Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (322)
Seithí, craicne agus craicne fionnaidh, amh
Hides, skins & furskins, raw
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Seithí, Craicne agus Craicne Fionnaidh, neamh-chóirithe
Hides, Skins and Fur Skins, undressed
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Seithí, craicne agus craicne fionnaidh, amh
Hides, skins & furskins, raw
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Seithí agus craicne amha (seachas craicne fionnaidh) agus leathar; ach amháin sna cásanna seo a leanas:
Raw hides and skins (other than furskins) and leather; except for:
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Is táirgí bithicídeacha iad táirgí sa ghrúpa seo a úsáidtear chun críocha shláinteachas an duine, táirgí a chuirtear ar chraiceann nó ar chraiceann cinn an duine nó a bhíonn i dteagmháil le craiceann nó le craiceann cinn an duine chun an craiceann nó an craiceann cinn a dhíghalrú.
Products in this group are biocidal products used for human hygiene purposes, applied on or in contact with human skin or scalps for the primary purpose of disinfecting the skin or scalp.
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
dramh bearrtha agus dramh dá samhail ó sheithí amha nó ó chraicne
parings and similar waste of raw hides or skins
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
dramh bearrtha agus dramh dá samhail ó sheithí nó ó chraicne amha
parings and similar wastes of raw hides or skins
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Olann a bhaint ó chraicne caorach nó uan, agus olann orthu
Removal of wool from sheep or lamb skins, with wool on
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Ath-chraicne adhmaid, per cmt.
Veneers, per cwt.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
An tAcht um Chraicne Caorach (Easportáil do Rialú) (Leasú), 1938.
The Sheepskin (Control of Export) (Amendment) Act, 1938 .
Uimhir 14 de 1945: AN tACHT CUSTAM (FORÁLA SEALADACHA), 1945
Dleacht d'fhorchur ar chraicne próisithe áirithe caorach.
Imposition of duty on certain processed sheepskins.
Uimhir 10 de 1952: AN tACHT D'FHORCHUR DLEACHT (ORDUITHE A DHAINGNIÚ), 1952
An dleacht ar chraicne coinín cóirithe nó daite
The duty on dressed or dyed rabbit skins.
Uimhir 22 de 1954: AN tACHT AIRGEADAIS, 1954
Ullmhaítear úsc ón gcraiceann ag baint úsáid as déchlóraimeatán i meán aigéid.
An extract is prepared from the peel using dichloromethane in an acid medium.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
- fianaise ábhartha maidir lena gcuid éifeachtaí tuartha ar an gcraiceann.
- relevant evidence concerning their predicted effects on the skin.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Cáis bhainne caorach nó bhainne bíosún i gcoimeádáin ina bhfuil sáile, nó i mbuidéil chraicinn caorach nó chraicinn gabhar
Cheese of sheep's milk or buffalo milk in containers containing brine, or in sheepskin or goatskin bottles
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Galar an chraicinn chnapánaigh
Lumpy skin disease
Rialachán (AE) Uimh. 652/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leagtar síos forálacha maidir le bainistiú caiteachais i ndáil leis an mbiashlabhra, sláinte ainmhithe agus leas ainmhithe, agus i ndáil le sláinte plandaí agus ábhar atáirgthe plandaí, lena leasaítear Treoir 98/56/CE, Treoir 2000/29/CE agus Treoir 2008/90/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002, Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 agus Rialachán (CE) Uimh. 396/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/128/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Cinneadh 66/399/CEE, Cinneadh 76/894/CEE agus Cinneadh 2009/470/CE ón gComhairle
Galar an chraicinn chnapánaigh
Lumpy skin disease
Rialachán (AE) 2016/429 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le galair in-tarchurtha ainmhithe agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear gníomhartha áirithe i réimse na sláinte ainmhithe (“Dlí maidir le Sláinte Ainmhithe”) (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
ciallaíonn an focal “olann” amh-olann (lena n-áirítear amh-olann chraicinn).
the word "wool" means raw wool (including raw skin-wool). [GA]
Uimhir 27 de 1947: AN tACHT UM OLAINN GHLAIN, 1947
Víreas ghalar an chraicinn chnapánaigh;
Lumpy skin disease virus;
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Shainaithin SCOEL an fhéidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás ocsaíd eitiléine.
