Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (62583)
[Cuir isteach mionsonraí teagmhála an Iasachtaí] Cóip chuig an mBanc Ceannais Eorpach [Cuir isteach an seoladh]
[Insert Borrower’s contact details]
AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010
Cé acu a gcuirfeadh ildáileacháin ró-ualach díréireach ar chistí dílse agus dá gcuirfeadh, cathain;
Whether and when multiple distributions would constitute a disproportionate drag on own funds;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(7) Aon leanbh a bhí, díreach roimh thosach feidhme an ailt seo, curtha amach ar iostas, curtha chun scoile nó curtha ar seirbhís nó curtha le ceird, gairm, nó gnó faoi alt 48 den Acht um Chúnamh Phoiblí, 1939, measfar (do réir mar is iomchuí) é a bheith curtha amach ar iostas, curtha chun scoile, curtha i bhfostaíocht, nó curtha le ceird, gairm, nó gnó ag an údarás sláinte iomchuí faoin alt seo.
(7) A child who, immediately before the commencement of this section, stood boarded out, sent to a school, placed at service or placed in a trade, calling, or business under section 48 of the Public Assistance Act, 1939 , shall be deemed (as may be appropriate) to be boarded out, sent to a school, placed in employment or placed in a trade, calling, or business by the appropriate health authority under this section.
Uimhir 26 de 1953: AN tACHT SLÁINTE, 1953
An gcuir eadh an ghuais bac ar smachtú dóiteáin sa gharchomharsanacht?
Would the hazard hinder fire-fighting in the immediate vicinity?
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Cuirim/Cuirimid isteach leis seo an táille le haghaidh eadrána agus deimhniú dílseacháin faoin Acht sin.
I/We enclose herewith fee for arbitration and vesting certificate under the said Act.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
MIONNAÍMSE, [Cuir isteach ainm an Teisteora] ............................................................................, [Cuir isteach slí bheatha an Teisteora] .................................................................................................., as [Cuir isteach seoladh an Teisteora] ...................................................................................................., atá 18 mbliana d'aois agus os a chionn, agus deirim mar a leanas:
I, [Insert name of Deponent], ............................................................?.................... [Insert occupation of Deponent], ............................................................?................... of [Insert address of Deponent], ............................................................?.................... being aged 18 years and upwards MAKE OATH and say as follows:
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
MIONNAÍMSE, [Cuir isteach ainm an Teisteora] ............................................................................, [Cuir isteach slí bheatha an Teisteora] .................................................................................................., as [Cuir isteach seoladh an Teisteora] ...................................................................................................., atá 18 mbliana d'aois agus os a chionn, agus deirim mar a leanas:
I, [Insert name of Deponent], ............................................................?.................... [Insert occupation of Deponent], ............................................................?................... of [Insert address of Deponent], ............................................................?.................... being aged 18 years and upwards MAKE OATH and say as follows:
I.R. Uimh 510 de 2001: Na Rialacha Cúirte Cuarda
Mar a leagtar amach i bpointí 64, 67 agus 68 d'Airteagal 2 den Chonradh seo, cuirtear Airteagal 61 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh in ionad Airteagal 29, cuirtear Airteagal 69f agus Airteagal 69g den Chonradh sin in ionad Airteagal 30, cuirtear Airteagail 69a, 69b agus 69d den Chonradh sin in ionad Airteagal 31, cuirtear Airteagal 69h den Chonradh sin in ionad Airteagal 32, cuirtear Airteagal 61e den Chonradh sin in ionad Airteagal 33 agus cuirtear Airteagal 61d den Chonradh sin in ionad Airteagal 36.
As set out below, in Article 2, points 64, 67 and 68 of this Treaty, Article 29 shall be replaced by Article 61 of the Treaty on the Functioning of the European Union, Article 30 shall be replaced by Articles 69 F and 69 G thereof, Article 31 shall be replaced by Articles 69 A, 69 B and 69 D thereof, Article 32 shall be replaced by Article 69 H thereof, Article 33 shall be replaced by Article 61 E thereof and Article 36 shall be replaced by Article 61 D thereof.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Cuirtear isteach Airteagal 25a agus Airteagal 25b agus cuirtear Airteagal 25b in ionad Airteagal 47:
The following Articles 25a and 25b shall be inserted, with Article 25b replacing Article 47:
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
i mír 3, cuirtear ‘a mholadh’ in ionad ‘a thuairim’ agus cuirtear ‘Ballstát’ in ionad ‘Stát’;
in paragraph 3, the words ‘an opinion’ shall be replaced by ‘a recommendation’ and the word ‘Member’ shall be inserted before ‘State’;
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
téacs ina gcuirfear isteach an fhaisnéis is gá agus ina gcuirfear tic sna boscaí is infheidhme;
in which text the required information shall be filled and the applicable boxes ticked;
Rialachán (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Deireadh Fómhair 2016 maidir le bearta cosantacha i gcoinne lotnaidí plandaí, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 228/2013, (AE) Uimh. 652/2014 agus (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoracha 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE agus 2007/33/CE ón gComhairle
*(Cuirim an fhaisnéis seo i láthair faoi údarás an Aire Tionscail agus Tráchtála.)
*(I lay this information under the authority of the Minister for Industry and Commerce.)
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Cuirim na doiciméid seo a leanas isteach leis seo-
I enclose the following documents-
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
Leithreasaí nár úsáideadh faoi dheireadh na bliana airgeadais dár gcuireadh isteach iad, cuirfear ar ceal iad.
Appropriations which have not been used by the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Leithreasaí nár úsáideadh faoi dheireadh na bliana airgeadais dár gcuireadh isteach iad, cuirfear ar ceal iad.
Appropriations which have not been used by the end of the financial year for which they were entered shall be cancelled.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Cuirim mo lámh leis seo mar fhianaise air sin i an lá de míle naoi gcéad
(Signed).................................................................
Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
Beidh liosta de chearta an duine atá le cur faoi agallamh san áireamh sa chuireadh.
The invitation shall include a list of the rights of the person to be interviewed.
Togra leasaithe le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna seoladh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (EURATOM) Uimh. 1074/1999
Le Conradh Liospóin, cuireadh gné chríochach leis an mBeartas Comhtháthaithe agus cuireadh 'Aontas' in ionad 'Comhphobal'.
The Treaty of Lisbon added a territorial dimension to Cohesion Policy and 'Community' was replaced by 'Union'.
Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú
cé acu ar cuireadh lipéad feiste aon úsáide air nó nár cuireadh,
labelled as a single use device (y/n),
Rialachán (AE) 2017/746 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro agus lena n-aisghairtear Treoir 98/79/CE agus Cinneadh 2010/227/AE ón gCoimisiún (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE )
(i) chun bheith i láthair, ar chuireadh o chomhalta den Riaghaltas, ar ócáidí Stáit, no
(i) to attend, on the invitation of a member of the Government, State functions, or
Uimhir 34 de 1938: ACHT AN OIREACHTAIS (LIÚNTAISÍ DO CHOMHALTAÍ), 1938
(c) toirmisctear aon chuireadh don phobal suibscríobh le haghaidh aon scaireanna nó bintiúir sa chuideachta;
( c ) any invitation to the public to subscribe for any shares or debentures of the company is prohibited;
Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963
cuirfear “£575” in ionad “£500”, agus cuirfear “£1,035” in ionad “£900”,
for "£500" there shall be substituted "£575", and for "£900" there shall be substituted "£1,035",
Uimhir 6 de 1975: AN tACHT AIRGEADAIS, 1975
Féadfar na critéir sin, más iomchuí, a fhoirmliú níos beaichte sa chuireadh chun tairisceana.
Those criteria may, if appropriate, be formulated more precisely in the invitation to tender.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Mar chuid den chuireadh chun tairisceana, déanfar:
The invitation to tender shall:
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Sonrófar sa chuireadh dáta agus am tosaithe an cheant leictreonaigh.
The invitation shall specify the date and time of the start of the electronic auction.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
go ndéanfaidh duine ráiteas is eol dó a bheith bréagach i sonra ábhartha nó go ndéanfaidh sé go meargánta ráiteas atá bréagach in aon sonra ábhartha, nó go dtabharfaidh sé ar aird, go gcuirfidh sé ar fáil, go gcuirfidh sé ar aghaidh nó go n-úsáidfidh sé amhlaidh ar dhóigh eile doiciméad is eol dó a bheith bréagach i sonra ábhartha, nó go dtabharfaidh sé ar aird, go gcuirfidh sé ar fáil, go gcuirfidh sé ar aghaidh nó go n-úsáidfidh sé ar dhóigh eile, go meargánta, doiciméad is eol dó a bheith bréagach i sonra ábhartha, nó
makes a statement which he knows to be false in a material particular or recklessly makes a statement which is false in a material particular, or produces, furnishes, sends or otherwise makes use of a document which he knows to be false in a material particular o recklessly produces, furnishes, sends or otherwise make use of a document which is false in a material particular, or
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
Na cuanta, céanna agus ionaid churtha i dtír lena mbaineann an tOrdú seo.
