Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (1475)
(b) aicme nó aicmí iarratasóirí a shonrú a bhféadfaidh mic léinn chleithiúnacha, mic léinn neamhspleácha, mic léinn aibí agus mic léinn teagaisc a bheith ar áireamh iontu;
(b) specify a class or classes of applicants who may include dependent students, independent students, mature students, and tuition students;
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
Seoirse Mac Fhearguis, Tomás mac Giolla Easpuig, E. O Braonáin, Bean an Mhórdhaigh, Séamus O Maonaigh, an Cornal A. mac Giolla Phádraig, Bean an Bhreitigh, Pilip O Raghallaigh (Baile Buidhe), Pilib O Raghallaigh (Baile an Rí), Mícheál O Broin, Ionadaithe Mháire nic Aindriais, Cathal de Sutún, Alastar Friseal, Tomás mac Stiopháin, Seoirse mac an Chrosáin, Tomás mac an Chrosáin, Séamus Díring, Seoirse Ruiséil, Giolla Easpuig mac Giolla Chríost, Criostóir O Broin, Cuideachta Mhianachóireachta na hÉireann, Traelach O Broin, an Captaen Pó, Bean an Bhrianaigh, Bean Mhig Uidhir, Mícheál O Raghallaigh, Tomás mac Eoghain, Diarmuid O hAinglighe, Isác mac Stiopháin, Bórd Caomhnóirí Ráth Dúin, Liam O Gréacháin, Aindrias mac Gabhann, Seoirse Bower, an Captaen L. O Raghaill, Seán Trial, Pádraig de Fílde, Donnchadh O Broin, Ionadaithe Sheáin I Bhroin, Peadar O Cinneide.
George W.
Uimhir 22 de 1923: ACHT AN ORDUITHE SHEALADAIGH UM OIBREACHA UISCE RATH DUIN Uimh. 1 (DAINGNIÚ), 1923
Club Gunna Bhaile Mhic Andáin agus Cheantar Bhaile Mhic Andáin
Thomastown and District Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
clárú mac léinn, lena n-áirítear tréithe na mac léinn;
students’ enrolment, including the characteristics of the students;
Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
(ii) a iarraidh ar an mac léinn aon airgead a thabhairt ar ais a íocadh leis an mac léinn nó thar ceann an mhic léinn i ndáil leis an deontas a gcinnfidh sé nach bhfuil an mac léinn cáilithe lena aghaidh le linn na tréimhse nach raibh an mac léinn cáilithe amhlaidh, i gcás inar mó an deontas nach bhfuil an mac léinn cáilithe ina leith ná an deontas a bhfuil an mac léinn cáilithe lena aghaidh, ag cur riaráistí i gcuntas, más ann, atá dlite don mhac léinn i leith aon tréimhse faoi fho-alt (5) ar scoireadh den íocaíocht lena linn,
(ii) request from the student return of any moneys paid to or on behalf of the student in relation to the grant for which it determines the student is not eligible during the period the student was not so eligible, where the grant in respect of which the student is not eligible exceeds the grant for which the student is eligible, taking into account arrears, if any due to the student in respect of any period under subsection (5) during which payment ceased,
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
B. Mac Oibcín Táilliúir agus Eadathóir, 26 Sráid Mac Piarais, Baile Atha Cliath.
Mr. B. B. Hopkins, Tailor & Outfitter, 26 Pearse Street, Dublin.