SCOEL has identified, for ethylene oxide, the possibility of significant uptake through the skin.
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Shainaithin SCOEL an fhéidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás aicriolaimíde.
SCOEL has identified, for acrylamide, the possibility of significant uptake through the skin.
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Shainaithin SCOEL an fhéidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás hiodraisín.
SCOEL has identified, for hydrazine, the possibility of significant uptake through the skin.
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
28.Víreas ghalar an chraicinn chnapánaigh;
28.Lumpy skin disease virus;
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
Déanann nodaireacht chraicinn sainaithint ar an bhféidearthacht go dtarlódh tógáil shuntasach tríd an gcraiceann.
A skin notation identifies the possibility of significant uptake through the skin.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann i gcás na meascán seo.
The Committee identified the possibility of significant uptake through the skin for these mixtures.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann don charcanaigin seo.
The Committee identified for this carcinogen the possibility of significant uptake through the skin.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann d’eipeaclóraihidrin.
The Committee identified for epichlorohydrine the possibility of significant uptake through the skin.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann do dhébhróimíd eitiléine.
The Committee identified for ethylene dibromide the possibility of significant uptake through the skin.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Shainaithin an Coiste an fhéidearthacht do thógáil shuntasach tríd an gcraiceann do dhéchlóiríd eitiléine.
The Committee identified for ethylene dichloride the possibility of significant uptake through the skin.
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Craiceann criostalaithe nó gearrtha agus slite (síoróipithe)
Candied peel or cut and drained (syruped) peel
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Nasctar craiceann agus súile i soicindí.
Bonds skin and eyes in seconds.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Mura bhfuil an craiceann ispín inite, ní mór é sin a léiriú.
If a sausage casing is not edible, this must be indicated.
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
CRAICEANN TORTHAÍ CITRIS NÓ MEALBHACÁN
PEEL OF CITRUS FRUIT OR MELONS
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Earraí as inne (seachas inne seiriceáin), as craiceann buailteora óir, as lámhnán nó as teannáin
Articles of gut (other than silkworm gut), of goldbeater's skin, of bladders or of tendons
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Cosaint ar theagmháil le craiceann agus súile
Protection against cutaneous and ocular contact
Rialachán (AE) 2016/425 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2016 maidir le trealamh cosanta pearsanta agus lena n-aisghairtear Treoir 89/686/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán Monarú:
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Torthaí agus cnónna inite; craiceann torthaí ciotrais nó mealbhacán,
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruits or melons,
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Glasraí, torthaí, cnónna, craiceann torthaí
Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
craiceann mealbhacán nó torthaí ciotrais
peel of melons or citrus fruit
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
(a) aon bhruscar bia, craiceann oráiste ná craiceann banana ná ábhar orgánach eile (cibé acu iarmhar nó ainmhí marbh é), ná
( a ) any food remnants, orange peel, banana skin or other organic matter (whether waste or dead animal), or
Uimhir 28 de 1963: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FORBAIRT), 1963
(a) a ghortóidh duine eile trí chraiceann an duine eile sin a pholladh le steallaire, nó
( a ) injures another by piercing the skin of that other with a syringe, or
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
(a) tríú duine a ghortú le steallaire, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
( a ) injures a third person with a syringe by piercing his or her skin, or
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
(i) tríú duine a ghortú le steallaire éillithe, trína chraiceann nó trína craiceann a pholladh, nó
(i) injures a third person with a contaminated syringe by piercing his or her skin, or
Uimhir 26 de 1997: AN tACHT UM CHIONTA NEAMH-MHARFACHA IN AGHAIDH AN DUINE, 1997
craiceann [9]
skin [9]
Treoir (AE) 2017/2398 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Craiceann
skin
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
craiceann
skin
Togra le haghaidh TREOIR Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Treoir 2004/37/CE ar chosaint oibrithe ó na priacail a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair
Leathar, monaráin leathair nach bhfuil sonraithe aon áit eile agus craicne fionnaidh cóirithe
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Lí-Rúibín (rúibín liotóil BK) (Ní úsáidfear ach i ndathú craicne cáise crua)
Pigment Rubine (lithol rubine BK) (restricted for use only in colouring rinds of hard cheese).
