Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (16)
—(1) Ní dhéanfaidh duine a bheidh ar dhárothach nó ar thrírothach in áit phoiblí greim a choimeád ar aon fheithicil eile (seachas rothar cos nach mbeidh á thiomáint ag aon duine) a bheidh ag gluaiseacht ná ní choimeádfaidh greim ar aon duine nó rud a bheidh ar fheithicil den sórt sin nó inti nó ceangailte di.
—(1) A person on a bicycle or a tricycle in a public place shall not hold on to any other vehicle (other than a pedal bicycle which no person is driving) which is in motion or hold on to any person or thing on, in or attached to any such vehicle.
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Táipéisí, lámhdhéanta, den chineál Gobelins, Flóndras, Aubusson, Beauvais agus a leithéid, agus táipéisí fuála (e.g. petit point agus greim trasna) a dhéantar i bpainéil agus a leithéid de láimh
Tapestries, hand-made, of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needlework tapestries (e.g. petit point and cross stitch) made in panels and the like by hand
Rialachán (AE) 2015/936 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 9 Meitheamh 2015 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
Táipéisí, lámhdhéanta, den chineál Gobelins, Flóndras, Aubusson, Beauvais agus a leithéid, agus táipéisí fuála (e.g. petit point agus greim trasna) a dhéantar i bpainéil agus a leithéid de láimh
Tapestries, hand-made, of the type Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais and the like, and needlework tapestries (e.g. petit point and cross stitch) made in panels and the like by hand
Rialachán (AE) 2017/354 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 15 Feabhra 2017 lena leasaítear Rialachán (AE) 2015/936 maidir le rialacha comhchoiteanna i dtaca le hallmhairiú táirgí teicstíle ó thríú tíortha áirithe nach dtagann faoi chomhaontuithe déthaobhacha, prótacail ná comhshocraíochtaí eile, ná faoi rialacha sonracha eile an Aontais i dtaca le hallmhairiú
—(1) Ní choimeádfaidh duine greim ar fheithicil ná ní rachaidh in airde ar fheithicil ná isteach i bhfeithicil agus í ag gluaiseacht in áit phoiblí.
—(1) A person shall not hold on to, or get on or in to, a moving vehicle in a public place.
Uimhir 24 de 1961: AN tACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1961
Aiseanna rothlacha comhlíneacha atá deartha chun an saotharphíosa céanna a ionramháil trína choinneáil i gcrágán agus greim air ó chinn dhifriúla.
Co-linear rotary axes designed for manipulating the same workpiece by holding it in a chuck from different ends.
Rialachán (AE) Uimh. 388/2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 19 Aibreán 2012 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 428/2009 ón gComhairle lena ndéantar córas Comhphobail a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú agus ar bhróicéireacht ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras
rothlacha comhlíneacha atá deartha chun an saotharphíosa céanna a ionramháil trína choinneáil i gcrágán agus greim air ó chinn dhifriúla.
c.Co-linear rotary axes designed for manipulating the same workpiece by holding it in a chuck from different ends.
Togra le haghaidh RIALACHÁN Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE lena ndéantar córas Aontais a chur ar bun chun rialú a dhéanamh ar onnmhairiú, ar aistriú, ar bhróicéireacht agus ar chúnamh teicniúil ítimí dé-úsáide agus ar iad a bheith ar idirthuras (athmhúnlú)
—(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar bith greim do choimeád ar fheithicil a bheidh ag gluaiseacht ná dul suas uirthi ná dul isteach inti, ná bheith ná fanúint uirthi ná inti, gan cead ón tiománaí no ón duine eile i mbun na feithicle sin.
—(1) It shall not be lawful for any person to hold on to get on or in to, or be or remain on or in a moving vehicle without the permission of the driver or other person in charge of such vehicle.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
—(1) Ní bheidh sé dleathach do dhuine ar rothar no ar rothar trianach in áit phuiblí greim do bhreith ná do choimeád ar aon fheithicil eile (seachas rothar troightheáin ná beidh éinne air) a bheidh ag gluaiseacht ná ar aon duine ná ní a bheidh ar aon fheithicil den tsórt san no inti no ceangailte dhi mara mbeidh toiliú o thiománaí na feithicle eile sin aige chuige sin.
—(1) It shall not be lawful for a person on a bicycle or a tricycle in a public place to take or retain hold of any other vehicle (other than a pedal bicycle on which no person is riding) which is in motion or of any person or thing on, in, or attached to any such vehicle without the consent of the rider or driver of such other vehicle.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
(2) Gach duine bhéarfaidh no choimeádfaidh greim ar fheithicil no ar dhuine no ar ní contrárdha don alt so beidh sé ciontach i gcionta fén alt so agus ar a chiontú ann ar an slí achmair dlighfear fíneáil ná raghaidh thar dhá phúnt do chur air.
(2) Every person who takes or retains hold of a vehicle, person or thing in contravention of this section shall be guilty of an offence under this section and shall on summary conviction there of be liable to a fine not exceeding two pounds.
Uimhir 11 de 1933: ACHT UM THRÁCHT AR BHÓITHRE, 1933
(i) déanfar gach beart is féidir chun aon mhúchanna a bheas ann a bhaint as agus chun aon mhúchanna a chosc ó dhul isteach ann agus, murar cinntíodh trí thástáil oiriúnach go bhfuil an spás glan ó mhúchanna contúirteacha, beidh á chaitheamh ag an duine a raghas isteach ann crios a mbeidh rópa i gceangal daingean leis agus a mbeidh duine lasmuigh ag coinneáil greim ar an gceann scortha de, nó
(i) all practicable steps shall be taken to remove any fumes which may be present and to prevent any ingress of fumes and, unless it has been ascertained by a suitable test that the space is free from dangerous fumes, the person entering shall wear a belt to which there is securely attached a rope of which the free end is held by a person outside, or
Uimhir 10 de 1955: AN tACHT MONARCHAN, 1955
(2) I gcás ina mbeidh ar dhuine obair a dhéanamh in aon áit de shórt ar bhaol dó titim síos uaidh achar is mó ná deich dtroigh, ansin, murab áit é a bhfuil teannta daingean coise aige agus, nuair is gá é, greim daingean láimhe, cuirfear ar fáil, trí fhálú nó eile, cóir chun a áirithiú go mbeidh sé sábháilte.
(2) Where a person is to work at any such place from which he will be liable to fall a distance of more than ten feet, then, unless the place is one which affords secure foothold and, where necessary, secure hand-hold, means shall be provided by fencing or otherwise for ensuring his safety.
Uimhir 7 de 1965: AN tACHT UM MIANAIGH AGUS CAIRÉIL, 1965
(i) déanfar gach beart is féidir chun aon mhúchanna a bheidh ann a bhaint as agus chun aon mhúchanna a chosc ó dhul isteach ann agus, murar cinntíodh trí thástáil oiriúnach go bhfuil an spás nó an áit eile glan ó mhúchanna contúirteacha, beidh á chaitheamh ag an duine a rachaidh isteach ann crios nó úim oiriúnach eile a mbeidh rópa i gceangal daingean leis agus a mbeidh duine lasmuigh ag coinneáil greim ar an gceann scortha de, nó
(i) all practicable steps shall be taken to remove any fumes which may be present and to prevent any ingress of fumes and, unless it has been ascertained by a suitable test that the space or other place is free from dangerous fumes, the person entering shall wear a belt or other suitable harness to which there is securely attached a rope of which the free end is held by a person outside, or
Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980
(e) tabharfar oiliúint agus cleachtadh ar úsáid ghairis den sórt sin, agus ar athmhúscailt anála, do leor-líon de na daoine a fhostaítear (lena n-áirítear go háirithe aon duine a cuireadh ar fáil chun greim a choinneáil ar an gceann scortha dá dtagraítear i mír (b) (i) den fho-alt seo nó chun a áirithiú go gcomhlíonfar ceanglais mhír (d) den fho-alt seo).
( e ) a sufficient number of the persons employed (including in particular any person who has been provided for the purpose of either holding the free end referred to in paragraph (b) (i) of this subsection or of ensuring that the requirements of paragraph (d) of this subsection are complied with) shall be trained and practised in the use of such apparatus, and in a method of restoring respiration,
Uimhir 9 de 1980: AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT I dTIONSCAL, 1980
An tOrdú fán Acht um Thrácht ar Bhóithre 2002 (Tosach Feidhme Forálacha Áirithe a bhaineann le Tiomáint le linn greim a bheith ar Fhón Póca) 2006 (I.R. Uimh. 443 de 2006).
ROAD TRAFFIC ACT 2002 (COMMENCEMENT OF CERTAIN PROVISIONS RELATING TO DRIVING WHILE HOLDING MOBILE PHONE) ORDER 2006 (S.I. NO. 443 OF 2006).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Na Rialacháin fá na hAchtanna um Thrácht ar Bhóithre 1961 go 2006 (Cion Muirear Seasta) (Greim ar Fhón Póca le linn Tiomána) 2006 (I.R. Uimh. 444 de 2006).
ROAD TRAFFIC ACTS 1961 TO 2006 (FIXED CHARGE OFFENCE) (HOLDING MOBILE PHONE WHILE DRIVING) REGULATIONS 2006 (S.I. NO. 444 OF 2006).
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
20. —O thosach feidhme an Achta so agus díreach ina dhiaidh sin agus fé réir mar a foráltar ina dhiaidh seo anso, dílseoidh gach piara, solus, éadtromán mara agus obair eile, agus gach talamh, tionóntachán, ionoighreachta, foirgint, agus éasáid, agus gach ceart gnás-bhunuithe agus eile, agus gach comhacht agus príbhléid, de gach aon tsaghas riamh, ar a mbeidh no chun a mbeidh, díreach roimh thosach feidhme an Achta so, greim no seilbh no teideal do réir dlí no cothruim ag na Coimisinéirí a ceapadh fé Acht 1855 no ag éinne ar iontaoibh dóibh, agus gach ráta no airgead a bheidh dlite no ag teacht dlite do sna Coimisinéirí sin agus gach urrús, leabhar, cuntas, scríbhinn, rud-arfionnraí, éifeacht agus maoin leis na Coimisinéirí sin, dílseoid agus dílsítear iad leis seo go maith agus go héifeachtúil sna Coimisinéirí, agus beid dá gcuid féin ag na Coimisinéirí, a ceapadh leis an Acht so no dá bhua, ach amháin sa chás ina bhforáltar agus mar a foráltar a mhalairt leis an Acht so, chun iad do bheith ar seilbh acu féin agus ag á gcomharbaí chun crícheanna an Achta so, agus chun na n-estát agus na dtéarmaí céanna agus na leasanna céanna eile, pé cinn iad, a bhí ionta ag na seana-Choimisinéirí no ag éinne ar iontaoibh dóibh fé Acht 1855 no a leanfadh acu ionta dá mba ná déanfí Acht 1855 d'athghairm, ach san mar sin féin fé réir pé muirir, leasanna agus fiachaisí fé n-a mbeidh na háitreibh chéanna fé seach díreach roimh thosach feidhme no le linn tosach feidhme an Achta so.
20.— Form and immediately after the commencement of this Act, subject as hereinafter provided, all the piers, lights, buoys and other works, and all lands, tenements, hereditaments, buildings, easements, prescriptive and other rights, powers and privileges whatsoever of or to which the Commissioners appointed under the Act of 1855 or any person in trust for them shall be seized, possessed or entitled at law or in equity, immediately before the commencement of this Act, and all rates or monies due or accruing due to the said Commissioners and all securities, books, accounts, documents, choses in action, effects and property belonging to the said Commissioners, shall, except where and as by this Act otherwise provided, be, and the same are hereby well and effectually vested in and shall belong to the Commissioners appointed by or by virtue of this Act, to hold to them and their successors for the purposes of this Act, and for such and the same estates, terms and other interests as under the Act of 1855 the former Commissioners or any person in trust for them had or would have continued to have had therein if the Act of 1855 had not been repealed, subject nevertheless to such charges, interests and liabilities as, immediately before or at the time of the commencement of this Act, the same premises shall be respectively subject to.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
Lógó gaois.ie
gaois.ie