Léim go dtí an príomhábhar
CORPAS COMHTHREOMHAREolasFoinsíFógra séantaÍoslódáil
Torthaí (18)
Tíolacfaidh an coiste freagrach moladh don dara léamh á mholadh go bhformheasfar nó go leasófar an seasamh arna ghlacadh ag an gComhairle, nó go ndiúltófar don chomhsheasamh sin.
The committee responsible shall submit a recommendation for second reading proposing the approval, amendment or rejection of the position adopted by the Council.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
sa chéad abairt den dara mír, cuirtear ‘... agus chuig an Ardionadaí nó moltaí a thabhairt don Chomhairle agus don Ardionadaí.’ in ionad ‘... agus moltaí a thabhairt di.’ sa dara habairt, cuirtear ‘... dhá uair sa bhliain’ in ionad ‘... gach bliain’ agus cuirtear ‘, lena n-áirítear an comhbheartas slándála agus cosanta.’ isteach ag an deireadh.
in the second paragraph, first sentence, the words ‘and to the High Representative’ shall be inserted at the end; in the second sentence, the words ‘It shall hold an annual debate’ shall be replaced by ‘Twice a year it shall hold a debate’ and the words ‘, including the common security and defence policy’ shall be inserted at the end.
Conradh Liospóin ag leasú an Chonartha ar an Aontas Eorpach agus an Chonartha ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh (2007)
Déanfaidh an Ghníomhaireacht tuairim chuí-réasúnaithe mar aon le moltaí, is tuairim a bheidh bunaithe ar ábhair fíoras, a thabhairt don ENTSO don Leictreachas, don ENTSO don Ghás, do Pharlaimint na hEorpa, don Chomhairle agus don Choimisiún, i gcás ina measfaidh sí nach rannchuidíonn an dréacht-chlár oibre bliantúil nó an dréacht-phlean forbartha gréasáin uile-Chomhphobail deich mbliana a cuireadh faoina bráid i gcomhréir leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 agus leis an dara fomhír d'Airteagal 9(2) de Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009 le neamh-idirdhealú, iomaíocht éifeachtach agus feidhmiú éifeachtúil an mhargaidh nó le leibhéal leordhóthanach idirnasctha trasteorann a bheadh oscailte do rochtain tríú páirtithe nó i gcás nach gcomhlíontar forálacha ábhartha Threoir 2009/73/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9992/2009 ná Threoir 2009/723/CE agus Rialachán (CE) Uimh. 9993/2009.
The Agency shall, based on matters of fact, provide a duly reasoned opinion as well as recommendations to the ENTSO for Electricity, the ENTSO for Gas, the European Parliament, the Council and the Commission, where it considers that the draft annual work programme or the draft Community-wide network development plan submitted to it in accordance with the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 714/2009 and the second subparagraph of Article 9(2) of Regulation (EC) No 715/2009 do not contribute to non-discrimination, effective competition and the efficient functioning of the market or a sufficient level of cross-border interconnection open to third-party access, or do not comply with the relevant provisions of Directive 2009/72/EC and Regulation (EC) No 714/2009 or Directive 2009/73/EC and Regulation (EC) No 715/2009.
Rialachán (CE) Uimh. 9991/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 13 Iúil 2009 lena mbunaítear Gníomhaireacht um Chomhar idir Rialálaithe Fuinnimh
Déanfar seasamh na Comhairle agus, i gcás é a bheith ar fáil, an moladh don dara léamh ón gcoiste freagrach a chur go huathoibríoch ar an dréachtchlár oibre don pháirtseisiún a bhfuil Céadaoin an tseisiúin sin ar an gCéadaoin is gaire roimh an lá a dtéann an tréimhse trí mhí nó, má fhadaítear an tréimhse sin i gcomhréir le Riail 62, an tréimhse ceithre mhí, in éag mura rud é gur déileáladh leis an ábhar ag páirtseisiún níos túisce.
The Council’s position and, where available, the recommendation for second reading of the committee responsible shall automatically be placed on the draft agenda for the part-session whose Wednesday falls before and closest to the day of expiry of the period of 3 months or, if extended in accordance with Rule 62, of 4 months, unless the matter has been dealt with at an earlier part-session.
Rialacha Nós Imeachta — 7ú téarma parlaiminteach — Márta 2011
Dréacht-chlár oibre "ET2020" a thíolacadh don Chomhairle d'fhonn a áirithiú go gcuirfear na réimsí príomhthosaíochta don dara timthriall oibre "ET2020" 2012-2014 chun feidhme chomh maith leis na moltaí a bhaineann go sonrach le tíortha faoi leith, i gcás inarb ábhartha.
Present to the Council a draft "ET2020" work programme, with a view to ensuring the implementation of the priority areas for the second "ET2020" work-cycle 2012-2014 and of the country-specific recommendations, where relevant.
Conclúidí ón gComhairle an 26 Samhain 2012 maidir le hoideachas agus oiliúint san Eoraip 2020 — an méid a chuireann oideachas agus oiliúint le téarnamh eacnamaíoch, leis an bhfás agus le poist
(a) Treoir a thabhairt don Bhord Feidhmiúcháin maidir le gnéithe teicniúla agus eacnamaíocha de chláir na mbeart atá molta ag CITí don Chiste chun maoiniú agus cómhaoiniú a dhéanamh tríd an Dara Cuntas agus ar na tosaíochtaí a chuirfear ag gabháil leis na moltaí sin;
( a ) To advise the Executive Board on technical and economic aspects of the programmes of measures proposed by ICBs to the Fund for financing and co-financing through the Second Account and on the priorities to be attached to such proposals;
Uimhir 7 de 1982: AN tACHT UM AN gCOMHCHISTE IDIRNÁISIÚNTA DO THRÁCHTEARRAÍ, 1982
Maidir le Treoir 93/15/CEE, ba cheart go dtabharfaí de chumhacht don Choimisiún an Treoir a oiriúnú chun aon leasuithe ar mholtaí na Náisiún Aontaithe sa todhchaí a chur san áireamh agus chun na coinníollacha a leagan síos maidir leis an dara mír d’Airteagal 14 a chur i bhfeidhm.
As regards Directive 93/15/EEC, the Commission should be empowered to adapt the Directive to take account of any future amendments to the United Nations recommendations and to set the conditions for the application of Article 14, second paragraph.
Rialachán (CE) Uimh. 219/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Márta 2009 lena ndéantar líon áirithe ionstraimí atá faoi réir an nós imeachta dá dtagraítear in Airteagal 251 den Chonradh a oiriúnú do Chinneadh 1999/468/CE ón gComhairle maidir leis an nós imeachta rialúcháin lena ngabhann grinnscrúdú
Mar dhara chéim, i gcás nach ndéanann an t-údarás inniúil náisiúnta de réir an mholta, ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an Údaráis á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.
Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission should be empowered to issue a formal opinion taking into account the Authority’s recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.
Rialachán (AE) Uimh. 1093/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Baincéireachta Eorpach), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/78/CE ón gCoimisiún
Mar dhara céim, i gcás nach ndéanann an t-údarás inniúil náisiúnta de réir an mholta, ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an Údaráis á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.
Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission should be empowered to issue a formal opinion taking into account the Authority’s recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.
Rialachán (AE) Uimh. 1094 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (An tÚdarás Eorpach um Árachas agus Pinsin Cheirde), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh 2009/79/CE ón gCoimisiún
Mar dara chéim, i gcás nach ndéanann an t-údarás inniúil náisiúnta de réir an mholta, ba cheart go gcumhachtófaí don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an Údaráis á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.
Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission should be empowered to issue a formal opinion taking into account the Authority’s recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.
Rialachán (AE) Uimh. 1095/2010 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 24 Samhain 2010 lena mbunaítear Údarás Maoirseachta Eorpach (an tÚdarás Eorpach um Urrúis agus Margaí), lena leasaítear Cinneadh Uimh. 716/2009/CE agus lena n-aisghairtear Cinneadh Uimh. 2009/77/CE ón gCoimisiún
Má ghlacann an Chomhairle cinneadh lena suitear gur mhainnigh Ballstát gníomhú mar fhreagairt ar an moladh ón gComhairle dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 6(2) de Rialachán (CE) Uimh 1466/97, déanfaidh an Coimisiún moladh don Chomhairle, laistigh de 20 lá ón tráth a glacadh an cinneadh ón gComhairle, go ndéanfadh an Chomhairle, le cinneadh dá éis sin, a cheangal ar an mBallstát lena mbaineann taisce úsmhar arb ionann é agus 0,2 % dá OTI sa bhliain roimhe sin a thaisceadh leis an gCoimisiún.
If the Council adopts a decision establishing that a Member State failed to take action in response to the Council recommendation referred to in the second subparagraph of Article 6(2) of Regulation (EC) No 1466/97, the Commission shall, within 20 days of adoption of the Council’s decision, recommend that the Council, by a further decision, require the Member State in question to lodge with the Commission an interest-bearing deposit amounting to 0,2 % of its GDP in the preceding year.
Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro
Mura bhfuil an staid is cúis leis an moladh ón gComhairle, is moladh maidir le mainneachtain, dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 6(2) de Rialachán (CE) Uimh. 1466/97, ann a thuilleadh, cinnfidh an Chomhairle, ar bhonn mholadh dá éis sin ón gCoimisiún, go ndéanfar an taisce agus an t-ús a fabhraíodh uirthi a thabhairt ar ais don Bhallstát lena mbaineann.
If the situation giving rise to the Council’s recommendation referred to in the second subparagraph of Article 6(2) of Regulation (EC) No 1466/97 no longer exists, the Council, on the basis of a further recommendation from the Commission, shall decide that the deposit and the interest accrued thereon be returned to the Member State concerned.
Rialachán (AE) Uimh. 1173/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 maidir le faireachas buiséadach a fhorfheidhmiú go héifeachtach sa limistéar euro
I gcás ina mainneoidh an Ballstát lena mbaineann gníomhaíocht iomchuí a dhéanamh laistigh den teorainn ama atá sonraithe i moladh ón gComhairle faoin dara fomhír, molfaidh an Coimisiún láithreach don Chomhairle cinneadh a ghlacadh, trí thromlach cáilithe. lena suífear nach ndearnadh aon ghníomhaíocht éifeachtach.
If the Member State concerned fails to take appropriate action within the deadline specified in a Council recommendation under the second subparagraph, the Commission shall immediately recommend to the Council to adopt, by qualified majority, a decision establishing that no effective action has been taken.
Rialachán (AE) Uimh. 1175/2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 16 Samhain 2011 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1466/97 ón gComhairle maidir leis an bhfaireachas ar riochtaí buiséadacha, agus an faireachas ar bheartais eacnamaíocha agus a gcomhordú, a neartú
Mar dhara céim, i gcás nach leanann an t-údarás inniúil náisiúnta an moladh, tugtar de chumhacht don Choimisiún tuairim fhoirmiúil a eisiúint, agus moladh an ÚBE á chur san áireamh aige, ar tuairim í lena gceanglófaí ar an údarás inniúil na gníomhaíochtaí riachtanacha a dhéanamh chun comhlíonadh dhlí an Aontais a áirithiú.
Second, where the competent national authority does not follow the recommendation, the Commission is empowered to issue a formal opinion taking into account the EBA's recommendation, requiring the competent authority to take the actions necessary to ensure compliance with Union law.
Rialachán (AE) Uimh. 575/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 26 Meitheamh 2013 maidir le ceanglais stuamachta i gcomhair institiúidí creidmheasa agus gnólachtaí infheistíochta, agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 648/2012 Téacs atá ábhartha maidir leis an LEE
Le linn na tréimhse eisiaimh déanfaidh an painéal athbhreithniú ar an moladh uaidh arna iarraidh sin don údarás conarthach sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 106(9) nó tar éis do chinneadh faoi bhreithniúnas deiridh a bheith curtha in iúl nó cinneadh deiridh riaracháin lena mbunaítear na forais i gcomhair eisiaimh i gcás nach leagtar síos ina leith, le breithiúnas den sórt sin nó le cinneadh den sórt sin, tréimhse an eisiaimh, amhail dá dtagraítear sa dara fomhír d'Airteagal 106(2).
The panel shall revise its recommendation during the exclusion period on request from the contracting authority in the cases referred to in Article 106(9) or following the notification of a final judgment or a final administrative decision establishing the grounds for exclusion where such a judgment or decision does not set the duration of the exclusion, as referred to in second subparagraph of Article 106(2).
Rialachán (AE, Euratom) 2015/1929 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 28 Deireadh Fómhair 2015 lena leasaítear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais
Le linn na tréimhse eisiaimh, déanfaidh an painéal athbhreithniú ar an moladh uaidh arna iarraidh sin don oifigeach údarúcháin atá freagrach sna cásanna dá dtagraítear in Airteagal 136(8) nó tar éis fógra a thabhairt faoi bhreithiúnas críochnaitheach nó faoi chinneadh riaracháin críochnaitheach lena mbunaítear na forais eisiaimh i gcás nach leagtar síos fad an eisiaimh i mbreithiúnas nó i gcinneadh den sórt sin, amhail dá dtagraítear sa dara fomhír d’Airteagal 136(2).
The panel shall revise its recommendation during the exclusion period on request from the authorising officer responsible in the cases referred to in Article 136(8) or following the notification of a final judgment or a final administrative decision establishing the grounds for exclusion where such a judgment or decision does not set the duration of the exclusion, as referred to in the second subparagraph of Article 136(2).
Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/AE agus lena n-aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012
(1) I gcás iarraidh ó Bhallstát de chuid an limistéir euro ar Bhallstáit eile an limistéir euro iasacht tacaíochta cobhsaíochta a thabhairt, aontaíonn Ballstáit an limistéir euro (i) go n-údarófar leis seo don Choimisiún (i gcuibhreann le BCE agus CAI) an MT a chaibidil leis an Iasachtaí iomchuí ar MT é a bheidh i gcomhréir le cinneadh a fhéadfaidh an Chomhairle a ghlacadh faoi Airteagal 136 den Chonradh ar fheidhmiú an Aontais Eorpaigh tar éis togra ón gCoimisiún agus go n-údarófar leis seo don Choimisiún téarmaí an MT sin a thabhairt chun críche agus an MT sin a shíniú leis an Iasachtaí thar ceann Bhallstáit an limistéir euro nuair a bheidh an MT sin ceadaithe ag Gasra Oibre an Ghrúpa Euro (mura ndearna an tIasachtaí agus an Coimisiún MT cheana féin faoi SásCAE ar MT é a cheadaigh gach Ballstát de chuid an limistéir euro agus sa chás sin beidh feidhm ag an dara MT sin a luaitear, ar choinníoll go gcumhdaíonn sé tacaíocht chobhsaíochta ó SásCAE agus ó SaorCAE); (ii) go ndéanfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, tar éis an MT iomchuí a cheadú amhlaidh, togra a chur faoi bhráid Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro maidir le príomhthéarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta a bheidh le moladh don Iasachtaí bunaithe ar a mheasúnacht ar dhálaí an mhargaidh agus ar choinníoll go mbeidh ar áireamh ar théarmaí an Chomhaontaithe Saoráide Iasachta sin téarmaí airgeadais atá ar comhréir leis an MT agus comhréireacht aibíochtaí le hinmharthanacht fiachais; (iii) tar éis do Ghasra Oibre an Ghrúpa Euro breith a thabhairt, go ndéanfaidh SaorCAE (i gcomhar le Gasra Oibre an Ghrúpa Euro) téarmaí mionsonraithe teicniúla na gComhaontuithe Saoráide Iasachta a chaibidil arb iad na Comhaontuithe iad faoina ndéanfar, faoi réir na dtéarmaí agus na gcoinníollacha a leagfar amach iontu, Iasachtaí a chur ar fáil don Iasachtaí iomchuí, ar choinníoll go mbeidh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin go substaintiúil i bhfoirm teimpléid le haghaidh Comhaontú Saoráide Iasachta a cheadóidh Ballstáit an limistéir euro chun críche an Chomhaontaithe seo agus go mbeidh paraiméadair airgeadais na gComhaontuithe Saoráide Iasachta sin bunaithe ar na téarmaí airgeadais a mholfaidh an Coimisiún, i gcuibhreann le BCE, agus a cheadóidh Gasra Oibre an Ghrúpa Euro agus (iv) go ndéanfaidh SaorCAE na coinníollacha a bheidh le comhlíonadh roimh na Comhaontuithe Saoráide Iasachta sin agus na leaganacha forghníomhaithe de gach doiciméad gaolmhar a bhailiú, a fhíorú agus a choinneáil i slánchoimeád.
(1) The euro-area Member States agree that in the event of a request made by a euro-area Member State to the other euro-area Member States for a stability support loan (i) the Commission (in liaison with the ECB and the IMF) shall be hereby authorised to negotiate the MoU with the relevant Borrower which shall be consistent with a decision the Council may adopt under Article 136 of the Treaty on the functioning of the European Union following a proposal of the Commission and the Commission shall be hereby authorised to finalise the terms of such MoU and to sign such MoU with the Borrower on behalf of the euro-area Member States once such MoU has been approved by the Eurogroup Working Group (unless an MoU has been already entered into between the Borrower and the Commission under the EFSM which MoU has been approved by all euro-area Member States in which case this latter MoU shall apply, provided that it covers both EFSM and EFSF stability support); (ii) following such approval of the relevant MoU, the Commission, in liaison with the ECB, shall make a proposal to the Eurogroup Working Group of the main terms of the Loan Facility Agreement to be proposed to the Borrower based on its assessment of market conditions and provided that the terms of such Loan Facility Agreement contain financial terms compatible with the MoU and the compatibility of maturities with debt sustainability; (iii) following a decision of the Eurogroup Working Group, EFSF (in conjunction with the Eurogroup Working Group) shall negotiate the detailed, technical terms of the Loan Facility Agreements under which Loans will, subject to the terms and conditions set out therein, be made available to the relevant Borrower, provided that such Loan Facility Agreements shall be substantially in the form of a template Loan Facility Agreement which shall be approved by the euro-area Member States for the purpose of this Agreement and the financial parameters of such Loan Facility Agreements shall be based on the financial terms proposed by the Commission, in liaison with the ECB, and approved by the Eurogroup Working Group and (iv) EFSF shall collect, verify and hold in safe custody the conditions precedent to such Loan Facility Agreements and the executed versions of all related documents.
AN tACHT UM SHAORÁID CHOBHSAÍOCHTA AIRGEADAIS EORPACH 2010
Rún maidir leis an tuarascáil ón gCoimisiún chuig an gComhairle agus chuig Parlaimint na hEorpa maidir le reachtaíocht níos simplí don mhargadh inmheánach (SLIM): torthaí an dara céim de SLIM agus feidhmiú mholtaí na chéad chéime a thabhairt chun críche.
RESOLUTION ON THE REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT ON SIMPLER LEGISLATION FOR THE INTERNAL MARKET (SLIM): THE RESULTS OF THE SECOND PHASE OF SLIM AND THE FOLLOW-UP OF THE IMPLEMENTATION OF THE FIRST-PHASE RECOMMENDATIONS.
Riar na hOibre (Dáil Éireann/Seanad Éireann)
Lógó gaois.ie
gaois.ie