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Umbar Dóite (srian lena úsáid in ndathú craicne cáise crua amháin)
Burnt Umber (restricted for use only in colouring rinds of hard cheese)
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Leathar, Monaráin Leathair N.S.E. agus Craicne Fionnaidh Cóirithe
Leather, Leather Manufactures N.E.S. and Dressed Furskins ...
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Leathar, monaráin leathair nach bhfuil sonraithe aon áit eile agus craicne fionnaidh cóirithe
Leather, leather manufactures, n.e.s. and dressed furskins
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Leathar, Monaráin Leathair nach bhfuil sonraithe aon áit eile agus Craicne Fionnaidh Cóirithe
Leather, leather Manufactures N.E.S. and Dressed Furskins
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(d) má bhíonn feidhm ag an bpicteagram guaise "GHS08" maidir le híogrú riospráide, ní úsáidfear an picteagram guaise "GHS07" maidir le híogrú craicinn nó le greannú craicinn nó súl.
(d) if the hazard pictogram "GHS08" applies for respiratory sensitisation, the hazard pictogram "GHS07" shall not appear for skin sensitisation or for skin and eye irritation.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(c) Creimeadh/greannú craicinn, Catagóir 2;
(c) Skin corrosion/irritation, Category 2;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
12) Greannú Craicinn de chatagóir 2;
12) Skin irritation of category 2;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.2. Creimeadh/greannú craicinn
3.2. Skin corrosion/irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Catagóir agus fochatagóirí creimneachta craicinn
Skin Corrosive category and subcategories
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Catagóir um ghreannú craicinn
Skin irritation category
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Eilimintí lipéid le haghaidh creimeadh/greannú craicinn
Label elements for skin corrosion/irritation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.4. Íogrú riospráide nó craicinn
3.4. Respiratory or skin sensitisation
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Maidir le híogrú craicinn, tá céim ionduchtaithe de dhíth ina bhféadfaidh an córas imdhíonach frithghníomhú;
For skin sensitisation, an induction phase is required in which the immune system learns to react;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Déantar fianaise maidir le híogrú craicinn i ndaoine a mheas de ghnáth le tástáil dhiagnóiseach phaiste.
Evidence of skin sensitisation in humans normally is assessed by a diagnostic patch test.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
- Íogrú Craicinn.
- Skin Sensitisation.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(i) tástáil imdhíoneolaíoch in vivo (e.g. tástáil phrioctha craicinn);
(i) in vivo immunological test (e.g. skin prick test);
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
3.4.2.2. Íogróirí craicinn
3.4.2.2. Skin sensitisers
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Catagóir ghuaise maidir le híogróirí craicinn
Hazard category for skin sensitisers
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Úsáidtear an teorainn tiúchana seo chun meascán a aicmiú mar íogróir craicinn.
This concentration limit is used to trigger classification of a mixture as a skin sensitiser.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Eilimintí lipéid le haghaidh íogrú riospráide nó craicinn
Respiratory or skin sensitisation label elements.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(b) Creimeadh/greannú craicinn (roinn 3.2);
(b) Skin corrosion/irritation (section 3.2);
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(d) Íogrú riospráide nó craicinn (roinn 3.4);
(d) Respiratory or skin sensitisation (section 3.4);
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
CUID C — CEANGLAIS SHONRACHA A BHAINEANN LE CRAICNE ISPÍNÍ A AINMNIÚ
PART C — SPECIFIC REQUIREMENTS CONCERNING THE DESIGNATION OF SAUSAGE CASINGS
Rialachán (AE) Uimh. 1169/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le faisnéis bhia a sholáthar do thomhaltóirí lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1924/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1925/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 87/250/CEE ón gCoimisiún, Treoir 90/496/CEE ón gComhairle, Treoir 1999/10/CE ón gCoimisiún, Treoir 2000/13/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2002/67/CE ón gCoimisiún agus Treoir 2008/5/CE ón gCoimisiún agus Rialachán (CE) Uimh. 608/2004 ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
- íogróir craicinn,
- skin sensitiser,
Rialachán (AE) Uimh. 528/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Bealtaine 2012 maidir le táirgí bithicídeacha a chur ar fáil ar an margadh agus a úsáid Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
blaoscanna agus craicne caife;
coffee husks and skins;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Blaoscanna agus craicne caife
Coffee husks and skins
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Blaoscanna, mogaill agus craicne cócó agus dramhaíl eile cócó
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Putóga saorga (craicne ispíní) déanta as próitéiní cruaite nó as ábhair ceallalósacha
Artificial guts (sausage casings) of hardened protein or of cellulosic materials
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Craicne ispíní saorga
Artificial sausage casings
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
ROINN VIII - SEITHÍ AGUS CRAICNE AMHA, LEATHAR, FIONNADHSHEITHÍ AGUS NITHE DÉANTA ASTU;
SECTION VIII – RAW HIDES AND SKINS, LEATHER, FURSKINS AND ARTICLES THEREOF;
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
CAIBIDIL 41 - SEITHÍ AGUS CRAICNE AMHA (SEACHAS FIONNADHSHEITHÍ) AGUS LEATHAR
CHAPTER 41 – RAW HIDES AND SKINS (OTHER THAN FURSKINS) AND LEATHER
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Seithí agus craicne iomlána, a bhfuil meáchan níos mó ná 16 kg iontu
Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Seithí agus craicne iomlána
Whole hides and skins
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Craicne iomlána agus píosaí nó gearrtháin díobh, iad coimeáilte
Whole skins and pieces or cuttings thereof, assembled
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair nó le haghaidh coisbheart nó earraí eile seithí, craicne nó leathair a dhéanamh nó a dheisiú, seachas meaisíní fuála
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Innealra le haghaidh ullmhúchán, súdaireacht nó oibriú seithí, craicne nó leathair
Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Blaoscanna, mogaill agus craicne cócó agus fuíoll eile cócó
Cocoa shells, husks, skins and other cocoa waste
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Craicne amha caorach nó uan, gan olann orthu
Raw skins of sheep or lambs, without wool on
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Craicne fionnaidh cóirithe nó súdaraithe, cóimeáilte:
Tanned or dressed furskins, assembled:
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Craicne fionnaidh súdaraithe nó cóirithe neamhchóimeáilte a tuaradh nó a ruaimniú, agus ghearradh agus a chóimeáil
Bleaching or dyeing, in addition to cutting and assembly of non-assembled tanned or dressed furskins
Rialachán (AE) 2016/1076 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 lena gcuirtear i bhfeidhm na socruithe do tháirgí de thionscnamh stát áirithe ar cuid iad de Ghrúpa Stát na hAfraice, Mhuir Chairib agus an Aigéin Chiúin (ACC) dá bhforáiltear i gcomhaontuithe lena mbunaítear comhaontuithe um chomhpháirtíocht eacnamaíoch, nó as a dtagann bunú na gcomhaontuithe sin
Blaoscanna, mogaill, craicne agus dramh cócó
Cocoa shells, husks, skins and waste
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
(g) clúmh, olann, seithí agus craicne ainmhithe,
( g ) feathers, wool, hides and skins of animals,
Uimhir 18 de 1947: AN tACHT TÁIRGÍ TALMHAÍOCHTA AGUS IASCAIGH (ONNMHUIRIÚ A RIALÚ), 1947
ciallaíonn “olann craicinn” olann a baineadh de sheithí caorach marbh;
"skin wool" means wool which has been removed from the skins of dead sheep;
Uimhir 26 de 1968: AN tACHT MARGAITHE OLLA, 1968
seithí amha agus craicne neamhchóireáilte,
raw hides and untreated skins,
Rialachán (AE) 2018/848 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le táirgeadh orgánach agus lipéadú táirgí orgánacha agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 834/2007 ón gComhairle
Socraítear freisin nodaireachtaí craicinn i gcomhréir le moltaí SCOEL agus le moltaí ACSH.
Skin notations are also set in accordance with the recommendations of SCOEL and of the ACSH.
Treoir (AE) 2019/130 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 lena leasaítear Treoir 2004/37/CE maidir le hoibrithe a chosaint ar na rioscaí a bhaineann le nochtadh do charcanaiginí nó do shó-ghineacha ag an obair ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
3.2.3.3.4.3. Maidir le meascán ina bhfuil comhábhair atá creimneach nó greannach don chraiceann agus nach féidir a aicmiú ar bhonn chur chuige na suimitheachta (Tábla 3.2.3), de dheasca airíonna ceimiceacha a fhágann go bhfuil an cur chuige seo neamh-inoibrithe, déanfar é a aicmiú mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A, 1B nó 1C má áirítear ann ≥1 % de chomhábhar atá aicmithe i gCatagóir 1A, 1B nó 1C faoi seach nó mar Chatagóir 2 nuair a áirítear ann ≥ 3 % de chomhábhar greannach.