Uimhir 45 de 1924: ACHT NA dTAILTE STÁIT, 1924
ciallaíonn “mac léinn”, i ndáil le hollscoil, duine atá cláraithe mar mhac léinn ag an ollscoil nó oifigeach lánaimseartha de chuid Aontas na Mac Léinn nó de chuid chomhlachta eile atá ionadaitheach do mhic léinn san ollscoil agus atá aitheanta ag an údarás ceannais, ar duine é nó í a toghadh nó a ceapadh chuig a oifig nó a hoifig den chéad fad a bhí sé nó sí ina mhac léinn cláraithe nó ina mac léinn cláraithe de chuid na hollscoile; ciallaíonn “Aontas Mac Léinn” comhlacht arna bhunú chun leasanna ginearálta mac léinn ollscoile a chur chun cinn agus a dhéanann ionadaíocht do mhic léinn, go leithleach agus i dteannta a chéile, i leith nithe acadúla, araíonachta agus eile a éireoidh laistigh den ollscoil;
“student”, in relation to a university, means a person registered as a student by the university or a full-time officer of the Students Union or other student representative body in the university recognised by the governing authority who was first elected or appointed to his or her office while he or she was a registered student of the university;
ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997
(i) an deontas a íoc a gcinnfidh an t-údarás dámhachtana go bhfuil an mac léinn cáilithe lena aghaidh, ag cur i gcuntas, más gá, airgead a íocadh leis an mac léinn nó thar a cheann nó thar a ceann i leith an deontais a gcinnfidh sé nach bhfuil an mac léinn cáilithe lena aghaidh agus a íocadh leis an mac léinn le linn dó nó di a bheith cáilithe amhlaidh agus riaráistí, más ann, atá dlite do mhac léinn i leith aon tréimhse faoi fho-alt (5) ar scoireadh den íocaíocht lena linn, nó
(i) pay the grant for which the awarding authority determines the student is eligible, if necessary taking into account moneys paid to or on behalf of the student in respect of the grant for which it determines the student is not eligible and paid to the student while he or she was so eligible, and arrears if any, due to the student in respect of any period under subsection (5) during which payment ceased, or
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
Club Gunna Agus Cúrsála Bhaile Mhac Óda
Ballymacoda Coursing and Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(b) a mhac
(b) his son,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i mBaile Mhac Óda:-
The following roads at Ballymacoda:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) Bóthar Bhaile Mhac Óda ar feadh achar 74 mhéadar óna acomhal le bóthar Chorcaí-Eocaill.
(c) The Ballymacoda Road for a distance of 74 metres from its junction with the Cork-Youghal road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
mic léinn nua;
entrants;
Rialachán (CE) Uimh. 452/2008 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Aibreán 2008 i ndáil le staidreamh maidir le hoideachas agus le foghlaim ar feadh an tsaoil a tháirgeadh agus a fhorbairt
daltaí scoile, mic léinn, mic léinn iarchéime agus múinteoirí a bheidh á dtionlacan agus iad ag fanacht in áit chun críoch staidéir nó chun críoch oiliúna oideachais;
school pupils, students, postgraduate students and accompanying teachers who undertake stays for the purpose of study or educational training;
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
I gcás mic léinn, ainm agus seoladh na hinstitiúide oideachais.
For students, name and address of educational establishment.
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
cártaí mic léinn nó teastais i leith na gcúrsaí a bhfreastalófar orthu;
student cards or certificates of the courses to be attended;
Rialachán (CE) Uimh. 810/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Cód Comhphobail maidir le Víosaí
(v) mac léinn iarchéime amháin arna thoghadh nó arna toghadh ag na mic léinn iarchéime.
(v) one post-graduate student elected by the post-graduate students.
ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997
(d) a mic léinn,
(d) its students,
ACHT NA nOLLSCOILEANNA, 1997
(ii) céile mic léinn neamhspleách;
(ii) the spouse of an independent student;
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
mic léinn eachtracha, dá fhad an tréimhse a chaitheann siad i mbun staidéir sa tír;
foreign students however long they study in the country;
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
taobhú le soghluaisteacht mhac léinn agus múinteoirí, lena n-áirítear aitheantas acadúil dioplómaí agus tréimhsí staidéir;
encouraging mobility of students and teachers, by encouraging inter alia, the academic recognition of diplomas and periods of study,
Conradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh (leagan comhdhlúite 2016)
Mic fé bhun 18 mbliana agus ingheana fé bhun 21 bliain.
