Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (41)
Is táirgí bithicídeacha iad táirgí sa ghrúpa seo a úsáidtear chun críocha shláinteachas an duine, táirgí a chuirtear ar chraiceann nó ar chraiceann cinn an duine nó a bhíonn i dteagmháil le craiceann nó le craiceann cinn an duine chun an craiceann nó an craiceann cinn a dhíghalrú.
Products in this group are biocidal products used for human hygiene purposes, applied on or in contact with human skin or scalps for the primary purpose of disinfecting the skin or scalp.
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Craiceann criostalaithe nó gearrtha agus slite (síoróipithe)
Candied peel or cut and drained (syruped) peel
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Nasctar craiceann agus súile i soicindí.
Bonds skin and eyes in seconds.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Mura bhfuil an craiceann ispín inite, ní mór é sin a léiriú.
If a sausage casing is not edible, this must be indicated.
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
CRAICEANN TORTHAÍ CITRIS NÓ MEALBHACÁN
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Earraí as inne (seachas inne seiriceáin), as craiceann buailteora óir, as lámhnán nó as teannáin
Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cosaint ar theagmháil le craiceann agus súile
Protection against cutaneous and ocular contact
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán Monarú:
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán,
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons,
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
craiceann mealbhacán nó torthaí ciotrais
peel of melons or citrus fruit
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
(a) aon bhruscar bia, craiceann oráiste ná craiceann banana ná ábhar orgánach eile (cibé acu iarmhar nó ainmhí marbh é), ná
( a ) any food remnants, orange peel, banana skin or other organic matter (whether waste or dead animal), or
Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
(a) tríú duine a ghortú le steallaire, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
( a ) injures a third person with a syringe by piercing his or her skin, or
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
(i) tríú duine a ghortú le steallaire éillithe, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
(i) injures a third person with a contaminated syringe by piercing his or her skin, or
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
craiceann [9]
skin [9]
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Craiceann
skin
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
craiceann
skin
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Ní mór don mhonaróir IBNS deimhniú a sholáthar d’údarás um homalógú an Bhallstáit, ar deimhniú é ina gcuimsítear torthaí an fhíorúcháin sin agus ina liostaítear na substaintí nó na heilimintí a úsáidtear chun scriosadh nó neodrú na nótaí bainc a áirithiú agus ina bhfianaítear nach aon riosca suntasach don tsláinte iad má ionanálaítear iad, nó má theagmhaíonn siad le craiceann fhoireann slándála CIT nó le craiceann fhoireann BCN.
A certificate must be supplied to the homologating authority of the Member State by the IBNS manufacturer, which includes the results of this verification and which lists the substances or elements used to ensure destruction or neutralisation of the banknotes and attests that they do not pose a serious risk to health in the case of inhalation by, or contact with, the skin of the CIT security staff or of the NCB staff.
Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro
D'fhéadfadh substaintí soladacha (púdair) éirí creimneach nó greannach nuair a thaisrítear iad, nó nuair a bheidh siad i dteagmháil le craiceann tais nó le seicin mhúcasacha.
Solid substances (powders) may become corrosive or irritant when moistened or in contact with moist skin or mucous membranes.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(h) seachtháirgí ainmhithe a láimhseáil tar éis dóibh a bheith bailithe, trí mhodhanna amhail sórtáil, gearradh, fuarú, reo, salannú, seithe nó craiceann nó ábhar le riosca sainiúil a bhaint;
(h) handling of animal by-products after their collection, by way of operations such as sorting, cutting, chilling, freezing, salting, removal of hides and skins or of specified risk material;
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)
Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (draenáilte, glacé nó criostalaithe)
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Craiceann torthaí citris nó mealbhacán (lena n-áirítear mealbhacáin uisce), é úr, reoite, triomaithe nó seal-leasaithe faoi sháile, in uisce sulfair nó i dtuaslagáin leasaitheacha eile
Peel of citrus fruit or melons (including watermelons), fresh, frozen, dried or provisionally preserved in brine, in sulphur water or in other preservative solutions
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (díscithe, glacé nó criostalaithe), seachas bananaí leasaithe le siúcra faoi chuimsiú na gceannteideal ex20060038 agus ex20060099
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised), excluding bananas preserved by sugar falling within headings ex20060038 and ex20060099
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
TCP atá deartha chun an craiceann a chosaint ar radaíocht neamhianúcháin, ní mó dó bheith in ann bunús an fhuinnimh a radaítear sna tonnfhaid dhíobhálacha a shú isteach nó a fhrithchaitheamh.
