Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (505)
Déanfaidh na Ballstáit a ndícheall lena áirithiú go n-oibreoidh na comhlachtaí tuairiscithe ar mhodh trédhearcach.
Member States shall make every effort to ensure that reporting bodies operate in a transparent manner.
Rialachán (AE) Uimh. 510/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Bealtaine 2011 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta d'astaíochtaí ó fheithiclí tráchtála éadroma nua mar chuid de chur chuige comhtháite an Aontais chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú
Déanfaidh na Ballstáit a ndícheall lena áirithiú go n-oibreoidh na comhlachtaí tuairiscithe ar mhodh trédhearcach.
Member States shall make every effort to ensure that reporting bodies operate in a transparent manner.
Rialachán (CE) Uimh. 443/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2009 lena socraítear na caighdeáin feidhmíochta maidir le hastaíochtaí do ghluaisteáin nua phaisinéirí mar chuid de chur chuige comhtháite an Chomhphobail chun astaíochtaí CO2 ó fheithiclí saothair éadroim a laghdú
Déanfaidh Páirtithe a ndícheall chun na nósanna imeachta sin a chur i gcrích go tapa.
Parties shall make their best efforts to complete such procedures swiftly.
AN tACHT UM SHAORÁID IASACHTA AN LIMISTÉIR EURO 2010
Ba cheart don údarás conarthach ábhartha a dhícheall a dhéanamh chun na ceanglais sin a chomhlíonadh.
The relevant contracting authority should make every effort to meet those requirements.
Rialachán (AE) Uimh. 1285/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir le cur chun feidhme agus saothrú córas Eorpach um loingseoireacht satailíte agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 876/2002 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 683/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle
dearbhú neamhspleách iniúchóireachta tríú páirtí ar dhícheall cuí maidir le slabhra soláthair a fháil;
obtaining independent third-party audit assurances of supply chain due diligence;
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
agus (v) tuairisciú go poiblí ar dhícheall cuí an tslabhra soláthair.
and (v) reporting publicly on supply chain due diligence.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
agus tuairisciú go poiblí ar dhícheall cuí an tslabhra soláthair.
and to report on supply chain due diligence.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
Déanfaidh an GCFL a dhícheall teacht ar chomhthuairim.
The MDCG shall use its best endeavours to reach consensus.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
“agus chó fada lem’ dhícheall go gcoiscfead gach cionta in aghaidh an
[GA]
Uimhir 37 de 1923: ACHT AN GHÁRDA SÍOCHÁNA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
Agus tuairim á hullmhú acu, déanfaidh comhaltaí gach Grúpa Chomhairligh a ndícheall teacht ar chomhdhearcadh.
When preparing an opinion, the members of each Advisory Group shall do their best to reach consensus.
Rialachán (AE) 2018/1726 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh chun Bainistiú Oibríochtúil a dhéanamh ar Chórais Mhórscála TF sa Limistéar Saoirse, Slándála agus Ceartais (eu-LISA), agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1987/2006 agus Cinneadh 2007/533/CGB ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011
Córais díchill chuí
Due diligence systems
Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh
Dícheall Cuí i leith Custaiméara
Customer Due Diligence
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Dícheall cuí feabhsaithe i leith custaiméara — daoine atá faoi riteacht pholaitiúil.
Enhanced customer due diligence — politically exposed persons.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Dícheall cuí feabhsaithe i leith custaiméara — gaolmhaireachtaí baincéireachta comhfhreagraí.
Enhanced customer due diligence — correspondent banking relationships.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Rogha duine ainmnithe chun bearta díchill chuí feabhsaithe breise i leith custaiméara a chur chun feidhme.
Designated person’s discretion to apply additional enhanced customer due diligence measures.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Iontaoibh a chur i ndaoine eile chun dícheall cuí i leith custaiméara a chur i gcrích.
Reliance on other persons to carry out customer due diligence.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Déanfaidh an clár dícheall bonneagar faisnéise staidrimh a bhunú.
The programme will strive to establish a statistical information infrastructure.
Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis
Ina theannta sin, ní mór oibleagáidí an díchill chuí a bheith comhréireach.
In addition, due diligence obligations need to be proportionate.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Dícheall cuí
Due diligence
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tógann an togra ar chreataí díchill chuí agus ar phrionsabail idirnáisiúnta atá ann cheana.
The proposal builds on existing international due diligence frameworks and principles.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
Le hiniúchadh tríú páirtí ar chleachtais díchill chuí sa slabhra soláthair áiritheofar creidiúnacht chun leasa cuideachtaí iartheachtacha agus cuideofar le cleachtais díchill chuí réamhtheachtacha a fheabhsú.
Third-party auditing of a company's supply chain due diligence practices ensures credibility for the benefit of downstream companies and contributes to the improvement of the upstream due diligence practices.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
na bearta a rinne úsáideoir chun dícheall cuí a fheidhmiú i gcomhréir le hAirteagal 4;
the measures taken by a user to exercise due diligence in accordance with Article 4;
Rialachán (AE) Uimh. 511/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 i ndáil le bearta comhlíonta d’úsáideoirí ó Phrótacal Nagoya maidir le Rochtain ar Acmhainní Géiniteacha agus Comhroinnt Chothrom agus Chothromasach na dTairbhí a eascraíonn as a nÚsáid san Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déanfaidh an Ríocht Aontaithe gach dícheall easnamh rialtais iomarcach a sheachaint.
The United Kingdom shall endeavour to avoid an excessive government deficit.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Le hiniúchadh tríú páirtí ar chleachtais díchill chuí oibreora eacnamaíoch sa slabhra soláthair áiritheofar creidiúnacht chun leasa oibreoirí eacnamaíocha iartheachtacha agus cuideofar le cleachtais díchill chuí réamhtheachtacha a fheabhsú.
Third-party auditing of an economic operator's supply chain due diligence practices ensures credibility for the benefit of downstream economic operators and contributes to the improvement of upstream due diligence practices.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
D'fhéadfadh go leor scéimeanna díchill chuí sa slabhra soláthair (“scéimeanna díchill chuí”) atá ann cheana féin agus a bheidh ann amach anseo rannchuidiú le haidhmeanna an Rialacháin seo a bhaint amach.
However, many existing and future supply chain due diligence schemes (‘due diligence schemes’) could contribute to achieving the aims of this Regulation.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
ciallaíonn “scéim díchill chuí sa slabhra soláthair” nó “scéim díchill chuí” teaglaim de nósanna imeachta saorálacha díchill chuí sa slabhra soláthair, uirlisí agus sásraí, lena n-áirítear neamhspleách iniúchóireachtaí tríú páirtí, arna bhforbairt agus arna maoirsiú ag rialtais, comhlachais thionsclaíocha, nó grúpálacha d'eagraíochtaí leasmhara;
‘supply chain due diligence scheme’ or ‘due diligence scheme’ means a combination of voluntary supply chain due diligence procedures, tools and mechanisms, including independent third-party audits, developed and overseen by governments, industry associations or groupings of interested organisations;
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair a bheith á gcomhlíonadh ag allmhaireoirí de chuid an Aontais
Compliance of Union importers with supply chain due diligence obligations
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Aitheantas do scéimeanna díchill chuí sa slabhra soláthair
Recognition of supply chain due diligence schemes
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
(c) do dhéanamh faillí ar aon imeachta do phróiseacht le dícheall agus le héifeacht chuibhe;
( c ) fails to prosecute any proceedings with due diligence and effect;
Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923
(a) go ndearna sé dícheall cuibhe chun na nithe adeirtear is cionta ann do chosc;
( a ) that he used due diligence to prevent the commission of the acts alleged to constitute an offence;
Uimhir 48 de 1931: ACHT MARCANNA EARRAÍ CEANNAÍOCHTA, 1931
(a) go ndearna sé dícheall cuibhe chun déanamh na nithe adeirtear is cionta ann do chosc;
( a ) that he used due diligence to prevent the commission of the acts alleged to constitute an offence;
Uimhir 33 de 1932: ACHT CHUN PRAGHSANNA DO RIALÚ, 1932
(a) go ndearna sé dícheall cuibhe chun déanamh na nithe adeirtear is cionta ann do chosc;
( a ) that lie used due diligence to prevent the commission of the acts alleged to constitute an offence;
Uimhir 26 de 1937: ACHT CHUN PRAGHSANNA DO RIALÚ, 1937
(p) Ealaing folaigh nach infhionnta d'ainneoin díchill chuí;
( p ) Latent defects not discoverable by due diligence;
Uimhir 46 de 1947: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1947
Is gá go ndéanfaidh infheisteoirí dícheall cuí mar is iomchuí maidir le hurrúsuithe STC.
It is necessary that investors also exercise appropriate due diligence with regard to STS securitisations.
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
Ceanglais an díchill chuí i gcomhair infheisteoirí institiúideacha
Due-diligence requirements for institutional investors
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
bearta a bhaineann le dícheall cuí custaiméara;
measures relating to customer due diligence;
Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
gnéithe breise de bhearta díchill chuí feabhsaithe a chur i bhfeidhm;
the application of additional elements of enhanced due diligence;
Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
ag eintitis faoi oibleagáid, faoi chuimsiú díchill chuí custaiméara i gcomhréir le Caibidil II;
obliged entities, within the framework of customer due diligence in accordance with Chapter II;
Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Airteagal 10 go hAirteagal 24 (dícheall cuí custaiméara);
Articles 10 to 24 (customer due diligence);
Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Astaíochtaí GCT de réir earnáil bheartais (EU ETS, comhroinnt díchill agus LULUCF)
GHG emissions by policy sector (EU ETS, effort sharing and LULUCF)
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Tá an tAontas ag glacadh páirt ghníomhach i dtionscnamh de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) arb é is aidhm leis foinsiú freagrach mianraí ó limistéir ina bhfuil coinbhleacht a chur chun cinn. Tháinig den tionscnamh sin próiseas ina raibh go leor geallsealbhóirí páirteach agus a fuair tacaíocht rialtais, próiseas ar glacadh dá bharr OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict‑Affected and High‑Risk Areas (Treoir an ECFE um Dhícheall Cuí do Shlabhraí Soláthair Freagracha Mianraí ó Limistéir ina bhfuil Coinbhleacht agus ó Limistéir Ardriosca) (ECFE Treoir um Dhícheall Cuí[5]) ina bhfuil forlíonta maidir le stán, tantalam agus tungstan, agus ór.
The Union has been actively engaged in an Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) initiative to advance the responsible sourcing of minerals from conflict regions, which has resulted in a government-backed multi-stakeholder process leading to the adoption of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD Due Diligence Guidance[5]) including supplements on tin, tantalum and tungsten, and on gold.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
Tá an tAontas ag glacadh páirt ghníomhach i dtionscnamh de chuid na hEagraíochta um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (ECFE) arb é is aidhm leis foinsiú freagrach mianraí ó limistéir ina bhfuil coinbhleacht a chur chun cinn, ar tionscnamh é sin a tháinig de phróiseas ina raibh go leor geallsealbhóirí páirteach agus a fuair tacaíocht rialtais as ar lean glacadh Threoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí do Shlabhraí Soláthair Freagracha Mianraí ó Limistéir ina bhfuil Coinbhleacht agus ó Limistéir Ardriosca (“Treoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí”) lena n-áirítear a hIarscríbhinní agus a Forlíontaí uile.
The Union has been actively engaged in an initiative of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) to advance the responsible sourcing of minerals from conflict areas, which has resulted in a government-backed multi-stakeholder process leading to the adoption of the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (‘OECD Due Diligence Guidance’) including the Annexes and Supplements thereto.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
i gcás ina bhfuil na mianraí de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht nó limistéar ardriosca, nó i gcás ina bhfuil rioscaí eile sa slabhra soláthair mar a liostaítear i dTreoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí fionnta ag an allmhaireoir de chuid an Aontais, soláthrófar faisnéis bhreise, i gcomhréir leis na moltaí sonracha d'oibreoirí eacnamaíocha iartheachtacha a leagtar amach i dTreoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí, amhail an mianach as ar baineadh an mianra; suíomhanna ina ndéantar mianraí a bhailiú, a thrádáil agus a phróiseáil; agus cánacha, táillí agus ríchíosanna arna n-íoc;
where minerals originate from conflict-affected and high-risk areas or, where other supply chain risks as listed in the OECD Due Diligence Guidance have been ascertained by the Union importer, additional information in accordance with the specific recommendations for upstream economic operators, as set out in the OECD Due Diligence Guidance, such as the mine of mineral origin, locations where minerals are consolidated, traded and processed, and taxes, fees and royalties paid;
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
3. Déanfaidh gach oibreoir an córas díchill chuí a úsáideann sé a chothabháil agus a mheasúnú go tráthrialta, ach amháin i gcás ina n-úsáideann an t-oibreoir córas díchill chuí arna bhunú ag eagraíocht faireacháin dá dtagraítear in Airteagal 8.
3. Each operator shall maintain and regularly evaluate the due diligence system which it uses, except where the operator makes use of a due diligence system established by a monitoring organisation referred to in Article 8.
Rialachán (AE) Uimh. 995/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 lena leagtar síos oibleagáidí na n-oibreoirí a chuireann adhmad agus táirgí adhmaid ar an margadh
(3) Féadfaidh cúirt, le linn di cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ndearna cosantóir gach beart réasúnach den sórt sin agus an ndearna sé nó sí gach dícheall cuí den sórt sin, aird a thabhairt ar aon treoirlínte a mbeidh feidhm acu i ndáil leis an duine agus a bheidh ceadaithe ag an Aire Airgeadais faoin alt seo agus a bheidh i bhfeidhm, ach ní theorannaítear le haon ní san alt seo na nithe a bhféadfaidh cúirt aird a thabhairt orthu le linn di cinneadh a dhéanamh i dtaobh an ndearna cosantóir gach beart réasúnach agus an ndearna sé nó sí gach dícheall cuí chun nach ndéanfadh sé nó sí an cion.
(3) In determining whether a defendant took all such reasonable steps and exercised all such due diligence, a court may have regard to any guidelines applying in relation to the person that have been approved by the Minister under this section and are in force, but nothing in this section limits the matters that a court may have regard to in determining whether a defendant took all reasonable steps and exercised all due diligence to avoid committing an offence.
AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL (SCIÚRADH AIRGID AGUS MAOINIÚ SCEIMHLITHEOIREACHTA) 2010
Treoir díchill chuí an ECFE do Slabhraí Soláthair Freagracha Mianraí ó Limistéir ina bhfuil Coinbhleacht agus Limistéir Ard‑Riosca (Treoir díchill chuí an ECFE) agus Alt 1502 de Dodd Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act na Stát Aontaithe.
the OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (OECD Due Diligence Guidance) and Section 1502 of the United States Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
Tá an togra bunaithe ar chreat díchill chuí a ligeann d'allmhaireoirí an AE na prionsabail agus na próisis atá leagtha amach i dTreoir Díchill Chuí an ECFE a chur i bhfeidhm agus sa tslí sin aghaidh a thabhairt ar an riosca grúpaí armtha agus fórsaí slándála a mhaoiniú agus tionchair dhiúltacha eile, lena n‑áirítear mí-úsáidí tromchúiseacha a bhaineann le heastóscadh, iompar nó trádáil na mianraí sa raon feidhme a mhaolú.
The proposal is based on a due diligence framework allowing EU importers to apply the principles and processes set out in the OECD Due Diligence Guidance and thereby addressing the risk of financing armed groups and security forces and mitigating other adverse impacts including serious abuses associated with the extraction, transport or trade of the minerals in scope.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
'Grúpaí armtha agus fórsaí slándála' mar a shainmhínítear in Iarscríbhinn II de 'Threoir díchill chuí an ECFE' iad (ECFE (2013) Treoir díchill chuí an ECFE do Slabhraí Soláthair Freagracha Mianraí ó Limistéir ina bhfuil Coinbhleacht agus Limistéir Ard‑Riosca: Dara hEagrán, Foilsitheoireacht ECFE. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
'Armed groups and security forces' as defined in Annex II of the 'OECD Due Diligence Guidance' (OECD (2013), OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Second Edition, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264185050-en.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
Féadfaidh rialtais, comhlachais tionsclaíocha, agus grúpálacha d'eagraíochtaí leasmhara a bhfuil scéimeanna díchill chuí i bhfeidhm acu (“úinéirí scéime”) iarratas a chur faoi bhráid an Choimisiúin chun aitheantas a fháil ón gCoimisiún do scéimeanna díchill chuí sa slabhra soláthair atá á bhforbairt agus á bhformhaoirsiú acu.
Governments, industry associations and groupings of interested organisations having due diligence schemes in place (‘scheme owners’) may apply to the Commission to have the supply chain due diligence schemes that are developed and overseen by them recognised by the Commission.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
i gcás dícheall cuí custaiméara, cóip de na doiciméid agus den fhaisnéis is gá chun na ceanglais maidir le dícheall cuí custaiméara a leagtar síos i gCaibidil II, lena n-áirítear, nuair a bheidh sé ar fáil, faisnéis a fuarthas trí mheán sainaithint leictreonach, seirbhísí ábhartha iontaobhais mar a leagtar amach i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 nó aon phróiseas sainaitheantais eile bíodh sé slán, cianda nó leictreonach arna rialú, arna aithint nó arna fhormheas nó ar ghlac na húdaráis ábhartha náisiúnta leis, ar feadh tréimhse 5 bliana tar éis chríoch na gaolmhaireachta gnó lena gcustaiméir nó tar éis dáta idirbhirt ócáidigh;”;
in the case of customer due diligence, a copy of the documents and information which are necessary to comply with the customer due diligence requirements laid down in Chapter II, including, where available, information obtained through electronic identification means, relevant trust services as set out in Regulation (EU) No 910/2014 or any other secure, remote or electronic, identification process regulated, recognised, approved or accepted by the relevant national authorities, for a period of five years after the end of the business relationship with their customer or after the date of an occasional transaction;’;
Treoir (AE) 2018/843 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 lena leasaítear Treoir (AE) 2015/849 maidir le húsáid an chórais airgeadais chun sciúradh airgid nó maoiniú sceimhlitheoireachta a chosc, agus lena leasaítear Treoir 2009/138/CE agus Treoir 2013/36/AE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Agus tuairim á hullmhú acu, déanfaidh na comhaltaí de gach Grúpa Comhairleach ar leith a ndícheall teacht ar chomhdhearcadh.
When preparing an opinion, the members of each Advisory Group shall do their best to reach a consensus.
Rialachán (AE) Uimh. 1077/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach chun bainistiú oibríochtúil a dhéanamh ar chórais mhórscála TF sa limistéar saoirse, slándála agus ceartais
Agus údaruithe onnmhairithe á ndeonú acu, déanfaidh na Ballstáit a ndícheall chun a áirithiú go mbeidh cineál an údaraithe feiceálach ar an bhfoirm a eisítear.
When granting export authorisations, Member States will strive to ensure the visibility of the nature of the authorisation on the form issued.
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin a dhícheall cuí le háirithiú go bhfaighidh an tAontas a ioncam agus áiritheoidh sé go gcosnófar cearta an Aontais.
The accounting officer shall exercise due diligence to ensure that the Union receives its revenue and shall ensure that the Union's rights are safeguarded.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin a dhícheall cuí le háirithiú go bhfaighidh an tAontas a ioncam agus áiritheoidh sé go gcosnófar cearta an Aontais.
The accounting officer shall exercise due diligence to ensure that the Union receives its revenue and shall ensure that the Union's rights are safeguarded.
Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais agus lena n-aisghairetar Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1605/2002
Déanfaidh na Ballstáit agus an Coimisiún, araon a ndícheall le go mbeidh ionadaíocht chothrom ar fhir agus ar mhná ar an mBord Riaracháin.";
The Member States and the Commission shall each strive for a balanced representation between men and women on the Administrative Board.";
Rialachán (AE) Uimh. 100/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1406/2002 lena mbunaítear Gníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Mhuirí Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Má dhíospóideann an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE an neamh-chomhréireacht ar tugadh fógra dó ina leith, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann a ndícheall an díospóid a réiteach.
If the approval authority that granted the EU type-approval disputes the non-conformity notified to it, the Member States concerned shall endeavour to settle the dispute.
Rialachán (AE) Uimh. 167/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Feabhra 2013 maidir le formheas agus le faireachas margaidh ar fheithiclí talmhaíochta agus foraoiseachta Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Má dhíospóideann an t-údarás ceadaithe a dheonaigh cineálcheadú AE an neamhchomhréireacht ar tugadh fógra dó ina leith, déanfaidh na Ballstáit lena mbaineann a ndícheall an díospóid a réiteach.
If the approval authority that granted the EU type-approval disputes the non-conformity notified to it, the Member States concerned shall endeavour to settle the dispute.
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
D'fhonn tacaíocht éifeachtach agus thapa a thabhairt do thairbhithe, ba cheart go ndéanfadh na Ballstáit a ndícheall iarratais chomhlánaithe maidir le ranníocaíocht airgeadais ó CED a thíolacadh.
In order to support beneficiaries effectively and rapidly, Member States should do their utmost to submit complete applications for a financial contribution from the EGF.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1309/2013 Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006
Mar chuid de bhainistiú na hoibleagáide maidir le gabhálacha a thabhairt i dtír, ní mór do Bhallstáit a ndícheall a dhéanamh chun gabhálacha de thaisme a laghdú.
In the management of the landing obligation, it is necessary that Member States do their utmost to reduce unwanted catches.
RIALACHÁN (AE) Uimh. 1380/2013 Ó PHARLAIMINT NA HEORPA AGUS ÓN GCOMHAIRLE an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle
Iniúchadh tríú páirtí, neamhspleách ar dhícheall cuí shlabhra soláthair na cuideachta atá liostaithe san AE a fháil;
obtaining an independent third-party audit of supply chain due diligence of the EU-listed company;
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
ciallaíonn 'plean bainistithe riosca' freagairt i scríbhinn ó na hallmhaireoirí ar na riosca aitheanta sa slabhra soláthair bunaithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoir an ECFE um Dhícheall Cuí[14];
'risk management plan' means the importers' written response to the identified supply chain risks based on Annex III to the OECD Due Diligence Guidance[14];
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
agus cánacha, táillí, ríchíosanna arna n‑íoc i gcomhréir le moltaí sonracha do chuideachtaí réamhtheachtacha mar atá leagtha amach i dTreoir an ECFE um Dhícheall Cuí.
and taxes, fees, royalties paid, in accordance with the specific recommendations for upstream companies as set out in the OECD Due Diligence Guidance.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
prionsabail iniúchta an neamhspleáchais, na hinniúlachta agus na cuntasachta mar atá leagtha amach i dTreoir an ECFE um Dhícheall Cuí a urramú
respect the audit principles of independence, competence and accountability as set out in the OECD Due Diligence Guidance.
Togra le haghaidh RIALACHÁIN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear córas Aontais féindeimhniúcháin díchill chuí sa slabhra soláthair dallmhaireoirí freagracha stáin, tantalaim agus tungstain, a mianta, agus óir de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca. /* COM/2014/0111 final - 2014/0059 (COD) */
I gcás ina bhféadfadh tríú tíortha dul faoi thionchar an leata, déanfaidh an Ballstát lena mbaineann a dhícheall na tríú tíortha lena mbaineann a chur ar an eolas.
Where third countries may also be affected by the spread, the Member State affected shall endeavour to inform the third countries concerned.
Rialachán (AE) Uimh. 1143/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 22 Deireadh Fómhair 2014 maidir le tabhairt isteach agus leathadh speiceas coimhthíoch ionrach a chosc agus a bhainistiú
Déanfaidh siad a ndícheall freisin inneachar den sórt sin a óstáiltear lasmuigh dá gcríoch a chur á bhaint.
They shall also endeavour to obtain the removal of such content hosted outside their territory.
Treoir (AE) 2017/541 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir leis an sceimhlitheoireacht a chomhrac, agus lena n-ionadaítear Cinneadh Réime 2002/475/CGB ón gComhairle agus lena leasaítear Cinneadh 2005/671/CGB ón gComhairle
Ba cheart do na húdaráis inniúla a ndícheall a dhéanamh chun cearta na n-oibreoirí chun an dara tuairim shaineolach a chaomhnú.
All steps should be taken by the competent authorities to preserve the rights of the operators to a second expert opinion.
Rialachán (AE) 2017/625 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Márta 2017 maidir le rialuithe oifigiúla agus gníomhaíochtaí oifigiúla eile arna ndéanamh lena áirithiú go gcuirtear i bhfeidhm dlí an bhia agus na beatha, rialacha maidir le sláinte agus leas ainmhithe, sláinte plandaí agus táirgí cosanta plandaí, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 999/2001, (CE) Uimh. 396/2005, (CE) Uimh. 1069/2009, (CE) Uimh. 1107/2009, (AE) Uimh. 1151/2012, (AE) Uimh. 652/2014, (AE) 2016/429 agus (AE) 2016/2031 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 1/2005 agus Rialachán (CE) Uimh. 1099/2009 ón gComhairle agus Treoracha 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE agus 2008/120/CE ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 854/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, agus Rialachán (CE) Uimh. 882/2004 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoracha 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE agus 97/78/CE agus Cinneadh 92/438/CEE ón gComhairle (Rialachán maidir le Rialuithe Oifigiúla)Téacs atá ábhartha maidir le LEE.
Agus a dtuairim eolaíoch á nglacadh acu i gcomhréir le mír 9, déanfaidh comhaltaí na bpainéal saineolaithe a seacht ndícheall teacht ar chomhthoil.
When adopting its scientific opinion in accordance with paragraph 9, the members of the expert panels shall use their best endeavours to reach consensus.
Rialachán (AE) 2017/745 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 5 Aibreán 2017 maidir le feistí leighis, lena leasaítear Treoir 2001/83/CE, Rialachán (CE) Uimh. 178/2002 agus Rialachán (CE) Uimh. 1223/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 90/385/CEE ón gComhairle agus Treoir 93/42/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Ag leanúint ar an Rún sin, mhol an Grúpa Saineolaithe NA maidir le PDC go gcomhlíonfar Treoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí.
Following up on that Resolution, the UN Group of Experts on the DRC also advocated compliance with the OECD Due Diligence Guidance.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Trí bhrabúis ó thrádáil mianraí agus miotal a úsáid chun coinbhleacht armtha a mhaoiniú a chosc trí dhícheall cuí agus trédhearcacht, déanfar dea-rialachas agus forbairt eacnamaíoch inbhuanaithe a chur chun cinn.
Preventing the profits from the trade in minerals and metals being used to fund armed conflict through due diligence and transparency will promote good governance and sustainable economic development.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
ciallaíonn “grúpaí armtha agus fórsaí slándála” grúpaí dá dtagraítear in Iarscríbhinn II a ghabhann le Treoraíocht CCFE um Dhícheall Cuí;
‘armed groups and security forces’ means groups referred to in Annex II to the OECD Due Diligence Guidance;
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
ciallaíonn “plean bainistithe riosca” freagairt i scríbhinn ó allmhaireoir de chuid an Aontais ar na rioscaí aitheanta sa slabhra soláthair bunaithe ar Iarscríbhinn III a ghabhann le Treoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí;
‘risk management plan’ means the written response of a Union importer to the identified supply chain risks based on Annex III to the OECD Due Diligence Guidance;
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
a gcomhar le soláthróirí a neartú trína mbeartais slabhra soláthair a ionchorprú i gconarthaí agus i gcomhaontuithe le soláthróirí, i gcomhréir le hIarscríbhinn II a ghabhann le Treoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí;
strengthen their engagement with suppliers by incorporating their supply chain policy into contracts and agreements with suppliers consistent with Annex II to the OECD Due Diligence Guidance;
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Sna cásanna sin, déanfaidh allmhaireoirí de chuid an Aontais de mhiotail iniúchóireachtaí ar a dhícheall cuí féin sa slabhra soláthair via tríú páirtí i gcomhréir le hAirteagal 6 den Rialachán seo.
In such cases, Union importers of metals shall carry out audits of their own supply chain due diligence via an independent third-party in accordance with Article 6 of this Regulation.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
prionsabail iniúchóireachta an neamhspleáchais, na hinniúlachta agus na cuntasachta mar a leagtar amach i dTreoraíocht ECFE um Dhícheall Cuí a urramú.
respect the audit principles of independence, competence and accountability, as set out in the OECD Due Diligence Guidance.
Rialachán (AE) 2017/821 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 lena leagtar síos oibleagáidí díchill chuí sa slabhra soláthair d'allmhaireoirí de chuid an Aontais de stán, de thantalam agus de thungstan, dá mianta, agus d'ór de thionscnamh limistéar ina bhfuil coinbhleacht agus limistéar ardriosca
Ba cheart don Choimisiún a dhícheall a dhéanamh chun comhlántacht agus sineirgíocht a áirithiú leis an tacaíocht a sholáthraíonn na heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha.
The Commission should make its best efforts to ensure complementarity and synergies with support that is provided by relevant international organisations.
Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013
Déanfaidh an Coimisiún a dhícheall chun comhlántacht agus sineirgíocht a áirithiú leis an tacaíocht a sholáthraíonn na heagraíochtaí idirnáisiúnta ábhartha.
The Commission shall make its best efforts to ensure complementarity and synergies with support provided by other relevant international organisations.
Rialachán (AE) 2017/825 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Bealtaine 2017 maidir le bunú an Chláir Tacaíochta um Athchóiriú Struchtúrach don tréimhse 2017 go 2020 agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1303/2013 agus Rialachán (AE) Uimh. 1305/2013
(b) Ar bheith i láthair do, gan a chrua-dhícheall do dhéanamh chun aon chúlmhutaireacht no ceannaire áirithe in aon cheann de sna Fórsaí do chose;
( b ) Being present, the offence of not using his utmost endeavours to prevent any mutiny or sedition in any of the Forces;
Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
(i) nuair a hordófar dó oibríocht chogaidh a chur i gcrích nach ndéanfaidh, trí fhaillí nó trí aon tsórt eile mainneachtana, a shár-dhícheall chun na horduithe a chur in éifeacht, nó
( i ) who, when ordered to carry out an operation of war, negligently or through other default fails to use his utmost exertion to carry the orders into effect, or
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(c) nach ndéanfaidh, agus é i láthair, a shár-dhícheall chun frithcheilg a chur faoi chois, nó
( c ) who, being present, does not use his utmost endeavours to suppress a mutiny, or
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(i) go ndearna sé a dhícheall cuí chun cosc a chur le déanamh na ngníomhartha a líomhnaítear is ábhar don chion, agus
(i) that he used due diligence to prevent the commission of the acts alleged to constitute the offence, and
Uimhir 14 de 1959: AN tACHT IASCAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1959
Fairis sin, déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall an t-iomlán nó cuid de na forálacha eile atá sa Choinbhinsiún seo a thabhairt i bhfeidhm trí chomhaontuithe speisialta.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall chun tasc ionadaithe nó toscairí na gCumhachtaí Coimirceacha a éascú.
The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Fairis sin, déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall an t-iomlán nó cuid de na forálacha eile atá sa Choinbhinsiún seo a thabhairt i bhfeidhm trí chomhaontaithe speisialta.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall chun tasc ionadaithe nó toscairí na gCumhachtaí Coimirceacha a éascú.
The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Fairis sin, déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall an t-iomlán nó cuid de na forálacha eile atá sa Choinbhinsiún seo a thabhairt i bhfeidhm, trí chomhaontuithe speisialta.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall chun tasc ionadaithe nó toscairí na gCumhachtaí Coimirceacha a éascú.
The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Chuige sin, déanfaidh na hArdpháirtithe Conarthacha a ndícheall na córacha iompair sin a sholáthar dóibh agus cead cúrsaíochta a thabhairt dóibh, go háirithe trí na coimhdí conaire is gá a dheonú.
For this purpose, the High Contracting Parties shall endeavour to supply them with such transport and to allow its circulation, especially by granting the necessary safe-conducts.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Fairis sin, déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall an t-iomlán nó cuid de na forálacha eile atá sa Choinbhinsiún seo a thabhairt i bhfeidhm, trí chomhaontuithe speisialta.
The Parties to the conflict should further endeavour to bring into force, by means of special agreements, all or part of the other provisions of the present Convention.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Déanfaidh na Páirtithe sa choinbhleacht a ndícheall chun tasc ionadaithe nó toscairí na gCumhachtaí Coimirceacha a éascú.
The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Fairis sin, déanfaidh siad a ndícheall chun a shocrú go bhféadfar gach leanbh faoi bhun dhá bhliain déag a aithint, trí theascanna aitheantais a bheith orthu nó ar dhóigh éigin eile.
They shall, furthermore, endeavour to arrange for all children under twelve to be identified by the wearing of identity discs, or by some other means. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
Déanfaidh na Páirtithe Conarthacha uile a ndícheall chun go gceadófar na coinsíneachtaí fóirithinte sin a ligean ar aghaidh agus a iompar, saor ó mhuirear, ar a mbealach go dtí críocha faoi fhorghabháil.
All Contracting Parties shall endeavour to permit the transit and transport, free of charge, of such relief consignments on their way to occupied territories. [GA]
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
(ii) go bhfuil an leas is mó is iomchuí bainte aige as a chúlchistí agus go ndearna sé a dhícheall caipiteal a fháil, ar théarmaí réasúnacha, ó fhoinsí eile;
(ii) has made the fullest appropriate use of its reserves and has made best efforts to obtain capital, on reasonable terms, from other sources;
Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976
(c) Faoi réir mhír (b) den Alt seo, déanfaidh comhaltaí a ndícheall chun a áirithiú go mbeidh forais airgeadais ina gcríocha cáilithe le urrúis arna n-eisiúint ag an gCiste a cheannach.
( c ) Subject to paragraph (b) of this Section, members shall make best efforts to assure that financial institutions within their territories are eligible to purchase securities issued by the Fund. [GA]
Uimhir 21 de 1976: AN tACHT FÁN EAGRAÍOCHT UM CHOMHAR AGUS FORBAIRT EACNAMAÍOCHTA (CISTE TACAÍOCHTA AIRGEADAIS) (COMHAONTÚ), 1976
(b) gur ghlac sé gach cúram réasúnach agus go ndearna sé a dhícheall nach ndéanfadh sé féin ná aon duine faoina rialú cion den sórt sin.
( b ) that he took all reasonable precautions and exercised all due diligence to avoid the commission of such an offence by himself or any other person under his control.
Uimhir 1 de 1978: AN tACHT UM FHAISNÉIS DO THOMHALTÓIRÍ, 1978
Sna cásanna sin, bíonn infheisteoirí i dteagmháil dhíreach leis an tionscnóir agus/nó leis an urraitheoir agus faigheann siad an fhaisnéis atá riachtanach chun a ndícheall cuí a dhéanamh go díreach uathu.
In those cases, investors are in direct contact with the originator and/or sponsor and receive the information necessary to perform their due diligence directly from them.
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
Déanfaidh an t-urraitheoir a dhícheall cuí féin agus fíoróidh sé comhlíonadh na gceanglas sin a leagtar amach in Airteagal 5(1) agus (3) den Rialachán seo, faoi mar is infheidhme.
The sponsor shall perform its own due diligence and shall verify compliance with the requirements set out in Article 5(1) and (3) of this Regulation, as applicable.
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
Déanfaidh an Coimisiún a dhícheall a áirithiú go mbeidh méid na hasbhainte comhsheasmhach le méid na n-asbhaintí a forchuireadh ar Bhallstáit i ndálaí comhchosúla.
The Commission shall endeavour to ensure that the amount of the deduction is consistent with deductions imposed on Member States in similar circumstances.
Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle
Agus tuairim á tabhairt aige nó agus moltaí á n-eisiúint aige, déanfaidh an Fóram a dhícheall chun teacht ar chomhthoil.
When expressing an opinion or issuing recommendations the Forum shall endeavour to reach a consensus.
Rialachán (AE) 2018/858 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 30 Bealtaine 2018 maidir le ceadú mótarfheithiclí agus a leantóirí, agus córas, comhpháirteanna agus aonad teicniúil ar leithligh atá ceaptha le haghaidh feithiclí den sórt sin, agus faireachas margaidh orthu, lena leasaítear Rialacháin (CE) Uimh. 715/2007 agus (CE) Uimh. 595/2009 agus lena n-aisghairtear Treoir 2007/46/CE ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Déanfaidh an t-oifigeach údarúcháin a dhícheall cuí a áirithiú go bhfaighidh an tAontas a ioncam agus áiritheoidh sé go gcosnófar cearta an Aontais.
The accounting officer shall exercise due diligence to ensure that the Union receives its revenue and shall ensure that the Union’s rights are safeguarded.
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
Ba cheart don Aontas agus do na Ballstáit a ndícheall a dhéanamh an fhaisnéis is cothroime le dáta a chur ar fáil faoina n-astaíochtaí GCT agus faoina gcuid aistrithe.
The Union and the Member States should strive to provide the most up-to-date information on their GHG emissions and removals.
Rialachán (AE) 2018/1999 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le Rialachas an Aontais Fuinnimh agus na Gníomhaíochta Aeráide, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 663/2009 agus Rialachán (CE) Uimh. 715/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 94/22/CE, Treoir 98/70/CE, Treoir 2009/31/CE, Treoir 2009/73/CE, Treoir 2010/31/AE, Treoir 2012/27/AE, agus Treoir 2013/30/AE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, Treoir 2009/119/CE agus Treoir (AE) 2015/652 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE) Uimh. 525/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle ((Téacs atá ábhartha maidir le LEE))
Lógó gaois.ie
gaois.ie