Sons under the age of 18 and daughters under the age of 21.
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Mic fé bhun 16 mbliana agus ingheana fé bhun 18 mbliana.
Sons under the age of 16 and daughters under the age of 18.
Uimhir 12 de 1927: ACHT ARM-PHINSEAN, 1927
Inis Mic an Duirn
Beaghmore
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
Dún Mhac Iomhair
Dumnakeever
Uimhir 41 de 1929: ACHT NA dTITHE (GAELTACHT), 1929
Inis Mic an Duirn
Dunglow
Uimhir 23 de 1930: ACHT NA mBÉILÍ SCOILE (GAELTACHT), 1930
(g) mic léighinn árd-chúrsa d'oiliúint i modhanna taighde in aon abhar aca san;
( g ) the training of advanced students in the methods of research in any of the said subjects;
Uimhir 13 de 1940: ACHT UM INSTITIÚID ARD-LÉIGHINN, 1940
(b) a mhac,
( b ) his son,
Uimhir 19 de 1949: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1949
Mic léinn chuarda sa mhíochaine iarchéime a chlárú.
Registration of visiting postgraduate medical students.
Uimhir 1 de 1955: ACHT NA LIA-CHLEACHTÓIRÍ, 1955
(b) a mhac,
( b ) his son,
Uimhir 19 de 1957: AN tACHT ARM-PHINSEAN, 1957
Mic léinn lánaimsire in aon fhoras oideachais den sórt a luaitear sa mhír sin roimhe seo.
Whole-time students at any such educational institution as is mentioned in the preceding paragraph.
Uimhir 4 de 1976: ACHT NA nGIÚIRÉITHE, 1976
(b) é féin a choimeád ar an eolas maidir leis na cúrsaí atá ar fáil ag mic léinn san eolaíocht talmhaíochta agus in eolaíochtaí gaolmhara a chuir an tAire Oideachais agus institiúidí oideachais eile ar fáil agus féadfaidh sé, ar cibé téarmaí ar a gcomhaontófar, a shocrú go ndéanfaidh mic léinn freastal ar na cúrsaí sin (nó ar ranganna áirithe is cuid de na cúrsaí sin), is mic léinn atá ar na rollaí do chúrsaí a chuir an tUdarás ar fáil.
( b ) keep itself informed of the courses available to students in agricultural and allied sciences provided by the Minister for Education and by other educational institutions and may, on such terms as may be agreed upon, arrange for the attendance at these courses (or at particular classes which form part of these courses) of students enrolled in courses provided by the Authority.
Uimhir 13 de 1977: ACHT AN ÚDARÁIS NÁISIÚNTA UM CHOMHAIRLE, OIDEACHAS AGUS TAIGHDE TALMHAÍOCHTA, 1977
Inis Mhac an Duirn
Rutland
Uimhir 1 de 1981: AN tACHT LEASA SHÓISIALAIGH (COMHDHLÚTHÚ), 1981
(d) mic léinn chláraithe an choláiste,
( d ) the registered students of the college,
Uimhir 16 de 1992: ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA, 1992
(e) déanfaidh mic léinn chláraithe an choláiste beirt, ar mic léinn chláraithe de chuid an choláiste iad, a thoghadh de réir rialachán arna ndéanamh ag an gcomhlacht ceannais;
( e ) two persons, being registered students of the college, shall be elected by the registered students in accordance with regulations made by the governing body;
Uimhir 16 de 1992: ACHT NA gCOLÁISTÍ TEICNIÚLA RÉIGIÚNACHA, 1992
(a) mic léinn a mheasúnú;
(a) assessment of students;
1998-PUB-051
(a) an fhoghlaim a spreagadh agus a chothú i mic léinn,
(a) encourage and foster learning in students,
1998-PUB-051
(g) mic léinn a ligean isteach i scoileanna;
(g) admission of students to schools;
1998-PUB-051
(j) comhionannas rochtana ar an oideachas i gcoitinne agus ar theagasc in aon ábhair ar leith, ag mic léinn fhireannacha agus mic léinn bhaineannacha, a chur chun cinn;
(j) to promote equality of access to education generally and to instruction in any particular subjects between male and female students;
1998-PUB-051
(a) duine a ligean isteach sa bhunachas mar mhac léinn nó na téarmaí nó na coinníollacha a bhaineann le duine a ligean isteach sa bhunachas mar mhac léinn,
(a) the admission or the terms or conditions of admission of a person as a student to the establishment,
Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000
(b) rochtain mic léinn ar aon chúrsa, saoráid nó sochar a sholáthraíonn an bunachas,
(b) the access of a student to any course, facility or benefit provided by the establishment,
Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000
(d) díbirt mic léinn as an mbunachas nó aon smachtbhanna eile i gcoinne an mhic léinn.