PPE designed to protect the skin against non-ionising radiation must be capable of absorbing or reflecting the majority of the energy radiated in the harmful wavelengths.
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí agus codanna eile de phlandaí, leasaithe le siúcra (draenáilte, glacé nó criostalaithe)
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Ciallaíonn “craiceann gortaithe nó seicin mhúcasach ghortaithe” achar craicinn nó seicin mhúcasach a bhfuil athrú paiteolaíoch le brath ann tar éis galair nó créachta.
‘Injured skin or mucous membrane’ means an area of skin or a mucous membrane presenting a pathological change or change following disease or a wound.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Tá na feistí neamhionracha ar fad a thagann i dteagmháil le craiceann gortaithe nó seicin mhúcasach ghortaithe aicmithe mar:
All non-invasive devices which come into contact with injured skin or mucous membrane are classified as:
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
aicme IIa má beartaíodh iad go príomha chun an micrea-chomhshaol de chuid craiceann gortaithe nó de chuid seicin mhúcasach a bhainistiú; agus
class IIa if they are principally intended to manage the micro-environment of injured skin or mucous membrane; and
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
(b) Táirgí blastógacha a dhéantar as gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse a bhaintear as gránaigh nó grán, craiceann muiceola, agus táirgí dá samhail nuair a sholáthraítear iad mar bhia don duine gan a thuilleadh ullmhúcháin.
(b) Savoury products made from cereal or grain, or from flour or starch derived from cereal or grain, pork scratchings, and similar products when supplied for human consumption without further preparation.
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
(e) táirgí blastógacha a dhéantar as gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse a bhaintear as gránaigh nó grán, craiceann muiceola agus táirgí dá samhail nuair a sholáthraítear iad mar bhia don duine gan a thuilleadh ullmhúcháin;
(e) savoury products made from cereal or grain, or from flour or starch derived from cereal or grain, pork scratchings, and similar products when supplied for human consumption without further preparation;
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
(5) táirgí blastógacha a dhéantar as gránaigh nó grán, nó as plúr nó stáirse a bhaintear as gránaigh nó grán, craiceann muiceola, agus táirgí dá samhail nuair a sholáthraítear iad mar bhia don duine gan a thuilleadh ullmhúcháin:
(5) savoury products made from cereal or grain, or from flour or starch derived from cereal or grain, pork scratchings, and similar products when supplied for human consumption without further preparation;
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
Ní gá céim 2 a chur i gcrích, más rud é: go dtugtar le fios san fhaisnéis atá ar fáil gur cheart an tsubstaint a aicmiú mar shubstaint a íograíonn nó a chreimeann an craiceann;
Step 2 does not need to be conducted if:
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
má tá go leor sonraí bailí ar fáil maidir le gach ceann de na comhdhúile sa mheascán chun go bhféadfar an meascán a aicmiú i gcomhréir leis na rialacha a leagtar síos i dTreoir 1999/45/CE agus i Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 (CPL) agus nach bhfuil súil le héifeachtaí sineirgisteacha idir aon cheann de na comhdhúile;má thugtar le fios san fhaisnéis atá ar fáil gur cheart an táirge a aicmiú mar tháirge a íograíonn nó a chreimeann an craiceann;
there are valid data available on each of the components in the mixture to allow classification of the mixture according to the rules laid down in Directive 1999/45/EC and Regulation (EC) No 1272/2008 (CLP), and synergistic effects between any of the components are not expectedthe available information indicates that the product should be classified for skin sensitisation or corrosivity;
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déanfar na feistí a dhearadh agus a mhonarú sa chaoi go laghdófar a oiread is féidir na rioscaí a bhaineann le méid agus le hairíonna cáithníní a scaoilfear nó a d'fhéadfaí a scaoileadh isteach i gcorp an othair nó an úsáideora, mura rud é go dtagann siad i dteagmháil le craiceann slán amháin.
