Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (324)
An Chuid eile den Domhan
Rest of the World
Ionstraimí Reachtúla: 1980
An Chuid eile den Domhan:
Rest of World:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An chuid eile den Domhan
Rest of World
Ionstraimí Reachtúla: 1981
| An Domhan mór (na haonáin uile, an tír tiomsaithe san áireamh)
| World total (all entities including compiling country)
Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche
| An chuid eile den Domhan (gan an tír tiomsaithe a chur san áireamh)
| Rest of the World (excluding compiling country)
Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche
| Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan
| Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
|| Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan
|| Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
| Caiteachas tomhaltais deiridh teaghlach cónaitheach sa chuid eile den domhan
| Final consumption expenditure of resident households in the rest of the world
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
geilleagar iomlán agus an chuid eile den domhan
total economy and rest of the world
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuntas na coda eile den domhan
The rest of the world account
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
An chuid eile den domhan (S.2)
Rest of the world (S.2)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN (V)
REST OF THE WORLD ACCOUNTS (V)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Seirbhísí árachais arna soláthar don chuid eile den domhan agus arna soláthar ag an gcuid eile den domhan
Insurance services provided to and from the rest of the world
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
CAIBIDIL 18 CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN
CHAPTER 18 REST OF THE WORLD ACCOUNTS
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
CLÁIR CHOMHARDAITHE D’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN
BALANCE SHEETS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
earnáil na coda eile den domhan.
the rest of the world sector.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Toisc go bhfuil ról fearacht earnála institiúidí ag an gcuid eile den domhan sa struchtúr cuntasaíochta, tá cuntas na coda eile den domhan bunaithe ar an dearcadh atá ag an gcuid eile den domhan.
As the rest of the world plays a role in the accounting structure similar to that of an institutional sector, the rest of the world account is established from the point of view of the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is ionann acmhainn don chuid eile den domhan agus úsáid don gheilleagar iomlán agus a mhalairt.
A resource for the rest of the world is a use for the total economy and vice versa.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cuid e ile den domhan
RoW
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcuntais na coda eile den domhan tugtar dearcadh foriomlán ar na gaolmhaireachtaí eacnamaíocha a nascann an geilleagar náisiúnta leis an gcuid eile den domhan.
Its accounts provide an overall view of the economic relationships linking the national economy with the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Níl sé riachtanach sraith iomlán cuntas a choimeád d’earnáil na coda eile den domhan, cé go bhfuil sé áisiúil an chuid eile den domhan a thaifeadadh mar earnáil inti féin.
The rest of the world is not a sector for which complete sets of accounts have to be kept, but it is convenient to treat the rest of the world as a sector.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní amhlaidh an cás maidir le hearnáil na coda eile den domhan, áfach:
This is not the case for the rest of the world sector:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
déanann siad difear do ghaolmhaireachtaí earnálacha ar leithligh leis an gcuid eile den domhan;
they affect the financial relationships of individual sectors with the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cé nach ndéanann na hidirbhearta sin difear do dhliteanas foriomlán na tíre maidir leis an gcuid eile den domhan, déanann siad difear dá dliteanais i leith áiteanna éagsúla sa domhan.
Although these transactions do not affect the country's overall liability to the rest of the world, they affect its liabilities to different parts of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Foroinntear earnáil na coda eile den domhan (S.2) mar seo a leanas:
The rest of the world sector (S.2) is subdivided into:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
sreafaí ioncaim phríomha chuig an gcuid eile den domhan nó ón gcuid eile den domhan, amhail cúiteamh d’fhostaithe, ús agus ioncam ó infheistíocht dhíreach.
primary income flows to or from the rest of the world, such as compensation of employees, interest and revenues from direct investment.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
acmhainní agus úsáidí i gcuntas ioncaim phríomha agus aistrithe reatha na coda eile den domhan.
as uses and resources in the rest of the world account of primary incomes and current transfers.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
aistrithe reatha ó INBFTanna chuig an gcuid eile den domhan;
current transfers from NPISHs to the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
athruithe ar dhliteanais agus ar ghlanfhiúchas i gcuntas caipitil an chuid eile den domhan.
changes in liabilities and net worth in the capital account of the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar an clár comhardaithe airgeadais don chuid eile den domhan a chomhdhlúthú de réir sainmhínithe.
The financial balance sheet of the rest of the world is consolidated by definition.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Más suimeanna suntasacha iad, déantar iasachtaí ón gcuid eile den domhan nó leis an gcuid eile den domhan a thaifeadadh mar ítimí le meabhrú.
If significant, the loans to or from the rest of the world, are also recorded as memorandum items.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais ar áireamh sna cláir chomhardaithe don chuid eile den domhan.
The balance sheets of the rest of the world contain financial assets and liabilities.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tábla 8.16 — Seicheamh iomlán na gcuntas don chuid eile den domhan (cuntas idirbeart seachtrach)
Table 8.16 — Full sequence of accounts for the rest of the world (external transactions account) (continued)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tábla 8.16 — Seicheamh iomlán na gcuntas don chuid eile den domhan (cuntas idirbeart seachtrach) (ar lean)
Table 8.16 — Full sequence of accounts for the rest of the world (external transactions account) (continued)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
baill d’fhórsaí armtha na tíre atá ar dualgas sa chuid eile den domhan;
members of the country's armed forces stationed in the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
pearsanra míleata náisiúnta atá ag obair le heagraíochtaí idirnáisiúnta atá suite sa chuid eile den domhan;
national military personnel working with international organisations located in the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
CUNTAIS NA CODA EILE DEN DOMHAN
REST OF THE WORLD ACCOUNTS
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Seo a leanas seicheamh na gcuntas d’earnáil na coda eile den domhan:
The sequence of accounts for the rest of the world sector is as follows: (a) the external account of goods and services (V.I), covering imports and exports of goods and services; (b) the external account of primary and secondary incomes (V.II), covering compensation of employees, property and investment income, and current transfers such as personal transfers (including workers' remittances) and international aid; (c) the external accumulation accounts (V.III), consisting of:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tarlaíonn aisiompú den chineál céanna trí chuntais ar fad na coda eile den domhan.
A similar reversal occurs throughout the rest of the world accounts.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is dliteanas don gheilleagar intíre é sócmhainn airgeadais atá i seilbh na coda eile den domhan, agus is sócmhainn don geilleagar intíre é dliteanas atá i seilbh na coda eile den domhan.
A financial asset held by the rest of the world is a liability for the domestic economy, and a liability held by the rest of the world is an asset for the domestic economy.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
CLÁIR CHOMHARDAITHE d’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN
BALANCE SHEETS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tábla 18.15 — Cláir chomhardaithe d’earnáil na coda eile den domhan (CCE)
Table 18.15 — Balance sheets for the rest of the world sector (ESA)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
S.2 An chuid eile den domhan
S.2 Rest of the world
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
An chuid eile den domhan:
Rest of the world:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
S.2 An chuid eile den domhan – iomlán (is ar bhonn deonach a sholáthrófar an miondealú)
S.2 Rest of the world — total (breakdown to be provided on a voluntary basis)
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá dlúthcheangal idir an nuálaíocht a thugann treoir don domhan agus an eolaíocht den scoth.
World-leading innovation is closely associated with excellent science.
Rialachán (AE) Uimh. 1291/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 lena mbunaítear Fís 2020 – An Clár Réime um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020), agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 1982/2006/CE Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
táirgeadh, tomhaltas, carnadh, an chuid eile den domhan agus an comhshaol,
production, consumption, accumulation, rest of the world and environment,
Rialachán (AE) Uimh. 538/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Aibreán 2014 lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 691/2011 maidir le Cuntais Eorpacha Eacnamaíocha Chomhshaoil (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
Tá cuntas na coda eile den domhan éagsúil leis na cuntais earnála eile sa mhéid is nach dtaispeántar ann idirbhearta cuntasaíochta uile na coda eile den domhan, ach amháin na hidirbhearta sin a bhfuil contrapháirt acu sa gheilleagar intíre atá á thomhas.
The rest of the world account is unlike the other sector accounts in that it does not show all the accounting transactions in the rest of the world, but only those which have a counterparty in the domestic economy being measured.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cá mhéad urrús fiachais a fhaigheann earnálacha cónaithe agus earnáil na coda eile den domhan (gan diúscairtí a áireamh), cé acu a d’eisigh an rialtas ginearálta, corparáidí airgeadais nó neamhairgeadais, agus an chuid eile den domhan (gan fuascailtí a áireamh)?
What amounts of debt securities do resident sectors and the rest of the world acquire (net of disposals), which have been issued (net of redemptions) by general government, financial or non-financial corporations, and the rest of the world?
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is é is cúis leis an easpa sócmhainní táirgthe sna cuntais charntha agus sna cláir chomhardaithe don chuid eile den domhan an gnás go gcruthaítear aonad institiúideach barúlach, agus go meastar go bhfuil sócmhainn airgeadais faighte mar éadáil ag an gcuid eile den domhan — agus a mhalairt i gcás sócmhainní atá sealbhaithe i ngeilleagair eile ag na haonaid chónaitheacha.
The absence of produced assets in the accumulation accounts and balance sheets of the rest of the world is due to the convention whereby a notional institutional unit is created, the rest of the world being deemed to have acquired a financial asset — and vice versa for assets held in other economies by resident units.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Léiríonn sé na glanacmhainní a chuireann an geilleagar iomlán ar fáil don chuid eile den domhan (más suim dheimhneach) nó a fhaigheann an geilleagar iomlán ón gcuid eile den domhan (más suim dhiúltach).
It represents the net resources that the total economy makes available to the rest of the world (if it is positive) or receives from the rest of the world (if it is negative).
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfaidh árachóirí cónaitheacha cumhdach árachais a sholáthar do theaghlaigh agus do ghnóthais sa chuid eile den domhan, agus féadfaidh teaghlaigh agus gnóthais chónaitheacha cumhdach árachais a cheannach ó árachóirí sa chuid eile den domhan.
Resident insurers may provide insurance cover to households and businesses in the rest of the world, and resident households and businesses may purchase cover from insurers in the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is é atá i gceist le modh amháin chun cuntais Eorpacha na coda eile den domhan a thiomsú ná sreafaí laistigh den Eoraip a aistarraingt, ar thaobh acmhainní agus ar thaobh úsáidí araon, ó chuntais na coda eile den domhan de chuid na mBallstát.
One method to compile the European rest of the world accounts consists of withdrawing intra-European flows, on both the resources and uses sides, from the rest of the world accounts of the Member States.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
(7) Méadóidh na tairbhí do ghnóthais de réir mar a ghlacfaidh níos mó tíortha ar domhan na critéir GHS ina reachtaíocht.
(7) The benefits for enterprises will increase as more countries in the world adopt the GHS criteria in their legislation.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ina chaidreamh leis an domhan mór, déanfaidh an tAontas a chuid luachanna agus leasanna a chumhdach agus a chur chun cinn agus rannchuideoidh sé le cosaint a shaoránach.
In its relations with the wider world, the Union shall uphold and promote its values and interests and contribute to the protection of its citizens.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Ba cheart tagairt a dhéanamh sa "phacáiste rialála" do chreat aitheanta nuálaíochta amhail Lámhleabhar Osló [67] agus raon feidhme na ngníomhaíochtaí nuálaíochta a theorannú go cinn atá nua ar domhan.
The "regulatory package" should make reference to a recognised innovation framework such as the Oslo Manual [67] and limit the scope to innovation activities which are new to the world.
Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead
staidreamh faisnéise a sholáthar lena dtuairiscítear seasamh na hEorpa in ordlathas an domhain agus caidreamh an Aontais leis an gcuid eile den domhan;
the provision of statistical information describing the position of Europe in the world and the Union’s relationships with the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 99/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Eanáir 2013 maidir leis an gclár staidrimh Eorpach 2013-17 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE agus maidir leis an Eilvéis
NA CUNTAIS D’EARNÁIL NA CODA EILE DEN DOMHAN AGUS A nGAOL LEIS NA CUNTAIS IDIRNÁISIÚNTA AR CHOMHARDÚ NA nÍOCAÍOCHTAÍ
THE ACCOUNTS FOR THE REST OF THE WORLD SECTOR AND THEIR RELATIONSHIP WITH THE INTERNATIONAL ACCOUNTS OF THE BALANCE OF PAYMENTS
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is iad na príomhearnálacha atá ann teaghlaigh, corparáidí (airgeadais agus neamhairgeadais), institiúidí neamhbhrabúis a fhónann do theaghlaigh (INBFTanna) agus an chuid eile den domhan.
The main sectors are households, government, corporations (financial and non-financial), non-profit institutions serving households (NPISHs) and the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá difríochtaí móra sa raon feidhme, agus caibidlí nua ann ar na cuntais satailíte, ar chuntais an rialtais agus ar chuntais na coda eile den domhan.
There are major differences in scope, with new chapters on satellite accounts, government accounts and the rest of the world accounts.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is idirbhearta seachtracha an gheilleagair iad na hidirbhearta seo agus grúpáiltear i gcuntas na coda eile den domhan iad.
These transactions are the external transactions of the economy and are grouped in the rest of the world account.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Cumhdaítear i gcuntas na coda eile den domhan idirbhearta idir aonaid institiúideacha chónaitheacha agus aonaid institiúideacha neamhchónaitheacha agus stoic ghaolmhara na sócmhainní agus na ndliteanas.
The rest of the world account covers transactions between resident and non-resident institutional units and the related stocks of assets and liabilities.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás ina bhfuil ítim chomhardaithe dheimhneach ann, ciallaíonn sé barrachas don chuid eile den domhan ach easnamh don gheilleagar iomlán, agus a mhalairt más ítim chomhardaithe dhiúltach atá ann.
If a balancing item is positive, it means a surplus of the rest of the world and a deficit of the total economy, and vice versa if the balancing item is negative.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Leithdháiltear cúiteamh iomlán d’fhostaithe, mar shampla, idir earnáil na dteaghlach agus earnáil na coda eile den domhan, ach fanann barrachas oibriúcháin in earnáil na gcorparáidí áit ar gineadh é.
For example, all compensation of employees is allocated between the households sector and the rest of the world sector, whereas operating surplus remains in the corporations sector where it was generated.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní áirítear i gcuntais na coda eile den domhan ach idirbhearta a dhéantar idir aonaid institiúideacha chónaitheacha agus aonaid neamhchónaitheacha, faoi réir na n-eisceachtaí seo a leanas:
The accounts for the rest of the world include only transactions carried out between resident institutional units and non-resident units, subject to the following exceptions:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
taispeántar i gcuntais airgeadais mhionsonraithe na coda eile den domhan idirbhearta sócmhainní eachtracha idir cónaithigh a bhaineann le hearnálacha éagsúla sa gheilleagar intíre.
transactions in foreign assets between residents belonging to different sectors in the domestic economy are shown in the detailed financial accounts for the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní dhéanann na hidirbhearta sin difear do staid airgeadais na tíre maidir leis an gcuid eile den domhan;
These transactions do not affect the country's financial position vis-à-vis the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
taispeántar idirbhearta dhliteanais na tíre idir neamhchónaithigh atá i gcriosanna geografacha éagsúla sa mhiondealú geografach ar chuntais na coda eile den domhan.
transactions in the country's liabilities between non-residents belonging to different geographical zones are shown in the geographical breakdown of the rest of the world accounts.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Níl aon aistrithe sóisialta comhchineáil chuig an gcuid eile den domhan (cé go bhfuil aistrithe den saghas sin ann i dtéarmaí airgeadaíochta).
There are no social transfers in kind with the rest of the world (though there are such transfers in monetary terms).
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás idirbhirt leis an gcuid eile den domhan, tá allmhairí earraí nó onnmhairí earraí le taifeadadh.
In case of a transaction with the rest of the world, the import or export of a good is to be recorded.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Taifeadtar éadálacha lúide diúscairtí sócmhainní neamhtháirgthe i gcuntas caipitil na n-earnálacha, an gheilleagair iomláin agus na coda eile den domhan.
Acquisitions less disposals of non-produced assets are recorded in the capital account of the sectors, the total economy and the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
faoi acmhainní agus faoi úsáidí i gcuntas ioncaim phríomha agus aistrithe reatha na coda eile den domhan.
resources and uses in the rest of the world account of primary incomes and current transfers.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní dhéantar ach an t-ioncam arna aistriú chuig an máthairghnóthas a láimhseáil sna cuntais mar aistarraingtí ó ioncam samhailchorparáidí arna fháil ón gcuid eile den domhan.
Only the income actually transferred to the parent enterprise is treated in the accounts as withdrawals from the income of quasi-corporations received from the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar luach cíosa teaghaisí úinéir-áitithe ar an gcoigríoch a chlárú mar allmhairí seirbhísí agus déantar an glanbharrachas oibriúcháin comhfhreagrach a chlárú mar ioncam príomha arna fháil ón gcuid eile den domhan;
The rental value of owner-occupied dwellings abroad is registered as imports of services and the corresponding net operating surplus as primary income received from the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
úsáidí sa chuntas seachtrach ioncaim phríomha agus aistrithe reatha (i gcás sochar arna ndeonú ag an gcuid eile den domhan);
uses in the external account of primary incomes and current transfers (in the case of benefits granted by the rest of the world);
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Níl aon aistrithe sóisialta comhchineáil i gceist leis an gcuid eile den domhan (cláraítear iad in D.62, sochair shóisialta seachas aistrithe sóisialta comhchineáil).
There are no social transfers in kind with the rest of the world (they are registered in D.62 social benefits other than social transfers in kind).
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar na haistrithe reatha a chuireann institiúidí an Aontais Eorpaigh díreach chuig táirgeoirí cónaitheacha margaidh a thaifeadadh mar fhóirdheontais arna n-íoc ag an gcuid eile den domhan;
Current transfers which the institutions of the European Union make directly to resident market producers are recorded as subsidies paid by the rest of the world;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Sa chás go nglacann teaghlaigh neamhchónaitheacha páirt iontu is féidir móraistrithe glana a eascrú idir earnáil na dteaghlach agus an chuid eile den domhan.
When non-resident households take part significant net transfers can arise between the households sector and the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá deontais infheistíochta don chuid eile den domhan teoranta d’aistrithe a bhfuil an cuspóir sonrach leo foirmiú caipitil aonad neamhchónaitheach a mhaoiniú.
Investment grants to the rest of the world are restricted to transfers with the specific objective of financing capital formation by non-resident units.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Taispeántar aistrithe caipitil eile faoi athruithe ar dhliteanais agus ar ghlanfhiúchas i gcuntas caipitil na n-earnálacha agus sa chuntas caipitil don chuid eile den domhan.
Other capital transfers are shown among changes in liabilities and net worth in the capital account of sectors and of the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tá cuntas airgeadais na coda eile den domhan comhdhlúite de réir sainmhínithe toisc nach dtaifeadtar ann ach idirbhearta na n-aonad institiúideach neamhchónaitheach le haonaid institiúideacha chónaitheacha.
The financial account of the rest of the world is consolidated by definition since only transactions of the non-resident institutional units with resident institutional units are recorded.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Mar gheall ar thíolacadh comhdhlúite chuntais na coda eile den domhan, ní léirítear aon idirbhearta idir aonaid institiúideacha neamhchónaitheacha.
Because of the consolidated presentation of the rest of the world, no transactions are shown between non-resident institutional units.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Taifeadtar na hiontrálacha contrapháirte mar laghdú ar shócmhainní airgeadais nó mar mhéadú ar shócmhainní airgeadais na coda eile den domhan.
The counterpart entries are recorded respectively as a decrease in financial assets or an increase in financial assets of the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Taifeadtar leithdháiltí CTSanna ar bhonn comhlán mar éadálacha sócmhainní i gcuntais airgeadais údaráis airgeadaíochta an rannpháirtí aonair, agus mar thabhú dliteanais ag an gcuid eile den domhan.
Allocations of SDRs are recorded gross as acquisition of an asset in the financial accounts of the monetary authorities of the individual participant, and as an incurrence of a liability by the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadfaidh na hearnálacha cónaitheacha go léir agus earnáil na coda eile den domhan taiscí inaistrithe a shealbhú.
All resident sectors and the rest of the world may hold transferable deposits.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Féadtar gur sócmhainní airgeadais nó dliteanais airgeadais na n-earnálacha cónaitheacha uile agus na coda eile den domhan iad iasachtaí.
Loans can be financial assets or liabilities of all resident sectors and the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Taifeadtar iad i gcuntas athluachála na n-earnálacha lena mbaineann, an gheilleagair iomláin agus na coda eile den domhan.
They are recorded in the revaluation account of the sectors involved, the total economy and the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar clár comhardaithe a tharraingt suas d’earnálacha agus d’fho-earnálacha institiúideacha cónaitheacha, don gheilleagar iomlán agus don chuid eile den domhan.
A balance sheet is drawn up for resident institutional sectors and subsectors, the total national economy and the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás an ghealleagair iomláin náisiúnta, is minic a thugtar rachmas náisiúnta ar an ítim chomhardaithe — luach iomlán na sócmhainní neamhairgeadais agus na nglansócmhainní airgeadais maidir leis an gcuid eile den domhan.
For the total national economy the balancing item is often referred to as national wealth — the total value of non-financial assets, and net financial assets with respect to the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tiomsaítear clár comhardaithe na coda eile den domhan sa dóigh chéanna le cláir chomhardaithe na n-earnálacha agus na bhfo-earnálacha institiúideacha cónaitheacha.
The rest of the world balance sheet is compiled in the same manner as the balance sheets of the resident institutional sectors and subsectors.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Leagtar amach ann freisin idirghníomhaíochtaí an gheilleagair intíre leis an gcuid eile den domhan sa seicheamh céanna.
It also sets out the interactions of the domestic economy with the rest of the world in the same sequence.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
i bhfoirm cuntas eacnamaíoch comhtháite, ag taispeáint na gcuntas a bhaineann leis na hearnálacha institiúideacha go léir, leis an ngeilleagar iomlán agus leis an gcuid eile den domhan i dtábla amháin;
in the form of integrated economic accounts, showing the accounts for all the institutional sectors, the total economy and the rest of the world in a single table;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is éard a thaifeadtar i gcuntais na coda eile den domhan idirbhearta idir aonaid chónaitheacha agus aonaid neamhchónaitheacha.
The rest of the world accounts record transactions between resident and non-resident units.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní earnáil institiúideach inti féin an chuid eile den domhan, ach tá an ról atá aici i struchtúr an chórais cosúil leis an ról a bhíonn ag earnáil.
The rest of the world does not constitute an institutional sector as such, but in the structure of the system it plays a similar role.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is é seo a leanas seicheamh na gcuntas maidir leis an gcuid eile den domhan a leanann an patrún ginearálta céanna is a leanann cuntais na n-earnálacha institiúideacha, i.e.:
The sequence of rest of the world accounts follows the same general pattern as the institutional sector accounts, i.e.:
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Déantar na cuntais a liostaítear i bpointe (a) go pointe (c) de mhír 8.66 a tharraingt suas maidir leis an gcuid eile den domhan.
The accounts listed in points (a) to (c) of paragraph 8.66 are drawn up from the point of view of the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is ionann, dá bhrí sin, acmhainn don chuid eile den domhan agus úsáid le haghaidh an gheilleagair iomláin agus a mhalairt.
Thus, what is a resource for the rest of the world is a use for the total economy and vice versa.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ar an dóigh chéanna, is ionann sócmhainn airgeadais atá i seilbh na coda eile den domhan agus dliteanas le haghaidh an gheilleagair iomláin agus a mhalairt.
By the same token, a financial asset held by the rest of the world is a liability for the total economy and vice versa).
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Más luach deimhneach atá san ítim seo, beidh barrachas ann don chuid eile den domhan agus easnamh don gheilleagar iomlán agus a mhalairt más luach diúltach atá inti.
If it is positive, there is a surplus for the rest of the world and a deficit for the total economy and vice versa if it is negative.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Is é ítim chomhardaithe an chuntais chaipitil an glaniasachtú nó an ghlaniasachtaíocht ag an gcuid eile den domhan.
The balancing item of the capital account is the net lending or borrowing of the rest of the world.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie