Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (2701)
(c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe cheana ag an Malartán.
(c) any person employed or formerly employed by the Exchange.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe tráth ag an malartán.
(c) any person employed or formerly employed by the exchange.
ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(2) (a) I ndáil le ranníocóir fostaithe nár ranníocóir fostaithe mura mbeadh fo-alt (1)—
( 2 ) ( a ) In relation to an employed contributor who, but for subsection (1), would not be an employed contributor—
Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981
(c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe cheana ag an Malartán.
( c ) any person employed or formerly employed by the Exchange.
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
(c) aon duine atá fostaithe nó a bhí fostaithe tráth ag an malartán.
( c ) any person employed or formerly employed by the exchange.
Uimhir 33 de 1990: ACHT NA gCUIDEACHTAÍ, 1990
ciallaíonn “ranníocóir fostaithe” ranníocóir fostaithe, de réir bhrí Acht 1993, seachas duine a bhfuil feidhm—
“employed contributor” means an employed contributor, within the meaning of the Act of 1993, other than a person to whom—
Uimhir 41 de 2000: AN tACHT UM CHISTE NÁISIÚNTA OILIÚNA, 2000
ciallaíonn “stailc” scor d'obair ag aon líon nó comhlacht fostaithe ag gníomhú dóibh i gcomhar, nó diúltú comhbheartaithe nó diúltú ar chomthuiscint ag aon líon fostaithe leanúint de bheith ag obair d'fhostóir, de dhroim aighnis, arna dhéanamh chun tabhairt ar a bhfostóir nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, nó chun cabhrú le fostaithe eile tabhairt ar a bhfostóir nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, glacadh nó gan glacadh le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta nó le téarmaí nó coinníollacha a dhéanfadh difear d'fhostaíocht;
"strike" means the cessation of work by any number or body of employees acting in combination or a concerted refusal or a refusal under a common understanding of any number of employees to continue to work for an employer, in consequence of a dispute, done as a means of compelling their employer or any employee or body of employees, or to aid other employees in compelling their employer or any employee or body of employees, to accept or not to accept terms or conditions of or affecting employment;
Uimhir 10 de 1977: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH, 1977
ciallaíonn “ceardchumann nó comhlachas fostaithe aitheanta” ceardchumann nó comhlachas fostaithe atá aitheanta ag an Údarás chun críocha caibidlí a bhaineann le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus coinníollacha oibre fostaithe;
“recognised trade union or association of employees” means a trade union or association of employees recognised by the Authority for the purposes of negotiations that are concerned with the terms and conditions of employment and the working conditions of employees;
AN tACHT UM RIALÁIL IOMPAIR PHOIBLÍ 2009
(b) mura bhfuil fostaithe den sórt sin ann, maidir leis na téarmaí nó na coinníollacha ar a bhfuil fostaithe i gcoitinne an fhostóra chéanna fostaithe,
( b ) if there are no such employees, the terms or conditions on which are employed employees generally of the same employer,
Uimhir 22 de 1993: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH (LEASÚ), 1993
(7) San alt seo, ciallaíonn “aighneas ceirde” aon aighneas idir fostóirí agus fostaithe, nó idir fostaithe agus fostaithe, maidir le fostú nó neamhfhostú nó téarmaí fostaíochta nó coinníollacha fostaíochta aon daoine, pé acu fostaithe iad i bhfostaíocht an fhostóra lenar tharla an t-aighneas nó nach ea.
(7) In this section, "trade dispute" means any dispute between employers and employees, or between employees and employees, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of employment of any persons, whether employees in the employment of the employer with whom the dispute arises or not.
Uimhir 11 de 1952: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH, 1952
(4) Sa mhír seo ciallaíonn “díospóid cheirde” aon díospóid idir fostóirí agus fostaithe, nó idir fostaithe agus fostaithe, a bhfuil baint aici le fostaíocht nó le neamhfhostaíocht nó le téarmaí fostaíochta nó le coinníollacha fostaíochta aon daoine, cibé acu ar fostaithe i bhfostaíocht an fhostóra lenar tharla an díospóid iad nó nach ea.”.
(4) In this paragraph 'trade dispute' means any dispute between employers and employees, or between employees and employees, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of employment of any persons, whether employees in the employment of the employer with whom the dispute arises or not.".
Uimhir 20 de 1971: AN tACHT UM ÍOCAÍOCHTAÍ IOMARCAÍOCHTA, 1971
féadfaidh na Coimisinéirí, más cuí leo é, idirdhealú a dhéanamh idir fostaithe a thiocfaidh faoi réir aon scéim den sórt sin tráth roimh an 6ú lá d'Aibreán, 1974, ar thaobh amháin, agus fostaithe a thiocfaidh faoi réir na scéime tráth ar bith dá éis sin ar an taobh eile, agus féadfaidh siad an scéime a áireamh, maidir leis an dá aicme fostaithe sin, mar dhá scéim éagsúla arb é atá sa cheann a bhaineann le fostaithe a thiocfaidh faoi réir na scéime an 6ú lá d'Aibreán, 1974, nó dá éis, scéim a thiocfaidh chun bheith ann an lá sin.
the Commissioners may, if they think fit, distinguish between employees who become subject to any such scheme at a time before the 6th day of April, 1974, on the one hand and those who become subject to the scheme at any later time on the other hand, and may treat the scheme as being, in relation to those two classes of employees, two different schemes of which the one relating to employees becoming subject to the scheme on or after the 6th day of April, 1974, is a scheme coming into being on that date.
Uimhir 19 de 1972: AN tACHT AIRGEADAIS, 1972
—(1) Faoi réir an Achta seo, beidh sé ina théarma sa chonradh faoina mbeidh bean fostaithe in aon áit go mbeidh sí i dteideal an ráta chéanna luach saothair le fear a bheidh fostaithe san áit sin ag an bhfostóir céanna (nó ag fostóir i gcomhlachas leis má bhíonn na téarmaí agus na coinníollacha céanna fostaíochta ag fostaithe an dá fhostóir i gcoitinne nó ag aicme áirithe díobh) más ar an gcineál céanna oibre a bheidh siad araon fostaithe.
—(1) Subject to this Act, it shall be a term of the contract under which a woman is employed in any place that she shall be entitled to the same rate of remuneration as a man who is employed in that place by the same employer (or by an associated employer if the employees, whether generally or of a particular class, of both employers have the same terms and conditions of employment), if both are employed on like work.
Uimhir 15 de 1974: AN tACHT IN AGHAIDH IDIRDHEALÚ (PÁ), 1974
(c) go bhfuil cinnte ag an bhfostóir áirithe an gnó a sheoladh le líon níos lú fostaithe nó gan aon fhostaithe tríd an obair a raibh na fostaithe áirithe fostaithe chuici (nó a bhí á déanamh acu sular dífhostaíodh iad) a chur á déanamh ag fostaithe eile nó ar shlí eile,
( c ) that the employer concerned has decided to carry on the business with fewer or no employees, whether by requiring the work for which the employees concerned had been employed (or had been doing before their dismissal) to be done by other employees or otherwise,
Uimhir 7 de 1977: AN tACHT UM CHAOMHNÚ FOSTAÍOCHTA, 1977
ciallaíonn “gníomh tionscail” gníomh dleathach ag aon líon nó comhlacht fostaithe ag gníomhú dóibh i gcomhar nó ar chomhthuiscint, de dhroim aighnis, chun tabhairt ar a bhfostóirí, nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, nó chun cabhrú le fostaithe eile tabhairt ar a bhfostóir nó ar aon fhostaí nó comhlacht fostaithe, glacadh nó gan glacadh le téarmaí nó coinníollacha fostaíochta nó le téarmaí nó coinníollacha a dhéanfadh difear d'fhostaíocht;
"industrial action" means lawful action taken by any number or body of employees acting in combination or under a common understanding, in consequence of a dispute, as a means of compelling their employers or any employee or body of employees, or to aid other employees in compelling their employer or any employee or body of employees, to accept or not to accept terms or conditions of or affecting employment;
Uimhir 10 de 1977: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH, 1977
(6) San alt seo ciallaíonn “aighneas ceirde” aon aighneas idir fostóirí agus fostaithe, nó idir fostaithe agus fostaithe, maidir le fostú nó neamhfhostú nó téarmaí fostaíochta nó coinníollacha fostaíochta aon daoine, cibé acu is fostaithe iad i bhfostaíocht an fhostóra lenar tharla an t-aighneas nó nach ea.
(6) In this section "trade dispute" means any dispute between employers and employees, or between employees and employees, which is connected with the employment or non-employment or the terms of employment or the conditions of employment of any persons, whether employees in the employment of the employer with whom the dispute arises or not.
Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981
—(1) An duine atá fostaithe, ar an Acht seo a rith, mar Phríomh-Fheidhmeannach ar an Interim Board for Posts (An Bord Poist) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith, is é a bheidh, má tá sé fostaithe amhlaidh díreach roimh bhunú an Bhord Poist faoi alt 50, ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an mBord sin agus measfar, má tá sé fostaithe amhlaidh ag an mBord sin díreach roimh an lá dílseacháin, é a bheith ceaptha ag bord na cuideachta poist le bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an gcuideachta sin ar na coinníollacha ar a raibh sé fostaithe amhlaidh.
—(1) The person who on the passing of this Act is employed as Chief Executive of the Interim Board for Posts (An Bord Poist) established by the Minister before the passing of this Act shall, if so employed immediately before the establishment of the Interim Postal Board under section 50, be the Chief Executive of that Board and shall, if so employed by that Board immediately before the vesting day, be deemed to have been appointed by the board of the postal company to be the Chief Executive of that company on the conditions on which he was so employed.
Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983
(2) An duine atá fostaithe, ar an Acht seo a rith, mar Phríomh-Fheidhmeannach ar an Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) a bhunaigh an tAire roimh an Acht seo a rith, is é a bheidh, má tá sé fostaithe amhlaidh díreach roimh bhunú an Bhord Telecom faoi alt 50, ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an mBord sin agus measfar, má tá sé fostaithe amhlaidh ag an mBord sin díreach roimh an lá dílseacháin, é a bheith ceaptha ag bord na cuideachta teileachumarsáide le bheith ina Phríomh-Fheidhmeannach ar an gcuideachta sin ar na coinníollacha ar a raibh sé fostaithe amhlaidh.
(2) The person who on the passing of this Act is employed as Chief Executive of the Interim Board for Telecommunications (An Bord Telecom) established by the Minister before the passing of this Act shall, if so employed immediately before the establishment of the Interim Telecommunications Board under section 50, be the Chief Executive of that Board and shall, if so employed by that Board immediately before the vesting day, be deemed to have been appointed by the board of the telecommunications company to be the Chief Executive of that company on the conditions on which he was so employed.
Uimhir 24 de 1983: AN tACHT SEIRBHÍSÍ POIST AGUS TEILEACHUMARSÁIDE, 1983
gur mó fabhar iad do na fostaithe lena mbaineann ná mar a bhí siad ar dháta an dífhostaithe, ansin, déanfar na tagairtí in ailt 5 (4) agus 7 (1) (a) den Acht seo do na téarmaí agus na coinníollacha ar a raibh fostaí fostaithe díreach sular dífhostaíodh é a fhorléiriú, i gcás an fhostaí chéadluaite, mar thagairtí do théarmaí agus coinníollacha ar comhréir leo sin ar a bhfuil na fostaithe eile lena mbaineann fostaithe ar dháta na dámhachtana.
are more favourable to the employees concerned than they were at the date of the dismissal, then, the references in sections 5 (4) and 7 (1) (a) of this Act to the terms and conditions on which an employee was employed immediately before his dismissal shall, in the case of the first-mentioned employee, be construed as references to terms and conditions corresponding to those on which the other employees concerned are employed on the date of the award.
Uimhir 22 de 1993: AN tACHT UM DHÍFHOSTÚ ÉAGÓRACH (LEASÚ), 1993
(2) I ndáil leis an obair a bhfuil oibrí gníomhaireachta fostaithe chun í a dhéanamh, ní fhéadfar aon duine ach amháin oibrí gníomhaireachta eile a mheas faoi fho-alt (1) mar dhuine atá fostaithe chun an cineál céanna oibre a dhéanamh (agus, dá réir sin, i ndáil leis an obair a bhfuil oibrí neamhghníomhaireachta fostaithe chun í a dhéanamh, ní fhéadfar oibrí gníomhaireachta a mheas mar dhuine atá fostaithe chun an cineál céanna oibre a dhéanamh).
(2) In relation to the work which an agency worker is employed to do, no person except another agency worker may be regarded under subsection (1) as employed to do like work (and, accordingly, in relation to the work which a non-agency worker is employed to do, an agency worker may not be regarded as employed to do like work).
Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998
(a) go bhfuil feidhm aici maidir le fostaithe uile nó le fostaithe ionchasacha uile fostóra áirithe a bhfuil C agus D ina measc nó, de réir mar a bheidh, le haicme áirithe de na fostaithe sin nó de na fostaithe ionchasacha sin a mbaineann C agus D léi,
(a) applies to all the employees or prospective employees of a particular employer who include C and D or, as the case may be, to a particular class of those employees or prospective employees which includes C and D,
Uimhir 21 de 1998: AN tACHT UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998
(a) Gruagairí atá fostaithe i ngnóthais gruagaireachta Ban agus Aonghnéis.
(a) Hairdressers employed in Ladies and Unisex hairdressing undertakings.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) Gruagairí atá fostaithe i ngnóthais gruagaireachta Fear.
(b) Hairdressers employed in Gentlemen's Hairdressing undertakings.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) Láimh-mhaisitheoirí atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.
(c) Manicurists employed in all hairdressing undertakings.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(d) Printísigh atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.
(d) Apprentices employed in all hairdressing undertakings
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(e) Fáilteoirí atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.
(e) Receptionists employed in all hairdressing undertakings.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Fostaithe a bhfuil 5 bliana agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu 50p sa tseachtain.
Employees with 5 years continuous service and over 50p per week
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Fostaithe a bhfuil 20 bliain agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu £2.00 sa tseachtain.
Employees with 20 years continuous service and over £2.00 per week
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) Beidh na laethanta saoire de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe),1973,
(a) Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) Oibrí atá fostaithe mar thiománaí feithicle inneallghluaiste nó ainmhí-tharraingthe:
( a ) A worker who is engaged as a driver of a mechanically propelled or an animal-drawn vehicle;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe amhlaidh sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith sa seachtú bonntréimhse a bheith fostaithe ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa seachtú bonntréimhse a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the seventh base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the seventh base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo duine ar bith a bhí fostaithe tráth ar bith sa deichiú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa deichiú bonn tréimhse a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the tenth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the tenth base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
£10.45 an pá iarbhír is iníoctha leis an gcúntóir atá fostaithe, cibé is lú.
£10.45 or the actual wage payable to the helper employed whichever is the lesser
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Beidh laethanta saoire de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.
Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) Oibrithe atá fostaithe mar thiománaithe feithiclí inneall-ghluaiste nó ainmhí-tharraingthe;
( a ) Workers who are engaged as drivers of mechanically propelled or animal-drawn vehicles;
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san ochtú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san ochtú bonntréimhse a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eighth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eighth base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(f) Íocaíochtaí forlíontacha le fostaithe i leith tinnis nó gortaithe.
(/) Supplementary payments to employees in respect of sickness or injury.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
RIALACHÁIN NA gCOMHPHOBAL EORPACH (CEARTA FOSTAITHE A CHOSAINT AR GHNÓTHAIS A AISTRIÚ), 1980.
EUROPEAN COMMUNITIES (SAFEGUARDING OF EMPLOYEES' RIGHTS ON TRANSFER OF UNDERTAKINGS) REGULATIONS, 1980
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Leis na Rialacháin seo déantar cearta fostaithe a éiríonn as conradh nó caidreamh fostaíochta, a chosaint i gcás aistriú gnó, ina bhfuil siad fostaithe, lena ngabhann aistriú fostóra.
These Regulations safeguard the rights of employees arising from an employment contract or relationship in the event of a transfer of a business, in which they are employed, which entails a change of employer.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ciallaíonn "Cigire Tréidliachta" tréidlia cláraithe atá fostaithe ag an Aire go lánaimseartha.
"Veterinary Inspector" means a registered veterinary surgeon who is employed wholetime by the Minister.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(2) Ní bheidh feidhm ag Rialachán (3) de na Rialacháin seo ná ag mír (1) den Rialachán seo maidir le cearta fostaithe ar shochair sheanaoise, easláine nó marthanóra faoi scéimeanna forlíontacha pinsin chuideachta nó idirchuideachta lasmuigh de na hAchtanna Leasa Shóisialaigh, 1952 go 1979, ach cinnteoidh an t-aistrí go ndéanfar leasa fostaithe agus daoine nach bhfuil fostaithe a thuilleadh i ngnó an aistreora ag tráth an aistrithe maidir le cearta a bhronnann orthu teideal láithreach nó teideal ionchais ar shochair sheanaoise, lena n-áirítear sochair mharthanóra faoi scéimeanna pinsin chuideachta forlíontacha den sórt sin, a chosaint.
(2) Regulation 3 of these Regulations and paragraph (1) of this Regulation shall not apply in relation to employees' rights to old-age, invalidity or survivors' benefits under supplementary company or inter-company pension schemes outside the Social Welfare Acts, 1952 to 1979, but the transferee shall ensure that the interests of employees and of persons no longer employed in the transferor's business at the time of the transfer in respect of rights conferring on them immediate or prospective entitlement to old-age benefits including survivors' benefits, under such supplementary company pension schemes are protected.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) impleachtaí dlí, eacnamaíocha agus sóisialta an aistrithe do na fostaithe, agus
( b ) the legal, economic and social implications of the transfer for the employees, and
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) na céimeanna atá á mbeartú maidir leis na fostaithe agus maidir leis an eolas sin-
( c ) the measures envisaged in relation to the employees, and the information shall be given—
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) Fostaithe.
( b ) Employees.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) Oibrí atá fostaithe mar thiománaí feithicle inneallghluaiste nó ainmhitharraingthe;
( a ) A worker who is engaged as a driver of a mechanically propelled or an animal-drawn vehicle;
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Beidh an tsaoire bhliantúil de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.
Annual holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Tabharfar laethanta saoire d'oibrithe de réir forálacha an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.
Workers shall be granted holidays in accordance with the provisions of the Holidays (Employees) Act, 1973 .
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Beidh Laethanta Saoire Bliantúla de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973
Annual Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(b) Fostaithe.
( b ) Employees.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith sa séú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbun achas nó ó bhunachas sa séú bonn tréimhse a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the sixth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the sixth base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(A) Oibrithe ceirde cáilithe a bheidh fostaithe ar cheachtar de na hoibríochtaí "Tochardadh" nó "Greimiú"
(A) Qualified craft workers employed on either of the operations of "Winding" or "Stitching"
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Oibrithe a bheidh fostaithe ar arbhar a shortáil.
Workers employed in the sorting of Corn.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Fostaithe Aosaithe:
Adult employees:
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Fostaithe sóisearacha:
Junior employees:
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Fostaithe a bhfuil 5 bliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu
Employees with 5 years continuous service and over
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(ii) atá fostaithe ag an tréidlia sin, nó
(ii) in the employment of the said veterinary surgeon, or
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Fostaithe a bhfuil 5 bliana agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu 50p sa tseachtain.
Employees with 5 years continuous service and over 50p per week
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
Fostaithe a bhfuil 20 bliain agus os a chionn de sheirbhis leanúnach acu £2 sa tseachtain.
Employees with 20 years continuous service and over £2 per week
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
ciallaíonn "cigire tréidliachta" tréidlia cláraithe atá fostaithe go lánaimseartha ag an Aire.
" veterinary inspector " means a registered veterinary surgeon who is employed wholetime by the Minister.
Ionstraimí Reachtúla: I.R. 1978
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san aonú bonntréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san aonú bonn tréimhse déag a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eleventh base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eleventh base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(d) Printísigh atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta.
(d) Apprentices employed in all hairdressing undertakings
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(e) Fáilteoirí atá fostaithe i ngach gnóthas gruagaireachta
(e) Receptionists employed in all hairdressing undertakings.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) Beidh laethanta saoire de réir an Achta um Laethanta Saoire (Fostaithe), 1973.
( a ) Holidays shall be in accordance with the Holidays (Employees) Act, 1973 .
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Fostaithe a bhfuil 5 bliana agus os a chionn de sheirbhís leanúnach acu 50p sa tseachtain
Employees with 5 years continuous service and over 50p per week
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) Oibrí atá fostaithe mar thiománaí feithicle inneallghluaiste nó ainmhí-tharraingthe;
(a) A worker who is engaged as a driver of a mechanically propelled or an animal-drawn vehicle;
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith sa naoú bonntréimhse a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa naoú bonn tréimhse a fhorléiriú dé réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the ninth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the ninth base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(e) Préimheanna árachais a íocadh thar ceann fostaithe le haghaidh tinnis nó gortaithe.
(e) Insurance premium paid on behalf of employees covering sickness or injury.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(f) Íocaíochtaí forlíontacha le fostaithe i leith tinnis nó gortaithe.
(f) Supplementary payments to employees in respect of sickness or injury.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Fostaithe a bhfuil 5 bliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu,
Employees with 5 years continuous service and over
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Fostaithe a bhfuil 10 mbliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu,
Employees with 10 years continuous service and over
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Fostaithe a bhfuil 15 bliana de sheirbhís leanúnach agus os a chionn acu,
Employees with 15 years continuous service and over
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Fostaithe a bhfuil 20 bliain de sheirbhís leanúnach agus 05 a chionn acu,
Employees with 20 years continuous service and over
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe amhlaidh sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san ochtú bonntréimhse a bheith fostaithe ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san ochtú bonntréimhse a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eighth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eighth base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
£13.05 nó an pá iarbhír is iníoctha leis an gcúntóir atá fostaithe, cibé acu is lú
£13.05 or the actual wage payable to the helper employed whichever is the lesser.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
£13.45 nó an pá iarbhír is iníoctha leis an gcúntóir atá fostaithe, cibé acu ts lú.
£13.45 or the actual wage payable to the helper employed whichever is the lesser
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo, duine a bhí fostaithe sa bhunachas nó ón mbunachas tráth ar bith san aonú bonn tréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas sa dóú bonntréimhse déag a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the twelfth base period at or from the establishment shall, for the purposes of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the twelfth base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(3) Má ghlacann fostóir urlámhas ar bhunachas (go díreach nó go hindíreach) i gcomharbas ar dhuine eile, nó i bpáirt le duine eile, measfar, chun críocha an Ordaithe seo duine ar bith a bhí fostaithe tráth ar bith san aonú bonntréimhse déag a bheith fostaithe amhlaidh ag an bhfostóir a bheidh ag seoladh an bhunachais an lá a thiocfaidh an tOrdú seo i ngníomh, agus déanfar aon tagairt san Ordú seo do dhaoine a bheidh fostaithe ag fostóir i mbunachas nó ó bhunachas san aonú bonn tréimhse déag a fhorléiriú dá réir.
(3) Where an establishment is taken over (whether directly or indirectly) by an employer in succession to, or jointly with, another person, a person employed at any time in the eleventh base period at or from the establishment shall, for the purpose of this Order, be deemed to have been so employed by the employer carrying on the establishment on the day on which this Order comes into operation, and any reference in this Order to persons employed by an employer at or from an establishment in the eleventh base period shall be construed accordingly.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) Fostaithe.
(b) Employees.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
| Líon na ndaoine atá fostaithe
| Number of persons employed
Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche
| Líon na ndaoine atá fostaithe
| Number of persons employed
Rialachán (CE) Uimh. 716/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Meitheamh 2007 maidir le staidreamh Comhphobail i ndáil le struchtúr agus le gníomhaíocht fiontar cleamhnaithe coigríche
| Luach saothair fostaithe
| Compensation of employees
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
|| Luach saothair fostaithe
|| Compensation of employees
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
|| Luach saothair fostaithe
|| Compensation of employees
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
|| Luach saothair fostaithe
|| Compensation of employees
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
| Luach saothair fostaithe (seirbhísí comhchoiteanna a bhaineann le cosaint)
| Compensation of employees (collective services relating to defence)
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
| Luach saothair fostaithe (seirbhísí comhchoiteanna seachas cosaint)
| Compensation of employees (collective services other than defence)
Rialachán (CE) Uimh. 1445/2007 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2007 lena mbunaítear rialacha comhchoiteanna le haghaidh faisnéis bhunúsach a sholáthar maidir le Paireachtaí Cumhachta Ceannaigh agus le haghaidh na Paireachtaí sin a ríomh agus a scaipeadh
| | Líon na ndaoine atá fostaithe
| | Number of persons employed
Rialachán (CE) Uimh. 177/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena mbunaítear creat coiteann do chláir ghnó chun críocha staidrimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2186/93 ón gComhairle
| | Líon na ndaoine atá fostaithe
| | Number of persons employed
Rialachán (CE) Uimh. 177/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena mbunaítear creat coiteann do chláir ghnó chun críocha staidrimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2186/93 ón gComhairle
| | Líon na ndaoine atá fostaithe sa ghrúpa uilechónaitheach/teasctha
| | Number of persons employed in the all-resident/truncated group
Rialachán (CE) Uimh. 177/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena mbunaítear creat coiteann do chláir ghnó chun críocha staidrimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2186/93 ón gComhairle
| Líon na ndaoine atá fostaithe go hiomlán
| Number of persons employed globally
Rialachán (CE) Uimh. 177/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Feabhra 2008 lena mbunaítear creat coiteann do chláir ghnó chun críocha staidrimh agus lena n-aisghairtear Rialachán (CEE) Uimh. 2186/93 ón gComhairle
Anailísithe rátála, fostaithe agus duine eile atá páirteach inéisiúintrátálachacreidmheasa
Rating analysts, employees and other persons involved in the issuing of credit ratings
Rialachán (CE) Uimh. 1060/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Meán Fómhair 2009 maidir le gníomhaireachtaí rátála creidmheasa
aonaid a bhfuil níos lú ná deichniúr fostaithe iontu;
units with fewer than 10 employees;
Rialachán (CE) Uimh. 453/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 maidir le staidreamh ráithiúil ar fholúntais sa Chomhphobal
Fostaithe.
Employees.
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
Fostaithe an Phríomh-Bhoird agus na mbord réigiúnach a aistriú chuig IIÉ.
Transfer of employees of Central Board and regional boards to IFI.
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 2003
Protection of Employees (Fixed-Term Work) Act 2003
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
An tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001
Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
(b) gráid fhostaithe IIÉ agus an líon fostaithe i ngach grád.
(b) the grades of the employees of IFI and the numbers of employees in each grade.
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
(b) is fostaithe de chuid IIÉ seachas fostaithe lena mbaineann cód iompair faoi alt 10(3) den Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001,
(b) employees of IFI other than employees to whom a code of conduct under section 10(3) of the Standards in Public Office Act 2001 applies,
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
(d) is fostaithe de chuid daoine dá dtagraítear i mír (c).
(d) employees of persons referred to in paragraph (c).
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
(i) an tAcht um Chosaint Fostaithe (Obair Pháirtaimseartha) 2001,
(i) the Protection of Employees (Part-Time Work) Act 2001,
AN tACHT UM IASCACH INTÍRE 2010
Lógó gaois.ie
gaois.ie