3.2.3.3.4.3. A mixture containing ingredients that are corrosive or irritant to the skin and that cannot be classified on the basis of the additivity approach (Table 3.2.3), due to chemical characteristics that make this approach unworkable, shall be classified as Skin Corrosive Category 1A, 1B or 1C if it contains ≥ 1 % of an ingredient classified in Category 1A, 1B or 1C respectively or as Category 2 when it contains ≥ 3 % of an irritant ingredient.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Beidh suim na gcomhábhar go léir i meascán atá aicmithe mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A, 1B nó 1C faoi seach, ≥5 % faoi seach chun an meascán a aicmiú mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A, 1B nó 1C.
The sum of all ingredients of a mixture classified as Skin Corrosive Category 1A, 1B or 1C respectively, shall each be ≥ 5 % respectively in order to classify the mixture as either Skin Corrosive Category 1A, 1B or 1C.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Má bhíonn suim na gcomhábhar atá Creimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A < 5 %, ach suim na gcomhábhar de Chatagóir 1A+1B a bheith ≥ 5 %, aicmeofar an meascán mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1B.
If the sum of the Skin Corrosive Category 1A ingredients is < 5 % but the sum of Category 1A+1B ingredients is ≥ 5 %, the mixture shall be classified as Skin Corrosive Category 1B.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Mar an gcéanna, má bhíonn suim na gcomhábhar atá Creimneach don Chraiceann de Chatagóir 1A+1B < 5 %, ach suim na gcomhábhar de Chatagóir 1A+1B+1C a bheith ≥ 5 %, aicmeofar an meascán mar Chreimneach don Chraiceann de Chatagóir 1C.
Similarly, if the sum of Skin Corrosive Category 1A+1B ingredients is < 5 % but the sum of Category 1A+1B+1C ingredients is ≥ 5 % the mixture shall be classified as Skin Corrosive Category 1C.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Measfar go leanfaidh damáiste tromchúiseach do na súile (Catagóir 1) freisin as substaintí atá creimneach don chraiceann, agus féadfar a mheas go leanfaidh greannú súile (Catagóir 2) as substaintí atá greannach don chraiceann.
Skin corrosive substances shall be considered as leading to serious damage to the eyes as well (Category 1), while skin irritant substances may be considered as leading to eye irritation (Category 2).
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ní mór don mhonaróir IBNS deimhniú a sholáthar d’údarás um homalógú an Bhallstáit, ar deimhniú é ina gcuimsítear torthaí an fhíorúcháin sin agus ina liostaítear na substaintí nó na heilimintí a úsáidtear chun scriosadh nó neodrú na nótaí bainc a áirithiú agus ina bhfianaítear nach aon riosca suntasach don tsláinte iad má ionanálaítear iad, nó má theagmhaíonn siad le craiceann fhoireann slándála CIT nó le craiceann fhoireann BCN.
A certificate must be supplied to the homologating authority of the Member State by the IBNS manufacturer, which includes the results of this verification and which lists the substances or elements used to ensure destruction or neutralisation of the banknotes and attests that they do not pose a serious risk to health in the case of inhalation by, or contact with, the skin of the CIT security staff or of the NCB staff.
Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro
(b) céannacht na substaintí go léir sa mheascán a chuireann le haicmiú an mheascáin maidir le géarthocsaineacht, creimeadh craicinn nó damáiste tromchúiseach don tsúil, só-ghineacht ghaiméite, carcanaigineacht, tocsaineacht atáirgthe, íogrú riospráide nó craicinn, tocsaineacht sain-spriocorgáin (Stot), nó guais asú.
(b) the identity of all substances in the mixture that contribute to the classification of the mixture as regards acute toxicity, skin corrosion or serious eye damage, germ cell mutagenicity, carcinogenicity, reproductive toxicity, respiratory or skin sensitisation, specific target organ toxicity (STOT) or aspiration hazard.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Lógó gaois.ie
gaois.ie