Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (7084)
tá an bhrí chéanna leis an bhfocal “earraí” atá leis an bhfocal “goods” sa Phríomh-Acht;
the word "goods" has the same meaning as it has in the Principal Act;
Uimhir 48 de 1931: ACHT MARCANNA EARRAÍ CEANNAÍOCHTA, 1931
(c) tríd an bhfocal “reputed” do chur, i mír (d), roimh an bhfocal “criminal”;
( c ) by the insertion in paragraph (d), before the word "criminal" of the word "reputed";
Uimhir 12 de 1941: ACHT NA LEANBHAÍ, 1941
Alt 15 ó na focail “and fix” go dtí na focail “such town” ó na focail “and the said notice” go dtí na focail “be divided,” ó na focail “or the board” go dtí na focail “in force,” agus ó na focail. “and in such case” go dtí deireadh an ailt.
Section 15 from the words "and fix" to the words "such town" from the words "and the said notice" to the words "be divided," from the words "or the board" to the words "in force" and from the words "and in such case" to the end of the section.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
(b) folóidh focail uathaidh an t-iolra, agus folóidh focail iolraidh an t-uatha:
( b ) words in the singular shall include the plural, and words in the plural shall include the singular:
Uimhir 46 de 1923: ACHT LÉIRIÚCHÁIN, 1923
Scrios amach na focail “do gheobhfar” agus cuir na focail “a ceannófar” isteach ina n-ionad.
Delete the word "obtained" and substitute the word purchased."
Uimhir 37 de 1935: ACHT UM BEITHIGH AGUS CAOIRE DO MHARBHADH (LEASÚ), 1935
Alt 45, na focail uile o sna focail “I gcás aon Bhreitheamh” go deireadh an ailt;
section 45, all words from the words "In the case of illness" to the end of the section;
Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936
an focal “ ainmneoidh ” do scriosadh amach agus an focal “ cheapfa ” do chur ina ionad ;
the deletion of the words "on the nomination of" where they secondly occur and the substitution therefor of the word "by";
Uimhir 57 de 1936: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ Uimh. 27), 1936
an focal “ chomhairle ” do scriosadh amach agus an focal “ ordú ” do chur ina ionad.
the insertion before the word "appointed" where it lastly occurs of the words "respectively elected and";
Uimhir 57 de 1936: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ Uimh. 27), 1936
(b) scriosfar amach an focal “beartuithe” agus cuirfear an focal “oiriúnach” ina ionad.
( b ) the word "intended" shall be deleted, and the word "suitable" shall be substituted therefor.
Uimhir 25 de 1938: ACHT AIRGEADAIS, 1938
alt 3 o sna focail “and every person” go dtí na focail “union or district”.
section 3 from the words "and every person" to the words "union or district".
Uimhir 27 de 1939: ACHT UM CHONGNAMH PHUIBLÍ, 1939
An focal “fagháltas” do scriosadh agus an focal “cíos” do chur ina ionad.
The deletion of the word "fagháltas" and the insertion, in its place, of the word "cíos".
Leasú Bunreachta 2, 1941: ACHT UM AN DARA LEASÚ AR AN mBUNREACHT, 1941
An focal “injury” do scriosadh amach agus an focal “injustice” do chur isteach ina ionad.
By the deletion of the word "injury" and the insertion in lieu thereof of the word "injustice."
Uimhir 26 de 1942: ACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1942
An focal “certificate” do scriosadh amach agus an focal “instrument” do chur isteach ina ionad.
By the deletion of the word "certificate" and the insertion in lieu thereof of the word "instrument."
Uimhir 26 de 1942: ACHT UM CHLÁRÚ TEIDIL, 1942
ciallaíonn an focal “téarma” aon fhocal nó grúpa focal.
the word "term" means any word or group of words.
Uimhir 18 de 1945: AN tACHT TÉARMAÍ DLÍTHIÚLA GAEILGE, 1945
Alt 57 ó na focail “at the time” sa chéad áit ina bhfuilid go dtí na focail “hereinafter mentioned,” ó na focail “in the different wards” go dtí na focail “in council thereunder,” agus ó na focail “and in every borough named in the said Schedule A” go dtí na focail “this Act annexed.”
Section 57 from the words "at the time" where they first occur to the words "hereinafter mentioned," from the words "in the different wards" to the words "in council thereunder," and from the words "and in every borough named in the said Schedule A" to the words "this Act annexed."
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
Alt 93 ó na focail “in the year in which” go dtí na focail “think proper;
Section 93 from the words "in the year in which" to the words "think proper;
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
In alt 40 na focail “time and” agus na focail “time or,” agus ó na focail “then on” go dtí na focail “each year.”
In section 40 the words "time and" and the words "time or," and from the words "then on" to the words "each year."
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
In Airteagal 11 na focail “or board” gach áit ina bhfuil na focail sin.
In Article 11 the words or board wherever the said words occur.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
In Airteagal 13, na focail “or rural” gach áit ina bhfuil na focail sin.
In Article 13, the words "or rural" wherever the said words occur.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
Alt 1 ó na focail “ciallaíonn an focal ‘scéim chontae’” go dtí na focail “congnaimh phuiblí;”
Section 1 from the words "the expression 'county scheme'" to the words "public assistance;"
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
an focal “other” sa chéad áit ina bhfuil an focal sin;
where that word first occurs ; the words "as aforesaid"; the
Uimhir 29 de 1962: AN tACHT UM ATHCHÓIRIÚ AN DLÍ REACHTÚIL (REACHTANNA ÉIREANNACHA RÉAMH-AONTACHTA), 1962
na focail “na páipéirí ballóide tairgthe”, agus na focail “agus an liost de vótaí tairgthe”;
the words "the tendered ballot papers," and the words "and the tendered votes list" ;
Uimhir 19 de 1963: AN tACHT TOGHCHÁIN, 1963
—(1) Beidh na focail “credit union” nó na focail “comhar creidmheasa” in ainm chomhar creidmheasa.
—(1) The words "credit union" or the words "comhar creidmheasa" shall be included in the name of a credit union.
Uimhir 19 de 1966: AN tACHT UM CHOMHAR CREIDMHEASA, 1966
In alt 29 (1), na focail “chun sástacht na gCoimisinéirí Speisialta”, agus na focail“;
In section 29 (1), the words "to the satisfaction of the Special Commissioners." and the words ";
Uimhir 7 de 1968: AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1968
In alt 553 (2), na focail “chun na gCoimisinéirí Speisialta” agus na focail “don chigire”.
In section 553 (2), the words "to the Special Commissioners" and the words "to the inspector".
Uimhir 7 de 1968: AN tACHT AIRGEADAIS (FORÁLACHA ILGHNÉITHEACHA), 1968
—(1) Beidh na focail “building society” nó na focail “cumann foirgníochta” in ainm cumainn.
—(1) The words "building society" or the words "cumann foirgníochta" shall be included in the name of a society.
Uimhir 38 de 1976: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1976
In alt 42, na focail ó “Extracts, essences” go dtí “exportation only”, na focail “Snuff work.
In section 42 the words from "Extracts, essences" to "exportation only", the words "Snuff work.
Uimhir 32 de 1977: AN tACHT AIRGEADAIS (DLEACHT MÁIL AR THÁIRGÍ TOBAC), 1977
(c) más éard í nó más cuid di an focal “airgead” nó an focal “platanam”, go mbeidh an focal “plátáilte” mar cháiliú ar cibé focal díobh sin a úsáidfear;
( c ) if it consists of or includes the word "silver" or the word "platinum", whichever of those words is used is qualified by the word "plated";
Uimhir 18 de 1981: AN tACHT UM SHAINMHARCÁIL, 1981
—(1) Beidh na focail “building society” nó na focail “cumann foirgníochta” ar áireamh in ainm cumainn.
—(1) The words "building society" or the words "cumann foirgníochta" shall be included in the name of a society.
Uimhir 17 de 1989: AN tACHT CUMANN FOIRGNÍOCHTA, 1989
(d) Luaigh an méid i bhfocail.
(d) State amount (in words) and nature of damage.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(d) Luaigh méid (i bhfocail) agus nádúr an damáiste.
(d) State amount in words.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(ii) méid an bhronntanais iomchuí i bhfigiúirí agus i bhfocail araon,
(ii) the amount of the relevant gift in both figures and words,
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
I bhfocail do mhéid/luach a baineadh amach
In words for quantity/value deducted
Rialachán (AE) Uimh. 258/2012 Ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 14 Márta 2012 lena gcuirtear Airteagal 10 de Phrótacal na Náisiún Aontaithe i gcoinne monarú agus gáinneáil aindleathach arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin, lena bhforlíontar Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe in aghaidh coireachta eagraithe trasnáisiúnta (Prótacal Arm Tine na Náisiún Aontaithe) chun feidhme, agus lena mbunaítear bearta i ndáil le húdarú onnmhairithe, le hallmhairithe agus le hidirthurais le haghaidh arm tine, a bpáirteanna agus a gcomhpháirteanna agus armlóin
(ii) glanmhéid an bhronntanais iomchuí i bhfigiúirí agus i bhfocail araon,
(ii) the net amount of the relevant gift in both figures and words,
Uimhir 3 de 1998: AN tACHT AIRGEADAIS, 1998
I bhfocail do mhéid/luach a baineadh amach
In words for quantity/value deducted
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
In alt 14(1) na focail "and of a further sum of one pound,"; in alt 58(7) na focail "or (3)"; in alt 59(2) na focail "except (where appropriate) with the fixed duty of £10"; alt 59(5); in alt 62 an coinníoll a ghabhann leis; ailt 104 go 106; alt 121; agus in alt 122(1) sa Tábla a ghabhann leis an míniú ar "accountable person" (a cuireadh isteach leis an Acht Airgeadais, 1991) an focal "SETTLEMENT" i gcolún (1) agus na focail "The settlor" i gcolún (2) agus sa mhíniú ar "stock" na focail ", and India promissory notes,".
In section 14(1) the words "and of a further sum of one pound,"; in section 58(7) the words "or (3)"; in section 59(2) the words "except (where appropriate) with the fixed duty of £10"; section 59(5); in section 62 the proviso thereto; sections 104 to 106; section 121; and in section 122(1) in the Table to the definition of "accountable person" (inserted by the Finance Act, 1991) the word "SETTLEMENT" in column (1) and the words "The settlor" in column (2) and in the definition of "stock" the words ", and India promissory notes,".
AN tACHT AIRGEADAIS, 1999
alt 96, na focail “no an Chúirt Chuarda” i ngach áit ina bhfuil na focail sin, agus na focail uile o sna focail “agus i gcás” go dtí na focail “claon ar shlí éigin eile.”
section 96, the words" or the Circuit Court "wherever those words occur, and all words from the words "and, in the case of" to the words "other wise perverse."
Uimhir 48 de 1936: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1936
Alt 139 ó na focail “or persons qualified” go dtí na focail “Act in such borough,”, ó na focail “and such order” go dtí na focail “from such order” agus ó na focail “charge for chancery” go dtí deireadh an ailt.
Section 139 from the words "or persons qualified" to the words "Act in such borough,", from the words "and such order" to the words "from such order" and from the words "charge for chancery" to the end of the section.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
In Alt 8 na focail “or Commissioners elected under the Lighting of Towns (Ireland) Act, 1828, of burghs in Ireland,” na focail “or commissioners” gach áit ina bhfuilid, na focail “or commissioners so elected as aforesaid” gach áit ina bhfuilid, agus ó na focail “every burgess” go dtí na focail “Commissioners or.”
In section 8 the words "or Commissioners elected under the Lighting of Towns (Ireland) Act, 1828, of burghs in Ireland," the words "or commissioners" wherever they occur, the words "or commissioners so elected as aforesaid" wherever they occur, and from the words "every burgess" to the words "Commissioners or."
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
Fo-alt (1) d'alt 23 ó na focail “and if” go dtí na focail “each ward” na focail “or ward,” agus ó na focail “and the provisions” go dtí na focail “such council.”
Subsection (1) of section 23 from the words "and if" to the words "each ward" the words "or ward" "and from the words" and the provisions" to the words such council.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
—Déanfar an Gníomhas Iontaobhais a léamh agus a fhorléiriú amhail is dá mba nach raibh na focail ó “the said buildings lands and premises are no longer” agus na focail sin a áireamh i línte 108 agus 109 den Ghníomhas sin go dtí na focail “Sanatorium or Nursing Home” agus na focail sin a áireamh i línte 123 agus 124 den ghníomhas sin ann riamh agus i n-ionad na bhfocal sin gurbh iad na focail seo a leanas a bhí sa Ghníomhas Iontaobhais ó dháta an Ghníomhais sin, is é sin le rá—
—The Deed of Trust shall he read and construed as though all words from and including the words "the said buildings lands an premises are no longer" in lies 108 and 109 thereof to and including the words "Sanatorium or Nursing Home" in lines 123 and 124 thereof were at no time contained therein and that in lieu thereof the following words were from the date of the Deed of Trust contained therein that is to say—
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1974: AN tACHT UM OSPIDÉAL PHAIRC BHAILE NA LOBHAR (GNÍOMHAS IONTAOBHAIS A LEASÚ), 1974
—(1) Leasuítear leis seo alt 65 den Phríomh-Acht tríd an bhfocal “three” do scriosadh as mír (a) agus tríd an bhfocal “two” do chur ina ionad, agus fós tríd an bhfocal “five” do scriosadh as an mír sin agus tríd an bhfocal “four” do chur ina ionad, agus léireofar an t-alt san, agus beidh éifeacht aige, dá réir sin.
—(1) Section 65 of the Principal Act is hereby amended by the deletion in paragraph (a) of the word "three" and the substitution in lieu thereof of the word "two" and by the deletion in the said paragraph of the word "five" and the substitution in lieu thereof of the word "four", and the said section shall be construed and have effect accordingly.
Uimhir 12 de 1941: ACHT NA LEANBHAÍ, 1941
a fhorléiriú agus beidh éifeacht leo amhail is dá gcuirfí na focail, “agus maidir leis an mbreosla a úsáidtear iontu” isteach i ndiaidh na bhfocal “innealra galtán paisnéirí atá cláraithe sa Stát” i bhfo-alt (1) d'alt 10 d'Acht 1952 agus i ndiaidh na bhfocal “innealra galtán paisnéirí” i bhfo-alt (2) den alt sin 10 agus i ndiaidh na bhfocal “long lena mbaineann an t-alt seo” i bhfo-alt (1) d'alt 3 d'Acht 1966 agus i ndiaidh na bhfocal “na long sin” i bhfo-alt (2) den alt sin 3.
( b ) subsections (1) and (2) of section 3 of the Act of 1966, [GA]
Uimhir 33 de 1981: AN tACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA, 1981
Má bhíonn thar 200 focal san Fhordhearbhú, as gach 100 focal nó cuid de 100 focal sa bhreis
If the Protest exceeds 200 words, for every additional 100 words or fraction thereof ...
Ionstraimí Reachtúla: 1980
I gcás thar 100 focal a bheith inti, in aghaidh gach 100 focal nó cuid de 100 focal sa bhreis
If exceeding 100 words, for every additional 100 words or fraction thereof ...
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Mura faide ná 100 focal é, agus £1.50 as gach 100 focal nó cuid de 100 focal sa bhreis.
If not exceeding 100 words, and £1.50 for every additional 100 words or fraction thereof.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Mura faide ná 100 focal é, agus £1.50 as gach 100 focal nó cuid de focal sa bhreis.
If not exceeding 100 words, and 1.50 for every additional 100 words or fraction thereof.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Má bhíonn thar 200 focal san Fhordhearbhú, as gach 100 focal nó cuid de 100 focal sa bhreis
If the Protest exceeds 200 words, for every additional 100 words or fraction thereof
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Má bhíonn thar 100 focal ann, as gach 100 focal nó cuid de 100 focal sa bhreis
If exceeding 100 words, for every additional 100 words or fraction thereof
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Mura faide ná 100 focal é, agus £3.00 as gach 100 focal nó cuid de 100 focal sa bhreis.
If not exceeding 100 words, and £3.00 for every additional 100 words or fraction thereof.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
i bhfo-alt (4) d'alt a haon na focail “or a wireless telegraphy inspector,” agus na focail “or inspector” sa dá áit ina bhfuil na focail sin;
in sub-section (4) of section one, the words "or a wireless telegraphy inspector," and the words "or inspector" in both places where those words occur;
Uimhir 42 de 1933: ACHT LOINGIS CHEANNAÍOCHTA (CONVENSIÚIN UM SHÁBHÁLTACHT AGUS UM UALACH-LÍNE), 1933
na focail “ Ionadaí na Coróinneach ” do scriosadh amach as gach áit ina bhfuil na focail sin agus na focail “ Ceann Comhairle Dháil Éireann ” do chur ina n-ionad i ngach cás.
the deletion of the words "Representative of the Crown" wherever those words occur and the substitution in every case of the words "Chairman of Dáil Eireann".
Uimhir 57 de 1936: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ Uimh. 27), 1936
Na focail uile ón bhfocal “ Ionadaí ” go dtí sna focail “ na hArd-Chomhairle ” do scriosadh amach agus na focail “ an Ard-Chomhairle cheapfaidh ” do chur ina n-ionad.
The deletion of the words "the Representative of the Crown on the advice of."
Uimhir 57 de 1936: ACHT BUNREACHTA (LEASÚ Uimh. 27), 1936
(a) trí na focail “scannáin nuachta ná” a chur isteach roimh na focail “scannán folamh gan pictiúir air” sa dá áit a bhfuil na focail deiridh sin, agus
( a ) by the insertion of the words "news reel films and" before the words "blank film on which no picture has been impressed" in both places where the latter words occur, and
Uimhir 13 de 1949: AN tACHT AIRGEADAIS, 1949
Alt 105, ó na focail “whether any bill” go dtí na focail “Grand Jury,” agus ó na focail “and such resolution” go dtí deireadh an ailt.
Section 105 from the words "whether any bill" to the words "Grand Jury," and from the words "and such resolution" to the end of the section.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
In alt 83 na focail “on the twenty-third day of January” agus ó na focail “who shall continue” go dtí na focail “casting vote;”
In section 83 the words "on the twenty-third day of January" and from the words "who shall continue" to the words "casting vote;"
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
Alt 86 ó na focail “shall accept the office” go dtí na focail “every such person so elected,” agus ó na focail “otherwise such person” go dtí deireadh an ailt.
Section 86 from the words "shall accept the office" to the words "every such person so elected," and from the words "otherwise such person" to the end of the section.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
and” ó na focail “and to the town clerk” go dtí na focail “as aforesaid,”, agus ó na focail “and in case of” go dtí deireadh an ailt.
and" from the words "and to the town clerk" to the words "as aforesaid,", and from the words "and in case of" to the end of the section.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
In alt 111 na focail “police office” agus ó na focail “purposes of” go dtí na focail “station, or other.”
In section 111 the words "police office" and from the words "purposes of" to the words "station, or other."
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
Alt 40 ó na focail “whether any bill” go dtí na focail “grand jury,” agus ó na focail “and such resolution” go dtí deireadh an ailt.
Section 40 from the words "whether any bill" to the words "grand jury," and from the words "and such resolution" to the end of the section.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
Alt 142 ó na focail “either that” go dtí na focail “purpose, or” agus ó na focail “and may defray” go dtí deireadh an ailt.
Section 142 from the words "either that" to the words "purpose or" and from the words" and may defray" to the end of the section.
Uimhir 26 de 1950: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (ACHTACHÁIN D'ATHGHAIRM), 1950
na focail “whether imported and warehoused as such or”, coinníollacha 1 go 4, na focail “wrapping and labelling” i gcoinníoll 6 agus na focail “,wrapped, labelled,” i gcoinníoll 8;
the words "whether imported and warehoused as such or", conditions 1 to 4, the words, "wrapping, and labelling" in condition 6 and the words, "wrapped, labelled," in condition 8;
Uimhir 15 de 1964: AN tACHT AIRGEADAIS, 1964
i bhfo-alt (3) d'alt 58 na focail uile ó na focail “the expression ‘ deceased ’ means” go dtí na focail “thereunder arises;
in subsection (3) of section 58, all words from the words " the expression "deceased" means "to the words" thereunder arises;
Uimhir 22 de 1965: AN tACHT AIRGEADAIS, 1965
In alt 21 (6), na focail “nó tréimhse cuntasaíochta” gach áit a bhfuil na focail sin, na focail “ina dhiaidh sin” sa dara háit a bhfuil siad agus “nó na tréimhse cuntasaíochta”,
In section 21 (6), the words "or accounting period" in each place where they occur.
Uimhir 7 de 1976: AN tACHT CÁNACH CORPARÁIDE, 1976
—Déanfar an Chairt Bhunaidh a léamh agus a fhorléiriú amhail is dá scriosfaí na focail go léir ó “AND WEE doe by these psents for us our heires & Successors” agus na focail sin san áireamh i líne 415 di go dtí na focail “according to the tenor true Intent & meaning of these psents” agus na focail sin san áireamh i línte 432 agus 433 di agus dá gcuirfí na focail seo a leanas ina n-ionad, is é sin le rá, na focail “and the said Visitors, or any two of them, shall have full power and authority to receive and entertain, hear, examine, and finally determine any matter or cause relating to the internal conduct, management, regulation and due government of the said College or Corporation, or to the exercise of the powers and authorities vested in the President, Vice-president, Censors and Fellows by these presents or by any Act of the Oireachtas amending these presents;
—The Original Charter shall be read and construed as if all words from and including the words "AND WEE doe by these psents for us our heires & Successors" in line 415 thereof to and including the words "according to the tenor true Intent & meaning of these psents" in lines 432 and 433 thereof were deleted and in their place the following words were inserted, that is to say, the words "and the said Visitors, or any two of them, shall have full power and authority to receive and entertain, hear, examine, and finally determine any matter or cause relating to the internal conduct, management, regulation and due government of the said College or Corporation, or to the exercise of the powers and authorities vested in the President, Vice-president, Censors and Fellows by these presents or by any Act of the Oireachtas amending these presents;
Uimhir 1 (Príobháideach) de 1979: AN tACHT UM CHOLÁISTE RÍOGA LIANNA NA hÉIREANN (CAIRT AGUS LITREACHA PAITINNE A LEASÚ), 1979
(b) más éard í nó más cuid di an focal “ór”, go mbeidh an focal “plátáilte” nó an focal “rollta” mar cháiliú ar an bhfocal sin;
( b ) if it consists of or includes the word "gold", that word is qualified by the word "plated" or by the word "rolled";
Uimhir 18 de 1981: AN tACHT UM SHAINMHARCÁIL, 1981
scriosfar na focail ó “within” go dtí “herein-after provided” (sa chéad áit ina bhfuil na focail sin) agus na focail “within that kingdom”;
the words from "within" to "herein-after provided" (where those words first occur) and the words "within that kingdom" shall be deleted;
Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983
(Sa Sceideal seo ciallaíonn fóilió 72 fhocal)
(In this Schedule a folio means 72 words)
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Suas go dtí 12 fhocal Gach focal tar éis an chéad 12
Up to 12 words Each word after the first 12
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Suas go dtí 12 fhocal Gach focal tar éis an chéad 12
Up to 12 Words' Each word after the first 12
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) i gcás gur teileagram litreach sóisialta an teileagram, aon fhocal déag,
( a ) in case the telegram is a social letter telegram, eleven,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) in aon chás eile, dhá fhocal is fiche.
( b ) in any other case, twenty-two.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(5) Ceithre fhocal déag a bheidh sa líon íosta focal inmhuirearaithe maidir le teileagram coigríche.
(5) The minimum number of chargeable words as regards a foreign press telegram shall be fourteen.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Suas go dtí 12 fhocal
Up to 12 words
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(Sa Sceideal seo ciallaíonn fóilió 72 fhocal)
(In this Schedule a folio means 72 words)
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Riail 181 Tuarascálacha focal ar fhocal
Rule 181 Verbatim reports
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Tuarascálacha focal ar fhocal
Verbatim reports
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Foilseofar an tuarascáil focal ar fhocal mar iarscríbhinn a ghabhann le hIris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.
The verbatim report shall be published as an annex to the Official Journal of the European Union.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Scríobhtar an chéad fhocal atá sa bhosca "sloinne" agus ansin an chéad fhocal atá sa bhosca "céadainm" i ndoiciméad taistil an tsealbhóra víosa san ord sin.
The first word in the "surname" box followed by the first word in the "first name" box of the visa holder’s travel document is written in that order.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
Mar fhocal scoir, tacaíonn an Coimisiún, de mheon comhréitigh, leis an seasamh a ghlac an Chomhairle.
In conclusion, the Commission supports, in a spirit of compromise, the position adopted by the Council.
TEACHTAIREACHT ÓN gCOIMISIÚN CHUIG PARLAIMINT NA hEORPA de bhun Airteagal 294(6) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh maidir leis an seasamh ón gComhairle maidir le Rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le leibhéal fuaime mótarfheithiclí a ghlacadh /* COM/2014/0107 final - 2011/0409 (COD) */
Roimh-fhocal.
PRELIMINARY.
Uimhir 30 de 1923: ACHT FÓRSAÍ COSANTA (FORÁLACHA SEALADACHA), 1923
Roimh-fhocal.
PRELIMINARY.
Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924
Breith-fhocal o naonúr ball den choiste dháréag i gcásanna síbhialta.
Verdict of nine members of jury in civil cases.
Uimhir 10 de 1924: ACHT CÚIRTEANNA BREITHIÚNAIS, 1924
—(1) Na héilithe atá le socrú fé alt 2 den Telegraph Act, 1885, ar ghnáth-thelegrama scríbhte do tharchur ar fuaid Shaorstáit Éireann beid, i ngach cás agus gan áird do thabhairt ar fhaid, do réir ráta nách mó ná scilling agus reul ar an gcéad dhá fhocal déag de gach gnáth-thelegram scríbhte no ar gach gnáth-thelegram scríbhte de níos lú ná dhá fhocal déag (agus ainmneacha agus seolta seoltóra agus seolaí an telegrama d'áireamh mar chuid den dá fhocal déag san) agus nách mó ná pingin ar gach focal de bhreis ar dhá fhocal déag, ach féadfidh an tAire Puist agus Telegrafa, le toiliú an Aire Airgid, a ordú go n-éileofar suim bhreise de reul ar thelegrama a sínfar isteach chun a dtarchurtha Lá Nodlag, Aoine an Chéasta, no Dé Domhnaigh.
—(1) The charges to be fixed under section 2 of the Telegraph Act, 1885, for the transmission of ordinary written telegrams throughout Saorstát Eireann shall uniformly and without regard to distance be at a rate not exceeding one shilling and sixpence for the first twelve words of each ordinary written telegram or for each ordinary written telegram of less than twelve words (counting as part of such twelve words the names and addresses of the sender and addressee of the telegram) and not exceeding one penny for each additional word over twelve words, but the Minister for Posts and Telegraphs may, with the consent of the Minister for Finance, direct that an additional sum of sixpence shall be charged in respect of telegrams handed in for transmission on Christmas Day, Good Friday, or Sunday.
Uimhir 10 de 1928: ACHT TELEGRAFA, 1928
leis an bhfocal “méadar” tá an brí a tugtar don fhocal “meter” in Acht 1859.
the word "meter" has the meaning assigned to it by the Act of 1859.
Uimhir 24 de 1928: ACHT UM GHEAS DO RIALÁIL, 1928
—(1) I ngach triail a déanfar i láthair Breithimh agus giúiré ar dhuine a eúiseofar in aon choir no cionta is leor vóta móráirimh de naonúr ball den ghiúiré chun an breith-fhocal do shocrú agus cuirfidh an Breitheamh an méid sin in úil don ghiúiré agus déanfar breith-fhocal an naonúir bhall san no níos mó d'áireamh agus do chur ar breaca mar bhreith-fhocal an ghiúiré gan líon na mball nár aontuigh leis, más ann dóibh, do nochta (ach amháin mar a luaidhtear anso ina dhiaidh seo) ná a innsint cé hiad.
—(1) In every trial before a Judge and jury of a person charged with any crime or offence, a majority vote of nine members of the jury shall be sufficient to determine the verdict and the Judge shall so inform the jury and the verdict of such nine members or upwards shall be taken and recorded as the verdict of the jury without disclosure of the number (save as hereinafter mentioned) or identity of the dissentients, if any.
Uimhir 33 de 1929: ACHT NA nGIÚIRITHE (COSAINT), 1929
léireofar an focal “scaireanna” mar fhocal a fholuíonn stoc ach ná foluíonn debentiúirí ná stoc debentiúra;
the word "shares" shall be construed as including stock but excluding debentures and debenture stock;
Uimhir 21 de 1932: ACHT CHUN DÉANTÚISÍ DO RIALÚ, 1932
léireofar an focal “scaireanna” mar fhocal fholuíonn stoc ach ná foluíonn debentiúirí ná stoc debentiúra;
the word "shares" shall be construed as including stock but excluding debentures and debenture stock;
Uimhir 7 de 1933: ACHT TORA TALMHAÍOCHTA (ARBHAR), 1933
léireofar an focal “fostaíocht” mar fhocal fholuíonn tógaint i gcóir fostaíochta agus cur in áirithe;
the word "employment" shall be construed as including engagement and retainer;
Uimhir 16 de 1934: ACHT SEIRBHÍSÍ ÁITIÚLA (FEARACHAS SEALADACH), 1934
(b) forléireofar an focal “saighdiúir” mar fhocal a fholaíos fear den Chúltaca Fear—an Chéad Líne.
( b ) the word "soldier" shall be construed as including a man of the Reserve of Men-First Line.
Uimhir 19 de 1949: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1949
(2) San alt seo forléireofar “míochaine” mar fhocal a fholaíos máinliacht agus asaoideacht.
(2) In this section "medicine" shall be construed as including surgery and midwifery, and "medical" shall be construed accordingly.
Uimhir 26 de 1953: AN tACHT SLÁINTE, 1953
(b) forléireofar an focal “saighdiúir” mar fhocal a fholaíos fear den Chúltaca Fear (An Chéad Líne).
( b ) the word "soldier" shall be construed as including a man of the Reserve of Men (First Line).
Uimhir 18 de 1954: AN tACHT COSANTA, 1954
(iii) ainm na cuideachta maraon leis an bhfocal “limited” nó “teoranta” mar fhocal deireanach ann;
(iii) the name of the company with the addition of the word "limited" or "teoranta" as the last word thereof;
Uimhir 33 de 1963: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1963
(d) in aon chás, má dhéanann sé, trí úsáid a dhéanamh, i bhfógrán, i gciorclán, i gcárta gnó nó in aon doiciméad eile, d'aon cheann de na focail “bank”, “banker” nó “banking” nó d'aon fhocal is malairt leagain nó tiontú ar aon fhocal acu sin nó is díorthaíoch uaidh nó d'aon fhocal nó abairt is analach dó, a thabhairt le tuiscint nó le fios go seolann sé gnó baincéireachta nó go bhfuil sé toilteanach gnó baincéireachta a sheoladh.
( d ) in any case, if by the use, in an advertisement, circular, business card or other document, of any of the words "bank", "banker" or "banking" or any word which is a variant, derivative or translation of any of those words or any word or phrase analogous thereto, he holds himself out or represents himself as conducting or being willing to conduct banking business.
Uimhir 24 de 1971: ACHT AN BHAINC CEANNAIS, 1971
(h) aon fhocal atá gaolmhar le hachomharc, tarchur, cinneadh, daingniú no neamhniú,
( h ) any word cognate to appeal, reference, decision, determination, confirmation or annulment,
Uimhir 20 de 1976: AN tACHT RIALTAIS ÁITIÚIL (PLEANÁIL AGUS FOR-BAIRT), 1976
Is ionann líon na ngiotán san fhocal aschurtha agus taifeach an ADC.
The number of bits in the output word is equal to the resolution of the ADC.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
cóipeanna focal ar fhocal de thaifid ar stádas sibhialta;
verbatim copies of civil status records;
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Cóip focal ar fhocal de thaifid ar stádas sibhialta
Verbatim copy of civil status records
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
Cóip focal ar fhocal den Taifead Coiriúil
Verbatim copy of the Criminal Record
Rialachán (AE) 2016/1191 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 6 Iúil 2016 maidir le saorghluaiseacht saoránach a chur chun cinn trí shimpliú a dhéanamh ar na ceanglais a bhaineann le doiciméid phoiblí áirithe a chur i láthair san Aontas Eorpach, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012
(5) Beidh an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le teileagram Rialtais mar an gcéanna leis an líon íosta d'fhocail inmhuirearaithe maidir le gnáth-theileagram coigríche príobháideach.
(5) The minimum number of chargeable words as regards a Government telegram shall be the same as for an ordinary private foreign telegram.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Lógó gaois.ie
gaois.ie