Harbours, quays, and landing places to which this Order applies.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(i) d’aon phostphaicéad eile i gcúrsa a churtha ar aghaidh leis an bpost, nó
(i) any other postal packet in the course of its transmission by post, or
AN tACHT UM RIALÁIL CUMARSÁIDE (SEIRBHÍSÍ POIST), 2011
Leis na bearta sin, d’éascófaí an iomaíocht agus chuirfí feabhas ar fheidhmiú an mhargaidh inmheánaigh.
Those measures would facilitate competition and improve the functioning of the internal market.
Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chuirfí luas faoin dul chun cinn i dtreo Limistéir Taighde Eorpaigh aontaithe dá bharr sin [23].
This would therefore speed up progress towards a unified European Research Area [23].
Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead
Déanfar breisluach Eorpach na ngníomhaíochtaí, lena n-áirítear gníomhaíochtaí ar mhionscála agus gníomhaíochtaí náisiúnta, a mheasúnú de réir critéar amhail an méid a chuirfí le cur chun feidhme comhsheasmhach agus comhleanúnach dhlí an Aontais, an méid a chuirfí le feasacht leathan phoiblí maidir leis na cearta faoin dlí sin, an méid a d'fhéadfaí cur leis an gcómhuinín idir na Ballstáit agus feabhas a chur ar an gcomhar trasteorann, méid a dtionchair thrasnáisiúnta, an méid a chuirfí le forbairt agus scaipeadh na ndea-chleachtas nó le cruthú íoschaighdeán, uirlisí praiticiúla agus réitigh phraiticiúla lena dtabharfaí aghaidh ar dhúshláin trasteorann nó ar dhúshláin ar fud an Aontais.
The European added value of actions, including that of small-scale and national actions, shall be assessed in the light of criteria such as their contribution to the consistent and coherent implementation of Union law, and to wide public awareness about the rights deriving from it, their potential to develop mutual trust among Member States and to improve cross-border cooperation, their transnational impact, their contribution to the elaboration and dissemination of best practices or their potential to contribute to the creation of minimum standards, practical tools and solutions that address cross-border or Union-wide challenges.
Rialachán (AE) Uimh 1381/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Chearta, um Chomhionannas agus um Shaoránacht don tréimhse 2014-2020 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Innealra clódóireachta seach-churtha, spólchothaithe
Offset printing machinery, reel fed
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Innealra clódóireachta seach-churtha eile
Other offset printing machinery
RIALACHÁIN (AE) Uimh. 374/2014 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 16 Aibreán 2014 maidir le dleachtanna custaim ar earraí de thionscnamh na hÚcráine a laghdú nó a dhíchur
Teacht i bhfeidhm agus dáta an churtha i bhfeidhm
Entry into force and date of application
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le suiteálacha cábla-bhealaigh /* COM/2014/0187 final - 2014/0107 (COD) */
Chuirfí feidhmiú ceart an mhargaidh inmheánaigh i gcontúirt dá gcuirfí cabhair náisiúnta ar fáil.
The proper functioning of the internal market would be jeopardised by the granting of national aid.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
Ar an mbealach sin chuirfí feabhas ardhlisteanacht dhaonlathach agus chuntasacht Europol don saoránach Eorpach.
In this waydemocratic legitimacy and accountability of Europol to the European citizenwould be enhanced.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chomhar agus Oiliúint na Seirbhísí Forfheidhmithe Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/371/CGB agus Cinneadh 2005/681/CGB 
(2) I gcás cuid de thigh chomhnaithe le n-a mbaineann an Príomh-Acht do bheith fo-churtha go dleathach agus gur tigh comhnaithe le n-a mbaineann an Príomh-Acht an chuid atá fochurtha amhlaidh, leis, ní scuirfidh an Príomh-Acht de bhua an ailt seo de bhaint do bheith aige leis an gcuid atá fo-churtha amhlaidh de bhrí an tionónta do bheith no do theacht i seilbh na coda san, agus, má bhíonn no má thagann an tiarna i seilbh aon choda ná fuil fo-churtha amhlaidh, scuirfidh an Príomh-Acht de bhaint do bheith aige leis an gcuid sin d'ainneoin fo-thionónta d'fhanúint i seilbh no do choinneáil seilbh aon choda eile de bhua an Phríomh-Achta.
(2) Where part of a dwelling-house to which the Principal Act applies is lawfully sub-let, and the part so sub-let is also a dwelling-house to which the Principal Act applies, the Principal Act shall not by virtue of this section cease to apply to the part so sub-let by reason of the tenant being in or coming into possession of that part, and, if the landlord is in or comes into possession of any part not so sub-let, the Principal Act shall cease to apply to that part notwithstanding that a sub-tenant continues in or retains possession of any other part by virtue of the Principal Act.
Uimhir 24 de 1926: ACHT UM MÉADÚ CÍOSA AGUS ÚIS MHORGÁISTE (COSCANNA), 1926
(g) mara mbeidh ach páirt den ghabháltas san fo-churtha ar cíos mar adubhradh, faisnéisfidh Coimisiún na Talmhan go dtuigfear ná beidh tionónta an ghabháltais sin ina thionónta ach ar an méid sin den ghabháltas san ná beidh fo-churtha ar cíos amhlaidh agus leis sin tuigfear go ndearna an tionónta san connra ceannaigh déanach ar dháta na faisnéise sin chun an méid sin roimhráite den ghabháltas san do cheannach, agus isé bheidh mar riail-bhlianacht cheannaigh ar an méid sin roimhráite den ghabháltas san ná pé cion a shocróidh Coimisiún na Talmhan den riail-bhlianacht cheannaigh do bheadh iníoctha ar iomlán an ghabháltais sin dá mba ná beadh aon chuid de fo-churtha ar cíos.
( g ) if portion only of the said holding is sublet as aforesaid the Land Commission shall declare that the tenant of such holding is to be deemed to be the tenant of so much only of such holding as is not so sublet, and thereupon such tenant shall be deemed to have entered on the date of the said declaration into a subsequent purchase agreement for the purchase of so much as aforesaid of such holding, and the standard purchase annuity for so much as aforesaid of such holding shall be such proportion as the Land Commission shall determine of the standard purchase annuity which would have been payable in respect of the whole of such holding if no part of it had been sublet.
Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931
Fo-roinnte agus fo-churtha áirithe do dhéanamh dleathach.
Validation of certain sub-divisions and sub-lettings.
Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931
—(1) I gcás gabháltas le n-a mbaineann an tAcht Talmhan, 1923 , do bheith fo-roinnte no cuid de do bheith fo-churtha ar cíos le linn an Achta san do rith agus gur shárú é sin ar choinníoll reachtúil no ar chumhnant no ar choinníoll do bhí sa léas no sa chó-aontú fé n-a raibh an gabháltas san ar seilbh, féadfaidh Coimisiún na Talmhan, más oiriúnach leo é ag cuimhneamh dóibh ar gach a mbaineann leis an scéal, ar a iarraidh sin d'éinne i seilbh páirte den ghabháltas san ar leithligh de bhua na fo-roinnte no an fho-churtha san, a fhaisnéis gur gabháltas ar leithligh an pháirt no gach páirt fé leith de sna páirteanna uile agus fé seach den ghabháltas san a bheidh ar seilbh ar leithligh amhlaidh agus gurb é an té bheidh i seilbh ar leithligh uirthi amhlaidh is tionónta uirthi agus a fhaisnéis i gcás fo-churtha gur gabháltas ar leithligh an pháirt den ghabháltas san ná beidh fo-churtha amhlaidh agus gurb é an té bheidh i seilbh uirthi ar leithligh is tionónta uirthi.
—(1) Where at the passing of the Land Act, 1923 , a holding to which that Act applies was sub-divided or in part sublet in breach of a statutory condition or of a covenant or condition contained in the lease or agreement under which such holding was held, the Land Commission, if it so thinks proper having regard to all the circumstances of the case, may, on the application of any person in separate occupation of a portion of such holding by virtue of such sub-division or subletting, declare the portion or each of the several portions of such holding so separately occupied to be a separate holding, and the person in such separate occupation thereof to be the tenant thereof and, in the case of a subletting, declare the portion of such holding which is not so sublet to be a separate holding and the person in separate occupation thereof to be the tenant thereof.
Uimhir 11 de 1931: ACHT TALMHAN, 1931
Riaráiste cíosanna socruithe á mhuirearú ar ghabháltaisí atá fo-churtha ar cíos.
Compounded arrears of rents charged on holdings which are sub-let.
Uimhir 38 de 1933: ACHT TALMHAN, 1933
Méid an Churtha-i-mBaint
Extent of Application
Uimhir 23 de 1941: ACHT RIALTAIS ÁITIÚIL, 1941
Beidh cionroinnt na gcistí nasctha le leibhéal cáilíochtúil agus cainníochtúil an churtha chun feidhme.
The allocation of funds shall be linked to the qualitative and quantitative level of implementation.
Rialachán (CE) Uimh. 67/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Samhain 2009 lena leagtar síos rialacha ginearálta maidir le cabhair airgeadais Chomhphobail a dheonú i réimse na ngréasán tras-Eorpach
ciallaíonn “táirge a bhaineann le fuinneamh” nó “táirge” aon earra nó córas ag a bhfuil tionchar ar ídiú fuinnimh le linn a úsáide, a chuirtear ar an margadh nó a chuirtear i seirbhís, lena n-áirítear páirteanna ag a bhfuil tionchar ar ídiú fuinnimh le linn a úsáide d'aon earra nó córas den sórt sin a chuirtear ar an margadh nó a chuirtear i seirbhís do chustaiméirí agus a bheartaítear a ionchorprú i dtáirgí;
‘energy-related product’ or ‘product’ means a good or system with an impact on energy consumption during use which is placed on the market or put into service, including parts with an impact on energy consumption during use which are placed on the market or put into service for customers and that are intended to be incorporated into products;
Rialachán (AE) 2017/1369 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2017 lena leagtar amach creat i gcomhair lipéadú fuinnimh agus lena n-aisghairtear Treoir 2010/30/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Ar choinníoll nach ndéanfar aon cháin chorparáide is iníoctha ag cuideachta a laghdú de bhua an ailt seo mura laghdófaí an cháin chorparáide sin amhlaidh dá mba rud é nár achtaíodh forálacha fho-ailt (1A), (1B) agus (1C) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1981 ), fho-alt (1CC) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1984 ) agus fho-ailt (1CC1), (1CC2) agus (1CC3) (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1987 ) d'alt 39 den Acht Airgeadais, 1980 , agus alt 39A (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1981 ) agus alt 39B (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1987 ) den Acht Airgeadais, 1980 .
Provided that no corporation tax payable by a company shall be reduced by virtue of this section if that corporation tax would not have been so reduced if the provisions of subsections (1A), (1B) and (1C) (inserted by the Finance Act, 1981 ), subsection (1CC) (inserted by the Finance Act, 1984 ) and subsections (1CC1), (1CC2) and (1CC3) (inserted by the Finance Act, 1987 ) of section 39 of the Finance Act, 1980 , and section 39A (inserted by the Finance Act, 1981 ) and section 39B (inserted by the Finance Act, 1987 ) of the Finance Act, 1980 , had not been enacted.
Uimhir 10 de 1990: AN tACHT AIRGEADAIS, 1990
Beidh feidhm ag mír 1 maidir le feistí leighis agus uirlisí faireacháin agus rialaithe a chuirtear ar an margadh ón 22 Iúil 2014, maidir le feistí leighis diagnóiseacha in vitro a chuirtear ar an margadh ón 22 Iúil 2016, maidir le huirlisí faireacháin agus rialaithe tionsclaíocha a chuirtear ar an margadh ón 22 Iúil 2017, agus maidir le gach TLL eile a bhí lasmuigh de raon feidhme Threoir 2002/95/CE agus a chuirtear ar an margadh ón 22 Iúil 2019.”;
Paragraph 1 shall apply to medical devices and monitoring and control instruments which are placed on the market from 22 July 2014, to in vitro diagnostic medical devices which are placed on the market from 22 July 2016, to industrial monitoring and control instruments which are placed on the market from 22 July 2017, and to all other EEE that was outside the scope of Directive 2002/95/EC and which is placed on the market from 22 July 2019.’;
Treoir (AE) 2017/2102 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Samhain 2017 lena leasaítear Treoir 2011/65/AE maidir le srian ar shubstaintí guaiseacha áirithe a úsáid i dtrealamh leictreach agus leictreonach ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE) )
chuirfeadh
No
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Chuirfeadh
Yes
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Cuireann na rialacha sin an fhreagracht maidir le rioscaí a chosc ar dhaoine oilte amhail sealgairí.
Those rules also place the responsibility for the prevention of risks on trained persons such as hunters.
Rialachán (CE) Uimh. 1069/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 lena leagtar síos rialacha sláinte maidir le seachtháirgí ainmhithe agus táirgí díorthaithe nach bhfuil ceaptha mar bhia don duine agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1774/2002 (Rialachán maidir le seachtháirgí ainmhithe)
Cuireann sé a chinneadh agus na cúiseanna leis an gcinneadh sin in iúl don ghearánach.
He informs the complainant of his decision and of the reasons for it.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cuireann an tOmbudsman tuairim na hinstitiúide lena mbaineann chuig an ngearánach.
The Ombudsman sends the opinion of the institution concerned to the complainant.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cuireann an tOmbudsman in iúl don ghearánach go bhfuil iniúchadh déanta.
The Ombudsman informs the complainant that an inspection has taken place.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cuireann sé an gearánach agus an institiúid lena mbaineann ar an eolas faoin gcinneadh.
He informs the complainant and the institution concerned of the decision.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cuireann an institiúid lena mbaineann tuairim mhionsonraithe chuig an Ombudsman laistigh de thrí mhí.
The institution concerned sends the Ombudsman a detailed opinion within 3 months.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Cuireann an tOmbudsman cóip den tuarascáil chuig an institiúid lena mbaineann agus chuig an ngearánach.
The Ombudsman sends a copy of the report to the institution concerned and to the complainant.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
De bharr a n-éagothroime, cuireann na ceanglais sin bac ar thrádáil laistigh den Aontas.
Due to their disparity, those requirements hinder trade within the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
11. Cuireann Aithris 27 sonraí breise leis:
11. Recital 27 adds further details:
Tuairim Uimh. 6/2010 (de bhun Airteagal 322, den CFAE) maidir le togra le haghaidh rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le Rialachán Airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh
chuirfeadh sé as do leasanna airgeadais an Chomhphobail agus a chuid Ballstát;
it would compromise the financial interests of the Community and its Member States;
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
chuirfeadh sé cosc ar chur i bhfeidhm ceart beart Comhphobail nó beart náisiúnta;
it would prevent the correct application of Community or national measures;
Rialachán (CE) Uimh. 450/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 lena leagtar síos Cód Custaim an Chomhphobail (Cód Custaim Nuachóirithe)
Dá bhrí sin, cuireann an oibleagáid sin ualach nach bhfuil gá leis ar oibreoirí eacnamaíocha.
Thus this obligation places an unnecessary burden on economic operators.
Rialachán (AE) Uimh. 955/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2011 lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1541/98 ón gComhairle maidir le cruthúnas tionscnaimh le haghaidh táirgí teicstíle áirithe a thagann faoi réim Roinn XI den Ainmníocht Chomhcheangailte agus a scaoiltear le haghaidh saorchúrsaíochta sa Chomhphobal agus maidir leis na coinníollacha a ghabhann le glacadh leis an gcruthúnas sin, agus lena leasaítear Rialachán (CEE) Uimh. 3030/93 ón gComhairle maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh allmhairí táirgí teicstíle áirithe ó thríú tíortha
Cuireann clár BAM leis an SFA do sholáthróirí traidisiúnta bananaí ACC.
The BAM programme builds on the SFA for traditional ACP suppliers of bananas.
Rialachán (AE) Uimh. 1341/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Nollaig 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1905/2006 lena mbunaítear ionstraim maoinithe le haghaidh comhair um fhorbairt
(b) chuig dlí tríú Stát eile a chuirfeadh a dhlí féin i bhfeidhm.
(b) to the law of another third State which would apply its own law.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
Chuirfeadh an cleachtas sin ualach díréireach ar údaráis imscrúdúcháin an Aontais, áfach.
However, such a practice would impose a disproportionate administrative burden on the investigating authorities of the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 1168/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1225/2009 ón gComhairle maidir le cosaint i gcoinne allmhairí dumpáilte ó thíortha nach comhaltaí den Chomhphobal Eorpach iad
CUIREANN SÍ I dTREIS AN MÉID A LEANAS:
EMPHASISES:
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an Straitéis Eorpach i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí
CUIREANN SÍ I bhFIOS:
HIGHLIGHTS THAT:
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir leis an Straitéis Eorpach i ndáil le hIdirlíon Níos Fearr do Leanaí
Chomh maith leis sin cuireann sé le saobhadh iomaíochta a dhíchur.
It also contributes to eliminating competitive distortions.
Rialachán (AE) Uimh. 346/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Aibreán 2013 maidir le cistí fiontraíochta sóisialta Eorpacha Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Agus margadhluachanna á gcinneadh, cuireann páirtithe trádála ús fabhraithe san áireamh freisin.
In determining market values, trading parties also take account of accrued interest.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Mar shampla, cuireann fochuideachtaí airgeadais miondíoltóirí iasachtaí ar fáil gan taiscí a ghlacadh.
The financial subsidiaries of retailers are examples of financial institutions that make loans without accepting deposits.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cuireann an rialtas ginearálta ceangal ar gach fostaí páirt a ghlacadh i scéim slándála sóisialta;
general government obliges all employees to participate in a social security scheme;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cuireann na foinsí éagsúla sonraí torthaí contrártha ar fáil;
contradictory results between different data sources;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ar an dul céanna, cuireann cód móide an litir "n" luach glan in iúl.
Similarly, the letter "n" attached to a code indicates the net value.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuireann ilroinnt an mhargaidh inmheánaigh bac ar iarrachtaí chun iomaíochas agus fás a spreagadh.
Fragmentation of the internal market impedes efforts to boost competitiveness and growth.
Rialachán (AE) Uimh. 524/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir le réiteach díospóidí ar líne le haghaidh díospóidí tomhaltóirí agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 2006/2004 agus Treoir 2009/22/CE (Rialachán maidir le ODR le haghaidh tomhaltóirí)' where ID='NoDG-2013-32013R0524_EN-GA-DWN
cuireann sí priacal creidmheasa socraíochta agus réamhshocraíochta san áireamh go hiomlán;
it takes due account of settlement and pre-settlement credit risk;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cuireann eintiteas tríú páirtí an t-árachas ar fáil.
the insurance is provided by a third party entity.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cuireann úsáid an téarma luach leis an táirge i gcomparáid le táirgí de chineál comhchosúil;
the use of the term adds value to the product as compared to products of a similar type;
Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Samhain 2012 maidir le scéimeanna cáilíochta do tháirgí talmhaíochta agus do bhia-earraí
chuirfeadh sé cosc ar chur i bhfeidhm ceart beart de chuid an Aontais nó beart náisiúnta;
prevent the correct application of Union or national measures;
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
chuirfeadh sé as do leasanna airgeadais an Aontais agus a chuid Ballstát;
compromise the financial interests of the Union and its Member States;
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
cuireann siad ráthaíocht ar fáil, i gcomhréir le hAirteagal 89.
they provide a guarantee in accordance with Article 89.
Rialachán (AE) Uimh. 952/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Deireadh Fómhair 2013 lena leagtar síos Cód Custaim an Aontais
Cuireann idirnáisiúnú teoranta FBManna san Eoraip agus taobh amuigh den Eoraip isteach ar iomaíochas.
The limited internationalisation of SMEs both within and outside Europe affects competitiveness.
Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuireann fiontair san earnáil sin 5 % go díreach le hOlltáirgeacht Intíre an Aontais (OTI).
Enterprises in this sector directly contribute 5 % of the Union's gross domestic product (GDP).
Rialachán (AE) Uimh. 1287/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Clár um Iomaíochas na bhFiontar agus na bhfiontar beag agus meánmhéide (COSME) (2014 - 2020) agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1639/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Nuair a ghlacann FBManna páirt i dtaighde agus i nuálaíocht an Aontais neartaíonn sé sin a gcumas T&F agus teicneolaíochta, méadaíonn an méid sin a n-acmhainn eolas nua a fháil amach, a tharraingt chucu féin agus a úsáid, cuireann sé le leas a bhaint as réitithe nua geilleagracha, spreagann sé nuálaíocht maidir le táirgí, seirbhísí agus samhlacha gnó, cuireann sé gníomhaíochtaí gnó chun cinn i margaí níos mó agus cuireann sé bonn idirnáisiúnta faoi ghréasáin eolais FBManna.
Participation in Union research and innovation strengthens the R&D and technology capability of SMEs, increases their capacity to generate, absorb and use new knowledge, enhances the economic exploitation of new solutions, boosts innovation in products, services and business models, promotes business activities in larger markets and internationalises the knowledge networks of SMEs.
Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuireann sí go mór le fadhbanna eile truaillithe aeir freisin.
It is also a major contributor to other air pollution problems.
Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuireann PENanna fáilte roimh rannpháirtíocht iontrálaithe nua a thugann breisluach don chomhpháirtíocht, FBManna san áireamh.
KICs are open to participation of new entrants bringing added value to the partnership, including SMEs.
Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
chuirfeadh siad ar chumas cuardaitheoirí poist agus fostóirí próifíl an chontrapháirtí margaidh a thuiscint níos fearr.
it allows job seekers and employers in a much better way to actually understand the profile of the market counterpart.
DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta, rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaiseachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair /* SWD/2014/010 final */
Chuirfeadh sin deireadh le haon chostais chothabhála agus nuashonraithe a bheadh ann amach anseo.
This would remove any future maintenance and update costs for national classifications.
DOICIMÉAD INMHEÁNACH OIBRE DE CHUID AN CHOIMISIÚIN ACHOIMRE FEIDHMIÚCHÁIN AR AN MEASÚNÚ TIONCHAIR a ghabhann leis an doiciméad Togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le líonra Eorpach Seirbhísí Fostaíochta, rochtain oibrithe ar sheirbhísí soghluaiseachta agus comhtháthú breise ar mhargaí saothair /* SWD/2014/010 final */
Cuireann COSAC fáilte roimh an gCróit mar an 28ú Ballstát d’AE.
COSAC welcomes Croatia as the 28th Member State of the EU.
Tuairimí an L COSAC – 27 – 29 Deireadh Fómhair 2013 , Vilnias OJ C 104, 08/04/2014, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Cuireann an réiltín* réimsí éigeantacha in iúl.
The asterisk* denotes mandatory fields.
Rialachán (AE) Uimh. 1302/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1082/2006 maidir le grúpáil Eorpach um chomhar críochach (EGTC) a mhéid a bhaineann le bunú agus feidhmiú grúpálacha den sórt sin a shoiléiriú, a shimpliú agus a fheabhsú
Cuireann EOManna AE go mór agus go rathúil le próisis dhaonlathacha i dtríú tíortha.
EU EOMs contribute significantly and successfully to democratic processes in third countries.
Rialachán (AE) Uimh. 235/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2014 lena mbunaítear ionstraim maoinithe don daonlathas agus do chearta an duine ar fud an domhain
Cuireann dobharshaothrú le fás agus poist i réigiúin chósta agus tuaithe.
Aquaculture contributes to growth and jobs in coastal and rural regions.
Rialachán (AE) Uimh. 508/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir leis an gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 2328/2003 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 861/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1198/2006 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 791/2007 ón gComhairle agus Rialachán (AE) Uimh. 1255/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
Chuirfeadh forbairt córas éagsúil bac níos faide anall ar chomhchuibhiú caighdeán teicniúil laistigh den Aontas.
The development of differing systems would impede the subsequent harmonisation of technical standards within the Union.
Rialachán (AE) Uimh. 653/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1760/2000 maidir le sainaithint leictreonach bó-ainmhithe agus maidir le lipéadú mairteola 
Cuireann sé sin ualach mór riaracháin ar na Ballstáit.
This causes a considerable administrative burden for Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 653/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1760/2000 maidir le sainaithint leictreonach bó-ainmhithe agus maidir le lipéadú mairteola 
a chuirfeadh rath imscrúdaithe atá ar siúl nó sábháilteacht duine aonair i mbaol; nó
jeopardise the success of an ongoing investigation or the safety of an individual; or
Rialachán (AE) 2016/794 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2016 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh i ndáil le Comhar i bhForfheidhmiú an Dlí (Europol) agus lena n-aisghairtear Cinntí 2009/371/CGB, 2009/934/CGB, 2009/935/CGB, 2009/936/CGB agus 2009/968/CGB ón gComhairle agus a ghabhann ionad na gCinntí sin
Trí mhaoiniú a sholáthar do na heintitis sin, cuireann CMAnna le maoiniú gheilleagar an Aontais.
By providing finance to those entities, MMFs contribute to the financing of the economy of the Union.
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
(b) dá gcuirtí an fo-alt so leanas leis, sé sin le rá:—
( b ) the following sub-section were added thereto, that is to say:—
Uimhir 19 de 1930: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1930
(c) dá gcuirtí an dá fho-alt so leanas leis, sé sin le rá:—
( c ) the following two sub-sections were added thereto, that is to say:—
Uimhir 19 de 1930: ACHT LEICTREACHAIS (SOLÁTHAR) (LEASÚ), 1930
(ii) go mbeadh sé, dá gcuirtí ar triail é, neamh-inniúil ar phléideáil,
(ii) that he would, if placed on trial, be unfit to plead,
Uimhir 19 de 1945: AN tACHT CÓIREÁLA MEABHAIR-GHALAR, 1945
(ii) a rinneadh d'aontoisc d'urrú saoráidí airgeadais a chuirfeadh an ceadúnaí sin ar fáil.
(ii) made solely for the purposes of securing financial facilities to be made available by that licensee.
Uimhir 30 de 1978: AN tACHT ÁRACHAIS (LEASÚ), 1978
(b) aerárthach ar seirbhís a scriosadh nó é a dhamáistiú ar dhóigh a chuirfeadh ó chumas eitilte é nó a chuirfeadh a shábháilteacht i mbaol agus é ar eitilt,
( b ) destroys an aircraft in service or so damages it as to render it incapable of flight or to endanger its safety in flight,
Uimhir 15 de 1988: AN tACHT AERLOINGSEOIREACHTA AGUS AERIOMPAIR, 1988
Baineann an t-oibritheoir an LRU amach ansin agus cuireann sé an pháirt spártha ina ionad.
The operator then removes the LRU and replaces it with a spare.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
Cuireann siad tairbhí ar fáil freisin do cheannaithe agus do thomhaltóirí agus soláthraíonn siad deimhneacht dhlíthiúil.
They also provide benefits for merchants and consumers and provide legal certainty.
Rialachán (AE) 2015/751 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le táillí idirmhalartaithe ar idirbhearta íocaíochta cártabhunaithe (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Lógó gaois.ie
gaois.ie