Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (911)
Téann crios de bhuí an-bhán go tapaidh síos an colún, fiú le bicsin chriostalach íon.
A very pale yellow zone usually moves very quickly down the column, even with pure crystalline bixin.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Cuirtear substaintí piriteicniúla san áireamh fiú nuair nach dtáirgeann siad gáis.
Pyrotechnic substances are included even when they do not evolve gases.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Beidh siad faoi réir an tsriain sin fiú amháin tar éis dóibh scor dá bhfeidhmeanna.
They shall be subject to this restriction even after cessation of their functions.
Rialachán (CE) Uimh. 223/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 maidir le Staidreamh Eorpach agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE, Euratom) Uimh. 1101/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le tarchur sonraí atá faoi réir rúndachta staidrimh chuig Oifig Staidrimh na gComhphobal Eorpach, Rialachán (CE) Uimh. 322/97 ón gComhairle maidir le Staidreamh Comhphobail, agus Cinneadh 89/382/CEE, Euratom ón gComhairle lena mbunaítear Coiste um Chláir Staidrimh na gComhphobal Eorpach
Féadfaidh margadh éifeachtach feidhmiú fós fiú mura gcomhlíontar na coinníollacha sin ina n-iomláine.
An effective market can operate even if these conditions are not met perfectly.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ní aicmítear díorthaigh airgeadais agus scair-roghanna fostaithe mar urrúis fiú más ionstraimí soshannta airgeadais iad.
Financial derivatives and employee stock options are not classified as securities even if they are negotiable financial instruments.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Fiú i gcás aon trádálaí nó iompróra amháin, bíonn corrlaigh éagsúla ag táirgí éagsúla.
Even for one trader or transporter, different products generally have different margins.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Tabhair faoi deara go n-áireofar uaireanta ragoibre fiú mura n-íoctar astu;
Note that overtime hours worked shall be included even if they are unpaid;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Íocfar cuid de na héilimh sa bhliain dár gcionn nó níos deireanaí fiú.
Part of the claims will be paid in the next year or even later.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Fiú sa chás sin, tá costais ag baint leis an scéim a oibriú.
Even in this case, there are costs associated with operating the scheme.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Clúdaítear gach idirbheart dá gcuid, fiú amháin nuair a bhíonn gníomhaíochtaí tánaisteacha ar bun acu.
All transactions of the latter are covered, even when they carry out secondary activities.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Leis an eisiamh sin, níor cheart go gcuirfí srian ar an deis an Ciste Comhtháthaithe a úsáid chun tacú le gníomhaíochtaí nach liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE fiú más iad na hoibreoirí eacnamaíocha céanna a chuireann na gníomhaíochtaí sin chun feidhme,agus fiú má áirítear iontu gníomhaíochtaí amhail infheistíochtaí don éifeachtúlacht fuinnimh i gcomhghiniúint teasa agus chumhachta agus sna líonraí téimh ceantair, córais chliste chun fuinneamh a dháileadh, a stóráil agus a tharchur agus bearta arb é is aidhm leo an truailliú aeir a laghdú, fiú más é ceann de na tionchair indíreacha a bheidh ag gníomhaíochtaí den sórt sin astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú nó má liostaítear iad sa phlean náisiúnta dá dtagraítear i dTreoir 2003/87/CE.
That exclusion should not restrict the possibility of using the Cohesion Fund to support activities that are not listed in Annex I to Directive 2003/87/EC even if those activities are implemented by the same economic operators, and include activities such as energy efficiency investment in the co-generation of heat and power and in district heating networks, smart energy distribution, storage and transmission systems and measures aimed at reducing air pollution, even if one of the indirect effects of such activities is the reduction of greenhouse gas emissions, or if they are listed in the national plan referred to in Directive 2003/87/EC.
Rialachán (AE) Uimh. 1300/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Comhtháthaithe agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1084/2006 ón gComhairle
Leis an eisiamh sin, níor cheart go gcuirfí srian ar an deis CFRE a úsáid chun tacú le gníomhaíochtaí nach liostaítear in Iarscríbhinn I a ghabhann le Treoir 2003/87/CE fiú más iad na hoibreoirí eacnamaíocha céanna a chuireann na gníomhaíochtaí sin chun feidhme, agus fiú má áirítear iontu gníomhaíochtaí amhail infheistíochtaí don éifeachtúlacht fuinnimh sna líonraí téimh ceantair, córais chliste chun fuinneamh a dháileadh, a stóráil agus a tharchur agus bearta arb é is aidhm leo an truailliú aeir a laghdú, fiú más é ceann de na tionchair indíreacha a bheidh ag gníomhaíochtaí den sórt sin astaíochtaí gáis cheaptha teasa a laghdú, nó má liostaítear iad sa phlean náisiúnta dá dtagraítear i dTreoir 2003/87/CE.
That exclusion should not restrict the possibility of using the ERDF to support activities that are not listed in Annex I to Directive 2003/87/EC even if those activities are implemented by the same economic operators, and include activities such as energy efficiency investments in district heating networks, smart energy distribution, storage and transmission systems and measures aimed at reducing air pollution, even if one of the indirect effects of such activities is the reduction of greenhouse gas emissions, or if they are listed in the national plan referred to in Directive 2003/87/EC.
Rialachán (AE) Uimh. 1301/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir le Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus maidir le forálacha sonracha a bhaineann le sprioc na hInfheistíochta le haghaidh fáis agus post agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1080/2006
Measfargo mbeidh barra geimhridh agus barra earraigh éagsúil, fiú más den ghéineas céanna iad araon.
Winter crop and spring crop shall be considered to be distinct crops even if they belong to the same genus.
Rialachán (AE) Uimh. 1307/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear rialacha maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí faoi scéimeanna tacaíochta faoi chuimsiú an chomhbheartais talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 637/2008 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle
Féadann barrachais theoranta fiú amháin an margadh a shuaitheadh go suntasach.
Even limited surpluses can significantly disturb the market.
Ceartúchán ar Rialachán (AE) Uimh. 1308/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 lena mbunaítear comheagraíocht na margaí i dtáirgí talmhaíochta agus lena n-aisghairtear Rialacháin (CEE) Uimh. 922/72, (CEE) Uimh. 234/79, (CE) Uimh. 1037/2001, agus (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle ( IO L 347, 20.12.2013 ) (Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh Eagrán Speisialta Gaeilge)
cruthú ealaíonta agus liteartha, go fiú in earnáil an chlosamhairc.
artistic and literary creation, including in the audiovisual sector.
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
an ghabháil iomlán lasmuigh dá dtréimhse údaraithe (seachghabháil) fiú i gcás nárbh ann d'aon ghabháil.
the total catch of each catching vessel outside the period of authorisation (by-catch), including when the catch was zero.
Rialachán (AE) 2016/1627 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Meán Fómhair 2016 maidir le plean téarnaimh ilbhliantúil don tuinnín gorm san Atlantach Thoir agus sa Mheánmhuir agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 302/2009 ón gComhairle
Ach i gcás tailimh thionóntuithe tuigfar nách fiú trácht ar an méid is fiú na cirt spóirt nach cirt iascaigh ná iascach.
Provided that in the case of tenanted land the sporting rights other than fishing rights and fisheries shall be deemed to be of no appreciable value.
Uimhir 42 de 1923: ACHT TALMHAN, 1923
An méid glan is fiú iomlán gnótha bhóthair iarainn sa bhliain do shocrú.
Determination of net annual value of a railway undertaking as a whole.
Uimhir 47 de 1931: ACHT NA mBÓTHAR IARAINN (LUACHÁIL I gCÓIR RÁTAÍOCHTA), 1931
(d) aon earra nách fiú níos mó ná cúig scilling.
( d ) any article which does not exceed five shillings in value.
Uimhir 11 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (Uimh. 2), 1932
(u) bréagán ar bith nách fiú níos mó ná scilling;
(u) any toy the value of which does not exceed one shilling;
Uimhir 20 de 1932: ACHT AIRGID, 1932
(j) aon earra bhaineann le creideamh agus nách fiú níos mó ná scilling;
( j ) any religious object of which the value does not exceed one shilling;
Uimhir 34 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (UIMH. 4), 1932
(12) aon bhréagán is fiú níos mó ná scilling;
(12) any toy exceeding one shilling in value;
Uimhir 34 de 1932: ACHT AIRGID (DIÚITÉTHE CUSTUM) (UIMH. 4), 1932
(ii) maoin is fiú luach is mó ná an luach sin,
(ii) property of a value exceeding such value,
Uimhir 34 de 1961: ACHT NA nÚDARÁS ÁITIÚIL (SCOLÁIREACHTAÍ OIDEACHAIS) (LEASÚ), 1961
Fiú má aithnítear go bhfuil siad gan bhunús, ní cead aon phionós a ghearradh dá ndeasca.
Even if they are recognised to be unfounded, they may not give rise to any punishment.
Uimhir 11 de 1962: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE, 1962
(ii) i limistéar díolmhaithe fiú mura mbeidh an limistéar sin sonraithe sa cheadúnas,
(ii) in an exempted area even though that area is not specified in the licence,
Uimhir 8 de 1971: AN tACHT UM IOMPAR AR BHÓITHRE, 1971
Tá feidhm ag na hairteagail sin fiú in éagmais tagairtí den sórt sin.
Those articles apply even in the absence of such references.
Rialachán (AE) Uimh. 236/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 maidir le díol folamh agus gnéithe áirithe de bhabhtálacha mainneachtana creidmheasa Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
I gcás bia-ainmhithe, an tréimhse aistarraingthe fiú más nialas an tréimhse sin;
For food-producing animals, withdrawal period, even if such period is zero.
Rialachán (AE) 2019/4 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le beatha íocleasaithe a mhonarú, a chur ar an margadh agus a úsáid, lena leasaítear Treoir (CE) Uimh. 183/2005 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Treoir 90/176/CEE ón gComhairle (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
más infheidhme, an tréimhse tarraingthe siar, fiú más ionann tréimhse den sórt sin agus náid.
if applicable, the withdrawal period, even if such period is zero.
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
más infheidhme, an tréimhse tarraingthe siar, fiú más ionann tréimhse den sórt sin agus náid;
if applicable, the withdrawal period, even if such period is zero;
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
i gcás inarb infheidhme, tréimhsí tarraingthe siar, fiú más ionann tréimhsí den sórt sin agus náid;
if applicable, withdrawal periods, even if such periods are zero;
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
táirgí íocshláinte tréidliachta a mhonarú fiú mura bhfuil ach onnmhairiú beartaithe leo;
to manufacture veterinary medicinal products even if intended only for export;
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
an tréimhse tarraingthe siar fiú más ionann tréimhse den sórt sin agus náid;
withdrawal period even if such period is zero;
Rialachán (AE) 2019/6 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2018 maidir le táirgí íocshláinte tréidliachta agus lena n-aisghairtear Treoir 2001/82/CE (Téacs atá ábhartha maidir le LEE)
Meastar gur fiú EUR 86 mhilliún iad na costais sin.
The initial investment costs would be partially offset in one year by savings of cross-border businesses in additional translation and certification fees and consultancy costs of an estimated EUR 86 million.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le tairseach aonair dhigiteach a bhunú chun faisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Déanfaidh an phleanáil straitéiseach comhtháthú inmheánach an chláir a threisiú fiú.
Strategic planning will reinforce the programme's internal coherence even more.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear Fís Eorpach – an Clár réime um Thaighde agus um Nuálaíocht, lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirtíocht agus leathadh
Féadfaidh institiúidí iomlán sócmhainní is fiú 1000 milliún a chur in ionad iomlán sócmhainní is fiú 500 milliún i gcás corparáidí ar leo, agus a ligeann ar cíos, maoin chónaithe neamh-amhantrach go príomha.
Institutions may replace EUR 500 million total assets with EUR 1000 million total assets for corporates which primarily own and let non-speculative residential property.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ar bhonn doiciméadaithe agus a bhfuil údar cuí leis, ba cheart a mheas go bhfuil an peata á thionlacan ag a úinéir nó ag duine údaraithe fiú má tharlaíonn gluaiseacht neamhthráchtála an pheata suas go dtí cúig lá roimh lá gluaiseachta an úinéara nó an duine údaraithe nó suas go dtí cúig lá i ndiaidh gluaiseachta an duine sin, nó fiú má tharlaíonn sé i suíomh fisiciúil éagsúil le suíomh fisiciúil an úinéara nó an duine údaraithe.
On duly justified and documented grounds, the pet animal should be considered as accompanying its owner or the authorised person even if the non-commercial movement of the pet animal takes place up to five days earlier or later than the movement of the owner or of the authorised person, or takes place in a different physical location than that occupied by the owner or by the authorised person.
Rialachán (AE) Uimh. 576/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Meitheamh 2013 maidir le gluaiseacht neamhthráchtála peataí agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 998/2003 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
cialluíonn an abairt “rud ársa” áirnéis ar bith, oibrithe no leathoibrithe no neamh-oibrithe, gur mó go mór an méid is fiú é toisc a shuimiúla atá sé maidir le cúrsaí ársaíochta no toisc baint do bheith aige le haon ní no duine i stair na hÉireann ná mar is fiú ann féin é (agus a luach mar rud ealadhanta d'áireamh), agus foluíonn an abairt sin sean-iarsma duine agus ainmhí ach ní fholuíonn sí éadáil fholuithe do fuarthas agus nár leig an Stát uaidh a cheart inti.
the expression "archaeological object" means any chattel whether in a manufactured or partly manufactured or an unmanufactured state which by reason of the archaeological interest attaching thereto or of its association with any Irish historical event or person has a value substantially greater than its intrinsic (including artistic) value, and the said expression includes ancient human and animal remains and does not include treasure trove in which the rights of the State have not been waived.
Uimhir 2 de 1930: ACHT NA SÉADCHOMHARTHAÍ NÁISIÚNTA, 1930
(a) féachaint don méid is fiú na minearáil is gá mar thaca d'aon oibreacha no foirgintí, no d'aon oibreacha no foirgintí bheidh beartuithe a dhéanamh, ar an uachtar no fé, i gcomórtas leis an méid is fiú na foirgintí no na hoibreacha agus féachaint an táchtaighe do leas na puiblíochta taca do bheith leis na hoibreacha no leis na foirgintí sin ná na minearáil sin d'oibriú;
( a ) shall have regard to the value of the minerals required for the support of any works or buildings or intended works or buildings on or below the surface as compared with the value of the buildings or works, and as to whether the support of the works or buildings is, in the public interest, more important than the working of those minerals;
Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931
(3) Nuair a bheidh an tAire á chinneadh ce'ca ba chóir srian d'fhorchur no nár chóir féachfaidh don méid is fiú na foirgintí no na hoibreacha no do chostas deisithe damáiste is dócha déanfaí dhóibh tré thuitim na talmhan i gcomórtas leis an méid is fiú na minearáil, no don tácht do bhainfeadh leis na foirgintí no na hoibreacha do thógáil no do bhuan-choimeád i gcomórtas le n-a tháchtaighe bheadh sé do leas na puiblíochta na minearáil d'oibriú.
(3) The Minister in determining whether restrictions should be imposed shall have regard to the value of the buildings or works or the cost of repairing damage likely to be caused thereto by subsidence, as compared with the value of the minerals, or to the importance of the erection or preservation of the buildings or works as compared with the importance, in the public interest, of the working of the minerals.
Uimhir 54 de 1931: ACHT NA MIANACH AGUS NA MINEARÁL, 1931
(b) maidir le déanamh aon oibreacha is oibreacha de shaghas gur dócha, nuair a scoirfear den mhianach a oibriú, go mbeidh laghdú chomh mór sin imithe ar a luach gur beag is fiú iad, más fiú dada iad,
( b ) on the construction of any works which are of such a nature that when the mine has ceased to be operated they are likely to have so diminished in value that their value will be little or nothing,
Uimhir 15 de 1946: An tACHT AIRGEADAIS, 1946
(b) ag déanamh aon oibreacha is oibreacha de shaghas gur dócha, nuair a scoirfear den mhianach a oibriú, go mbeidh a luach chomh laghdaithe sin gur beag is fiú iad, nó nach fiú dada iad,
( b ) on the construction of any works which are of such a nature that when the mine has ceased to be operated they are likely to have so diminished in value that their value will be little or nothing,
Uimhir 6 de 1967: AN tACHT CÁNACH IONCAIM, 1967
(b) ag déanamh aon oibreacha i ndáil le mianach cáilitheach is oibreacha de shaghas gur dócha, nuair a scoirfear den mhianach a oibriú, go mbeidh a luach chomh laghdaithe sin gur beag is fiú iad, nó nach fiú dada iad,
( b ) on the construction of any works in connection with a qualifying mine which are of such a nature that when the mine ceases to be operated, they are likely to have so diminished in value that their value will be little or nothing,
Uimhir 17 de 1974: AN tACHT AIRGEADAIS (CÁNACHAS AR BHRABÚIS MHIANACH ÁIRITHE), 1974
(5) Le linn a bheith á chinneadh cé mhéad cuideachtaí comhlachaithe a bhí ag cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta nó an raibh aon chuideachta chomhlachaithe ag cuideachta i dtréimhse chuntasaíochta, déanfar cuideachta chomhlachaithe a chomhaireamh fiú murar chuideachta chomhlachaithe í ach ar feadh cuid den tréimhse cuntasaíochta, agus déanfar dhá chuideachta chomhlachaithe nó níos mó a chomhaireamh fiú má ba chuideachtaí comhlachaithe iad ar feadh codanna éagsúla den tréimhse chuntasaíochta.
(5) In determining how many associated companies a company has in an accounting period or whether a company has an associated company in an accounting period, an associated company shall be counted even if it was an associated company for part only of the accounting period, and two or more associated companies shall be counted even if they were associated companies for different parts of the accounting period.
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
(b) ag déanamh aon oibreacha is oibreacha de shaghas gur dócha, nuair a scoirfear den mhianach a oibriú go mbeidh a luach chomh laghdaithe sin gur beag is fiú nó nach fiú dada iad,
( b ) on the construction of any works which are of such a nature that when the mine has ceased to be operated they are likely to have so diminished in value that their value will be little or nothing,
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
(b) ag déanamh aon oibreacha i ndáil le mianach cáilitheach is oibreacha de shaghas gur dóigh, nuair a scoirfear den mhianach a oibriú, go mbeidh a luach chomh laghdaithe sin gur beag is fiú iad, nó nach fiú dada iad,
( b ) on the construction of any works in connection with a qualifying mine which are of such a nature that, when the mine ceases to be operated, they are likely to have so diminished in value that their value will be little or nothing,
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
Ceadófar don phobal sibhialta agus do chumainn chabhrach, ar nós Cumann náisiúnta den Chrois Dhearg (den Chorrán Dearg, den Leon Dearg agus den Ghrian Dhearg), fiú ar a dtionscnamh féin, an lucht créachtaithe, breoite agus longbhriste a bhailiú agus a aireachasú, fiú i limistéir faoi ionradh nó faoi fhorghabháil.
The civilian population and aid societies, such as national Red Cross (Red Crescent, Red Lion and Sun) Societies, shall be permitted, even on their own initiative, to collect and care for the wounded, sick and shipwrecked, even in invaded or occupied areas.
Uimhir 35 de 1998: AN tACHT UM CHOINBHINSIÚIN NA GINÉIVE (LEASÚ), 1998
Coigilt costas a bhuí le lársheirbhís chomhroinnte amháin meaitseála sonraí bithmhéadracha a bheith ann, seachas seirbhís chomhroinnte amháin meaitseála sonraí bithmhéadracha le haghaidh gach córais ina mbíonn sonraí bithmhéadracha á n-úsáid (coigilt a mheastar ar fiú EUR 1.5 milliún in aghaidh na bliana í agus coigilt aon-uaire ar fiú EUR 8 milliún í le haghaidh eu-LISA).
Cost saving of having one central shared BMS rather than one BMS per central system containing biometrics (estimated at €1.5m per year and a one-off saving of €8m for eu-LISA.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226
Coigilt costas a bhuí le lársheirbhís chomhroinnte amháin meaitseála sonraí bithmhéadracha a bheith ann, seachas seirbhís chomhroinnte amháin meaitseála sonraí bithmhéadracha le haghaidh gach córais ina mbíonn sonraí bithmhéadracha á núsáid (coigilt a mheastar ar fiú EUR 1.5 milliún in aghaidh na bliana í agus coigilt aon-uaire ar fiú EUR 8 milliún í le haghaidh eu-LISA).
Cost saving of having one central shared BMS rather than one BMS per central system containing biometrics (estimated at €1.5m per year and a one-off saving of €8m for eu-LISA.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)
An infheistíocht phoiblí sa chibearshlándáil i láthair na huaire, meastar gur fiú idir 1 bhilliún agus 2 bhilliún Euro in aghaidh na bliana é, áit ar fiú beagnach a dheich noiread í i Stáit Aontaithe Mheiriceá.
Current public investment in EU in cybersecurity is estimated to be between 1 and 2 B€ per year while investments in the US are almost ten times higher.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena mbunaítear an clár don Eoraip Dhigiteach le haghaidh na tréimhse 2021-2027
B’fhiú don Aontas Eorpach agus dá chuid Ballstát an méid sin a chur chun cinn ar bhonn gníomhach;
This deserves to be actively promoted by the European Union and its Member States;
Conclúidí na Comhairle maidir le seirbhísí faisnéise um shoghluaisteacht le haghaidh ealaíontóirí agus le haghaidh proifisiúnach cultúir (2011)
(b) gur mhó dob fhiú an stoc trádála sin go léir ná an tsuim a fuarthas i rith na tréimhse díolachán ar an stoc trádála sin go léir,
( b ) that the value of all such trading stock exceeded the sum realised during the sales period for all such trading stock,
Uimhir 15 de 1947: AN tACHT AIRGEADAIS, 1947
(i) an méid dob fhiú, ar dháta sonraithe, na sócmhainní fosaidh a húsáideadh an tráth sin ina ghnó, agus
(i) the value on a specified date of the fixed assets then used in its business, and
Uimhir 16 de 1958: AN tACHT UM FHORBAIRT TIONSCAIL (INFHEISTÍOCHT ÓN gCOIGRÍCH A GHRÍOSADH), 1958
(ii) i gcás tionscadail athfheistithe, go ndearnadh obair ab fhiú 5 faoin gcéad de chostas iomlán an tionscadail athfheistithe sin, nó
(ii) in the case of a refurbishment project, work to the value of 5 per cent of the total cost of that refurbishment project was carried out, or
Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998
(ii) i gcás tionscadail athfheistithe, go ndearnadh obair ab fhiú 5 faoin gcéad de chostas iomlán an tionscadail athfheistithe sin,
(ii) in the case of a refurbishment project, work to the value of 5 per cent of the total cost of that refurbishment project was carried out,
Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998
B'fhiú sin agus coigilt costas ar a laghad EUR 50 milliún in aghaidh na bliana do lucht riaracháin na mBallstát le haghaidh bainistiú teorainneacha, imirce agus fhorfheidhmiú an dlí.
This would represent a cost saving of at least €50m per year for Member State administrations for border management, migration and law enforcement.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (teorainneacha agus víosaí) agus lena leasaítear Cinneadh 2004/512/CE ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 767/2008, Cinneadh 2008/633/CGB, Rialachán (AE) 2016/399 agus Rialachán (AE) 2017/2226
B'fhiú sin agus coigilt costas ar a laghad EUR 50 milliún in aghaidh na bliana do lucht riaracháin na mBallstát le haghaidh bainistiú teorainneacha, imirce agus fhorfheidhmiú an dlí.
This would represent a cost saving of at least €50m per year for Member State administrations for border management, migration and law enforcement.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE maidir le creat a bhunú le haghaidh idir-inoibritheacht idir córais faisnéise an Aontais Eorpaigh (comhar póilíneachta agus comhar breithiúnach, tearmann agus imirce)
Ní mór an t-iarratas a dhéanamh fiú má bhí an t-oibrí cláraithe roimhe sin mar phrintíseach sa cheird.
Application must be made even though the worker was previously registered as an apprentice in the trade.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ní mór an t-iarratas a dhéanamh fiú má bhi an t-oibrí cláraithe roimhe sin mar phrintíseach sa cheird.
Application must be made even though the worker was previously registered as an apprentice in the trade.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) go mbeidh an tAire deimhin de go bhfuil an cineál á shaothrú ar scála atá leordhóthanach chun gur fiú an fadú a dhéanamh, agus
(a) the Minister is satisfied that the variety is cultivated on a scale sufficient to justify the extension, and
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ciallaíonn leacht pireafórach substaint nó meascán leachtach atá tugtha, fiú i gcainníochtaí beaga, d'adhaint laistigh de chúig nóiméad tar éis dó dul i dteagmháil le haer.
Pyrophoric liquid means a liquid substance or mixture which, even in small quantities, is liable to ignite within five minutes after coming into contact with air.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ciallaíonn solad pireafórach substaint sholadach nó meascán soladach atá tugtha, fiú i gcainníochtaí beaga, d'adhaint laistigh de chúig nóiméad tar éis dó dul i dteagmháil le haer.
Pyrophoric solid means a solid substance or mixture which, even in small quantities, is liable to ignite within five minutes after coming into contact with air.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Ciallaíonn substaint nó meascán atá creimneach do mhiotail substaint nó meascán a dhéanfaidh damáiste suntasach do mhiotail nó a dhíothóidh iad fiú, trí ghníomhú ceimiceach.
A substance or a mixture that is corrosive to metals means a substance or a mixture which by chemical action will materially damage, or even destroy, metals.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Caithfear breathnú go han-chúramach ar chásanna ina léiríonn cion mór díobh siúd ar nochtadh an tsubstaint dóibh siomptóim shaintréithiúla, fiú más i líon beag cásanna é;
Situations in which a high proportion of those exposed exhibit characteristic symptoms are to be looked at with special concern, even if the number of cases is small;
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
D'fhéadfaí an iontráil a shannadh do chatagóir éagsúil (agus níos airde freisin) nó fiú in aicme ghuaise eile seachas an ceann atá léirithe.
The entry might be assigned to a different (also higher) category or even another hazard class than indicated.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
Moltar aicmiú i gCatagóir 1B fiú dá bhféadfadh sé go mbeadh Catagóir 1C infheidhme i gcásanna áirithe.
It is recommended to classify in Category 1B even if it also could be possible that 1C could be applicable for certain cases.
Rialachán (CE) Uimh. 1272/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Nollaig 2008 maidir le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, agus lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Treoir 67/548/CEE agus Treoir 1999/45/CE, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006
(10) Fiú amháin tar éis substaintí rialaithe a chéimniú amach, ba cheart don Choimisiún, faoi choinníollacha áirithe, díolúintí a dheonú i gcomhair úsáidí riachtanacha saotharlainne agus anailíse.
(10) Even after the phase out of controlled substances the Commission should, under certain conditions, grant exemptions for essential laboratory and analytical uses.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
(34) Chun an nuálaíocht a chur chun cinn, ba cheart rialacha speisialta a bhunú lena gceadófar táirgí cosanta plandaí a úsáid i dturgnaimh fiú mura mbeidh siad údaraithe fós.
(34) To promote innovation, special rules should be established permitting the use of plant protection products in experiments even where they have not yet been authorised.
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle
I gcásanna eisceachtúla, féadfar substaint ghníomhach, teorantóir nó sineirgíoch a fhormheas fiú má tá faisnéis áirithe le tíolacadh fós más rud é:
In exceptional cases an active substance, safener or synergist may be approved even though certain information is still to be submitted where:
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle
fiú i gcás bearta an-sriantach bainistithe riosca a bheith ann (amhail trealamh fairsing pearsanta cosanta nó criosanna maolánacha atá an-mhór),
even with very restrictive risk management measures (such as extensive personal protective equipment or very large buffer zones),
Rialachán (CE) Uimh. 1107/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le táirgí cosanta plandaí a chur ar an margadh agus lena n-aisghairtear Treoir 79/117/CEE agus Treoir 91/414/CEE ón gComhairle
Fiú i gcás éigeandála, ba cheart tosaíocht a thabhairt d’ionstraimí margadhbhunaithe ionas go maolófaí na héifeachtaí a bhainfeadh le suaitheadh soláthair.
Even in an emergency, market-based instruments should be given priority to mitigate the effects of the supply disruption.
Rialachán (AE) Uimh. 994/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Deireadh Fómhair 2010 maidir le bearta chun slándáil an tsoláthair gáis a choimirciú agus lena n-aisghairtear Treoir 2004/67/CE ón gComhairle
Áireofar Feisirí a d’iarr go suífí an córam mar Fheisirí atá i láthair de réir bhrí mhír 2, fiú mura bhfuil siad sa Seomra a thuilleadh.
Members who have asked for the quorum to be established shall be counted as being present within the meaning of paragraph 2, even if they are no longer in the Chamber.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Ní bheidh oibleagáid ar an Uachtarán a dhearbhú go bhfuil ceist fhorlíontach inghlactha, fiú amháin i gcás ina gcomhlíontar na coinníollacha inghlacthachta thuasluaite ina leith, más rud é:
The President shall not be obliged to declare a supplementary question admissible, even if it satisfies the foregoing conditions of admissibility, if:
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Ar an gcoinníoll go bhfuil Doiciméad um Measúnú Eorpach ann, féadfar Measúnú Teicniúil Eorpach a eisiúint fiú sa chás inar eisíodh sainordú le haghaidh caighdeáin chomhchuibhithe.
Provided that there is a European Assessment Document, a European Technical Assessment may be issued even in the case where a mandate for a harmonised standard has been issued.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
Ní shannfaidh sé ach uimhir amháin den sórt sin fiú más rud é go dtugtar fógra don chomhlacht faoi roinnt gníomhartha Aontais.
It shall assign a single such number even where the body is notified under several Union acts.
Rialachán (AE) Uimh. 305/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Márta 2011 lena leagtar síos coinníollacha comhchuibhithe maidir le táirgí foirgníochta a mhargú agus lena n-aisghairtear Treoir 89/106/CEE ón gComhairle
Féadfaidh na cúraimí sin uile rannchuidiú leis an gcomhrac in aghaidh na sceimhlitheoireachta, go fiú trí thacú le tríú tíortha chun an sceimhlitheoireacht a chomhrac ar a gcríocha.
All these tasks may contribute to the fight against terrorism, including by supporting third countries in combating terrorism in their territories.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Ina theannta sin, cuirfidh an Chomhdháil sin chun cinn malartú faisnéise agus dea-chleachtais idir na Parlaimintí náisiúnta agus Parlaimint na hEorpa, go fiú idir a gcoistí speisialta.
That conference shall in addition promote the exchange of information and best practice between national Parliaments and the European Parliament, including their special committees.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Déanfar cabhlacha feithiclí a dhearadh agus a thógáil chun a chumasú an fheithicil a oibriú ar shlí shábháilte chobhsaí, fiú amháin agus an fheithicil ag a lánacmhainn.
Vehicle bodies shall be designed and constructed so as to enable the vehicle to be operated in a safe and stable manner, even at full capacity.
Rialachán (CE) Uimh. 661/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 maidir leis na ceanglais i gcomhair cineál-cheadaithe le haghaidh sábháilteachta ginearálta mótarfheithiclí, a leantóiri agus a gcóras, a gcomhpháirteanna agus a n-aonad teicniúil ar leithligh atá beartaithe dóibh
Fiú amháin tar éis substaintí rialaithe a chéimniú amach, ba cheart don Choimisiún, faoi choinníollacha áirithe, díolúintí a dheonú i gcomhair úsáidí riachtanacha saotharlainne agus anailíse.
Even after the phase out of controlled substances the Commission should, under certain conditions, grant exemptions for essential laboratory and analytical uses.
Rialachán (CE) Uimh. 1005/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le substaintí a ídíonn an ciseal ózóin
Fiú má chomhlíontar na coinníollacha atá leagtha síos in Airteagal 1 de seo, diúltófar an dámhachtain a aithint agus a chur i bhfeidhm más deimhin leis an gCúirt:
Even if the conditions laid down in Article 1 hereof are fulfilled, recognition and enforcement of the award shall be refused if the Court is satisfied:
AN tACHT EADRÁNA 2010
(4) Leanann feidhm rialaithe de bheith ina feidhm rialaithe, fiú amháin más rud é— (a) go seoltar í in oifig nó in ionad lasmuigh den Stát,
(4) A controlled function remains a controlled function even if— (a) it is carried on at an office or location outside the State,
AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN BHAINC CEANNAIS 2010
(2) Beidh feidhm ag an gcosaint ó dhliteanas pearsanta a thugtar do shamárach maith le fo-alt (1) fiú más gníomh de chuid an tsamáraigh mhaith is cúis leis an éigeandáil.
(2) The protection from personal liability conferred on a good samaritan by subsection (1) applies even if the emergency is caused by an act of the good samaritan.
AN tACHT UM AN DLÍ SIBHIALTA (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 2011
(5) Maidir le comhaontú a fhreagraíonn do chritéir eile an ailt seo, measfar gur comhaontú comhchónaitheoirí faoin alt seo é fiú amháin má rinneadh é sular thosaigh an comhchónaí.
(5) An agreement that meets the other criteria of this section shall be deemed to be a cohabitants’ agreement under this section even if entered into before the cohabitation has commenced.
AN tACHT UM PÁIRTNÉIREACHT SHIBHIALTA AGUS UM CHEARTA AGUS OIBLEAGÁIDÍ ÁIRITHE DE CHUID COMHCHÓNAITHEOIRÍ 2010
(4) Beidh éifeacht le fo-ailt (1), (2) agus (3) i ndáil le sócmhainn bhainc, fiú más ábhar d’agóid, an tráth iomchuí, luach fála iomlán na punainne.
(4) Subsections (1), (2) and (3) have effect in relation to a bank asset even if at the relevant time the total portfolio acquisition value is the subject of an objection.
AN tACHT FÁN nGNÍOMHAIREACHT NÁISIÚNTA UM BAINISTÍOCHT SÓCMHAINNÍ 2009
(a) fiú amháin mura sealbhaíonn an duine a cheapfar aon scaircháilíocht is gá de réir mheabhrán comhlachais nó airteagail chomhlachais an fhorais iomchuí lena mbaineann,
(a) even if the person appointed does not hold any share qualification required by the memorandum of association or articles of association of the relevant institution concerned,
AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010
(c) fiú amháin más mó líon stiúrthóirí an fhorais iomchuí de dhroim an cheapacháin ná an líon a bheadh údaraithe thairis sin.
(c) even if the appointment causes the number of directors of the relevant institution to exceed the number otherwise authorised.
AN tACHT UM FHORAIS CHREIDMHEASA (COBHSÚCHÁN), 2010
Ní mór atástáil a dhéanamh ar IBNS gach cúig bliana, fiú amháin mura bhfuil aon teorainn ama leis an bhformheas náisiúnta a eisítear.
The IBNS must be retested every 5 years, even where the national approval is issued for an unlimited period.
Rialachán (AE) Uimh. 1214/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le hiompar trasteorann gairmiúil airgid thirim in euro de bhóthar idir Ballstáit sa limistéar euro
Is féidir gurb é atá mar thoradh air sin go bhfuil easpa soiléireachta faoi cé atá freagrach agus fiú amháin, nach bhfuil aon fhaireachán den sórt sin ann.
This can result in a lack of clarity as to where responsibility rests and even to a situation where no such monitoring exists.
Rialachán (AE) Uimh. 1227/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 25 Deireadh Fómhair 2011 maidir le sláine agus trédhearcacht an mhargaidh mórdhíola fuinnimh (Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE)
más gá sin, an bhfuil bonn cirt leis an tairiscint fiú amháin mura mbíonn ceanglais Airteagal 33 agus Airteagal 34 á gcomhlíonadh.
if necessary, whether an aid offer is justified even if the requirements of Articles 33 and 34 are not met.
Rialachán (AE) Uimh. 1233/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le treoirlínte áirithe a chur i bhfeidhm i réimse na gcreidmheasanna onnmhairiúcháin arna dtacú go hoifigiúil agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2001/76/CE ón gComhairle agus Cinneadh 2001/77/CE ón gComhairle
Mar thoradh ar seo, níl cead ag OLAF an cás a dhúnadh, fiú i gcásanna nuair nach bhfuil a thuilleadh gníomhaíochtaí imscrúdaithe le cur i gcrích ag an Oifig.
As a consequence, OLAF cannot close the case, even in situations where no further investigative activities are to be carried out by the Office.
Tuairim Uimh. 6/2011 (de bhun Airteagal 325 CFAE) ar an togra leasaithe le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1073/1999 maidir le himscrúduithe arna ndéanamh ag an Oifig Eorpach Frith-Chalaoise (OLAF) agus lena n-aisghairtear Rialachán (Euratom) Uimh. 1074/1999
Ní bhaintear úsáid fhorleathan as conarthaí foirmiúla i scríbhinn roimh sheachadadh, fiú amháin conarthaí foirmiúla ina bhfuil gnéithe bunúsacha.
The use of formalised written contracts concluded in advance of delivery containing basic elements is not widespread.
Rialachán (AE) Uimh. 261/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1234/2007 ón gComhairle a mhéid a bhaineann le caidreamh conarthach in earnáil an bhainne agus na dtáirgí bainne
Fiú más é an treocht atá ann go bhfuil na muirir mhórdhíola sin ag dul i laghad, tá siad fós an-ard i gcomparáid leis na costais fholuiteacha.
Even if these wholesale charges appear to be on a downward trend, they are still very high in relation to underlying cost.
Rialachán (AE) Uimh. 531/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Meitheamh 2012 maidir le fánaíocht a dhéanamh ar líonraí poiblí cumarsáide soghluaiste laistigh den Aontas Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Ba cheart go mbeadh sin amhlaidh fiú amháin sa chás nach bhfuil an dlí is infheidhme maidir leis an gcomharbas ina dhlí de chuid an Bhallstáit sin.
This should be the case even if the law applicable to the succession is not the law of that Member State.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
(40) Faoin Rialachán seo, ba cheart go mbeadh rogha dlí bailí fiú mura ndéantar foráil leis an dlí a roghnófar do rogha dlí in ábhair chomharbais.
(40) A choice of law under this Regulation should be valid even if the chosen law does not provide for a choice of law in matters of succession.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
I gcasanna sonracha, áfach, nuair a cheanglaítear é sin lena ndlí, féadfaidh na cúirteanna riarthóir tríú páirtí a cheapadh fiú mura bhforáiltear dó sin sa dlí is infheidhme maidir leis an gcomharbas.
The courts may, however, in specific cases where their law so requires, appoint a third party as administrator even if this is not provided for in the law applicable to the succession.
Rialachán (AE) Uimh. 650/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 4 Iúil 2012 maidir le dlínse, an dlí is infheidhme, aithint agus forfheidhmiú cinntí agus glacadh le hionstraimí barántúla agus iad a fhorfheidhmiú in ábhair chomharbais agus maidir le Deimhniú Eorpach Comharbais a chruthú
2. Déanfar an laghdú dá bhforáiltear i mír 1 a mhéadú ceithre phointe céatadáin i gcás suimeanna ar fiú breis agus EUR 300000 iad.
2. The reduction provided for in paragraph 1 shall be increased by four percentage points for amounts exceeding EUR 300000.
Rialachán (AE) Uimh. 671/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Iúil 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 73/2009 ón gComhairle maidir le híocaíochtaí díreacha le feirmeoirí a chur i bhfeidhm i ndáil leis an mbliain 2013
De réir staidéir a rinneadh ar fud an AE le déanaí is fiú 1,76 % den oll-bhreisluach iomlán san AE é sciar an spóirt [9].
According to a recent EU-wide study the share of sport amounts to 1,76 % of overall gross value added in the EU [9].
Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le ceapadh bheartas spóirt ar bhonn fianaise a neartú
Nuair a chuirtear éifeachtaí iolraitheora san áireamh, is fiú 2,98 % den oll-bhreisluach iomlán san AE é sciar an spóirt.
When multiplier effects are taken into account, the share of sport even adds up to 2,98 % of the overall gross value added in the EU.
Conclúidí ón gComhairle agus ó Ionadaithe Rialtais na mBallstát, ag teacht le chéile dóibh i dtionól na Comhairle an 27 Samhain 2012 , maidir le ceapadh bheartas spóirt ar bhonn fianaise a neartú
Is é réasúnaíocht bhunaidh na ndámhachtainí infheistíocht i dtaighde agus nuálaíocht a spreagadh ar fiú i bhfad níos mó í ná luach airgid na dámhachtana.
The basic rationale of prizes is to stimulate investment in research and innovation that is worth far more than the cash value of the prize.
Tuairim Uimh. 6/2012 (de bhun an dara fomhír d’Airteagal 287(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh) maidir leis an togra le haghaidh Rialacháin ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos na rialacha maidir le rannpháirteachas in “Fís 2020 — An Creatchlár um Thaighde agus Nuálaíocht (2014-2020)” , agus na rialacha maidir leis na torthaí a scaipead
Mar sin féin, ní fhéachtar ar urghabháil neamhchúitithe sócmhainní mar idirbheart, fiú má fhorchuirtear í de réir an dlí.
However, uncompensated seizure of assets is not regarded as a transaction, even when imposed by law.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Fiú nuair a dhéanann siad, áfach, féadtar go dtarlaíonn difríochtaí sa taifeadadh iarbhír ar chúiseanna praiticiúla, amhail moill ar an gcumarsáid.
Even when they do, differences in actual recording may occur for practical reasons such as delays in communication.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie