Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (3)
Forlíontán a léiríonn an méadú féideartha sa risíocht thar an tréimhse corrlaigh faoi phriacal, móide an ceann is mó idir:
an add-on that reflects the potential increase in exposure over the margin period of risk, plus the larger of:
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Chun críocha phointe (b), déanfaidh institiúidí an forlíontán a ríomh mar an t-athrú deimhneach a bhfuiltear ag súil leis i luach marcála ón margadh na n-idirbheart i rith na tréimhse corrlaigh faoi phriacal.
For the purposes of point (b), institutions shall calculate the add-on as the expected positive change of the mark-to-market value of the transactions during the margin period of risk.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Go nithiúil, mhol an Coimisiún gur cheart íosleibhéal comhchuibhithe i dtaca le caighdeán TLAC do G-SIInna (“íoscheanglas TLAC”), agus na critéir incháilitheachta do dhliteanais a úsáidtear chun an caighdeán sin a chomhlíonadh, a thabhairt isteach i ndlí an Aontais trí leasuithe a dhéanamh ar Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [5], agus gur cheart aghaidh a thabhairt ar an bhforlíontán institiúid-sonrach do G-SIInna agus ar an gceanglas institiúid-sonrach d’eintitis nach G-SIInna iad chomh maith le critéir ábhartha incháilitheachta, trí bhíthin leasuithe spriocdhírithe ar Threoir 2014/59/AE agus ar Rialachán (AE) Uimh. 806/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle [6].
Concretely, the Commission proposed that the harmonised minimum level of the TLAC standard for G-SIIs (‘the TLAC minimum requirement’) and the eligibility criteria for liabilities used to comply with that standard should be introduced in Union law through amendments to Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council [5], while the institution-specific add-on for G-SIIs and the institution-specific requirement for non-G-SIIs as well as relevant eligibility criteria should be addressed through targeted amendments to Directive 2014/59/EU and to Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council [6].
Treoir (AE) 2017/2399 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 lena leasaítear Treoir 2014/59/AE maidir le hionstraimí fiachais neamhurraithe a rangú in ordlathas dócmhainneachta
Lógó gaois.ie
gaois.ie