Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (43)
Is ó luach na bunsócmhainne, an praghas tagartha, a fhaigheann díorthach airgeadais a luach.
The value of a financial derivative derives from the price of the underlying asset:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Mar sin féin, tá an sócmhainn fholuiteach ar áireamh sna hoibleagáidí (inseachadta) i ndoiciméadacht an díorthaigh chreidmheasa.
However, the underlying asset is included in the (deliverable) obligations in the credit derivative documentation.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
táthar tar éis teorainn na sócmhainní airgeadais a leathnú chun cuimsiú níos leithne chonarthaí na ndíorthach airgeadais a áireamh;
the financial assets boundary has been expanded to include a wider coverage of financial derivative contracts;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Dá réir sin, tugtar sócmhainní tánaisteacha ar dhíorthaigh airgeadais.
Accordingly, financial derivatives are referred to as secondary assets.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is féidir cineálacha éagsúla ráthaíochtaí a bheith ann amhail conarthaí árachais, díorthaigh, nó clásail ionadaithe sócmhainní.
Guarantees can take various forms such as insurance contracts, derivatives, or clauses of substitution of assets.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart úsáid díorthach chun críche eile nó a n-úsáid i dtaca le sócmhainní foluiteacha eile a thoirmeasc.
Any use of derivatives for another purpose or on other underlying assets should be prohibited.
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
(6) ciallaíonn "aicme díorthach" fothacar de dhíorthaigh a bhfuil comharthaí sóirt coitianta agus bunriachtanacha á roinnt acu agus a chuimsíonn ar a laghad an gaol leis an mbunsócmhainn, an cineál bunsócmhainne agus airgeadra an mhéid bharúlaigh.
(6) "class of derivatives" means a subset of derivatives sharing common and essential characteristics including at least the relationship with the underlying asset, the type of underlying asset, and currency of notional amount.
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cruthaíonn díorthach creidmheasa don chéad sócmhainn a mhainníonn suíomh don mhéid barúlach in oibleagáid gach aon eintiteas tagartha.
a first-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
tagann an suíomh faoi mhír 4 ach tá neamhréir sócmhainní ann idir an suíomh airgid agus an díorthach creidmheasa.
the position falls under paragraph 4 but there is an asset mismatch between the cash position and the credit derivative.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn ‘malartú le haghaidh sócmhainní fisiceacha’ idirbheart i gconradh díorthach nó ionstraim airgeadais eile atá ag brath ar fhorghníomhú comhuaineach méid choibhéisigh de shócmhainn fhisiceach bhunúsach;
“exchange for physical” means a transaction in a derivative contract or other financial instrument contingent on the simultaneous execution of an equivalent quantity of an underlying physical asset;
Rialachán (AE) 2016/1033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
cineál na sócmhainne, lena n-áirítear mionsonraí faoin gcontrapháirtí i gcás ina bhfuil díorthaigh, comhaontaithe athcheannaigh nó comhaontuithe athcheannaigh droim ar ais i gceist;
the type of asset, including details of the counterparty in the case of derivatives, repurchase agreements or reverse repurchase agreements;
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
(vi) luach marcála ón margadh aon chonarthaí díorthacha atá gaolmhar le sócmhainní bainc den chineál sin,
(vi) the mark-to-market value of any derivative contracts associated with bank assets of that kind,
AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009
Tá díorthaigh den sórt sin bunaithe ar riosca mainneachtana sócmhainní airgeadais tagartha agus níl siad nasctha le hiasachtaí aonair ná le hurrúis fiachais;
Such derivatives are based on the risk of default of reference financial assets and are not linked to individual loans or debt securities;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfaidh glanluacháil a bheith dosheachanta i gcás idirbheart aonaid institiúidigh i ndíorthaigh airgeadais, nuair nach mbíonn sonraí ar leithligh faoi idirbhearta sócmhainní agus dliteanas ar fáil go hiondúil.
Netting may be unavoidable for transactions of an institutional unit in financial derivatives, where separate data on transactions in assets and liabilities are usually not available.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais mar ionstraimí airgeadais soshannta amhail urrúis fiachais, urrúis chothromais, scaireanna nó aonaid i gcistí infheistíochta agus díorthaigh airgeadais a luacháil ag an margadhluach.
Financial assets and liabilities as negotiable financial instruments such as debt securities, equity securities, investment fund shares or units and financial derivatives, are valued at market value.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
ciallaíonn luachanna risíochta sócmhainní, cé is moite de chonarthaí a liostaítear in Iarscríbhinn II agus díorthaigh chreidmheasa, luachanna risíochta i gcomhréir leis an gcéad abairt d'Airteagal 111(1);
the exposure values of assets excluding contracts listed in Annex II and credit derivatives, means exposure values in accordance with the first sentence of Article 111(1);
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is minic a chuirtear idirbhearta i ndíorthaigh i gcrích i ngnólachtaí infheistíochta, ar a gcuntas féin nó thar ceann cliant, agus ionstraimí airgeadais nó sócmhainní eile lena gcuimsítear roinnt trádálacha idirnasctha, teagmhasacha.
Investment firms often execute, on their own account or on behalf of clients, transactions in derivatives and other financial instruments or assets that comprise a number of interlinked, contingent trades.
Rialachán (AE) 2016/1033 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Meitheamh 2016 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais, Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 maidir le drochúsáid mhargaidh agus Rialachán (AE) Uimh. 909/2014 maidir le socraíocht urrús san Aontas Eorpach a fheabhsú agus maidir le taisclanna lárnacha urrús (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Is féidir é a bheith deacair ó nádúr roinnt sócmhainní a luacháil bunaithe ar phraghsanna an mhargaidh, mar shampla roinnt díorthach thar an gcuntar a thrádáiltear go tearc.
Some assets can be inherently difficult to value based on market prices, for example some OTC derivatives which are thinly traded.
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
faisnéis maidir le luach na ngnóthas punainne cáilitheach aonair agus maidir le luach sócmhainní eile ina bhfuil an tELTIF infheistithe, lena n-áirítear luach na n-ionstraimí díorthacha airgeadais a úsáidtear.
information on the value of the individual qualifying portfolio undertakings and the value of other assets in which the ELTIF has invested, including the value of financial derivative instruments used;
Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Ba cheart go mbainfeadh na caighdeáin theicniúla rialála seo leis na himthosca ina bhfónann úsáid na n-ionstraimí díorthacha airgeadais don chuspóir na rioscaí is gné dhílis de na hinfheistíochtaí a fhálú, agus don chuspóir sin amháin, leis na himthosca ina mbeidh saolré ELTIF fada a dhóthain chun cumhdach a dhéanamh ar shaolré gach ceann de shócmhainní aonair an ELTIF, leis na gnéithe den sceideal maidir le sócmhainní ELTIF a dhiúscairt go hordúil, leis na sainmhínithe ar chostais a iompraíonn infheisteoirí, agus leis na mhodhanna ríofa do na costais a iompraíonn infheisteoirí, le tíolacadh nochta costais, agus le tréithe na saoráidí atá le bunú ag ELTIFanna i ngach Ballstát ina bhfuil sé beartaithe acu aonaid nó scaireanna a mhargú.
These regulatory technical standards should concern the circumstances in which the use of financial derivative instruments solely serves the purpose of hedging the risks inherent to the investments, the circumstances in which the life of an ELTIF will be sufficient in length to cover the life-cycle of each of the individual assets of the ELTIF, the features of the schedule for the orderly disposal of ELTIF assets, the definitions of, and calculation methodologies for costs borne by investors, presentation of cost disclosures, and the characteristics of the facilities to be set up by ELTIFs in each Member State where they intend to market units or shares.
Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
6 Féadfar scaireanna nó aonaid in GCanna a láimhseáil mar shócmhainní leachtacha suas le méid absalóideach EUR 500 milliún i bpunann sócmhainní leachtachagach institiúide ar an gcoinníoll go gcomhlíontar na ceanglais in Airteagal 132(3) agus, seachas díorthaigh chun priacal ráta úis nó creidmheasa nó airgeadra a mhaolú, nach ndéanann an GC infheistíocht ach amháin i sócmhainní leachtacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo.
Shares or units in CIUs may be treated as liquid assets up to an absolute amount of EUR 500 million in the portfolio of liquid assets of each institution provided that the requirements in Article 132(3) are met and that the CIU, apart from derivatives to mitigate interest rate or credit or currency risk, only invests in liquid assets as referred to in paragraph 1 of this Article.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is iomchuí na hidirbhearta sin a ghlanluacháil toisc go bhféadfaidh athrú teacht ar an gcomhartha a bhaineann le luach an tsuímh i ndíorthaigh airgeadais i.e. athrú ó shuíomh sócmhainne go suíomh dliteanais, de réir mar a athraíonn luach na hionstraime is bunús leis an gconradh díorthach i ndáil leis an bpraghas sa chonradh.
It is appropriate to net these transactions because the value of a position in financial derivatives may switch sign, i.e. to change from an asset to a liability position, as the value of the instrument "underlying" the derivative contract changes in relation to the price in the contract.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuireann díorthaigh airgeadais ar chumas páirtithe trádáil a dhéanamh ar rioscaí sonracha airgeadais amhail riosca ráta úis, airgeadra, riosca i bpraghas cothromais agus tráchtearraí, agus riosca creidmheasa, le haonáin eile atá sásta glacadh leis na rioscaí sin, agus é sin a dhéanamh de ghnáth gan trádáil a dhéanamh ar shócmhainn phríomha.
Financial derivatives enable parties to trade specific financial risks such as interest rate risk, currency, equity and commodity price risk and credit risk, to other entities which are willing to take these risks, usually without trading in a primary asset.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
D’fhéadfadh baint a bheith ag an bpraghas tagartha le sócmhainn airgeadais nó neamhairgeadais, le ráta úis, le ráta malairte, le díorthach eile nó le raon difríochta idir dhá phraghas.
the reference price. The reference price may relate to a financial or non-financial asset, an interest rate, an exchange rate, another derivative or a spread between two prices.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Mar sin féin, déantar íocaíochtaí éarlaise neamh-inaisíoctha, a laghdaíonn nó a chuireann ar ceal na suíomhanna sócmhainní/dliteanas a d’fhéadfadh teacht chun cinn le linn shaolré an chonartha, a aicmiú mar idirbhearta díorthach airgeadais;
However, non-repayable margin payments, reducing or eliminating the asset/liability positions which may emerge during the life of the contract, are treated as settlements under the contract, and classified as transactions in financial derivatives;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá an difríocht idir praghas an mhargaidh agus praghas an chonartha cothrom le luach leachtaithe na sócmhainne/an dliteanais mar a chuirtear i bhfeidhm é ar an dáta dlite agus taifeadtar é mar idirbheart díorthach airgeadais agus scair-roghanna fostaithe (F.7).
The difference between the market price and the contract price is then equal to the liquidation value of the asset/liability as it applies on the due date and is recorded as a transaction in financial derivatives and employee stock options (F.7).
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás aonaid institiúidigh, déantar babhtáil nó comhaontú ar réamhráta a thaifeadadh faoi "díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe" ar thaobh na sócmhainne áit a mbíonn glanluach sócmhainne aige.
For an institutional unit, a swap or a forward rate agreement is recorded under the item financial derivatives and employee stock options on the assets side where it has a net asset value.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart d'institiúidí comhghaol luacha sócmhainne níos airde a úsáid agus iad ag ríomh na gceanglas maidir le cistí dílse le haghaidh risíochtaí ar priacal creidmheasa contrapháirtí a eascraíonn as díorthaigh thar an gcuntar agus as idirbhearta maoinithe urrús chuig institiúidí airgeadais áirithe.
Institutions should also apply a higher asset value correlation in the calculation of the own fund requirements for counterparty credit risk exposures arising from OTC derivatives and securities-financing transactions to certain financial institutions.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Mura bhfuil rátáil ag an táirge ó IMCS, déanfar comhiomlánú ar na hualaí priacal a áireofar sa bhascaed, cé is moite de risíochtaí n-1, suas go huasmhéid 1,250 % agus iolraithe faoi mhéid ainmniúil na cosanta arna soláthar ag an díorthach creidmheasa chun méid na sócmhainne a bheidh ualaithe ó thaobh priacal a fháil.
If the product is not rated by an ECAI, the risk weights of the exposures included in the basket will be aggregated, excluding n-1 exposures, up to a maximum of 1250 % and multiplied by the nominal amount of the protection provided by the credit derivative to obtain the risk weighted asset amount.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cruthaíonn díorthach creidmheasa don n-ú sócmhainn a mhainníonn suíomh don mhéid barúlach in oibleagáid gach aon eintitis tagartha lúide na heintitis tagartha n-1 a bhfuil an ceanglas cistí dílse is ísle le haghaidh priacal shonraigh acu.
A -n-th-asset-to-default credit derivative creates a position for the notional amount in an obligation of each reference entity less the n-1 reference entities with the lowest specific risk own funds requirement.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Úsáidfear an tsamhail inmheánach ar shlí ina spreagtar athruithe i raonta difríochta na gcontrapháirtithe, ach nach samhaltaítear le híogaireacht an CLC d'athruithe i bhfachtóirí margaidh eile, lena n-áirítear i luach sócmhainne tagartha, tráchtearra, airgeadra nó ráta úis díorthaigh.
The internal model shall be used in such way that it simulates changes in the credit spreads of counterparties, but does not model the sensitivity of CVA to changes in other market factors, including changes in the value of the reference asset, commodity, currency or interest rate of a derivative.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
a shonrú conas a dhéanfar méid ainmniúil ionstraimí airgeadais, seachas díorthaigh, méid barúlach díorthach agus glanluach sócmhainní cistí infheistíochta a mheasúnú, lena n-áirítear i gcás tagairt indíreach do thagarmharc laistigh de theaglaim de thagarmharcanna, chun iad a chur i gcomparáid leis na tairseacha dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo agus i bpointe (a) d'Airteagal 24(1);
specify how the nominal amount of financial instruments other than derivatives, the notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds are to be assessed, including in the event of an indirect reference to a benchmark within a combination of benchmarks, in order to be compared with the thresholds referred to in paragraph 1 of this Article and in point (a) of Article 24(1);
Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Dá bhíthin sin, dá gceanglófaí ar na heintitis sin conarthaí díorthacha thar an gcuntar a imréiteach go lárnach, is éard a bheadh mar thoradh air go ndéanfaí sciar suntasach dá sócmhainní a chur i leataobh le haghaidh airgid tirim ionas go gcomhlíonfaidís ceanglais éarlaise leanúnacha na gcomhpháirtithe lárnacha.
Hence, requiring such entities to clear OTC derivative contracts centrally would lead to divesting a significant proportion of their assets for cash in order for them to meet the ongoing margin requirements of CCPs.
Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le díorthaigh thar an gcuntar, contrapháirtithe lárnacha agus stórtha trádála Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
i gcás ina bhfaigheann institiúid cosaint chreidmheasa i gcomhair roinnt eintiteas tagartha fholuiteach díorthach creidmheasa faoi théarmaí lena sanntar go ndéanfar íocaíocht a luaithe is a tharlaíonn an chéad mhainneachtain agus go gcuirfidh an teagmhas creidmheasa sin deireadh leis an gconradh, féadfaidh an institiúid fritháireamh a dhéanamh ar priacal sonrach an eintitis tagartha sin lena bhfuil feidhm ag an muirear céatadáin is ísle um priacal sonrach i measc na n-eintiteas tagartha foluiteach i gcomhréir le Tábla 1 in Airteagal 336;
where an institution obtains credit protection for a number of reference entities underlying a credit derivative under the terms that the first default among the assets shall trigger payment and that this credit event shall terminate the contract, the institution may offset specific risk for the reference entity to which the lowest specific risk percentage charge among the underlying reference entities applies according to Table 1 in Article 336;
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Beidh comhthaobhacht seachas sócmhainní dá dtagraítear in Airteagal 416(1) (a), (b) agus (c), arna breacadh ag an institiúid maidir le conarthaí atá liostaithe in Iarscríbhinn II agus díorthaigh chreidmheasa, faoi réir ag eis-sreabhadh breise 20 %
Collateral other than assets referred to in Article 416(1)(a), (b) and (c), which is posted by the institution for contracts listed in Annex II and credit derivatives, shall be subject to an additional outflow of 20 %.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Maidir le GCUInna agus CIManna a bhfuil sé mar chuspóir acu torthaí a thairiscint atá i gcomhréir le rátaí an mhargaidh airgid, nó luach na hinfheistíochta a chaomhnú, agus a fhéachann leis na cuspóirí sin a ghnóthú trí infheistiú i sócmhainní gearrthéarmacha amhail ionstraimí margaidh airgid nó taiscí, nó trí chomhaontuithe athcheannaigh droim ar ais nó conarthaí díorthacha áirithe a dhéanamh agus gurb é an t-aon chuspóir amháin atá acu rioscaí a bhaineann le hinfheistíochtaí eile de chuid an chiste a fhálú, ba cheart comhlíonadh na rialacha nua maidir le CMAnna a bheith sainordaitheach ina leith.
For UCITS and AIFs that have the objective of offering returns in line with money market rates, or of preserving the value of the investment, and that seek to achieve those objectives by investing in short-term assets such as money market instruments or deposits, or entering into reverse repurchase agreements or certain derivative contracts with the sole purpose of hedging risks inherent to other investments of the fund, compliance with the new rules on MMFs should be mandatory.
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
I gcás ina n-infheisteodh CMA i sócmhainní a bheadh lipéadaithe in airgeadra eile seachas airgeadra an CMA, bheifí ag súil go bhfálódh bainisteoir an CMA iomlán na risíochta ar riosca airgeadra, lena n-áirítear trí dhíorthaigh a úsáid.
In the event that an MMF invests in assets labelled in another currency than the currency of the MMF, it is expected that the manager of the MMF would hedge the entire currency risk exposure, including via derivatives.
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Ní rachaidh an risíocht chomhiomlán riosca don chontrapháirtí céanna de CMA a eascraíonn ó idirbhearta díorthacha thar an gcuntar, a chomhlíonann na coinníollacha a leagtar amach in Airteagal 13 thar 5 % de shócmhainní an CMA.
The aggregate risk exposure to the same counterparty of an MMF stemming from OTC derivative transactions which fulfil the conditions set out in Article 13 shall not exceed 5 % of the assets of the MMF.
Rialachán (AE) 2017/1131 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meitheamh 2017 maidir le cistí margaidh airgid (Téacs atá ábhartha maidir le LEE )
Tá socruithe indíreacha imréitigh maidir le díorthaigh arna dtrádáil ar mhalartán incheadaithe ar choinníoll nach méadóidh na socruithe sin riosca an chontrapháirtí agus go n-áiritheofar go mbainfidh sócmhainní agus suímh an chontrapháirtí an leas céanna as an gcosaint leis an éifeacht chomhionann lena dtagraítear di in Airteagal 39 agus in Airteagal 48 de Rialachán (AE) Uimh. 648/2012.
Indirect clearing arrangements with regard to exchange-traded derivatives are permissible provided that those arrangements do not increase counterparty risk and ensure that the assets and positions of the counterparty benefit from protection with equivalent effect to that referred to in Articles 39 and 48 of Regulation (EU) No 648/2012.
Rialachán (AE) Uimh. 600/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Bealtaine 2014 maidir le margaí in ionstraimí airgeadais agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I bhfianaise gur de chineál leachtach iad tráchtearraí agus na hionstraimí díorthacha airgeadais a thugann nochtadh indíreach orthu, níl gealltanas infheisteora fadtéarmach riachtanach le haghaidh infheistíochtaí i dtráchtearraí agus ba cheart, dá bhrí sin, iad a eisiamh ó shócmhainní infheistíochta incháilithe.
Given the liquid nature of commodities and the financial derivative instruments that give an indirect exposure to them, investments in commodities do not require a long-term investor commitment and therefore should be excluded from eligible investment assets.
Rialachán (AE) 2015/760 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 29 Aibreán 2015 maidir le Cistí Infheistíochta Fadtéarmaí Eorpacha (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Maidir le haon íocaíochtaí úis dá dtagraítear faoi na sócmhainní agus dliteanais urrúsúcháin, beidh siad bunaithe ar rátaí úis a úsáidtear sna margaí i gcoitinne nó ar rátaí earnála, a úsáidtear go ginearálta, lena léirítear an costas a bhaineann leis na cistí agus ní thagróidh siad d’fhoirmlí ná do dhíorthaigh casta.
Any referenced interest payments under the securitisation assets and liabilities shall be based on generally used market interest rates, or generally used sectoral rates reflective of the cost of funds, and shall not reference complex formulae or derivatives.
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
Maidir le haon íocaíochtaí úis dá dtagraítear faoi shócmhainní agus dliteanais an idirbhirt ABCP, beidh siad bunaithe ar rátaí úis a úsáidtear sna margaí i gcoitinne nó ar rátaí earnála a úsáidtear sna margaí i gcoitinne agus lena léirítear an costas a bhaineann le maoiniú agus ní thagróidh siad d’fhoirmlí casta ná do dhíorthaigh chasta.
Any referenced interest payments under the ABCP transaction’s assets and liabilities shall be based on generally used market interest rates, or generally used sectoral rates reflective of the cost of funds, but shall not reference complex formulae or derivatives.
Rialachán (AE) 2017/2402 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leagtar síos creat ginearálta maidir le hurrúsú agus lena gcruthaítear creat sonrach maidir le hurrúsú simplí trédhearcach caighdeánaithe, agus lena leasaítear Treoracha 2009/65/CE, 2009/138/CE agus 2011/61/AE, Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 agus Rialachán (AE) Uimh. 648/2012
Chun gnéithe teicniúla an Rialacháin seo a shonrú tuilleadh, ba cheart an chumhacht chun gníomhartha a ghlacadh i gcomhréir le hAirteagal 290 CFAE a tharmligean chuig an gCoimisiún i ndáil le sonraíocht ghnéithe teicniúla na sainmhínithe; i ndáil le ríomh mhéideanna ainmniúla na n-ionstraimí airgeadais, méid barúlach na ndíorthach agus glanluach sócmhainní cistí infheistíochta a thagraíonn do thagarmharc chun a chinneadh an bhfuil tagarmharc den sórt sin criticiúil; i ndáil le hathbhreithniú a dhéanamh ar an modh ríofa a úsáidtear chun cinneadh a dhéanamh ar an tairseach le haghaidh tagarmharcanna criticiúla agus suntasacha a chinneadh; i ndáil le bunú na gcúiseanna oibiachtúla chun tagarmharc nó fine tagarmharcanna a sholáthraítear i dtríú tír a fhormhuiniú; i ndáil leis na heilimintí a bhunú chun measúnú a dhéanamh an bhféadfadh sé go dtarlódh sé, le réasún, gur teagmhas force majeure a bheadh mar thoradh ar scor nó athrú tagarmhairc atá ann cheana, nó go ndéanfadh an méid sin téarmaí aon chonartha airgeadais nó ionstraime airgeadais, nó na rialacha maidir le haon chiste infheistíochta, a thagraíonn do thagarmharc den sórt sin, a chur ó mhaith nó a shárú ar aon slí eile; agus i ndáil le fad a chur leis an tréimhse 24 mhí atá beartaithe le haghaidh riarthóirí áirithe a chlárú seachas iad a údarú.
In order to specify further technical elements of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 of TFEU should be delegated to the Commission in respect of the specification of technical elements of definitions; in respect of the calculation of the nominal amounts of financial instruments, notional amount of derivatives and the net asset value of investment funds referencing a benchmark to determine whether such benchmark is critical; in respect of reviewing the calculation method used to determine the threshold for the determination of critical and significant benchmarks; in respect of establishing the objective reasons for the endorsement of a benchmark or family of benchmarks provided in a third country; in respect of establishing the elements to assess whether the cessation or the changing of an existing benchmark could reasonably result in a force majeure event, frustrate or otherwise breach the terms of any financial contract or financial instrument, or the rules of any investment fund, which references such benchmark; and in respect of the extension of the 24-month period envisaged for the registration instead of authorisation of certain administrators.
Rialachán (AE) 2016/1011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 8 Meitheamh 2016 maidir le hinnéacsanna a úsáidtear mar thagarmharcanna in ionstraimí airgeadais agus i gconarthaí airgeadais nó chun feidhmíocht cistí infheistíochta a thomhas agus lena leasaítear Treoir 2008/48/CE agus Treoir 2014/17/AE agus Rialachán (AE) Uimh. 596/2014 (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Lógó gaois.ie
gaois.ie