(d) the expulsion of a student from the establishment or any other sanction against the student.
Uimhir 8 de 2000: AN tACHT UM STÁDAS COMHIONANN, 2000
agus isiad céad Choimisinéirí a bheidh ann chun an tAcht so do chur i bhfeidhm ná Liam Twibill, Tomás Mac Gaoithín, Sir Tomás Mac Ardghail, Bearnárd O hAdhmaill, Séarlas Mac Giolla Fhionntáin, Séarlas Cúipéir, Séamus Guin, Pádraig O Daighre, Pádraig O Conaill, Séamus Mac Cuarta, Eireamhón Lockington, Eamonn Mac Liam, Bearnárd Mag Aonghusa, Maitiú O Néill, Liam O Conghaile, agus an bheirt is cathaoirleach agus leas-chathaoirleach de thurus na huaire ar Chomhairle Bhailecheanntair Dhún Dealgan agus an té is cathaoirleach de thurus na huaire ar chomhairle chontae Lughbhaidh agus, lasmuich den bheirt is cathaoirleach agus leas-chathaoirleach de thurus na huaire ar Chomhairle Bhailecheanntair Dhún Dealgan agus den té is cathaoirleach de thurus na huaire ar chomhairle chontae Lughbhaidh raghaid as oifig ar na tráthanna agus sa tslí a horduítear leis an Commissioners Clauses Act 1847 agus déanfidh na toghthóirí a bheidh cáilithe mar a luaidhtear san Acht so a gcomharbaí do thogha sa tslí adeirtar sa Commissioners Clauses Act 1847.
and William Twibill, Thomas Fitzgerald McGahon, Sir Thomas Callan Macardle, Bernard Hamill, Charles P. Glendon, Charles Henry Cooper, James Wynne, Patrick Deery, Patrick O'Connell, James McCourt, Irwin Lockington, Edward J. Williams, Bernard McGuinness, Mathew O'Neill, William Bernard Connolly, and the chairman and vice-chairman for the time being of the Dundalk Urban District Council and the chairman for the time being of the county council of the county of Louth shall be the first Commissioners for carrying this Act into execution and except as regards the chairman and vice-chairman for the time being of the Dundalk Urban District Council and the chairman for the time being of the county council of the county of Louth shall go out of office at the times and in the manner prescribed by the Commissioners Clauses Act 1847 and their successors shall be elected in the manner referred to in the Commissioners Clauses Act 1847 by the electors qualified as herein mentioned.
Uimhir 3 (Príobháideach) de 1925: ACHT CHUAN AGUS PHORT DHÚN DEALGAN, 1925
AN tORDÚ CUAN-RÁTAÍ (CUAN ROS MHIC THRIÚIN), 1980
HARBOUR RATES (NEW ROSS HARBOUR) ORDER, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(1) An tOrdú Cuan-Rátaí (Cuan Ros Mhic Thriúin), 1980, is teideal don Ordú seo.
(1) This Order may be cited as the Harbour Rates (New Ross Harbour) Order, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ar gach cúrsóir fruilithe a théann isteach nó a fhágann calafort Ros Mhic Thriúin, suim
On every hired Cruiser entering or leaving the Port of New Ross a sum of
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ORDÚ CUAN-OIBREACHA ROS MHIC THRIÚIN, 1980.
NEW ROSS HARBOUR WORKS ORDER, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Ordú Cuan-Oibreacha Ros Mhic Thriúin, 1980, is teideal don Ordú seo.
This Order may be cited as the New Ross Harbour Works Order, 1980.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
ciallaíonn "na Coimisinéirí" Coimisinéirí Cuain Ros Mhic Thriúin;
"the Commissioners" means the New Ross Harbour Commissioners.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Údaraítear leis an Ordú seo do Choimisinéirí Cuain Ros Mhic Thriúin caladh, droichead rochtana agus cuaille feistithe a dhéanamh agus dreideáil a dhéanamh ag Cuan Ros Mhic Thriúin.
This Order authorises the New Ross Harbour Commissioners to construct a wharf, an access bridge and a berthing dolphin, and to carry out dredging, at New Ross Harbour.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(a) pointe ar Bhóthar Chorrchloch 345 mhéadar laisteas dá achomal le Cearnóg Mhic Artúir,
( a ) a point on the Corclagh Road 345 metres south of its junction with Carter Square,
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Bhaile Mhic Aodha agus Bhaile an Chaisleáin
Ballymachugh and Castletown Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Chill Mhic Réanáin
Kilmacrennan Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Chill Mhic Bhúith
Kilmacow Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna an Tiarnais agus Bhaile Mhic Scanláin
Lordship and Ballymascanlon Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Thuar Mhic Éadaigh
Tourmakeady Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Club Gunna Theach Mhic Conaill
Taughmaconnell Gun Club
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Comhalchas Géime Mhic Reachtain
Grattan Game Association
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Scoil Ealaíne Cathrach Mhic Crábhagáin, Plás Emrnett, Corcaigh.
Crawford Municipal School of Art, Emmet Place, Cork.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Inis Mhic Uaithne
Inishmacowney
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Inse Mhic Cionaith
Incha Mackinna
Ionstraimí Reachtúla: 1980
Inis Mhic Fhaoileáin
Inishvickillane
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(c) Sráid Mhic Fhloinn agus ar aghaidh feadh Bhóthar Bhaile Liam ar feadh achar 183 mhéadar ó acomhal Shráid Mhic Fhloinn le bóthar an Chaisleáin Riabhaigh-Béal Átha hAmhnais.
( c ) Glynn Street and its continuation as the Williamstown Road for a distance of 183 metres from the junction of Glynn Street with the Castlerea-Ballyhaunis road.
Ionstraimí Reachtúla: 1980
(h) Bóthar Thulach Iarainn ar feadh achar 290 méadar óna acomhal le Bóthar Bhaile Mhic Andáin.
(h) The Tullaherin Road for a distance of 290 metres from its junction with the Thomastown Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(f) pointe ar Bhóthar Ros Mhic Thriúin 51 mhéadar laisteas dá acomhal le Bóthar Inis Tíog,
(f) a point on the New Ross Road 180 metres south of its junction with the Inistioge Road,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(g) pointe ar Bhóthar Inis Tíog 51 mhéadar laistiar dá acomhal le Bóthar Ros Mhic Thriúin ,
(g) a point on the Inistioge Road 51 metres west of its junction with the New Ross Road,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) Bóthar Bhaile Mhic Andáin-Ros Mhic Thriúin idir pointe 320 méadar lastuaidh dá acomhal le Bóthar an Chillín agus pointe 70 méadar lastoir dá acomhal le Bóthar Ghráig na Manach.
(b) The Thomastown-New Ross road between a point 320 metres north of its junction with the Killeen Road and a point 70 metres east of its junction with the Graiguenamanagh Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(c) Bóthar an Chillín ar feadh achar 340 méadar óna acomhal le bóthar Bhaile Mhic Andáin-Ros Mhic Thriúin.
(c) The Killeen Road for a distance of 340 metres from its junction with the Thomastown-New Ross road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i gCill Mhic Bhúith (Uachtarach):-
The following roads at Kilmacow (Upper):—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) Bóthar Ros Mhic Thriúin-Port Láirge idir pointe 284 mhéadar soir ó thuaidh óna acomhal le Bóthar Chill Mhic Bhúith agus pointe 375 mhéadar siar ó dheas ón acomhal sin.
(a) The New Ross-Waterford road between a point 284 metres north-east of its junction with the Kilmacow Road and a point 375 metres south-west of the said junction.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) Bóthar Chill Mhic Bhúith ar feadh achar 137 méadar óna acomhal le bóthar Ros Mhic Thriúin-Port Láirge.
(b) The Kilmacow Road for a distance of 137 metres from its junction with the New Ross-Waterford road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i mBaile Mhic Andáin:-
The following roads at-Thomastown:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
An bóthar seo a leanas atá tadhlach le Ceantar Uirbeach Ros Mhic Thriúin:-
The following road adjacent to the Urban District of New Ross:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Bóthar Phort Láirge ar feadh achar 460 méadar ó theorainn cheantar uirbeach Ros Mhic Thriúin.
The Waterford Road for a distance of 460 metres from the boundary of the urban district of New Ross.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) Bóthar Ghráig na Manach-Ros Mhic Thriúin idir pointe 275 mhéadar siar ó dheas óna acomhal le Seanbhóthar Ros Mhic Thriúin agus pointe 275 mhéadar lastuaidh den acomhal sin.
(a) The Graiguenamanagh-New Ross road between a point 275 metres south-west of its junction with the Old New Ross Road and a point 275 metres north of the said junction.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(d) Seanbhóthar Ros Mhic Thriúin ar feadh achar 20 méadar óna acomhal le bóthar Ghráig na Manach-Ros Mhic Thriúin.
(d) The Old New Ross Road for a distance of 20 metres from its junction with the Graiguenamanagh-New Ross road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i mbaile Mhic Andáin:-
The following roads at Thomastown:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) Bóthar Ros Mhic Thriúin idir pointe 183 mhéadar soir ó thuaidh ón bpointe mar a dtrasnaíonn teorainn chontaebhuirg Phort Láirge an taobh thoir theas den bhóthar agus pointe 375 mhéadar siar ó dheas ó acomhal Bhóthar Chill Mhic Bhúith le Bóthar Ros Mhic Thriúin-Port Láirge ag an Sliabh Rua.
(b) The New Ross Road between a point 183 metres north-east of the point where the boundary of the county borough of Waterford intersects the south-eastern side of the road and a point 375 metres south-west of the junction of the Kilmacow Road with the New Ross-Waterford road at Slieverue.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) Bóthar Dhroichead Mhic Shandair.
(a) The Saunders Bridge Road.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(v) pointe ar Bhóthar Mhic Easmainn 300 méadar ó theorainn bhaile Dhroichead na Bandan,
(v) a point on the Casement Road 300 metres from the boundary of the town of Bandon,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) Ardán Captain Dan Vaughan, Ardán Mhic Fhlanncha, Ardán Uí Ghealbháin, Ardán Uí Chonaill.
(a) Captain Dan Vaughan Terrace, Clancy Terrace, Galvin Terrace, O'Connell Terrace.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(a) pointe ar Bhóthar Chill Mocheallóg 900 méadar lastoir dá acomhal le hArdán Mhic Fhlanncha,
(a) a point on the Kilmallock Road 900 metres east of its junction with Clancy Terrace,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(f) an pointe is faide siar ó dheas de Phlás Mhic Anraí,
(f) the south-westernmost point of Harrison Place,
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Na bóithre seo a leanas i mBaile Mhic Íre/Baile Bhúirne :-
The following roads at Ballymakerry/Ballyvourney:—
Ionstraimí Reachtúla: 1981
AN tORDÚ CUAN-RATAÍ (CUAN ROS MHIC THRIÚIN),1981.
HARBOUR RATES (NEW ROSS HARBOUR) ORDER, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(1) An tOrdú Cuan-Rátaí (Cuan Ros Mhic Thriúin), 1981, is teideal don Ordú seo.
1.(1) This Order may be cited as the Harbour Rates (New Ross Harbour) Order, 1981.
Ionstraimí Reachtúla: 1981
Ar gach Cúrsóir fruilithe a théann isteach nó a fhágann calafort Ros Mhic Thriúin, suim:
On every hired Cruiser entering or ieaving the Port of New Ross a sum of:
Ionstraimí Reachtúla: 1981
(b) iompar do dhaltaí scoile agus do mhic léinn go dtí an institiúid oideachais agus uaithi.
(b) the carriage of school pupils and students to and from the educational institution.
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
(b) iompar do dhaltaí scoile agus do mhic léinn go dtí an institiúid oideachais agus uaithi.
(b) carriage of school pupils and students to and from the educational institution.
Rialachán (CE) Uimh. 1073/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Deireadh Fómhair 2009 maidir le rialacha comhchoiteanna le haghaidh rochtana ar an margadh idirnáisiúnta do sheirbhísí cóiste agus bus agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 561/2006
(b) do mhic léinn scoile ina scoil.
(b) to school students at their school.
AN tACHT COMHDHLÚITE CÁNACH BREISLUACHA, 2010
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
STUDENT SUPPORT ACT 2011
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
1.—(1) Féadfar an tAcht um Thacaíocht do Mhic Léinn, 2011 a ghairm den Acht seo.
1.—(1) This Act may be cited as the Student Support Act 2011.
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
(g) na hacmhainní atá ar fáil chun tacaíocht do mhic léinn a sholáthar;
(g) resources available for the provision of student support;
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
(i) na hacmhainní atá ar fáil chun tacaíocht do mhic léinn a sholáthar;
(i) resources available for the provision of student support;
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
(b) na hacmhainní a bheidh ar fáil chun tacaíocht do mhic léinn a chur ar fáil;
(b) the resources available for provision of student support;
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
(g) na hacmhainní atá ar fáil chun tacaíocht do mhic léinn a sholáthar.
(g) resources available for the provision of student support.
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
(iv) tuismitheoir amháin nó beirt tuismitheoirí an mhic léinn chleithiúnaigh.
(iv) one parent or both parents of the dependent student.
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
(a) má thagann an mac léinn ar an eolas, mar gheall ar aon athrú ábhartha ar imthosca an mhic léinn, nó, de réir mar a bheidh, ar imthosca chéile, pháirtnéir sibhialta nó chomhchónaitheoir an mhic léinn nó tuismitheora de chuid an mhic léinn—
(a) if the student becomes aware that, by reason of any material change in the circumstances of the student or, as the case may be, spouse, civil partner, cohabitant or parent of the student—
AN tACHT UM THACAÍOCHT DO MHIC LÉINN, 2011
(b) do mhic léinn scoile ina scoil.
(b) to school students at their school.
AN tACHT AIRGEADAIS 2010
Samplaí díobh sin is ea ráthaíochtaí creidmheasa ar onnmhairí nó ráthaíochtaí ar iasachtaí do mhic léinn.
Examples are export credit guarantees or student loan guarantees.
Rialachán (AE) Uimh. 549/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 21 Bealtaine 2013 maidir leis an gcóras Eorpach cuntas náisiúnta agus réigiúnach san Aontas Eorpach Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Lógó gaois.ie
gaois.ie