Devices shall be designed and manufactured in such a way as to reduce as far as possible the risks linked to the size and the properties of particles which are or can be released into the patient's or user's body, unless they come into contact with intact skin only.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Tá na feistí ar fad a mhonaraítear ag úsáid fíocháin nó cealla de bhunús ainmhíoch, nó a ndíorthaigh, atá neamh-inmharthana nó a dhéantar neamh-inmharthana, nó ag úsáid díorthaigh fíochán nó cealla de bhunús daonna, atá neamh-inmharthana nó a dhéantar neamh-inmharthana aicmithe mar aicme III, seachas má mhonaraítear feistí den sórt sin ag úsáid fíocháin nó cealla de bhunús ainmhíoch, nó a ndíorthaigh, atá neamh-inmharthana nó a dhéantar neamh-inmharthana agus má bheartaítear na feistí sin le teacht i dteagmháil le craiceann slán amháin.
All devices manufactured utilising tissues or cells of human or animal origin, or their derivatives, which are non-viable or rendered non-viable, are classified as class III, unless such devices are manufactured utilising tissues or cells of animal origin, or their derivatives, which are non-viable or rendered non-viable and are devices intended to come into contact with intact skin only.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Trealamh a astaíonn radaíocht leictreamaighnéadach ard-déine (e.g. infridhearg, solas infheicthe agus ga ultravialait) a beartaíodh lena úsáid ar chorp an duine, lena n-áirítear foinsí comhleanúnacha agus neamh-chomhleanúnacha, ar fhoinsí iad a d'fhéadfadh a bheith monacrómatach agus nó de speictream leathan, amhail léasair agus trealamh diansolais bhíogaigh chun an craiceann a athdhromchlú, chun tatúnna nó gruaig a bhaint nó ar mhaithe le cóireálacha eile craicinn.
High intensity electromagnetic radiation (e.g. infra-red, visible light and ultra-violet) emitting equipment intended for use on the human body, including coherent and non-coherent sources, monochromatic and broad spectrum, such as lasers and intense pulsed light equipment, for skin resurfacing, tattoo or hair removal or other skin treatment.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
ciallaíonn “conablach” conablach ainmhí nó éin agus folaíonn sé cuid de chonablach, agus feoil, cnámha, seithe, fuil, craiceann, bian, cluimhreach, fionnadh, olann, clúmh, cleiteacha, crúba, adharca, scartach nó cuid eile d'ainmhí nó d'éan, ar leithligh nó eile, nó aon chuid den chéanna;
"carcase" means the carcase of an animal or bird and includes part of a carcase, and the meat, bones, hide, blood, skin, pelt, hair, fur, wool, feathers, hooves, horns, offal or other part of an animal or bird, separately or otherwise, or any portion thereof;
Uimhir 6 de 1966: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1966
A cheangal agus a fhorordú samplaí mar is cuí d'fhuil, fual, fearadh nó fuíll eile ón gcolainn, seamhan, seile, bainne, uibheacha, cluimhreach, olann, fionnadh, clúmh, cleiteacha, ronna, craiceann nó fíochán eile a thógáil ó ainmhithe agus éanlaithe nó ó aon aicme áirithe ainmhithe agus éanlaithe, agus i gcás conablach ainmhithe nó éanlaithe, samplaí a thógáil ó na conablaigh sin agus aon samplaí a thógfar amhlaidh a chur faoi cibé tástálacha is gá chun a chinntiú nó a dheimhniú go bhfuil galar ann agus tuarascálacha a thabhairt ar na tastálacha sin agus an méid sin uile a rialáil.
Requiring, prescribing and regulating the taking from animals and poultry or any particular, categories of animals and poultry of samples, as appropriate of blood, urine, faeces, or other bodily discharges, semen, saliva, milk, eggs, hair, wool, fur, feathers, mucus, skin or other tissue and, in the case of carcases of animals or poultry, the taking of samples from such carcases and the subjection of any samples so taken to such tests as may be necessary to establish or confirm the existence of disease, and the submission of reports on such tests. [GA]
Uimhir 6 de 1966: AN tACHT UM GHALAIR AINMHITHE, 1966
folaíonn “steallaire” aon chuid de steallaire nó snáthaid nó aon uirlis ghéar ar féidir léi craiceann a pholladh agus fuil, nó aon leacht nó substaint atá cosúil le fuil, a chur ar dhuine nó isteach i nduine.
"syringe" includes any part of a syringe or a needle or any sharp instrument capable of piercing skin and passing onto or into a person blood or any fluid or substance resembling blood.
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
craiceann
skin
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie