Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (21977)
As bun-chóimhiotail chopair/nicile (coprainicil) nó bun-chóimhiotail chopair/nicile/since (airgead nicile)
Of copper-nickel base alloys (cupro-nickel) or copper-nickel-zinc base alloys (nickel silver)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
bun-chíos. ciallaíonn an abairt “bun-chíos”—
the expression "basic rent" means—
Uimhir 4 de 1946: AN tACHT SRIANTA CÍOSA, 1946
(f) taibhseáin, taispeántais agus léiris a chur ar bun nó cuidiú lena gcur ar bun.
( f ) promote or aid in the promotion of displays, exhibitions and demonstrations.
Uimhir 10 de 1946: AN tACHT FORBARTHA MÓNA, 1946
(d) dul isteach in aon bhád atá i mbun, nó ar tí dul i mbun, iascaireachta,
( d ) enter any boat engaged or about to engage in fishing,
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
(d) dul isteach in aon bhád atá i mbun, nó ar tí dul i mbun, iascaireachta,
( d ) enter any boat engaged or about to engage in fishing,
Uimhir 1 de 1980: AN tACHT IASCAIGH, 1980
Modhanna tipiciúla chun maoiniú a thiomsú ná maoiniú príobháideach trí bhunanna cothromais nó trí iasachtaí.
Private financing through equity stakes or loans are typical ways of raising financing.
Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Tochtanna le spriongaí inmheánacha agus bunanna dóibh.
Spring interior mattresses and bases therefor.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Tochtanna le spriongaí inmheánacha agus bunanna dóibh.
Spring interior mattresses and bases therefor.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
bunanna guma coganta;
chewing gum bases;
Rialachán (CE) Uimh. 1333/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le breiseáin bia
agus bunanna cothromais i gcorparáidí poiblí nach bhfuil coibhéis phríobháideach díobh ann.
and equity stakes in public corporations that are without private equivalent.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Dríodar agus bunanna ola;
Oil foots and dregs;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
BUNANNA NEAMHORGÁNACHA AGUS OCSAÍDÍ, HIODROCSAÍDÍ AGUS SÁROCSAÍDÍ DE MHIOTAIL
INORGANIC BASES AND OXIDES, HYDROXIDES AND PEROXIDES OF METALS
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
bunanna neamhorgánacha eile;
other inorganic bases;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Eile, lena n-áirítear bunanna, lúbanna agus boilg
Other, including butts, bends and bellies
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Dríodar agus bunanna ola;
Oil foots and dregs;
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
ciallaíonn “bólacht adharcach” bólacht ar a bhfuil adharca seachas bunanna adharca nó adharca buntúis;
"horned cattle" means cattle bearing horns other than stub or rudimentary horns;
Uimhir 6 de 1966: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1966
—(1) Má bhíonn cúis ag an Ard-Aighne chun a chreidiúint go bhfuair duine bás in imthosca a thugann, de réir a thuairime, gurb inmholta ionchoisne a chur ar bun, féadfaidh sé a ordú d'aon chróinéir (cibé acu is é nó nach é an cróinéir é a chuirfeadh an t-ionchoisne ar bun de ghnáth) ionchoisne a chur ar bun maidir le bás an duine sin, agus cuirfidh an cróinéir sin ionchoisne ar bun de réir forálacha an Achta seo (agus ionann is dá mba rud é, murab é an cróinéir é a chuirfeadh an t-ionchoisne ar bun de ghnáth, gurb eisean an cróinéir sin), cibé acu a bheidh nó nach mbeidh sé féin nó aon chróinéir eile tar éis an corp a bhreithniú, aon fhiosrú a dhéanamh, aon ionchoisne a chur ar bun, nó aon bheart eile a dhéanamh maidir leis an mbás.
—(1) Where the Attorney General has reason to believe that a person has died in circumstances which in his opinion make the holding of an inquest advisable he may direct any coroner (whether or not he is the coroner who would ordinarily hold the inquest) to hold an inquest in relation to the death of that person, and that coroner shall proceed to hold an inquest in accordance with the provisions of this Act (and as if, not being the coroner who would ordinarily hold the inquest, he were such coroner) whether or not he or any other coroner has viewed the body, made any inquiry, held any inquest in relation to or done any other act in connection with the death.
Uimhir 9 de 1962: AN tACHT CRÓINÉIRÍ, 1962
Oibrithe 20 bliain d'aois agus faoi bhun 21 bliain d'aois Oibrithe 19 mbliana d'aois agus faoi bhun 20 bliain d'aois Oibrithe 18 mbliana d'aois agus faoi bhun 19 mbliana d'aois Oibrithe 17 mbliana d'aois agus faoi bhun 18 mbliana d'aois Oibrithe 16 bliana d'aois agus faoi bhun 17 mbliana d'aois Oibrithe 15 bliana d'aois agus faoi bhun 16 bliana d'aois
Workers of 20 years of age and under 21 years of age Workers of 19 years of age and under 20 years of age Workers of 18 years of age and under 19 years of age Workers of 17 years of age and under 18 years of age Workers of 16 years of age and under 17 years of age Workers of 15 years of age and under 16 years of age
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Oibrithe 17½ mbliana d'aois agus faoi bhun 18 mbliana d'aois Oibrithe 17 mbliana d'aois agus faoi bhun 17½ mbliana d'aois Oibrithe 16½ bliana d'aois agus faoi bhun 17 mbliana d'aois Oibrithe 16 bliana d'aois agus faoi bhun 16½ bliana d'aois Oibrithe 15½ bliana d'aois agus faoi bhun 16 bliana d'aois Oibrithe 15 bliana d'aois agus faoi bhun 15½ bliana d'aois
Workers of 17½ years of age and under 18 years of age Workers of 17 years of age and under 17½ years of age Workers of 16½ years of age and under 17 years of age Workers of 16 years of age and under 16½ years of age Workers of 15½ years of age and under 16 years of age Workers of 15 years of age and under 15½ years of age
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Sochair dífhostaíochta a aisíoc de bhun Airteagal 65 den bhun-Rialachán
Reimbursement of unemployment benefits pursuant to Article 65 of the basic Regulation
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
tobhach ar fhorghníomhú de bhun Airteagal 20 agus imeachtaí dócmhainneachta de bhun Airteagal 21;
levy of execution pursuant to Article 20 and insolvency proceedings pursuant to Article 21;
Rialachán (AE) 2015/2424 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2015 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 207/2009 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail agus Rialachán (CE) Uimh. 2868/95 ón gCoimisiún lena gcuirtear chun feidhme Rialachán (CE) Uimh. 40/94 ón gComhairle maidir leis an trádmharc Comhphobail, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2869/95 ón gCoimisiún maidir leis na táillí iníoctha leis an Oifig um Chomhoiriúnú sa Mhargadh Inmheánach (Trádmharcanna agus Dearaí) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
tobhach forghníomhaithe de bhun Airteagal 23 agus imeachtaí dócmhainneachta de bhun Airteagal 24;
levy of execution pursuant to Article 23 and insolvency proceedings pursuant to Article 24;
Rialachán (AE) 2017/1001 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir leis an trádmharc de chuid an Aontais Eorpaigh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
Gach dritháir fé bhun 18 mbliana agus gach drifiúr fé bhun 21 bliain.
Each brother under the age of 18, and each sister under age of 21.
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
Gach dritháir fé bhun 18 mbliana agus gach drifiúr fé bhun 21 bliain.
Each brother under the age of 16 and each sister under the age of 18.
Uimhir 26 de 1923: ACHT ARM-PHINSEAN, 1923
Mic fé bhun 18 mbliana agus ingheana fé bhun 21 bliain.
Sons under the age of 18 and daughters under the age of 21.
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Dritháireacha fé bhun 18 mbliana agus drifeuracha fé bhun 21 bliain.
Brothers under the age of 18 and sisters under the age of 21. [GA]
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Mic fé bhun 16 mbliana agus ingheana fé bhun 18 mbliana.
Sons under the age of 16 and daughters under the age of 18.
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Gach dritháir fé bhun 18 mbliana agus gach drifiúr fé bhun 21 bliain.
Each brother under the age of 18, and each sister under the age of 21.
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Gach dritháir fé bhun 18 mbliana agus gach drifiúr fé bhun 21 bliain.
Each brother under age the of 16 and each sister under the age of 18.
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Dearbhú ón gCoimisiún maidir leis na tuarascálacha de bhun Airteagal 2(6a)(c) den bhun-Rialachán
Commission declaration concerning the reports pursuant to Article 2(6a)c of the Basic Regulation
Rialachán (AE) 2017/2321 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2016/1036 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad agus Rialachán (AE) 2016/1037 maidir le cosaint i gcoinne allmhairí ar tugadh fóirdheontas ina leith, ar allmhairí iad ó thíortha nach baill den Aontas Eorpach iad
Cuirfear ag bun gach Bille Shibhialta Cothromais faoin Ordú seo a thíolacfar don Chúirt, agus ag bun gach cóipe de, ainmneacha agus seoltaí na ndaoine a mbeartófar é a sheirbheáil orthu; agus, mura mbeartófar é a sheirbheáil ar aon duine, tabharfar ráiteas sa chéill sin ag bun an Bhille Shibhialta agus ag bun gach cóipe de.
At the foot of every Equity Civil Bill under this Order presented to the Court, and of every copy thereof, there shall be placed the names and addresses of the persons intended to be served therewith; and, if no person is intended to be served, a statement to that effect shall be made at the foot of the Civil Bill and of every copy thereof.
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
—Imeachta dlí chuirfidh coiste talmhaíochta ar bun no ar siúl is in ainm na comhairle do cheap an coiste sin agus na focail “ag gníomhú tríd an gcoiste talmhaíochta” i ndiaidh ainm na comhairle sin a cuirfear ar bun no ar siúl iad agus imeachta dlí a cuirfear ar bun no ar siúl i gcoinnibh coiste talmhaíochta is i gcoinnibh na comhairle do cheap an coiste sin agus na focail “ag gníomhú tríd an gcoiste talmhaíochta” i ndiaidh ainm na comhairle sin a cuirfear ar bun no ar siúl iad.
—Legal proceedings had or taken by a committee of agriculture shall be had or taken in the name of the council by whom such committee is appointed with the addition (after the name of such council) of the words "acting by the committee of agriculture", and legal proceedings had or taken against a committee of agriculture shall be had or taken against the council by whom such committee is appointed with the addition (after the name of such council) of the words "acting by the committee of agriculture".
Uimhir 8 de 1931: ACHT TALMHAÍOCHTA, 1931
(2) Aon uair a chuirfear ionchoisne ar bun de bhua an ailt seo agus gur cróinéir seachas an cróinéir a dhéanfadh é de ghnáth a chuirfidh an t-ionchoisne ar bun, déanfaidh an t-údarás áitiúil a dhlífidh tuarastal an chróinéara a chuirfeadh an t-ionchoisne ar bun de ghnáth a íoc cibé táille a bheidh forordaithe a íoc leis an gcróinéir a chuirfidh an t-ionchoisne ar bun maraon le cibé suim faoi chomhair a chostas taistil agus a chostas eile ar a gcomhaontófar idir é féin agus an t-údarás áitiúil nó, cheal comhaontaithe, a shocróidh an tAire.
(2) Whenever an inquest is held by virtue of this section by a coroner other than the coroner who would ordinarily hold the inquest, the local authority liable to pay the salary of the coroner who would ordinarily hold the inquest shall pay the coroner who holds the inquest such fee as may be prescribed together with such sum to cover his travelling and other expenses as shall be agreed upon between him and that local authority or, in default of agreement, as shall be fixed by the Minister.
Uimhir 9 de 1962: AN tACHT CRÓINÉIRÍ, 1962
3. (a) Is tríd an mBille Sibhialta cuí um an Dlí Teaghlaigh, de réir Fhoirm 2N de Sceideal na bhFoirmeacha atá i gceangal leis na hOrduithe seo, fara cibé modhnuithe ar an bhfoirm sin is cuí, san fhoirmle agus ar an modh a fhoráiltear anseo ina dhiaidh seo, a eisiúint as oifig an Chláraitheora Contae don chontae cuí a dhéanfar gach imeacht i leith na nithe seo a leanas faoin Ordú seo a thionscnamh: colscaradh, idirscaradh breithiúnach, faoiseamh tar éis colscaradh coigríche nó idirscaradh lasmuigh den Stát, neamhniú, dearbhuithe stádais phósta, saincheisteanna maoine idir céilí a chinneadh de bhun alt 36 d’Acht 1995/saincheisteanna maoine idir cúplaí a bhí geallta tráth a chinneadh de bhun alt 44 d’Acht 1996, faoiseamh de bhun alt 25 d’Acht 1995, alt 18 d’Acht 1996 nó alt 15A d’Acht 1995, faoiseamh de bhun Acht 1964, faoiseamh de bhun Acht 1997, faoiseamh de bhun Acht 1976 nó faoiseamh de bhun an Dara hAcht ó 1976; ach amháin nach n-eiseofar aon Bhille Sibhialta um an Dlí Teaghlaigh i leith faoisimh tar éis colscaradh coigríche nó idirscaradh lasmuigh den Stát go dtí go mbeidh ceanglais a leagtar síos i Riail 4(b) de na Rialacha seo comhlíonta.
3. (a) All proceedings for divorce, judicial separation, relief after foreign divorce or separation outside the State, nullity, declarations of marital status, the determination of property issues between spouses pursuant to section 36 of the 1995 Act/formerly engaged couples pursuant to section 44 of the 1996 Act, relief pursuant to section 25 of the 1995 Act, section 18 of the 1996 or section 15A of the 1995 Act, relief pursuant to the 1964 Act, relief pursuant to the 1997 Act, relief pursuant to the 1976 Act or relief pursuant to the Second 1976 Act under this Order shall be instituted by the issuing out of the office of the County Registrar for the appropriate county of the appropriate Family Law Civil Bill in accordance with Form 2N of the Schedule of Forms annexed hereto with such modifications thereto as may be appropriate in the format and manner hereinafter provided save that no Family Law Civil Bill for relief after foreign divorce or separation outside the State shall be issued until requirements set down in Rule 4(b) of these Rules have been complied with.
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
23. (a) Is trí Fhógra Foriarratais a sheirbheálfar ar na páirtithe sna himeachtaí agus, i gcás iarratas de bhun alt 12(25) d'Acht 1995 nó alt 17(25) d'Acht 1996, ar iontaobhaithe na scéime pinsin lena mbaineann, a dhéanfar iarratas ar Réamhorduithe de bhun alt 6 d'Acht 1995 nó alt 11 d'Acht 1996 nó ar chothabháil go dtí go ndéanfar agra/go dtí go dtabharfar faoiseamh de bhun alt 7 nó alt 24 d'Acht 1995 nó alt 12 d'Acht 1996 nó ar fhaisnéis de bhun alt 12(25) d'Acht 1995 nó alt 17(25) d'Acht 1996 nó ar fhaoiseamh de bhun alt 35 d'Acht 1995 nó alt 37 d'Acht 1996 nó ar fhaoiseamh de bhun alt 38(8) d'Acht 1995 nó alt 38(7) d'Acht 1996 nó ar thuarascáil de bhun alt 47 d'Acht 1995 nó alt 42 d'Acht 1996 nó ar aon fhaoiseamh idirbhreitheach eile.
23. (a) An application for Preliminary Orders pursuant to section 6 of the 1995 Act or section 11 of the 1996 Act or for maintenance pending suit/relief pursuant to section 7 or section 24 of the 1995 Act or section 12 of the 1996 Act or for information pursuant to section 12(25) of the 1995 Act of section 17(25) of the 1996 Act or for relief pursuant to section 35 of the 1995 Act or section 37 of the 1996 Act or for relief pursuant to section 38(8) of the 1995 Act or section 38(7) of the 1996 Act or for a report pursuant to section 47 of the 1995 Act or section 42 of the 1995 Act or for any other interlocutory relief shall be by Notice of Motion to be served upon the parties to the proceedings and, in the case of applications pursuant to section 12(25) of the 1995 or section 17(25) of the 1996 Act, upon the trustees of the pension scheme concerned.
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Na forálacha is gá a bhaineann le cuntasaíocht na n-idirbheart, ba cheart iad a bheith in aon ionstraim amháin ina gcomhcheanglófaí na forálacha cuntasaíochta de bhun Threoir 2003/87/CE, de bhun Rialachán (AE) Uimh. 525/2013, de bhun Rialachán (AE) 2018/842 de bhun an Rialacháin seo agus de bhun Threoir 2003/87/CE.
The necessary provisions related to accounting of transactions should be contained in a single instrument combining the accounting provisions pursuant to Regulation (EU) No 525/2013, Regulation (EU) 2018/842, this Regulation and Directive 2003/87/EC.
Rialachán (AE) 2018/841 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le hastaíochtaí agus aistrithe gás ceaptha teasa ó úsáid talún, athrú ar úsáid talún agus foraoiseacht a chur san áireamh i gcreat 2030 don aeráid agus don fhuinneamh, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 agus Cinneadh Uimh. 529/2013/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
—(1) Aon duine a chruthóidh maidir le haon ghníomh a rinneadh de bhun alt 2 den Acht seo, nó de bhun ordú a tugadh de bhun alt 2 den Acht seo—
—(1) Any person who establishes that any action taken pursuant to section 2 of this Act, or in pursuance of a direction given pursuant to section 2 of this Act—
Uimhir 15 de 1977: AN tACHT UM OLA-THRUAILLIÚ NA FARRAIGE (LEASÚ), 1977
Snáithín measartha garbh le bun mín
Moderately coarse fibre with a fine bottom
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) Bóthar na gCluainte ar feadh achar 46 mhéadar óna acomhal le bóthar Chluainín-Bun Dobhráin.
( b ) The Cloonty Road for a distance of 46 metres from its junction with the Manorhamilton-Bundoran road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) Bóthar Éadan Mheilbhe ar feadh achar 30 méadar óna acomhal le bóthar Chluainín-Bun Dobhráin.
( c ) The Cloone Road for a distance of 60 metres from its junction with the Manorhamilton-Bundoran road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d) Bóthar Ros Inbhir ar feadh achar 90 méadar óna acomhal le bóthar Chluainín-Bun Dobhráin.
( d ) The Rossinver Road for a distance of 90 metres from its junction with the Manorhamilton-Bundoran road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(e) Bóthar Éadan Mheilbhe ar feadh achar 30 méadar óna acomhal le bóthar Chluainín-Bun Dobhráin.
( e ) The Edenvilla Road for a distance of 30 metres from its junction with the Manorhamilton-Bundoran road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) Bóthar Chionn Locha ar feadh achar 25 mhéadar óna acomhal le bóthar Shligigh-Bun Dobhráin.
( b ) The Kinlough Road for a distance of 25 metres from its junction wtih the Sligo-Bundoran road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) Bóthar an Chósta ar feadh achar 195 mhéadar óna acomhal le bóthar Shligigh-Bun Dobhráin.
( c ) The Coast Road for a distance of 195 metres from its junction with the Sligo-Bundoran road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Bun geal (Glrptocephalus cynoglossus)
Witches (Glyptocephalus cynoglossus)
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Bun-síol ("FS")
Foundation seed ("FS")
Ionstraimí Reachtúla: 1980
*Bun-Cheadúnas
Original
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Bun geal (Glyptocephalus cynoglossus)
Witches (Glyptocephalus cynoglossus) ..
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Na bóithre seo a leanas i mBun an Tábhairne:-
The following roads at Crosshaven:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Bun an tSrutháin
Bunatruhan
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Bun Dobhráin
Bundoran
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(*) Cuir isteach dáta na faisnéise ar dá bun a eisíodh an barántas.
(*) Insert date of information on foot of which warrant was issued.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(*) Cuir isteach dáta na faisnéise ar dá bun a eisíodh an barántas.
(*) Insert date of information on foot of which summons is issued.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(*) Cuir isteach dáta na faisnéise ar dá bun a eisíodh an barántas.
(*) Insert date of information on foot of which summons was issued.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(*) Cuir isteach dáta na faisnéise ar dá bun a eisíodh an toghairm nó an barántas.
(*) Insert date of information on foot of which summons or warrant issued.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(*) Cuir isteach dáta na faisnéise ar dá bun a eisíodh an toghairm nó an barántas.
(*) Insert date of information on foot of which summons or warrant was issued.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Tabharfaidh an Coimisiún tacaíocht dóibh i mbun an taisc seo.
The Commission shall support them in this task.
Rialachán (CE) Uimh. 1371/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Deireadh Fómhair 2007 maidir le cearta agus oibleagáidí paisinéirí iarnróid
(b) an liosta bun-cheannteideal a choigeartú (mar a shonraítear in Iarscríbhinn II);
(b) the adjustment of the list of basic headings (as specified in Annex II);
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
- líon na n-ítimí a praghsáladh in aghaidh gach bun-cheannteidil,
- the number of priced items per basic heading,
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
- líon na n-ítimí ionadaíocha a praghsáladh in aghaidh gach bun-cheannteidil, agus
- the number of priced representative items per basic heading, and
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
I ndáil le gach ceann de na bun-cheannteidil:
For each basic heading:
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
- torthaí an tsuirbhé a rinneadh roimhe sin i ndáil leis an mbun-cheannteideal céanna, agus
- the results of the previous survey covering the same basic heading, and
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
Ar leibhéal gach bun-cheannteidil:
At the level of each basic heading:
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
Bun-cheannteidil a shainmhínítear in Airteagal 3 (e)
Basic headings as defined in Article 3(e)
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
(c) siúcra dóite, arb é an táirge é a fhaightear trí théamh rialaithe siúcróis gan bhunanna, gan aigéid mhianracha, nó gan bhreiseáin cheimiceacha eile;
(c) burned sugar, which is the product obtained exclusively from the controlled heating of sucrose without bases, mineral acids or other chemical additives;
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
Chuige sin tá córas cineál-cheadaithe Comhphobail do mhótarfheithiclí curtha ar bun.
To that end a Community type-approval system for motor vehicles is in place.
Rialachán (CE) Uimh. 78/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí i ndáil le cosaint coisithe agus úsáideoirí soghonta eile bóithre, lena leasaítear Treoir 2007/46/CE agus lena n-aisghairtear Treoir 2003/102/CE agus Treoir 2005/66/CE
Chuige sin, tá córas cuimsitheach cineál-cheadaithe Comhphobail le haghaidh mótarfheithiclí curtha ar bun.
To that end, a comprehensive Community type-approval system for motor vehicles is in place.
Rialachán (CE) Uimh. 79/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Eanáir 2009 maidir le cineál-cheadú mótarfheithiclí faoi thiomáint hidrigine, agus lena leasaítear Treoir 2007/46/CE
Déanfaidh gach Ballstát stáisiún tomhaiste amháin ar a laghad a chur ar bun.
Each Member State shall set up at least one measuring station.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
Déanfaidh an Coimisiún Eorpach an bunachar sonraí a chur ar bun agus a bhainistiú.
The database shall be established and managed by the European Commission.
Rialachán (CE) Uimh. 987/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 lena leagtar síos an nós imeachta chun Rialachán (CE) Uimh. 883/2004 maidir le comhordú na gcóras slándála sóisialta a chur chun feidhme
(i) sa chás go dtéitear i mbun na n-oibríochtaí sin ar leithligh;
(i) where such operations are carried out separately;
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)
(ii) sa chás go dtéitear i mbun na n-oibríochtaí sin go sealadach i dtosca áirithe;
(ii) where such operations are carried out temporarily in certain circumstances;
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)
Rachfar i mbun nósanna imeachta fíorúcháin go rialta;
Verification procedures shall be carried out regularly;
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)
(e) prionsabail ghinearálta maidir le Ballstáit do chur scéim dreasachta ar bun;
(e) general principles for the setting up by Member States of the incentive scheme;
Rialachán (CE) Uimh. 1070/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 549/2004, Rialachán (CE) Uimh. 550/2004, Rialachán (CE) Uimh. 551/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 552/2004 d’fhonn feidhmíocht agus inbhuanaitheacht chóras eitlíochta na hEorpa a fheabhsú
Ba cheart dó, dá réir sin, painéal a chur ar bun chun cabhrú leis a chuid cinntí a ullmhú agus Údarás Criptea-Dháiliúcháin a chur ar bun a dhéanfaidh saincheisteanna faoi chriptea-ábhair a bhainistiú agus a ullmhú, lena n-áirítear Cill Eochracha Eitilte a bheidh tiomnaithe do na heochracha eitilte oibríochtúla, chomh maith le comhlachtaí eile a chur ar bun, más gá, chun déileáil le saincheisteanna sonracha.
It should accordingly set up a panel to assist it in preparing its decisions and a Crypto Distribution Authority, managing and preparing crypto material issues, including a Flight Key Cell dedicated to operational flight keys for launches, as well as other bodies, if necessary, to deal with specific issues.
Rialachán (AE) Uimh. 912/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Meán Fómhair 2010 lena mbunaítear an Ghníomhaireacht Eorpach GNSS, lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1321/2004 ón gComhairle maidir le struchtúir bhainistíochta a bhunú do na cláir Eorpacha um loingseoireacht satailíte agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
CAIBIDIL 1 COISTÍ — CUR AR BUN AGUS CUMHACHTAÍ
CHAPTER 1 COMMITTEES - SETTING-UP AND POWERS
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Riail 183 Buanchoistí a chur ar bun
Rule 183 Setting-up of standing committees
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Riail 184 Coistí speisialta a chur ar bun
Rule 184 Setting-up of special committees
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Riail 198 Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha a chur ar bun agus dualgais na dtoscaireachtaí sin
Rule 198 Setting-up and duties of interparliamentary delegations
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Coistí — cur ar bun agus cumhachtaí
Committees - setting-up and powers
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Buanchoistí a chur ar bun
Setting-up of standing committees
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Coistí speisialta a chur ar bun
Setting-up of special committees
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Déanfar freagrachtaí coistí speisialta agus coistí fiosrúcháin a shainiú nuair a chuirtear ar bun iad;
The responsibilities of special committees and committees of inquiry shall be defined when they are set up;
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Tuairisceoidh fochoistí don choiste a chuir ar bun iad.
Subcommittees shall report to the committee that set them up.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Toscaireachtaí idirpharlaiminteacha a chur ar bun agus dualgais na dtoscaireachtaí sin
Setting-up and duties of interparliamentary delegations
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
An cinneadh chun dul i mbun caibidlíochtaí
Decision to enter into negotiations
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Rachaidh an Coimisiún i mbun comhairliúcháin leis na Ballstáit.
The Commission shall conduct consultations with the Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 182/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Feabhra 2011 lena leagtar síos na rialacha agus na prionsabail ghinearálta a bhaineann leis na sásraí maidir le rialú ag na Ballstáit ar fheidhmiú cumhachtaí cur chun feidhme ag an gCoimisiún
2. I bhfianaise thuairim an Choiste arna chur ar bun faoi Airteagal 5 de Threoir 98/34/CE, cinnfidh an Coimisiún na tagairtí don chaighdeán comhchuibhithe lena mbaineann a fhoilsiú, gan iad a fhoilsiú, iad a fhoilsiú faoi réir srianta, iad a choimeád ar bun, nó iad a choimeád ar bun faoi réir srianta, in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh, nó iad a tharraingt siar as an Iris sin.
2. In the light of the opinion of the Committee set up pursuant to Article 5 of Directive 98/34/EC, the Commission shall decide to publish, not to publish, to publish with restriction, to maintain, to maintain with restriction or to withdraw the references to the harmonised standard concerned in the Official Journal of the European Union.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
Ó bunaíodh ÚEUM, ní gá a thuilleadh an struchtúr sin a choimeád ar bun.
Following the establishment of ESMA, it is no longer necessary to maintain such a structure.
Rialachán (AE) Uimh. 513/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
Déanfaidh an tAontas freisin caidreamh mar is iomchuí a choimeád ar bun le heagraíochtaí idirnáisiúnta eile.
The Union shall also maintain such relations as are appropriate with other international organisations.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Beidh de chuspóir príomhúil ag an CEBC cobhsaíocht praghsanna a choimeád ar bun.
The primary objective of the ESCB shall be to maintain price stability.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
sa tríú mír cuirtear ‘sa rialachán ag cur cúirt speisialaithe ar bun’ in ionad ‘sa chinneadh ag cur painéil ar bun’;
in the third paragraph, the words ‘the decision establishing the panel’ shall be replaced by ‘the regulation establishing the specialised court’;
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
# Uimhreacha CAS na mbun-chomhdhúl amháin a liostaítear.
# Only the CAS numbers of parent compounds are listed.
Rialachán (CE) Uimh. 689/2008 Ó pharlaimint na heorpa agus ón gcomhairle an 17 Meitheamh 2008 maidir le ceimiceáin chontúirteacha a onnmhairiú agus a allmhairiú
Léireoidh comhaltaí foirne na gconsalachtaí meas ar dhínit an duine agus iad i mbun a ndualgas.
Consular staff shall, in the performance of their duties, fully respect human dignity.
Rialachán (CE) Uimh. 390/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena leasaítear na Teagaisc Choiteanna Chonsalacha maidir le víosaí do mhisin taidhleoireachta agus do phoist chonsalacha i ndáil leis an mbithmhéadracht a thabhairt isteach, lena n-áirítear forálacha faoi eagrúchán ghlacadh agus phróiseáil iarratas ar víosaí
Ar an mbealach seo, déantar leanúnachas éifeachtaí an Rialacháin sin a choimeád ar bun.
In this way, the continuity in the effects of that Regulation is maintained.
Rialachán (CE) Uimh. 544/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 717/2007 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí teileafón soghluaiste laistigh den Chomhphobal agus lena leasaítear Treoir 2002/21/CE maidir le creat rialúcháin coiteann do líonraí agus do sheirbhísí cumarsáide leictreonaí
Agus iad i mbun a ndualgas, déanfaidh comhaltaí foirne na gconsalachtaí dínit an duine a urramú.
Consular staff shall, in the performance of their duties, fully respect human dignity.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
(a) chun athbhreithniú neamhspleách a sheoladh ar aon ní is bun leis an tuairim sin, agus
(a) conduct an independent review of any matter giving rise to that opinion, and
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
ciallaíonn “cead freastail” cead chun dul i mbun oibríochtaí freastail arna eisiúint faoi alt 53;
“permit to tender” means a permit to undertake tendering operations issued under section 53;
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
51.—(1) Ní foláir d’úinéir nó do mháistir loinge nó báid a bheartóidh dul i mbun oibríochta freastail in aon áit sa Stát i leith na loinge sin nó an bháid sin iarratas a dhéanamh chuig an Aire ar chead chun dul i mbun oibríochta den sórt sin (“cead freastail”) trí thograí i bplean sábháilteachta um oibríochtaí freastail maidir le dul i mbun na hoibríochta sin a chur isteach, lena gceadú, san fhoirm a fhorordófar i rialacháin arna ndéanamh faoi alt 52(1).
51.—(1) The owner or master of a ship or boat who proposes to undertake a tendering operation at any place in the State in respect of that ship or boat must apply to the Minister for a permit to undertake such operation (“permit to tender”) by submitting, for approval, proposals in a tendering operations safety plan for such undertaking in the form as may be prescribed in regulations made under section 52(1).
AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA 2010
29.—(1) Ní chuirfidh club cláraithe aon dálas ar bun ina áitreabh—
29.—(1) A registered club shall not hold any function in its premises unless—
AN tACHT DEOCHANNA MEISCIÚLA, 2000
(i) i leith comhchomhairliúcháin a ndeachaigh iarratasóir ina mbun faoi alt 37B a sheoladh,
(i) conducting consultations entered into by an applicant under section 37B,
AN tACHT UM PLEANÁIL AGUS FORBAIRT (LEASÚ) 2010
Lógó gaois.ie
gaois.ie