Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (9920)
Féadfar dhá ghearán, nó dhá chion, nó níos mó a líomhain san aon toghairm amháin.
Two or more complaints or offences may be alleged in the one summons.
I.R. Uimh. 93 de 1997: Na Rialacha Cúirte Dúiche
(a) dhá mheascán a mbeidh dhá chomhábhar iontu araon:
(a) two mixtures each containing two ingredients:
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
ciallaíonn "dé-rothach cumhachtaithe" nó "PTW" feithicil chumhachtaithe dhá roth, lena n-áirítear rothair chumhachtaithe dhá roth, móipéidí dhá roth agus gluaisrothair dhá roth;
"powered two-wheeler" or "PTW" means a powered two-wheel vehicle, including powered two-wheel cycles, two-wheel mopeds and two-wheel motorcycles;
Rialachán (AE) Uimh. 168/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir le ceadú agus le faireachas margaidh ar fheithiclí dhá nó trí roth agus cuadrothair Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ceapfaidh gach Ballstát dhá chomhalta den Choiste agus ceapfaidh an Coimisiún dhá chomhalta den Choiste.
Each Member State and the Commission shall appoint two members of the Committee.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Tabhair an lá (dhá dhigit), mí (dhá dhigit) agus bliain (ceithre dhigit).
Please state day (two digits), month (two digits) and year (four digits).
Rialachán (AE) 2016/2134 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Samhain 2016 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1236/2005 ón gComhairle maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
(i) maran mó ná dhá phúnt meáchaint an phacáiste— dhá phingin, agus
(i) if the weight of the package does not exceed two pounds — twopence, and
Uimhir 20 de 1932: ACHT AIRGID, 1932
(i) maran mó ná dhá phiúnt luchtmhaireacht an phacáiste—dhá phingin, agus
(i) if the content of the package does not exceed two pints — twopence, and
Uimhir 20 de 1932: ACHT AIRGID, 1932
(a) trí “dhá bhliain” a chur i mír (a) in ionad “dhá mhí dhéag”, agus
( a ) the substitution in paragraph (a) of "two years" for "twelve months" and
Uimhir 18 de 1960: AN tACHT DEOCHA MEISCIÚLA, 1960
(3) Más lú ná dhá scilling an iasacht, muirearófar ús in aghaidh dhá scilling uirthi.
(3) Where the loan is less than two shillings, it will be charged for as two shillings.
Uimhir 31 de 1964: AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964
(c) más lú ná dhá scilling an iasacht, áireofar í mar dhá scilling,
( d ) where the loan is not an even multiple of two shillings, the odd fraction of two shillings shall be disregarded. [GA] PART II [GA]
Uimhir 31 de 1964: AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964
Tabhair an lá (dhá dhigit), an mhí (dhá dhigit) agus an bhliain (ceithre dhigit).
Please state day (two digits), month (two digits) and year (four digits).
Rialachán (AE) 2019/125 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Eanáir 2019 maidir le trádáil in earraí áirithe a d'fhéadfaí a úsáid le haghaidh phionós an bháis, le haghaidh céastóireachta nó le haghaidh íde nó pionós eile atá cruálach, mídhaonna nó táireach
(h) Nuair a dhriogtar dhá thoradh, dhá chaor nó dhá ghlasra nó níos mó le chéile, díolfar an táirge faoin ainm "biotáille thorthaí", nó "biotáille ghlasraí" de réir mar is cuí.
(h) Whenever two or more fruits, berries or vegetables are distilled together, the product shall be sold under the name "fruit spirit" or "vegetable spirit", as appropriate.
Rialachán (CE) Uimh. 110/2008 ó Pharlamint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2008 maidir le sainmhíniú, tuairisc, cur i láthair, lipéadú agus cosaint sonraí geografacha deochanna biotáilleacha agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 1576/89 ón gComhairle
Úsáidtear dhá chineál aonaid agus dhá bhealach chomhfhreagracha chun an geilleagar a fhoroinnt i gcóras CCE 2010, bealaí atá difriúil go maith le chéile agus a fhónann do dhá chuspóir dhifriúla.
The ESA 2010 system uses two types of unit and two corresponding ways of subdividing the economy, which are quite different and serve separate analytical purposes.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
más lugha ná caoga púnt luach an áitreibh gur ina thaobh a bheidh sé cláruithe sa chlár de thoghthóirí ceannaíochta no, i gcás é bheith cláruithe amhlaidh i dtaobh dhá áitreabh no níos mó, iomlán luach na n-áitreabh uile gur ina dtaobh a bheidh sé cláruithe amhlaidh ..................... vóta amháin, maran lugha ná caoga púnt agus gur lugha ná céad púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha ............... dhá vóta, maran lugha ná céad púnt agus gur lugha ná céad go leith púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha........trí vota, maran lugha ná céad go leith púnt agus gur lugha ná dhá chéad púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha .............................................................. ceithre vóta, maran lugha ná dhá chéad púnt agus gur lugha ná dhá chéad go leith púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha ................................................................. cúig vóta, maran lugha ná dhá chéad go leith púnt an luach san no an t-iomlán san de luacha ....................................... sé vóta.
if the value of the premises in respect of which he is registered in the register of commercial electors or, where he is so registered in respect of two or more premises, the aggregate of the values of all the premises in respect of which he is so registered is less than fifty pounds .............................. one vote, if such value or aggregate of values is not less than fifty pounds and is less than one hundred pounds ............... two votes, if such value or aggregate of values is not less than one hundred pounds and is less than one hundred and fifty pounds ............................................................ three votes, if such value or aggregate of values is not less than one hundred and fifty pounds and is less than two hundred pounds .................................... four votes, if such value or aggregate of values is not less than two hundred pounds and is less than two hundred and fifty pounds ............................................................ five votes, if such value or aggregate of values is not less than two hundred and fifty pounds ................................. six votes.
Uimhir 27 de 1930: ACHT RIALTAIS ÁITIÚLA (BAILE ÁTHA CLIATH), 1930
Más mó í ná dhá scilling, nó aon iolrú cothrom ar dhá scilling, ní mhuirearófar ús ar bith ar aon chodán corr de dhá scilling.
Where it exceeds two shillings or any even multiple of two shillings, any odd fraction of two shillings will not be charged for.
Uimhir 31 de 1964: AN tACHT GEALLBHRÓICÉIRÍ, 1964
Déanfar comhaontú den sórt sin idir dhá thrian ar a laghad de na táirgeoirí bainne nó a n-ionadaithe, a sheasann do dhá thrian ar a laghad den bhainne amh a bheidh in úsáid do tháirgeadh na cáise dá dtagraítear i mír 1 agus, más iomchuí, dhá thrian ar a laghad de tháirgeoirí na cáise sin, a sheasann do dhá thrian ar a laghad de tháirgeadh na cáise sin sa limistéar geografach dá dtagraítear in Airteagal 4(2)(c) de Rialachán (CE) Uimh. 510/2006.
Such an agreement shall be concluded between at least two thirds of the milk producers or their representatives representing at least two thirds of the raw milk used for the production of the cheese referred to in paragraph 1 and, if appropriate, at least two thirds of the producers of that cheese representing at least two thirds of the production of that cheese in the geographical area referred to in Article 4(2)(c) of Regulation (EC) No 510/2006.
Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne
Déanfar comhaontú den sórt sin idir dhá thrian ar a laghad de na táirgeoirí bainne nó a n-ionadaithe, a sheasann do dhá thrian ar a laghad den bhainne amh a bheidh in úsáid do tháirgeadh na cáise dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo agus, más iomchuí, dhá thrian ar a laghad de tháirgeoirí na cáise sin, a sheasann do dhá thrian ar a laghad de tháirgeadh na cáise sin sa limistéar geografach dá dtagraítear in i bpointe (c) d'Airteagal 7(1) de Rialachán (AE) Uimh. 1151/2012.
Such an agreement shall be concluded between at least two-thirds of the milk producers or their representatives representing at least two thirds of the raw milk used for the production of the cheese referred to in paragraph 1 of this Article and, where relevant, at least two-thirds of the producers of that cheese representing at least two thirds of the production of that cheese in the geographical area referred to in point (c) of Article 7(1) of Regulation (EU) No 1151/2012.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
(d) na táillí a héileofar ar son aon phaisnéir d'iompar sna homnibusanna a bhaineann leis an gCuideachtain, no ortha, ní raghaid thar pingin in aghaidh gach dhá dtrian de mhíle ar stáitsí a shocróidh an Chuideachta, ach amháin le ceadú ón Aire Tionnscail agus Tráchtála tar éis fiosrúcháin phuiblí ina dtaobh a fógradh go cuibhe, ach ní bheidh ar an gCuideachtain aon phaisnéir d'iompar ar tháille thosaigh is lú ná dhá phingin (agus chun crícheanna an ailt seo tuigfar gur dhá dtrian de mhíle cuid de mhíle is lú ná dhá dtrian de mhíle).
(d) the fares charged for the conveyance of any passenger in or upon the omnibuses the property of the Company shall not, save with the approval of the Minister for Industry and Commerce, after a public inquiry duly advertised in reference thereto, exceed the sum of one penny for each two-thirds of a mile for stages fixed by the Company, provided that the Company shall not be obliged to carry any passenger for a lower initial fare than twopence (and for the purposes of this section a fraction of a mile less than two-thirds of a mile shall be deemed to be two-thirds of a mile).
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1925: ACHT TRAMBHEALACH AONTUITHE BHAILE ÁTHA CLIATH (SEIRBHÍSÍ OMNIBUS), 1925
(2) Blianacht is mó ná dhá phunt chaogad agus is lugha ná céad agus ceithre púint agus a bheadh, mara mbeadh í bheith níos mó ná dhá phunt chaogad, saor o dhiúité estáit de bhuadh forálacha fo-ailt (1) d'alt 15 den Finance Act, 1894, ar n-a leasú leis an bhfo-alt san roimhe seo den alt so, beidh sí ionchurtha fé dhiúité estáit fé is dá mba bhlianacht í ba dhá mhó ná an méid a bheidh de bhreis aici ar dhá phunt chaogad agus fé is ná beadh na forálacha san i bhfeidhm.
(2) An annuity exceeding fifty-two pounds and less than one hundred and four pounds which would, but for the fact that it exceeds fifty-two pounds, be exempted from estate duty by virtue of the provisions of sub-section (1) of section 15 of the Finance Act, 1894, as amended by the foregoing sub-section of this section shall be chargeable with estate duty as if it were an annuity of twice the amount by which it exceeds fifty-two pounds and as if the said provisions were not in force.
Uimhir 18 de 1939: ACHT AIRGEADAIS, 1939
(ii) suim dhá mhíle agus cúig céad punt no, i gcás an tréimhse chuntasaíochta áirithe sin no an chuid áirithe sin de thréimhse chuntasaíochta do bheith níos lugha ná dhá mhí dhéag, an tsuim go mbeidh idir í agus dhá mhíle agus cúig céad punt an cothrom céanna bheidh idir an tréimhse chuntasaíochta san, no an chuid sin de thréimhse chuntasaíochta, agus dhá mhí dhéag.
(ii) the sum of two thousand five hundred pounds or, where the said particular accounting period or part of an accounting period is less than twelve months, the sum which bears to two thousand five hundred pounds the same proportion as the said accounting period or part of an accounting period bears to twelve months.
Uimhir 14 de 1941: ACHT AIRGEADAIS, 1941
—(1) Déanfar gach iarratas á iarraidh liúntas faoin gCuid seo a dheonadh lá nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis dáta an Achta seo a rith ach amháin iarratas ó bhaintreach de bhun míre (c) d'fho-alt (1) d'alt 4 den Acht seo, a bheas le déanamh lá nach déanaí ná dhá mhí dhéag tar éis baintreach a dhéanamh dhi nó dhá mhí dhéag tar éis dáta an Achta seo a rith, pé dáta acu sin is déanaí, agus iarratas de bhun fo-ailt (2) d'alt 5 den Acht seo a bheas le déanamh lá nach déanaí dhá mhí dhéag tar éis báis an ghaoil a luaitear ann.
—(1) Every application for the grant of an allowance under this Part shall be made not later than twelve months after the date of the passing of this Act save an application made by a widow pursuant to paragraph (c) of subsection (1) of section 4 of this Act which shall be made not later than twelve months after she became a widow or twelve months after the date of the passing of this Act whichever is the later and save an application made pursuant to subsection (2) of section 5 of this Act which shall be made not later than twelve months after the death of the relative mentioned therein.
Uimhir 23 de 1953: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1953
(c) trí “dhá chéad is ocht bpunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “céad nócha is cúig phunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965), “dhá chéad fiche is aon phunt agus cúig scilling déag” a chur in ionad “dhá chéad is ocht bpunt agus cúig scilling déag” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) agus “dhá chéad is ocht bpunt cúig scilling déag is pingin” a chur in ionad “chéad nócha is cúig phunt cúig scilling déag is pingin” (a cuireadh isteach le hAcht 1965) i bhfomhír (ii) den mhír sin (b), agus
( c ) the substitution of "two hundred and eight pounds and fifteen shillings" for "one hundred and ninety-five pounds and fifteen shillings" (inserted by the Act of 1965), "two hundred and twenty-one pounds and fifteen shillings" for "two hundred and eight pounds and fifteen shillings" (inserted by the Act of 1965) and "two hundred and eight pounds, fifteen shillings and one penny" for "one hundred and ninety-five pounds, fifteen shillings and one penny" (inserted by the Act of 1965) in subparagraph (ii) of the said paragraph (b), and
Uimhir 18 de 1967: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1967
(ii) i gcás acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí a bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, de réir an ráta ar dá réir ab iníoctha an pinsean dá mbeadh acmhainn bhliantúil na baintrí arna ríomh go cuí níos mó ná dhá chéad, tríocha is ceithre phunt agus cúig schilling déag ach gan bheith níos mó ná dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, lúide cúig scilling i leith gach suim trí phunt déag (más ann) atá de bhreis ag an acmhainn bhliantúil sin ar dhá chéad daichead is seacht bpunt agus cúig scilling déag, agus aon chodán de thrí phunt déag a ghlacadh mar thrí phunt déag chun na críche sin”,
(ii) where the yearly means of the widow as duly calculated exceed two hundred and forty-seven pounds and fifteen shillings, at the rate at which the pension would be payable if the yearly means of the widow as duly calculated exceeded two hundred and thirty-four pounds and fifteen shillings but did not exceed two hundred and forty-seven pounds and fifteen shillings, less five shillings for each amount (if any) of thirteen pounds by which the said yearly means exceed two hundred and forty-seven pounds and fifteen shillings, any fraction of thirteen pounds being treated for this purpose as thirteen pounds".
Uimhir 12 de 1970: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1970
—(1) Leasaítear leis seo alt 5 den Acht um Cheartas Coiriúil, 1951 (lena ndéantar foráil nach mó ná dhá mhí dhéag an téarma iomlán príosúnachta in aon chás ina n-ordófar dhá phianbhreith nó níos mó, a thabharfaidh an Chúirt Dúiche, a bheith le leanúint as a chéile) trí “dhá bhliain” a chur in ionad “dhá mhí dhéag”.
—(1) Section 5 of the Criminal Justice Act, 1951 (which provides that, where two or more sentences passed by the District Court are ordered to run consecutively, the aggregate term of imprisonment shall not exceed twelve months) is hereby amended by the substitution, for "twelve months", of "two years".
Uimhir 22 de 1984: AN tACHT UM CHEARTAS COIRIÚIL, 1984
Má fhaigheann an t-údarás forghníomhaitheach dhá ordú calctha nó níos mó nó dhá ordú coigistíochta nó níos mó ó Bhallstáit éagsúla i gcoinne an duine chéanna, agus mura bhfuil maoin leordhóthanach ag an duine sin sa Stát forghníomhaitheach chun go sásófaí na horduithe uile, nó má fhaigheann an t-údarás forghníomhaitheach dhá ordú calctha nó dhá ordú coigistíochta nó níos mó ná sin i ndáil leis an mír shonrach mhaoine chéanna, cinnfidh an t-údarás forghníomhaitheach na horduithe a dhéanfar a fhorghníomhú i gcomhréir le dlí an Stáit fhorghníomhaithigh, gan dochar don fhéidearthacht go bhféadfaí forghníomhú an ordaithe coigistíochta a chur siar i gcomhréir le hAirteagal 21.
If the executing authority receives two or more freezing orders or confiscation orders from different Member States issued against the same person and that person does not have sufficient property in the executing State to satisfy all of the orders, or if the executing authority receives two or more freezing orders or confiscation orders in respect of the same specific item of property, the executing authority shall decide which of the orders to execute in accordance with the law of the executing State, without prejudice to the possibility of postponing the execution of a confiscation order in accordance with Article 21.
Rialachán (AE) 2018/1805 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Samhain 2018 maidir le haitheantas frithpháirteach a thabhairt d'orduithe calctha agus d'orduithe coigistíochta
(5) Beidh baint ag na forálacha so leanas den Phríomh-Acht le gach deimhniú agus maidir le gach deimhniú den tsórt san do bhéarfaidh an tAire amach díreach fé mar atá baint acu le deimhniú agus maidir le deimhniú saoirse galtáin phaisnéara, eadhon, alt a dhá chéad a sé seachtód (alt a bhaineann leis an deimhniú do chur chun únaer an ghaltáin), alt a dhá chéad a seacht seachtód (alt a bhaineann leis na táillí bheidh le n'íoc as an deimhniú), alt a dhá chéad a naoi seachtód (alt a bhaineann leis an deimhniú do chur ar ceal), alt a dhá chéad agus ochtó (alt a bhaineann leis an deimhniú do thabhairt suas) agus alt a dhá chéad a haon ochtód (alt a bhaineann leis an deimhniú do phostáil suas sa luing).
(5) The following provisions of the Principal Act shall apply to and in relation to every such certificate issued by the Minister in the same manner as they apply to and in relation to a passenger steamer's certificate, namely, section two hundred and seventy-six (which relates to the transmission of the certificate to the owner of the steamer), section two hundred and seventy-seven (which relates to the fees to be paid for the certificate), section two hundred and seventy-nine (which relates to the cancellation of the certificate), section two hundred and eighty (which relates to the delivery up of the certificate) and section two hundred and eighty-one (which relates to the posting up of the certificate on the ship).
Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933
Breis-am Domhnaigh Dhá oiread an ráta íosta is infheidhme thairis sin i.e. am dúbailte.
Sunday Overtime twice the minimum rate otherwise applicable, i.e. double time.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
An Modh Anailíse a úsáideadh i gcás dhá mhodh nó níos mó a bheith infheidhme .................................
Method of Analysis used where two or more methods are applicable
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) ní mhairfidh aon uain níos faide ná dhá uair déag a chloig;
( a ) no shift shall be longer than 12 hours in duration;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) ní oibreoidh oibrí ar bith ar dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) i gcás cobhsaitheora, dáileadh cothrom de dhá shubstaint domheasctha nó níos mó ná dhá cheann a choinneáil agus i gcás eiblithe, cabhrú lena ndéanmhaíocht;
( a ) in the case of an emulsifier, of aiding the formation of, and in the case of a stabiliser, of maintaining a uniform dispersion of, two or more immiscible substances;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Le dhá mhóilín uisce:
With two molecules of water:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) ceapfar dhá chomhalta ó phainéal ceathrair a ainmneoidh Bord Sláinte an Oirthir;
( a ) two shall be appointed from a panel of four persons nominated by the Eastern Health Board;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) eitiltí a dhéanfaidh aerárthaí ar lú ná dhá thonna mhéadracha a n-uasmeáchan údaraithe.
( i ) flights made by aircraft of which the maximum total weight authorised is less than two metric tons.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) ar dhá ionchoisne nó níos mó an lá céanna-
(b) for two or more inquests on the same day—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) ar feadh tréimhse nach faide ná dhá uair a chloig –
(a) not more than two hours—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) ar iarratas a bhaineann le dhá mharc den sórt sin £8.00
(i) On an application involving two such marks
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) Dhá mhí ar a mhéid £6.00
(i) Not exceeding two months
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) Dhá mhí ar a mhéid
(ii) Not exceeding two months
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) Ar gach orlach nó cuid d'orlach thar dhá orlach ar leithead
(i) For every inch or part of an inch over two inches in breadth
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(ii) Agus ar gach orlach nó cuid d'orlach thar dhá orlach ar doimhneacht £2.00
(ii) And for every inch or part of an inch over two inches in depth
Ionstraimí Reachtúla: 1980
suim sheasta dhá phunt is triocha móide seacht bpunt in aghaidh gach stáisiún,
a fixed sum of thirty-two pounds plus seven pounds for each station,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
dhá oiread na muirir is iníoctha in aon chás eile faoi na Rialacháin seo
double the charges otherwise payable under the Regulations
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Plocóid, Dhá Shoicéad agus Gléas Cloigín
Plug, Two Sockets and Bellset
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Glao idir dhá fheistiúchán atá i gceangal leis an malartán telex céanna.
A call between two installations connected with the same telex exchange
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) in aon chás eile, dhá fhocal is fiche.
( b ) in any other case, twenty-two.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Lao faoi bhun dhá mhí dhéag d'aois
Calf under twelve months old
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Chloic na Coillte, Ros Ó gCairbhre agus Dhrom Dhá Liag
Clonakilty, Rosscarberry and Drimoleague Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Dhroim Dhá Thiar
Dromahaire Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Bhaille Dhá Thuile
Ballyhahill Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Bhaile Idir Dhá Abhainn
Riverstown Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Thír Dhá Ghlas agus Chill Bearrán
Terryglass and Kilbarron Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(f) dhá phaicéad 25 ghram de fhlocas cadáis aimrid, agus
( f ) two 25-gramme packets of sterile cotton wool, and
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Na bóithre seo a leanas i nDroim dhá Thiar:-
The following roads at Dromahaire:—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ciallaíonn "ainmhí cáilithe" aon ainmhí baineann dhá mhí dhéag d'aois nó os a chionn nó aon ainmhí fireann dhá mhí dhéag d'aois nó os a chionn, seachas ainmhí coillte;
"eligible animal" means any female animal aged twelve months or over or any male animal aged twelve months or over except a castrate;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) dhá thrian de chostas ceadaithe na n-oibreacha in aon chás eile.
(b) two-thirds of the approved cost of the works in any other case.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile,
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Dhá chéad earra.
Two hundred articles.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(i) mura mbeidh níos mó ná triúr leanbh ann, dhá dhódhéagú de phinsean an éagaigh don chéad leanbh móide dhá dhódhéagú do gach leanbh breise go dtí an dara leanbh breise,
(i) where there are not more than three children, two-twelfths of the deceased's pension for the first child plus two-twelfths for each additional child up to a second additional child,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on 2 consecutive shifts;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) ar dhá ionchoisne nó níos mó an lá céanna-£48.53;
( b ) for two or more inquests on the same day —£48.53;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) ar feadh tréimhse nach faide ná dhá uair a chloig-£10.67;
( a ) not more than two hours —£10.67;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Déantar gach toradh sa sampla a bheidh le hanailísiú, a ghearradh ina dhá leath.
All the fruit in the sample for analysis is cut in half.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Do gach anailís moltar go ndéanfaí dhá chinneadh speictreafótaimeádracha le dhá thoirt éagsúla den úsc alcaileach neodraithe.
For each analysis it is recommended that the spectrophotometric determination be made with two different volumes of the neutralised alkaline extract.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
(b) no worker shall work on two consecutive shifts;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
I gcás dhá fhoireann gráduithe de chineál difriúil a bheith ar aon uirlis dlitear dhá oiread an táille iomchuí a íoc.
Where any instrument has two sets of graduations of different form, double the appropriate fee is payable.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Más rud é, i gcás aon uirlis meáchain go mbeidh dhá mheá-thábla nó dhá mheá-ardán i gceangal le meicníocht meá rómhánach nó oifige amháin dlitear dhá tháille ar leithligh a íoc de réir toilleadh na meá-thablaí nó na meá-ardán, faoi seach.
Where, in a weighing instrument, two weigh tables or platforms are connected to one steelyard or office mechanism, two separate fees, in accordance with the capacities of the respective weigh tables or platforms are payable.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) i gcás cobhsaitheora, dáileadh cothrom de dhá shubstaint domheasctha nó níos mó ná dhá cheann a choinneáil agus i gcás eiblithe, cabhrú lena ndéanmhaíocht;
"emulsifier, stabiliser, thickening and gelling agent" mean, respectively, any substance which, when added to a food, is capable—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
-le dhá mhóilín uisce:
—with 2 molecules of water:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Le dhá mhóilín uisce:
With two molecules of water:
Ionstraimí Reachtúla: 1980
I gcás dhá fhoireann gráduithe de chineál difriúil a bheith ar aon uirlis, dlitear dhá oiread an táille iomchui a íoc.
Where any instrument has two sets of graduations of different form, double the appropriate fee is payable.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Más rud é, i gcás aon uirlis meáchain, go mbeidh dhá mheá-thábla nó dhá mheá-ardán i gceangal le meicníocht meá rómhánach nó oifige amháin, dlítear dhá tháille ar leithligh a íoc de réír toilleadh na dtáblaí nó na n-ardán meáchain, faoi seach.
Where, in a weighing instrument, two weigh tables or platforms are connected to one steelyard or office mechanism, two separate fees, in accordance with the capacities of the respective weigh tables or platforms are payable.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(b) ní oibreoidh oibrí ar bith dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts;
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(1) leanaí faoi bhun dhá bhliain déag d'aois do dhul isteach gan daoine fásta leo;
(1) entry of children under twelve years of age not accompanied by adults.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(j) eitiltí a dhéanfaidh aerárthaí ar lú ná dhá thonna mhéadracha a n-uasmheáchan údaraithe";
(j) flights made by aircraft of which the maximum total weight authorised is less than two metric tons".
Ionstraimí Reachtúla: 1981
dhá oiread na muirear is iníoctha in aon chás eile faoi na Rialacháin seo
double the charges otherwise payable under the Regulations
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Plocóid. Dhá Shoicéad agus Gléas Cloigín
Plug, Two Sockets and Bellset
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Glao idir dhá fheistiúchán atá i gceangal leis an malartán telex céanna.
A call between two installations connected with the same telex exchange
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) Córas nach bhfuil ann ach dhá stáisiún sheasta;
( c ) System comprising two fixed stations only ;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(d) Córas arb é atá ann dhá stáisiún sheasta agus stáisiún athchraolta;
( d ) System comprising two fixed stations with repeater stations;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) Córais nach bhfuil iontu ach dhá stáisiún sheasta;
( c ) Systems comprising two fixed stations only;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) córas nach bhfuil ann ach dhá stáisiún sheasta, is é sin le rá, córas seasta idir dhá phointe: suim sheasta daichead punt móide ocht bpunt in aghaidh gach stáisiúin,
( c ) system comprising two fixed stations only, that is to say, a fixed point-to-point system: a fixed sum of forty pounds plus eight pounds for each station,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) córas nach bhfuil ann ach dhá stáisiún sheasta, is é sin le rá, córas seasta uir dhá phointe: suim sheasta cúig phunt is fiche móide cúig phunt in aghaidh gach stáisiúin,
( c ) system comprising two fixed stations only, that is to say, a fixed point-to-point system: a fixed sum of twenty-five pounds plus five pounds for each station,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
- chun síol a tháirgeadh, a bheidh ceaptha le haghaidh iolraithe, páirceanna suas go dhá heachtar
— for the production of seed intended for multiplication, fields up to two hectares
Ionstraimí Reachtúla: 1981
- chun síol a tháirgeadh, a bheidh ceaptha le haghaidh iolraithe, páirceanna os cionn dhá heachtar
— for the production of seed intended for multiplication, fields over two hectares ...
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Túsráta dhá mhí dhéag
Twelve months initial rate
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Túsráta Dhá Mhí Dhéag:
Twelve Months Initial rate:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) ní mhairfidh aon uain níos faide ná dhá uair déag an chloig;
( a ) no shift shall be longer than twelve hours in duration;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on two consecutive shifts;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i dTír dhá Ghlas:-
The following roads at Terryglass:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) Ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
( b ) no worker shall work on 2 consecutive shifts;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(i) i gcás nach mbeidh ann ach leanbh amháin dhá dhódhéagú de phinsean an éagaigh,
(i) where there is only one child two-twelfths of the deceased's pension,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) ar dhá ionchoisne nó níos mó an lá céanna-£52.50
( b ) for two or more inquests on the same day — £52.50,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas in Dhá Dhrom :-
The following roads at Ardgroom:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i nDrom dhá Liag :-
The following roads at Drimoleague:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) Bóthar Chill Dhá Lia ar feadh achar 92 mhéadar óna acomhal le Bóthar an Chóiste.
(c) The Kilally Road for a distance of 92 metres from its junction with the Coach Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(d) Bóthar an Chóiste ar feadh achar 23 mhéadar óna acomhal le Bóthar Chill Dhá Lia.
(d) The Coach Road for a distance of 23 metres from its junction with the Kilally Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An bóthar seo a leanas i nDrom Dhá Liag:-
The following road at Drimoleague:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) ní oibreoidh aon oibrí dhá uain as a chéile;
(b) no worker shall work on two consecutive shifts;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Leasaítear leis seo Na Rialacháin um Breitheanna Coigríche. 1956 (I.R. Uimh. 224 de 1956) arna n-oiriúnú leis an Ordú Gnóthaí Eachtracha (Ainm na Roinne agus Teideal an Aire a Athrú, 1971 (I.R. Uimh. 158 de 1971): (a) trí "sé phunt déag" a chur in ionad "ocht bpunt" (a cuireadh isteach leis na Rialacháin um Breitheanna Coigríche (Leasú), 1980 (I.R. Uimh. 94 de 1980) i Rialachán 7; (b) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialacháin sin 4) i Rial-achán 8: (c) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialacháin sin 4) i Rialachán 9 (1). (d) trí "sé phunt déag" a chur in ionad "ocht bpunt': (a cuireadh isteach leis an Rialachán sin 4) i Rialachán 12; (e) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialachán sin 4) i Rialachán 15; agus (f) trí "dhá phunt" a chur in ionad "punt amháin" (a cuireadh isteach leis an Rialachán sin 4) i Rialachán 16 (1),
The Foreign Births Regulations, 1956 ( S.I. No. 224 of 1956 ), as adapted by the External Affairs (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order, 1971 ( S.I. No. 158 of 1971 ), are hereby amended by: (a) the substitution of “sixteen pounds” for “eight pounds” (inserted by Regulation 4 of the Foreign Births (Amendment) Regulations, 1980 ( S.I. No. 94 of 1980 )) in Regulation 7; (b) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 8; (c) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 9(1); (d) the substitution of “sixteen pounds” for “eight pounds” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 12; (e) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 15; and (f) the substitution of “two pounds” for “one pound” (inserted by the said Regulation 4) in Regulation 16(1),
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Lógó gaois.ie
gaois.ie