWING BREXIT;
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
maidir le dréacht-treoirlínte na Comhairle Eorpaí (Airteagal 50) le haghaidh caibidlíochtaí Brexit.
RE EUROPEAN COUNCIL (ARTICLE 50) DRAFT GUIDELINES FOR BREXIT NEGOTIATIONS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Seisiún A: 2.30 P.M. [Pobail Teorann in éadan an Bhreatimeachta agus Gnóthais Bheaga agus Mheánmhéide na hÉireann]
SESSION A: 2.30 P.M. [BORDER COMMUNITIES AGAINST BREXIT AND IRISH SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES' ASSOCIATION]
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Ráitis maidir le Brexit
STATEMENTS ON BREXIT.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Go mbreithneoidh Seanad Éireann an Tuarascáil ó Roghchoiste Speisialta an tSeanaid um an Ríocht Aontaithe do Tharraingt Siar as an Aontas Eorpach ‘Brexit: Impleachtaí agus Réitigh Ionchasacha’, ar leagadh cóipeanna di faoi bhráid Sheanad Éireann an 30 Meitheamh, 2017.
THAT SEANAD ÉIREANN SHALL CONSIDER THE REPORT OF THE SEANAD SPECIAL SELECT COMMITTEE ON THE WITHDRAWAL OF THE UNITED KINGDOM FROM THE EUROPEAN UNION ENTITLED ‘BREXIT: IMPLICATIONS AND POTENTIAL SOLUTIONS’, COPIES OF WHICH WERE LAID BEFORE SEANAD ÉIREANN ON 30TH JUNE, 2017.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—gur shoiléirigh Rialtas na Breataine faoi seo go ndéanfaidh said Airteagal 50 de Chonradh Liospóin a thionscnamh faoi dheireadh Mhárta 2017, agus tús a chur leis an bpróiseas imeachta, agus iarrfaidh said imeacht ón margadh aonair le crua-Brexit mar a thugtar air; agus
—THE BRITISH GOVERNMENT HAS NOW MADE CLEAR THAT THEY WILL TRIGGER ARTICLE 50 OF THE LISBON TREATY BY THE END OF MARCH 2017, AND BEGIN THE EXIT PROCESS, AND WILL ALSO BE SEEKING TO LEAVE THE SINGLE MARKET IN A SO-CALLED HARD BREXIT; AND
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tá na pobail i réigiún na teorann ag brath ar a chéile chun leanúint ar aghaidh ag fás agus, dá ndéanfaí teorainn chrua a fhorchur tar éis an Bhreatimeachta, bheadh fíor-dhrochthionchar aige sin ar fhás eacnamaíoch agus comhtháthú leanúnach na bpobal sin.
THE COMMUNITIES IN THE BORDER REGION ARE DEPENDENT ON EACH OTHER FOR THEIR CONTINUED ECONOMIC GROWTH AND THE POTENTIAL IMPOSITION OF A HARD BORDER FOLLOWING BREXIT WOULD HAVE A SERIOUS DETRIMENTAL IMPACT ON THEIR CONTINUED ECONOMIC GROWTH AND COHESION.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tá na pobail i réigiún na teorann ag brath ar a chéile chun leanúint ar aghaidh ag fás ó thaobh geilleagair de agus, dá ndéanfaí teorainn chrua a fhorchur tar éis an Bhreatimeachta, bheadh fíor-dhrochthionchar aige sin ar fhás eacnamaíoch agus comhtháthú leanúnach na bpobal sin.
THE COMMUNITIES IN THE BORDER REGION ARE DEPENDENT ON EACH OTHER FOR THEIR CONTINUED ECONOMIC GROWTH AND THE POTENTIAL IMPOSITION OF A HARD BORDER FOLLOWING BREXIT WOULD HAVE A SERIOUS DETRIMENTAL IMPACT ON THEIR CONTINUED ECONOMIC GROWTH AND COHESION.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tá na pobail i réigiún na teorann ag brath ar a chéile chun leanúint ar aghaidh ag fás ó thaobh geilleagair de agus, dá ndéanfaí teorainn chrua a fhorchur tar éis Brexit, bheadh fíor-dhrochthionchar aige sin ar fhás eacnamaíoch agus comhtháthú leanúnach na bpobal sin.
THE COMMUNITIES IN THE BORDER REGION ARE DEPENDENT ON EACH OTHER FOR THEIR CONTINUED ECONOMIC GROWTH AND THE POTENTIAL IMPOSITION OF A HARD BORDER FOLLOWING BREXIT WOULD HAVE A SERIOUS DETRIMENTAL IMPACT ON THEIR CONTINUED ECONOMIC GROWTH AND COHESION.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Na hImpleachtaí atá ag Brexit do Chomhaontú Aoine an Chéasta: Príomhchinnt
THE IMPLICATIONS OF BREXIT FOR THE GOOD FRIDAY AGREEMENT: KEY FINDINGS
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Na himpleachtaí atá ag Brexit do Comhaontú Aoine an Chéasta: na Príomhchinntí. Meitheamh, 2017.
THE IMPLICATIONS OF BREXIT FOR THE GOOD FRIDAY AGREEMENT: KEY FINDINGS. JUNE, 2017.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Tá an Comhchoiste um Ealaíona, Oidhreacht, Gnóthaí Réigiúnacha, Tuaithe agus Gaeltachta ag déanamh plé faoi láthair ar a bhfuil i ndán don fhorbairt phobail, shóisialta agus eacnamaíoch agus don chomhar i gcontaetha na teorann i bhfianaise an Bhreatimeachta.
THE JOINT COMMITTEE ON ARTS, HERITAGE, REGIONAL, RURAL AND GAELTACHT AFFAIRS IS CURRENTLY DISCUSSING THE FUTURE OF COMMUNITY, SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT AND COOPERATION IN BORDER COUNTIES IN LIGHT OF BREXIT.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
An Tionchar Eacnamaíoch Dóchúil a bheidh ag Brexit agus Béim ar Leith ar Phoist agus Fiontair. (Márta 2017).
THE LIKELY ECONOMIC IMPACT OF BREXIT WITH PARTICULAR EMPHASIS ON JOBS AND ENTERPRISE. (MARCH, 2017).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—go bhféadfadh gurb amhlaidh má leantar le crua-Brexit a shaothrú go bhforchuirfí leasú ar an Northern Ireland Act, 1998 a thugann inniúlacht agus údarás reachtach do Chomhaontú Aoine an Chéasta;
—THE PURSUIT OF A HARD BREXIT MAY WELL IMPOSE THE AMENDMENT OF THE NORTHERN IRELAND ACT 1998, WHICH GIVES LEGISLATIVE COMPETENCE AND AUTHORITY TO THE GFA;
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—tuarascáil a thabhairt do Thithe an Oireachtais, ar bhonn ráithiúil, maidir le forbairtí sna caibidlíochtaí Brexit mar aon le hanailís shonrach earnála a chuirfidh bonn eolais faoi dhíospóireacht phoiblí agus a chinnteoidh go mbeidh fíorchuntasacht ann.
—TO REPORT TO THE HOUSES OF THE OIREACHTAS, ON A QUARTERLY BASIS, REGARDING DEVELOPMENTS IN THE BREXIT NEGOTIATIONS WITH A SPECIFIC SECTORAL ANALYSIS TO INFORM PUBLIC DEBATE AND ENSURE GENUINE ACCOUNTABILITY.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
—forais Thuaidh-Theas agus na Breataine-na hÉireann a athbhreithniú agus a athleasú lena chinntiú go mbeidh sé ar a gcumas aghaidh a thabhairt ar na dúshláin agus na deiseanna a éiríonn as Brexit;
—TO REVIEW AND REFORM NORTH-SOUTH AND BRITISH-IRISH INSTITUTIONS TO ENSURE THAT THEY ARE FIT FOR PURPOSE IN ADDRESSING THE CHALLENGES AND OPPORTUNITIES POSED BY BREXIT;
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
a chreidiúint, mar aon leis an gCiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta, le Comhdháil na gCeardchumann agus le Cónaidhm Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann, go bhfuil i bhfad níos mó infheistíochta caipitil ag teastáil ná an €2.65 billiún a shamhlaítear sa Phlean Caipitil, d’fhonn dul i ngleic le baic ar bhonneagar, infheistíocht easnamhach a rinneadh san am atá caite a chúiteamh, déileáil leis an bhfás mear laistigh den gheilleagar baile, déileáil le daonra atá ag méadú agus ag dul in aois, chomh maith le dul i ngleic leis na dúshláin ar leith a éiríonn as Brexit;
TOGETHER WITH THE INTERNATIONAL MONETARY FUND, THE IRISH CONGRESS OF TRADE UNIONS AND THE IRISH BUSINESS AND EMPLOYERS CONFEDERATION BELIEVES THAT, IN ORDER TO TACKLE INFRASTRUCTURAL BOTTLENECKS, MAKE UP FOR HISTORICAL UNDERINVESTMENT, DEAL WITH THE RAPID GROWTH WITHIN THE DOMESTIC ECONOMY, DEAL WITH A GROWING AND AGEING POPULATION, AS WELL AS TACKLE THE PARTICULAR CHALLENGES POSED BY BREXIT, MUCH GREATER CAPITAL INVESTMENT IS REQUIRED THAN THE €2.65 BILLION ENVISAGED IN THE CAPITAL PLAN;
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Beidh sé ina dhíol spéise dúinn tuairimí an chomhlachta seo a fháil maidir le tionchar an Bhreatimeachta ar cibé acu an leanfar leis an maoiniú seo.
WE WILL BE INTERESTED IN GETTING ITS PERSPECTIVES ON THE IMPACT OF BREXIT ON THE CONTINUED OPERATION OF THIS FUNDING.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie